Terveydenhoitajatyön laatu laatuvaatimukset ja -kriteerit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhoitajatyön laatu laatuvaatimukset ja -kriteerit"

Transkriptio

1 Terveydenhoitajatyön laatu laatuvaatimukset ja -kriteerit STHL ry SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHLry FINLANDS HÄLSOVÅRDARFÖRBUND FHVFrf STHL S T H L STHL ry 1

2 2 STHL ry

3 Sisällysluettelo LUKIJALLE 4 Terveydenhoitajatyön laatuvaatimukset ja -kriteerit (kuvio) 7 A) Yksilölliset ominaisuudet 8 B) Terveydenhoitajan arvot ja etiikka 9 C) Asiantuntijuus 10 D) Työmenetelmät 11 Vuorovaikutus 11 Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 12 Yhteistyö ja verkostoituminen 13 Neuvonta, ohjaus ja opetus 14 Viestintä ja markkinointi 15 Tietojen tallentaminen (dokumentointi) 15 E) Kehittäminen ja arviointi 16 F) Visiot ja tulevaisuuden näkymät 17 G) Työssä jaksaminen 18 STHL ry 3

4 LUKIJALLE Terveydenhoitajatyö on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Laadukas työ edellyttää terveydenhoitajilta vahvaa teoreettista tietoperustaa ja hyvää käytännön ammattitaitoa. Terveydenhoitajatyössä tarvitaan rohkeutta ja kykyä ymmärtää ihmisten ja yhteisöjen elämää. Laadunhallinta edellyttää jatkuvaa työn arviointia ja kehittämistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Laadukkaan terveydenhoitajatyön tuloksena ihmisten omatoiminen terveyden edistäminen, voimavarat ja vastuullisuus lisääntyvät ja yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden terveys ja hyvinvointi paranevat. Terveydenhoitajatyön laatuvaatimusten työstämisessä on hyödynnetty Kuntaliiton terveydenhuollon laadunhallintaprojekteja, Donabedianin laadun jäsentämismallia, ISO standardijärjestelmää sekä yhdysvaltalaisia ja australialaisia terveydenhoitajatyön laatuvaatimuksia ja -kriteerejä. Laatuvaatimukset on tehty kansallisista lähtökohdista suomalaista terveydenhoitajatyötä varten. Ne on esitetty yleisellä tasolla kaikkeen terveydenhoitajatyöhön sopiviksi. Laajasta terveydenhoitajatyön kokonaisuudesta on valittu vain keskeisiä piirteitä. Esitetyt laatuvaatimukset soveltuvat sekä sektorikohtaisesti että laaja-alaisesti organisoituun terveydenhoitajatyöhön. 4 STHL ry

5 Terveydenhoitajatyön laatu -julkaisu on tarkoitettu terveydenhoitajille, terveydenhoitajaopiskelijoille ja opettajille sekä terveydenhoidon suunnittelu-, tutkimus- ja johtamistehtävissä toimiville laatutyön välineeksi. Terveydenhoitajatyön laatuvaatimukset ja kriteerit laadittiin STHL ry:n koulutus- ja ammattiasiainvaliokunnassa Laatutyön pienryhmään kuuluivat Hilkka Pyylampi, Tarja Mustalahti, Virpi Pennanen ja sihteerinä Ritva Passiniemi. Laatuvaatimusten ja kriteerien tekemiseen osallistuivat myös Anna-Liisa Kampman, Pirkko Kolmonen, Leena Laaninen, Satu Laitinen, Marjatta Pirskanen, Anja Sjöberg, Leena Sundström, Seija Tyrvänen, Anitta Tähti-Niemi ja Eeva-Liisa Urjanheimo. Suomen Terveydenhoitajaliitto kiittää kaikkia terveydenhoitajia ja liiton jäsenyhdistyksiä arvokkaista neuvoista, ohjeista ja palautteesta laatuvaatimustyön eri vaiheissa. Terveydenhoitajatyön laatu valmistui syyskuussa Kolmas Toinen painos julkaisusta otettiin tammikuussa syyskuussa Helsingissä syyskuuta tammikuuta Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Eeva-Liisa Urjanheimo Puheenjohtaja

6 Laatuvaatimukset ja -kriteerit TERVEYDENHOITAJATYÖN TALO Yksilölliset ominaisuudet (A), terveydenhoitajatyön arvot ja etiikka (B) ja asiantuntijuus (C) muodostavat terveydenhoitajatyön laadun kivijalan. Työmenetelmät (D) ovat sen seinät, kantavat voimat ja näkyvin osa työssä. Vuorovaikutus on ovena, viestintä ja markkinointi sekä tietojen tallentaminen eteisen ikkunoina. Yhteistyö ja verkostoituminen sekä neuvonta, opetus ja ohjaus ovat työn perusrunkona. Suunnitelmallisuus toimii kaiken kattavana ja kantavana tukihirtenä. Kattona ovat kehittäminen ja arviointi (E). Tulevaisuutta tarkastellaan parvekkeelta (F). Paineet ja voimia kuluttavat savut puhalletaan ulos savupiipusta (G) 6 STHL ry

7 (G) TYÖSSÄ JAKSAMINEN (E) KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI (D) TYÖMENETELMÄT Suunnitelmallisuus Yhteistyö ja verkostoituminen Viestintä ja markkinointi Vuorovaikutus Tietojen tallennus (dokumentointi) Neuvonta ja ohjaus (F) VISIOTJA TULEVAI- SUUDEN NÄKY- MÄT (C) ASIANTUNTIJUUS (B) TERVEYDENHOITAJAHOITATYÖN ARVOT JA ETIIKKA (A) YKSILÖLLISET OMINAISUUDET

8 A) YKSILÖLLISET OMINAISUUDET Terveydenhoitaja luottaa itseensä ja ammattitaitoonsa sekä on kiinnostunut ihmisestä ja yhteiskunnassa tapahtuvista asioista. Terveydenhoitaja tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä kehityshaasteensa. Hänellä on herkkyyttä havaita, tunnistaa ja vastaanottaa asiakkaan ja yhteisön viestejä. 8 STHL ry

9 B) TERVEYDENHOITAJATYÖN ARVOT JA ETIIKKA Terveydenhoitaja on sisäistänyt ammatin etiikan ja arvot. Terveydenhoitaja arvostaa ihmistä, hyväksyy erilaisuutta ja kunnioittaa asiakkaan yksilöllisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta. Hän toteuttaa terveydenhoitajatyön keskeisiä periaatteita, joita ovat yksilöllisyys, tasa-arvoisuus, kokonaisvaltaisuus, väestö-, yhteisö ja asiakaslähtöisyys sekä terveyskeskeisyys. Terveydenhoitaja tuntee työtään ohjaavat lait, asetukset, määräykset ja toimintaohjeet. Terveydenhoitaja toimii voimassaolevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti, noudattaa salassapitovelvollisuutta ja annettuja ohjeita. STHL ry 9

10 C) ASIANTUNTIJUUS Terveydenhoitajalla on laajaalaisen ammattinsa vaatima uusin teoreettinen tieto ja käytännön taito kansanterveystyössä, terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Terveydenhoitaja oivaltaa syvällisesti asiakkaan kokonaistilanteen. Terveydenhoitaja tekee itsenäisiä päätöksiä ja tilannekohtaisia ratkaisuja. Terveydenhoitaja pitää tietonsa ja taitonsa ajan tasalla, kehittää ja muokkaa niitä vastaamaan väestön tarpeita. Hän soveltaa teoriaa käytäntöön. Hänen toimintansa on empaattista, joustavaa ja intuitiivista. Hän tarttuu rohkeasti esille tulleisiin ongelmiin. Terveydenhoitaja arvioi erilaisten toimintatapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Hän muuntaa toimintatapojaan ja käyttää ko tilanteeseen sopivia työmenetelmiä. 10 STHL ry

