Lausuntoyhteenveto selvityshenkilöiden raportista "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntoyhteenveto selvityshenkilöiden raportista "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen""

Transkriptio

1 Lausuntoyhteenveto selvityshenkilöiden raportista "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen" Lausunnonantajat Korkeakoulut ja niihin kytkeytyvät yhteisöt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE Arcada Diakonia-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu + Haaga-Helia Oy Humanistinen ammattikorkeakoulu + Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu Oy Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunki Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Lapin korkeakoulukonserni Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Oy Mikkelin ammattikorkeakoulu + Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen koulutuskonserni Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattikorkeakoulu + Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Savonia-ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK Suomen yliopistot UNIFI Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL Tampereen ammattikorkeakoulu + Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Ministeriöt Valtiovarainministeriö

2 Puolueet Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen kansanpuolue Suomen Keskusta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Vihreä liitto Järjestöt Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Suomen Kuntaliitto Kuntatyönantajat KT Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Palkansaajajärjestö Pardia Sivistystyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Suomen Yrittäjät Tehy ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Teknologiateollisuus Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tradenomiliitto TRAL Uusi Insinööriliitto UIL Maakuntien liitot Etelä-Karjalan liitto Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Savon maakuntaliitto Hämeen liitto Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto Keski-Suomen liitto Kymenlaakson Liitto Lapin liitto Pirkanmaan liitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Savon liitto Satakuntaliitto Uudenmaan liitto Varsinais-Suomen liitto Muut Kirkkohallitus 2

3 0 Yleinen suhtautuminen Lausuntoja saatiin yhteensä 75 kappaletta mm. ammattikorkeakouluilta ja niiden ylläpitäjiltä, puolueilta, eri järjestöiltä ja maakuntien liitoilta.. Kaikki lausunnonantajaryhmät pitävät uudistuksen lähtökohtia ja tavoitteita pääpiirteissään oikeina. Suurin osa lausunnonantajista pitää selvityksessä esitettyjä tavoitteita ja niitä tukevia uudistuksia tärkeinä ja kannatettavina. Hyvin laajaa kannatusta saavat esitykset siirtymisestä 100 %:n valtion rahoitukseen, tuloksellisuutta tukevien elementtien kasvattaminen rahoituksessa, osakeyhtiö ylläpitomuotona, joskaan sen ei haluta olevan ainoa mahdollinen vaihtoehto, ja siirtyminen yhden hallituksen järjestelmään. Eräät lausunnonantajat kiinnittävät huomiota valtion ohjauksen mahdolliseen lisääntymiseen ja alueiden vaikutusmahdollisuuksiin. Ammattikorkeakoulut korostavat kokonaisrahoituksen säilymistä ja haluavat järjestelmän tehostamisesta mahdollisesti vapautuvat voimavarat suunnattaviksi ammattikorkeakoulujen toimintaan, mm. opintoprosessien toimivuuden kehittämiseen, innovaatiotoimintaan ja alueelliseen kehittämiseen. Laajaa vastustusta saa ehdotus toimilupien uusimismenettelystä. Lausunnoissa otetaan kantaa myös ammattikorkeakoulujen tehtäviin, yhteistyöhön yliopistosektorin ja muiden oppilaitosten kanssa sekä korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen. Monessa lausunnossa todetaan, että koko korkeakoululaitosta tulee kehittää kokonaisuutena samojen perusperiaatteiden ja -tavoitteiden mukaisesti. Useissa korkeakoulujen lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että Sivpolin kannanotossa annettiin selvitykselle tehtäväksi tarkastella korkeakoulujen strategisten liittoutumien malleja päätöksentekojärjestelmäksi, mitä ei kuitenkaan selvitykseen sisälly. 1 Rahoitusvastuu valtio/kunnat Lausunto saatiin kuudelta puolueelta. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen siirtämistä valtion vastuulle kannatetaan lähtökohtaisesti. Kokoomus katsoo, että uudistuksen yksityiskohtia täytyy ensin selvittää ja toteaa, että selvityksessä ei ole käsitelty vaihtoehtona kuntien rahoitusosuuden pienentämistä, vaan päädytty esittämään rahoituksen siirtämistä valtiolle. Rahoituksen siirtäminen valtiolle tulee olla kuntien kannalta kustannusneutraali, mutta samalla on arvioitava julkisen talouden kestävyyttä. Keskusta esittää, että rahoitus turvattaisiin viideksi vuodeksi nykyisen kolmen vuoden asemesta. Vasemmistoliitto toteaa ehdotetun rahoitusmallin siirtävän suuresti valtaa valtiolle ja vähentävän olennaisesti kuntien mahdollisuuksia ohjata amk-laitosta. Lausunto saatiin 21 ammattikorkeakoululta (25). Jokseenkin kaikki kannattavat rahoituksen siirtämistä valtiolle, muutamat näistä katsovat, että rahoitus silti edelleen pitäisi tarkistaa toteutuman perusteella 4-vuotiskausittain. Huomiota kiinnitetään esim. alueiden/kuntien vaikutusmahdollisuuksiin, ja valtion ohjauksen lisääntymiseen ja siitä seuraavaan riskiin rahoituksen pienenemisestä. Useimmat korostavatkin kokonaisrahoituksen säilymistä, sen sitomista indeksiin yliopistorahoituksen tapaan ja varsinkin sitä, että mahdolliset tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntymisestä saatavat säästöt, ja niin ikään mahdollisesta aloituspaikkojen vähenemisestä vapautuva rahoitus, eivät saa johtaa rahoituksen pienenemiseen, vaan ne tulee käyttää amk-laitoksen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiltä saatiin kaksitoista lausuntoa, joista yhdessätoista kannatettiin rahoitusvastuun siirtämistä valtiolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy totesi kannattavansa edel- 3

4 leen jaettua rahoitusvastuuta kuntien ja valtion kesken, jotta ammattikorkeakoulujen päätöksenteossa säilyy riittävä alueellinen asiantuntemus ja päätösvalta. Opiskelijajärjestöt, SAMOK ja SYL pitivät perusrahoituksen siirtämistä valtiolle myönteisenä, samoin kuin Suomen yliopistot UNIFI, joka toteaa, että yhtenäistä ylläpitomallia ja perusrahoituksen siirtämistä valtiolle puoltaa myös mm. korkeakoulujärjestelmän valtakunnallisen koordinoinnin ja kehittäminen sekä ohjauksen tarve. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE kannattaa siirtymistä 100 %:n valtionrahoitukseen. Koska malli lisää vahvasti OKM:n ohjausvaltaa, tulee kokonaisrahoituksen taso turvata aiemmin lukuisissa asiakirjoissa (mm. Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaus ) esitettyyn tapaan, jossa nuorisoasteen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkamäärien vähenemisestä syntyvät säästöt tulee siirtää kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen koulutuksen ja TKItoiminnan ja niiden laadun kehittämiseen. Rahoitus tulee sitoa indeksiin yliopistoindeksin kaltaisesti ja rahoitus nykyisen kolmen vuoden asemesta viideksi vuodeksi. Ammattikorkeakoulujen vakavaraisuus on turvattava tarvittaessa samantyyppisin pääomittamisratkaisuin kuin yliopistoissakin. Työmarkkinajärjestöt ja vastaavat Lausunnot saatiin yhteensä 16 järjestöltä, joista 14 kannatti varauksetta rahoitusvastuun siirtämistä valtiolle. SAK:n näkemyksen mukaan kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden kiinnostus yhtiöiden kehittämiseen saattaa heikentyä ratkaisusta ja siksi keskustelua on syytä jatkaa. MTK:n mukaan epäkohdista huolimatta kuntien taloudellinen sitoutuminen ammatilliseen korkeakoulutukseen luo edellytyksiä perustehtävän hoitamiseen. Kuntaliiton mukaan ehdotuksen mukainen perusrahoituksen siirtyminen valtiolle selkeyttäisi rahoituksen ja tuloksellisuuden yhteyttä. Nykyisistä eri hallintomalleista ei pidä luopua. Rahoituksen siirto valtiolle edellyttää laskelmien ja muiden siihen liittyvien asioiden valmistelua yhteistyössä kuntaliiton kanssa mm. valtionosuusprosentin määrittämiseksi kunta valtio -suhteessa. Maakuntien liitoilta (18) saatiin 16 lausuntoa. Kymmenen maakunnan liittoa kannattaa rahoituksen siirtämistä kokonaan valtiolle. Nähdään mm., että kuntien ohjausmahdollisuus on ollut osin näennäistä, koska rahoitus on mennyt suoraan ylläpitäjälle ja, että kuntien ja alueen ohjaus toteutuu jatkossakin aluestrategioiden kautta. Uhkana nähdään, että valtion ohjauksen lisäämisellä voi olla korkeakoulutuksen alueellisen saavutettavuuden ja alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämisen kannalta kielteisiä vaikutuksia. Kolme maakuntaliittoa katsoo, ettei rahoitusta pidä siirtää valtiolle, mutta kuntien rahoitusosuutta voidaan kahden liiton mielestä pienentää. Yksi liitto ei ota tähän kantaa. Valtiovarainministeriö toteaa, että kuntasektori on halunnut olla mukana ylläpitämässä ja rahoittamassa alueellisesti tärkeäksi koettuja ammattikorkeakouluja. Jatkovalmistelun pohjalta tehtävät mahdolliset päätökset tulee tehdä kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustannusneutraalisti. Niin ikään tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, ettei uudistus aiheuta lisämenopaineita valtiontalouteen. Valtion rahoitusvastuun tulee myös olla kiinteästi lakisääteisesti määräytyvä. 2 Ylläpitojärjestelmä/itsenäinen oikeushenkilö ja sen hallinto Puolueista Vihreät kannattaa yhden oikeushenkilön ja yhden hallituksen mallia. RKP pitää osakeyhtiömallia joustavana ja läpinäkyvänä, mutta katsoo että myös säätiömuoto tulee sallia. Keskusta ei 4

5 hyväksy sitä lähtökohtaa, että kaikille ammattikorkeakouluille säädettäisiin yksi yhtenäinen hallintomalli. Kokoomuksen mielestä voitaisiin harkita vaihtoehtoisia osakeyhtiö- ja ylläpitojärjestelmämallia. SDP ja Vasemmistoliitto toteavat lausunnossaan, että ammattikorkeakoulutoiminta tulee järjestää julkisoikeudellisen laitoksen muotoon. Selkeä enemmistö ammattikorkeakouluista ja niiden ylläpitäjistä kannattaa selvityshenkilöiden esittämää osakeyhtiömallia. Arene kannattaa ammattikorkeakoulujen itsenäisen oikeushenkilöaseman turvaamista, mutta ei haluaisi rajata hallintomallitarkastelua pelkästään osakeyhtiöön. Myös muutamat ammattikorkeakoulut ja ylläpitäjät katsovat, että hallintomallin tulisi voida olla myös muu kuin osakeyhtiöpohjainen. Osa työmarkkinajärjestöistä kannattaa osakeyhtiömallia, osa pitää tärkeänä sitä, että myös muut oikeushenkilömuodot ovat mahdollisia. Kuntaliitto ei kannata nykyisenkaltaisista eri hallintomalleista luopumista. Suurin osa maakuntien liitoista ei ota selkeää kantaa hallintomalliin, vaan korostavat enemmänkin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyön tärkeyttä. Useimmat ammattikorkeakoulut ja ylläpitäjät sekä puolueista Keskusta eivät kannata toimilupamenettelyä, vaan katsovat että ammattikorkeakoulut on nimeltä sisällytettävä amk-lakiin. Toimilupien uudelleen hakeminen nähtiin monissa lausunnoissa ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen ja yksittäisten korkeakoulujen pienten yksiköiden karsimisen välineenä. Kokoomuksen mielestä ammattikorkeakoulujen toimiluvista on jatkossa perusteltua säätää valtioneuvoston asetuksella. Ammattikorkeakoulujen hallinnon järjestämisestä annettiin hyvin ristikkäisiä lausuntoja liittyen strategisen hallituksen kokoonpanoon (puhtaasti osakkaiden asettama vai elinkeinoelämän ja koulun sisäisten ryhmien edustus lakisääteisesti mukana) ja sisäisen hallintoelimen asettamiseen (perustuuko lakiin vai sisäiseen johtosääntöön eli onko ko. hallintoelin pakollinen vai vapaaehtoinen). 3 Kustannuspohjaisesta rahoituksesta tuloksellisuuteen pohjautuvaan rahoitukseen Lausunto saatiin kuudelta puolueelta. Tuloksellisuuden nykyistä voimakkaampi painottaminen nähdään puolueissa periaatteessa oikeansuuntaisena. Vasemmistoliitto näkee ristiriidan kustannustehokkuuden ja laadun nostamisen välillä ja haluaa painottaa laatua. Kokoomuksen mielestä rahoitusmallin on tuettava ensisijaisesti opetuksen ja tutkimuksen laatua, kansainvälisyyttä, vaikuttavuutta ja profiloitumista. SDP katsoo, että selvittäjien esittämät tuloksellisuuskriteerit ovat pääosin onnistuneet, erityisesti työllistymisen ja aluekehitysvaikutuksen huomioiminen. Kriteereihin tulisi lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Vasemmistoliitto esittää lausunnossaan omat tuloksellisuusmittarinsa. Vihreä liitto näkee, että laadullisiin kriteereihin tulee kehittää mittareita opiskelijoiden hyvinvoinnin ja hyvän opettaja/opiskelijasuhteen takaamiseksi. Lausunto saatiin 21 ammattikorkeakoululta (25) ja yhdeltätoista ylläpitäjältä. Selvittäjät esittävät tuloksellisuusrahoituksen tasoksi %. Näin korkea tuloksellisuuden osuus vaarantaa useimpien ammattikorkeakoulujen mielestä toiminnan vakauden, ennakoitavuuden ja pitkäjännitteisyyden. Tuloksellisuuden osuutta pitää nostaa, mutta useimpien mielestä ei yli 40 %. 5

6 Myös 50 %:n osuus voi joidenkin ammattikorkeakoulujen mielestä olla sopiva, mutta silloin suoritettujen tutkintojen osuus tulisi säilyttää nykyisenä 30 %:na. Mittareiden tulee olla selkeitä, läpinäkyviä, yksiselitteisiä, yksinkertaisia, tietopohjan luotettava, huomioitava erityispiirteet, mittareiden tulee kuvata alueellisia eroja työ- ja elinkeinoelämän osalta, ottaa huomioon alueellinen sijoittuminen mm. koska työllistymismahdollisuudet vaihtelevat, myös ammattikorkeakoulujen kokoerot sekä alueelliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät. Alueellisen vaikuttamisen mittariksi ehdotetaan sidosryhmiltä koottua palautetta ja alueen sitoutumista ammattikorkeakoulun kehittämiseen. Muutamassa lausunnossa todetaan, että työttömyys on parempi mittari kuin työllistyminen. Myös todetaan, että tuloksellisuutta pitäisi vertailla koulutusaloittain. Lausunnoissa korostetaan, että ammattikorkeakoulujen on ehdottomasti voitava vaikuttaa sekä mittareihin että tuloksiin, joita mitataan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteaa, että selvityksen mukaan tuloksellisuusmittareihin tulisi ottaa sellaisia, joihin ammattikorkeakoulu voi itse vaikuttaa, mutta sellaisia toimintoja/indikaattoreita on tunnetusti vaikea luoda luotettavalla tavalla. Ammattikorkeat pitävät tärkeänä riittävää sopeutumisaikaa ja jotkut myös tuloksellisuuden lisäämistä asteittain. Strategiarahoituksen saamiselle pitää asettaa selkeät kriteerit. Tämän rahoituksen tarve myös kyseenalaistetaan, koska profiloituminen voitaisiin ottaa huomioon jo hyvin valmistelluissa mittareissa. SAMOKin mukaan tuloksellisuuteen perustuvaa rahoituksen osuutta tulee lisätä, jotta luvassa vetovoimaista koulutusta, tiiviitä kampuksia ja alueelle profiloituneita korkeakouluja. Mittarit lähtökohtaisesti ok, etenkin työllistyminen ja profiloituminen laadun takeina. SYL kannattaa siirtymistä tuloksellisuusrahoitukseen, myös strategiarahoitus on tärkeä profiloitumisen tukemisessa. Rahoitusmalliin lisättävä monipuolisia ja ennen kaikkea laadullisia mittareita. Suomen yliopistot UNIFI yhtyy näkemykseen selkeästä ja kannustavasta rahoitusmallista. Rahoitus tulee myös järjestää mahdollisimman yksiselitteisesti ja ennustettavasti. Rahoitusmallin tuloksellisuusindikaattoreilla tulee pyrkiä parempaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn mukaan rahoitusmallin tulee tukea kaikkien ammattikorkeakouluille asetettujen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista (tutkintoon johtava koulutus, TKI-toiminta, elinikäisen oppimisen toteutukset, aluekehitystyö). Tuloksellisuusosuutta ei pidä nostaa selvityshenkilöiden esittämälle tasolle (45-50%), joka aiheuttaa rahoitukseen epävakautta, jota järjestelmä ei kestä. Uuteen malliin asteittain, niin että korkeakouluille jää riittävästi aikaa sopeutua. Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusmittareita tulee edelleen kehittää. Mittareissa on otettava huomioon, että ammattikorkeakoulun on voitava itse vaikuttaa tekijöihin, joiden perusteella rahoitusta saadaan (työllistyminen - siihen voi vaikuttaa vain rajallisesti). Uudessa amk-laissa Eduskunnalle voitaisiin esittää ne kriteerit, joiden perusteella tuloksellisuudesta päätetään. Mittareiden on oltava selkeitä, läpinäkyviä, niiden on perustuttava luotettavaan tietopohjaan ja niiden on otettava huomioon ammattikorkeakoulujen erityispiirteet. Mittareista on säädettävä asetuksella niin, että ammattikorkeakoulut voivat pitkäjänteisesti kehittää toimintaansa. Työmarkkinajärjestöt ja vastaavat Lausunnot saatiin yhteensä 16 järjestöltä. Kaikki kannattavat tuloksellisuuden lisäämistä. 6

7 Kuntaliitto pitää esitystä oikeansuuntaisena kustannussidonnaisuudesta luopumisen ja indeksitarkistamiseen siirtymisen osalta. Kustannussidonnaisuus ei ole riittävän toimiva etenkään muutostilanteissa, eikä myöskään tarpeeksi paljon kannusta tehokkuuden lisäämiseen. Rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää yleisen ohjailtavuuden ja vastaavuuden vuoksi sekä tuloksellisuuden parantamiseksi ja edelleen tarkastella koulutustehtävän määrittelyä työelämälähtöisyyden lisäämiseksi. Maakuntien liitoilta (18) saatiin 16 lausuntoa. Kustannusperusteisesta rahoituksesta luopumista ja tuloksellisuuden lisäämistä pääsääntöisesti kannatetaan. Valtiovarainministeriö katsoo, että järjestelmän kehittäminen niin, että se palkitsisi tehokkuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, on kannatettava. 4 Muut selvityshenkilöiden ehdotukset 4.1 Tilinpäätöskäytännöt ja muun taloushallinnon seurannat Vain muutama lausunnonantaja otti kantaa ehdotukseen ammattikorkeakoulujen tilinpäätöskäytäntöjen ja muun taloushallinnon seurannan kirjaamisen yhtenäistämisestä vertailukelpoisten kustannustietojen saamiseksi. Lausunnonantajista SDP, STTK, Tehy ja Varsinais-Suomen liitto kannattavat tehtyä esitystä. AKAVAn ja Tradenomiliiton mielestä ehdotus vaatii lisäselvitystä. SDP pitää hyvänä esitystä tilinpäätöskäytäntöjen ja muun taloushallinnon seurannan yhtenäistämisestä. TAMK toteaa, että asetuksesta tulisi poistaa lukuvuoden aloituspäivä, jotta mahdollistetaan yhtenevä lukuvuosi ja tilikausi. STTK pitää hyvänä esitystä ammattikorkeakoulujen tilinpäätöskäytäntöjen ja muun taloushallinnon seuraamisen yhtenäistämisestä. Tehy toteaa, että kohdan muut ehdotukset ovat kaikilta osin kannatettavia. AKAVAn mielestä muut ehdotukset -luvun kohtia pitää käsitellä raportissa nähtyä perusteellisemmin, jotta niihin pystytään ottamaan kantaa ja tekemään niitä koskevia päätöksiä. Myös Tradenomiliitto toivoo nykyisellään tulkinnanvaraan jättäviin ehdotuksiin lisäselvitystä. 4.2 Opiskelijan poissaolo-oikeus Opiskelijan poissaolo-oikeuden muuttamista koskeva esitys saa lausunnonantajien enemmistön kannatuksen. Puolueista SDP ja Kokoomus kannattavat esitystä. ARENE ja ammattikorkeakoulut (15) sekä työmarkkinajärjestöistä STTK, EK, OAJ, MTK, Tehy, UIL ja Sivistystyönantajat kannattavat myös esitystä. Myös Kuntaliitto kannattaa esitystä. Aluehallinnosta asiaan ottavat kantaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto, jotka molemmat puoltavat esitystä. Puolueista Keskusta, Kokoomus ja SDP sekä osa ammattikorkeakouluista sekä STTK ja OAJ huomauttavat, että poissaolevaksi pitää voida jatkossakin ilmoittautua erityisestä syystä. Poissaolooikeuden muuttamiseen varauksellisesti suhtautuu AKAVA. Tradenomiliiton mielestä ehdotus vaatii lisäselvitystä.vasemmistoliiton mielestä opintoaikojen rajausten poistamista on syytä harkita vakavasti. Esitystä vastustavat SAMOK ja SYL. 7

8 4.3 EU-maiden ulkopuolelle suuntautuvan maksullisen koulutusviennin esteet Maksullisen koulutusviennin esteiden poistamista kannattaa puolueista Kokoomus, joka huomauttaa, että lukukausimaksukokeilua tulee laajentaa koskemaan myös AMK-tutkintoja ja kandidaatin tutkintoja. SDP toteaa, että ammattikorkeakouluja ja yliopistoja on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena ja ratkaisut on tehtävä kokeilun arvioinnin pohjalta. Työmarkkinajärjestöistä esitystä kannattavat EK, Sivistystyönantajat, MTK, Tehy, TEK ja UIL. Ehdotus vaatii lisäselvitystä (AKAVA, TRAL). Aluehallinnosta esitystä kannattavat Pirkanmaan liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto. Pirkanmaan liitto toteaa, että tutkintojen kaupallistaminen pitäisi tehdä ammattikorkeakouluille mahdolliseksi siten, että se ei rajoitu vain ylempiin tutkintoihin. Maksullisen koulutusviennin esteiden poistamista vastustaa Vasemmistoliitto, jonka mielestä lukukausimaksukokeilusta tulisi muutoinkin luopua. Opiskelijajärjestöjen mielestä koulutusvientiä on voitava harjoittaa siten, että opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Kaikki asiaan kantaa ottaneet ammattikorkeakoulut (16) sekä ARENE ja UNIFI kannattavat esitystä. 4.4 Hollannin mallin mukainen palvelusetelijärjestelmä korkeakoulujen ja pk-yritysten tkitoiminnalle Puolueiden mielipiteet asiasta jakautuvat. Puolueista esitystä kannattaa Suomen Keskusta. Ehdotusta vastustavat SDP ja Vasemmistoliitto, joista jälkimmäinen toteaa, että valtiolta tulevaa rahaa ei tulisi suunnata yritystoiminnan tukemiseen. Kokoomus ja SDP huomauttavat, että uusien yritystukien luominen vaatii järjestelmän kokonais-/erillisselvityksen. Esitys saa korkeakoulukentän laajan kannatuksen. Työmarkkinajärjestöjen kannat jakautuvat kannattajiin ja vastustajiin. Palvelusetelien myöntämisperiaate jakaa mielipiteet; osa järjestelmän kannattajista vastustaa setelien satunnaista jakamista. Varauksellisen tuen antavat SAMOK ja SYL. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kannattaa esitystä. 8

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen"

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Suomen Keskusta r.p. Apollonkatu 11 a 00100 Helsinki 21.1.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 Ylijohtaja Anita Lehikoinen Amk-uudistuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen hallintoa ja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa:

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa: LAUSUNTO 1 / 5 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2011 LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA Yleistä Uudistuksen peruslinjaukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA

LAUSUNTOYHTEENVETO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA 25.10.2011 LAUSUNTOYHTEENVETO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA Lausunnonantajat... 2 1 Yleistä... 4 2 Uudistuksen valmistelu... 5 3 Uudistuksen peruslinjaukset... 8 3.1 Itsenäinen

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen 1. Lausunnonantaja Organisaatio Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Arene ry Riitta Rissanen riitta.rissanen@arene,fi 2. Pidättekö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 15.09.2017 OPH-2065-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaikille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/25/010/2013 21.08.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen UKM begäran om utlåtande angående ändring

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta.

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Muistio 1 (6) OAJ NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SOPEUTTAMINEN/ REFORMI Aikataulu Hallinto Saavutettavuuden turvaaminen ja opetuksen laatu edellyttävät, että

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä 11.05.2017 Milla Talja www.mobinet.fi Tavoitteena on etsiä: Tutkimushanke ratkaisuja työpaikoilla kohdattuihin

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti hallituskaudella laaditaan Maahanmuuton tulevaisuus 2020

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 9.9.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN VAL- TIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén Terveydenhoitajakoulutuksen työpaja 20.5.2014 Hannu Sirén Dialogin käynnistäminen Toimilupakierroksen aikana kävi ilmi, että sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutus jatkuu valtakunnallisesti jatkossakin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö OKM/85/040/2012 20.12.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM064:00/2012 Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon

Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon KUNTAPÄÄTTÄJÄT: SUOMEEN 18 ITSEHALLINTOALUETTA Kaupunkien ja kuntien valtuutetuilla

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava. Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle

Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava. Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle Perusta turvattava uusi osaaminen varmistettava Ammattikorkeakoulujen vastuun ja menestyksen teesit hallitusohjelmakaudelle 2011-2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. 19.4.2010 1 PERUSTA

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keuruun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Ojala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi järjestää? 15.9.2010 Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Ylläpito, omistus, hallinto Ammattikorkeakoulujen monipuolinen omistajarakenne säilytetään

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi Keskustelun avaus - koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi 1. Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeellään

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot