Kyösti Tornberg vaatii Oulun hallinto-oikeutta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyösti Tornberg vaatii Oulun hallinto-oikeutta:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lausunto/Valitus/Kyösti Tornberg 570/02/55/2008 Khall 447 Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt Iin kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston lausunnon kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin valituksen johdosta sekä antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiassa. Lausuntoasiakirjat, joissa tulee olla yksityiskohtaiset perustelut, tulee palauttaa liitteineen hallinto-oikeuteen mennessä (lisäajasta sovittu ). Kyösti Tornberg, avustajanaan asianajaja Olli Siponen, on tehnyt kunnallisvalituksen Iin kunnanvaltuuston päätöksestä ( ), jolla kunnanvaltuusto jätti myöntämättä vastuuvapauden kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille matkailuohjelmahankkeen osalta. Kyösti Tornberg vaatii Oulun hallinto-oikeutta: 1) kumoamaan kokonaisuudessaan valituksenalaisen Iin kunnanvaltuuston :n 102 tekemän päätöksen, jolla kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille on jätetty myöntämättä vastuuvapaus matkailuhankkeen osalta; ja 2) velvoittamaan Iin kunnan korvaamaan Tornbergin oikeudenkäyntikulut tässä asiassa hallinto-oikeudelle myöhemmin jätettävän laskelman mukaisesti korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta. Valituksen perusteluiksi Tornberg esittää, että puheena oleva päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska Iin kunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen ja vs. kunnanjohtaja Markku Kehus ovat esteellisinä osallistuneet valituksenalaisen päätöksen käsittelyyn ja täytäntöönpanoon. Virheellisen järjestyksen vuoksi päätös on Tornbergin mukaan myös lainvastainen ja sen vuoksi valitus on hyväksyttävä ja kyseinen valtuuston päätös kumottava. Valittajan mukaan Pakonen ja Kehus ovat estellisyydestä huolimatta osallistuneet asian valmisteluun ja vaikuttaneet valtuuston päätöksen lopputulokseen: " a) Pakonen ja Kehus ovat yhdessä kunnanvaltuuston puheenjohtajan kanssa vierailleet Kuntaliitossa tapaamassa lakimies Heikki Harjulaa, jolta on haettu tukea sille näkemykselle, että matkailuohjelmassa on epäselvyyksiä, ja että kunnanjohtaja Tornberg olisi vastuussa epäillyistä epäselvyyksistä; b) mm. Pakonen on selostanut Kuntaliiton lakimiehen sekä oman näkemyksen kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteiskokouksessa. Pakonen on edellyttänyt, että kunnanjohtajan toimiin puututaan ja että elinvoimalautakunnalle myönnetään vastuuvapaus; c) Pakonen on käsityksemme mukaan täytynyt käydä aktiivisia keskusteluja tilintarkastuslausunnon laatineen Oy Audiator Ab:n edustajien kanssa ja tätä kautta hänen on täytynyt olla mukana hankkimassa ja tilaamassa tätä lausuntoa;

2 d) Pakonen on ollut kunnan toisena edustajana asianosaisen eli Tornbergin kuulemistilaisuudessa , jolloin Pakonen suhtautui huomattavan jyrkästi kaikkeen Tornbergin puolesta esitettyyn; e) Pakonen on viikolla 37 ollut useita kertoja puhelinyheydessä matkailuohjelman projektipäällikkö Jari Karsikkoon liittyen matkailuohjelman erääseen euron laskuun tarkoituksin vyöryttää vastuuta laskusta kunnanjohtaja Tornbergille vastuuvapausasiassa; f) Kehus on myös vastuuvapauden epäämisen jälkeen hoitanut ja varmistanut valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa kuntaliiton lakimies Harjulalta; g) Pakonen on käyttänyt voimakkaita puheenvuoroja Keskustan ja Kokoomuksen yhteisessä ryhmäkokouksessa , jossa on käsitelty vastuuvapausasiaa. Tämä valtuustoryhmien kokos on pidetty muutama hetki ennen valtuuston virallista kokousta. Valtuustoryhmien kokous on verrattavissa tapauksessa KHO 2009:72 esillä olleeseen epäviralliseen ohjausryhmän kokoukseen. Pakonen on pyrkinyt vaikuttamaan puheenvuoroillaan voimakkaasti Kokoomuksen ja Keskustan edustajiin sen varmistamiseksi, että kunnanjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta, mutta että elinvoimalautakunnalle myönnetään. Tämän lisäksi Pakonen on käsityksemme mukaan ollut puhelimitse yhteydessä useisiin valtuutettuihin tai varavaltuutettuihin varmistaakseen edellä kuvatun päämääränsä totetumisen; h) Kehus ja Pakonen ovat olleet myös läsnä valtuuston kokouksessa , kun vastuuvapausasiasta on päätetty." Tornbergin valitusasiakirja liitteineen on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (vs. resj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa Kyösti Tornbergin valitukseen alla esitetyn lausunnon, sisältää liitteet 1-5: Taustatiedot Matkailun kehittämisohjelman laatiminen ja käynnistys-hankkeessa esiin tulleet epäselvyydet johtivat kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin vastuuvapauden epäämiseen. Kyseinen hanke on Iin ja Kuivaniemen kuntien kuntaliitossopimuksen mukainen hanke (liite 1). Epäselvyys matkailuhankkeen sisältämässä golfkentän rakentamishankkeessa, tuli esille ilmiannon kautta samanaikaisesti vuoden 2008 tilinpäätöksen käsittelyn kanssa. Kunnanhallitus päätti jättää tämän vuoksi tilinpäätöksen käsittelyn pöydälle. Tarkastuslautakunta ja kuntatarkastaja tekivät erillisen selvityksen golf-hankkeesta (liite 2). Erilliselvityksen pohjalta tarkastuslautakunta muutti tilinpäätökseen liittyvää vastuuvapausesitystään muotoon: "Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto 1. merkitsee Iin kunnan tarkastuskertomuksen tiedoksi; 2. hyväksyy Iin kunnan vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä 3. myöntää vastuuvapauden Iin kunnan tilivelvollisille vuodelta 2008 muilta osin paitsi matkailuhankkeen osalta." Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan tarkastuslautakunnan esityksen lisäksellä että "tarkastuslautakunta ja kuntatarkastaja tekevät matkailuhankkeesta kokonaisvaltaisen tarkastuksen sekä samalla suoritetaan

3 hankkeen asianosaisten kuuleminen. Hankkeen kokonaisvaltaisen tarkastuksen ja asianosaisten kuulemisen perusteella tilintarkastaja antoi tarkastuskertomuksen (liite 3) ja tarkastuslautakunta teki päätösesityksen valtuustolle (liite 4), jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Todettakoon, ettei Kyösti Tornberg ole missään vaiheessa kieltänyt, etteikö hän olisi tiennyt tehneensä erityistilintarkastuksessa esiin tulleita virheellisiä menettelyjä ja toimenpiteitä. Valitukseessaan ei hän näitä asoita kommentoi millään tavalla, vaan keskittyy vain päätöksentekoprosessin muotoseikkojen ruotimiseen. Lausunnon perustelut Tornberg vaatii Oulun hallinto-oiketta kumoamaan kunnanvaltuuston tekemän päätöksen, jolla kunnanjohtaja Tornbergille ei myönnetty vastuuvapautta matkaluhankkeen osalta ja velvoittaa kuntaa korvaamaan Tornbergin oikeudenkäyntikulut. Ensimmäiseksi on syytä painavasti todeta, että valtuuston käsittelyssä on ollut vuoden 2008 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Vakiintuneen käsityksen mukaan vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen perustuu valtuuston harkintaa. Asiaa on käsitelty tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta, kuten kuntalain 53 ja 71 edellyttävät. Asia ei edennyt kuten normaalisti, vaan käsittelyn aikana tuli esille seikkoja, jotka vaativat lisäselvityksiä.viimeisessä vaiheessa tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksena oli, että vastuuvapauden epäämistä esitettiin vain kunnanjohtaja Kyösti Tornbergilta. Tornbergin valitus perustuu pitkälti vain esteellisyysväitteisiin, joiden kohteena ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen ja vs. kunnanjohtaja Markku Kehus, jotka pvat jäävänneet itsensä asian käsittelyssä. Ilkka Pakonen on jäävännyt itsensä elinvoimalautakunnan varajäsenenä ja Markku Kehus sen vuoksi, että hänellä on läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa ja, että hän oli muutamassa kokouksessa sijaisesittelijänä. Esteellisyysväitteet vastuuvapausasian käsittelyssä ovat osin täysin spekulatiivisia, kuten vs. kunnanjohtaja Kehuksen tuleva asema. Spekulaatioille ei ole tilaa esteellisyyden arvioinnissa. Myöskään epäviralliset keskustelut asiantuntijan kanssa tai osallistuminen valtuustoryhmän kokoukseen eivät ole relevantteja. Sen jälkeen kun valtuuston päättämät lisäselvitykset oli saatu, tarkastuslautakunta esitti vastuuvapauden epäämistä vain kunnanjohtajalta eikä enää elinvoimalautakunnalta. Sen jälkeen oikeastaan vain kunnanjohtaja Tornberg on ollut asiassa esteellinen. Varmuuden vuoksi tapahtunut itsensä jäävääminen ei kuitenkaan ole päätöksenteon virhe. Oikeuskäytännössä on nimittäin katsottu, että kunnanhallituksen ja muun toimielimen jäsen on esteellinen käsittelemään tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myösntämistä vain siltä osin kuin toimielimen jäseniin on tilintarkastuskertomuksessa kohdistettu muistutuksia. Esteellisyyttä ei siis synny, jos tilintarkastaja on esittänyt ns. puhtaan tlintarkastuskertomuksen. KHO 1999:36: Kuntalain 52 :n mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä. Kunnanhallituksen jäsenenä ja varajäsenenä tilikautana toimineet ovat tilivelvollisia. Tilintarkastajat

4 olivat kertomuksessaan esittäneet tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille eivätkä olleet tehneet tilivelvollisiin kohdistuvia muistutuksia. Näin ollen päätös ei koskenut kunnanhallituksen jäseninä ja varajäseninä toimineita valtuutettuja siten henkilökohtaisesti kuin kuntalain 52.ssä tarkoitetaan. Valtuuston päätös ei kuitenkaan ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä varajäseninä toimineet valtuutetut olivat katsoneet itsensä esteellisiksi perusteella, joka sittemmin oli osoittautunut aiheettomaksi. Kunnanvaltuutetun esteellisyydestä säädetään kuntalain (365/1995) 52 :n 1 momentissa (1034/2003), että valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Lain sanamuodon mukaisesti valtuutettua koskevia rajoitetumpia esteelisyysperusteita sovelletaan vain valtuuston kokouksissa. Valtuutetun esteellisyys edellyttää yleensä, että asialla on tai voi olla välittömiä vaikutuksia valtuutetun tai läheisen asemaan. Tornbergin valituksessa kohdassa 1.2 Esteellisyydestä -oikeudelliset lähtökohdat, on hallintolain 28 :n kohdan soveltaminen kunnanvaltuutettu Ilkka Pakoseen jo lähtökohdiltaan virheellinen. Hallintolain erityissäännöksiä sovelletaan valtuuston kokouksessa vain virkamiesten esteellisyyttä harkittaessa. Oikeuskäytännössä esteellisyyden on katsottu syntyneen tilantessa, joissa valtuusto päättää asiasta, jolla voi olla välittömiä vaikutuksia valtuutetun tai läheisen asemaan. Nykyisen kuntalain voimassaolon aikana korkein hallinto-oikeus on tulkinnut käsitettä "henkilökohtaisesti" melko suppeasti. Kunnallishallinnossa ei sovelleta ns. toisen asteen jääviä, joten Ilkka Pakonen ei olisi edes elinvoimalautakunnan varajäsenenä esteellinen käsittelemään kunnan tilinpäätöksen vahvistamisasiaa matkailuhankkeen osalta valtuustossa. Kuntalain 52 :n 5 momentin mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava itse esteellisyydestään. Hallintolain 29 :n 2 momentin mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Harjula -Prättälän mukaan toimielimen päätökseksi voi riittää toteamus henkilön esteellisyydestä ja hänen oma-aloitteisesta vetäytymisestään, mutta pöytäkirjaan on syytä merkitä henkilön poistuminen esteellisenä ja esteellisyyden tosiasiallinen syy. Epävarmassa tapauksessa on esteellisen henkilön parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn. Päätöksen ei nimittäin katsota syntyneen virheellisessä järjestyksessä, jos henkilö tulkinnanvaraisessa tilanteessa itse vetäytyy asian käsittelystä (ks. KHO T 449 ja KHO T 3804). Valtuutettu Pakosen osallistuminen varajäsenenä elinvoimalautakunnan kokouksiin on ratkennut tämän toimielimen esteellisyysperusteilla. Toimiminen muissa kuin kunnan toimielimissä, muun muassa poliittisissa valtuustoryhmissä, jää kokonaan kuntalain ja hallintolain sääntelyn ulkopuolelle. Ratkaisussa T 81 KHO katsoi ettei valtuuston päätös ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, että esteellinenvaltuutettu oli osallistunut asian valmisteluun valtuuustoryhmässä. Samoin asia ratkaistiin, kun kunnanhallituksen asettamassa työryhmässä esteellinen henkilö oli valmistellut asiaa (KHO T 2478). Kunnan viranhaltijan esteellisyys määräytyy kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan samojen perusteiden mukaan kuin muiden luottamushenkilöiden paitsi valtuutetun esteellisyys. Kuten aiemmin todettiin, vs. kunnanjohtaja Markku Kehuksella oli läsnäolo-oikeus elinvoimalautakunnan kokouksissa ja hän oli lautakunnan sijaisesittelijä. Tästä syystä hän on varmuuden vuoksi itse jäävännyt itsensä, joten päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

5 Kuvitteellinen asiain eteneminen ja sen ennakointi tehostettuna kuvitellulla ajojahdilla ei voi olla oikeudellisen päätöksenteon perusteena. Valituksessa keskitytään erityistilintarkastuksessa todetut virheelliset menettelytavat unohtaen muotoseikoilla toimimiseen. eritellyt asiat: a) valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja vs. kunnanjohtaja olivat asioimassa valtiovarainministeriössä ja saman käynnin yhteyteen oli sovittu käynti kuntaliitossa lakimies Heikki Harjulan luona kysymässä lainopillisia neuvoja mm. esteellisyyteen. b) Toimiminen muissa kuin kunnan toimielimissä, muun muassa poliittisissa valtuuustoryhmissä, jää kokonaan kuntalain ja hallintolain sääntelyn ulkopuolelle. c) Kunnan tilintarkastaja on toiminut tarkastuslautakunnan toimeksiannon perusteella ja valtuuston kokouksen jälkeen tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat toimineet valtuuston päättämän toimeksiannon perusteella.tilintarkastaja ei ole toiminut kenenkään luottamushenkilön tai viranhaltijan ohjeistuksessa, vaan noudattanut tarkastuslautakunnan ja valtuuston antamaa tehtävää. d) Tornberg ei tullut kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan järjestämään kuulemistilaisuuteen. Keskustelutilaisuus oli Tornbergin oma pyyntö keskustella valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien kanssa. e) Venäjän matka nousi esille em.ssa epävirallisessa keskustelussa ja Tornberg itse soitti Karsikolle ja ojensi puhelimen Pakoselle. f) Vs. kunnanjohtaja Markku Kehus on kunnan virkamiehenä palvelusuhteessa kuntaan ja vs. kunnanjohtajana velvollinen valmistelemaan ja johtamaan valtuustoon menevien asioiden käsittelyä. Tästä syystä hän on itse jäävännyt itsensä, joten päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. g) Toiminen muissa kuin kunnan toimielimissä, muun muassa poliittisissa valtuustoryhmissä, jää kokonaan kuntalain ja hallintolain sääntelyn ulkopuolelle. Ratkaisussa T 81 KHO katsoi, ettei valtuuston päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, että esteellinen valtuutettu oli osallistunut asian valmisteluun valtuustoryhmässä. h) Molemmat ovat jäävänneet itsensä ja poistuneet paikoiltaan kokoussalin taustalle, joka on ollut sovittu käytäntö Iin kunnan valtuuton kokouksissa. Kuntalain 57 :n mukaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten esteellisten ei tarvitse poistua kokoustilasta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan vastine Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakosen vastine on tämän asian liitteenä 5. Iin kunnanvaltuusto katsoo, että se on toimivaltansa nojalla ja harkintansa mukaan voinut olla myöntämättä vastuuvapautta tilivuodelta 2008 kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille. Asian käsittelyssä esteellisyyden osalta on toimittu "varman päälle", kun henkilöt ovat tiedossa olleilla perusteilla jäävänneet oma-aloitteisesti itsensä. Asian käsittelyssä ei ole tapahtunut virheitä ja valitus on perusteettomana hylättävä.

6 Päätös: Hyväksyttiin. Markku Kehus ja Ilkka Pakonen eivät osallistuneet kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana koska valitusperusteet kohdistuivat heihin. Teijo Liedes toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian osalta. Kvalt 158 Liitteenä Tornbergin valitusasiakirja liitteineen, ti lintarkastajan muistiot (liitteet 1-3), tarkastuslautakunnan vastine (lii te 4), sekä kunnanhallituksen pu heen johtaja Ilk ka Pa ko sen vastine (liite 5). Päätös: Hyväksyttiin. Markku Kehus ja Ilkka Pakonen eivät osallistuneet kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana koska valitusperusteet kohdistuivat heihin. Simo Paakkola ei osallistunut esteellisenä kokoukseen asian käsittelyn ja päätök se te on aikana, esteellisyysperuste: työsuhde samaan organisaatioon kuin mis sä Iin kunnan kunta tarkastaja on alueen aluevastaavana. Aili-Marja Alaraasakka osallistui Simo Paakkolan tilalta kokouk seen tä män asian osalta. ote: Oulun hallinto-oikeus

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

OIKEUSTAPAUKSIA ESTE T ELL L I L S I YYDESTÄ T

OIKEUSTAPAUKSIA ESTE T ELL L I L S I YYDESTÄ T OIKEUSTAPAUKSIA ESTEELLISYYDESTÄ VALTUUTETTU ei esteellinen KHO 1963-II-53 Valtuuston PJ, joka oli ehdolla luottamushenkilön vaalissa, sai ottaa osaa päätöksentekoon KHO 1984-II-30 Valtuuston PJ:n ja VPJ:n

Lisätiedot

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot

OIKEUSTAPAUKSIA ESTEELLISYYDESTÄ

OIKEUSTAPAUKSIA ESTEELLISYYDESTÄ OIKEUSTAPAUKSIA ESTEELLISYYDESTÄ VALTUUTETTU ei esteellinen KHO 1963-II-53 Valtuuston PJ, joka oli ehdolla luottamushenkilön vaalissa, sai ottaa osaa päätöksentekoon KHO 1984-II-30 Valtuuston PJ:n ja VPJ:n

Lisätiedot

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA KOKOUSMENETTELY KUNNASSA HYVÄ HALLINTO TUOTTAA HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 1 20.2.2013 Kunnanjohtaja Teppo Sirniö OIKEUS HYVÄÄN HALLINTOON Kunnan päätöksentekomenettelyvoidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Vastaselitys Helsingin kaupunginhallituksen antaman lausunnon johdosta asiassa dnro. 06276/06/2202, koskien Helsingin kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Kunnan päätöksenteko

Kunnan päätöksenteko Kunnan päätöksenteko Luottamushenkilökoulutus 2013 Kaarina 21.3.2013 Riitta Myllymäki, johtava lakimies Kunnan päätöksenteko ja kokousmenettely -luentokokonaisuus: Hyvän hallinnon perusteet Kuntaa koskeva

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4. Antopäivä. Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA. Kunnallisvalitus. Valittaja. Jouko Kärnä.

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4. Antopäivä. Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA. Kunnallisvalitus. Valittaja. Jouko Kärnä. KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4 Antopäivä Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä. Joensuu Päätös, johon on haettu muutosta Joensuun kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS

TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS TAVOITTEENA SUJUVA JA TEHOKAS KOKOUS Ihannekokouksesta rutiinikokoukseksi umm - Tavoitteena sujuva ja tehokas kokous 1 VALMISTAUTUMINEN KOKOUKSEEN Kaikissa asioissa menestys riippuu valmistelusta; valmistelun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten

Lisätiedot