KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT"

Transkriptio

1 Hausjärven kunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky liite nro Petula 104 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT alkaen

2 SISÄLLYS 1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET KOTIHOIDON PALVELUT Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito Kotihoidon asiakas Palvelutarpeen arvioiminen PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN Palvelutarpeen arviointijakso Kotihoidon myöntäminen KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Ateriapalvelu Ostoskassipalvelu Saunapalvelu Turvapuhelinpalvelu Päivätoiminta PALVELUJEN KOTONA TOTEUTTAMISEN YLEISET EHDOT... 7

3 1 1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa hausjärveläisille turvallinen kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä hoitoa koteihin. Laadukkaasti toimivat asiakaslähtöiset palvelut halutaan turvata kaikille palveluja tarvitseville tasapuolisesti. Muina keskeisinä tavoitteina on tukea kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omaehtoista toimintaa. Palvelujen myöntämisen kriteereitä tarvitaan, jotta palvelut voidaan myöntää tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa on tärkeää, että kotihoidon palvelut pystytään turvaamaan. Palvelujen toteutuksessa keskeisinä toimintaperiaatteina ovat toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntouttava työote, vastuuhoitajuus ja sujuva yhteistyö. Asiakkaan osallistumista päivittäisten toimintojen hoitamiseen tuetaan aktiivisesti hänen omien voimavarojensa mukaan. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotipalvelun järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (710/1982) ja kotisairaanhoidon palveluista terveydenhuoltolaissa (1326/2010) voimaantullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980) ohjaa myös kotihoidon toimintaa. Kotihoidossa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä, joka on yhteinen Kanta-Hämeen keskussairaalan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja sosiaalitoimen kanssa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan rekisterin ylläpidosta sovittuja säännöksiä, organisaation tietoturvasääntöjä ja lupakäytäntöjä. Palvelujen alkaessa asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa tietojen kirjaamiseen ja katseluun. Asiakkaan tietoja kirjataan ja katsotaan vain niiltä osin, kun se asiakkaan hyvän hoidon ja palvelujen toteutuksen kannalta on välttämätöntä. 2 KOTIHOIDON PALVELUT 2.1. Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa ja sairaanhoitoa, sekä ohjausta päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumisessa. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, mm. avustaminen peseytymisessä, ruokailun turvaaminen, avustaminen vaatehuollossa ja kodin ylläpitosiistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa ja terveydentilan seurannassa. Kotihoidon työntekijät työskentelevät oman ammattiosaamisensa puitteissa. Kotisairaanhoidon tehtävä on huolehtia erityisesti terveyden- ja sairauden hoidosta sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Kotihoidon säännöllisten palvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, jos hän saa säännöllisesti kotihoitoa enemmän kuin 3 käyntiä kuukaudessa ja käyntien kesto on kuukauden aikana yhteensä yli 1 tunnin. Kotihoidon palvelut ovat tilapäisiä, kun käyntejä on kuukauden aikana korkeintaan 3 käyntiä eikä niiden kesto ole yhteensä yli 1 tuntia. Tilapäisiin palveluihin luetaan myös asiakkaat, joilla on säännöllisesti vähäinen palvelujen tarve (alle tunti kuukaudessa).

4 Kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksua niiltä asiakkailta, jotka saavat palvelua säännöllisesti. Maksun suuruuteen vaikuttavat palvelutuntien määrä kuukaudessa, ruokakunnan koko ja kuukausittaiset bruttotulot. Säännöllisen kotihoidon myöntämisen edellytyksenä on asiakkaan tulojen selvittäminen. Mikäli asiakas ei halua ilmoittaa tulojaan, voidaan häneltä periä korkein tuntihinta Kotihoidon asiakas Kotihoidon palveluja voidaan myöntää hausjärveläisille, jotka toimintakyvyn heikentymisen tai äkillisesti muuttuneen elämäntilanteensa vuoksi eivät kykene selviytymään itsenäisesti, läheisten tuella tai muulla tavoin tuettuna omassa kodissaan ja/tai heidän hoitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Säännöllisen kotihoidon palvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa, huolenpitoa tai sairaanhoidollista apua runsaasti. Perustellusta syystä kotihoidon palveluja voi myöntää asiakkaille, joiden tilanne heikkenisi ratkaisevasti ilman kotihoidon palveluja. Mikäli asiakas kuuluu erityislainsäädännön, kuten vammaispalvelulain (1978/380) piiriin, hänelle järjestetään kotona asumista tukevat palvelut ko. erityislainsäädännön kautta. Lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää kotihoitoa, mikäli se on perheen kokonaistilanteen kannalta tarpeen ja ehkäisee lasten sijoitustarvetta Palvelutarpeen arvioiminen Asiakkaan kotihoidon ja tukipalveluihin ohjautumisen vaiheet on kuvattu kuviossa 1: Yhteydenotto Palvelutarpeen arviointi Arviointijakso Palveluista sopiminen Asiakas ei tarvitse kotihoidon palveluja Asiakas ei tarvitse kotihoidon palveluja ohjaus ja neuvonta Asiakkaalle riittää ohjaus ja neuvonta Asiakkaalle järjestetään tukipalvelu asiakas, läheinen, viranomais -taho vastaanotto päivystys Palveluneuvonta Asiakas tarvitsee kotihoitoa Asiakkaalle järjestetään tukipalvelu Asiakkaalle järjestetään yksit. palvelut Asiakas aloittaa kotihoidossa (4 viikon arviointijakso) Asiakas tarvitsee säännöllisen kotihoidon ja palvelut jatkuvat Asiakkaalle säännöllinen kotihoito, tukipalvelut ja yksityisiä palveluja Asiakas tarvitsee säännöllisen kotihoidon, palvelutarpeeseen vastaavat omaiset ja/tai yksityisiä palveluja Palveluista vastaa omainen Kuvio 1: Asiakasprosessi

5 Asiakkaan kotihoidon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Koti- ja vanhuspalvelujen palveluneuvonta (kotipalveluohjaaja, vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja ja kotihoidon tiiminvetäjät) on ensisijainen yhteydenottopaikka kun asiakas tarvitsee tietoa kotiin annettavista palveluista sekä kotona asumisen turvallisuudesta. Asiakkaan luokse tehdään kotikäynti, jolloin tehdään asiakkaan palveluntarpeen ja kokonaistilanteen laaja-alainen kartoittaminen. Kotikäynnille kutsutaan tahot, joiden palveluja ennakoidaan tarvittavan. Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä arvioidaan asiakkaan toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin asiakas pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät. Yli 65-vuotiaan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja kriteerien täyttymisen arvioinnissa käytetään RaVa toimintakykymittaria, MMSE-muistitestiä ja GDS15-depressioseulaa. Mikäli asiakkaalla todetaan palvelutarve, tarvittavat palvelut järjestetään. Asiakkaalle tehdään palveluista valituskelpoinen palvelu- ja maksupäätös. Myös kielteinen päätös tehdään kirjallisena. Kotihoidon palvelujen piiriin hakeutuville asiakkaille myönnetään kotihoidon palvelut aluksi pääsääntöisesti neljän (4) viikon pituiseksi arviointijaksoksi. Arviointijakson aikana ei lopeteta asiakkaan palveluja, ellei toisin sovita. Asiakkaan vastuuhoitaja arvioi tilanteen asiakkaan ja/tai läheisen kanssa ja kutsuu tarvittaessa koolle muita hoidossa mukana olevia tahoja. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta ja tavoitteisiin pääsyä arvioidaan kuuden (6) kuukauden välein ja aina toimintakyvyn merkittävästi muuttuessa. Asiakkaan vastuuhoitaja arvioi tilanteen asiakkaan ja/tai läheisen kanssa ja kutsuu tarvittaessa koolle muita hoidossa mukana olevia tahoja. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen palvelujen määrää voidaan lisätä. Palveluja voidaan myös vähentää tai lopettaa palvelut kokonaan, mikäli asiakkaan tilanteessa ja toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, joiden perusteella palvelun myöntämisen kriteerit eivät enää täyty. Palvelujen muutostilanteissa arvio tehdään kotihoidon vastuutiimissä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä kotipalvelunohjaajaan tai kotisairaanhoidon osastonhoitajaan. Kotihoidon asiakkuudessa olevien asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve arvioidaan tarvittaessa uudelleen asiakkaan kotiutuessa sairaalahoidosta tai muusta laitoshoidosta. 3 3 PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN 3.1 Palvelutarpeen arviointijakso Neljän viikon arviointijakson aikana yli 65-vuotiaalle asiakkaalle tehdään RaVa- arviointi ja asiakkaan kokonaistilanne arvioidaan vielä uudelleen kotihoidon työntekijän, asiakkaan ja mahdollisesti läheisten kesken yhteistyössä. Tällöin huomioidaan asiakkaan mahdollisesti tarvitsemat kotihoidon palvelut ja tukipalvelut ja selvitetään myös omarahoitteisten palvelujen tarjoamat hyödyt ja edut asiakkaan näkökulmasta. Arviointijakson perusteella kotipalvelunohjaaja päättää kotihoidon ja tukipalvelujen mahdollisesta jatkamisesta tai lopettamisesta. Palvelujen jatkuessa asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan sekä tehdään toistaiseksi voimassa oleva päätös kunnan järjestämien säännöllisen kotihoidon palvelujen myöntämisestä.

6 Terveydenhuoltolain 57 :n mukaan asiakkaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Arviointijakson perusteella voidaan tehdä myös määräaikainen päätös tai päättää palvelutuntien vähentämisestä tai lopettamisesta kokonaan. Mikäli asiakas ei kokonaisarvioinnin perusteella täytä palvelun myöntämisen kriteerejä, ohjataan asiakas tarvittaessa muiden kunnan järjestämien tai omarahoitteisten palvelujen piiriin. Kotihoidon työntekijät arvioivat käynneillään kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelujen tarvetta ja niiden toteutumista. Mikäli asiakkaan tilanteessa ja palveluntarpeessa havaitaan muutosta, työntekijä ottaa asian esille tiimissä. Asiakkaalle myönnetyt kotihoidon palvelut lopetetaan, mikäli asiakkaan tilanteessa ja toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, joiden perusteella palvelun myöntämisen kriteerit eivät enää täyty. Palvelujen lopettamisesta tehdään kirjallinen päätös, josta asiakas voi valittaa Kotihoidon myöntäminen Kotihoito myönnetään, kun 1. henkilö tai perhe ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidolla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla. 2. asiakkaalla on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että hoidon toteutuminen vaarantuu ilman, että asiakas on palveluneuvonnan seurannassa ja kotihoidon piirissä. 3. asiakas on omaisten hoidossa ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön sekä oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. 4. asiakas tarvitsee apua ja valvontaa esim. hygienian hoidossa, ruokailussa ja lääkehuollon toteuttamisessa. 5. asiakkaan RaVa-arvo on yli 1,7 kuitenkin huomioiden yksilöllisesti mielenterveys-, päihdeja muistiongelmat sekä asiakkaan yksilöllinen tilanne ja hoidon tarve. Osa asiakkaista tarvitsee ainoastaan kotisairaanhoidon palveluja. Sairaanhoito hoidetaan kotisairaanhoitona silloin, kun hoito asiakkaan toimintakyvyn vuoksi on tarkoituksenmukaisempaa järjestää asiakkaan kotona. Kotisairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Laboratoriotutkimuksissa asiakas käy ensisijaisesti terveyskeskuksessa tai Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Kotinäytteenoton voi saada niissä tilanteissa, joissa asiakkaan kulkeminen laboratorioon on ylivoimaista ja asiakkaan hoito vaarantuisi ilman kotinäytteen ottamisen myöntämistä. 4. KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea kotona asumista. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin ja palveluja voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lisäksi palveluntarpeen arvion perusteella myös muille eli ns. tukipalveluasiakkaille.

7 Hausjärven kunnan järjestämiä tukipalveluja ovat ateriapalvelu, kauppapalvelu, saunapalvelu, turvapuhelinpalvelu, pyykkipalvelu ja päivätoiminta. Tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vuosittain vahvistamat asiakasmaksut Ateriapalvelu Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin kuljetettavia aterioita. Palvelu voidaan myöntää asiakkaalle kotihoidon tukipalveluna, jos: Asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa. Asiakas tarvitsee ohjausta, valvontaa ruokailussa tai ravitsemustilan seurantaa. Erityisruokavalio (lääkärin diagnosoima) ei toteudu ilman ateriapalvelua. Asiakas ei pysty kulkemaan itsenäisesti ruokailupaikkoihin. Palvelu myönnetään määräaikaisena tarpeen mukaan, esimerkiksi sairaalasta kotiutuvat (leikkaukset ym.).kotiin kuljetettavia aterioita voidaan tarjota kunnan resurssien (keittiö, kuljetus) puitteissa Kauppapalvelu Kauppapalvelu tarkoittaa, että asiakas tilaa kauppatavarat kotihoidon työntekijän välityksellä. Palvelu on mahdollista saada kaksi kertaa viikossa. Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Kauppapalvelun myöntämisen kriteerinä on: Asiakas ei pääse itse kauppaan. Asiakkaan toimintakyky ja liikkuminen on merkittävästi alentunut. Kauppa-asioiden hoitaminen ei onnistu itse palvelulinjalla tai muilla kuljetuspalveluilla. Muut henkilöt eivät voi hoitaa asiakkaan kauppa-asioita hänen puolestaan (omaiset, naapurit, ystävät). Palvelu myönnetään määräaikaisena asiakkaan kokonaistilanteen mukaan. Asiakas suostuu tiliasiakkuuteen Saunapalvelu Saunapalvelussa asiakas käy avustettuna saunassa kunnan osoittamassa paikassa. Häntä avustetaan peseytymisessä ja hoitaja seuraa ihon kuntoa. Palveluun kuuluu tarvittaessa kuljetus. Saunapalvelu voidaan myöntää asiakkaalle, jos: Kodin pesutiloja ei ole tai ne ovat puutteelliset tai vaaralliset. Kotona peseytyminen ei onnistu avustajan turvin. Palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi (esimerkiksi omaishoitaja) Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpalvelu on saatavissa kotihoidon kautta. Turvapuhelimella ja -rannekkeella asiakas voi kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilansa vuoksi. Turvaranneketta painettuaan turvapuhelimesta kysellään asiakkaan vointia ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkastamaan asiakkaan kotiin hänen terveydentilansa. Turvapuhelin voidaan myöntää, kun: toimintakyky on heikentynyt asiakas kokee turvattomuutta kotona

8 Päivätoiminta Päivätoiminta voidaan myöntää asiakkaalle, jos: Asiakkaalla on tarve kuntoutukseen ja sosiaaliseen virkistäytymiseen. Palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi (esimerkiksi omaishoitaja) Pyykkipalvelu Pyykkipalvelu voidaan myöntää kotihoidon asiakkaille kun he eivät itse tai läheisten avustaman selviydy kotona pyykkihuollosta kotona.

9 7 5. PALVELUJEN KOTONA TOTEUTTAMISEN YLEISET EHDOT Kotihoidon työtekijöiden työturvallisuuden takaamiseksi asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: työntekijän tulee saada tehdä työnsä ilman ruumiillista tai henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa asiakkaan ja hänen lähipiirinsä henkilöiden käytöksen ja puheiden tulee olla sellaisia, että työntekijä ei koe itseään uhatuksi tai turvattomaksi työntekijän tulee voida tehdä työnsä ilman asiakkaan tai hänen lähipiirinsä heihin kohdistamaa seksuaalista häirintää, kuten koskettelua tai rivoa kielenkäyttöä edellä mainitut ehdot koskevat myös tilanteita, joissa työntekijä on asiakkaan kodin ulkopuolella tai vapaa-ajallaan lemmikkieläimet tulee pitää käyntien aikana kytkettyinä tai toisessa huoneessa asiakas sitoutuu osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan kelvollisten työolosuhteiden järjestämiseen kuten - hoidossa tarvittavien apuvälineiden tai laitteiden vastaanottamiseen - huonekalujen järjestyksen vaihtamiseen Mikäli tämän sopimuksen ehtoja ei noudateta, työntekijän lähiesimies ja/tai hoidosta vastaava lääkäri ovat oikeutettuja palvelun uudelleen arviointiin ja palvelujärjestelyjen tarkistamiseen. Ääritapauksissa palvelua ei myönnetä kotiin. Mikäli kotihoidon palvelujen tai tukipalvelujen myöntäminen tai jatkaminen kriteerit täyttäville asiakkaille estyy edellä mainittujen seikkojen vuoksi, on kyseessä aina äärimmäinen toimenpide ja poikkeustilanne. Ennen palvelujen epäämistä tai lopettamista kuullaan asiakasta ja hänen omaistaan tai laillista edustajaansa. Palvelujen epäämisen tai lopettamisen edellytyksenä on, että mahdollisuudet korvaaviin palveluihin on käyty asiakkaan kanssa läpi. Asiasta tehdään viipymättä kirjallinen päätös, jossa yksilöidään ja todennetaan perusteet, joiden takia palvelu on evätty sekä selvitetään, millä tavalla asiakkaan hoito on järjestetty. Asiakas voi halutessaan tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle ja/tai terveyskeskuksen yhtymähallitukselle. Palvelujen kotona toteuttamisen yleiset ehdot jaetaan kaikille asiakkaille palvelujen aloittamisen yhteydessä.

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013 Kirkkonummen kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 2013 Sisällysluettelo 1. Kirkkonummen kotihoito 2 1.1. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi 4 2. Palvelun piiriin ottaminen 4 3. Kotiuttamisprosessi

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto Imatran kaupungin kotihoidon ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu 2014 1 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat)

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat) 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat)

Lisätiedot

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~."

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~. ...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~." Liite 4/Ikla 15.3.2010 22 Hämeenlinnan kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 1.4.2010 alkaen IKLA 15.3.20 10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen etunimi.sukunimi@rauma.fi p. 050 2316 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen... 3 2. Toimintaperiaatteet... 4 3. Kotihoidon palvelujen sisältö... 7 3.1. Henkilökohtainen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos KOTIHOIDON PALVELUT PALVELUKUVAUS JA PALVELUIDEN MYÖNTÄMIS KRITEERIT PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot