Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus. Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus. Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti"

Transkriptio

1 Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti

2 Mitoituksen perustana on opetussuunnitelmaprosessi PROSESSI ELI ETENEMISJÄRJESTYS 1. ANALYSOIDAAN KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ 2. MÄÄRITELLÄÄN KOMPETENSSIT JA ASETETAAN TAVOITTEET 4. MÄÄRITELLÄÄN YDINSISÄLLÖT JA TYÖTAVAT JA MITOITETAAN NE OIKEIN 3. VALITAAN OIKEA OPETUSSUUNNITELMAMALLI 5. PYSTYTETÄÄN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ SEURANTAA VARTEN Akateemienen opeteussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -mitoitusopas löytyvät osoitteesta

3 Onneksi tehtiin ydinainesanalyysit kunnolla Osaamistavoitteet MITOITUS OPAS Anna aikaa ajatella TYÖ- TAVAT YDINAINES ENPÄ UNOHDA TEHDÄ KUNNOLLISTA OPINTO-OPASTA INNOSTAVA HAVAINNOLLINEN OPINTO-OPAS OPINTOPOLKU OPETUSSUUNNITELMASSA Kun muotti on valittu, se täytetään ydinsisällöillä ja opetusmenetelmillä, jotka annostellaan mitoitusohjeen mukaan. Ylitäyttöä on aivan erityisesti varottava.

4 Mitoitusperusteet Yliopistoissa suositellaan mitoitusohjeeksi: Anna Aikaa Ajatella - Suomalaisten yliopistoopintojen mitoitusjärjestelmä ogiikan_perusmateriaali/nro8_anna_aikaa_ajatella_2007.pdf

5 Opintojen mitoittaminen Mitoittaminen tehtävä joko todellisen tiedon perusteella tai annettujen ohjeiden mukaan (Mitoitusopas). vrt. intuitiivinen mitoittaminen ja kertoimien käyttö = vanhat opintoviikot tehdään opintopisteiksi käyttämällä vain tiettyjä kertoimia Jokaisella opettajalla on oltava samat mitoitusperiaatteet oikeudenmukaisuusperiaate Mitoitusperiaatteet on hyväksyttävä yhteisesti ja niistä on hyvä keskustella laajasti kussakin koulutusohjelmassa Kun opinnot on hyvin mitoitettu, täytyy huolehtia, että opiskelijat käyttävät mitoitetun ajan opiskeluun. Pelkkä mitoittaminen ei siis riitä!

6 Opintojen mitoittaminen ANNA AIKAA AJATELLA mitoitusopas: MITOITUS- OPAS Anna aikaa ajatella Mitoitusoppaan suhdeluvut pohjautuvat syvällisen oppimisen tavoitteluun, ei selviytymiseen ja minimityöhön, jolla opintojaksoista pääsee läpi. Jokaisella opetustavalla on omat suhdelukunsa, jolla voidaan määritellä opiskelijalle oppimiseen varattava kokonaisaika. Mitoitusvirhe on luvallista tehdä vain positiiviseen suuntaan, jolloin aikaa varataan hieman yli todellisen tarpeen Mitoittamisen reunaehdot selvitettävä tarkoin (aika, opetusresurssit, opetussuunnitelmakokonaisuus, jne.). Mitoituksessa keskityttyvä pelkästään työtunteihin, ei ajatteluun pisteillä.

7 MITOITTAMINEN Työajan ainoa käyttökelpoinen perusyksikkö on tunti UUSI 300 op 1 opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan työtä, joka on 60 opintopistettä (op) Vuotuinen työaika on 1600 h, jos tehollisia opiskelukuukausia on 10 kk työaika 160 h/kk ja kun kuukaudessa on 21 työpäivää, yhdelle päivälle jää 7,6 h työaikaa. TÄYDELLINEN UUSMITOITUS SISÄLTÖJÄ PAISUTTAMATTA 1600 h opiskelijan työtä on 60 opintopistettä 1 op = 1600/60 = 26,67 h opiskelijan työtä eli 3200 tuntia 2 x 1600 tuntia = 2 x 60op =120 op 1 h = 0,0375 op X op * 26, 67 = Y h eli 4800 tuntia vuodet rakenteellisesti yhteismitallisia 3 x 1600 tuntia = 3 x 60op = 180 op X op = Y h * 1/26,67 = Y h * 0,0375, missä X = opintopistemäärä ja Y = opiskelijan opiskelutyö tunteina Anna Aikaa Ajatella -kirja

8 Opetusmuodot ja mitoitus Opetusmuodot OPINTOPISTE KIINNITETÄÄN OPETUSMUOTOIHIN Anna Aikaa Ajatella -kirjassa Opetusmuodot on luokiteltu käytettyjen opetusmenetelmien mukaan Tärkeimmät opetusmuodot ovat esittävä opetus, toiminnallinen opetus, tehtäväohjattu opetus, kirjallisuudella opetus ja virtuaaliopetus Arviointimenetelmä vaikuttaa opiskelun kuormittavuuteen. Syventävät opinnot ja aine- /perusopinnot erotetaan toisissaan mitoitettaessa. Syventävissä opinnoissa opiskelijan itsenäisen opiskelun suhdeluku on kerrottava 2:lla. Suhdeluvut aine- ja perusopinnoille Suhdeluku Esittävä opetus luennot: 1:1 tai 1:3 => 2 4 h harjoitukset: 1:2 => 3 h Toiminnallinen opetus minimi kerroin 1:2 => 3 h aktivoivat luennot: 1:2 => 3 h ohjatut harjoitukset: 1:3 => 4 h aktivoiva havainnollistaminen: 1:1 tai 1:2 => 2 3 h Työharjoittelu Ongelmakeskeinen opetus: 1:5 => 6 h seminaarit: 1:2 => 3 h Tehtäväohjattu opetus Esim. kirjallinen tuotos, artefakti, esittävä tuotos, autenttinen tehtävä Kirjallisuudella opetus kirjallisuus oheislukemistona Kirjallisuus suoritetaan erikseen Ohjattu opetus Opiskelijan omaa työskentelyä Opiskelua yhteensä kirjatenttinä (s.58) Kirjallisuudesta vaaditaan erillinen suorite (yksi lukukerta lasketaan s.59) Kirjallisuus hakuteoksen tapaan käytettynä (yksi lukukerta lasketaan s.59) Virtuaaliopetus Samat kertoimet, mutta huomioidaan 8-24h opetusympäristöön tutustumista Anna Aikaa Ajatella -kirja

9 Arviointimenetelmän vaikutus mitoitukseen Arviointimenetelmiä: Perinteinen tentti muunnoksineen Tehtäväksi annot Jatkuva arviointi VAIKUTUS MITOITTAMISEEN Arviointimenetelmä ohjaa opiskelijan ajankäyttöä Mitoittaminen: Perinteinen tentti: jokaista 40h opiskelijan työtä varataan 8h tenttiin valmistautumisaikaa Tehtäväksi annot: Jos kirjallinen tuotos Siihen varattava aikaa. Myös kirjallisuuteen perehtymiseen varattava aikaa. Jatkuvassa arvioinnissa ei tarvitse opiskelijalle varata aikaa erikseen kurssin suoritukseen. Huom. tällainen menetelmä lisää opiskelijoiden aktiivisuutta kurssin aikana yleisesti Anna Aikaa Ajatella -kirja

10 OPISKELIJAN TYÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄKSIANNOISSA Tehtäväohjattu opetus Kontaktiopetusta ei lainkaan, tai se on hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista mitoitusperustana tuotos kirjallinen tuotos, (sanamäärä) Autenttinen* tehtävä, (tunnit) työmäärä laskennallinen sanamääräisenä opiskelija tuottaa 100 sanaa tunnissa normaalia tekstiä ja 50 sanaa vaikeaa tekstiä. esim. 3 op essee tarkoittaa 80 tunnin työtä kirjastotyöskentelyä 2 h kirjallisuuteen perehtymistä (500 s.) 20 h kirjoittamista 58 h eli 23 sivua *Autenttinen tehtävä= artefakti, piirros, tietokoneohjelma, visuaalisesti tai auditiivisesti välitettävätuotos, tallenne tai mallinnos Anna Aikaa Ajatella -kirja

11 KIRJALLISUUS Kirjallisuuteen perehtyminen kirjallisuus oheislukemistona ei lasketa erillistä kuormittavuutta (vrt. esittävä opetus) kirjatentti, 100 sivua 20 h / 30 h huom! Ei koske kaunokirjallisuuden mitoittamista esim. 3 op (80 h) luetaan 400 sivua kotimaista tenttikirjallisuutta tai 266 sivua vieraskielistä kirjallisuudesta vaaditaan referaatin, kotiesseen, oppimispäiväkirjan tai vastaavan erillisen suoritteen tekemistä Mitoitus: annetaan aikaa lukemiseen, että tehtävän tekemiseen kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa työssä hakuteoksen tapaan Mitoitus: Anna Aikaa Ajatella -kirja: Taulukko 14 Ymmärtävä oppiminen ja aika : Mahdollista lukea 100 sanaa minuutissa helppoa suomenkielistä tekstiä. Minimissään varataan aikaa helpon suomenkielisen kirjallisuuden perehtymiseen 2,5 min/sivu, kun sivulla 250 sanaa 24 sivua/tunti Anna Aikaa Ajatella -kirja

12 Tehtävä Aiemmin Algebran kurssi (2ov) sisälsi 27h luentoja ja 39h harjoituksia. Tosiologian professori halusi tietää kuinka monta opintopistettä hänen kurssinsa olisi Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeilla. Millaiseen tulokseen hän tuli? Algebran kurssi on peruskurssi.

13 Ratkaisu (Peruskurssi) Algebran kurssi opiskelijan työmäärä Luennot Harjoitukset Aktiiviset Suhdeluku 1:2 Opiskelijan työmäärä = 27h*3 Esittävät 1:1 Opiskelijan työmäärä = 27h*2 Esittävät 1:2 Opiskelijan työmäärä = 39h*3 Toiminnalliset/ohjatut 1:3 tai 1:2 Opiskelijan työmäärä = 39h*4 tai min 39h*3 Tavoitteena on, että 2 ov (80h) opintojakso saadaan 3 op:n (80h) opintojaksoksi. Opiskelijan kokonaistyömäärä riippuu opetustavan valinnasta (tapa A ja B): A) aktivoivat luennot + toiminnalliset/ohjatut harjoitukset = 27h*3 + 39h*4 = 237h B) esittävät luennot + esittävät harjoitukset = 27h*2 + 39h*3 = 171h Arviointimenetelmän vaikutus opiskelijan työmäärään: Jos kurssilla on perinteinen tentti: (X/40h)*8h = esim. (171h/40h)*8h = 34,2h Jos kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia: Ei lisää opiskelijan työmäärää. Jos kurssilla vaaditaan erillinen tuotos: Tapauskohtaisesti selvitettävä Kurssin opiskelijan työmäärä on, jos siihen sisällytetään perinteinen tentti, B) 171h + 34,2h = 205,2h tai A) 237h +47,4h =284,4h. Opintopisteinä nämä ovat 205,2h * 0,0375 = 7,70 tai 284,4h * 0,0375 = 10,67 opintojakso on ylikuormittunut

14 TUNING-PROJEKTI: OPISKELIJAN TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI OPINTOJAKSOLLA 1. Opintopisteiden ja opiskeluun varatun tuntimäärän kartoitus 4. Opintojakson kehittäminen (opintopistemäärien, sisältöjen tai opetusmenetelmien muuttaminen) 2. Opintojakson sisällön ja opetusmenetelmien sekä opiskelijan ajankäytön suunnittelu 3. Kuormittavuuden ja toteutuneiden opiskelutuntimäärien tarkastelu Tuning-projekti: Opiskelijan kuormittavuuden arviointi (linkki vanhentunut) cdesc=asc TUNING PROJEKTI Kuomittavuudesta: unideusto org/tuningeu/workload a ects html

15 OPINTOJEN ETENEMINEN KATSOTAAN PALJONKO AIKAA OPISKELUUN MENEE AJANKÄYTÖN HALLINTA Ajankäytön seuranta Olli opiskelija TOTTA TOTISESTI! KEVÄÄN TASOTESTI LÄHESTYY. TÄYTYNEE OPISKELLA TÄYDELLÄ TEHOLLA HOPS 1.vsk. 2.vsk. 3.vsk. 4.vsk. 5.vsk. TYÖELÄMÄ OPINTOPOLKU Myös henkilökunta pystyy seuraamaan opiskelijoiden etene tehokkuus- ja vaikuttavuusmittareiden avulla TYÖELÄMÄPALAUTE

16 Opiskelijan ajankäytön ohjausta Opinto-oppaisiin opintojaksojen tietoihin on kuvattava avoimesti ja läpinäkyvästi mitoitusperusteet ja osaamistavoitteet. Opintojakson tietoihin joko opinto-oppaaseen tai muualle opiskelijalle helposti saatavalle on lisäksi kuvattava arviointimenetelmät ja kriteerit, jotka tukevat osaamistavoitteita, sekä opintojakson aikataulut Opintojakson aikana opiskelijalle on hyvä antaa ajankäytön ohjausta. Kerrottava esimerkiksi ohjatun ja itsenäisen työn määrä, mitä opiskelijalta vaaditaan. Lisäksi on opiskelija tehtävä tietoiseksi omasta ajankäytöstään tukee opiskelijoita itseohjautuvuuteen Parasta ajankäytön ohjausta on, kun opiskelija itse seuraa omaa opiskeluaan vähintään 5 viikon ajan. Tämä on tehokkain tapa oppia ymmärtämään omaa opiskeluaan ja oppia omaa ajankäytön hallintaa!

17 Opiskeluun käytetyn ajan seuraaminen hyödyllistä 2003 ajankäytön seurannassa olleet 1.vsk:n opiskelijaa saivat keskimäärin 2,9 ov enemmän opintoviikkoja kuin vastaavat muut 1 vsk:n opiskelijat. Toisena lukuvuonna nämä opiskelijat saivat keskimäärin 9,5 opintoviikkoa enemmän kuin muut vastaavat opiskelijat. Näyttäisi siltä, että oman ajankäytön seuranta 1.vsk:lla auttaa opiskelijoita saamaan nopeammin opintoviikkoja sekä ensimmäisellä että toisella vuosikurssilla "Aina ajoissa jatkoselvitys opiskelijoiden ajankäytöstä Sähkö- ja tietotekniikan osastolla kooste:http://www.ee.oulu.fi/research/opintotoimisto/wikinliitetiedostot/o petuksenkehittaminen/raportitjahankkeet/muutraportit/sto_aina_ajoi ssa.pdf Kirja: OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN OHJAUS: nettisivut

18 Valmistuneiden vertailu Ajankäytön seurannassa olleet (2003, 2004) 1.vuosikurssin opiskelijat/muut samana vuonna aloittaneet Tilanne helmikuussa 2009 Vertailuryhmän ja seurannassa olevien lähtötasossa ei ollut eroja. [lähtötaso= opintoviikot ennen seurantaan osallistumista (syksyn opintoviikkokertymä) ja lähtöpisteet yliopistoon tullessa] VALMISTUNEET Ajankäytön seurannassa olleet Vertailuryhmä (muut samana vuonna aloittaneet) 2003 opiskelun aloittaneet Valmistuneita 11/48 = 22,9 % Valmistuneita 17/256 = 6,6 % Valmistumisriski v.2003 ajankäytön seurannassa olleilla oli 4 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. Valmistumisriski v.2004 ajankäytön seurannassa olleilla oli 18 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla opiskelun aloittaneet Valmistuneita 4/45 = 8,9 % Valmistuneita 1/202 = 0,5 %

19 Miten opiskelijan ajankäyttö ja osaamistavoitteet liittyvät toisiinsa? Osaamistavoitteisiin ei päästä ilman opiskelijan opiskeluun käyttämää aikaa Opiskelijat useinkaan eivät hahmota osaamistavoitetta (miksi?), joten arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijan ajankäyttöä suurimmaksi osaksi Myös kurssien sijoittuminen opetussuunnitelmaan ja muihin kursseihin nähden vaikuttaa ajankäyttöön Itsenäinen pohdintatehtävä: Mieti seuraavan kuvan avulla lisäten mielessäsi uusia laatikoita, että mitkä muut asia vaikuttavat opiskelijan ajankäyttöön?

20 Opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin arviointiin ja ajankäyttöön Opintojaksojen sijoittuminen ajallisesti keskenään (OPS) Osaamistavoitteet Arviointi Opiskelustrategia (pinta syvä) Työskentelymenetelmät Opettaja voi monin eri tavoin vaikuttaa opiskelijan oppimistuloksiin Ajankäyttö Oppimistulokset

21 Miten opettaja näkee osaamistavoitteiden ja ajankäytön yhteyden? Opettajan pitää kirjoittaa osaamistavoitteet koulutusohjelman kompetensseihin ja opetussuunnitelmaan peilaten Osaamistavoitteiden saavuttamiseen ajan arvioiminen on vaikeaa. Siksi onkin helpompi mitoittaa aika peilaten opetusmuotoihin ja käyttää esimerkiksi Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeita. Arviointimenetelmät pitää tukea osaamistavoitteiden saavuttamista Opiskelijan opintojaksolle käytettävissä oleva aika ja opiskelijan motivaatio vaikuttavat myös osaamistavoitteiden saavuttamistuloksiin Osaamistavoitteiden saavuttamisen tasoa ja opiskelijan ajankäyttöä tutkimalla voidaan saada selville, paljonko osaamistavoitteiden saavuttamiseen kuluu aikaa.

22 Opettajan näkökulma osaamistavoitteisiin, arviointiin ja ajankäyttöön Arviointikriteerit ja -metodit kiertotie Opetusmetodit, työskentelymuodot OPS ja Opintojakson tavoite Osaamistavoitteet Suora tie Ajan mitoittaminen Osaamistavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa aikaa on vaikea arvioida suoraan. Kannattaa käyttää kiertotietä! Käytettävissä oleva aika

23 Kuormittavuuden tarkastelu Kuormittavuuden jatkuva seuranta ja arviointi tärkeää! Pelkkä ajankäytön tarkastelu ei kerro kaikkea kuormittavuudesta Tärkeää huomioida mahdollisimman moni kuormittavuuteen liittyvä tekijä Ihanteellisinta olisi käyttää mahdollisimman montaa menetelmää rinnakkain esim. ajankäytön seurantaa, opiskelijoiden haastatteluja, opetussuunnitelman arviointia

24 Opintojen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat Opiskelijan yksilöpsykologiset lähtökohdat: opintotyytyväisyys, stressinsietokyky, opintojen vaatimukset ja hallintamahdollisuudet Ajankäytölliset lähtökohdat: Opiskelijan käytössä oleva aika suhteessa työmäärään, johon vaikuttavat henkilökohtaiset ja opintoihin liittyvät aikataulutukset esim. opintosuunnitelman aikataulutus Opetussuunnitelman näkökulma: Opintojen linjakkuus, kumuloituvuus*, mitoitus, käytännön toteutus, resurssit jne. * Kumuloituva oppiminen = opittu tieto rakentuu aikaisemmin opittuun tietoon. Aiemmin opittu tieto on siis pohjana opetettavalle asialle.

25 Kuormittavuuden tarkastelu Kuormittavuuden tarkastelu opintojaksolla Antaa opettajalle tietoa oman kurssin kuormittavuudesta Mitoittamisen välttämätön tuki Ei kerro kokonaiskuormittavuuden kokemuksesta; yksittäiseen opintojaksoon käytetyllä ajalla ja kuormittavuuden kokemuksella ei vahvaa yhteyttä Seurantaa opintojaksotasolla (esim. Wennström 2006, Haluaisin kyllä ymmärtää) Vaatii vähemmän resursseja Kokonaiskuormittavuuden tarkastelu Antaa opiskelijan arjesta totuudenmukaisemman kuvan Seurantaa viikkotasolla (esim. Jutilan tutkimukset OY:n sähkö- ja tietotekniikan osastolla) Vaatii opettajilta paljon yhteistyötä

26 YLIKUORMITTUNUT OPISKELIJA MINIMOI OMAN AJANKÄYTTÖNSÄ JA KESKITTYY VAIN KURSSIN LÄPÄISYYN YMMÄRTÄVÄÄN OPPIMISEEN VAADITTAVA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -YKSILÖLLISET TEKIJÄT(MOTIVAATIO, KYVYT..) -OPPIMISEN KUMULOI- TUMINEN -VAIKEUSTASO -OPETUKSEN JA OHJAUKSEN LAATU MINIMILÄPÄI- SYYN VAADIT- TAVA TODEL- LINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -OPINTOJEN RAKEN- TEEN SAMANA PYSY- MINEN (TENTIT, HARJOITUSTYÖT...) NÄYTTÄÄ VAKIOITU- VAN OPISKELIJA- POLUN MAH- DOLLISTAMA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -YHTÄ AIKAA TOTEUTU- VIEN OPINTOJAKSO- JEN MÄÄRÄ -KURSSIEN PIRSTALEI- SUUS -OPISKELIJAN KURSSI- AHNEUS 40 t 8 t 20 t 12 t TODELLINEN OPISKELIJAN TEKEMÄ TYÖ VAIKUTTAA: -EDELLISTEN LISÄK- SI MYÖS OPISKE- LUN ULKOISET TEKIJÄT (PERHE, TYÖ, ELÄMÄNTI- LANNE, TOIMEEN- TULO...) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ:

27 Miten ylikuormittavuutta ehkäistään? Lähtökohtana osaamistavoitteet Selkeä, läpinäkyvä tavoite (ei vaalilupauksia ) Selkeä, läpinäkyvä arviointi (metodit ja kriteerit) Joustavia oppimistehtäviä, jotka tukevat tavoitetta (opiskelija voi valita itselleen tehokkaimman opiskelumenetelmän) Joustavia arviointimenetelmiä Selkeä keskimääräinen syvällisen oppimisen mahdollistava ajankäyttösuositus Opetussuunnitelma, joka mahdollistaa edellisen Opintojen kumuloituvuus ja linjakkuus niin opetus-suunnitelman kuin yksittäisten opintojaksojenkin tasolla

28 Esimerkkejä kuormittavuuden kokemuksista Seurantaa opintojaksotasolla (Wennström 2006) Aikaa käytetty paljon mitoitettua vähemmän Ylikuormittavuutta tuntevia kuitenkin melko paljon > Mistä johtuu?? Jonkin verran tekemistä. Ennen tenttiä vähän stressiä. Lukeminen olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin. Tenttiin lukiessa tuntui että ei opi mitään, koska muistiinpanot olivat irrallisesti jaoteltu. Aikapula esseen kirjoitusvaiheessa, virhearviointi. Ennen esseen palautusta todella kiire. Johtui osin omasta aiemmasta aikaansaamattomuudesta ja osin monista tenteistä. Kokeeseen lukuaikana vähän stressasi, että miten kerkeää sisäistää sen ison alueen, kun oli muitakin tehtäviä ja kokeita tulossa. Ei oikeastaan juuri tähän kurssiin liittyen. Tietysti näin joulun alla on koesuma ja töiden palautuksia, se oli ehkä sellainen yhteisstressi.

29 Esimerkkejä sopivasta kuormittavuudesta Ei ollut, koska käännöstehtävät olivat kiinnostavia. Kurssi ei ollut erityisen kuormittava. Koetehtävänä oli tekstin analysointia kotona, johon annetut kolme päivää riittivät. Ei ollut. Esseitä oli mukava kirjoittaa, mutta vielä mukavampaa olisi ollut, jos meille olisi annettu edes jonkunlaisia ohjeita. Ei ollut oikeastaan missään vaiheessa. Tentin aikaan oli muitakin tenttejä aika lähekkäin, mutta sain ajankäyttöni aika hyvin suunniteltua, niin ei stressi päässyt yllättämään.

30 Esimerkkejä ylikuormittavuuden kokemuksista (Wennström 2006) Keskustelut opiskelijoiden kanssa Sattumat: sairastuminen, muu elämä, tenttikirjan puute, ope sössii ryhmätyöt viikon päähän Ajankäytön hallinta: suunnittelun puute tai epäonnistuminen, ennakoinnin vaikeus Kiinnostus: pakkopulla kuormittaa, aikaa halutaan käyttää vähän Lukujärjestys: lukuvuoden epätasaisuus Oma opiskelutyyli: työskentelymenetelmät, jotka eivät tue omaa opiskelutyyliä

31 AIKA JA OPISKELU? -OPISKELIJAN TEHTÄVÄ: KÄYTTÄÄ AIKAA OPISKELUUN (MIN 40 h/vk); OPPIMINEN TAPAHTUU OPISKELIJAN AJASSA -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -OPISKELU JOKA EI PALVELE OPPIMISTA SITOO SEKÄ OPISKELIJAN ETTÄ OPETTAJAN AIKAA -JOS OPISKELIJA EI KÄYTÄ TARPEEKSI AIKAA YMMÄRTÄÄKSEEN ASIOITA, OPISKELU EI PALVELE KETÄÄN -OPISKELIJAN KANNATTAA PYRKIÄ KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA (AJANKÄYTÖN HALLINTA)

32 Opetusteosta ei voi seurata suoraan oppimistulosta, sillä oppiminen on aina seurausta oppijan toiminnasta. OPETUSTEKO OPPIMISTEKO OPPIMISTULOS -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -AJAN VARAAMINEN ITSENÄISEEN TYÖSKENTELYYN ON TÄRKEÄÄ -PYRITÄÄN KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA Akateeminen opetussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -kirjat löytyvät tästä

33 Lukujärjestys 30h Nimi: Kalle Kiila Lukujärjestys viikko: 41 klo ma o.tapa ti o.tapa ke o.tapa to o.tapa pe o.tapa la o.tapa su o.tap a Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li FY L FY L Tekn.e ng L Mat.PKI L Johd.o H Mat.alg L Tekn.e ng L Mat.alg L Mat.alg L FY L Mat.PKI L Mat.alg L FY L Mat.PKI L Mat.alg H FY H Mat.alg H FY H Johd.o L Johd.o L H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet)

34 Varataan opiskelulle aikaa Varataan aikaa ½ h luennoille (2h luento) valmistautumiseen Varataan aikaa 3h harjoituksiin (2h harjoitukset) valmistautumiseen

35 Lukujärjestys 48 h Nimi: Kalle Kiila Lukujärjestys viikko: 41 klo ma o.tapa ti o.tapa ke o.tapa to o.tapa pe o.tapa la o.tapa su o.tapa Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li Johd.o HT FY L FY L Tekn.e ng L Mat.PKI L Johd.o H Mat.alg L Johd.o HT Tekn.e ng L Mat.alg L Mat.PKI HT Mat.alg L FY L Mat.PKI L FY OL Mat.alg L FY HT FY L Mat.PKI L Mat.alg HTR Mat.PKI HT FY HT Mat.alg H FY H Johd.o HTR Mat.PKI HTR Mat.alg HTR Mat.PKI OL Mat.alg H FY H Johd.o HTR Mat.alg OL Mat.alg HT Johd.o L FY HT Johd.o L Tekn.en g OL Johd.o OL H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet) HTR = harjoitusten tekeminen ryhmässä ilman ohjaaja, OL = omaa lukuaikaa, HT = itsenäistä harjoitusten tekemistä

OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA?

OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA? OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA? Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti Kuva Jukka Savilampi OPINTOJEN ETENEMINEN KATSOTAAN PALJONKO AIKAA OPISKELUUN MENEE Ajankäytön seuranta Olli opiskelija AJANKÄYTÖN

Lisätiedot

Opintojen mitoitus. Kehittämispäivän ohjelma

Opintojen mitoitus. Kehittämispäivän ohjelma Tosiologian laitoksen kehittämispäivä 11.11.2004 Opintojen mitoitus Konsultti Marianne Mokkapala Assistentti Jussi-Pekka Joulutorttu Kehittämispäivän ohjelma 09.00-09.30 Konsultti Marianne Mokkapala ja

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen.

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. YLEISTÄ Työpajassa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia joita koulutusta suunnittelevilla yksiköillä

Lisätiedot

IL: Informaatio ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan laitos. Kandidaattiopinnot. P moduuli Tfy Fysiikka IB

IL: Informaatio ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan laitos. Kandidaattiopinnot. P moduuli Tfy Fysiikka IB OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa opintopisteisiin. Sivuilla 4-5 on lisätietoa opiskelutyön mitoittamisesta eri työskentelymuotojen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Mirja Ruohoniemi, pedagoginen yliopistonlehtori, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Riitta Salomäki, osastonhoitaja, YTHS Idea Eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011

YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA. Opetussuunnitelma 2010-2011 YLIOPISTOARVOSANOJEN LINJA 2010-2011 Sisältö Esimerkki linjan opinnoista Tavoitteet Opetusmenetelmät Opintojen sisältö. tavoitteet ja vaadittavat suoritukset Kasvatustieteen perusopinnot Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

W5W 2 -HANKKEEN KOULUTUSTARJONTA 2009

W5W 2 -HANKKEEN KOULUTUSTARJONTA 2009 W5W 2 -HANKKEEN KOULUTUSTARJONTA 2009 Valmiita koulutuspaketteja sekä räätälöityjä koulutuksia. Katso lisää esitteestä! 1 W5W 2 -HANKE KOULUTTAA W5W 2 -hanke on opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ OPISKELUTAITOILTA 9.10.2013 OPISKELUTAITOILLAT LUKUVUONNA 2013-2014 Tieteellisten tekstien lukeminen 24.9.2013 Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka 3.10.2013

Lisätiedot

Ajankäyttö ja sen hallinta. Diplomi-insinöörin työn perustaitoja

Ajankäyttö ja sen hallinta. Diplomi-insinöörin työn perustaitoja Ajankäyttö ja sen hallinta Diplomi-insinöörin työn perustaitoja Miksi ajankäytön seurantaa? Opiskelun kannalta Kun suunnittelee töitään ei kiirettä koskaan tule Jää aikaa muulle elämälle Ei tule tappotenttiviikkoja

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA Opiskelun seurannan työkaluja Aada & Aaron Kehitetty Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen, Turun yliopiston ja Tritonia

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK ECTS ja VirtuaaliAMK Yhteyshenkilöpäivät, Kokkola, JAMK ECTS? VirtuaaliAMK ECTS ja virtuaaliamk Eurooppalaisen korkeakoulualueen edellytykset Suomessa 1. kahden syklin tutkintorakenne (perus- ja jatkotutkinto)

Lisätiedot

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Portfolio on oppimisen työkalu, jonne opiskelija taltioi omaa oppimisprosessiaan, tehtäviään, muistiinpanojaan ja tuotoksiaan. Opettaja näkee portfoliosta opiskelijan

Lisätiedot

OPETUSMENETELMÄT. KUVIO 1. Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä (Vuorinen 1993, 71)

OPETUSMENETELMÄT. KUVIO 1. Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä (Vuorinen 1993, 71) OPETUSMENETELMÄT A Opetusmenetelmä on opetuksen toteuttamis tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista. Opetusmenetelmällä opettaja organisoi opetusta sekä aktivoi ja motivoi oppijoita. Opetusmenetelmän

Lisätiedot

Vastuuopettaja. Kurssiesite Lausekielinen ohjelmointi Syksy 2014. Tavoitteet ja keinot. Lausekielinen ohjelmointi (10 op)

Vastuuopettaja. Kurssiesite Lausekielinen ohjelmointi Syksy 2014. Tavoitteet ja keinot. Lausekielinen ohjelmointi (10 op) Kurssiesite Lausekielinen ohjelmointi Syksy 2014 Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Vastuuopettaja Jorma Laurikkala, lehtori. Luennot, mikroharjoitukset,

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS

ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS ECTS JA OPINTOJEN MITOITUS Pekka Auvinen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Dipoli ECTS-JÄRJESTELMÄN PERUSLÄHTÖKOHDAT ECTS on opiskelijalähtöinen järjestelmä, jossa opintojen mitoituksen perustana on

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen keruu ja käsittely kielikeskuksessa

Opiskelijapalautteen keruu ja käsittely kielikeskuksessa Opiskelijapalautteen keruu ja käsittely kielikeskuksessa Kielikeskuksessa opiskelijapalautetta kerätään kattavasti kaikista kursseista. Osassa kursseista kerätään myös palautetta myös kurssin aikana (välipalaute).

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Ajankäytön suunnittelu opiskelussa SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Sisältö Ajankäytön suunnittelu Ajankäytön vinkkejä Esimerkkejä ajankäytön suunnitteluun Linkkejä 30.10.2015

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Minä oppijana. Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen. Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia. Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU!

Minä oppijana. Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen. Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia. Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU! Minä oppijana Eri lähteistä (kts. mm. linkkilistat) Jouko Karhunen Syksy 2010 Tulkinnat ja painotukset ovat omia Oppimisen avuksi netissä TUTUSTU! http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/ Verkko-tutor http://www.oamk.fi/~laurik/oppimisnakemy

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Haaste Ikäluokat pienevät Aloituspaikkamääriä leikataan Käytössä olevat resurssit

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Opintojaksomalli Sivisverkossa

Opintojaksomalli Sivisverkossa Opintojaksomalli Sivisverkossa Mallin laatiminen Kirjaudu Sivisverkkoon ja valitse ylälaidan valintanauhasta Koulutukset-kohdasta Hae Koulutusmalli-painike. Hae koulutusmalli -näkymästä voit etsiä oman

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehto D:ssä opiskelija harjoittelee omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa. Opetusharjoittelun

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot. ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528

Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot. ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528 Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528 ILMIÖPOHJAISUUDESTA aina opetussuunnitelmaan perustuvaa valitun tai annetun ilmiön tutkimista

Lisätiedot

Oppimisnäkemykset ja opettajan työn ammattietiikka. Maria Kääriäinen

Oppimisnäkemykset ja opettajan työn ammattietiikka. Maria Kääriäinen Oppimisnäkemykset ja opettajan työn ammattietiikka Maria Kääriäinen Terveydenhuollon kouluttajan toiminnan kehittävä arviointi 3 op 5 lk (luennot, seminaarit, arvioitava opetusportfolio) Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistuksen arviointi mitä jäi kesken? 15.3.2011 Paasitorni, Helsinki Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Yhteenveto työryhmän tuloksista aidot osaamistavoitteet

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot