SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Asianajajaliiton koulutusta koskevat säännöt, ohjeet ja tavoitteet Asianajajaliitto sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa, edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajakuntaa ja kehittää yleisiä oikeusoloja. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että liiton toiminnan tarkoitus toteutuu siltä osin kuin on kysymys asianajopalvelujen laadun edistämisestä ja asianajajien kouluttamisesta. Asianajajien täydennyskoulutuksesta on annettu ohje, jonka mukaan asianajajan tulee kouluttautua vähintään 18 tuntia vuodessa. Koulutuksen tavoitteet: Koulutuksen organisaatio on pysyvä ja koulutustarjonta jatkuvaa Koulutuksen on oltava suunnitelmallista ja asianajajien tarpeista lähtevää, asianajajan ammattiin liittyvää ja sitä hyödyttävää Koulutus on edullista siihen osallistuville, mutta kurssit hinnoitellaan kuitenkin siten, että kurssimaksuilla osittain katetaan myös koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia Koulutus on helposti saavutettavaa Koulutus on laadukasta ja syventävää Huolehditaan koulutusyhteistyöstä muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa. Tämä on tärkeää, koska yhteistyö lisää kunkin toimijan roolin ymmärtämistä ja tukee osaltaan myös Asianajajaliiton yhteiskuntasuhteiden hoitamista Koulutustoiminnalla tuetaan asianajajien ja asianajotoimistojen henkilökunnan ammatillista kehittymistä ja asianajajien vuotuisen kouluttautumisvelvoitteen täyttymistä Asianajajaliiton koulutuksen organisointi Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta vastaa liiton koulutustoiminnan kehittämisestä, suunnittelusta, valmistelusta ja järjestämisestä, muiden valiokuntien ja osastojen järjestämän koulutuksen ja niihin liittyvän markkinoinnin koordinoinnista sekä täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

2 Koulutusvaliokunta tai hallitus nimeää työryhmiä eri tapahtumien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Liiton koulutusvastaava Liiton koulutussihteeri Liiton toimiston koulutusvastaava osallistuu koulutusvaliokunnan kokouksiin, toimii sen sihteerinä, vastaa liiton koulutustapahtumien järjestämisestä koulutussihteerin avustuksella sekä huolehtii yhteydenpidosta osastojen koulutusvastaaviin ja kouluttajiin. Liiton toimiston koulutussihteeri vastaa liiton koulutustapahtumien käytännön järjestelyistä sekä yhteydenpidosta osastojen koulutusvastaaviin Osastojen koulutusvastaavat Osastojen koulutusvastaavat vastaavat osastojen koulutuksen järjestämisestä sekä yhteydenpidosta liiton koulutusvastaavaan ja muiden osastojen koulutusvastaaviin. Osastojen koulutusvastaavat antavat tietoja alueensa koulutustarjonnasta Asianajajaliiton koulutussihteerille, jolloin niistä voidaan tiedottaa liiton jäsensivuilla ja Advokaatissa julkaistavassa koulutuskalenterissa. Koulutusvastaavat huolehtivat osastojen päättämällä tavalla koulutustapahtumien ilmoittelusta ja muusta markkinoinnista oman alueensa jäsenistölle. Koulutusvastaavien neuvottelupäivä järjestetään säännöllisesti. Asianajotoiminnan kehittämisohjelman asettamat vaatimukset Koulutusvaliokunta vastaa kehittämisohjelman toteutumisesta oman vastuualueensa osalta, käsittäen erityisesti seuraavan: Toimiston järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvät tukitoimet Henkilöstö Järjestetään tietotekniikkaan liittyvää koulutusta/neuvontaa esimerkiksi asianajajapäivillä. Järjestetään koulutusta/opastusta hyvistä käytännöistä asianajajien ja avustavan henkilöstön (ml. avustavat lakimiehet) välisessä työnjaossa rekrytointikynnyksen alentamiseksi ja työmotivaation lisäämiseksi. Järjestetään koulutusta (tai tarjoaa muuta tietoa) asianajotoimiston osakkaiden ja muun henkilökunnan työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Ammattitaidon kehittäminen Järjestetään yhteistyössä eettisen valiokunnan kanssa tapaohjeita ja ammattietiikkaa koskevaa koulutusta. Järjestetään kirjanpitoa ja verotusta, kommunikointia (esim. sosiaalinen media) ja tietotekniikkaa koskevaa koulutusta

3 Alennetaan koulutukseen osallistumisen kynnystä ottamalla etäviestimet käyttöön koulutuksessa. Lisätään muun kuin juridisen koulutuksen osuutta erityisesti asianajajapäivillä. Tutkitaan mahdollisuutta luentomateriaalin ja/tai luentojen tallenteiden lataamiseen korvausta vastaan. Asianajajaliiton koulutuksen osa-alueet Asianajajaliiton koulutus jakautuu kolmeen pääosaan: Liiton omin resurssein toteutettavat kurssit ja tapahtumat Liiton suunnittelemat kurssit, joissa pääkouluttaja on liiton ulkopuolelta Sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavat kurssit Liiton omin resurssin toteutettavat kurssit ja tapahtumat Asianajajatutkinto Vuoden 2011 aikana toteutetun uusimuotoisen asianajajatutkinnon toteuttamista seurataan ja saadun palautteen mukaan tutkintoa kehitetään. Tutkinnon kirjallinen koe voidaan suorittaa muuallakin kuin Helsingissä. Seuraavat kirjalliset kokeet ovat 31.1., ja , 29.1., ja Eettinen osa (koulutustilaisuus I) keskittyy tapaohjeisiin ja toimiston järjestämistä koskeviin asioihin. Seuraavat eettiset osat järjestetään ja ja ja Oikeudenkäyntiosa (koulutustilaisuus II) käsittelee prosessitaitoja. Kurssi alkaa kahdentoista viikon etäjaksolla, jolloin osallistujat tekevät harjoitustöinä haastehakemuksen, vastauksen ja yhteenvedon. Lisäksi osallistujat tutustuvat prosessioikeudelliseen kirjallisuuteen ja osallistuvat keskusteluun internetissä. Osaan kuuluu kahden päivän kurssi, jolloin harjoitellaan käytännössä prosessaamista. Seuraavat tutkinnon oikeudenkäyntiosien kurssipäivät ovat ja ja ja Asianajajatutkintolautakunta päättää kurssiin liittyvistä asioista, kuten hyväksytyistä suorituksista, kurssipäivistä ja ehdotuksista tutkintoon tehtävistä muutoksista. Vuosittaiset tapahtumat Asianajajapäivät, Helsinki Asianajosihteeripäivät, jotka järjestetään pääsääntöisesti vuorovuosin yhden päivän tapahtumana Helsingissä ja kahden päivän tapahtumana Helsingin ulkopuolella. Päivien suunnittelusta vastaa koulutusvaliokunnan nimeämä asianajosihteerityöryhmä.

4 Nuorten Forum, joka järjestetään joka toinen vuosi iltapäivätapahtumana Helsingissä ja Nuorten Päivät, joka järjestetään joka toinen vuosi kahden päivän tapahtumana Helsingin ulkopuolella. Tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hallituksen nimeämä Nuorten toimikunta. Sovintomenettelykoulutus Liitto järjestää säännöllisin väliajoin sovintomenettelyn perus- ja jatkokurssit. Kurssikokonaisuuteen kuuluu myös sovittelun syventävä kurssi, joka järjestetään muutaman vuoden välein. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hallituksen nimeämä Sovintomenettelylautakunta. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti vuosittain siten, että peruskurssi on kevätkaudella ja jatkokurssi syyskaudella. Osastojen järjestämä koulutus Muu koulutus Osastoissa järjestetään koulutusta osastojen ja niiden alueella käyttöön saatavien resurssien mukaisesti. Osastojen järjestämät kurssit ovat avoinna kaikille asianajajille osastojäsenyydestä riippumatta. Muun omin resurssin toteutettavan koulutuksen painopisteinä ovat: Toimiston järjestämistä koskeva koulutus, käsittäen myös asianajajan ammatin harjoittamiseen liittyvää koulutusta kuten tapaohjeita ja ammattietiikka koskevaa koulutusta Toimistojen muulle henkilökunnalle kuin lakimiehille järjestettävä koulutus Eri oikeusalojen käytännönläheistä peruskoulutusta erityisesti nuorille lakimiehille/asianajajille Ottaen huomioon auskultointipaikkojen vähentyminen sekä auskultoinnin sisällön muutokset on odotettavissa, että nuorten lakimiehien / asianajajien peruskoulutuksen tarve lisääntyy. Käytännönläheisen peruskoulutuksen tarjoaminen myös alentaa oman toimiston perustamisen kynnystä. Koulutusvaliokunta seuraa tilannetta. Alustava muun koulutuksen kurssiohjelma: Kevät 2014 Käytännön kurssi: Vahingonkorvausoikeuden perusteet Syksy 2014 Toimistokurssi: Tietotekniikka : e-toimisto Syksy 2014 Sihteerikurssi: Toimiston järjestäminen, tapaohjeet Syksy 2014: Insolvenssioikeuden perusteet

5 Liiton suunnittelemat kurssit, joissa pääkouluttaja on liiton ulkopuolelta Prosessivalmiuskoulutus Liitto järjestää säännöllisin väliajoin riita-asian kirjalliseen ja suulliseen valmisteluun sekä pääkäsittelyyn valmentavat kurssit. Liiton nimeämät työryhmät ovat suunnitelleet kurssien sisällöt ja niissä käytetyn kurssiaineiston. Pääkouluttajan palvelu on ostettu ulkopuolelta, muina kouluttajina on asianajajia ja tuomareita. Hovioikeusmenettelykurssit on toteutettu keväällä 2012 Helsingissä ja syksyllä 2013 Turussa. Kurssin pääkouluttajan tarjoama palvelu ostetaan ulkopuoliselta taholta. Prosessivalmiuskoulutuksen neljä osiota on tarkoitus toteuttaa siten, että ne toistuvat kahden vuoden ajanjaksoissa. Vuonna 2014 toteutetaan pääkäsittelyä koskeva kurssi. Sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavat kurssit Yhteistyön tavoitteena on suunnitella sidosryhmien kanssa juridista osaamista syventäviä kursseja, jotka toteutetaan saman sisältöisenä usealla paikkakunnalla, joita ovat esimerkiksi Helsinki, Turku, Tampere, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Joensuu, Seinäjoki ja Vaasa. Yliopistoyhteistyössä järjestettävät kurssit Kurssiaiheet suunnitellaan sidosryhmien (erityisesti Turun yliopisto/ prof. Ari Saarnilehto) kanssa lukukausi kerrallaan koulutusvaliokunnan antamien suuntaviivojen ja ehdotusten mukaan. Sidosryhmät (erityisesti Turun yliopisto) ehdottavat myös aktiivisesti kurssiaiheita. Vuosittain järjestetään noin 10 kurssia, kukin 3-6 paikkakunnalla. Syyttäjä - asianajaja koulutusyhteistyö Ensimmäinen syyttäjä- asianajaja koulutusyhteistyötä koskeva julkilausuma allekirjoitettiin vuonna 2005 ja yhteistyöjulkilausuma uudistettiin Koulutusyhteistyötä valtakunnansyyttäjänviraston kanssa on tehty jo pitkään rikosasiain kirjallinen ja suullinen valmistelu kurssin toteuttamisen yhteydessä sekä vuonna 2012 esitutkintalainsäädännön uudistamista koskevan koulutuksen yhteydessä. Hallintoprosessia koskeva koulutus Korkein hallinto-oikeus ja liitto järjestävät yhteistyössä hallintoprosessikoulutusta. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin maaliskuussa Kohdennetumpi tilaisuus pidettiin

6 Koulutuskalenteri Liiton koulutuskalenteri on voimassa puoli vuotta eteenpäin ja sitä päivitetään jatkuvasti. Muilta osin kalenteri on suuntaa antava. Tiedotus ja markkinointi Liitto markkinoi liiton ja osaston järjestämiä koulutustapahtumia aktiivisesti verkkosivujen, Advokaatin, sähköpostitse lähetettävän koulutusviestin ja osastojen tiedotteiden avulla. Sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteuttavan koulutuksen markkinoinnista vastaavat osaltaan myös ao. sidosryhmä. Koulutusilmoitusten näkyvyyteen ja viestinnällisiin seikkoihin pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kouluttautumisen helpottamiseksi ja asianajajien kustannusten säästämiseksi koulutusvaliokunta tutkii yhteistyössä it-valiokunnan kanssa etäkoulutuksen mahdollisuuksia kuten mahdollisuutta luentomateriaalin ja/tai luentojen tallenteiden lataamiseen korvausta vastaan sekä mahdollisuutta seurata kursseja videoyhteydellä.

7 B 9 ASIANAJAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET ( ) Suomen Asianajajaliiton tehtävänä on muun muassa jäsentensä vastuuntunnon ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kohottaminen. Asianajajien täydennyskoulutuksen merkitys on muuttuvassa yhteiskunnassa entisestään korostunut. Tämän vuoksi Suomen Asianajajaliitto on päättänyt antaa seuraavat täydennyskoulutusta koskevat ohjeet, joilla kumotaan annetut asianajajien täydennyskoulutusta koskevat ohjeet ja annettu Suomen Asianajajaliiton koulutusohjelma: 1 Asianajajien tulee vuosittain vähintään 18 tunnin ajan osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 2 Täydennyskoulutus tulee olla asianajajan ammattiin liittyvää ja sitä hyödyttävää. Tämän ohjeen tarkoittamaksi täydennyskoulutukseksi luetaan oikeustieteellinen, muu asianajotoimintaan liittyvä ja ammattieettinen koulutus sekä ammattiin liittyvät kieliopinnot ja oikeustieteen alalla tapahtuva tutkimus-, opetus- tai julkaisutoiminta. Sellaisiksi voidaan myös katsoa oikeustieteellisten lausuntojen antaminen ja lainvalmisteluun liittyvien lausuntojen laatiminen. Täydennyskoulutus voi olla Suomen Asianajajaliiton, sen osaston tai muun tahon järjestämää. Ammatillista täydennyskoulutusta voidaan järjestää myös asianajotoimiston sisäisenä koulutuksena. 3 Asianajajan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan vuotuinen kouluttautumisensa. Mikäli asianajaja ei ole noudattanut vuotuista kouluttautumisvelvollisuuttaan, hänelle on annettava mahdollisuus täyttää velvollisuutensa seuraavan vuoden aikana. Asianajajaliitto valvoo täydennyskoulutusvelvollisuuden täyttymistä. 4 Asianajajaliiton hallituksen nimeämä koulutusvaliokunta suunnittelee, valmistelee, kehittää ja järjestää yhteistyötahojen kanssa asianajajille suunnattua täydennyskoulutusta vuosittain laatimansa koulutussuunnitelman mukaisesti. Asianajajaliiton paikallisosastojen keskuudestaan valitsemat koulutusvastaavat suunnittelevat, valmistelevat, kehittävät ja järjestävät osastonsa alueella asianajajille suunnattua koulutusta ja toimivat asianajajien täydennyskoulutusasioissa yhteyshenkilöinä Asianajajaliiton hallituksen, koulutusvaliokunnan, osastojen ja Asianajajaliiton koulutusvastaavan välillä. Asianajajaliiton toimistossa on koulutusvastaavana toimiva toimihenkilö, jonka vastuualueeseen kuuluvat ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyvät kysymykset ja niistä tiedottaminen. Koulutusvastaava toimii koulutusvaliokunnan sihteerinä.

8 5 Asianajajien täydennyskoulutuksesta tiedotetaan Advokaatissa, Asianajajaliiton jäsensivuilla (www.asianajajaliitto.fi/advonet/koulutus), sähköpostitse tai muilla tavoilla. Osastojen koulutusvastaavat vastaavat osastonsa koulutustapahtumien tiedotuksesta edellä mainituilla tavoilla.

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset Sisällysluettelo 1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset...2 2 Lausunnonantajat...2 3 Mietinnöstä annetut lausunnot...3 3.1 Yleistä työryhmän mietinnöstä...3 3.2 Tukitoimien saatavuudesta tiedottaminen...5

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Erikoistumistyöryhmä

Erikoistumistyöryhmä Erikoistumistyöryhmä Työryhmän mietintö Helsinki 23.4.2013 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Te olette 12.6.2012 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja arvioida

Lisätiedot