Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015"

Transkriptio

1 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus

2 Toimintasuunnitelma 1. Johdanto Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Vapaan sivistystyön kenttä Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Henkilöstö Oma koulutustoiminta Kolme pääteemaa ja tarjotin Itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Politiikan Vihreä oksa Vaalikoulutus Muu koulutus Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Senioriaktiivien koulutus Naistenliiton koulutus Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansion viestintä sähköisessä verkossa Internetsivut Sosiaalinen media Tutkimustoiminta Konsultointi Aineistot Kurssi- ja opintokerhotoiminta Kurssitoiminta Opintokerhotoiminta Kulttuuritoiminta Kulttuuripäivä Projektit Laadun ja kehittämisen -hanke Opintokeskusten yhteinen hanke Eurooppatiedotus hanke, Suomi 20 vuotta EU:ssa Opintoseteli Hallinto ja talous Kansainvälinen yhteistyö

3 1. Johdanto Kansallinen Sivistysliitto ja opintokeskus Kansio toimii jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa aatemaailmaa edustavana, yhteiskunnallisiin ja järjestöllisiin opintoihin keskittyvänä koulutusorganisaationa. Koulutuksen sisältö painottuu vaikuttajataitojen, demokratian, aktiivisen kansalaisuuden sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämiseen. Sivistysliitolla on yli sata eri puolilla maata toimivaa jäsenjärjestöä. Liiton toiminnan tavoitteena on tukea jäsenjärjestöjen toiminnan opinnollistamista sekä kehittää järjestöjen koulutustoimintaa. Kansallinen Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt parantavat henkilöjäsenten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä syventävät heidän poliittista asiantuntemustaan koulutuksellisin menetelmin. Laajempana yhteiskunnallisena pyrkimyksenä on kansalaisten kannustaminen ja kouluttaminen poliittiseen vaikuttamiseen sekä heidän tukemisensa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman laaja ja edustava joukko kansalaisia osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteiskunnallisten päämäärien tukemisessa kiinnitetään huomiota siihen, että yhteiskuntaa rakennetaan eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien päämäärien mukaisesti. Kansallisen Sivistysliiton ja opintokeskuksen vahvuutena on oman koulutuksen järjestäminen. Tähän liittyy huolellinen suunnittelutyö, omien kouluttajien työpanos, alan asiantuntijoiden käyttäminen sekä omaa materiaalituotantoa. Kansiossa on perinteisten koulutusten lisäksi laadittu koulutustilaisuuksien ohjelmamalleja ja opintomateriaaleja, joita jäsenjärjestöt voivat käyttää omissa ja yhteistyössä Kansion kanssa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Vuonna 2015 on tavoitteena jatkaa vuonna 2014 aloitettua omana koulutuksena järjestettävien opintojen jalkauttamista maakuntiin. Kevään aikana koulutukset painottuvat eduskuntavaalikoulutuksiin sekä kolmeen Eurooppa-aiheiseen tilaisuuteen. Muilta osin Kansion omat sekä yhteistyössä piirien kanssa järjestettävät koulutuskokonaisuudet tapahtuvat syyskaudella Jalkautumalla maakuntiin viemme laadukkaat koulutukset entistä lähemmäksi jäsenistöä. Näin tavoitamme suuren määrän ja monipuolisen osallistujajoukon toimintavuoden aikana sekä lisäämme Kansion tunnettuutta jäsenjärjestökentässä. Yhteydenpitovastuu maan eri osissa toimiviin jäsenjärjestöihin on jaettu Kansion kouluttajien kesken. Kansion kouluttajat ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Aate-, kunta-, järjestö- ja esiintymiskoulutusta järjestetään edelleen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. 3

4 4 Suunnitelmavuonna toteutetaan pitkän viikonlopun mittainen uusien jäsenten koulutus Politiikan Sininen lanka (yksi tai kaksi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan) sekä kesällä Paasikivi-Opistolla kolmen arkipäivän mittainen opiskelijatapaaminen Politiikan Vihreä oksa, jota tarjotaan erityisesti Kansion koulutuksiin aikaisemmin osallistuneille opiskelijoille. Vuonna 2014 aloitettuja eduskuntavaalien ehdokas- ja vaalityöntekijäkoulutuksia jatketaan maaliskuuhun saakka. 1.1 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Laajemmin tarkasteltuna Kansallisella Sivistysliitolla on toimintaympäristönään Suomen poliittinen kenttä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenat. Sivistysliiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten sekä uusien erilaisissa luottamustehtävissä toimivien määrän runsas kasvu näkyy koulutustarpeen ja -tarjonnan määrän kasvuna. Kansalaisten tietous poliittisesta vaikuttamisesta sekä demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä on heikentynyt ja vaatii perehdyttävää koulutuksellista tukea. Tässä työssä opintokeskus voi olla tukemassa ja vahvistamassa elinikäistä oppimista sekä yksilön ja yhteisön parempia toiminta- ja vaikuttamisedellytyksiä suomalaisen demokratian vahvistamiseksi. 1.2 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Kansio järjestää monipuolista koulutustarjontaa puolueen aktiiveille, erilaisille toimijaryhmille sekä yhdistyksille. Koulutamme puolueen uusia jäseniä, yhdistyksiä sekä omia jäsenjärjestöjä tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja puolueen arvo- ja aatepohjan mukaisesti. Kevään 2015 aikana koulutusten painopiste on Eurooppa-kysymykset ja eduskuntavaalien 2015 mukanaan tuomat aiheet ja haasteet. Kansallinen Sivistysliitto jatkaa koulutuksellista yhteistyötä Paasikivi- Opiston kanssa. Sivistysliiton pääsihteeri toimii opiston rehtorina. Suunnitelmavuonna jatketaan yhteistyötä Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. 1.3 Vapaan sivistystyön kenttä Kansio toimii vapaan sivistystyön oppilaitoksena ja on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön kenttä on laaja sisältäen mm. yksitoista opintokeskusta. Jatkossa on merkityksellistä, että opintokeskusten omat koulutukselliset vahvuudet tunnustetaan ja tunnistetaan. Sivistysliittojen ja opintokeskusten yhteistä edunvalvontaa hoidetaan Opintokeskukset ry:n kautta olemalla sen jäsenenä. Lisäksi Opintokeskukset ry on Vapaa sivistystyö ry:n jäsen. Sitä kautta myös

5 Kansion vaikuttamismahdollisuudet kanavoituvat vapaassa sivistystyön kentässä. 1.4 Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön rahoitukseen kohdistuu jälleen leikkaussuunnitelmia. Vuoden 2014 aikana aloitettu sivistysjärjestöjen rahoituksen uudistaminen yhteistyössä ministeriön kanssa jatkuu. Tarkoitus on saada selkeämpi ja oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä palvelemaan sivistysliittojen ja opintokeskusten toimintaa. Uudistuksesta huolimatta rahoitus ei todennäköisesti tule lähiaikoina lisääntymään, vaan kyse on enemmänkin olemassa olevien resurssien turvaamisesta sekä oikeanlaisesta kohdentumisesta. Valtionosuuksien ja -avustusten tuntuva väheneminen on ristiriidassa vapaan sivistystyön lain määrittelemien tehtävien, kehittämisohjelman tavoitteiden ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen kanssa. Edelleen on tärkeää, että toimeenpanossa tunnustetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämisen tärkeys. Tämän tulee näkyä vapaan sivistystyön toimintaedellytysten parantamisena turvaamalla riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus. Harkinnanvaraisista avustuksista opintosetelit ja laatu- ja kehittämisavustus haetaan opetushallitukselta ja järjestömääräraha haetaan edelleen opetusministeriöstä. Kansallisen Sivistysliito sekä opintokeskus Kansion talousarvio vuodelle 2015 on laadittu tiedossa olevien leikkausten pohjalta. Kehittämistyöhön vaikuttamisen tavoitteena on, että vapaan sivistystyön, sivistysliittojen ja opintokeskusten erityinen rooli kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden vahvistajana tulee tunnustetuksi ja myös huomioiduksi rahoituksessa. Valtion talouteen saatavat rahalliset säästöt tältä saralta ovat pieniä, mutta mahdolliset leikkaukset kuitenkin opintokeskusten toiminnan kannalta merkittäviä. Vaikuttamista jatketaan etenkin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten opintokeskusten kanssa. 2. Henkilöstö Kansallisessa Sivistysliitossa ja opintokeskus Kansiossa työskentelee vuonna 2015 keväällä kuusi ja toukokuusta alkaen kahdeksan työntekijää. ATK-suunnittelija Jyrki Selenius palaa työlomalta toukokuussa ja koulutussuunnittelija Minttu Vilander palaa äitiyslomalta samaan aikaan. Seitsemän työntekijän työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläisen työsuhde on määräaikainen asti. Tarkoituksena on jatkaa hänen työsuhdettaan toistaiseksi voimassaolevana. 5

6 Keskustoimistossa työskentelevät pääsihteeri Annika Kokko, koulutussuunnittelija Minttu Vilander, koulutuspäällikkö Olli Rytkönen, koulutussihteeri Hakime Arat, koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen, koulutussuunnittelija Henna Aunisto ja ATK-suunnittelija Jyrki Selenius. Itä-Suomen toimistossa työskentelee koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. Pääsihteeri Annika Kokko toimii edelleen Paasikivi-Opiston rehtorina. 3. Oma koulutustoiminta Vuoden 2015 Kansion oman koulutustoiminnan tarjonta suunnitellaan loppuvuodesta Vuosikokouksessa valittava uusi hallitus tulee päivittämään sen yksityiskohtaiseksi toteuttamissuunnitelmaksi Kolme pääteemaa ja tarjotin Opintokeskuksen omaa koulutustarjontaa uudistetaan ensinnäkin keskittymällä kolmeen sisältöalueeseen, aate- ja arvo-osaamiseen, järjestöja kuntaosaamiseen sekä Eurooppa aiheisiin. Koulutuksissa eri teemoja ei käsitellä toisistaan erillisinä, vaan toinen toisiaan rikastavina näkökulmina. Toiseksi tarjonnan uudistamiseksi kehitetään uusi, erilaisiin ja erisyvyisiin moduleihin perustuva koulutustarjotin. 3.2 Itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Kansio järjestää yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille kokoomuksen jäsenille. Tarvittaessa kurssi järjestetään toisen kerran keväällä. Kyseessä on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta Politiikan Vihreä oksa Parinkymmenen vuoden ajan toteutettu Kokoomuksen Kesäkurssin opiskelijarekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta ja viime vuosina viiden arkipäivän mittaiselle kurssille on ollut vaikeuksia saada täyttä osallistujamäärää. Sen sijaan Kesäkurssin päätteeksi järjestetty kolmepäiväinen kertauskurssi on säilyttänyt suosionsa. 6

7 Vuoden 2015 kesällä toteutetaan Paasikivi-Opistolla kolmen arkipäivän mittainen opiskelijatapaaminen Politiikan Vihreä oksa, jota tarjotaan erityisesti Kansion koulutuksiin aikaisemmin osallistuneille opiskelijoille Vaalikoulutus Vuoden 2015 eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa. Kansion itse toteuttama eduskuntavaalikoulutukset alkoivat toukokuussa Ensimmäinen vaihe tarjosi ehdokkaaksi tähtääville ja tukiryhmille ainekset ennakoivaan kampanjavalmiuden rakentamiseen. Toinen vaihe keskittyi syksyn Kampanjakatse seminaarisarjan kautta jäsenten ja yhdistysten vaalivalmiuden parantamiseen. Kolmas, piirijärjestöjen ja Kansion yhteiskoulutuksina toteutettava vaihe keskittyy ehdokkaiden ja heidän työpariensa valmennukseen. Pääteemoina ovat kampanjasuunnittelu ja organisointi. Näiden perustaksi valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota osallistujien pitkäjänteiseen vaikuttamis- ja viestintäasenteeseen. Viimeksi mainittu osuus käynnistyi syksyn 2014 alussa ja jatkuu suunnitelmavuoden 2015 helmi-maaliskuuhun. Tiukka kilpailutilanne asettaa koulutukselle erityisvaateita. Esimerkiksi kampanja-asenteen, joukkuehengen, kohderyhmäymmärryksen sekä kampanjan jaksottamisen ja loppukirin merkitys korostuvat. Eduskuntavaalityö luo perustaa kuntavaalivalmistautumiseen. Mikäli seuraavat kunnallisvaalit ajoittuvat normaalirytmin mukaisesti lokakuuhun 2016, niihin tähtäävä Kansion vaalikoulutussuunnitelma tehdään suunnitelmavuoden syksyllä. 4. Muu koulutus 4.1 Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöt ovat toiminnallisista, poliittisista, historiallisista ja taloudellisista lähtökohdistaan erilaisia. Myös järjestöjen voimavarat, jäsenmäärät ja toimintaolosuhteet vaihtelevat. Siksi on selvää, että yhteen muottiin valettu koulutustarjonta ei tarjoa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Kansio tarjoaa jäsenjärjestöjen koulutuksen tueksi eritasoista tukea ja apua alkaen pelkän koulutukseen suuntautuvan valtionavun jakamisesta aina valmiiksi räätälöityyn ja toteutettuun tilaajan toiveiden mukaiseen koulutusohjelmaan saakka. Kansion ammattitaitoisen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri osa-alueisiin erikoistuneen henkilökunnan avulla jäsenjärjestöt saavat tarjotuksi jäsenistölleen juuri sellaista koulutusta, kuin kokevat tarpeelliseksi. 7

8 Jäsenjärjestöissä toteutettavan koulutuksen tueksi Kansion henkilökunta on tuottanut mm. valmiita diasarjoja sekä paikallisyhdistysjohdolle että jäsenistölle järjestettäviä tilaisuuksia varten. Myös akatemiakoulutusten laaja materiaali ja osaamisperintö ovat tilauskoulutusten suuri voimavara. 4.2 Senioriaktiivien koulutus Senioriaktiivien koulutusta jatketaan yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton kanssa. Suunnitelmavuoden koulutustarpeet kartoitetaan yhteistyössä liiton koulutussuunnittelusta vastaavien toimijoiden kanssa Naistenliiton koulutus Vuoden 2009 aloitettu koulutusyhteistyö Kokoomuksen Naisten liiton kanssa jatkuu. Kansio osallistuu liiton perinteisen tulevaisuuskoulutuksen sekä liiton ja sen piirien muiden koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Kansion puolesta yhteyshenkilönä toimii koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. tekee aktiivista yhteistyötä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Uussuomalaisten saaminen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on tärkeää tulevaisuuden kannalta ja suomalaisen poliittisen järjestelmän sekä yhdistystoiminnan kouluttaminen maahanmuuttajille nähdään ensiarvoisen tärkeänä. Kansion järjestää vuosittain Kamujen kanssa yhteistyössä kaksi koulutusviikonloppua, jossa käydään läpi sekä ajankohtaisia aiheita että Kamujen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Kansio tekee yhteistyötä Kamujen kanssa niin koulutuksen kuin järjestötoiminnan kehittämisessä. Kamujen jäsenmäärä ja toiminta on perustamisvuodesta 2008 kasvanut huomattavasti ja Kansion tuella voidaan katsoa olevan tälle kehitykselle ja koko toiminnalle suuri merkitys. 5. Kansion viestintä sähköisessä verkossa Kansallisen Sivistysliiton verkkoviestinnän arvioiminen ja kehittäminen jatkuu myös Vuonna 2012 uudistetut verkkosivut tarjoavat mahdollisuuksia, joita toimintavuonna pyritään käyttämään entistä tehokkaammin. 8

9 5.1 Internetsivut Kansallisen Sivistysliiton tärkein sähköinen viestintäkanava on järjestön verkkosivut osoitteessa Nettisivujen tarkoitus on toimia ajankohtaisen tiedonvälityskanavana Kansion tärkeimmille kohderyhmille: koulutuksiin osallistuville, jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Nettisivut tarjoavat kanavan ajankohtaisen tiedon levittämiselle, koulutuksiin liittyvän informaation jakamiselle sekä koulutusmateriaalin tarjoamiselle. Sivustolla on Järjestötoiminnan käsikirja, joka tarjoaa yhdistystoimijoille kattavan tietopaketin yhdistystoiminnasta. 5.2 Sosiaalinen media Sivistysliiton tärkein sosiaalisen median kanava on Facebook, jossa järjestöllä on noin tuhannen henkilön kohderyhmä. Tätä kautta sivistysliitto tiedottaa ja markkinoi järjestöä ja sen yhteistyökumppaneita koskevista ajankohtaisista asioista. Facebookin käyttöä jatketaan vuonna 2015 aktiivisesti ja kanavan käyttöä pyritään tehokkaasti hyödyntämään myös muun muassa nettisivujen markkinoinnissa. Lisäksi tarkoituksena on löytää entistä parempia tapoja levittää Kansion viestejä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivistysliitto perusti vuoden 2013 syksyllä Kansiovastaavat ryhmän Facebookiin, jonka kautta saavutetaan nopeasti jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöitä. Edellä mainittujen lisäksi Kansio käyttää myös Twitteriä yhtenä markkinointikanavana. 6. Tutkimustoiminta Kansallinen Sivistysliitto toteuttaa järjestöllistä ja poliittista tutkimusta tarpeen mukaan. Tutkimustoiminnan pääasiallinen tekijä jäsenjärjestöyhteisössä on Suomen Toivo- ajatuspaja. Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tarjotaan edelleen mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä näkemyksiä ja yhdistyksen toimintaan kohdistuvia odotuksia jäsenkyselyllä sekä toiminta-alueensa asukkaiden mielipiteitä yhteiskunnan palveluiden tasosta ja saatavuudesta palvelutasokyselyllä. Näiden kyselyiden toteuttamista varten on tehty valmiit kyselylomakkeet, joita yhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai ne voidaan muokata kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. Nämä kartoitukset toteutetaan internetin välityksellä toimivan Webropol kyselyalustan avulla. 9

10 7. Konsultointi Jäsenjärjestöjen tukeminen ja neuvonta koulutussuunnittelussa ovat liiton ja opintokeskuksen ydintehtäviä ja sen merkitys korostuu uuden jalkautumisstrategian myötä. Henkilökunnan asiantuntemusta hyödynnetään kulloinkin ajankohtaisissa konsultointihankkeissa muun koulutusaikataulun niin salliessa. 8. Aineistot Kansio vastaa suunnitelmavuonna yhdistysten eduskuntavaalien oppaiden sisältösuunnittelusta ja tuotannosta. Lisäksi liitto on apuna muiden mahdollisten vaalimateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Kokoomusjärjestöjen itse toteuttamaa järjestökoulutusta varten tuotetut diasarjat ja ohjelmamallit ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Niiden sisältöjen ja käytön kehittäminen sekä mahdollinen lisääminen kuuluu suunnitelmavuoden tehtäviin. Myös paljon käytetyn Järjestötoiminnan käsikirjan verkkoversion ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Kansallinen Sivistysliitto käyttää ja levittää koulutustoiminnassaan myös Kokoomusta lähellä olevien muiden sisällöntuottajien aineistoa. Tuotanto on lisääntynyt esimerkiksi Suomen Toivo -ajatuspajan sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän julkaisutoiminnan myötä. Muun mahdollisen materiaalituotannon ja -tarpeiden osalta sivistysliitto on valmiudessa toimimaan joustavasti vuoden 2015 aikana. 9. Kurssi- ja opintokerhotoiminta Opintokeskuksen perinteisimpiä työmuotoja ovat opintokerhot, luentotilaisuudet ja kurssit. Kansio välittää näille työmuodoille valtion taloudellista tukea sekä ohjaa, valvoo ja opastaa tuen käytössä niin taloushallinnon kuin sisällönkin kehittämisen osalta. 10

11 9.1 Kurssitoiminta Kurssitoiminnan tukemisella tarkoitetaan jäsenjärjestöjen opintotoiminnan taloudellista ja tietotaidollista tukemista. Toimintaan kuuluvat alle 6 tunnin luentotilaisuudet sekä yli 6 tunnin kurssit. Kurssitunnit jaetaan johtokunnan päätöksellä alkuvuodesta seuraavien kriteerien nojalla: # Koulutussuunnitelman opinnollisuus ja ajankohtaisuus # Resurssien käyttö aikaisempina vuosina # Tilapäisistä tarpeista nousevat resurssivaateet # Tilityskäytäntöjen toimivuus # Jäsenjärjestöjen ja kokoomusyhteisön strategia # Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä ja toiminnan aktiivisuus Kurssi- ja opintokerhotoiminnan hallinnoimiseen käytettävää Tiramisu -ohjelmaa kehitetään suunnitelmavuonna edelleen. Kurssitoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat Opintokerhotoiminta Opintokerhojen eli oppivien ryhmien valtionapu jaetaan kerhojen toteutusjärjestyksessä. Sähköinen Tiramisu -tilitysjärjestelmä toimii rinnakkain perinteisten postitettavien kerholomakkeiden kanssa. Sähköisten lomakkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja sen toivotaankin lisääntyvän edelleen. Tulevana vuonna koulutamme edelleen kerhovetäjiä tilitysjärjestelmän käyttöön. Jäsenjärjestöille tarjotaan opintokerhokoulutusta sekä tiedotusta opintokerhoista ja verkkotilityksistä. Tilitysten oikeellisuutta seurataan ja valvotaan kuittitarkastusten avulla. Tiramisu -järjestelmä lähettää automaattisesti joka 20. kerholle viestin, jossa pyydetään toimittamaan Kansiolle kerhon tilityksen perusteena olevat menotositteet kerhomuotoisen opiskelun aiheeksi kannustetaan aiempien vuosien tavoin valitsemaan järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja. Näitä teemoja opiskelevilla kerhoilla on oikeus anoa opintoihinsa korotettua tukea. Kerhotoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat. 10. Kulttuuritoiminta Kansallisen Sivistysliiton kulttuuritoiminnan tavoitteena on sekä tukea kokoomuksen kulttuuripoliittista työtä että edistää omalta osaltaan kansallisen kulttuurin elinvoimaisuutta. Sivistysliitto on mukana puolueen kulttuuripoliittisessa valmistelutyössä yhteistyössä kulttuurivaltuuskunnan kanssa. 11

12 Liitto tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä myös Kansallisen Kulttuuriliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön avulla sivistysliitto voi tarjota jäsenjärjestöilleen mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin kulttuuri- ja koulutustapahtumiin Kulttuuripäivä Kansallinen Sivistysliitto järjestää maaliskuussa 2015 yhteistyössä Kulttuuriliiton ja Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen kanssa elokuvapäivä, jossa käsitellään ajankohtaista elokuvallista teemaa monipuolisesti. Vuosittain tapahtumassa on seminaariosuus, jossa avataan sekä itse teemaa että elokuvaa. Seminaarin ja keskustelun päätteeksi katsotaan itse elokuva. Kulttuuripäivästä vastaa koulutussihteeri Hakime Arat. 11. Projektit 11.1 Laadun ja kehittämisen -hanke Edellisvuoden jälkeen laatu- ja kehittämismäärärahat ovat supistuneet. Uusi hanke on kuitenkin tarpeen ja tullaan suunnittelemaan mm. edeltävän projektin kokemusten pohjalta. Esimerkiksi Kansion henkilökunnan työprojektien ja opiskeluhankkeiden tuomat mahdollisuudet ja uuden osaamisen hyödyksi käyttö ovat edellisen laatu- ja kehittämishankkeen yhteydessä esiin nostettuja kehittämisen suuntia Opintokeskusten yhteinen hanke Kansio on osallistunut yhdessä muiden opintokeskusten kanssa vuosina ESR-rahoitteiseen Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeeseen. Onnistunutta yhteistyötä on päätetty jatkaa joko uuden tai jatkohankkeen parissa. Sopivia teemoja hankkeeksi sekä rahoitusta niin valtakunnallisista kuin alueellisista ohjelmista kartoitetaan Eurooppatiedotus hanke, Suomi 20 vuotta EU:ssa Eurooppatiedotus -hankkeen pyrkimyksenä on edistää kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista, joka lisää keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista sekä lisää kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla perustietoa ja syventämällä olemassa olevaa tietoa. 12

13 Lisäksi tavoitteena on edistää kansalaisten valmiuksia ottaa osaa kansalaiskeskusteluun Euroopan ajankohtaisista asioista mm. talouskriisin vaikutuksista ja työllisyystilanteesta, maataloudesta, vapaasta liikkuvuudesta sekä laajentumisen aiheuttamista haasteista. Vuoden 2015 painopisteitä ovat perustieto Euroopan unionin toiminnasta ja Suomi 20 vuotta EU:ssa -merkkivuosi. Muita teemoja ovat talouskysymykset, EU:n ulkosuhteet ja EU:n kehitysyhteistyön teemavuosi. Keskustelua ja tietoutta halutaan herättää kaikkien kansalaisten keskuudessa. Hankkeen avulla saadaan kohderyhmät mukaan keskusteluun sekä lisätään perustietoisuutta ja kiinnostusta EU-asioihin. Hankkeesta tehdään aktiivista tiedotusta kotisivujen, Nykypäivä-lehden sekä sosiaalisen median kautta. Projektin vastuullisena vetäjänä on koulutussuunnittelija Henna Aunisto Opintoseteli Opintoseteli on opetushallituksen tapa tukea erityisryhmien kouluttautumista. Seteli myönnetään Kansallisen Sivistysliiton koulutuksiin hakeutuville työttömille, maahanmuuttajille sekä alhaisen koulutustason omaaville henkilöille tai oppimishaasteista kärsiville. Setelillä voidaan kattaa kurssimaksusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Mahdollisuudesta opintosetelin käyttöön tiedotetaan Nykypäivässä, sivistysliiton omilla verkkosivuilla sekä jäsenjärjestöjen tiedottamisen sekä etsivän työn avulla. Kansallinen Sivistysliitto on tehnyt vuodesta 2008 asti yhteistyötä mm. Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa opintosetelien avulla. Tarkoituksena on integroida uussuomalaisia mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mikä onnistuu parhaiten koulutuksen sekä niistä saatujen kontaktien avulla. Vuonna 2014 opintosetelillä vahvistetaan uussuomalaisten kouluttautumista Kansallisen Sivistysliiton kursseilla ja autetaan heitä kurssitarjonnan kautta löytämään sopivia kehittymismahdollisuuksia. Uussuomalaisten lisäksi opintoseteleiden avulla tuetaan myös senioreiden sekä työttömien osallistumista Kansion koulutuksiin. Alhaisen pohjakoulutuksen sekä oppimishaasteita kohtaavien osalta Kansallisen Sivistysliiton kyky etsiä kohderyhmään soveltuvia ihmisiä on hyvin rajallinen, mistä syystä näitä kohderyhmiä ei ole erityisesti opintosetelien kohderyhmänä korostettu. 13

14 12. Hallinto ja talous Ylintä päätösvaltaa käyttää Kansallisen Sivistysliiton liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kansallisen Sivistysliiton hallitus kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. Henkilökunnan viikoittaiset toimistopalaverit toteutetaan perinteisen kokouksen ja verkkopuheluiden yhdistelmänä. Vuoden 2015 aikana järjestetään neljä kertaa vuodessa koko henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät, missä käydään läpi toteutuneita ja tulevia tapahtumia. Liiton toiminnasta valtaosa rahoitetaan opetusministeriön järjestömäärärahalla ja kansalaisvaikuttamiseen kohdennettavalla avustuksella. Opintokeskusta rahoitetaan pääsoin opintokeskuksen käyttökustannuksiin perustuvalla ministeriön avustuksella. Omavastuuosuus kertyy opiskelijamaksuista sekä tilauskursseista tulleilla tuloilla. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja tulevan vuoden 2015 haasteena on tasapainottaa toiminta ja talous vastaamaan toisiaan. 13. Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö pohjoismaisten sisarjärjestöjen (NKS; Nordisk Konservativ Studienämnd) kanssa on ollut tauolla ja mikäli yhteistyökokouksia on vuoden 2015 aikana, niin Kansio osallistuu mukaan toimintaan. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten poliittisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja pyritään lisäämään eurooppalaista yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa. 14

15 15

16 16

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ... 2 1.1 Hallinto... 2 1.2 Liittokokous... 2 1.3 Henkilöstö... 3 1.4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAMINEN...

TOIMINNANJOHTAMINEN... Toimintakertomus 2014 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.4.15 ja edustajiston kokouksessa 8.6.2015 1 1 TOIMINNANJOHTAMINEN... 4 Yhteiskunnalliset kampanjat... 6 Kansainvälinen toiminta... 8 Hankekeskus...

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 2 1. Yleiskatsaus...3 2. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn toiminta...5 Oma toiminta...5 Yhteistyökurssit ja -seminaarit...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hallitus 2.12.14 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus 2.12.14 1 Sisällys 1. Toiminnan johtaminen... 3 2. Viestintä... 4 3. Kansainvälinen yhteistyö... 4 4. Hankekeskus ja hankkeet... 5 5. Koulutustoiminta... 6 6.

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot