TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Toimintavuonna 2007 Suomen Kiinteistöliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Merkkivuottaan liitto juhlii monin tavoin pidettävien juhlatapahtumien yhteydessä julkistetaan liiton 100 -vuotishistoria. Juhlavuotta hyödynnetään aktiivisesti liiton toiminnan markkinoinnissa ja tuetaan samalla jäsenyhteisöjen jäsenhankintaa liittoyhteisön jäsenpohjan vahvistamiseksi ja edustavuuden lisäämiseksi. Tässä Kiinteistöliiton toimintasuunnitelmassa konkretisoidaan strategian toteuttamistavoitteet juhlavuodelle. Vuoden 2007 aikana päivitetään Kiinteistöliiton strategia 2010 vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Johdanto Suomen kansantalouden kasvuvauhti vahvistuu vähitellen vuonna Talouden kasvun vauhdittuminen lisää inflaatiopaineita, joita Euroopan keskuspankki pyrkii hillitsemään ohjauskoron vähittäisellä korottamisella. Hyvä talouskehitys ylläpitää asunto- ja toimitilakysyntää. Samanaikaisesti maan sisäiset kiinteistö- ja asuntomarkkinat jatkaa eriytymistään, minkä johdosta hitaan talous- ja väestökehityksen alueilla on lisääntyviä ongelmia tyhjenevien kiinteistöjen Työttömyys pysyttelee kuitenkin edelleen suhteellisen korkeana ja työvoiman poistuma on suurempi kuin työelämään tulevien joukko. Kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuskehitys on ollut heikkoa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näiden alojen tuottavuuskehityksen parantaminen on kiinteistön omistajien kannalta tärkeää lähitulevaisuudessa, kun korjausrakentaminen lisääntyy. Osaavan ja ammattitaitoisen kiinteistöalan henkilöstön saanti tulee olemaan suuri haaste, kun monista kiinteistöalan ammattiryhmistä poistuu runsaasti osaavaa työvoimaa eläkkeelle. Isännöitsijäin ikärakenne johtaa suuremman joukon eläkkeelle kuin nuorista ikäluokista saadaan uusia koulutettuja alalle. Työvoiman kysyntää kasvattaa myös korjausrakentamisen kasvun jatkuminen. Korjausrakentamisen luonnollinen 4-5 prosentin lisäys vuodessa johtuu runsaasta uudistuotannosta ja 1970-luvuilla. Korjausrakentamisen kysyntää kasvattaa lisäksi varsin suuri korjausvelka, mitä on kertynyt niin paljon, että se vastaa usean vuoden uustuotannon arvoa. Korjausrakentamisen kapeikoksi muodostuu pula osaavista työntekijöistä. Kiinteistö- ja rakennusalan työvoiman tarjontaa pyritään turvaamaan hallitulla maahanmuutolla lähinnä uusista EU-maista. Kiinteistöliiton tavoitteena on saada kirjatuksi maaliskuun 2007 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelmaan jäsentensä kannalta tärkeitä tavoitteita. Liitto pyrkii vaikuttamaan määrätietoisesto poliittiseen päätöksentekoon ja ministeriöihin tärkeinä pitämiensä ohjelmakohtien toteuttamiseksi alkavalla vaalikaudella. Edunvalvonnassa liiton tavoitteena on edelleen pyrkimys säilyttää kiinteistöjen verotus kohtuullisella tasolla. Kuntarakenteen uudistaminen ja kuntien keskittyminen peruspalvelutuotantoon merkinnee uusien tilaaja-tuottajamallien kehittämistä kuntien kiinteistö- ja tilahallinnassa. Tämä syventää kuntien ja yksityisen kiinteistösektorin yhteistoimintaa ja yksityisten palveluiden hyödyntämistä kunnissa.

2 Edunvalvonta ja lainsäädäntö Kiinteistöliitto pyrkii yhdessä muiden kiinteistöalan järjestöjen kanssa vaikuttamaan verotusjärjestelmien toimivuuteen ja ennakoitavuuteen. Kiinteistöjen verotuksen ja kiinteistöihin kohdistuvien muiden maksujen kehitystä ja lainsäädännön toimivuutta seurataan valtakunnallisella sekä paikallisella tasolla ja niiden kehitykseen vaikutetaan. Paikallinen edunvalvonta pidetään tehokkaana koordinoimalla sekä tuottamalla tausta-aineistoa vaikuttamisen painopistealueisiin. Kiinteistöverotuksen ja kiinteistöihin kohdistuvien kunnallisten maksujen korotuspaineet jatkuvat, kun verotusta muilta osin pyritään alentamaan. Liitto yhdessä jäsentensä kanssa pyrkii estämään kiinteistöverojen noston valtakunnallisilla ja paikallisilla vaikuttamiskampanjoilla ja edunvalvonnalla sekä tuottamalla tietoa kiinteistöveron vaikutuksista asumiseen ja tuotantokustannuksiin. Kiinteistöliitto seuraa vuokra-asuntoja koskevan lainsäädännön kehittymistä ja jatkaa sellaisten pelisääntöjen luomista, joilla turvataan myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen säilyminen markkinoilla. Samalla pyritään vaikuttamaan kiinteistöalan uusien sijoitusinstrumenttien kehittämiseen ja niiden toimivuuden seuraamiseen. Liitto seuraa myös tuettuun asuntorakentamiseen liittyvän sääntelyn ja järjestelmien kehittymistä. Liitto pyrkii vaikuttamaan valtion tukeman asuntorakentamisen tuki- ja muihin ehtoihin siten, että yleishyödyllisten yhteisöjen kiinnostus asuntojen tuotantoon ja omistamiseen säilyy. Liitto vaikuttaa aktiivisesti maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kehittämiseen siten, että kaavoitusprosessin nopea ja tehokas toiminta varmistetaan tonttitarjonnan turvaamiseksi. Myös liittyvien maankäyttösopimuksien hyödyntämistä pyritään edistämään. Kiinteistöliitto osallistuu yhdessä toimialajärjestöjen kanssa hankintamenettelyjen kehittämiseen ottaen huomioon julkisia hankintoja koskeva lainsäädännönmuutos ja sen vaikutus kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto vaikuttaa yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen kanssa siihen, että kiinteistö- ja rakennusalalla varmistetaan terve kilpailuympäristö, jossa ei esiinny harmaita markkinoita. Liiton edunvalvonnasta vastaa johtoryhmä toimitusjohtajan ohjauksessa. Edunvalvontaa koordinoidaan ja toteutetaan yhdessä toimialajärjestöjen Viestintä- ja suhdetoiminta Kiinteistöliiton viestintä perustuu viestintästrategiaan. Viestinnällä vahvistetaan mielikuvaa liitosta arvostettuna ja vahvana asiantuntijana. Liitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjien käsityksiin ja kannanottoihin sekä yleiseen mielipiteeseen osallistumalla näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Viestinnässä huomioidaan jäsenkunnan kaksikielisyys. muun muassa tuottamalla ruotsinkielisiä aineistoja. Kiinteistöliitto tehostaa viestintäyhteistyötä toimialajärjestöjen kanssa tavoitteena viestien läpimenon varmistaminen. Vuonna 2007 painopiste viestinnässä on vahvan uutistiedottamisen jatkaminen. Sähköisten verkkohankkeiden kehittämistä jatketaan ja lisätään viestinnän visuaalisuutta. Toimittajille työstetään omaa kiinteistöalan uutispakettia. Tärkeä väline liiton ja sen jäsenten tiedotustoiminnassa on Suomen Kiinteistölehti. Kiinteistölehti on kanava kiinteistöalan kannanottojen esittämiselle ja julkiselle keskustelulle. Lehteä markkinoidaan entistä selkeämmin myös muulle medialle. Sisäistä viestintää ohjaa nopeus ja avoimuus. Viikkotiedotteen toteutustapaa tehostetaan ja rakennetta kehitetään ottaen huomioon eri jäsensegmenttien tietotarpeet. Taloyhtio.net -portaalin kehitystyötä jatketaan yhteistyössä

3 muiden perustaja- sekä kumppanuustahojen Viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan päättäjien ja toimittajien keskuudessa. Liitto seuraa aktiivisesti tiedottamisen ja viestinnän onnistumista käyttämällä ulkopuolista mediaseurantaa. Yhteistyötä eduskuntaryhmien ja muiden poliittisten päättäjien kanssa jatketaan. Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen nimetään uudet ns. yhdyskansanedustajat ja luodaan heidän kanssa toimivat yhteydenpitotavat. Lisäksi tavataan liiton kannalta merkityksellisimpiä ministereitä ja kansanedustajia sekä heidän avustajiaan tuoden esille kiinteistöalan asioita. Viestintä- ja suhdetoiminnasta vastaa tiedotuspäällikkö. Kansainvälinen toiminta Kiinteistöliitto on Euroopan Kiinteistöfederaation (EPF) perustajajäsen. Liitolla on perinteisesti yhteistyötä myös pohjoismaisten veljesjärjestöjen Pohjoismaiset kiinteistöjärjestöt tekevät EPF:ssä tiivistä yhteistyötä vaikutettaessa EU:n lainsäädäntöön. EPF:n vaikutusvallan varmistamiseksi EU:ssa tuetaan järjestön jäsenpohjan laajentamista mahdollisimman kattavasti sekä vanhoihin että uusiin EU- maihin. Euroopan kiinteistöfederaatiossa seurataan kansallisia ratkaisuja energiatehokkuusdirektiiviä sovellettaessa. EPF osallistuu myös uuden energiapalveludirektiivin valmisteluun, jonka soveltamisessa liitolla on Suomessa merkittävä asiantuntijarooli. Erityisen tärkeää energiaasioissa on yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n EPF toimii myös kansainvälisen kiinteistörahastosijoittamisen edistämiseksi. Kiinteistöliitto toimii Suomen koordinaattorina kansainvälistä asuntosuunnittelua ja rakentamista edistävässä Europahouse -yhteistyössä. Yhteistyö tarjoaa kansainvälisen areenan tiedonvaihdolle ja uusien ratkaisumallien etsimiselle. Liiton kansainvälisestä vaikuttamisesta vastaa liiton toimitusjohtaja. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminnassa on painopiste edelleen Hyvä asuminen kehitysohjelmassa, jonka valmistelu jatkuu koko vuoden Laaja-alaisella ohjelmalla pyritään toteuttamaan kiinteistö- ja rakennusalan Visio 2010:n asumisen osavision tavoitteita niin, että asuntomarkkinat toimivat asukkaiden ehdoilla. Asumista käsitellään monipuolisesti asuntosuunnittelusta korjaus-, ylläpito- ja asumispalveluihin. Tarkasteluun otetaan mukaan myös kaavoituskysymykset, asuntopoliittiset ohjauskeinot ja asuntorakentamisen rahoitus. Ohjelman tutkimustoiminta ulottuu perustutkimuksesta teknologian kehittämiseen. Ohjelmassa luodaan lisäksi vahva vuorovaikutus kansainvälisten toimijoiden ja verkostojen kuten Europahouse-ryhmän Ympäristöasiat ovat edelleen tärkeä tutkimus- ja kehittämisalue. Liitto edistää energian järkevää käyttöä osallistumalla energiatehokkuus- ja energiapalveludirektiivin edellyttämien toimien käyttöönottoon. Liitto on mm. mukana vuonna 2005 käynnistyneessä EU:n energiatodistusten käyttöönotto- eli STABLE-hankkeessa järjestäen mm. kampanjoita kiinteistöyhdistysten Liitto edistää myös rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus- ja elinkaarimittariston (REM) ja PromisE-luokituksen käyttöönottoa. Toimintavuonna päättyy vuodenvaihteessa 2005/2006 käynnistynyt suomalais-virolainen kiinteistöalan kehitys- ja koulutushanke SVING, jossa liitto vastaa mm. asuntoyhteisöjen päätöksentekoon liittyvien muutosesitysten laadinnasta, kiinteistösanaston täydentämisestä ja rakennusperinnön vaalimista edistävistä toimenpidesuosituksista.

4 Vuoden 2007 alussa valmistuu laajan yhteistyöhankkeen tuloksena taloyhtiön teknistaloudellista kuntoa kuvaava elinkaaritodistus, jonka käyttöönotto edellyttää mittavaa tiedottamista ja kouluttamista. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaa tutkimusjohtaja. Jäsenpalvelu Liiton palvelutoiminnan kehitystyötä jatketaan. Jäsenpalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon jäsenten tarpeet ja jokaiselle jäsensegmentille kohdennetut palvelukokonaisuudet päivitetään eri jäsenryhmien kanssa sovittavilla tavoilla. Palvelutoimintaa kehitetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kesken. Liiton jäsenneuvonta on tärkeä palvelutoiminto. Neuvontaa annetaan edelleen juridisista sekä vero- ja kirjanpitoasioista. Teknisen neuvonnan saatavuutta pyritään parantamaan. Neuvontapalvelua kehitetään ja parannetaan mm. kouluttamalla neuvonnassa työskenteleviä sekä seuraamalla uusien palvelumuotojen toimivuutta ja hakemalla kokonaan uusia palvelumuotoja. Liitto tuottaa kiinteistöyhdistyksille niiden tarvitsemat tärkeimmät neuvonta- ja tiedotuspalvelut. Tavanomainen jäsenneuvonta hoidetaan yhdistyksistä käsin. Kirjalliset juridiset lausunnot keskitetään liittoon. Liiton asiantuntijat kouluttavat jäsenistöä ja tiedottavat ajankohtaisista aiheista jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa. Neuvonta- ja tiedotuspalvelujen tueksi ja täydennykseksi jatketaan erilaisia jäsenryhmiä palvelevien Internet-sivujen kehittämistä. Kukin toimialajärjestö tuottaa omille jäsenilleen tarkoitetut sivut. Lisäksi kiinteistöyhdistysten yhteisten jäsensivujen kehittämistä jatketaan. Järjestöyhteistyöstä vastaa liiton päälakimies koskien jäsenpalvelujen tuottamista ja yhteistoiminnan kehittämistä. Järjestötoiminta Järjestötoimintaa kehitetään jäsenkiinteistöjen ja eri jäsenryhmien näkökulmasta asiakaskeskeisesti toimien. Kiinteistöliiton ja jäsenjärjestöjen toimintoja ja keskinäistä organisoitumista tarkastellaan lopullisen jäsenmaksun maksajan silmin kokonaisjäsenyyden näkökulmasta. Liittoyhteisön keskinäistä yhteistyötä syvennetään ja yhteenkuuluvuutta vahvistetaan. Järjestön eri osilla ja osakkuusyhtiöillä on samoja asiakaskohderyhmiä, joiden osalta kartoitetaan yhteisten ja koordinoitujen markkinointitoimien mahdollisuudet. Järjestöjaosto toimii yhteistoiminnan kehittämistä valmistelevana toimielimenä. Kiinteistöliiton aluetoimintaa kehitetään tukemalla jäsenpalvelujen tuottamisen keskittämistä usean yhdistyksen toiminta-alueen kattaviin palvelukeskuksiin. Palvelualueen kiinteistöyhdistykset jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhdistyksinä elleivät ne itse halua uudistaa yhdistysrakenteitaan. Palvelukeskusten luominen turvaa paikallisen toiminnan kehittymisen. Samalla parannetaan palvelujen laatua ja saatavuutta jäsenten hyödyksi. Liitto edistää jäsenjärjestöjen yhteistyön tiivistämistä ja tukee muutosprosessia käytettävissä olevin keinoin. Perinteisen jäsenpalvelun lisäksi selvitetään alueellisten palvelukeskusten mahdollisuudet tarjota korjausrakentamiseen, rakennuttamiseen ja teknisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa. Myös toimialajärjestöjen tarvitsemien alueellisten palveluiden tuottamista edistetään. Liitto järjestää ja koordinoi jäsenjärjestöjen henkilökunnan koulutusta ja osaamisen kehittämistä. Yhteisten toiminnanjohtajien koulutus- ja neuvottelupäivien lisäksi järjestetään erillisiä sisäisiä neuvonpitoja eri tyyppisten jäsenjärjestöjen vastuutoimijoille sekä alueittaisia toimi- ja luottamushenkilötapaamisia. Neuvottelupäivät syksyn alussa kokoavat yhteen liittoyhteisön

5 toimi- ja luottamushenkilöt tarkoituksena tiivistää yhteistyötä koko liittoyhteisössä. Jäsenhankintaprojektin avulla koordinoidaan toimenpiteitä ja seurataan jäsenhankinnan kehittymistä. Jäsenjärjestöt tekevät omalla toiminta-alueellaan jatkuvaa jäsenhankintatyötä liiton tukemana. Jäsenhankintaa tehostetaan levittämällä onnistuneita toimintamalleja ja ideoita toisten yhdistysten käytettäväksi ja sovellettavaksi. Samalla jatketaan jäsenhankintaa tukevien työkalujen kehittämistä ja jo kehitettyjen välineiden, mm. Taloyhtio.netportaalin hyödyntämistä tehostetaan. Jäsenhankinnan onnistumista seurataan jäsenjärjestöittäin ja tarvittaessa ryhdytään yhteisin toimenpitein vauhdittamaan jäsenhankintaa. Liiton ja sen jäsenjärjestöjen sääntöjen uudistamis- ja yhdenmukaistamistarve selvitetään ja mahdollisesti tarvittavat sääntömuutokset valmistellaan päätettäväksi vuonna Järjestötoiminnasta vastaa järjestöpäällikkö.

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja... 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen... 2 3. Neuvonta ja koulutus... 3 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta... 6 5. Viestintä- ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2008 1 Vuosikertomus 2008 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 JOHDANTO Kiinteistöpalveluala työllistää noin 105 000 henkilöä, joista yksityinen sektori noin 75 000 ja julkinen sektori noin 30 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärä kattaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni

Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni 15 Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos Valtuuston kokous 27. 28.11.2014 Helsinki Congress Paasitorni sivu 1. Edunvalvonta ja sopimustoiminta 3 2. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 8 3. Järjestöpolitiikka

Lisätiedot

TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA IKÄÄNTYNEIDEN IHMISTEN HYVÄKSI Vanhustyön keskusliiton toimintasuunnitelma vuosille 2016 2018

TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA IKÄÄNTYNEIDEN IHMISTEN HYVÄKSI Vanhustyön keskusliiton toimintasuunnitelma vuosille 2016 2018 TAVOITTEELLISTA TOIMINTAA IKÄÄNTYNEIDEN IHMISTEN HYVÄKSI Vanhustyön keskusliiton toimintasuunnitelma vuosille 2016 2018 Hyväksytty liittokokouksessa 21.8.2015 2 Sisältö sivu 1 Toimintaympäristö luo haasteita

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan 2015 2018, joka hyväksytetään liittokokouksessa 22.11.2014 Hämeenlinnassa. TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) SuLVI edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2012 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto 1 Vuosikertomus 2012 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot