Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7)"

Transkriptio

1 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7) Toimiala Yksikkö Toimenpide STATUS Uusi kehittämistoimenpide Perustelu poistoesitykselle U1 33 KJ Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuuelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) U1 34 KJ Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi 22 U1 35 KJ Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida haitat). U1 36 KJ Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) U1 37 KJ Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) U1 38 KJ Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk. Yhteistyössa kaikkien toimialojen. Kito kilpailuttaa pysäköintipaikkojen hallintapalvelun. U1 39 KJ Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin U1 40 KJ Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön A/8 U1 41 KJ Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen U1 42 KJ Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien U1/46 puolittaminen toimintatapamuutoksilla) U1 43 KJ TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen A/35 U1 44 KJ TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) A/35 U1 45 KJ TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu Siirretään osaksi operatiivista toimintaa U1 46 KJ IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen Yhdistetään uuteen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja toimenpiteeseen ja siirretään laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) osaksi Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen. Yhdistetään tähän toimenpide KJ U1/42 U1 47 KJ IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NCylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) Liitetään osaksi DriveTurku hanketta U1 48 KJ IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) U1 49 KJ IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) U1 50 KJ Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin euroa vuodessa. Toteutetaan puhepalvelujen kilpailutuksen yhteydessä

2 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 2 (7) Toimiala Yksikkö Toimenpide STATUS Uusi kehittämistoimenpide Perustelu poistoesitykselle U1 51 KJ Hallinto Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön Liitetään osaksi valmisteilla olevaa sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, matkustusohjetta Tampere). U1 52 KJ Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) U1 53 KJ UBC Project support services: UBC:n tasolla (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, ITpuolen, strtegisen HR:n, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä U1 54 KJ UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) U1 55 KJ UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1000 joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi. Liitetään osaksi valmisteilla olevaa matkustusohjetta U1 104 KJ Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. U1 105 KJ Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. U1 106 KJ mallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. Sopimuksen asemakaavoitusohjelmassa U1 107 KJ Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. U1 110 KJ Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. U1 111 KJ Tilakeskus (+Kiinteistöta.) Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suuelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Yhdistetään uuteen Kaupungin kiinteistöjen myyntiä Yhdistetään tähän toimenpiteet KJ U1 toimenpiteeseen ja siirretään tehostetaan esimerkiksi 111a 111c osaksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Yhteistyössä kiinteistötoimialan

3 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 3 (7) U1 111a KJ Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan U1/111 (+Kiinteistöta.) esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. U1 111b KJ Tilakeskus Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet U1/111 (+Kiinteistöta.) U1 111c KJ Tilakeskus (+Kiinteistöta.) Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suuelluista tiloista. U1/111 U1 111d KJ Tilakeskus Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan (+Kiinteistöta.) kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. U1 112 KJ Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella 22 vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. U1 113 KJ IT palvelut (+Hyvinvointita.) Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti A/16 hyvinvointitoimialan sisällä. U1 114 KJ Talousasiat (+Tapake) Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle. U1 118 KJ Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. U1 119 KJ Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. U1 125 KJ Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja U2/71 vahinkorahasto) U1 126 KJ Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta A/12 U1 127 KJ Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot U2/14 U1 128 KJ Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli U2 13 KJ Kokoustilojen käytön tehostaminen U2 14 KJ Eräiden kaupungin omistamien osakeyhtiöiden osakekannan myyntimahdollisuuden selvittäminen Yhdistetään uuteen toimenpiteeseen ja siirretään osaksi Eräiden kaupungin omistamien osakeyhtiöiden osakekannan myyntimahdollisuuden selvittäminen ja tuloutus jäljelle jäävistä yhtiöistä Tähän yhdistetään toimenpide KJ U1/127 Omistajapolitiikka, päivitetään syksyllä 2015 U2 15 KJ Henkilöstökassan toiminnan muuttaminen /13 U2 16 KJ Toimistotilojen käytön tehostaminen Toteutuu strategian kautta (linjaus U2 17 KJ Tuottavuusinvestointien priorisointi ja investointien kokonaistaloudellisuus (energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset) Toteutuu strategian kautta (linjaus U2 18 KJ Sairauspäivärahakäytännön muuttaminen U2 51 KJ Erityistilojen käytön tehostaminen Toteutuu strategian kautta (linjaus U2 52 KJ Hallinnon toimien keskittäminen U2 53 KJ Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimenpiteistä

4 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 4 (7) Toimiala Yksikkö Toimenpide STATUS Uusi kehittämistoimenpide Perustelu poistoesitykselle U2 54 KJ Turun Pualest lehden paperiversiosta luopuminen ja samalla tarkistetaan kaikkien painettavien julkaisujen tarpeellisuus. Yhdistetään Turku postiin kaupunkilaisille lähetettävät toimialojen asiakaslehdet (Kv ) U2 55 KJ Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen U2 56 KJ Matkajärjestelyjen uudistaminen U2 57 KJ Velkaneuvontasopimuksen irtisanominen U2 62 KJ Henkilöstöruokailun järjestäminen U2 UUSI KJ Luottamushenkilöiden osalta sitoudutaan osaltaan säästötoimenpiteisiin. Näistä päätetään siinä yhteydessä, kun henkilöstösäästöt konkretisoituvat kaupungin osalta Yt neuvottelujen päätyttyä. (Kv ; uusi toimenpide) U2 64 KJ Rakennusinvestointitarpeen krittiinen arviointi Toteutuu strategian kautta (linjaus U2 65 KJ Matkailun palvelukeskuksen toiminnan uudelleenjärjestely A/26 Kiinteistötoimiala. Kesken, odotetaan valtion päätöstä velkaneuvonnan järjestämisestä Kaikki toimialat U2 70 KJ Ulkoisesta vuokraustoiminnasta luopuminen Yhdistetään uuteen Ulkoisen vuokraustoiminnan toimenpiteeseen ja siirretään käytäntöjen kehittäminen. osaksi Yhdistetään tähän toimenpide KJ A/23 Kiinteistötoimiala U2 71 KJ Kaupungin kassan pitkäaikaisten korkosijoitusten purku Yhdistetään uuteen Kaupungin kassavarannon ja toimenpiteeseen ja siirretään vahinkorahaston toimintamallin osaksi kehittäminen. Yhdistetään tähän toimenpiteet KJ U1/125 ja KJ U2/72 U2 72 KJ Vahinkorahaston osittainen purku U2/71 1 KJ 2 KJ 3 KJ 4 KJ 5 KJ 6 KJ Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot Kaupunkikehitysryh mä Kaupunkikehitysryh mä Vakuutusten uudelleenarviointi ja kilpailutus vakuutuslajeittain (Kj) Kaupungin maksamien jäsenmaksujen uudelleenarviointi Tapahtumatoimintojen perustaminen ja yhdistäminen kongressitoimistoon sekä resurssin uudelleenarviointi (KJ) Oman tapahtumatuotannon ulkoistaminen (KJ) Viestintä Viestinnän ja markkinoinnin resurssien uudelleen (kaupunkikehitysryh kohdistaminen tiiviimmäksi matriisiksi (KJ) mä) Viestintä Kaiken kaupungissa julkaistun materiaalin määrän (kaupunkikehitysryh kriittinen arviointi osana hanketta. ( KJ) mä) Yhdistetään uuteen Kaupunkitapahtumien ja oman toimenpiteeseen ja siirretään tapahtumatuotannon osaksi uudelleenarviointi. Yhdistetään tähän KJ /20

5 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 5 (7) 11a 11b 7 KJ 8 KJ 9 KJ 10 KJ KJ KJ 12 KJ 13 KJ 14 KJ 15 KJ 16 KJ 17 KJ 18 KJ 19 KJ 20 KJ Viestintä Graafisen ohjeistuksen uudistaminen ja erillisten (kaupunkikehitysryh logojen karsinta ja kaupungin ilmeen yhtenäistäminen mä) (KH) Nykyisen vaihdeohjelman, monikanavainen asiakaspalvelun ja palveluprosessin uudistaminen, (KJ) strategiaryhmä strategiaryhmä Hankkeet ja käyttötalousinvestoi Hankkeet ja käyttötalousinvestoi Asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen toimintojen karsiminen (KJ) Virastomestarien ja aulapalvelun toimintojen siirto Arkea Oy:lle (KH) Vieraanvaraisuuden osoittamisen rajoittaminen ja edunvalvonnan resurssien arviointi (TA) Vieraanvaraisuuden osoittamisen rajoittaminen ja edunvalvonnan resurssien arviointi (TA) Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksuliikenne) => Kehitetään vastuunjakoa Kunnan Taitoan ja arvioidaan järjestelmätarpeet. (KJ) Rahoitustoiminnot => Henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilöstöresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta. (KJ) Yhdistetään uuteen toimenpiteeseen ja siirretään osaksi Asiakaspalvelun ja palveluprosessien uudistaminen ja sähköistäminen. Yhdistetään uuteen Vieraanvaraisuuden toimenpiteeseen ja siirretään osoittamisen rajoittaminen osaksi Yhdistetään uuteen Edunvalvonnan resurssien toimenpiteeseen ja siirretään arviointi osaksi Yhdistetään tähän KJ U1/39 Valmistuu 2015 aikana Jaetaan kahdeksi toimenpiteeksi. Jaetaan kahdeksi toimenpiteeksi. TA 2016 Kh strateginen sopimus. Puhepalvelujen kilpailutus. Yhdistetään uuteen Konsernirahoituksen ja konsernin Tähän yhdistetään KJ U1/126 Kunnan Taitoa toimenpiteeseen ja siirretään maksuliikenteen kehittäminen. osaksi Yhdistetään uuteen Henkilöstökassapalvelujen toimenpiteeseen ja siirretään uudistaminen. osaksi Tähän yhdistetään KJ U2/15 Tietopalvelun uudelleenmitoitus (KJ) Yhdistetään osaksi kehittämissalkussa olevaa tietojohtamisen hanketta (ei U1, U2 tai A) Selvitetään IT:n keskittäminen kokonaisuudessaan (luovutaan toimialojen omaa IT tuotantoa) Arvioidaan kriittisesti kaupungin käytössä olevien sovellusten määrää (nyt n. 270 kpl) ja vähentämismahdollisuuksia Jaetaan IT:n kehittämisrahojen rahoitusvastuuta muiden kuntien Tieran puitteissa. Selvitetään IT toimintojen toimivalta toimialojen päällekkäisten investointien ohjaamisessa Asiantuntijapalveluiden käyttövaltuusastetta nostetaan Yhdistetään uuteen Kaupungin tietojärjestelmien ja toimenpiteeseen ja siirretään sovellusten määrän arviointi ja osaksi päällekkäisyyksien karsiminen. Tähän yhdistetään toimenpide KJ U1/113 Kaupunkitapahtumien keskinäinen priorisointi /4

6 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 6 (7) 21 KJ Hankkeet ja Kulttuurilaitosten (Forum Marinum, ÅST, Aboa Vetus, käyttötalousinvestoi Sigyn, musiikin opetus) avustamisen siirtäminen VAPA / kulttuurilautakunnan alle. Lautakunnan tulisi arvioida koko teatteri ja museotoiminnan resursointia ja avustuksia yhtenä kokonaisuutena. (KH) Hankkeet ja Yhdenvertaisuus ja tasavertaisuus ei toteudu käyttötalousinvestoi avustuksissa, saamisperusteet arvioidaan (KH) Yhdistetään uuteen Avustusten ja muiden edelleen toimenpiteeseen ja siirretään jaettavien määrärahojen sekä osaksi varausmäärärahojen uuden toimintamallin määrittäminen. /22 Tähän yhdistetään KJ U1/112, U1/34, U1/35, U1/36, A/21 ja A/22 Vapaa aikatoimiala 22 KJ 23 KJ 24 KJ 25 KJ 26 KJ 27 KJ 28 KJ 29 KJ 30 KJ 31 KJ 32 KJ 33 KJ Hankkeet ja Järjestötalon perustaminen korvaamaan vuokraavustukset sekä vuokra alennukset. (KH) käyttötalousinvestoi Matkailun Matkailun Matkailun Työterveyshuolto Työterveyshuolto Matkailun palvelukeskuksen operatiiviset toiminnot (Hostel, camping jne.) tulee järjestää siten, että niitä ei tuoteta alle omakustannushinnan eli toiminnoista ei saa aiheutua tappioita kaupungille. (KH) U2/70 /26 Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon( KJ) /26 Matkailupalvelukeskuksen mitoituksen uudelleenarviointi. (TA) Kilpailutetaan kaupungin rahakuljetukset (KJ) Painatuspalveluiden asiantuntijatyö: graafinen suutelu, esivalmistelut ennen painotyötä, lomakeasiat, materiaalipankin ylläpito siirretään konsernihallinnon viestintään ja Tulostuspalvelusopimuksen ylläpito ja seuranta ITpalveluihin. Digitaalipainotyö Ammatti Instituuttiin.(KJ) Arvioidaan kaupunginsairaala alueen logistiikka omana kokonaisuutenaan: tavarakuljetukset, hyllytyspalvelu, posti, lääkkeet, näytteet, jätekuljetukset, ruokakuljetukset ja obduktio. Kaupungin ja hyton postikeskusten yhdistäminen ja toiminnan arviointi osana kaupunginsairaalan alueen logistiikkaa Keskusvaraston toiminta siirretään ulkopuoliselle toimijalle tai sairaanhoitopiirille (KH) Sanelujen toiminto tulee digitalisoida uuden tekniikan luomilla mahdollisuuksilla heti. Asiakaspalvelun mitoitusta tulee järkeistää huomattavasti mm. ajanvarausautomaatin hankinnalla, minkä tulee näkyä henkilöstökulujen säästöinä.(kj) Työterveyshuollon yhtiöittäminen toteutetaan ja avoin kilpailutus arvioidaan (KH) Yhdistetään uuteen Matkailun palvelukeskuksen toimenpiteeseen ja siirretään mitoituksen ja toimintojen osaksi uudelleenjärjestely. Tähän yhdistetään KJ U2/65 KJ /24 ja KJ /25, jotka poistetaan samalla A/31 A/31 Yhdistetään uuteen Arvioidaan logistiikkatoimintojen Yhdistetään tähän KJ A/29 ja 30 toimenpiteeseen ja siirretään järjestämismahdollisuudet. osaksi Toteutetaan 2016 aikana Vapaa aikatoimiala? IT palvelut, Ammatti instituutti Sairaanhoitopiiri tai muu ulkoinen toimija, hyvinvointitoimiala.

7 Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 7 (7) 34 KJ 35 KJ Henkilöstöasian Turun Seudun Kehittämiskeskus Palvelukeskuksen palveluiden laajentaminen kaikille toimialoille. Toteutetaan toimialojen vastaavien toimintojen siirto palvelukeskuksen yhteyteen. Nykyinen toimintojen sekamalli, jossa osa toiminnoista keskitetty ja osa edelleen toimialoilla, ei ole kokonaisuudessaan perusteltu. Mikäli kaupungissa on keskitetty toimintamalli, niin se tulee myös toimeenpanna koko laajuudessaan. (KJ) Elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyön syventäminen. Vähenevän rahoituksen johdosta elinkeinopoliittiset toimijat kootaan samaan organisaatioon. Seudullinen rahoitusmalli ratkaistaan samassa yhteydessä.. (KH) Yhdistetään uuteen Elinkeinopoliittisten toimijoiden toimenpiteeseen ja siirretään yhteistyön syventäminen ja osaksi seudullisen rahoitusmallin kehittäminen. Tähän yhdistetään KJ U1/43 ja KJ U1/44 jotka poistetaan samalla. Yhteistyössä elinkeinopoliittiset yhtiöt

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot