Suomen Asianajajaliiton strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asianajajaliiton strategia 2015 2024"

Transkriptio

1 Suomen Asianajajaliiton strategia

2 Asianajajakunnan perusarvot: lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus Asianajajakunnan missio eli olemassaolon tarkoitus: Asianajaja turvaa oikeusvaltion Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yrityksille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut. Asianajajakunnan visio eli pitkän aikavälin tavoite: Kaikki luottavat asianajajaan Yksityiset ihmiset ja yritykset mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi oikeudellisten palveluiden tarjoajiksi. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan merkittävän roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan. Ammattikunnan laatulupaus: Asianajaja on laadun tae Suomen Asianajajaliiton tehtävinä on: säännellä ja valvoa asianajotoimintaa edistää asianajopalveluiden laatua kouluttaa ja tukea asianajajia kehittää oikeusoloja Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö.

3 Asianajajien näkökulmien esiintuominen oikeudenhoidossa edellyttää liitolta monipuolista yhteiskunnallista vaikuttamista. Asianajajat toimivat kansan ja esivallan välissä. Vision saavuttamiseen pyritään viiden keskeisen strategisen päätavoitteen avulla. Strategiset päätavoitteet vuosille ovat: 1. Asianajajakunnalla on arvostettu asema yhteiskunnassa oikeudellisten olojen kehittäjänä. 2. Laadukkaat asianajopalvelut ovat jokaisen ulottuvilla. 3. Asianajajat ovat ammattitaitoisimpia oikeudellisten palveluiden tarjoajia, ja asianajajan ammatti on haluttu. 4. Asianajajat ovat sisäistäneet ammattikunnan eettiset säännöt, ja säännöt tunnetaan laajalti yhteiskunnassa. 5. Asianajajaliitto on tehokas palveluorganisaatio jäsenistölleen. Strategian vahvistaa Asianajajaliiton valtuuskunta vähintään kymmenen vuoden välein. Strategiaa voidaan tarvittaessa päivittää useammin. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Asianajajaliiton hallitus laatii ja esittelee valtuuskunnan talvikokoukselle vuotuisen toimintasuunnitelman, jossa otetaan kantaa erityisesti siihen, millaisilla toimenpiteillä viiteen strategiseen päätavoitteeseen pyritään. Tämän lisäksi hallitus voi laatia valiokuntien avustuksella 2 4 vuoden toimintaohjelmia (koulutus, viestintä, kansainvälisyys jne.), jotka konkretisoivat ja määrittelevät yksilöidysti niitä toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia, joilla strategisiin tavoitteisiin pyritään keskipitkällä aikavälillä. Tässä strategiassa kunkin viiden päätavoitteen kohdalla on muutamalla virkkeellä esitelty tavoitteen tarkempaa sisältöä. Lisäksi kunkin päätavoitteen yhteydessä on kerrottu konkreettisista toimenpiteistä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, millaisia lopputuloksia kulloinkin konkreettisesti tavoitellaan ja miten tavoitteiden saavuttaminen on mitattavissa. Tämä edellyttää hallituksen, valiokuntien ja liiton toimiston jatkotyötä muun muassa vuotuisia toimintasuunnitelmia laadittaessa.

4 1. Asianajajakunnalla on arvostettu asema yhteiskunnassa oikeudellisten olojen kehittäjänä Asianajajat puolustavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia. Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakunnan asema on turvattu perustuslaissa. Oikeudenkäyntiasioita hoitavat vain asianajajat. Asianajajaliitto tunnetaan lakisääteisiä tehtäviä hoitavana julkisoikeudellisena toimijana, ei etujärjestönä. Asianajajakunnan asema on turvattava perustuslaissa. Näin ammattikunta olisi samalla perustuslaillisella tasolla kuin esimerkiksi syyttäjät. Oikeudenkäyntiasioita hoitavat 2020-luvulla vain asianajajat. Tavoitteena on, että myös kaikki julkiset oikeusavustajat ovat Asianajajaliiton jäseniä. Asianajajan ammattinimike takaa palveluiden laadun ja toisaalta järjestelmä on kuluttajien ja yritysten kannalta nykyistä selkeämpi. Oikeudellisten palveluiden valvonta kattaa yhtäläisesti kaikki palveluja tarjoavat tahot. Tavoite edellyttää aktiivista yhteiskunnallista viestintää ja keskustelua tavoitteen perusteista. Liitto päivittää viestintäohjelmansa. Ohjelmassa määritellään tavoitteet, viestintäkanavat, aikataulut ja viestinnän tehokkuuden mittarit. Asianajajaliiton tavoitteena on kokonaan uudistettu, nykyaikainen ja kansainväliset vaatimukset täyttävä asianajajalaki, jossa muun muassa poistetaan henkilökohtainen vastuu asianajajaosakeyhtiön velvoitteista, säilytetään asianajajien valvonta asianajajakunnalla, pysytetään asianajotoimistojen omistus vain asianajajilla sekä säädetään asianmukaisista muutoksenhakukeinoista. Liitto laatii kattavan oikeusturvaohjelman, jossa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta tehostetaan oikeuspoliittista työtä ja muun muassa hallitusohjelmiin vaikuttamista (erityisinä painopistealueina oikeuspalveluiden saatavuus, tuomioistuinverkosto, muutoksenhakuoikeus ja oikeushallinnon it-hankkeet). Liitto on aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä eduskunnan, ministeriöiden, Euroopan unionin (CCBE) ja eri viranomaisten kanssa. Oikeuspoliittisen työn keinoja, kohderyhmiä ja tehokkuutta analysoidaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään arvioiden pohjalta. Kehitetään sidosryhmäyhteistyötä oikeushallinnon eri toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Liitto päivittää kansainvälisen toiminnan tavoiteohjelmansa. Ohjelma sisältää keskeiset tavoitteet, kohderyhmät, vaikuttamiskeinot ja aikataulut. Kansainväliseen aktiivisuuteen resursoidaan nykyistä enemmän voimavaroja. Vaikutetaan aktiivisesti oikeudenhoitoon niin kutsuttujen laatuhankkeiden kautta. Laaditaan vuotuinen arvio laatuhankkeista, joissa halutaan olla mukana ja arvioidaan saavutetut tulokset. Lanseerataan Oikeusturvan viikko, jolla tavoitellaan liiton tavoitteiden näkyvää välittymistä myös suurelle yleisölle. Määritellään tapahtuman tavoitteet ja keinot tulosten mittaamiseen. Hyödynnetään yhteiskunnallisesti vuonna 2019 olevien liiton 100-vuotisjuhlien tuomaa näkyvyyttä. Määritellään juhlavuoden tavoitteet ja keinot tulosten mittaamiseen. Arvioidaan Asianajajaliiton pro bono -toiminnan perusteet ja tavoitteet. Lanseerataan uudelleen Asianajajapäivystys, jos pro bono-toiminnan uudelleenarviointi sitä edellyttää. Arvioidaan, mitä päivystystoiminnalla tavoitellaan ja miten onnistumista mitataan. Lanseerataan uudelleen Oikeuskasvatusprojekti, jos pro bono -toiminnan uudelleenarviointi sitä edellyttää. Arvioidaan, mitä projektilla tavoitellaan ja miten onnistumista mitataan. Kehitetään liiton omaa tutkimus- ja selvitystoimintaa toimintaympäristössä tapahtuvien radikaalienkin muutosten ennakoimiseksi. Ensivaiheessa laaditaan arviomuistio tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista, mahdollisista yhteistyökumppaneista ja keinoista tutkimustoiminnan tulosten vuotuiseen arviointiin. Lisätään CCBE:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden tutkimustoiminnan seuraamista ja informaation hyödyntämistä Suomessa. Liitto tehostaa asianajajille suunnattua viestintää toimintansa luonteesta ja painopistealueista. Viestinä on, että Asianajajaliitto kantaa huolta oikeudellisten palveluiden saatavuudesta ja asianajotoiminnan perusedellytyksistä. Asianajajaliitto ei ole etujärjestö, joka ottaisi kantaa asianajajien tulotasoon tai toimeksiantojen määrään tilanteissa, joissa toimintaympäristö ei sinällään vaaranna asianajopalveluiden olemassaoloa. 4

5 2. Laadukkaat asianajopalvelut ovat jokaisen ulottuvilla Asianajajaliitto edistää sitä, että kaikkialla Suomessa on korkealaatuisia asianajopalveluita sekä yksityisten henkilöiden että yhteisöjen saatavilla. Tämä edellyttää riittävää määrää asianajajia ja heidän palveluidensa tarjontaa ympäri maata. Asianajajan ammatin ja sen eri harjoittamismuotojen tulee olla ammatillisesti ja taloudellisesti riittävän houkuttelevia. Asianajopalveluiden tulee olla kaikkien ulottuvilla riippumatta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista tai taloudellisesta asemasta. Edistetään voimakkaasti sähköisen asioinnin mahdollisuuksia (sähköinen oikeudenkäynti, neuvottelut etäyhteyksin, toimeksiantojen muu hoitaminen etäyhteyksin). Määritellään tavoitteet vuosittain toimintasuunnitelmassa ja arvioidaan niissä onnistumista. Seurataan oikeusaputoimistojen ja yksityisten asianajotoimistojen työnjakoa ja vaikutetaan aktiivisesti siihen, ettei kilpailua valtion toimesta vääristetä. Tavoitteena on, että oikeusaputoimistot hoitavat jatkossa lähtökohtaisesti vain oikeusapuun oikeutettujen ihmisten oikeudellista avustamista. Tavoitteena on, että myös ulkoprosessuaalinen neuvonta saadaan oikeusavun piiriin silloinkin, kun sitä antavat yksityiset asianajajat. Vaikutetaan aktiivisesti oikeusapupalkkioiden ja muiden julkisista varoista maksettavien palkkioiden kilpailukykyyn. Tavoitteena on, että palkkiot turvaavat mahdollisuuden tarjota laadukkaita asianajopalveluita koko Suomessa ja kaikille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkkioiden on vastattava kulloistakin kustannustasoa ja niitä on korotettava säännöllisesti. Kehitetään oikeusturvavakuutusten ehtoja. Tavoitteena on, että oikeusturvavakuutusten enimmäiskorvausrajoja korotetaan ja vakuutusten korvauspiiriin sisällytetään siitä nyt aiheettomasti poissuljettuja asioita. Avataan viestinnässä konkreettisesti, mistä asianajajan palkkio muodostuu. Kannustetaan nuoria lakimiehiä hakeutumaan maakuntien asianajotoimistoihin. Asianajajatutkimus toteutetaan säännöllisesti. Lisäksi toteutetaan pienempiä selvityksiä erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti (esim. osastoittain, ikäryhmittäin jne.). Hankitaan riippumatonta tutkimustietoa asianajopalveluiden markkinoista vähintään kymmenen vuoden tähtäimellä. Tietoa jaetaan jäsenistölle monipuolisesti. Otetaan tutkimustulokset huomioon liiton toiminnan vuosittaisessa suunnittelussa. Ensivaiheessa laaditaan arviomuistio tällaisen tutkimustiedon tarpeesta ja lähteistä. Arvioidaan, onko mahdollista saada auskultointi kokonaan tai osittain suoritettavaksi asianajotoimistossa. Selvitetään, onko tarpeen ryhtyä markkinoimaan asianajajan ammattia. Toisistaan poikkeavia kohderyhmiä ovat esimerkiksi ammatinvalintaa harkitsevat nuoret, asianajajatutkinnon suorittajat ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevät. 3. Asianajajat ovat ammattitaitoisimpia oikeudellisten palveluiden tarjoajia, ja asianajajan ammatti on haluttu Asianajajat ovat luotettavien ja laadukkaiden oikeudellisten palveluiden tarjoajia. Asianajajien perusarvot näkyvät kaikessa heidän toiminnassaan. Yksityiset ihmiset sekä yritykset ja muut yhteisöt mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi palveluntarjoajiksi. Asianajajan ammatti on arvostettu ja tavoiteltu. Asianajajat ovat ylpeitä ammatistaan ja kouluttavat itseään jatkuvasti. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan. Alan arvostusta tukee myös aktiivinen asianajajaoikeuden yliopistollinen opetus ja tutkimustoiminta. Asianajajatutkinto on korkeatasoinen ja arvostettu ammattitutkinto, josta asianajajiksi hakeutuvat saavat hyvät peruslähtökohdat ammattiinsa oikeustieteen maisterin tutkinnon pohjalta. Toteutetaan asiakas- ja sidosryhmäkyselyt asianajajien palveluiden laadusta (markkina- ja kulutustottumustutkimus). Viestintäohjelman avulla tehostetaan asianajajakunnan tunnettavuutta suuren yleisön keskuudessa. Päivitettävän viestintäohjelman keskeisenä painopistealueena on suuren yleisön tavoittaminen. Kehitetään liiton mentorointiohjelmaa ja sen toimivuuden arvioimista. Liiton palvelumuotoja kehitetään erikseen laadittavan suunnitelman pohjalta. Kehitetään keinoja, joilla asianajajille ja potentiaalisille asianajajille viestitään konkreettisista hyödyistä, joita jäsenyys heille tuottaa. Kehitetään toimivia tukipalveluja alalle tuleville uusille asianajajille, toimistoa perustaville ja toisaalta toimistoaan lopetteleville. Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että asianajajaoikeudellista opetusta lisätään oikeustieteellisessä opetuksessa. Arvioidaan säännöllisesti tässä tavoitteessa onnistumista. Selvitetään mahdollisuuksia saada perustettua uusi asianajajaoikeuden oppituoli johonkin yliopistoista. Tehdään monipuolista yhteistyötä eri puolilla maata olevien yliopistojen kanssa. Tavoitteena on, että valmistuvilla oikeustieteen maistereilla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet työskennellä asianajotoimistossa. Selvitetään tutkimustoiminnan avulla asianajotoiminnan vetovoimatekijöitä ja toisaalta syitä, miksi asianajajakuntaan kuuluminen ei kiinnosta. Hyödynnetään tutkimustuloksia aktiivisesti liiton markkinoinnissa ja viestinnässä. Pyritään saamaan kaikki Asianajajaliiton jäsenyysedellytykset täyttävät julkiset oikeusavustajat liittymään liiton jäseniksi. Seurataan ja selvitetään aktiivisesti lupalakimieskunnan kehitystä ja sen koostumusta sekä järjestäytymistä (esim. mikä osuus lupalakimiehistä on asianajotoimistoissa työskenteleviä jne.) ja pyritään saamaan Asianajajaliiton jäsenyysedellytykset täyttävät lupalakimiehet liittymään Asianajajaliittoon. 5

6 4. Asianajajat ovat sisäistäneet ammattikunnan eettiset säännöt, ja säännöt tunnetaan laajalti yhteiskunnassa Laki velvoittaa asianajajia toimimaan hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajaliitto määrittelee itsenäisesti hyvän asianajajatavan sisällön ja valvoo asianajajien toimintaa. Tämä edellyttää tehokasta ja luotettavaa valvontamenettelyä, joka on yhteiskunnassa laajalti tunnettu ja arvostettu. Asianajajat tuntevat hyvän asianajajatavan sisällön erittäin hyvin. Huolehditaan hyvän asianajajatavan kehittämisestä. Hyvän asianajajatavan sisällön tulee olla asianajajakunnan yleisesti hyväksymää. Hyvä asianajajatapa tukee asianajajia käytännön työssä. Liitto brändää hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Tavoitteena on ohjeiden nykyistä parempi tunnettavuus asianajajien ja suuren yleisön keskuudessa. Konkreettiset toimet yksilöidään viestintäohjelmassa. Toteutetaan asianajajaoikeudellisia (valvontatoimintaan liittyviä) tutkimuksia itsenäisesti tai yhdessä yhteistyökumppanien kanssa (tutkimuslaitokset, yliopistot). Ensivaiheessa laaditaan arviomuistio tällaisen tutkimustoiminnan tarpeista ja toteutusmahdollisuuksista. Varmistetaan valvontalautakunnan korkeatasoisen ammattitaidon säilyminen muun muassa tehostamalla valvontalautakunnan jäsenten rekrytointia. Valvontalautakunnan jäsenyyden tulisi olla saavutus ja tunnustus asianajajan ammattieettisestä valveutuneisuudesta, perehtyneisyydestä ja arvostetusta asianajokokemuksesta. 5. Asianajajaliitto on tehokas palveluorganisaatio jäsenistölleen Asianajajaliiton luottamustoimet kiinnostavat jäsenistöä, ja niihin on mahdollista päästä mukaan jo nuorena. Liiton organisaatio edistää onnistuneesti alan yhteisöllisyyttä. Asianajajaliitto ottaa palvelutarjonnassaan huomioon asianajajien toisistaan poikkeavat toimintaympäristöt ja erilaiset tarpeet esimerkiksi koulutuksen ja liiton tarjoaman tuen suhteen. Asianajajille tarjottava koulutus on korkealaatuista ja ajankohtaista. Koulutusta tarjotaan nykyaikaisin ja tehokkain menetelmin siten, että se on saatavilla mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti. Liiton organisaation ja toimiston tarjoamat palvelut edistävät aidosti ammattikunnan työhyvinvointia ja onnistumista asiakassuhteiden hoidossa. Liitto tuo viestinnällään onnistuneesti esiin sekä suurelle yleisölle että jäsenistölle sen julkisoikeudellisen roolin ja tehtävät. Laaditaan säännöllisesti konkreettinen toimenpideluettelo niistä keinoista, joilla asianajajien ja toimistojen käytännön työtä voidaan tukea. Toimenpiteiden säännöllinen yksilöiminen ja dokumentointi helpottavat niiden toteutuksen seuraamista. Kehittämistoimia arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti asiakassuhteiden hoidon helpottaminen, ammattikunnan työhyvinvointi ja alan yhteisöllisyyteen liittyvät kysymykset. Liiton toimiston työssä korostetaan nykyistä enemmän asiantun- tijatyön merkitystä. Liiton toimistossa valmistellaan aktiivisesti asioita luottamusmiesten päätöksentekoa varten ja tehdään tarvittavia selvityksiä ja taustoituksia, huolehditaan asioihin vaikuttavien oikeuspoliittisten, kansainvälisten sekä muiden asioiden seurannasta ja informoidaan luottamushenkilöitä ja jäsenkuntaa näistä nykyistä tehokkaammin. Uudistetaan liitosta jäsenistölle toimitettavaa kirjallista ja sähköistä aineistoa nykyistä helpommin omaksuttavaan ja viestinnällisempään muotoon. Ymmärretään viestintä laajasti; viestintää ovat kaikki liitosta lähtevät kirjeet, ohjeet ja muu aineisto. Kehitetään voimakkaasti liiton sähköisiä palveluja (koulutusilmoittautumiset, jäsentietojen päivitykset, viestintä ym.) Kehitetään voimakkaasti etäkouluttautumismahdollisuuksia. Ensivaiheessa laaditaan suunnitelma koulutuksen sähköistämisen keinoista ja aikataulusta. Tehostetaan koulutuksesta saadun palautteen hyödyntämistä. Tuetaan osastojen toimintaa. Ensivaiheessa selvitetään erillisellä kyselyllä osastojen tuen tarvetta. Kannustetaan osastoja kehittämään toimintaansa siten, että asianajajat kiinnostuvat osallistumaan osastojen toimintaan ja sitä kautta liiton luottamustehtäviin. Arvioidaan, millaisia resursseja liiton toimistolla on asianajajien neuvontaan, millaista neuvontaa tarvitaan ja miten se on tehokkaimmin toteutettavissa. Lisätään säännöllistä vuorovaikutusta liiton paikallisosastojen kanssa. 6

7 7

8

Suomalainen asianajajakunta

Suomalainen asianajajakunta Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Asianajotoiminnan kehittämisohjelma

Asianajotoiminnan kehittämisohjelma Asianajotoiminnan kehittämisohjelma ASIANAJOTOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA Tausta ja tavoitteet Suomen Asianajajaliitto - sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa, - edistää asianajopalveluiden laatua, - kouluttaa

Lisätiedot

1 (7) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 13.1.2012 ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE. Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, 1 Puheen sisältö

1 (7) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 13.1.2012 ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE. Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, 1 Puheen sisältö ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 ENJOHTAJAN TERVEHDYS 1 Puheen sisältö 2 Asianajajakunta 2.1 Tarkoitus Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, Hyvät asianajajakollegat, Mikä on työmme tarkoitus? Mikä on tavoitteemme?

Lisätiedot

Oikeusvaltio2025. Suomen Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma vuosille

Oikeusvaltio2025. Suomen Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma vuosille Oikeusvaltio2025 Suomen Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma vuosille 2017 2026 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Sisältö 1. Oikeusturvaohjelman perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen asianajaja

Yhteiskunnallinen asianajaja Yhteiskunnallinen asianajaja Asianajajapäivät Kari Lautjärvi Asianajaja, laamanni, OTT, LL.M (Harvard) Asianajotoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomen Asianajajaliitto (perustettiin vuonna 1919 yksioikeudellisena

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 Asianajajaliiton koulutusta koskevat säännöt, ohjeet ja tavoitteet Asianajajaliitto sääntelee

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat

Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat Tietolähde: Alankomaiden asianajajaliitto (Nederlandse Orde van Advocaten) huhtikuu 2014 KUVAUS Alankomaiden KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. Ammattiin

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5. 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5

1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5. 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5 SISÄLTÖ 1. Kansalaisten tarpeet viestinnän lähtökohtana 5 2. Oikeusaputoimistojen viestinnän erityispiirteet 5 3. Ulkoisen viestinnän keinot 6 Asiakaspalvelu ja neuvonta 6 Viestintä tiedotusvälineille

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) 1 Johdanto Euroopan Unionin direktiivi 2006/123/EY on implementoitu Suomessa 28.12.2009 voimaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI Ohjelma Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet Miksi yhdistyksesi on olemassa ja mitä se tekee? Tauko Mikä ihmeen missio, visio ja

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

(B 2) E U R O O P A N U N I O N I N A S I A N A J A J I E N T A P A O H J E E T

(B 2) E U R O O P A N U N I O N I N A S I A N A J A J I E N T A P A O H J E E T (B 2) E U R O O P A N U N I O N I N A S I A N A J A J I E N T A P A O H J E E T Vahvistettu yksimielisesti 28.11.1998 CCBE:n yleiskokouksessa, jossa 18 valtuuskuntaa edusti Euroopan Unionin asianajajaliittoja.

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2016 on Lastentarhanopettajaliiton 97. toimintavuosi. Varhaiskasvatuslain 1. vaihe korostaa pedagogiikkaa ja lastentarhanopettajien vastuuta toiminnasta. Tästä johtuen LTOL:n

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot