Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan esittelyosa:"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon tekemään vi ran hal tija pää tök seen lomauttaa Pohjola ajalla , ja Lomautuksen peruste on taloudelliset syyt, kunnanvaltuuston päätös Lomautusilmoitus on annettu Lisa Pohjolalle Oi kai su vaa timus on tullut määräajassa. Lisa Pohjolan vaatimukset: 1. Joutsan kunnan rehtorin viranhaltijapäätös tulee kumo ta, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lain vas tai nen. 2. Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saak ka, kun nes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Perusteluina tuntiopettaja Pohjola esittää seuraavia asioita: 1. Täytäntöönpanon keskeytys 2. Lomautusten toteuttaminen: huoltajien ja oppilaiden kuuleminen, opetus suun ni tel man mu kai sen opetuksen antaminen, opetusryhmien muodos ta mi nen, tur val li nen opis ke lu ym pä ris tö, lomautusperuste, lu kio kou lutus, eri tyis ope tus, lo mau tus pe rus te ja syrjintä. Pohjolan esittämät perustelut ja oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. Sivistyslautakunnan esittelyosa: Joutsan kunnanvaltuusto on hyväksynyt koko henkilöstön lo maut ta misen kunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen. - Kun nan val tuus ton päätös , Joutsa - sopimuksen hyväk sy mi nen ja henkilöstön lomauttaminen vuonna Joutsan kunnanhallitus on antanut hallintokunnille tehtäväksi laittaa täytän töön valtuuston päätökset. Kunnanhallituksen päätökset: vuoden 2014 talousarvion laatiminen, Joutsa -sopimus, Menettelytapaohje lo maut ta mi seen Sivistystoimessa on laadittu koko henkilöstöä koskeva lomautusten tai

2 lo ma ra ha va pai den tai palkattomien lomien toi meen pa no suun ni tel ma. - Sivistyslautakunnan päätös Sivistystoimen lo mau tukset -toimeenpano-ohje. Lisa Pohjolan esittämän oikaisuvaatimuksen perusteella todetaan seuraa vaa: 1. Täytäntöönpanon keskeytys Korkein hallinto-oikeus on todennut päätöksissään KHO 209:33 ja KHO T 1939, että lomautus ei ole koulutusta koskevan lain sää dännön vas tai nen. Eduskunnan sivistysvaliokunnan Drno 12/500/2009 mukaan opettajien lomauttamisessa sovelletaan opet ta jan pal ve lus suh tees ta riippuen viranhaltijoita tai työ so pi mus suh teis ta kos kevaa lainsäädäntöä. Koulutuslainsäädäntöön ei sisälly lo maut ta mis ta kos ke via säädöksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedotteessaan kunnan hal li tuk sil le toteaa, että nykyistä koulutusta koskeva lainsäädäntö ei es tä opettajien lomautusta. Lomautusten aikana tulee kuitenkin kiin nittää huomiota siihen, että perusopetuslain mukaan opetukseen osal lis tuval la on työpäivinä saatava opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lomau tuk set pitää toteuttaa siten, että opetussuunnitelmien ja tuntijaon mu kai set vähimmäistuntimäärät toteutuvat. KVTES:n VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijalaista an netun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan KVTES:n osana. Lomauttamisen perusteet koskevat määräysten tulkintaa ja koska täl lai nen kysymys voidaan saattaa asianomaisessa järjestyksessä työtuo mio is tui men käsiteltäväksi, ei lomautuksen perusteita käsitellä oi kaisu vaa ti mus me net te lys sä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 1 momentin mukaan työn an ta jal la on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja pal kan mak su keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko ko ko naan tai osittain virkasuhteen pysyessä voimassa, jos työnantajalla on oikeus 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Kouvolan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään Di aa rinu me ro 00206/13/2207, että päiväkotien, peruskoulun ja lukion ope tushen ki lös tön sekä päiväkodin johtajien ja rehtoreiden lo maut ta mi nen ei si nän sä ole opetusta koskevan lainsäädännän vastaista. Kun nal la on kui ten kin velvollisuus huolehtia siitä, että pe rus ope tus la kiin ja ope tus toimin taa koskeviin lakeihin ja niiden nojalla annettuihin alem piin sään nöksiin kirjatut opetukseen osallistuvan oikeudet to teu tu vat lo mau tuk sis ta huolimatta.

3 Sivistyslautakunta on päättänyt lomautusten toimeenpano-ohjeessa seu raa vaa: Lomautussuunnitelma opetustoimen osalta ei pidä sisällään sen laa tuisia lomautuksesta johtuvia toimenpiteitä, minkä johdosta si vis tys lau takun nan tulisi niistä päättää, esimerkiksi opetussuunnitelman muu tok set tai koulun työaikaan liittyvät muutokset. Lo mau tus suun ni tel ma on tehty si ten, että lainmukaiset tehtävät tulevat hoidettua. Sa mal la on kiinnitetty huo mio ta johtamiseen. Opettajien lomautus voi daan toteuttaa ope tustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huo leh ti vat omien tun tiensa ohella lomautettujen opettajien tun neis ta. KvTes Luku VIII, 1. Tätä ohjetta noudattavat kaikki opetustoimen esimiehet suun ni tel lessaan ja antaessaan lomautusilmoitukset opettajille. 2. Lomautusten toteuttaminen Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen Lomautukset ovat palvelussuhdeasioita, joita käsitellään työnantajan ja hen ki lös tön välisinä asioina. Tällöin oppilaille, opiskelijoille tai hei dän van hem mil leen ei tarvitse järjestää hallintolain 41 :n mukaista vai kut tamis mah dol li suut ta. Korkein hallinto-oikeus on todennut T 1939 pää tök ses sään, et tä opetushenkilöstön lomauttamista koskeva asia ei ole sel lai nen lukiolain 27 :ssä tarkoitettu opiskelijan asemaan olennaisesti vai kut ta va asia, josta oppilaskuntaa olisi tullut kuulla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen Oppilaiden oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta lo mautuk sen aikana on turvattu siten, että pääosa lomautuksista on oh jeis tettu toteutettavaksi työelämään tutustumisjaksojen (TET -jaksot), tee mapäi vien ja virkaehtosopimuksen mukaisien koulutuspäivien (veso -päivien) aikana tai opettajien työaikaan luettavina työpäivinä, jolloin ko. opet ta jal la ei ole opetusta. Opetuksettomien opettajien työpäivien osal ta on otettu käyttöön ns. tuntipankki. Lukion opettajien lomautuksesta osa toteutetaan koeviikkojen aikana ja osa opetuksesta hoidetaan oman toimen ohella ns. otona. Kouvolan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään dnro 00206/13/2207, että veso -päi vät ovat opettajan työpäiviä, eivätkä ne ole erikoisasemassa lo mau tus ten suhteen verrattuna opettajien muihin työ teh tä viin. Kouvolan hallinto-oikeuden em. päätöksen mukaan opetusryhmien yhdis tä mi nen on katsottu mahdolliseksi, mikäli perusopetuslaissa sää det ty ikäkauden ja edellytysten mukainen opetuksen jär jes tä mi nen huo mioidaan.

4 Rehtori Merja Heinäahon antaman selvityksen mukaan lukion opet ta jien lomautusjärjestelyissä huomioidaan seuraavaa: Itsenäinen työskentely kuuluu olennaisena osana lukio-opiskelijan opiske luun. Itsenäinen työskentely tukee lukio-opiskelijan tie don han kin taa, sen kriittistä arviointia, monipuolisten näkökulmien hakemista se kä mediois sa tarjotun informaation vertailua. Myös teemapäivien, ku ten taksvärk ki päi vät tai liikuntapäivien käyttö on mahdollista. Lukion opettajat lomautetaan porrastetusti. Opettajista 2-3 henkilöä on pois sa samanaikaisesti. Lomautuksista osa ajoittuu koeviikkojen ajal le ja osa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta hoidetaan oman toi men ohella ns. oto na. Opetusryhmien muodostaminen Lukion tunnit hoidetaan oman toimen ohella ns. otona eli toinen opet ta ja antaa ohjeistuksen tun nil la tehtävistä töistä ja käy ohjaamassa opis ke lijoi ta tun nin aikana. Tu ki ope tus ta tarjotaan sitä tarvitseville opis ke li joil le lo mau tuk sen jälkeen. Lukiossa opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti käyt täen mo ni muo toi sia opetusmenetelmiä, ml. itsenäistä opiskelua. Lu kios sa voi suorittaa opintokursseja esimerkiksi täysin itsenäisestikin ja käydä pelkäs tään kokeessa. Lukioasetus 1998/810 4 määrittelee lukiolaisen itse näis tä opiskelua siten, että osa opinnoista voidaan edellyttää opis kelta van itsenäisesti. Turvallinen opiskeluympäristö Sivistyslautakunnan antamassa lomautusten toimeenpano-ohjeessa koros te taan turvallisuustekijöiden huomioimista ja päi vit täis joh ta mi ses ta vas taa vat rehtori ja koulujen johtajat oman koulunsa osalta. Suunnittelussa huomioidaan turvallisuusriskejä sisältävät ope tus ai neet. Lomautukset toteutetaan siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oi keustur va, turvallisuus ja oikeus eivät missään vaiheessa vaarannu. Näin ollen lomautuksilla ei ole sellaisia vaikutuksia oppilaiden ja opis ke li joi den ase maan, että heitä tai heidän huoltajiaan tulisi kuulla erik seen. Lomautusperuste Joutsan kunnan käyttötalouden mittava alijäämä ja viiden krii si kun ta kritee rin täyttyminen edellyttivät valtuustolta päätöksiä talouden ta sa painot ta mi ses ta. Päätetyt henkilöstömenojen leikkaukset ovat eräs toi menpi de, koska henkilöstömenot ovat kunnan suurin menoerä. Pää tök sen mu kaan lomautuksen tai sitä vastaavien toimenpiteiden koh tee na on ko ko henkilöstö, eikä näin ollen voida rajata ope tus hen ki lös töä toi menpi tei den ulkopuolelle. Joutsan kunnanvaltuusto teki päätöksen ta sa pai not taa

5 ta lout ta mm. lomauttamalla koko henkilöstön. Joutsan kunta tar jo si ko ko henkilöstölle kolme vaih to eh tois ta ta paa osallistua kunnan talouden tasa pai not ta mi seen: pal kat to man lo man ottaminen tai lo ma ra ha va pai den vaihtaminen va paa päi viin. Vasta sen jälkeen ellei työn te ki jä suostu vapaa eh toi siin sääs tö toi men pi teisiin, hänet lo mau te taan. Lukiokoulutus Lukion opettajat lomautetaan porrastetusti. Opettajista 2-3 henkilöä on pois sa samanaikaisesti. Lomautuksista osa ajoittuu koeviikkojen ajal le ja osa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta hoidetaan oman toi men ohella ns. oto na. Lomautusperuste ja syrjintä Oikaisuvaatimuksen viittaus siihen, että Joutsan kunnan tekemä lo mautus pää tös ai ka on syrjivä siltä osin, että virkavapausaika (lo ma ra ha vapaat ja palkattomat lomat) ovat eripituisia kuin lomautusaika. Täl le väitteel le ei ole perusteita. Joutsan kunta antoi koko hen ki lö kun nal le mahdol li suu den valita itse joko palkattoman virkavapaan tai lo ma ra ha va paiden vaih ta mi sen vapaaseen. Ellei työntekijä valitse jompaakumpaa edel lä mainittua säästötoi men pi det tä, hänet lomautetaan Joutsa -so pimuk sen hengen mukaisesti. Koko henkilökunta on siis samassa ase mas sa. Lisäksi valtuuston päätök ses sä on huo mioi tu se, että va lit se mal la lomautuksen viranhaltijalla on mahdollisuus saa da korvausta lii tol taan ja lomautuksen rahallinen seu raus on sa maa luokkaa kuin pal kat to man vapaan tai lo ma ra ha vapaan ot ta mi nen. Lisäksi todetaan, että Sivistyslautakunta teki Aluehallintovirastolle il moituk sen opettajien lomautuksesta. Valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen p Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hylkää edellä esitettyihin perusteluihin viitaten tun tiopet ta ja Lisa Pohjolan lo mau tus ta koskevan oi kai su vaa ti muk sen Kun talain 89 :n nojalla, kos ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt pe rus teet eivät an na aihetta pää tök sen muuttamiseen. Rehtorin tekemä lo mau tus päätös ei ole lain vas tai nen. Oikaisuvaatimus ei sisällä pe rus tei ta päätöksen täy tän töön pa no kiel lol le. Rehtori Merja Heinäahon te kemä viranhaltijapäätös tuntiopettaja Lisa Poh jo lan lomauttamisesta jää voi maan ja täytäntöönpantavaksi. Päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot