Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus Virkatie Kirkkonummi Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut Faksi (09) Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p pyytää tarjousta jäljempänä määritellyn ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun tuottamisesta ajalle sekä mahdollinen optiovuosi HANKINTAMENETTELY Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on jätetty ilmoitus Julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituskanavaan, HILMAan sekä Kirkkonummen kunnan nettisivuille. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614). Tarjouspyynnön mukaiset palvelut kuuluvat tuoteluokituksen mukaan hankinta-asetuksen liitteen B pääluokan 25 (terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, CPV-koodi ) mukaisiin toissijaisiin palveluihin, joten EU:n laajuinen ilmoitusmenettely ei koske tätä tarjouskilpailua. Kaikille tarjouksen määräaikaan jättäneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 2. TAUSTATIEDOT Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjoaja vastaa kaikista tarjouksen tekemiseen liittyvistä kuluista eikä ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hankinta peruuntuisi tai keskeytyisi. on n asukkaan kunta Länsi-Uudellamaalla. Tällä hetkellä kunnan väestö on varsin nuorta ja hyvinvoivaa (mm. sairastavuusindeksi on alle 80). Lapsiperheiden osuus talouksista on huomattava eli noin 51 prosenttia. Yli 75 vuotiaiden määrä on tällä hetkellä varsin alhainen (n. 3,3 %), mutta väestö on kuitenkin ikääntymässä. Tarkempia tietoja kunnasta ja sen väestöstä on löydettävissä kunnan www sivuilta (). Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta tarjoaa kuntalaisille omalääkärin ja sairaanhoitajan palveluita eri terveysasemilla (pääterveysasema Kirkkonummen keskustassa sekä Masalan ja Veikkolan terveysasemat). Päiväaikainen sekä iltapäivystys järjestetään tällä hetkellä pääterveysasemalla klo 8 22 kaikkina päivinä viikossa. Yöpäivystys järjestetään Espoossa Jorvin sairaalassa klo 22 8 kaikkina päivinä viikossa. Perusturvalautakunta päätti , että päivystys siirtyy perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin ajalla klo Jorvin yhteispäivystyksen yhteyteen myöhemmin sovittavana ajankohtana. Siirto toteutunee loppuvuodesta Käytössä olevien tilastotietojen perusteella vuonna ensihoito- ja sairaankuljetustehtäviä oli seuraavasti: Tehtävät kiireellisyysluokittain vuosina A (välitön hengenvaara) B (ensihoidon lisäksi nopea kuljetus) C (ensihoidon arvion ja sairaankuljetuksen ilmeinen tarve) D (perustasoisen sairaankuljetuksen tehtävä ja siirtokuljetukse Yhteensä

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 3. HANKINNAN KOHDE Tarjousta pyydetään Kirkkonummen kunnan perusturvan järjestämisvastuulla olevan ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun tuottamisesta Kirkkonummen kunnan alueella alkaen. Hankintaan sisältyy kansanterveyslakiin perustuvan ja sairaankuljetusasetuksessa (565/1994) tarkoitetun sairaankuljetuksen ja ensihoidon tuottaminen sisältäen sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisen, lääkinnällisen pelastustoiminnan sekä varsinaisen sairaankuljetuksen jäljempänä tarkemmin määritellyin ehdoin. Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset sekä muut tarjouksessa annetut sitoumukset kaikilta osin viimeistään sopimuskauden alkaessa. Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia. Hankinta suoritetaan yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimus tehdään ajankohdaksi Hankintayksikön päätöksen mukaan tätä sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella eli saakka. Jättäessään tarjouksen tarjoaja sitoutuu jatkamaan sopimusta mahdollisen optiokauden ajan. 4. TARJOUSTEN KÄSITTELY Määräajassa saapuneiden tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus Tarjousten vertailu 4.1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Käsittelyn ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan kelpoisuus palvelujen tuottamiseen tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien kelpoisuuden arvioinnissa hankintayksikön on hankintalain mukaan suljettava pois tarjouskilpailusta tarjoaja, jos hankintayksikön tiedossa on, että sen poissulkemiseen on hankintalain 53 :ssä mainittu peruste. Tarjoajan kelpoisuuden arvioimiseksi palveluntuottajan tulee täyttää liitteen 1

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 mukainen vaatimustaulukko sekä liittää se ja siinä vaaditut selvitykset ja todistukset tarjoukseensa. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka arvioidaan tarjoajan taloudesta ja toiminnasta saatujen tietojen perusteella sellaisiksi, ettei näillä ole riittäviä edellytyksiä selviytyä hankittavan palvelun velvoitteista. Hankintayksikkö voi harkintansa mukaan käyttää lisäksi muita hankintalain mukaisia poissulkemisperusteita (hankintalaki 54 ) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus Käsittelyn toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjousten tulee täyttää palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjouspyynnön ehdot. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät täytä palvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia tai tarjouspyynnön ehtoja tai jos tarjouksen mukana ei toimiteta siinä pyydettyjä liitteitä, todistuksia ja selvityksiä Tarjousten vertailu ja valintaperuste Tarjousten vertailuun pääsevät ne tarjoukset, jotka ovat läpäisseet tarjousten käsittelyn edelliset vaiheet. Valintaperusteena on, että hyväksytyksi tulee tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailussa tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella siten, että hinnan painoarvo on 50 % ja muiden vertailuperusteiden yhteensä 50 %. Vertailuperusteina käytetään tärkeysjärjestyksessä: Kokonaishintaa (alv 0%) Henkilöstö Ensihoito- ja sairaankuljetusvalmius Laadunhallinta, valvonta ja raportointivelvollisuus Sairaankuljetusajoneuvot, niiden varustus ja viestintäjärjestelmä Vertailussa on käytettävissä 100 prosenttia, joista hinnan painoarvo on 50, henkilöstö 20, ensihoito- ja sairaankuljetusvalmius 20, laadunhallinta, valvonta

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 ja raportointivelvollisuus 5 sekä sairaankuljetusajoneuvot, niiden varustus ja viestintäjärjestelmä 5. Hintapisteet laskemme kaavalla: halvin kokonaisvuosihinta / tarjottu kokonaisvuosihinta * 50. Vertailuhintana käytetään valmiudella ja annetuilla suoritemäärillä laskettua laskennallista kokonaisvuosihintaa (liite 2). Muut vertailuperusteet ja niiden laatukriteerit on kuvattu luvussa 5. Kirkkonummen kunnan perusturvalautakunta hyväksyy tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. 5. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUKRITEERIT HANKITTAVALLE PALVELULLE Tässä luvussa esitellään hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset (vähimmäisvaatimukset lihavoituna ja kursivoituna) sekä pääosa laatukriteereistä. Liitteessä 3 on lisäksi muita laatukriteerejä, jotka liittyvät käytettäviin vertailuperusteisiin. Palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee kuvata palveluun liittyvää toimintaansa palvelunkuvauksessaan. Tarjoajan on liitettävä em. palvelunkuvaus (liite 4) tarjoukseensa. Vähimmäisvaatimuksiin ja laatukriteereihin on vastattava liitteellä 3, joka on liitettävä tarjoukseen. Liitteessä 3 vaaditut selvitykset on annettava palvelunkuvauksessa (liite 4). Tarjousten vertailussa käytetään liitteen 3 mukaisia laatukriteereitä Henkilöstö: 20 prosenttia Palveluntuottajalla tulee olla edellä kuvatun sairaankuljetusvalmiuden ja ensihoidon edellyttämä riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, jonka osaamistaso palvelun tuottajan tulee osoittaa sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärille. Sairaankuljettajilta vaaditaan Jorvin alueen voimassa olevan hoitotason (auto1) ja perustason (auto 2) toimimiseen edellytettävät koulutusvaatimukset. Yksikössä tulee olla aina sellainen miehitys, että palveluita voidaan tarjota sekä suomen että ruotsin kielellä. Tarjoajan tulee esittää suunnitelma henkilökunnan rekrytoinnista ja hankittavan henkilöstön koulutuksesta, ammattipätevyydestä ja

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 työkokemuksesta. Suunnitelman tulee sisältää selvitys koulutus- ja kehittämistoimintaan sekä defusing-toimintaan käytössä olevasta henkilöstöresurssoinnista. Sairaankuljettajilla tulee olla sairasauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Palveluntuottajan tulee järjestää sairaankuljettajille tarvittava täydennyskoulutus. Henkilökuntaan tulee kuulua vähintään 2 kouluttajaksi kykenevää henkilöä, jotka huolehtivat toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä työaikana vähintään 2 tuntia kuukaudessa. Lisäksi sairaankuljettajat ovat velvollisia osallistumaan HUSin järjestämään ensihoidon koulutukseen. Palveluntuottajan tulee mahdollistaa koulutukseen osallistuminen. Palveluntuottaja on velvollinen perehdyttämään henkilökunnan työtehtäviinsä Kirkkonummella ennen sopimuskauden alkua. Henkilökunnan tulee olla nimettyjä toimimaan päätoimisesti Kirkkonummella Ensihoito- ja sairaankuljetusvalmius: 20 prosenttia Sairaankuljetusvalmius - 1. auto, hoitotason yksikkö, pääasiassa kiireelliset tehtävät (sijoitettuna enintään 2 km päässä pääterveysasemalta), välitön lähtövalmius 60 s, 24 h/vrk - 2. auto, perustason yksikkö, pääasiassa kiireettömät tehtävät sekä siirtokuljetukset (sijoituspaikka toiminnallisesti järkevässä paikassa, josta kyetään joustavasti palvelu tuottamaan, kuitenkin niin, että Kirkkonummen keskustan alue tulee tavoittaa 20 minuutissa hälytyksestä), lähtövalmius 60 s, klo joka päivä Tarjouspyyntöön tulee lisätä selvitys siitä, miten palveluntuottaja pystyy tuottamaan alueelliset palvelut (esim. Veikkolan alue). Terveyskeskus voi määrätä sekä hoitotason että perustason yksikölle sille soveltuvia terveyskeskuksen tehtäviä, ilman erillistä korvausta, mikäli se ei vaaranna toimintavalmiutta (esimerkiksi tipanlaitto vuodeosastolla). Palveluntuottaja ei saa ilman terveyskeskuksen lupaa tehdä sopimuksia muiden palvelunostajien kanssa tässä tarjouspyynnössä tarkoitettujen sairaankuljetusajoneuvojen käytöstä näille ajoneuvoille määritettynä aikana. Toimipaikkakouluttajana toimiminen erillisen koulutusohjelman mukaan. Palveluntuottajan henkilökunnan tulee järjestää terveyskeskuksen henkilökunnalle koulutusta kerran kuukaudessa (ei lomakausina), aiheina

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 terveyskeskuksen valinnan mukaan elvytys, VIRVE-puhelimien käyttö, suuronnettomuustilanteiden triage, intubaatio, ensihoito tapahtumapaikalla, hätäpotilaiden kohtaaminen jne. Palveluntuottajalla tulee olla ensihoidon johtamisjärjestelmä Laadunhallinta, valvonta ja raportointi: 5 prosenttia Palveluntuottajalla tulee olla käytössään laadunhallintajärjestelmä, jonka pohjalta se kehittää ja arvioi palvelun laatua. Laadun seurantaan ja arviointiin käytettävät parametrit on kuvattava tarjouksessa. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään asiakaspalautejärjestelmä, joka kertoo asiakkaiden tyytyväisyyden laatuun. Palveluntuottajan tulee kerran vuodessa raportoida asiasta tilaajalle. Palveluntuottaja raportoi toiminnastaan ja palvelun laadusta tilaajalle kolme kertaa vuodessa: 30.4., ja Raportti tulee toimittaa kahden viikon kuluessa kunkin jakson päättymisestä. Raportoinnin tulee sisältää eri sairaankuljetusten määrät mm. sairaalasiirrot, Kelan maksamat/tilaajan maksamat siirrot, vasteajat. Em. tiedot tulee eritellä palveluntilaajan erikseen määrittelemällä tasolla. Tilaaja raportoi sopimuksen toteutumisesta palvelulle asetettujen vaatimusten ja tarjotun palvelun perusteella. Tilaaja ja palveluntuottaja järjestävät tarpeen mukaan tilaajan koolle kutsumana, mutta vähintään vuosittain yhteisen arviointikokouksen sopimuksen toteutumisesta ja palvelun laadusta Sairaankuljetusajoneuvot, niiden varustus ja viestintäjärjestelmä: 5 prosenttia Palveluntuottajalla tulee olla käytettävissään 2 (kaksi) sairaankuljetusajoneuvoa sekä järjestettävissä yksi vara-auto. Ajoneuvojen ja niiden varustetason sekä kunnon tulee olla tyypiltään ja tasoltaan (mm. ajokilometrit) voimassaolevien normistojen (vähintään SFS-EN 1789 standardin b luokan vaatimusten) mukaisia ja mahdollistaa korkeatasoisen ensihoidon antamisen sekä toimintavalmiuden. Ajoneuvojen varusteiden ja lääkkeiden tulee olla sairaanhoitopiirin hoitotason (auto 1) ja perustason (auto 2) ohjeistuksen mukaiset. Ajoneuvot ja niiden varustuksen hyväksyy sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri. Vaadittavat liitteet:1) kuvaus palveluissa käytettävistä ajoneuvoista (käytettävien ajoneuvojen merkit, mallit, vuosimalli ja ajokilometrit), 2) Erittely käytettävien autojen varustuksesta. Tarjoukseen on liitettävä selvitys vara-auton järjestämisestä (ajoneuvon tiedot kts. yllä ja mistä järjestetään).

8 TARJOUSPYYNTÖ 8 Lisäksi tarjoukseen on liitettävä selvitys ajoneuvojen säilytysolosuhteista (huomioon ottaen mm. lääkkeiden ja infuusionesteiden mahdolliset lämpötilanvaihtelut, hoitotilan sisälämpötila sekä sairaankuljetusautoihin mahdollisesti kohdistuvat varkaudet/murtoyritykset). Palveluntuottaja vastaa ajoneuvoista ja niihin liittyvistä luvista, varustuksesta sekä viestintäjärjestelmän (Merlot Medi) toimivuudesta ja toimintakunnosta. Palveluntuottaja käyttää Virve-verkkoa. Kirkkonummen kunnan perusturvan jo hankkima Merlot Medi järjestelmä on palveluntuottajan käytettävissä. Palveluntuottaja vastaa viestijärjestelmistä aiheutuvista kustannuksista ja käyttöönottokoulutuksesta ja muusta koulutuksesta sekä laitteiden huollosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Autoissa tulee olla GPRS-paikannin. Defibrillaattorissa tulee olla Bluetooth ja sen tulee olla Merlot Medin kanssa yhteensopiva. Palveluntuottaja ottaa vastaan toimialueelta tulevat sairaankuljetuspyynnöt hätäkeskuksen kautta ja pitää hätäkeskuksen ajan tasalla autojen sijainnista ja toimintavaiheesta jatkuvan valmiuden varmistamiseksi. Palveluntuottaja ilmoittaa markkinoinnissaan, että 112 on ainoa numero, josta yksiköt hälytetään. Yrityksen omaa numeroa ei käytetä. Sairaankuljetusajoneuvoissa tarvittavista lääkkeistä, nesteistä, kertakäyttötarvikkeista sekä käytettävistä lääkinnällisistä kaasuista vastaa palveluntuottaja omalla kustannuksellaan. Ajoneuvoissa tilapäisesti tarvittavat lisävarusteet järjestää palveluntuottaja. Ajoneuvoissa tarvittavat liina- ja suojavaatteet sekä sairaankuljettajien suojavaatteet hankkii ja niiden puhtaanapidosta huolehtii palveluntuottaja. 6. HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHTO 6.1. Hinnat Tarjouksen hinnat tulee esittää taulukossa (liite 2) seuraavasti: 1. Valmius /kk (alv 0%) sisältäen työskentelyn tilaajaan määräämissä tehtävissä 2. Siirtokuljetukset, joista tulee ilmoittaa - km-korvaus /km (alv 0%)

9 TARJOUSPYYNTÖ 9 - lähtökorvaus (alv 0%) - toisen sairaankuljettajan lisämaksu /h (alv 0) - lisäpotilas /km (alv 0%) - odotustunti /h (alv 0%) Siirtokuljetusten hinnat eivät saa ylittää sairaankuljetusasetuksessa (565/1994) mainittuja enimmäishintoja. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelusta veloitettavat kustannukset. Hintojen tulee olla sitovasti voimassa Palveluntuottajalla on oikeus esittää hintaansa muutosta, johtuen tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen korotuksista tai muista syistä aiheutuneista kohtuullisista välittömistä kustannuksista (jos kustannusten nousu vuositasolla on yli 3 %) edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehtäessä tiedossa ja palveluntuottaja pystyy osoittamaan perusteet hinnan muutokselle. Esitykset hinnan muutoksista perusteluineen voidaan esittää tilaajalle aikaisintaan kahdentoista (12) kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantuloajasta ja enintään kahdentoista (12) kuukauden välein. Mahdollisista hinnanmuutoksista käydään erilliset neuvottelut palveluntuottajan ja tilaajan välillä. Hälytyskuljetuksissa palveluntuottaja perii kulloinkin voimassa olevan liikenneja viestintäministeriön sairaankuljetuksen taksoista antaman asetuksen mukaiset maksut ja korvaukset kuljetettavalta tai siltä, joka hänen puolestaan niistä vastaa. ei vastaa näistä maksuista. Niistä hälytyksistä, jotka kohdistuvat Kirkkonummen kunnan toimialueelle ja joista KELA ei maksa korvauksia ja potilas maksumiehen puuttuessa jäisi kuljettamatta, kunta korvaa palveluntuottajalle sairaankuljetustaksaa vastaavan korvauksen Laskutus Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen valmiudesta ja siirtokuljetuksista (eriteltynä). Kirkkonummen kunnan perusturvalle osoitetut laskut pyydetään ensisijaisesti lähettämään verkkolaskuna. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä Maksuehto Kirkkonummen kunnan perusturva maksaa sopimuksen mukaiset korvaukset palvelun hyväksytyn vastaanoton perusteella palveluntuottajan ilmoittamalle tilille. Maksuehto on 30 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

10 TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN MUUT EHDOT 7.1. Tilat Palveluntuottaja vastaa tarvitsemiensa toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta Vaitiolovelvollisuus ja korvausvelvollisuus sekä ammattieettiset velvollisuudet Palveluntuottajan henkilöstöä sitoo laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä, pelastuslain, julkisuuslain, lain potilaan asemasta ja oikeuksista ja muidenkin lakien mukainen vaitiolovelvollisuus. Sairaankuljetustoiminnassa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen osalta sovelletaan potilasvahinkolakia. Pelastuslain mukaisessa toiminnassa aiheutuvien vahinkojen osalta noudatetaan pelastuslakia ja vahingonkorvauslakia. Palvelutuottaja velvoittaa ensihoitohenkilöstöstään muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia Hälytysohjeet Sairaanhoitopiiri antaa palveluntuottajalle ja hätäkeskukselle ohjeet valmiudesta ja sairaankuljetuksen toteuttamisesta (hälytysohjeet). Ohjeiden muutoksista tilaaja on velvollinen ilmoittamaan palveluntuottajalle viivytyksettä Hankintasopimus Palvelun ostajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamista koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että perusturvalautakunnan tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisen hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) 4. Tarjous

11 TARJOUSPYYNTÖ Vakuudet ja vakuutukset Palveluntuottaja vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan Toiminnan vastuuvakuutus Palveluntuottajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot Työturvallisuus Palveluntuottaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet Toimitusehdot Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. Palvelutuotannon alkamisen mahdollisesta viivästymisestä määritellään sopimuksessa viivästyssakko, joka on 3,0 % per alkava viikko tarjouspyynnön laskennallisesta vertailuhinnasta, jonka tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan liitteessä 2, mikäli alkaminen viivästyy palveluntuottajasta johtuvista syistä Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Hankittavan palvelun laatutasoa seurataan säännöllisesti. Tarjotun ja sopimuksessa sovitun palvelun laatua arvioidaan palvelulle asetettujen vaatimusten ja tarjotun palvelun perusteella. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. Mikäli palveluntuottajalta edellytetyistä raporteista, tilaajan tekemistä tarkastuksista, reklamaatioista tai muista syistä ilmenee, että palvelun laatu poikkeaa sovitusta palvelutasosta eikä tämä johdu tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä, tilaajalla on oikeus hinnanalennukseen. Mikäli palvelu ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia on kyse olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Tällöin tilaajalla on oikeus purkaa sopimus JYSE 2009 Palvelut ehtojen (kohta 17) mukaisesti Muut ehdot Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan voimassa olevien lakien ja kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti.

12 TARJOUSPYYNTÖ 12 Toimintaa ohjaavat normit: Suomen lainsäädäntö, Lääninhallituksen, VALVIRAn, Sosiaali- ja terveys- sekä Liikenneministeriön määräykset. Sopimuksen kohteena olevat yksiköt eivät saa olla ilman Kirkkonummen kunnan perusturvan lupaa sidottuna muihin tehtäviin mahdollisen kolmannen osapuolen kanssa tehdyllä/tehtävällä sopimuksella. Palveluntuottaja ei saa ilman Kirkkonummen kunnan perusturvan kanssa tehtävää kirjallista lupaa käyttää alihankkijoita ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden tuottamisessa. Kunkin alihankkijan käytöstä on sovittava erikseen. Mikäli alihankkijoiden käytöstä sovitaan tai palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa, on palveluntuottajan esitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Kirkkonummen kunnan perusturvan hyväksyttäväksi. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Sopimusaikana voidaan neuvotella muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen alkuperäiseen sisältöön, jos muutokset johtuvat viranomaisten määräysten muuttumisesta, ennalta arvaamattomista tekijöistä tai palvelun suorittamisesta. Sopimusehtoja voidaan täsmentää myöhemmin kirjallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa tässä tarjouspyynnössä todettujen hankinnan ehtojen kanssa. Mikäli terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä muutetaan mm. ensihoidon ja sairaankuljetuspalveluiden järjestämisvastuun osalta, sopimus voidaan siirtää sille taholle, jolle on määritelty ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden järjestämisvastuu. Tilaajan erikseen määräämä/määräämät viranhaltija/viranhaltijat on oikeutettu ottamaan vastaan tähän sopimukseen liittyviä ilmoituksia, suorittamaan tarkastuksia sekä antamaan lupia, määräyksiä ja ohjeita. Viranhaltijalla on oikeus tarkastaa hälytysjärjestelmä ja toimintavalmius, sairaankuljetuksen varusteet, sairaankuljetushenkilöstön kelpoisuus ja kuljetusten asianmukaisuus. Lisäksi tilaajalla on oikeus tarkastaa laskutuksen perusteet myös Kansaneläkelaitokselta. Palveluntuottaja nimeää ja ilmoittaa sairaankuljetuksesta vastaavan henkilön. Lisäksi palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle sen tai ne henkilöt, joilla on oikeus edustaa yritystä palvelutuotantoon liittyvissä asioissa. Toiminnasta syntyvien asiakirjojen käsittelyssä, luovuttamisessa, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan STM:n asetusta (99/2001).

13 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisellä liitteellä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. 9. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan kelpoisuutta kuin hankinnan kohdetta ja sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja ehtoja. Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnöstä ilmenevät selvitykset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään eikä niitä oteta huomioon tarjousvertailussa. Toimintaansa aloittavan yrittäjän tulee liittää tarjoukseensa mukaan liiketoimintasuunnitelma tai muu selvitys palveluntuottajan kyvystä vastata ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti ja erityisesti, miten palveluntuottaja huolehtii henkilöstön saatavuudesta ja osaamisesta. Tehty tarjous ja siihen liittyvät liitteet tulevat olemaan osa valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta. Tarjouksen liitteeksi laaditaan seuraavat dokumentit: - Liite 1 Tarjoajan kelpoisuus - Liite 2 Hintaliite - Liite 3 Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit - Liite 4 Palvelunkuvaus (vähintään liitteessä 3 vaadittavat selvitykset) - Muut erikseen tarjouspyynnössä pyydetyt todistukset ja selvitykset Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka

14 TARJOUSPYYNTÖ 14 Tarjousten on oltava perillä suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä osoitteella: Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus Virkatie Kirkkonummi Kuoreen merkintä Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut; Dno 53/135/2010 Tarjoukseen liitettävissä asiakirjoissa tulee näkyä tarjoajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot tulee mainita Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostitse mennessä perusturvan kirjaamoon, Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset julkaistaan kunnan internetsivuilla osoitteessa /hankinnat viimeistään KIRKKONUMMEN KUNTA, PERUSTURVA Anna-Kaija Hannula ylilääkäri Sirpa Roos talouspäällikkö

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot