J ä r k i j a t u n t e e t l u v u l l a. F ö r n u f t o c h k ä n s l o r p å t a l e t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J ä r k i j a t u n t e e t 1 8 0 0 - l u v u l l a. F ö r n u f t o c h k ä n s l o r p å 1 8 0 0 - t a l e t"

Transkriptio

1 J ä r k i j a t u n t e e t l u v u l l a F ö r n u f t o c h k ä n s l o r p å t a l e t l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n 5. v u o s i k o n f e r e n s s i N ä t v e r k e t f ö r t a l s s t u d i e r s f e m t e å r s k o n f e r e n s T u r k u / Å b o

2 1800-luku oli luonnontieteen ja teknologian läpimurron aikakausi, mutta samalla se oli moninaisten tunteiden vuosisata luvun tutkimuksen verkosto lähestyy tätä aihetta monitieteisessä konferenssissa Järki ja tunteet. Yleisluennot: luentosali Janus, Minerva, Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12, Kupittaan rautatieaseman läheisyydessä Työryhmät: Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12, Minerva sekä Historicum Kampus-kartta osoitteessa: Majoitus: - Hotel Centro, jossa saa alennuksen mainitsemalla tulevansa luvun tutkijoiden vuosikonferenssiin. - Hotelli Tapulitalo, joka sijaitsee aivan Sirkkalan naapurissa talet kännetecknas av naturvetenskapernas och teknologins genombrott, men samtidigt var det även de mångskiftande känslornas sekel. Nätverket för 1800-talsstudier diskuterar temat i tvärvetenskapliga konferensen Förnuft och känslor. Plenarföreläsningarna: Auditorium Janus, Sirkkala kampusområde, Brunnsgatan 12, i närheten av Kuppis tågstation Sessionerna: Sirkkala campusområde, Brunnsgatan 12, byggnaderna Minerva och Historicum Campuskartan: Inkvartering: - Hotel Centro, man får rabatt då man nämner att man är på väg till årskonferensen. - Hotell Tapulitalo, ligger nära Sirkkala.

3 O H J E L M A / P R O G R A M T o r s t a i / T o r s d a g A v a u s / ö p p n i n g A n n e O l l i l a & A n n - C a t r i n Ö s t m a n Y l e i s l u e n n o t / P l e n a r f ö r e l ä s n i n g a r / P l e n a r y l e c t u r e s ( J a n u s - S a l i, S i r k k a l a ) Dr. Michael Sanders: The politics of emotion in Chartism FT, dos. Anna Kuismin: Sense and sensibility in the life writing of common people in 19th-century Finland L o u n a s / L u n c h R i n n a k k a i s e t s e s s i o t / P a r a l l e l l a s e s s i o n e r 1. Esoterian vuosikymmenet. Järjen ja tunteen dialogi uususkonnollisessa liikehdinnässä (Aikala, Historicum 2.krs) pj. Kirsi Tuohela 2. Travelling texts, emotions and performances (Virkkunen E104) pj. Sami Suodenjoki 3. Tutkijat ja tutkimus (Mediatutkimuksen harjoitusteatteri E) pj. Johanna Vassholm A n t t i H a r m a i n e n : M i e s, t u n t e e t j a m o d e r n i l ä n s i m a i n e n e s o t e r i s m i l u v u n l o p u l l a N i n a K o k k i n e n : T i e d o n r a j o i l l a o k k u l t t u u r i j a y l i a i s t i t v u o s i s a d a n v a i h t e e n t a i t e e s s a M a a r i t L e s k e l ä - K ä r k i : U s k o n n o l l i n e n e t s i n t ä j ä r j e n j a t u n t e e n A n n a R a j a v u o r i : E n t h u s i a s m, p i t y a n d f r u s t r a t i o n i n t r a v e l s t o r i e s b y s o c i a l i s t a g i t a t o r s A n n e H e i m o : I n S e a r c h o f S e n s e a n d S e n s i b i l i t y u n d e r t h e S o u t h e r n C r o s s K i r s t i S a l m i - N i k l a n d e r : D i s c u s s i o n o n e m o t i o n s a n d m o r a l i s s u e s i n a E v a A h l - W a r i s : T o p o f i l i a a m u i n a i s j ä ä n n ö k s i l l ä e s i m e r k k e j ä N a a n t a l i s t a j a K ö k a r i s t a L e e n a V a l k e a p ä ä : P e t t y m y s j a h a l t i o i t u m i n e n. E m i l N e r v a n d e r K ö l n i n t u o m i o k i r k o s s a v u o n n a 1864 P ä i v i M a r i a P i h l a j a : J ä r j e n v a i t u n t e e n k i e l e l l ä. R e v o n t u l t e n

4 v ä l i s e n ä d i a l o g i n a H e l m i K r o h n i n j a E r k k i M e l a r t i n i n k i r j e e n v a i h d o s s a l u v u n a l u s s a T i i n a M a h l a m ä k i : A n t r o p o s o f i a j ä r j e n j a t u n t e i d e n v ä l i s e n r i s t i r i i d a n r a t k a i s i j a n a k i r j a i l i j a K e r s t i B e r g r o t h i n l u v u n t u o t a n n o s s a F i n n i s h - A m e r i c a n i m m i g r a n t c o m m u n i t y t u t k i m u k s e s t a j a s e n k u v a a m i s e s t a l u v u l l a K a h v i / K a f f e R i n n a k k a i s e t s e s s i o t / P a r a l l e l l a s e s s i o n e r 4. N ä y t t e l y t j a u r b a a n i k u l t t u u r i E u r o o p a s s a ( H o v i V ) p j. L a u r a H o l l s t e n L e i l a K o i v u n e n : S u o m a l a i s e n m u o t o i l u n m a l l i t j a i t ä m a i s u u d e n a a l t o H e i d i H a k k a r a i n e n : J ä r k i j a t u n t e e t w i e n i l ä i s e s s ä l u v u n l o p u n p o p u l a a r i s s a h u u m o r i s s a 5. U s k o n n o n t u n n e m a i s e m i s s a ( M e d i a t u t k i m u k s e n h a r j o i t u s h u o n e E ) p j. K i r s i T u o h e l a P ä i v i S a l m e s v u o r i : H e l e n a K o n t t i s e n t a i s t e l u j ä r k e ä v a s t a a n E e v a - L i i s a B a s t m a n : O m u n k y h k y l ä i n e n! V i r s i e n r a k k a u s l y r i i k a s t a R i n g a T a k a n e n : U s k o n n o l l i s i a e m o o t i o i t a l u v u n j ä l k i p u o l e n a l t t a r i t a u l u i s s a 6. H o i v a a j a h y ö t y ä : l e m m i k k i - j a t u o t a n t o e l ä i m e t l u v u l l a ( V i r k k u n e n E ) p j. Ann- C a t r i n Ö s t m a n K a t r i H e l m i n e n : N a u t a - j a i h m i s t u b e r k u l o o s i n t o r j u n t a a S u o m e s s a l u v u n l o p u l l a H i l j a T o i v i o : R a t i o n a l i s o i t u v a h e v o s j a l o s t u s a u t o n o m i a n a j a n m a a t a l o u s h a l l i n n o s s a M i r j a M ä n t y l ä : S u u r t i l o j e n m a i d o n m y y n t i T a m p e r e e l l a l u v u n l o p u s s a j a l u v u n a l u s s a U l l a I j ä s : E n g l a n t i l a i s i a r o t u k o i r i a j a p u h u v i a p a p u k a i j o j a. L e m m i k k i e l ä i m e t l u v u n k a u p p i a s t a l o u d e s s a

5 R i n n a k k a i s e t s e s s i o t / P a r a l l e l l a s e s s i o n e r 7. M a a s e u t u y h t e i s ö j a t u n t e e t ( H o v i V ) p j. A n n - C a t r i n Ö s t m a n K i r s i K e r a v u o r i : R a k k a u s, v e l v o l l i s u u s, s y y l l i s y y s. T u n t e e t ä i d i n j a p o j a n v ä l i s e s s ä k i r j e e n v a i h d o s s a P a s i S a a r i m ä k i : N a i m a t t o m i e n m i e s t e n r a k k a u d e n i l m a i s u t l u v u n l o p u n s u o m a l a i s e l l a m a a s e u d u l l a R i t v a K y l l i : H y ö d y l l i n e n t u p a k k i : j ä r k e v ä ä k u l u t t a m i s t a P o h j o i s - S u o m e n k a u p p a p u o d e i s s a 8. V i h a, a g g r e s s i o j a a g i t a a t i o ( M e d i a t u t k i m u k s e n h a r j o i t u s h u o n e E ) p j. K i r s t i S a l m i - N i k l a n d e r M a r j a V u o r i n e n : P o l i i t t i n e n a g g r e s s i o e d i s t y k s e n k a n t a j a n a A n u S a l m e l a : T u n t e e n t a p p a m a t. T u n t e i d e n j ä r k k y m i n e n j a n a i s e n i t s e m u r h a l u v u n j ä l k i p u o l e n S u o m e s s a 9. T u n t e e t j a r o m a n t t i n e n m i e l i k u v i t u s ( V i r k k u n e n E ) p j. A n n e O l l i l a A s k o N i v a l a : R o m a n t t i n e n m i e l i k u v i t u s i h m i s e n s i s ä i s e n ä l u o n n o n v o i m a n a J u k k a S a r j a l a : A i s t i m e l l i s u u s t u o t t a v a n a k y k y n ä v a r h a i s r o m a n t i i k a n n ä k ö k u l m a K r i s t i n a R a n k i : S u o m a l a i s e n e u r o f i l i a n m u o d o t l u v u l l a

6 P e r j a n t a i / F r e d a g P l e n a r f ö r e l ä s n i n g a r / P l e n a a r i e s i t e l m i ä ( J a n u s - S a l i, S i r k k a l a ) P r o f. N i l s E r i k V i l l s t r a n d : Å t e r f ö r e n i n g s l ä n g t a n o c h r e v a n s c h i s m i t a l e t s N o r d e n P r o f. T a i n a S y r j ä m a a : A i s t i t t u e d i s t y s. E l ä m y k s e l l i s y y d e n j a t i e t e e l l i s y y d e n y h t e e n k i e t o u t u m i n e n n ä y t t e l y m e d i a s s a L o u n a s / L u n c h

7 R i n n a k k a i s e t s e s s i o t / P a r a l l e l l a s e s s i o n e r 1 0. J ä r k i j a t i e d e / F o r s k n i n g o c h f ö r n u f t ( J ä n t e r e E ) p j. A n n - C a t r i n Ö s t m a n J o h a n n a V a s s h o l m : A t t s k a p a h i s t o r i a o c h a t t s k a p a s a v h i s t o r i e n. A. I. A r w i d s s o n s ( ) s o m h i s t o r i k e r o c h i h i s t o r i o g r a f i n H e l i R a n t a l a : J. V. S n e l l m a n j a h i s t o r i o i t s i j a n m i e l i k u v i t u s J u h a n a S a a r e l a i n e n : R a t i o n a a l i s u u t t a j a i r r a t i o n a a l i s u u t t a l u v u l l a 1 1. V a l o k u v a u s j a o m a k u v a t j u l k i s t e n j a y k s i t y i s t e n t u n t e i d e n i l m a i s i j a n a ( L i t z e n E ) p j. K i r s i K e r a v u o r i A n n e O l l i l a : P e l k o a j a i h a i l u a l u v u n S u o m e s s a A n n i k a L a n d m a n n : T h a t w h i c h l i e s i n n e r m o s t p a s s i o n i s w h a t I w o u l d l i k e t o r e v e a l F e a r, L u s t a n d D e l i g h t i n H e l e n e S c h j e r f b e c k s S e l f - p o r t r a i t s V i r p i M ä k i n e n : j a l u v u n v a i h t e e n h a r r a s t a j a v a l o k u v a a j i e n p e r h e k u v a t s o s i a a l i s t e n s u h t e i d e n j a t u n t e i d e n i l m a i s u k e i n o n a 1 2. V a s t u u t a j a v e l v o l l i s u u k s i a / A n s v a r o c h p l i k t e r ( E ) p j. H e i d i G r ö n s t r a n d P e t r i P a j u : U h k a p e l u r i s t a k a u p p i a a k s i : k r e i v i C a r l R o b e r t M a n n e r h e i m j a t e o l l i s t a j a n h e r ä t t ä m ä t t u n t e e t I r e n e Y l ö n e n : Y k s i n ä i s y y s j a s e n p e l k o. H e t k i ä a a t e l i s n a i s e n e l ä m ä s t ä j a l u v u n v a i h t e e n S u o m e s s a J u l i a D a h l b e r g : P l i k t e n o c h i n d i v i d e n. E t i k o c h p e r s o n l i g u t v e c k l i n g v i d s e k e l s k i f t e t K a h v i / K a f f e

8 L o p p u k e s k u s t e l u : S e u r a a v a n k o n f e r e n s s i n a i h e j a j ä r j e s t ä j ä t S l u t d i s k u s s i o n : F ö l j a n d e k o n f e r e n s e n ( L i t z e n E ) J ä r j e s t ä j ä t / O r g a n i s a t ö r e r n a : H i s t o r i a n, k u l t t u u r i n j a t a i t e e n t u t k i m u k s e n l a i t o s, T u r u n y l i o p i s t o ; Å b o A k a d e m i ; B e t w e e n v o i c e a n d p a p e r. A u t h o r i a l a n d n a r r a t i v e s t r a t e g i e s i n o r a l - l i t e r a r y t r a d i t i o n s ( K i r s t i S a l m i - N i k l a n d e r i n S u o m e n A k a t e m i a n r a h o i t t a m a p r o j e k t i ) Å A, H a u r a a t s u b j e k t i t : L a p s u u s s u o m a l a i s e s s a k i r j a l l i s u u d e s s a j a l ä ä k e t i e t e e s s ä l u v u i l l a ( P ä i v i L a p p a l a i s e n S u o m e n A k a t e m i a n r a h o i t t a m a p r o j e k t i ) S u o m a l a i s e n k i r j a l l i s u u d e n S e u r a, T o p e l i u s - s e u r a / T o p e l i u s s ä l l s k a p e t

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5 L i i k k e e l l ä : T o d e l l i s e t j a k u v i t t e e l l i s e t t i l a t, r a j a t j a s i i r t y m ä t 1 8 0 0 - l u v u l l a / I r ö r e l s e : v e r k l i g a o c h i m a g i n ä r a

Lisätiedot

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5 L i i k k e e l l ä : T o d e l l i s e t j a k u v i t t e e l l i s e t t i l a t, r a j a t j a s i i r t y m ä t 1 8 0 0 - l u v u l l a / I r ö r e l s e : v e r k l i g a o c h i m a g i n ä r a

Lisätiedot

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5

1 8 0 0 - l u v u n t u t k i m u k s e n v e r k o s t o n v u o s i k o n f e r e n s s i T a m p e r e 2 9. 3 0. 1. 2 0 1 5 L i i k k e e l l ä : T o d e l l i s e t j a k u v i t t e e l l i s e t t i l a t, r a j a t j a s i i r t y m ä t 1 8 0 0 - l u v u l l a / I r ö r e l s e : v e r k l i g a o c h i m a g i n ä r a

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kriitikko 2/2012. Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry. SARVin hallituksen puheenjohtaja: Elisabeth Nordgren

SISÄLLYS. Kriitikko 2/2012. Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry. SARVin hallituksen puheenjohtaja: Elisabeth Nordgren Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 2/2012 SISÄLLYS Kriitikko 2/2012 Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry SARVin hallituksen puheenjohtaja: Elisabeth Nordgren Toimitus ja ulkoasu:

Lisätiedot

Hyödyllistä ajanhukkaa Kaksikieliseen yliopisto-opiskeluun liitettyjen väittämien dynamiikkaa

Hyödyllistä ajanhukkaa Kaksikieliseen yliopisto-opiskeluun liitettyjen väittämien dynamiikkaa Kaksikieliseen yliopisto-opiskeluun liitettyjen väittämien dynamiikkaa Nina Pilke Pohjoismaiset kielet Vaasan yliopisto I denna artikel sätts tvåspråkig högskoleutbildning i fokus. Syftet med undersökningen

Lisätiedot

Rakennusoikeuden jakautuminen

Rakennusoikeuden jakautuminen Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 7 x 65 m2 = 830 k - m2 = 166 k - m2 = 455 k - m2 -tontit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 52/2010 vp Maahanmuuttopolitiikan kokonaishinta suomalaiselle yhteiskunnalle Eduskunnan puhemiehelle TV1:n MOT-ohjelma 8.2.2010 raportoi, että valtionhallinto ei pysty tuottamaan lukuja,

Lisätiedot

Aika perjantai 25.4.2012, klo 10.15 15.00 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika perjantai 25.4.2012, klo 10.15 15.00 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielen lautakunnan 46. kokouksesta 25.4.2012. Pöytäkirjan käänsi suomalaiselle viittomakielelle ja viittoi Pia Taalas. Kotimaisten kielten keskus Kielenhuolto-osasto

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism 1 Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism Monikielisiä matkailun moniottelijoita Vamkin matkailun koulutusohjelma valmistaa kielitaitoisia ja monipuolisesti ammattinsa hallitsevia restonomeja yrittäjiksi

Lisätiedot

Churches in Finland. Vaivaisukkoja Fattiggubbar Poor Old Men. Suomalaiset kirkot Kyrkor i Finland Nr 1 2015

Churches in Finland. Vaivaisukkoja Fattiggubbar Poor Old Men. Suomalaiset kirkot Kyrkor i Finland Nr 1 2015 Churches in Finland Suomalaiset kirkot Kyrkor i Finland Nr 1 2015 A New E-Magazine Showing the most beautiful churches in our country. Vaivaisukkoja Fattiggubbar Poor Old Men Churches in Finland Suomen

Lisätiedot

A R K K I T E H T I H A K U VA L I N T A K O E O PA S

A R K K I T E H T I H A K U VA L I N T A K O E O PA S A R K K I T E H T I H A K U VALINTAKOEOPAS 2014 Aalto-yliopisto 15.04.2014 Arkkitehtihakukohteiden valintakoetoimikunta Hyvä hakija, Olet läpäissyt arkkitehtihakukohteiden ennakkokarsinnan ja sinut kutsutaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN V JOHTAJUUSFOORUMI OHJELMA

VARHAISKASVATUKSEN V JOHTAJUUSFOORUMI OHJELMA VARHAISKASVATUKSEN V JOHTAJUUSFOORUMI OHJELMA TURKU 14. 15.4.2011 Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen johtajuusfoorumi Radisson Blu Marina, Turku 14. 15.4.2011 Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi avaa

Lisätiedot

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen Kaija Turpeinen Lycka till! Ruotsin alkeiskirja aikuisille Kaija Turpeinen Otava Lycka till on aikuisopiskelijoille tarkoitettu ruotsin alkeisoppimateriaali. Se soveltuu Sinulle, joka aloitat ruotsin opiskelun

Lisätiedot

Hermes. BrandDay Turku2011 seminaari 16.9.2011. - Paikkojen välinen kilpailu on nykyään maailmanlaajuista,

Hermes. BrandDay Turku2011 seminaari 16.9.2011. - Paikkojen välinen kilpailu on nykyään maailmanlaajuista, Hermes joulukuu 2011 BrandDay Turku2011 seminaari 16.9.2011 Turun kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi Turun Matkailuakatemia järjesti 16.9.2011 BrandDay Turku2011 - seminaarin, jossa pureuduttiin brändinrakennuksen

Lisätiedot

60. vuosikerta 1/2013

60. vuosikerta 1/2013 60. vuosikerta 1/2013 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! Vuoden alku on merkinnyt minulle uuden opettelua ja perehtymistä järjestömme toimintaan. Olen jo lyhyessä ajassa todennut, että keskushallituksen

Lisätiedot

AKATEEMISET NAISET KVINNLIGA AKADEMIKER GRADUATE WOMEN

AKATEEMISET NAISET KVINNLIGA AKADEMIKER GRADUATE WOMEN AKATEEMISET NAISET KVINNLIGA AKADEMIKER GRADUATE WOMEN TERVETULOA ESPOOSEEN JA KAUNIAISIIN! Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja sen rajojen sisällä on Kauniainen pieni kaupunki suuren kaupungin

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Vaasan yliopisto Vasa universitet Valintakoe 6.6.2014 klo 12 16 Urvalsprov 6.6.2014 kl. 12 16 Etunimet/Förnamn: Sukunimi/Efternamn:

Lisätiedot

INDEX. Itä-Suomen & Pohjois-Suomessa...3 Etelä-Suomen...4 Varsinais-Suomen liitto...5 Tampere...6 Länsi-Suomi...7

INDEX. Itä-Suomen & Pohjois-Suomessa...3 Etelä-Suomen...4 Varsinais-Suomen liitto...5 Tampere...6 Länsi-Suomi...7 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Itä-Suomen Pohjois-Suomessa Etelä-Suomen Varsinais-Suomen liitto Tampere Länsi-Suomi SUOMI 1 INDEX Itä-Suomen & Pohjois-Suomessa...3 Etelä-Suomen...4 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

> 18 21.9 2007 > 19 20.9 2007

> 18 21.9 2007 > 19 20.9 2007 Nordiskt världsarvsmöte Pohjoismainen maailmanperintökokous > 18 21.9 2007 Kvarkenkonferens Merenkurkun konferenssi > 19 20.9 2007 Vasa, Finland Vaasa, Suomi Kvarken en tillgång för regionen Merenkurkku

Lisätiedot

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät!

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! 61. VUOSIKERTA JÄSENLEHTI NRO 1/2014 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! VUOSI 2014 TOI minulle uuden tehtävän, josta en katsonut voivani kieltäytyä. Järjestömme toiminta kehittyi viime vuonna eri

Lisätiedot

SBS-potilaiden kohtelu Ruotsissa

SBS-potilaiden kohtelu Ruotsissa Bemötandet av SBSpatienter i Sverige SBS-potilaiden kohtelu Ruotsissa KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Akateemista tuolileikkiä. Petja Aarnipuu

Pääkirjoitus. Akateemista tuolileikkiä. Petja Aarnipuu Elore (ISSN 1456-3010), vol. 17 2/2010. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_10/pk_aarnipuu_2_10.pdf] Pääkirjoitus Akateemista tuolileikkiä Petja Aarnipuu

Lisätiedot

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoile ilman omaa autoa Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoa ei ole aina pakko omistaa itse Älä heti kipaise autokauppaan, kun joukkoliikenne tai polkupyörä ei ratkaise

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News

Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News HISTORIA, ARKEOLOGIA & TAIDE / HISTORY, ARKEOLOGY & ART Kirjeet ja historiantutkimus. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen & Kirsi Vainio-Korhonen. Suomalaisen

Lisätiedot

HEINÄKUU / JULI 2006

HEINÄKUU / JULI 2006 19.07.2006 1 (5) ICTnet.fi HEINÄKUU / JULI 2006 SISÄLTÖ INNEHÅLL: 1 AJANKOHTAISTA / Aktuellt 2 UUTISIA / NYHETER FRÅN ICTnet.fi -FÖRETAG/-YRITYKSISTÄ 3 JULKISIA TARJOUSPYYNTÖJÄ / Offentlig upphandling

Lisätiedot

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen

Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Tieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen Esitelmiä, kuukausikokouksia 3.11. klo 18.15 fil. lis. Pekka Salo esitelmöi Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa aiheesta "Kysymys Pyhän istuimen nuntiatuuran

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/pk_hytonen_stranden-backa.pdf] Pääkirjoitus MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ Sofie Strandén-Backa

Lisätiedot

Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 1/2013 SISÄLLYS Kriitikko 1/2013 Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry SARVin hallituksen puheenjohtaja: Elisabeth Nordgren Toimitus ja ulkoasu:

Lisätiedot