Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa Päättymässä olevan hallituskauden keskeisiä kansallisia tavoitteita oli uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne säätämällä uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallituksen lakiesitys raukesi tunnetulla tavalla. Palvelurakenteen uudistamista koskeva lainsäädäntö on myös tulevan hallituksen ohjelmassa ja sen valmistelu on myös tulevan hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita. Lain aikataulu on auki ja riippuu vahvasti myös siitä yhdistetäänkö samaan tai rinnakkaiseen valmisteluun myös rahoitusta koskeva kokonaisuudistus. Myös tulevan järjestämislain hallintomalli jäi odottamaan uuden hallituksen linjausta. Vaikka sote-uudistus tässä vaiheessa kaatui eräisiin perustuslain kanssa ristiriidassa olleisiin kysymyksiin, on palvelujärjestelmän kokoamisesta ja palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden parantamisesta laaja poliittinen ja toimijoiden keskeinen yhteisymmärrys. Julkisen talouden kestävyysvajeen pysäyttämisestä ja velkaantumiskehityksen katkaisemisesta on uutta lainsäädäntöä, jolla valtiovallan ohjauksella pyritään vaikuttamaan myös sote-palveluiden kustannuskehitykseen odottamatta tulevia sote-ratkaisuja. Eduskunnan käsittelyssä arvioitiin perustuslain kannalta mahdollisia tulevia hallintomalleja, ja tulevan lainsäädännön kannalta kelvolliseksi todettiin ainakin seuraavat; 1. aluehallintotyömalli, 2. yksitasoinen kuntayhtymä ja 3. tehtävien siirtäminen valtiolle tai muulle kansalliselle toimijalle. Annetuista vaihtoehtoesimerkeistä ainoastaan kuntayhtymä on kuntalähtöinen toimija. Se on myös ainoa vaihtoehto, joka on mahdollista toteuttaa nykyisellä lainsäädännöllä. Toimiva esimerkki tästä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, EKSote. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokoaminen on erittäin laaja ja vaativa hanke. Suurin työ liittyy palvelurakenteen kokoamiseen, toimintaprosessien uudistamiseen, talouden järjestelmien kokoamiseen ja henkilöstöä koskeviin kysymyksiin. Arvion mukaan tämä osuus työstä on kaikissa tulevista hallintovaihtoehdoissa ja rahoitusratkaisuissa samankaltainen tehtävä. Käynnistämällä valmistelu odottamatta uutta järjestämislakia, on mahdollista toteuttaa uudistus useita vuosia nopeammalla aikataululla. Satakunnan kuntien seminaarissa todettiin hyväksi etenemismalliksi, että Pori lähettää kaikille maakunnan kunnille kyselyn omaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistämisestä. Vastaukset arvioidaan kuntien edustajien uudessa tapaamisessa, joka pyritään ajoittamaan niin, että uusi hallitus ja sen ohjelma ovat tiedossa. Ohessa on kuntaliiton maaliskuussa 2015 kokoama tieto valmistelutilanteesta maakunnissa järjestämislain rauettua, sekä Aulis Laaksosen tiivistelmä sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, keinoista ja integraatioista. Toivomme vastauksianne kysymyksiin mennessä. Toivomme myös, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin ja esitettyihin perustelupyyntöihin. Kysely on alustava ja sen linjausten perusteella arvioidaan vielä yhdessä edellytykset käynnistää omaehtoinen sote-kuntayhtymän valmistelu Satakunnassa.

2 Sote-tuotantoalueiden valmistelun tilanne maakunni Arvio HUOM. Kaikilla alueilla valmistelu ei tapahdu kaikkien kuntei n osalta maakunnittain. Lapin maakunnassa on kaksi erillistä valmistelualuetta. Tuotanto käynnissä D Valmisteluryhmät nimetty,valmistelu liikkeellä D Valmisteluryhmät nimetty,valmistelu ei ole käynnistynyt D Valmistelutyöryhmiä ei ole asetettu Keskussairaalan sijaintipaikka Maakunnat ja väkiluku ( ) 1. Uusimaa as. 2. Varsinais-Suomi as. 4. Satakunta as. 5. Kanta-Häme as. 6. Pirkanmaa as. 7. Päijät-Häme as. 8. Kymenlaakso as. 9. Etelä-Karjala as. 10.Etelä-Savo as. 11. Pohjois-Sa vo as. 12.Pohjois-Ka rjala as. 13. Keski-Suomi as. 14.Etelä-Pohjanmaa as. 15.Pohjanmaa as. 16. Keski-Pohjanmaa as. 17.Pohjois-Pohjanmaa as. 18. Kani uu as. 19. Lappi as. josta Länsi-Pohja as. Y Kuntaliitto Kommunfbrbundet 1 (pvm] Etunimi Sukunmi i titteli 1 Tapahtuma Uusi sote pähkinänkuoressa Keskeiset tavoitteet Keni ot, Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistam nen, tahipalveluiden varmistaminen,asiakkaiden ja potilaidenvalinnanmahdollisuuksien edistäminen ;. Ihmisten ja väestön terveyden,hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen J;> Hallinnon ja rakentedi en tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto - palvelujen laaja mtegraatio - selkeä ja tehokas hallinto l ntegraatiot 0 Rakenteellinen integraatio:sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun organisoimista mahdollisimman laajastisamalle järjestäjätaholle,(kokoava ote) 0 Horlsontaallnen palvelulntegraatio: perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatiota,peruspalveluiden kokoaminen 0 Vertikaallnen integraatio:erityistason ja perustason toimimista yhtenä saumattomana kokonaisuutena;palveluprosessien kokoaminen ja resurssien kohdentaminen 0 Hyvinvointi-Integraatio:sote-palveluiden ja peruskunnan muun toiminnan yhdessä muodostama kokonaisuus;hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän toiminnan eheys,.. Osallisuuden kehittämni en,.. Kansallisen ohjauksen tiivistämni en Aulis Laaksonen 17

3 KYSYMYKSET: 1. Tulisiko Satakunnassa käynnistää oman sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävän ja tuottavan uuden kuntayhtymän valmistelu nykyisen lainsäädännön pohjalta? (Ennen kuin palveluiden järjestämisestä on hyväksytty uusi laki.) Rakenteellisten muutosten tarve toiminnan tehostamisen edellytyksenä. 2. Tulisiko valmistelu käynnistää jos suurin osa maakunnan kunnista sitä kannattaa?, yksikin vastustava kunta riittää siirtämään hankkeen x Muu rajaus Kommentti rajaukseen: Yli 2/3 kuntien kannatus. 3. Milloin uuden kuntayhtymän tulisi aloittaa varsinainen palvelutuotanto o 2017 alussa o x 2018 alussa o 2019 alussa o Joku muu ajankohta, mikä? 4. Tulisiko palvelurakenteen uudistaminen valmistella omin voimin vai konsulttivetoisesti? x Maakunnan omalla asiantuntemuksella o Konsulttivetoisesti o Muulla tavalla; miten?

4 5. Omaehtoisen valmistelun käynnistäminen edellyttää riittävää ja selkeää maakunnan kuntien tahdonilmaisua. Onko aiesopimuksen tyyppinen sopimus mielestänne sopiva tapa kirjata valmistelun tavoitteet, organisointi ja resursointi? Kommentti ja mahdollinen ehdotus vaihtoehtoisesta menettelytavasta: 6. Tulisiko valmistelussa tavoitella ns. täyttä integraatiota? Integraation tavoitteena on tarjota yhdenmukaiset hyvät palvelut taloudellisesti kaikille maakunnan asukkaille. Tavoitteena on sen vuoksi, etteivät kunnat järjestä, tuota tai hanki täydentäviä tai kilpailevia sote-palveluita kunnassaan. Onko periaate hyväksyttävä? x Ei ( Intergraatiolla tarkoitetaan sitä, että maakunnan kaikki julkiset sote-palvelut kootaan saman kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuun alaisuuteen kattaen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä perus-, että erikoispalvelut. Poikkeuksena kuitenkin työterveydenhuollon julkiset palvelut tässä vaiheessa.) Jos ette kannata täyttä integraatiota, mitä palveluita rajattaisiin uudistuksen ulkopuolelle? Mitä muita palveluita mahdollisesti siirtäisitte uuden kuntayhtymän tehtäväksi? Pitää selvittää mitä sosiaalipalveluja on tarkoituksenmukaista jättää peruskuntien hoidettavaksi. 7. Sote-uudistuksen yksi kantavista tavoitteista on varmistaa palveluiden tasa-arvoinen ja kohtuullinen saavutettavuus. Palvelut pitää tuottaa pääsääntöisesti lähellä, paitsi jos keskittämiseen on tärkeä toiminnallinen tai taloudellinen peruste. Kattavan palvelujärjestelmän toteuttaminen edellyttää lähipalvelualueiden määrittämistä. Lähipalvelut tuotetaan ja niiden resurssit allokoidaan lähipalvelualueittain aluejakoon perustuen. Lähipalvelualueita tulisi olemaan selvästi vähemmän kuin nykyisiä kuntia. Palveluiden saatavuuteen panostetaan mm. palveluaikoja avartamalla ja toimintatapoja uudistamalla. Pidättekö esitettyä aluejakoon perustuvaa mallia tarkoituksenmukaisena? o Muu malli on parempi. Millainen?

5 8. On tarkoituksenmukaista keskittää kuntouttavaa sairaanhoitoa ja vaativaa erikoisasiantuntemusta edellyttävät palvelut muutamaan keskuspaikkaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin syihin perustuen. Pidättekö esitettyä mallia tarkoituksenmukaisena? o Muu malli on parempi. Millainen? 9. Maakunnassa tulee olla vahvaa vaativan sairaanhoidon ja päivystyksen osaamista. Sen vuoksi vaativa elektiivinen sairaanhoito ja päivystysasetuksen mukainen päivystys tulisi olla kootusti Porissa viimeistään alkaen. Onko linjaus hyväksyttävä? o Muu linjaus parempi. Millainen? SOTE-JÄRJESTÄMISLAKI TÖRMÄSI EDUSKUNTAKÄSITTELYSSÄ PERUSTUSLAIN TULKINTAAN KUN- TIEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSISTA SOTE-JÄRJESTÄMISTASON PÄÄTÖKSENTEOSSA PALVE- LUISTA JA KUNNILLE AIHEITUVISTA KUSTANNUKSISTA PÄÄTETTÄESSÄ. KYSYMYKSET 10 JA 11 PYRKIVÄT ARVIOIMAAN TAVOITELTAVAA TOIMINTAMALLIA ERITYISESTI TÄSTÄ NÄKÖKULMASTA. 10. Kuntalaki mahdollistaa kuntayhtymän ylimmäksi päätöksentekotasoksi valtuuston tai yhtymäkokouksen. (Yhtymäkokous on kuntalain tuntema vaihtoehto yhtymävaltuustolle. Yhtymäkokouksen kaikki asiat käsitellään kaikissa kunnissa etukäteen ja kunnat antavat evästyksensä edustajilleen, jotka yhdessä käyttävät kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Valtuustomalli tarkoittaa esim. Satakunnan sairaanhoitopiirissä käytettävää mallia) Pitäisikö mielestänne valmistelussa tarkastella valtuustomallin lisäksi myös yhtymäkokousmenettelyä? Yhtymäkokousmenettely voisi toteuttaa paremmin peruskuntien (enemmistön) ohjausta.

6 11. Kaikissa hallituksen sote-uudistuksen sote-malleissa ja myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan mallissa, kustannusten jaon on edellytetty perustuvan väestömäärään ja palvelutarpeeseen liittyviin laskennallisiin perusteisiin. Tällä hetkellä maakunnallisissa ja alueellisissa palvelurakenteissa on kuitenkin käytössä myös erilaisia aiheuttamisperiaatteen sovelluksia. (Jollaiseksi myös tuotteistukseen perustuva kustannusten jako on luettava). Tämä järjestelmä on koettu hallinnollisesti raskaaksi ja ohjauksen kannalta hankalaksi. Pidättekö mahdollisena, että perustettavan kuntayhtymän kustannukset budjetoidaan ja jaetaan, kunnes kansalliset ratkaisut ovat käytettävissä, kuntakohtaisesti laskennallisesti perustuen, 2 3 vuoden toteutuneiden kustannusten mukaisiin suhteellisiin osuuksiin kokonaiskustannuksista? x Tässä vaiheessa ei ole tarpeellista ottaa kantaa. 12. Julkisen talouden kestävyysvajeen, talouden alijäämäkehityksen ja velkaantumiskehityksen katkaisemiseksi on uutta lainsäädäntöä, joka tulee vaikuttamaan kuntien ja sotepalvelujärjestelmien rahoitusasemaan jo ennen kuin uusi sote-järjestämismallia koskeva lainsäädäntö on vahvistunut. Julkisen talouden suunnitelma tulee sisältämään myös sotebudjettikehyksen. Tulisiko kuntien Satakunnassa yhdessä varautua uuteen kansalliseen ohjausjärjestelmään, vaikka kuntayhtymän valmistelu syystä tai toisesta siirtyisikin? x Ei Kommentti 13. Muut kommentit ja vapaa sana:

Köyliön kunnanviraston kahvio

Köyliön kunnanviraston kahvio Viranomainen No 5/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 111 KOKOUSAIKA Maanantai 13.4.2015 kello 18.00 18.59 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tulokset Kuntaliiton sote-kyselystä 5.2.2015. Marianne Pekola-Sjöblom Tarja Myllärinen Antti Kuopila

Tulokset Kuntaliiton sote-kyselystä 5.2.2015. Marianne Pekola-Sjöblom Tarja Myllärinen Antti Kuopila Tulokset Kuntaliiton sote-kyselystä 5.2.215 Marianne Pekola-Sjöblom Tarja Myllärinen Antti Kuopila Kuntaliiton kysely sote-uudistuksesta Kysely sisältää kysymyksiä sote-uudistukseen liittyvistä keskeisistä

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Palmulaakso-Nylund 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

SOTE uudistuksen valmistelutilanne

SOTE uudistuksen valmistelutilanne SOTE uudistuksen valmistelutilanne Marjo Lindgren 13.8.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Soten tausta Esityksen rakenne II. Valtakunnallinen tilanne Hallitusohjelman linjaukset ja aikataulu III. Kanta-Hämeen

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN RAPORTTEJA 32 SELVITYSHENKILÖRAPORTTI KESKI- SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 31.3.2011 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN SAKARI MÖTTÖNEN

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS?

LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS? Kuva: www.yle.fi LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS? VTT Timo Aro 20.5.2014 Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen valtuustoseminaari SISÄLTÖ I. SOTE UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA II. LÄNSI-SUOMEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Selvityshenkilö Leena Penttinen Sisältö 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa... 3 2 Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Ff1. /hs/ silti hrd; å J W N N 3 w p P p h, O N 5 POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Aika: Torstai 5.2.2015 klo 12.00-16.45 Paikka: Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan Sali, Leevi Madetojan katu 1-3, Oulu Osallistujat

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat MUI MUISTIO 1 (6) 16.2.2012 Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä erityisesti perusterveydenhuollon pelastamiseksi.

Lisätiedot