11 D) TYÖMENETELMÄT VUOROVAIKUTUS Vuorovaikutus on tasavertaista ja lähtee asiakkaan tarpeista. Asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Terveydenhoitaja määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän elämäntilanteeseen, terveyteen, hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen liittyviä tarpeita. Terveydenhoitaja kuuntelee asiakasta ja tekee tilanteeseen liittyviä oleellisia kysymyksiä. Hän ottaa huomioon asiakkaan elämänvaiheet ja tilanteet sekä muuttuvat ympäristöolosuhteet. Työyhteisö on toimiva ja hyvinvoiva. Terveydenhoitaja edistää omalta osaltaan henkilöstön keskuudessa avointa vuorovaikusta, ristiriitoihin puuttumista ja niiden selvittämistä. STHL ry 11

12 SUUNNITELMALLISUUS JA TULOKSELLISUUS Terveydenhoitajatyön perustana on alueen ja yhteisön tuntemus. Terveydenhoitajan palvelut ovat hyvin saatavilla. Terveydenhoitaja suunnittelee työnsä painopistealueet yhteisönsä ja vastuualueensa tarpeiden mukaisesti. Terveydenhoitaja määrittelee palvelutarpeet, suunnittelee toiminnan toteutuksen ja arvioinnin yhdessä asiakkaiden, vastuuyhteisön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tiedottaa palveluista väestölle. Terveydenhoitajatyöllä on selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Terveydenhoitaja toimii asetettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti sekä arvioi työtään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Hän kehittää työhönsä sopivia laadullisia ja määrällisiä mittareita sekä arviointimenetelmiä. Terveydenhoitaja organisoi työnsä päivä-, viikko ja vuosisuunnitelmien avulla. 12 STHL ry

13 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Terveydenhoitajalla on käytössään yhteistyöverkosto. Terveydenhoitaja kehittää ja tekee yhteistyötä terveyttä edistävien ja hyvinvointia tukevien yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden kanssa. Terveydenhoitaja käyttää tiimi-, ryhmä-, projekti- ja verkostotyön menetelmiä. Terveydenhoitaja toimii kollegiaalisesti toisten persoonallisuutta, ammattitaitoa, työtä ja työtapoja kunnioittaen. Terveydenhoitaja huolehtii osaltaan yhteistyön toimivuudesta, jatkuvuudesta ja laadusta. STHL ry 13

14 NEUVONTA, OHJAUS JA OPETUS Terveydenhoitajan asiakas tietää olevansa itse vastuussa terveydestään, tekemistään valinnoista ja niiden seurauksista. Asiakas saa riittävästi neuvontaa, ohjausta ja opetusta, joka mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon. Terveydenhoitaja tukee, kannustaa ja rohkaisee asiakasta tämän valinnoissa. Terveydenhoitaja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakas ymmärtää saamansa tiedon. Terveydenhoitajan antama tieto on siinä muodossa, jossa asiakas pystyy ottamaan sen vastaan. Terveydenhoitaja käyttää erilaisia tilanteeseen sopivia neuvonta-, ohjaus- ja opetusmenetelmiä. Terveydenhoitajatyön ammattiosaaminen ja -kulttuuri välittyvät alan opiskelijoille. 14 STHL ry Terveydenhoitaja ottaa huomioon opiskelijan yksilölliset ja ammatin edellyttämät oppimistavoitteet. Terveydenhoitaja suhtautuu opiskelijoihin tulevina työtovereina ja yhteistyökumppaneina.

15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Terveydenhoitajatyö tunnetaan yhteisössä ja yhteiskunnassa. Terveydenhoitaja tekee työtään tunnetuksi yhteiskunnassa eri tavoin ja on yhteisössään ammatillisesti aktiivinen toimija. TIETOJEN TALLENTAMINEN (DOKUMENTOINTI) Tietojen tallentaminen turvaa potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden. Terveydenhoitaja kirjaa terveydenhoitoprosessissa saamansa oleelliset tiedot asiakkaan tiedostoihin. Hän kirjaa tiedot asiallisesti ja tulkintoja välttäen. Terveydenhoitaja käyttää työpaikassaan olevia erilaisia dokumentointivälineitä. STHL ry 15

16 E) KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Terveydenhoitajatyötä kehitetään yhteiskunnan, väestön ja ajan vaatimusten mukaisesti. Terveydenhoitaja kehittää, kokeilee, ottaa käyttöön ja arvioi uusia työtapoja. Hän osallistuu tutkimusja kehittämishankeisiin ja toimii niissä tarvittaessa aloitteen tekijänä. Terveydenhoitaja tekee omaan työhönsä liittyviä selvityksiä. Terveydenhoitajatyön arviointi on suunnitelmallista, järjestelmällistä ja jatkuvaa. Terveydenhoitajatyön osa-alueilla on määritelty laatutaso. Terveydenhoitaja käyttää asiakaspalautetta, itse- ja vertaisarviointia arvioidessaan ja kehittäessään omaa toimintaansa. Terveydenhoitaja käyttää ja kehittää työhön soveltuvia laadunvarmennusmenetelmiä. 16 STHL ry

17 F) VISIOT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Terveys näkyy yhä tärkeämpänä arvona ihmisten käyttäytymisessä ja yhteiskunnallisessa kunnallisessa päätöksenteossa. Terveydenhoitaja edistää terveys- arvoperusteista yhteiskunnallista keskustelua, mielipiteen muodostumista ja päätöksentekoa yhteiskunnassa, väestön keskuudessa, yhteisössä ja yksilöiden parissa. Terveydenhoitaja arvioi terveyttä edistävän ja ennalta ehkäisevän työn tulevaisuuden kehitystä ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Terveydenhoitajatyö on väestön keskuudessa arvostettua. Väestö hakeutuu terveydenhoitajapalvelujen piiriin. Terveydenhoitajan asiantuntemusta käytetään monipuolisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa. STHL ry 17

18 G) TYÖSSÄ JAKSAMINEN Terveydenhoitajalla on valmiuksia säilyttää työ- ja toimintakykynsä. Terveydenhoitaja tuntee itsensä, tietää omat resurssinsa ja rajansa. Hän on kohtuullinen vaatimuksissaan itseään kohtaan. Hän käyttää vertaistukea ja pyytää tarvitessaan apua. Terveydenhoitaja ottaa ilmapiiriä häiritsevät asiat käsiteltäväksi. Terveydenhoitaja omaa harrastuksia ja monipuolisia keinoja voimavarojensa ylläpitämisessä. Hän hakeutuu tarvittaessa työnohjaukseen ja koulutukseen. Terveydenhoitaja hyödyntää iloa ja huumoria työssä jaksamisessa ja työyhteisön toimivuudessa. Hän tunnistaa uupumisen merkit ja osaa toimia sen vaatimalla tavalla. 18 STHL ry

19 Terveydenhoitaja pystyy rajaamaan työnsä kohtuulliseksi. Terveydenhoitaja määrittelee työnsä tavoitteet realistisesti ja konkreettisesti. Terveydenhoitaja mitoittaa toimintansa suhteessa omiin resursseihin yhteistyössä työnantajansa kanssa. Mitoituksessa hän ottaa huomioon ammattikuntansa ja toimintaa ohjaavien tahojen suositukset, ohjeet ja määräykset. Terveydenhoitaja kantaa vastuuta omasta työstään. STHL ry 19

20 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 28/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 1842 2 (nid.) ISBN 952 13 1843 0 (pdf) 1 DNO 28/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 6/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:5 Määräykset ja ohjeet 2010:5 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 11/2010 2 SISÄLLYS 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkintojen suorittaminen... 3 1.3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Palvelutalon osaamiskartta

Palvelutalon osaamiskartta Palvelutalon osaamiskartta Väline osaamisen arviointiin ja kehittämiseen Upu Kiviharju-Rissanen ja Leo Kontio SUOMEN PSYKOGERIATRINEN YHDISTYS RY PALKEET-PROJEKTI Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot