Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Sivistysliitto. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015"

Transkriptio

1 Kansallinen Sivistysliitto Toimintasuunnitelmaehdotus

2 Toimintasuunnitelma 1. Johdanto Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Vapaan sivistystyön kenttä Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Henkilöstö Oma koulutustoiminta Kolme pääteemaa ja tarjotin Itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Politiikan Vihreä oksa Vaalikoulutus Muu koulutus Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Senioriaktiivien koulutus Naistenliiton koulutus Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansion viestintä sähköisessä verkossa Internetsivut Sosiaalinen media Tutkimustoiminta Konsultointi Aineistot Kurssi- ja opintokerhotoiminta Kurssitoiminta Opintokerhotoiminta Kulttuuritoiminta Kulttuuripäivä Projektit Laadun ja kehittämisen -hanke Opintokeskusten yhteinen hanke Eurooppatiedotus hanke, Suomi 20 vuotta EU:ssa Opintoseteli Hallinto ja talous Kansainvälinen yhteistyö

3 1. Johdanto Kansallinen Sivistysliitto ja opintokeskus Kansio toimii jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa aatemaailmaa edustavana, yhteiskunnallisiin ja järjestöllisiin opintoihin keskittyvänä koulutusorganisaationa. Koulutuksen sisältö painottuu vaikuttajataitojen, demokratian, aktiivisen kansalaisuuden sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämiseen. Sivistysliitolla on yli sata eri puolilla maata toimivaa jäsenjärjestöä. Liiton toiminnan tavoitteena on tukea jäsenjärjestöjen toiminnan opinnollistamista sekä kehittää järjestöjen koulutustoimintaa. Kansallinen Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt parantavat henkilöjäsenten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä syventävät heidän poliittista asiantuntemustaan koulutuksellisin menetelmin. Laajempana yhteiskunnallisena pyrkimyksenä on kansalaisten kannustaminen ja kouluttaminen poliittiseen vaikuttamiseen sekä heidän tukemisensa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman laaja ja edustava joukko kansalaisia osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteiskunnallisten päämäärien tukemisessa kiinnitetään huomiota siihen, että yhteiskuntaa rakennetaan eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien päämäärien mukaisesti. Kansallisen Sivistysliiton ja opintokeskuksen vahvuutena on oman koulutuksen järjestäminen. Tähän liittyy huolellinen suunnittelutyö, omien kouluttajien työpanos, alan asiantuntijoiden käyttäminen sekä omaa materiaalituotantoa. Kansiossa on perinteisten koulutusten lisäksi laadittu koulutustilaisuuksien ohjelmamalleja ja opintomateriaaleja, joita jäsenjärjestöt voivat käyttää omissa ja yhteistyössä Kansion kanssa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Vuonna 2015 on tavoitteena jatkaa vuonna 2014 aloitettua omana koulutuksena järjestettävien opintojen jalkauttamista maakuntiin. Kevään aikana koulutukset painottuvat eduskuntavaalikoulutuksiin sekä kolmeen Eurooppa-aiheiseen tilaisuuteen. Muilta osin Kansion omat sekä yhteistyössä piirien kanssa järjestettävät koulutuskokonaisuudet tapahtuvat syyskaudella Jalkautumalla maakuntiin viemme laadukkaat koulutukset entistä lähemmäksi jäsenistöä. Näin tavoitamme suuren määrän ja monipuolisen osallistujajoukon toimintavuoden aikana sekä lisäämme Kansion tunnettuutta jäsenjärjestökentässä. Yhteydenpitovastuu maan eri osissa toimiviin jäsenjärjestöihin on jaettu Kansion kouluttajien kesken. Kansion kouluttajat ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Aate-, kunta-, järjestö- ja esiintymiskoulutusta järjestetään edelleen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. 3

4 4 Suunnitelmavuonna toteutetaan pitkän viikonlopun mittainen uusien jäsenten koulutus Politiikan Sininen lanka (yksi tai kaksi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan) sekä kesällä Paasikivi-Opistolla kolmen arkipäivän mittainen opiskelijatapaaminen Politiikan Vihreä oksa, jota tarjotaan erityisesti Kansion koulutuksiin aikaisemmin osallistuneille opiskelijoille. Vuonna 2014 aloitettuja eduskuntavaalien ehdokas- ja vaalityöntekijäkoulutuksia jatketaan maaliskuuhun saakka. 1.1 Yhteiskuntapoliittinen ympäristö Laajemmin tarkasteltuna Kansallisella Sivistysliitolla on toimintaympäristönään Suomen poliittinen kenttä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenat. Sivistysliiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten sekä uusien erilaisissa luottamustehtävissä toimivien määrän runsas kasvu näkyy koulutustarpeen ja -tarjonnan määrän kasvuna. Kansalaisten tietous poliittisesta vaikuttamisesta sekä demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä on heikentynyt ja vaatii perehdyttävää koulutuksellista tukea. Tässä työssä opintokeskus voi olla tukemassa ja vahvistamassa elinikäistä oppimista sekä yksilön ja yhteisön parempia toiminta- ja vaikuttamisedellytyksiä suomalaisen demokratian vahvistamiseksi. 1.2 Kokoomusyhteisö toimintaympäristönä Kansio järjestää monipuolista koulutustarjontaa puolueen aktiiveille, erilaisille toimijaryhmille sekä yhdistyksille. Koulutamme puolueen uusia jäseniä, yhdistyksiä sekä omia jäsenjärjestöjä tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja puolueen arvo- ja aatepohjan mukaisesti. Kevään 2015 aikana koulutusten painopiste on Eurooppa-kysymykset ja eduskuntavaalien 2015 mukanaan tuomat aiheet ja haasteet. Kansallinen Sivistysliitto jatkaa koulutuksellista yhteistyötä Paasikivi- Opiston kanssa. Sivistysliiton pääsihteeri toimii opiston rehtorina. Suunnitelmavuonna jatketaan yhteistyötä Suomen Toivo -ajatuspajan kanssa. 1.3 Vapaan sivistystyön kenttä Kansio toimii vapaan sivistystyön oppilaitoksena ja on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön kenttä on laaja sisältäen mm. yksitoista opintokeskusta. Jatkossa on merkityksellistä, että opintokeskusten omat koulutukselliset vahvuudet tunnustetaan ja tunnistetaan. Sivistysliittojen ja opintokeskusten yhteistä edunvalvontaa hoidetaan Opintokeskukset ry:n kautta olemalla sen jäsenenä. Lisäksi Opintokeskukset ry on Vapaa sivistystyö ry:n jäsen. Sitä kautta myös

5 Kansion vaikuttamismahdollisuudet kanavoituvat vapaassa sivistystyön kentässä. 1.4 Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutokset Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön rahoitukseen kohdistuu jälleen leikkaussuunnitelmia. Vuoden 2014 aikana aloitettu sivistysjärjestöjen rahoituksen uudistaminen yhteistyössä ministeriön kanssa jatkuu. Tarkoitus on saada selkeämpi ja oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä palvelemaan sivistysliittojen ja opintokeskusten toimintaa. Uudistuksesta huolimatta rahoitus ei todennäköisesti tule lähiaikoina lisääntymään, vaan kyse on enemmänkin olemassa olevien resurssien turvaamisesta sekä oikeanlaisesta kohdentumisesta. Valtionosuuksien ja -avustusten tuntuva väheneminen on ristiriidassa vapaan sivistystyön lain määrittelemien tehtävien, kehittämisohjelman tavoitteiden ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen kanssa. Edelleen on tärkeää, että toimeenpanossa tunnustetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämisen tärkeys. Tämän tulee näkyä vapaan sivistystyön toimintaedellytysten parantamisena turvaamalla riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus. Harkinnanvaraisista avustuksista opintosetelit ja laatu- ja kehittämisavustus haetaan opetushallitukselta ja järjestömääräraha haetaan edelleen opetusministeriöstä. Kansallisen Sivistysliito sekä opintokeskus Kansion talousarvio vuodelle 2015 on laadittu tiedossa olevien leikkausten pohjalta. Kehittämistyöhön vaikuttamisen tavoitteena on, että vapaan sivistystyön, sivistysliittojen ja opintokeskusten erityinen rooli kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden vahvistajana tulee tunnustetuksi ja myös huomioiduksi rahoituksessa. Valtion talouteen saatavat rahalliset säästöt tältä saralta ovat pieniä, mutta mahdolliset leikkaukset kuitenkin opintokeskusten toiminnan kannalta merkittäviä. Vaikuttamista jatketaan etenkin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten opintokeskusten kanssa. 2. Henkilöstö Kansallisessa Sivistysliitossa ja opintokeskus Kansiossa työskentelee vuonna 2015 keväällä kuusi ja toukokuusta alkaen kahdeksan työntekijää. ATK-suunnittelija Jyrki Selenius palaa työlomalta toukokuussa ja koulutussuunnittelija Minttu Vilander palaa äitiyslomalta samaan aikaan. Seitsemän työntekijän työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja koulutussuunnittelija Sanna Hämäläisen työsuhde on määräaikainen asti. Tarkoituksena on jatkaa hänen työsuhdettaan toistaiseksi voimassaolevana. 5

6 Keskustoimistossa työskentelevät pääsihteeri Annika Kokko, koulutussuunnittelija Minttu Vilander, koulutuspäällikkö Olli Rytkönen, koulutussihteeri Hakime Arat, koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen, koulutussuunnittelija Henna Aunisto ja ATK-suunnittelija Jyrki Selenius. Itä-Suomen toimistossa työskentelee koulutuspäällikkö Veli-Pekka Manninen. Pääsihteeri Annika Kokko toimii edelleen Paasikivi-Opiston rehtorina. 3. Oma koulutustoiminta Vuoden 2015 Kansion oman koulutustoiminnan tarjonta suunnitellaan loppuvuodesta Vuosikokouksessa valittava uusi hallitus tulee päivittämään sen yksityiskohtaiseksi toteuttamissuunnitelmaksi Kolme pääteemaa ja tarjotin Opintokeskuksen omaa koulutustarjontaa uudistetaan ensinnäkin keskittymällä kolmeen sisältöalueeseen, aate- ja arvo-osaamiseen, järjestöja kuntaosaamiseen sekä Eurooppa aiheisiin. Koulutuksissa eri teemoja ei käsitellä toisistaan erillisinä, vaan toinen toisiaan rikastavina näkökulmina. Toiseksi tarjonnan uudistamiseksi kehitetään uusi, erilaisiin ja erisyvyisiin moduleihin perustuva koulutustarjotin. 3.2 Itse toteutettavat lyhytkurssit Politiikan Sininen lanka Kansio järjestää yhteistyössä Kokoomuksen kanssa perehdytyskoulutusta uusille ja uudehkoille kokoomuksen jäsenille. Tarvittaessa kurssi järjestetään toisen kerran keväällä. Kyseessä on pitkän viikonlopun mittainen koulutuspaketti, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisimman kattavat tiedot Kokoomuksen organisaatiosta, toimijoista ja politiikasta Politiikan Vihreä oksa Parinkymmenen vuoden ajan toteutettu Kokoomuksen Kesäkurssin opiskelijarekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta ja viime vuosina viiden arkipäivän mittaiselle kurssille on ollut vaikeuksia saada täyttä osallistujamäärää. Sen sijaan Kesäkurssin päätteeksi järjestetty kolmepäiväinen kertauskurssi on säilyttänyt suosionsa. 6

7 Vuoden 2015 kesällä toteutetaan Paasikivi-Opistolla kolmen arkipäivän mittainen opiskelijatapaaminen Politiikan Vihreä oksa, jota tarjotaan erityisesti Kansion koulutuksiin aikaisemmin osallistuneille opiskelijoille Vaalikoulutus Vuoden 2015 eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa. Kansion itse toteuttama eduskuntavaalikoulutukset alkoivat toukokuussa Ensimmäinen vaihe tarjosi ehdokkaaksi tähtääville ja tukiryhmille ainekset ennakoivaan kampanjavalmiuden rakentamiseen. Toinen vaihe keskittyi syksyn Kampanjakatse seminaarisarjan kautta jäsenten ja yhdistysten vaalivalmiuden parantamiseen. Kolmas, piirijärjestöjen ja Kansion yhteiskoulutuksina toteutettava vaihe keskittyy ehdokkaiden ja heidän työpariensa valmennukseen. Pääteemoina ovat kampanjasuunnittelu ja organisointi. Näiden perustaksi valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota osallistujien pitkäjänteiseen vaikuttamis- ja viestintäasenteeseen. Viimeksi mainittu osuus käynnistyi syksyn 2014 alussa ja jatkuu suunnitelmavuoden 2015 helmi-maaliskuuhun. Tiukka kilpailutilanne asettaa koulutukselle erityisvaateita. Esimerkiksi kampanja-asenteen, joukkuehengen, kohderyhmäymmärryksen sekä kampanjan jaksottamisen ja loppukirin merkitys korostuvat. Eduskuntavaalityö luo perustaa kuntavaalivalmistautumiseen. Mikäli seuraavat kunnallisvaalit ajoittuvat normaalirytmin mukaisesti lokakuuhun 2016, niihin tähtäävä Kansion vaalikoulutussuunnitelma tehdään suunnitelmavuoden syksyllä. 4. Muu koulutus 4.1 Suunnitteluyhteistyö ja tilauskoulutukset Kansallisen Sivistysliiton jäsenjärjestöt ovat toiminnallisista, poliittisista, historiallisista ja taloudellisista lähtökohdistaan erilaisia. Myös järjestöjen voimavarat, jäsenmäärät ja toimintaolosuhteet vaihtelevat. Siksi on selvää, että yhteen muottiin valettu koulutustarjonta ei tarjoa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. Kansio tarjoaa jäsenjärjestöjen koulutuksen tueksi eritasoista tukea ja apua alkaen pelkän koulutukseen suuntautuvan valtionavun jakamisesta aina valmiiksi räätälöityyn ja toteutettuun tilaajan toiveiden mukaiseen koulutusohjelmaan saakka. Kansion ammattitaitoisen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri osa-alueisiin erikoistuneen henkilökunnan avulla jäsenjärjestöt saavat tarjotuksi jäsenistölleen juuri sellaista koulutusta, kuin kokevat tarpeelliseksi. 7

8 Jäsenjärjestöissä toteutettavan koulutuksen tueksi Kansion henkilökunta on tuottanut mm. valmiita diasarjoja sekä paikallisyhdistysjohdolle että jäsenistölle järjestettäviä tilaisuuksia varten. Myös akatemiakoulutusten laaja materiaali ja osaamisperintö ovat tilauskoulutusten suuri voimavara. 4.2 Senioriaktiivien koulutus Senioriaktiivien koulutusta jatketaan yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton kanssa. Suunnitelmavuoden koulutustarpeet kartoitetaan yhteistyössä liiton koulutussuunnittelusta vastaavien toimijoiden kanssa Naistenliiton koulutus Vuoden 2009 aloitettu koulutusyhteistyö Kokoomuksen Naisten liiton kanssa jatkuu. Kansio osallistuu liiton perinteisen tulevaisuuskoulutuksen sekä liiton ja sen piirien muiden koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Kansion puolesta yhteyshenkilönä toimii koulutussuunnittelija Sanna Hämäläinen Kansalliset Maahanmuuttajat -yhteistyö Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. tekee aktiivista yhteistyötä Kansallisen Sivistysliiton kanssa. Uussuomalaisten saaminen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on tärkeää tulevaisuuden kannalta ja suomalaisen poliittisen järjestelmän sekä yhdistystoiminnan kouluttaminen maahanmuuttajille nähdään ensiarvoisen tärkeänä. Kansion järjestää vuosittain Kamujen kanssa yhteistyössä kaksi koulutusviikonloppua, jossa käydään läpi sekä ajankohtaisia aiheita että Kamujen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Kansio tekee yhteistyötä Kamujen kanssa niin koulutuksen kuin järjestötoiminnan kehittämisessä. Kamujen jäsenmäärä ja toiminta on perustamisvuodesta 2008 kasvanut huomattavasti ja Kansion tuella voidaan katsoa olevan tälle kehitykselle ja koko toiminnalle suuri merkitys. 5. Kansion viestintä sähköisessä verkossa Kansallisen Sivistysliiton verkkoviestinnän arvioiminen ja kehittäminen jatkuu myös Vuonna 2012 uudistetut verkkosivut tarjoavat mahdollisuuksia, joita toimintavuonna pyritään käyttämään entistä tehokkaammin. 8

9 5.1 Internetsivut Kansallisen Sivistysliiton tärkein sähköinen viestintäkanava on järjestön verkkosivut osoitteessa Nettisivujen tarkoitus on toimia ajankohtaisen tiedonvälityskanavana Kansion tärkeimmille kohderyhmille: koulutuksiin osallistuville, jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Nettisivut tarjoavat kanavan ajankohtaisen tiedon levittämiselle, koulutuksiin liittyvän informaation jakamiselle sekä koulutusmateriaalin tarjoamiselle. Sivustolla on Järjestötoiminnan käsikirja, joka tarjoaa yhdistystoimijoille kattavan tietopaketin yhdistystoiminnasta. 5.2 Sosiaalinen media Sivistysliiton tärkein sosiaalisen median kanava on Facebook, jossa järjestöllä on noin tuhannen henkilön kohderyhmä. Tätä kautta sivistysliitto tiedottaa ja markkinoi järjestöä ja sen yhteistyökumppaneita koskevista ajankohtaisista asioista. Facebookin käyttöä jatketaan vuonna 2015 aktiivisesti ja kanavan käyttöä pyritään tehokkaasti hyödyntämään myös muun muassa nettisivujen markkinoinnissa. Lisäksi tarkoituksena on löytää entistä parempia tapoja levittää Kansion viestejä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivistysliitto perusti vuoden 2013 syksyllä Kansiovastaavat ryhmän Facebookiin, jonka kautta saavutetaan nopeasti jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöitä. Edellä mainittujen lisäksi Kansio käyttää myös Twitteriä yhtenä markkinointikanavana. 6. Tutkimustoiminta Kansallinen Sivistysliitto toteuttaa järjestöllistä ja poliittista tutkimusta tarpeen mukaan. Tutkimustoiminnan pääasiallinen tekijä jäsenjärjestöyhteisössä on Suomen Toivo- ajatuspaja. Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tarjotaan edelleen mahdollisuutta kartoittaa jäsentensä näkemyksiä ja yhdistyksen toimintaan kohdistuvia odotuksia jäsenkyselyllä sekä toiminta-alueensa asukkaiden mielipiteitä yhteiskunnan palveluiden tasosta ja saatavuudesta palvelutasokyselyllä. Näiden kyselyiden toteuttamista varten on tehty valmiit kyselylomakkeet, joita yhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai ne voidaan muokata kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. Nämä kartoitukset toteutetaan internetin välityksellä toimivan Webropol kyselyalustan avulla. 9

10 7. Konsultointi Jäsenjärjestöjen tukeminen ja neuvonta koulutussuunnittelussa ovat liiton ja opintokeskuksen ydintehtäviä ja sen merkitys korostuu uuden jalkautumisstrategian myötä. Henkilökunnan asiantuntemusta hyödynnetään kulloinkin ajankohtaisissa konsultointihankkeissa muun koulutusaikataulun niin salliessa. 8. Aineistot Kansio vastaa suunnitelmavuonna yhdistysten eduskuntavaalien oppaiden sisältösuunnittelusta ja tuotannosta. Lisäksi liitto on apuna muiden mahdollisten vaalimateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Kokoomusjärjestöjen itse toteuttamaa järjestökoulutusta varten tuotetut diasarjat ja ohjelmamallit ovat edelleen jäsenjärjestöjen käytettävissä. Niiden sisältöjen ja käytön kehittäminen sekä mahdollinen lisääminen kuuluu suunnitelmavuoden tehtäviin. Myös paljon käytetyn Järjestötoiminnan käsikirjan verkkoversion ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Kansallinen Sivistysliitto käyttää ja levittää koulutustoiminnassaan myös Kokoomusta lähellä olevien muiden sisällöntuottajien aineistoa. Tuotanto on lisääntynyt esimerkiksi Suomen Toivo -ajatuspajan sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän julkaisutoiminnan myötä. Muun mahdollisen materiaalituotannon ja -tarpeiden osalta sivistysliitto on valmiudessa toimimaan joustavasti vuoden 2015 aikana. 9. Kurssi- ja opintokerhotoiminta Opintokeskuksen perinteisimpiä työmuotoja ovat opintokerhot, luentotilaisuudet ja kurssit. Kansio välittää näille työmuodoille valtion taloudellista tukea sekä ohjaa, valvoo ja opastaa tuen käytössä niin taloushallinnon kuin sisällönkin kehittämisen osalta. 10

11 9.1 Kurssitoiminta Kurssitoiminnan tukemisella tarkoitetaan jäsenjärjestöjen opintotoiminnan taloudellista ja tietotaidollista tukemista. Toimintaan kuuluvat alle 6 tunnin luentotilaisuudet sekä yli 6 tunnin kurssit. Kurssitunnit jaetaan johtokunnan päätöksellä alkuvuodesta seuraavien kriteerien nojalla: # Koulutussuunnitelman opinnollisuus ja ajankohtaisuus # Resurssien käyttö aikaisempina vuosina # Tilapäisistä tarpeista nousevat resurssivaateet # Tilityskäytäntöjen toimivuus # Jäsenjärjestöjen ja kokoomusyhteisön strategia # Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä ja toiminnan aktiivisuus Kurssi- ja opintokerhotoiminnan hallinnoimiseen käytettävää Tiramisu -ohjelmaa kehitetään suunnitelmavuonna edelleen. Kurssitoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat Opintokerhotoiminta Opintokerhojen eli oppivien ryhmien valtionapu jaetaan kerhojen toteutusjärjestyksessä. Sähköinen Tiramisu -tilitysjärjestelmä toimii rinnakkain perinteisten postitettavien kerholomakkeiden kanssa. Sähköisten lomakkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja sen toivotaankin lisääntyvän edelleen. Tulevana vuonna koulutamme edelleen kerhovetäjiä tilitysjärjestelmän käyttöön. Jäsenjärjestöille tarjotaan opintokerhokoulutusta sekä tiedotusta opintokerhoista ja verkkotilityksistä. Tilitysten oikeellisuutta seurataan ja valvotaan kuittitarkastusten avulla. Tiramisu -järjestelmä lähettää automaattisesti joka 20. kerholle viestin, jossa pyydetään toimittamaan Kansiolle kerhon tilityksen perusteena olevat menotositteet kerhomuotoisen opiskelun aiheeksi kannustetaan aiempien vuosien tavoin valitsemaan järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja. Näitä teemoja opiskelevilla kerhoilla on oikeus anoa opintoihinsa korotettua tukea. Kerhotoiminnasta vastaa koulutussihteeri Hakime Arat. 10. Kulttuuritoiminta Kansallisen Sivistysliiton kulttuuritoiminnan tavoitteena on sekä tukea kokoomuksen kulttuuripoliittista työtä että edistää omalta osaltaan kansallisen kulttuurin elinvoimaisuutta. Sivistysliitto on mukana puolueen kulttuuripoliittisessa valmistelutyössä yhteistyössä kulttuurivaltuuskunnan kanssa. 11

12 Liitto tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä myös Kansallisen Kulttuuriliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyön avulla sivistysliitto voi tarjota jäsenjärjestöilleen mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin kulttuuri- ja koulutustapahtumiin Kulttuuripäivä Kansallinen Sivistysliitto järjestää maaliskuussa 2015 yhteistyössä Kulttuuriliiton ja Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen kanssa elokuvapäivä, jossa käsitellään ajankohtaista elokuvallista teemaa monipuolisesti. Vuosittain tapahtumassa on seminaariosuus, jossa avataan sekä itse teemaa että elokuvaa. Seminaarin ja keskustelun päätteeksi katsotaan itse elokuva. Kulttuuripäivästä vastaa koulutussihteeri Hakime Arat. 11. Projektit 11.1 Laadun ja kehittämisen -hanke Edellisvuoden jälkeen laatu- ja kehittämismäärärahat ovat supistuneet. Uusi hanke on kuitenkin tarpeen ja tullaan suunnittelemaan mm. edeltävän projektin kokemusten pohjalta. Esimerkiksi Kansion henkilökunnan työprojektien ja opiskeluhankkeiden tuomat mahdollisuudet ja uuden osaamisen hyödyksi käyttö ovat edellisen laatu- ja kehittämishankkeen yhteydessä esiin nostettuja kehittämisen suuntia Opintokeskusten yhteinen hanke Kansio on osallistunut yhdessä muiden opintokeskusten kanssa vuosina ESR-rahoitteiseen Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeeseen. Onnistunutta yhteistyötä on päätetty jatkaa joko uuden tai jatkohankkeen parissa. Sopivia teemoja hankkeeksi sekä rahoitusta niin valtakunnallisista kuin alueellisista ohjelmista kartoitetaan Eurooppatiedotus hanke, Suomi 20 vuotta EU:ssa Eurooppatiedotus -hankkeen pyrkimyksenä on edistää kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista, joka lisää keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista sekä lisää kansalaisten tietoutta Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla perustietoa ja syventämällä olemassa olevaa tietoa. 12

13 Lisäksi tavoitteena on edistää kansalaisten valmiuksia ottaa osaa kansalaiskeskusteluun Euroopan ajankohtaisista asioista mm. talouskriisin vaikutuksista ja työllisyystilanteesta, maataloudesta, vapaasta liikkuvuudesta sekä laajentumisen aiheuttamista haasteista. Vuoden 2015 painopisteitä ovat perustieto Euroopan unionin toiminnasta ja Suomi 20 vuotta EU:ssa -merkkivuosi. Muita teemoja ovat talouskysymykset, EU:n ulkosuhteet ja EU:n kehitysyhteistyön teemavuosi. Keskustelua ja tietoutta halutaan herättää kaikkien kansalaisten keskuudessa. Hankkeen avulla saadaan kohderyhmät mukaan keskusteluun sekä lisätään perustietoisuutta ja kiinnostusta EU-asioihin. Hankkeesta tehdään aktiivista tiedotusta kotisivujen, Nykypäivä-lehden sekä sosiaalisen median kautta. Projektin vastuullisena vetäjänä on koulutussuunnittelija Henna Aunisto Opintoseteli Opintoseteli on opetushallituksen tapa tukea erityisryhmien kouluttautumista. Seteli myönnetään Kansallisen Sivistysliiton koulutuksiin hakeutuville työttömille, maahanmuuttajille sekä alhaisen koulutustason omaaville henkilöille tai oppimishaasteista kärsiville. Setelillä voidaan kattaa kurssimaksusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Mahdollisuudesta opintosetelin käyttöön tiedotetaan Nykypäivässä, sivistysliiton omilla verkkosivuilla sekä jäsenjärjestöjen tiedottamisen sekä etsivän työn avulla. Kansallinen Sivistysliitto on tehnyt vuodesta 2008 asti yhteistyötä mm. Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry:n kanssa opintosetelien avulla. Tarkoituksena on integroida uussuomalaisia mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mikä onnistuu parhaiten koulutuksen sekä niistä saatujen kontaktien avulla. Vuonna 2014 opintosetelillä vahvistetaan uussuomalaisten kouluttautumista Kansallisen Sivistysliiton kursseilla ja autetaan heitä kurssitarjonnan kautta löytämään sopivia kehittymismahdollisuuksia. Uussuomalaisten lisäksi opintoseteleiden avulla tuetaan myös senioreiden sekä työttömien osallistumista Kansion koulutuksiin. Alhaisen pohjakoulutuksen sekä oppimishaasteita kohtaavien osalta Kansallisen Sivistysliiton kyky etsiä kohderyhmään soveltuvia ihmisiä on hyvin rajallinen, mistä syystä näitä kohderyhmiä ei ole erityisesti opintosetelien kohderyhmänä korostettu. 13

14 12. Hallinto ja talous Ylintä päätösvaltaa käyttää Kansallisen Sivistysliiton liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kansallisen Sivistysliiton hallitus kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. Henkilökunnan viikoittaiset toimistopalaverit toteutetaan perinteisen kokouksen ja verkkopuheluiden yhdistelmänä. Vuoden 2015 aikana järjestetään neljä kertaa vuodessa koko henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät, missä käydään läpi toteutuneita ja tulevia tapahtumia. Liiton toiminnasta valtaosa rahoitetaan opetusministeriön järjestömäärärahalla ja kansalaisvaikuttamiseen kohdennettavalla avustuksella. Opintokeskusta rahoitetaan pääsoin opintokeskuksen käyttökustannuksiin perustuvalla ministeriön avustuksella. Omavastuuosuus kertyy opiskelijamaksuista sekä tilauskursseista tulleilla tuloilla. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja tulevan vuoden 2015 haasteena on tasapainottaa toiminta ja talous vastaamaan toisiaan. 13. Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö pohjoismaisten sisarjärjestöjen (NKS; Nordisk Konservativ Studienämnd) kanssa on ollut tauolla ja mikäli yhteistyökokouksia on vuoden 2015 aikana, niin Kansio osallistuu mukaan toimintaan. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten poliittisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja pyritään lisäämään eurooppalaista yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa. 14

15 15

16 16

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

KOULUTUS- OHJELMA 2013

KOULUTUS- OHJELMA 2013 KOULUTUS- OHJELMA 2013 TERVETULOA! KÄDESSÄSI ON Kokoomuksen koulutusorganisaatio Kansion esite, josta löydät järjestämämme koulutukset vuodelle 2013. Meidän kansiolaisten tehtävänämme on kannustaa aktiivisia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014

Kansallinen Sivistysliitto. Kertomus toiminnasta 2014 Kansallinen Sivistysliitto Kertomus toiminnasta 2014 1 Kertomus toiminnasta 2014 - - - - - - - I YLEISTÄ - 3 1.1 Hallinto - 4 1.2 Henkilöstö- 5 1.3 Kansiovastaavat 5 1.4 Talous- 6 1.5 Kansainvälinen toiminta-

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013

Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 Kertomus Kansallisen Sivistysliiton toiminnasta vuodelta 2013 I YLEISTÄ... 2 1.1 Hallinto... 2 1.2 Liittokokous... 2 1.3 Henkilöstö... 3 1.4

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Pertti Pitkänen 17.11.2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla Taustaa Opintosetelikokeilu 2002, 2003 Laaja lisäselvitys 2003, Pentti Arajärvi (OPM 25:2003) - Aikuisten opintosetelin

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet Juha Kaivola Kansanopistojen rooli Kansanopistoissa opiskelevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisen vajaan 10v. aikana merkittävästi ja kasvaa edelleen.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 3/2013 4.3.2013 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2012 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot