Maa- ja metsätalousministeriö Muistio Kala- ja riistaosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriö Muistio Kala- ja riistaosasto Kalastuksen järjestelyt Tornionjoen kalastusalueella perustuen Ruotsin kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen voimaansaattamislain säännöksiin Tausta Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus (SopS 91/2010) ja siihen olennaisena osana kuuluva Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö tulivat voimaan 1 päivänä lokakuuta Sopimus saatettiin voimaan lailla 722/2010 ja Tasavallan presidentin asetuksella 817/2010. Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 :n mukaan Suomen ja Ruotsin hallitus tai niiden määräämät viranomaiset käyvät vuosittain keskusteluja tarpeesta poiketa kalastussäännön määräyksistä tai mukauttaa kalastuksen alkamisajankohtia. Pykälä sisältää niin sanotun joustavuusperiaatteen, jonka mukaan rajoituksia voidaan joka tiukentaa tai lieventää ja siten sopeuttaa kalastusta kalakantojen tilan mukaan. Neuvotteluja asiasta tulee käydä siten, että paikallisia tahoja ehditään kuulla ja määräyksiä koskevien päätösten tekemiselle on edellytykset viimeistään huhtikuun 1. päivänä määräysten soveltamisvuonna. Hallituksen esityksessä rajajokisopimuksesta (HE 264/2009 vp) on kalastussäännön 16 :ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että neuvottelut on aloitettava niin ajoissa, että määräykset voidaan antaa hyvissä ajoin ennen kalastuskauden alkua. Lisäksi todetaan, että viranomaisten on saavutettava yhteisymmärrys asiasta viimeistään huhtikuun 1 päivänä määräysten soveltamisvuonna. Rajajokisopimuksen voimaansaattamislain 3 :n mukaan maa- ja metsätalousministeriö tekee kalastussäännön 16 :ssä tarkoitetun sopimuksen Ruotsin hallituksen tai sen nimeämän viranomaisen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö asetti neuvotteluvaltuuskunnan ja aloitti neuvottelut Ruotsin Fiskeriverketin kanssa Haaparannassa. Suomen neuvottelutavoitteet Suomen päällimmäiseksi neuvottelutavoitteeksi muodostui se, että Ruotsin puoleisella merialueella harjoitettava lohenkalastus kiinteillä pyydyksillä (isorysillä) aloitettaisiin mahdollisimman myöhään. Tämä sen vuoksi, että lohenkalastus aloitetaan tällä alueella ensimmäisenä kalastussäännön mahdollistamana ajankohtana (17.6. kello 12.00)

2 2 huomattavasti suomalaisia kalastajia aiemmin (kesällä 2010 aloitus oli vain kahdella kiinteällä pyydyksellä). Lisäksi kesällä 2010 lohen nousu Perämeren luonnonlohijokiin ml. Tornionjokeen lähes puolittui. Näiden syiden vuoksi Suomi näki tarpeelliseksi pyrkiä myöhentämään lohenkalastuksen aikaista aloitusta Ruotsissa. Suomi viittasi rajajokisopimuksen ja kalastussäännön tarkoitukseen kalakantojen suojelusta ja kestävästä käytöstä sekä Ruotsin tärkeänä pitämään joustavuusperiaatteeseen, joka on sisällytetty kalastussäännön 16 :ään. Lisäksi Suomi esitti, että jokialueella tehtäisiin vastaavia rajoituksia, jotta ratkaisu olisi kalastussäännön tarkoituksen edellyttämällä tavalla tasapainoinen. Lisäksi Suomen tavoitteena oli, että Ruotsin puolella harjoitettava kalastus kiinteillä pyydyksillä noudattaisi kalastussäännössä ja sitä koskeneissa neuvotteluissa sovittuja määräyksiä. Tämä koskee erityisesti vaatimusta pyydyksiin joutuneiden lohien ja taimenten varovaisesta vapauttamisesta päivittäin sen jälkeen kun pyydykset alkaen asetetaan pyyntiin muiden lajien kalastusta varten kun vielä lohen ja taimenen kalastus on kielletty. Kyseiseen kalastukseen liittyy vaatimukset pyydysten koennasta ja niistä otetun saaliin satamaan purkamista koskevista ennakkoilmoituksista sekä käytettävien satamien määrien ja pyydysten koenta-aikojen rajoittamisesta. Maa- ja metsätalousministeriön ja Lapin ELY-keskuksen edustajat olivat suullisesti yhteydessä paikallisiin kalastuksen sidosryhmiin kuullakseen heitä em. neuvottelutavoitteista. Sidosryhmät puolsivat kyseisiä tavoitteita. Neuvottelujen kulku Haaparannassa pidettyjen neuvottelujen jälkeen Ruotsi totesi, että se haluaa perehtyä Suomen suullisesti esittämiin ehdotuksiin ja että muodostaakseen kantansa se pyytää Suomen ja Ruotsin lohitutkijoiden yhteisen arvion lohikantojen tilasta. Suomi lähetti Ruotsille kirjallisen ehdotuksen pöytäkirjaksi, joka sisälsi em. neuvottelutavoitteita. Ruotsin toivoma tieteellinen arvio valmistui ja se voidaan katsoa puoltavan Suomen ehdotusta. Ruotsi vastasi kuitenkin , ettei lohenkalastuksen alkamispäivää meressä tulevalla kalastuskaudella tarvitse muuttaa. Ruotsin mukaan on liian aikaista arvioida onko vuonna 2010 pienentynyt lohen nousumäärä osa luontaista vaihtelua tai vähenevän trendin alku. Ruotsi kuitenkin suhtautui myönteisesti Suomen ehdotukseen valvonnan tehostamisesta. Ehdotuksen mukaan kalastajien tulisi kalastaessaan alkukesästä muita lajeja kuin lohta ja taimenta suorittaa pyydysten päivittäisen koennan ja lohien ja taimenten vapauttamisen siten, että pyydyksen kalapesä nostetaan kokonaan ylös vedestä. Tämä mahdollistaa sen, että läsnä oleva valvoja voi paremmin todentaa lohien ja taimenten vapauttamisen. Lisäksi Ruotsi ehdotti, että siikalipon 80 mm silmäkokovaatimuksesta luovuttaisiin, koska se aiheuttaa siikojen vahingoittumista. Samansisältöinen pyyntö oli myös lähetetty Suomen

3 3 viranomaisille. Ruotsi ehdotti lisäksi täydennyksiä kalastussäännön liitteeseen 2 apajapaikoista. Suomen puolelta pyydettiin että ministerit Sirkka-Liisa Anttila ja Eskil Erlandsson voisivat vielä keskustella lohenkalastuksen aloitusajankohdasta. Keskustelut järjestettiin Brysselissä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksen yhteydessä Ministeri Erlandsson toisti tässä tapaamisessa Ruotsin pääasiallisen kannan, eikä voinut hyväksyä Suomen esitystä. Neuvottelutulos Suomen ja Ruotsin neuvotteluissa yhteisymmärrystä saavuttaneet asiat olivat siten em. vaatimus kalapesien nostamisesta ylös vedestä ja siikalipon silmäkokovaatimuksen poistamisesta sekä liitteen 2 täydennykset. Nämä elementit sisällytettiin pöytäkirjaan, joka allekirjoitettiin Perustuslain 95 :n mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriön ja Fiskeriverketin allekirjoittama pöytäkirja sisältää lähinnä teknisiä tarkistuksia ja täydennyksiä kalastussääntöön, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten eduskunnan toimivaltaan. Tämän mukaisesti em. pöytäkirjan elementit on sisällytetty ehdotukseen Tasavallan presidentin asetukseksi, jolla pöytäkirjan velvoitteet saatettaisiin voimaan Suomessa. Pykäläkohtaiset perustelut 1 Pykälällä määriteltäisiin asetuksen tarkoitus, joka ottaisi huomioon, että asetus olisi toistaiseksi voimassa. Asetukseen voisi siten sisällyttää maiden jatkossakin sopimia asioita. 2 Pykälällä säädettäisiin kiinteiden pyydysten päivittäistä kokemistapaa koskevasta velvoitteesta. Kokeminen edellytettäisiin tapahtuvan siten, että kalapesä kalastajan toimesta nostettaisiin vedestä, jotta koko kalapesän saalis ja siihen joutuneiden lohien ja taimenten varovainen vapauttaminen voitaisiin valvojan toimesta yksiselitteisesti todentaa.

4 4 3 Pykälällä poikettaisiin kalastussäännön 8 :n 6 momentista, jonka mukaan siikalipon silmäkoon tulee olla vähintään 80 mm. Tornionjoen kalastusalueella toimivalta taholta on tullut sitä koskeva hakemus, jossa myös todetaan, että siiat vahingoittuvat 80 mm silmäkoon lipossa. Tämän välttämiseksi säilytettäisiin vain aiemmin voimassa olleen siikalipon lankavahvuutta koskeva velvoite. 4 Pykälällä muutettaisiin kalastussäännön liitteessä 2 olevia apajapaikkoja siten, että apajapaikoiksi listattaisiin Kukkolankoskella Kukkola 6:12 ja aiemmin liitteestä poisjäänyt apajapaikka Kärsänkin-Kulleapaja sekä tehtäisiin joitakin korjauksia paikkojen nimiin. 5 Pykälällä määritettäisiin asetuksen voimaantulon ajankohta, joka olisi mahdollisimman pian lausuntokierroksen jälkeen.

5 5 Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen ja sen olennaisena osana olevan Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 :n mukaisesti sovittujen kalastussäännöstä poikkeavien määräysten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä päivänä toukokuuta 2011 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään: 1 Tarkoitus Suomen ja Ruotsin välillä Tukholmassa 11 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) olennaisena osana olevan Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 :n perusteella Suomen ja Ruotsin viranomaisten sopimat asiat ovat voimassa sellaisina kuin niistä on tässä asetuksessa säädetty. 2 Lohien ja taimenten vapauttamisen valvonta Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 12 :n 4 momentin mukainen vaatimus kaikkien kalapesien päivittäisestä koennasta edellyttää, että kalapesä nostetaan ylös vedestä siten, että koko kalapesän saalis ja kaikkien pyydettyjen lohien ja taimenten varovainen vapauttaminen voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta. 3 Lipon määrittely Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus on Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 8 :n 5 momentista poiketen sallittu myös alle 80 millimetrin silmäkoon hapaasta tehdyllä lipolla, joka on valmistettu enintään 0,40 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka). 4 Apajapaikat Muutetaan Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön liitteessä 2 olevia apajapaikkoja tämän asetuksen liitteessä mainittujen apajapaikkojen osalta. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan toukokuuta päivänä Helsingissä päivänä toukokuuta 2011

6 LIITE 2. APAJAPAIKAT Lippo Kukkolankoski Kukkolan kylä Kukkolan osakaskunta Kukkolan siikakalastusyhtymä Kukkola 6:12 Lahti Kulkuverkko ja kulle Kultaniitty Pekanpää Pekanpään kalastuskunta Puittamonsaari Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemifiskeförening Pukulmi Kainuunkylä Kainuunkylän kalastuskunta Bockholmen Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemifiskeförening Laurinhieta Nuotioranta Nuotiorannan kalastuskunta Niemis byaområde Luppios laxfiskeförening Kärsänkin-Kulleapaja Kuivakangas Kuivakankhaan kalastuskunta Kuivakangas skifteslags samfällighetsförening

AVOIN KANTELUKIRJE JA KORVAUSVAATIMUS

AVOIN KANTELUKIRJE JA KORVAUSVAATIMUS KALASTUSLUVAT VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE www.vaylanviehelupa.fi VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE Pello 30. tammikuuta 2014 C/O Heikki Jolma Jolmantie 22 95700 Pello 0400-180704 heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi SUOMEN VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että huumausaineen viljelyn, kuljettamisen ja kuljetuttamisen yritys säädetään huumausainerikoksena

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot