Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus. Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus. Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti"

Transkriptio

1 Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti

2 Mitoituksen perustana on opetussuunnitelmaprosessi PROSESSI ELI ETENEMISJÄRJESTYS 1. ANALYSOIDAAN KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ 2. MÄÄRITELLÄÄN KOMPETENSSIT JA ASETETAAN TAVOITTEET 4. MÄÄRITELLÄÄN YDINSISÄLLÖT JA TYÖTAVAT JA MITOITETAAN NE OIKEIN 3. VALITAAN OIKEA OPETUSSUUNNITELMAMALLI 5. PYSTYTETÄÄN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ SEURANTAA VARTEN Akateemienen opeteussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -mitoitusopas löytyvät osoitteesta

3 Onneksi tehtiin ydinainesanalyysit kunnolla Osaamistavoitteet MITOITUS OPAS Anna aikaa ajatella TYÖ- TAVAT YDINAINES ENPÄ UNOHDA TEHDÄ KUNNOLLISTA OPINTO-OPASTA INNOSTAVA HAVAINNOLLINEN OPINTO-OPAS OPINTOPOLKU OPETUSSUUNNITELMASSA Kun muotti on valittu, se täytetään ydinsisällöillä ja opetusmenetelmillä, jotka annostellaan mitoitusohjeen mukaan. Ylitäyttöä on aivan erityisesti varottava.

4 Mitoitusperusteet Yliopistoissa suositellaan mitoitusohjeeksi: Anna Aikaa Ajatella - Suomalaisten yliopistoopintojen mitoitusjärjestelmä ogiikan_perusmateriaali/nro8_anna_aikaa_ajatella_2007.pdf

5 Opintojen mitoittaminen Mitoittaminen tehtävä joko todellisen tiedon perusteella tai annettujen ohjeiden mukaan (Mitoitusopas). vrt. intuitiivinen mitoittaminen ja kertoimien käyttö = vanhat opintoviikot tehdään opintopisteiksi käyttämällä vain tiettyjä kertoimia Jokaisella opettajalla on oltava samat mitoitusperiaatteet oikeudenmukaisuusperiaate Mitoitusperiaatteet on hyväksyttävä yhteisesti ja niistä on hyvä keskustella laajasti kussakin koulutusohjelmassa Kun opinnot on hyvin mitoitettu, täytyy huolehtia, että opiskelijat käyttävät mitoitetun ajan opiskeluun. Pelkkä mitoittaminen ei siis riitä!

6 Opintojen mitoittaminen ANNA AIKAA AJATELLA mitoitusopas: MITOITUS- OPAS Anna aikaa ajatella Mitoitusoppaan suhdeluvut pohjautuvat syvällisen oppimisen tavoitteluun, ei selviytymiseen ja minimityöhön, jolla opintojaksoista pääsee läpi. Jokaisella opetustavalla on omat suhdelukunsa, jolla voidaan määritellä opiskelijalle oppimiseen varattava kokonaisaika. Mitoitusvirhe on luvallista tehdä vain positiiviseen suuntaan, jolloin aikaa varataan hieman yli todellisen tarpeen Mitoittamisen reunaehdot selvitettävä tarkoin (aika, opetusresurssit, opetussuunnitelmakokonaisuus, jne.). Mitoituksessa keskityttyvä pelkästään työtunteihin, ei ajatteluun pisteillä.

7 MITOITTAMINEN Työajan ainoa käyttökelpoinen perusyksikkö on tunti UUSI 300 op 1 opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan työtä, joka on 60 opintopistettä (op) Vuotuinen työaika on 1600 h, jos tehollisia opiskelukuukausia on 10 kk työaika 160 h/kk ja kun kuukaudessa on 21 työpäivää, yhdelle päivälle jää 7,6 h työaikaa. TÄYDELLINEN UUSMITOITUS SISÄLTÖJÄ PAISUTTAMATTA 1600 h opiskelijan työtä on 60 opintopistettä 1 op = 1600/60 = 26,67 h opiskelijan työtä eli 3200 tuntia 2 x 1600 tuntia = 2 x 60op =120 op 1 h = 0,0375 op X op * 26, 67 = Y h eli 4800 tuntia vuodet rakenteellisesti yhteismitallisia 3 x 1600 tuntia = 3 x 60op = 180 op X op = Y h * 1/26,67 = Y h * 0,0375, missä X = opintopistemäärä ja Y = opiskelijan opiskelutyö tunteina Anna Aikaa Ajatella -kirja

8 Opetusmuodot ja mitoitus Opetusmuodot OPINTOPISTE KIINNITETÄÄN OPETUSMUOTOIHIN Anna Aikaa Ajatella -kirjassa Opetusmuodot on luokiteltu käytettyjen opetusmenetelmien mukaan Tärkeimmät opetusmuodot ovat esittävä opetus, toiminnallinen opetus, tehtäväohjattu opetus, kirjallisuudella opetus ja virtuaaliopetus Arviointimenetelmä vaikuttaa opiskelun kuormittavuuteen. Syventävät opinnot ja aine- /perusopinnot erotetaan toisissaan mitoitettaessa. Syventävissä opinnoissa opiskelijan itsenäisen opiskelun suhdeluku on kerrottava 2:lla. Suhdeluvut aine- ja perusopinnoille Suhdeluku Esittävä opetus luennot: 1:1 tai 1:3 => 2 4 h harjoitukset: 1:2 => 3 h Toiminnallinen opetus minimi kerroin 1:2 => 3 h aktivoivat luennot: 1:2 => 3 h ohjatut harjoitukset: 1:3 => 4 h aktivoiva havainnollistaminen: 1:1 tai 1:2 => 2 3 h Työharjoittelu Ongelmakeskeinen opetus: 1:5 => 6 h seminaarit: 1:2 => 3 h Tehtäväohjattu opetus Esim. kirjallinen tuotos, artefakti, esittävä tuotos, autenttinen tehtävä Kirjallisuudella opetus kirjallisuus oheislukemistona Kirjallisuus suoritetaan erikseen Ohjattu opetus Opiskelijan omaa työskentelyä Opiskelua yhteensä kirjatenttinä (s.58) Kirjallisuudesta vaaditaan erillinen suorite (yksi lukukerta lasketaan s.59) Kirjallisuus hakuteoksen tapaan käytettynä (yksi lukukerta lasketaan s.59) Virtuaaliopetus Samat kertoimet, mutta huomioidaan 8-24h opetusympäristöön tutustumista Anna Aikaa Ajatella -kirja

9 Arviointimenetelmän vaikutus mitoitukseen Arviointimenetelmiä: Perinteinen tentti muunnoksineen Tehtäväksi annot Jatkuva arviointi VAIKUTUS MITOITTAMISEEN Arviointimenetelmä ohjaa opiskelijan ajankäyttöä Mitoittaminen: Perinteinen tentti: jokaista 40h opiskelijan työtä varataan 8h tenttiin valmistautumisaikaa Tehtäväksi annot: Jos kirjallinen tuotos Siihen varattava aikaa. Myös kirjallisuuteen perehtymiseen varattava aikaa. Jatkuvassa arvioinnissa ei tarvitse opiskelijalle varata aikaa erikseen kurssin suoritukseen. Huom. tällainen menetelmä lisää opiskelijoiden aktiivisuutta kurssin aikana yleisesti Anna Aikaa Ajatella -kirja

10 OPISKELIJAN TYÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄKSIANNOISSA Tehtäväohjattu opetus Kontaktiopetusta ei lainkaan, tai se on hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista mitoitusperustana tuotos kirjallinen tuotos, (sanamäärä) Autenttinen* tehtävä, (tunnit) työmäärä laskennallinen sanamääräisenä opiskelija tuottaa 100 sanaa tunnissa normaalia tekstiä ja 50 sanaa vaikeaa tekstiä. esim. 3 op essee tarkoittaa 80 tunnin työtä kirjastotyöskentelyä 2 h kirjallisuuteen perehtymistä (500 s.) 20 h kirjoittamista 58 h eli 23 sivua *Autenttinen tehtävä= artefakti, piirros, tietokoneohjelma, visuaalisesti tai auditiivisesti välitettävätuotos, tallenne tai mallinnos Anna Aikaa Ajatella -kirja

11 KIRJALLISUUS Kirjallisuuteen perehtyminen kirjallisuus oheislukemistona ei lasketa erillistä kuormittavuutta (vrt. esittävä opetus) kirjatentti, 100 sivua 20 h / 30 h huom! Ei koske kaunokirjallisuuden mitoittamista esim. 3 op (80 h) luetaan 400 sivua kotimaista tenttikirjallisuutta tai 266 sivua vieraskielistä kirjallisuudesta vaaditaan referaatin, kotiesseen, oppimispäiväkirjan tai vastaavan erillisen suoritteen tekemistä Mitoitus: annetaan aikaa lukemiseen, että tehtävän tekemiseen kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa työssä hakuteoksen tapaan Mitoitus: Anna Aikaa Ajatella -kirja: Taulukko 14 Ymmärtävä oppiminen ja aika : Mahdollista lukea 100 sanaa minuutissa helppoa suomenkielistä tekstiä. Minimissään varataan aikaa helpon suomenkielisen kirjallisuuden perehtymiseen 2,5 min/sivu, kun sivulla 250 sanaa 24 sivua/tunti Anna Aikaa Ajatella -kirja

12 Tehtävä Aiemmin Algebran kurssi (2ov) sisälsi 27h luentoja ja 39h harjoituksia. Tosiologian professori halusi tietää kuinka monta opintopistettä hänen kurssinsa olisi Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeilla. Millaiseen tulokseen hän tuli? Algebran kurssi on peruskurssi.

13 Ratkaisu (Peruskurssi) Algebran kurssi opiskelijan työmäärä Luennot Harjoitukset Aktiiviset Suhdeluku 1:2 Opiskelijan työmäärä = 27h*3 Esittävät 1:1 Opiskelijan työmäärä = 27h*2 Esittävät 1:2 Opiskelijan työmäärä = 39h*3 Toiminnalliset/ohjatut 1:3 tai 1:2 Opiskelijan työmäärä = 39h*4 tai min 39h*3 Tavoitteena on, että 2 ov (80h) opintojakso saadaan 3 op:n (80h) opintojaksoksi. Opiskelijan kokonaistyömäärä riippuu opetustavan valinnasta (tapa A ja B): A) aktivoivat luennot + toiminnalliset/ohjatut harjoitukset = 27h*3 + 39h*4 = 237h B) esittävät luennot + esittävät harjoitukset = 27h*2 + 39h*3 = 171h Arviointimenetelmän vaikutus opiskelijan työmäärään: Jos kurssilla on perinteinen tentti: (X/40h)*8h = esim. (171h/40h)*8h = 34,2h Jos kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia: Ei lisää opiskelijan työmäärää. Jos kurssilla vaaditaan erillinen tuotos: Tapauskohtaisesti selvitettävä Kurssin opiskelijan työmäärä on, jos siihen sisällytetään perinteinen tentti, B) 171h + 34,2h = 205,2h tai A) 237h +47,4h =284,4h. Opintopisteinä nämä ovat 205,2h * 0,0375 = 7,70 tai 284,4h * 0,0375 = 10,67 opintojakso on ylikuormittunut

14 TUNING-PROJEKTI: OPISKELIJAN TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI OPINTOJAKSOLLA 1. Opintopisteiden ja opiskeluun varatun tuntimäärän kartoitus 4. Opintojakson kehittäminen (opintopistemäärien, sisältöjen tai opetusmenetelmien muuttaminen) 2. Opintojakson sisällön ja opetusmenetelmien sekä opiskelijan ajankäytön suunnittelu 3. Kuormittavuuden ja toteutuneiden opiskelutuntimäärien tarkastelu Tuning-projekti: Opiskelijan kuormittavuuden arviointi (linkki vanhentunut) cdesc=asc TUNING PROJEKTI Kuomittavuudesta: unideusto org/tuningeu/workload a ects html

15 OPINTOJEN ETENEMINEN KATSOTAAN PALJONKO AIKAA OPISKELUUN MENEE AJANKÄYTÖN HALLINTA Ajankäytön seuranta Olli opiskelija TOTTA TOTISESTI! KEVÄÄN TASOTESTI LÄHESTYY. TÄYTYNEE OPISKELLA TÄYDELLÄ TEHOLLA HOPS 1.vsk. 2.vsk. 3.vsk. 4.vsk. 5.vsk. TYÖELÄMÄ OPINTOPOLKU Myös henkilökunta pystyy seuraamaan opiskelijoiden etene tehokkuus- ja vaikuttavuusmittareiden avulla TYÖELÄMÄPALAUTE

16 Opiskelijan ajankäytön ohjausta Opinto-oppaisiin opintojaksojen tietoihin on kuvattava avoimesti ja läpinäkyvästi mitoitusperusteet ja osaamistavoitteet. Opintojakson tietoihin joko opinto-oppaaseen tai muualle opiskelijalle helposti saatavalle on lisäksi kuvattava arviointimenetelmät ja kriteerit, jotka tukevat osaamistavoitteita, sekä opintojakson aikataulut Opintojakson aikana opiskelijalle on hyvä antaa ajankäytön ohjausta. Kerrottava esimerkiksi ohjatun ja itsenäisen työn määrä, mitä opiskelijalta vaaditaan. Lisäksi on opiskelija tehtävä tietoiseksi omasta ajankäytöstään tukee opiskelijoita itseohjautuvuuteen Parasta ajankäytön ohjausta on, kun opiskelija itse seuraa omaa opiskeluaan vähintään 5 viikon ajan. Tämä on tehokkain tapa oppia ymmärtämään omaa opiskeluaan ja oppia omaa ajankäytön hallintaa!

17 Opiskeluun käytetyn ajan seuraaminen hyödyllistä 2003 ajankäytön seurannassa olleet 1.vsk:n opiskelijaa saivat keskimäärin 2,9 ov enemmän opintoviikkoja kuin vastaavat muut 1 vsk:n opiskelijat. Toisena lukuvuonna nämä opiskelijat saivat keskimäärin 9,5 opintoviikkoa enemmän kuin muut vastaavat opiskelijat. Näyttäisi siltä, että oman ajankäytön seuranta 1.vsk:lla auttaa opiskelijoita saamaan nopeammin opintoviikkoja sekä ensimmäisellä että toisella vuosikurssilla "Aina ajoissa jatkoselvitys opiskelijoiden ajankäytöstä Sähkö- ja tietotekniikan osastolla kooste:http://www.ee.oulu.fi/research/opintotoimisto/wikinliitetiedostot/o petuksenkehittaminen/raportitjahankkeet/muutraportit/sto_aina_ajoi ssa.pdf Kirja: OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN OHJAUS: nettisivut

18 Valmistuneiden vertailu Ajankäytön seurannassa olleet (2003, 2004) 1.vuosikurssin opiskelijat/muut samana vuonna aloittaneet Tilanne helmikuussa 2009 Vertailuryhmän ja seurannassa olevien lähtötasossa ei ollut eroja. [lähtötaso= opintoviikot ennen seurantaan osallistumista (syksyn opintoviikkokertymä) ja lähtöpisteet yliopistoon tullessa] VALMISTUNEET Ajankäytön seurannassa olleet Vertailuryhmä (muut samana vuonna aloittaneet) 2003 opiskelun aloittaneet Valmistuneita 11/48 = 22,9 % Valmistuneita 17/256 = 6,6 % Valmistumisriski v.2003 ajankäytön seurannassa olleilla oli 4 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. Valmistumisriski v.2004 ajankäytön seurannassa olleilla oli 18 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla opiskelun aloittaneet Valmistuneita 4/45 = 8,9 % Valmistuneita 1/202 = 0,5 %

19 Miten opiskelijan ajankäyttö ja osaamistavoitteet liittyvät toisiinsa? Osaamistavoitteisiin ei päästä ilman opiskelijan opiskeluun käyttämää aikaa Opiskelijat useinkaan eivät hahmota osaamistavoitetta (miksi?), joten arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijan ajankäyttöä suurimmaksi osaksi Myös kurssien sijoittuminen opetussuunnitelmaan ja muihin kursseihin nähden vaikuttaa ajankäyttöön Itsenäinen pohdintatehtävä: Mieti seuraavan kuvan avulla lisäten mielessäsi uusia laatikoita, että mitkä muut asia vaikuttavat opiskelijan ajankäyttöön?

20 Opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin arviointiin ja ajankäyttöön Opintojaksojen sijoittuminen ajallisesti keskenään (OPS) Osaamistavoitteet Arviointi Opiskelustrategia (pinta syvä) Työskentelymenetelmät Opettaja voi monin eri tavoin vaikuttaa opiskelijan oppimistuloksiin Ajankäyttö Oppimistulokset

21 Miten opettaja näkee osaamistavoitteiden ja ajankäytön yhteyden? Opettajan pitää kirjoittaa osaamistavoitteet koulutusohjelman kompetensseihin ja opetussuunnitelmaan peilaten Osaamistavoitteiden saavuttamiseen ajan arvioiminen on vaikeaa. Siksi onkin helpompi mitoittaa aika peilaten opetusmuotoihin ja käyttää esimerkiksi Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeita. Arviointimenetelmät pitää tukea osaamistavoitteiden saavuttamista Opiskelijan opintojaksolle käytettävissä oleva aika ja opiskelijan motivaatio vaikuttavat myös osaamistavoitteiden saavuttamistuloksiin Osaamistavoitteiden saavuttamisen tasoa ja opiskelijan ajankäyttöä tutkimalla voidaan saada selville, paljonko osaamistavoitteiden saavuttamiseen kuluu aikaa.

22 Opettajan näkökulma osaamistavoitteisiin, arviointiin ja ajankäyttöön Arviointikriteerit ja -metodit kiertotie Opetusmetodit, työskentelymuodot OPS ja Opintojakson tavoite Osaamistavoitteet Suora tie Ajan mitoittaminen Osaamistavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa aikaa on vaikea arvioida suoraan. Kannattaa käyttää kiertotietä! Käytettävissä oleva aika

23 Kuormittavuuden tarkastelu Kuormittavuuden jatkuva seuranta ja arviointi tärkeää! Pelkkä ajankäytön tarkastelu ei kerro kaikkea kuormittavuudesta Tärkeää huomioida mahdollisimman moni kuormittavuuteen liittyvä tekijä Ihanteellisinta olisi käyttää mahdollisimman montaa menetelmää rinnakkain esim. ajankäytön seurantaa, opiskelijoiden haastatteluja, opetussuunnitelman arviointia

24 Opintojen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat Opiskelijan yksilöpsykologiset lähtökohdat: opintotyytyväisyys, stressinsietokyky, opintojen vaatimukset ja hallintamahdollisuudet Ajankäytölliset lähtökohdat: Opiskelijan käytössä oleva aika suhteessa työmäärään, johon vaikuttavat henkilökohtaiset ja opintoihin liittyvät aikataulutukset esim. opintosuunnitelman aikataulutus Opetussuunnitelman näkökulma: Opintojen linjakkuus, kumuloituvuus*, mitoitus, käytännön toteutus, resurssit jne. * Kumuloituva oppiminen = opittu tieto rakentuu aikaisemmin opittuun tietoon. Aiemmin opittu tieto on siis pohjana opetettavalle asialle.

25 Kuormittavuuden tarkastelu Kuormittavuuden tarkastelu opintojaksolla Antaa opettajalle tietoa oman kurssin kuormittavuudesta Mitoittamisen välttämätön tuki Ei kerro kokonaiskuormittavuuden kokemuksesta; yksittäiseen opintojaksoon käytetyllä ajalla ja kuormittavuuden kokemuksella ei vahvaa yhteyttä Seurantaa opintojaksotasolla (esim. Wennström 2006, Haluaisin kyllä ymmärtää) Vaatii vähemmän resursseja Kokonaiskuormittavuuden tarkastelu Antaa opiskelijan arjesta totuudenmukaisemman kuvan Seurantaa viikkotasolla (esim. Jutilan tutkimukset OY:n sähkö- ja tietotekniikan osastolla) Vaatii opettajilta paljon yhteistyötä

26 YLIKUORMITTUNUT OPISKELIJA MINIMOI OMAN AJANKÄYTTÖNSÄ JA KESKITTYY VAIN KURSSIN LÄPÄISYYN YMMÄRTÄVÄÄN OPPIMISEEN VAADITTAVA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -YKSILÖLLISET TEKIJÄT(MOTIVAATIO, KYVYT..) -OPPIMISEN KUMULOI- TUMINEN -VAIKEUSTASO -OPETUKSEN JA OHJAUKSEN LAATU MINIMILÄPÄI- SYYN VAADIT- TAVA TODEL- LINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -OPINTOJEN RAKEN- TEEN SAMANA PYSY- MINEN (TENTIT, HARJOITUSTYÖT...) NÄYTTÄÄ VAKIOITU- VAN OPISKELIJA- POLUN MAH- DOLLISTAMA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -YHTÄ AIKAA TOTEUTU- VIEN OPINTOJAKSO- JEN MÄÄRÄ -KURSSIEN PIRSTALEI- SUUS -OPISKELIJAN KURSSI- AHNEUS 40 t 8 t 20 t 12 t TODELLINEN OPISKELIJAN TEKEMÄ TYÖ VAIKUTTAA: -EDELLISTEN LISÄK- SI MYÖS OPISKE- LUN ULKOISET TEKIJÄT (PERHE, TYÖ, ELÄMÄNTI- LANNE, TOIMEEN- TULO...) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ:

27 Miten ylikuormittavuutta ehkäistään? Lähtökohtana osaamistavoitteet Selkeä, läpinäkyvä tavoite (ei vaalilupauksia ) Selkeä, läpinäkyvä arviointi (metodit ja kriteerit) Joustavia oppimistehtäviä, jotka tukevat tavoitetta (opiskelija voi valita itselleen tehokkaimman opiskelumenetelmän) Joustavia arviointimenetelmiä Selkeä keskimääräinen syvällisen oppimisen mahdollistava ajankäyttösuositus Opetussuunnitelma, joka mahdollistaa edellisen Opintojen kumuloituvuus ja linjakkuus niin opetus-suunnitelman kuin yksittäisten opintojaksojenkin tasolla

28 Esimerkkejä kuormittavuuden kokemuksista Seurantaa opintojaksotasolla (Wennström 2006) Aikaa käytetty paljon mitoitettua vähemmän Ylikuormittavuutta tuntevia kuitenkin melko paljon > Mistä johtuu?? Jonkin verran tekemistä. Ennen tenttiä vähän stressiä. Lukeminen olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin. Tenttiin lukiessa tuntui että ei opi mitään, koska muistiinpanot olivat irrallisesti jaoteltu. Aikapula esseen kirjoitusvaiheessa, virhearviointi. Ennen esseen palautusta todella kiire. Johtui osin omasta aiemmasta aikaansaamattomuudesta ja osin monista tenteistä. Kokeeseen lukuaikana vähän stressasi, että miten kerkeää sisäistää sen ison alueen, kun oli muitakin tehtäviä ja kokeita tulossa. Ei oikeastaan juuri tähän kurssiin liittyen. Tietysti näin joulun alla on koesuma ja töiden palautuksia, se oli ehkä sellainen yhteisstressi.

29 Esimerkkejä sopivasta kuormittavuudesta Ei ollut, koska käännöstehtävät olivat kiinnostavia. Kurssi ei ollut erityisen kuormittava. Koetehtävänä oli tekstin analysointia kotona, johon annetut kolme päivää riittivät. Ei ollut. Esseitä oli mukava kirjoittaa, mutta vielä mukavampaa olisi ollut, jos meille olisi annettu edes jonkunlaisia ohjeita. Ei ollut oikeastaan missään vaiheessa. Tentin aikaan oli muitakin tenttejä aika lähekkäin, mutta sain ajankäyttöni aika hyvin suunniteltua, niin ei stressi päässyt yllättämään.

30 Esimerkkejä ylikuormittavuuden kokemuksista (Wennström 2006) Keskustelut opiskelijoiden kanssa Sattumat: sairastuminen, muu elämä, tenttikirjan puute, ope sössii ryhmätyöt viikon päähän Ajankäytön hallinta: suunnittelun puute tai epäonnistuminen, ennakoinnin vaikeus Kiinnostus: pakkopulla kuormittaa, aikaa halutaan käyttää vähän Lukujärjestys: lukuvuoden epätasaisuus Oma opiskelutyyli: työskentelymenetelmät, jotka eivät tue omaa opiskelutyyliä

31 AIKA JA OPISKELU? -OPISKELIJAN TEHTÄVÄ: KÄYTTÄÄ AIKAA OPISKELUUN (MIN 40 h/vk); OPPIMINEN TAPAHTUU OPISKELIJAN AJASSA -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -OPISKELU JOKA EI PALVELE OPPIMISTA SITOO SEKÄ OPISKELIJAN ETTÄ OPETTAJAN AIKAA -JOS OPISKELIJA EI KÄYTÄ TARPEEKSI AIKAA YMMÄRTÄÄKSEEN ASIOITA, OPISKELU EI PALVELE KETÄÄN -OPISKELIJAN KANNATTAA PYRKIÄ KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA (AJANKÄYTÖN HALLINTA)

32 Opetusteosta ei voi seurata suoraan oppimistulosta, sillä oppiminen on aina seurausta oppijan toiminnasta. OPETUSTEKO OPPIMISTEKO OPPIMISTULOS -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -AJAN VARAAMINEN ITSENÄISEEN TYÖSKENTELYYN ON TÄRKEÄÄ -PYRITÄÄN KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA Akateeminen opetussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -kirjat löytyvät tästä

33 Lukujärjestys 30h Nimi: Kalle Kiila Lukujärjestys viikko: 41 klo ma o.tapa ti o.tapa ke o.tapa to o.tapa pe o.tapa la o.tapa su o.tap a Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li FY L FY L Tekn.e ng L Mat.PKI L Johd.o H Mat.alg L Tekn.e ng L Mat.alg L Mat.alg L FY L Mat.PKI L Mat.alg L FY L Mat.PKI L Mat.alg H FY H Mat.alg H FY H Johd.o L Johd.o L H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet)

34 Varataan opiskelulle aikaa Varataan aikaa ½ h luennoille (2h luento) valmistautumiseen Varataan aikaa 3h harjoituksiin (2h harjoitukset) valmistautumiseen

35 Lukujärjestys 48 h Nimi: Kalle Kiila Lukujärjestys viikko: 41 klo ma o.tapa ti o.tapa ke o.tapa to o.tapa pe o.tapa la o.tapa su o.tapa Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o H Mat.PKI Li Johd.o HT FY L FY L Tekn.e ng L Mat.PKI L Johd.o H Mat.alg L Johd.o HT Tekn.e ng L Mat.alg L Mat.PKI HT Mat.alg L FY L Mat.PKI L FY OL Mat.alg L FY HT FY L Mat.PKI L Mat.alg HTR Mat.PKI HT FY HT Mat.alg H FY H Johd.o HTR Mat.PKI HTR Mat.alg HTR Mat.PKI OL Mat.alg H FY H Johd.o HTR Mat.alg OL Mat.alg HT Johd.o L FY HT Johd.o L Tekn.en g OL Johd.o OL H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet) HTR = harjoitusten tekeminen ryhmässä ilman ohjaaja, OL = omaa lukuaikaa, HT = itsenäistä harjoitusten tekemistä

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Asuinkerrostalon putkistosaneerauksen työelämävaateiden huomioiminen opetuksessa - korjausrakentamisen opintojakso

Asuinkerrostalon putkistosaneerauksen työelämävaateiden huomioiminen opetuksessa - korjausrakentamisen opintojakso Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutuksen kehittämishanke Asuinkerrostalon putkistosaneerauksen työelämävaateiden huomioiminen opetuksessa - korjausrakentamisen opintojakso Seppo

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen Metadata älykkäässä oppimisympäristössä Jarkko Suhonen 18.12.2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Metadataa ja oppimisolioita voidaan hyödyntää toteutettaessa

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2012. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Kaisa Heikkinen Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2012. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Kaisa Heikkinen Pekka Tanskanen PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 16.8.2012 Keskiviikko

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot