Ympäristö- ja luonnontieto oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja luonnontieto 47. - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja luonnontieto 47 Aihekokonaisuudet matematiikassa Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Ihminen ja teknologia Tavoitteet - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä - oppia ilmaisemaan asioita monipuolisesti ja tulkitsemaan muiden viestejä - oppia toimimaan pitkäjänteisesti päämäärien saavuttamiseksi ja arvioimaan vaikutuksia - oppia arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksia - oppia käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia eri tarkoituksiin - opiskelu- ja ajattelutaitojen kehittäminen - monipuoliset työtavat (esim. ryhmä- ja parityöskentely) - toisen huomioonottaminen ja vastuun kantaminen osana ryhmää - taulukoiden ja diagrammien tulkitseminen ja tekeminen - esim. retkirahaston kartuttaminen myyjäisin - säästävät toimenpiteet - oman talouden hallinta - tietokoneiden käyttö oppimisen apuna - matematiikka osana tutkimustyötä 7.7 Ympäristö- ja luonnontieto Vuosiluokat 1 4 Y mpäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta. Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

2 48 Ympäristö- ja luonnontieto Tavoitteet Luokat 1 4 oppii - toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä - tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita - hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä - tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan - tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita - lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa - esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa - käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään - suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja - psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista - terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja Eliöt ja elinympäristö 1. luokka 2. luokka - lähiympäristön luonnonilmiöihin tutustuminen - käsitteet elollinen ja eloton - tutustuminen elämän perusedellytyksiin - mitä eliöt tarvitsevat elääkseen - eliön elämänkaari: syntymä, kasvu, kuolema - Normaalikoulun ympäristöön ja eliölajeihin tutustuminen: kasvit, sienet, eläimet - luonnon havainnointi eri vuodenaikoina - ruuan alkuperä ja tuottaminen, kompostointi ja kierrätys Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 1. luokka 2. luokka - maiseman havainnointi ja maaston rakenteiden hahmottaminen - ihmisen toiminta ja rakennettu ympäristö Heikinpohjassa ja Savonlinnassa - koulurakennukseen ja lähiympäristöön - maailmankuvan laajentaminen tutustuminen Suomeen, sen lähinaapureihin ja maanosiin - luokka- ja pihakartat - vuorokauden ja vuodenaikoihin liittyviä - ilmansuunnat käsitteitä ja ilmiöitä sekä niiden havainnointia Ympäristön ilmiöitä 1. luokka 2. luokka - sääilmiöitä: lämpötila, sääkartta - ilmakehä, ääni, valo; näön ja kuulon suojelu - veden eri olomuodot - kodin laitteiden toimintaan tutustuminen - liikkeen tutkiminen - energian lähteitä, sähkön käyttö ja turvallisuus - veden ja ilman ominaisuuksia ja niiden havainnointia

3 Ympäristö- ja luonnontieto 49 Ympäristön aineita 1. luokka 2. luokka - erilaisten materiaalien, kuten lasin, muovin, metallien, tekstiilien ja puun tutkiminen - eri materiaalien käyttö, säästäminen ja kierrätys - veden ja ilman sekä lähiympäristön maa- ja kallioperän tutkiminen - aineen muuttuminen, esimerkkinä palaminen, paloturvallisuus Ihminen ja terveys 1. luokka 2. luokka - kehonosat - ihmisen eri elimistöihin tutustuminen: ruuansulatus, hengitys ja verenkierto - omasta terveydestä huolehtiminen ja terveellisten elintapojen ymmärtäminen - sairastaminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet, avun hakeminen - omat kokemukset ja havainnot ympäristöstä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta - terveelliset harrastukset Turvallisuus 1. luokka 2. luokka - normaalikoulun ja oman luokan säännöt ja sopimukset - hyvät tavat, toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, toisen omaisuuden kunnioittaminen - hätäilmoituksen tekeminen - tutustuminen turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä: liikennesäännöt ja -merkit Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, vihkotyö, raportointi ja tutkielma Eliöt ja elinympäristöt 4. luokan 3. luokka 4. luokka - Normaalikoulun ja Kampuksen luonnonilmiöiden havainnoiminen - tutustuminen elämän edellytyksiin - erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen: piha, puisto, pelto, vesi - puulajeja - eliölajien sopeutuminen elinympäristöön ja olosuhteisiin eri vuodenaikoina - erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen: niitty, metsä, vesi - lähiympäristön elinympäristöihin ja eliölajeihin tutustuminen: kasvit, sienet, eläimet - selkärankainen ja selkärangaton - Suomen uhanalaisia eläimiä, petoeläimiä, lemmikkieläimiä - eliön elämänkaari: kasvukausi, elinikä, kiertokulku - luonnon havainnointi ja tutkiminen eri vuodenaikoina - ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä - tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata, kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen - tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan - osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä.

4 50 Ympäristö- ja luonnontieto Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 4. luokan 3. luokka 4. luokka - kotiseutu ja oma maakunta - luonnonmaantieteelliset alueet - kartta, karttamerkit, janamittakaava, yksinkertaisen kartan laatiminen, ilmansuunnat - luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsentäminen; muutosten tarkasteleminen - ihmisen toiminnan vaikutus ympäristön muutoksiin Suomi Pohjoismaat - ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään - osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa - oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden maisemallisen rikkauden - ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon ihmisen elinpaikkana. Ympäristön aineita ja ilmiöitä 4. luokan 3. luokka 4. luokka - veden eri olomuodot; kaasu, neste, kiinteä - veden kiertokulku - ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä: eteneminen, heijastuminen, lähteet - lämpö: lähteet, lämmittäminen, lämmön siirtäminen - magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä - sääilmiöitä: lämpötila, sääkartta - liikkeen tutkiminen - yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen: vipu, pyörä, jousi, sähkövaraus ja sähkövirta - veden ja ilman sekä lähiympäristön maa- ja kallioperän tutkiminen - aineen muuttuminen esimerkkinä palaminen, paloturvallisuus - erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia; lääkkeet, pesu- ja puhdistusaineet, päihteet - osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina - osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä - osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen toimintaa sekä osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta - osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti - tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen - tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti - osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa - ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä - tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita - osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.

5 Ympäristö- ja luonnontieto 51 Ihminen ja terveys 4. luokan Luokat omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset - sairastaminen: tavallisimpia lasten ja nuorten sairauksia - perheen ja ystävien merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle - tunteet ja vuorovaikutustaidot - hätätilanteissa toimiminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet - osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja - tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen - osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä - osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa. Turvallisuus 4. luokan Luokat tapakasvatus, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen - rahan käyttö ja säästäminen - miten toimia vaaratilanteessa - koti- ja vapaa-ajan tapaturmat - liikennekäyttäytyminen; jalankulku, pyöräily, jäällä liikkuminen, veneily - fyysinen koskemattomuus: hyväksytty ja ei-hyväksytty kosketus - osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä - tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei - tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. Luonnon tutkimisen taidot 4. luokan - osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin - osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella - osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön - osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa - osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen. Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, verkko-oppimisympäristöt, vihkotyö, raportointi ja tutkielma

6 52 Ympäristö- ja luonnontieto Aihekokonaisuudet ympäristö- ja luonnontiedossa luokilla 1 4 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on psyykkinen ja fyysinen itsetuntemus ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. ta ohjataan tekemään terveyttä edistäviä valintoja. tiedostaa oman kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita. ta ohjataan tunnistamaan paikallisia tuotteita, tapoja ja tapahtumia. ta ohjataan käyttämään erilaisia tietoja viestintälähteitä tarkoituksenmukaisesti. oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. tutustuu erilaisiin ammatteihin ja työympäristöihin. tutustuu kansalaisvaikuttamiseen ja päätöksentekokeinoihin. oppii kestävän kehityksen periaatteita omissa jokapäiväisissä toiminnoissaan. oppii toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen. osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti kodin ja koulun tavallisimpia laitteita. - koululaisena kasvaminen - oppilas luokan ja kouluyhteisön jäsenenä - erilaiset oppimis- ja työskentelytavat - vastuuseen kasvaminen - terveellinen ruokavalio - hammashoitajan ja terveydenhoitajan vierailut - päihteettömyyteen kasvattaminen - minä savonlinnalaisena, suomalaisena ja pohjoismaalaisena - savolaisuus, itäsuomalaisuus - Olavinlinna - ruoka- ja juhlakulttuuri - tiedonhankinta- ja kuvanlukutaidot erilaisista lähteistä - ryhmätyötaidot - karttojen, taulukoiden ja diagrammien lukeminen - esittämisen kirjallinen ja suullinen taito - nettietiketti - vierailut Kampuksen puutarhalla, lähikaupoissa, maatilalla, Saimaan luontotalo Nestorissa, Järviluonnonkeskus Oskarissa, metsämuseo Lustossa - asiantuntijavierailut - tutustuminen erilaisiin ammatteihin - kummi- ja ystävyysluokat - oppilaskuntatoiminta, erilaiset äänestykset - jätteiden lajittelu ja kierrätys normaalikoulussa - ruokalajärjestäjätoiminta - keräily- ja kierrätyspisteeseen tutustuminen - kierrätyskeskukseen tutustuminen - vierailut vesilaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla - luokan sekä koulun säännöt ja sopimukset - hyvät tavat, kauniit sanat - väkivallaton, hyväksyvä ja rakentava työskentelyilmapiiri - turvallisuus työskentely-ympäristössä - liikennemerkit ja liikennekäyttäytyminen - ensiaputaidot - palolaitosvierailu - yhteistyö poliisin kanssa - kodin sähkölaitteet ja niiden turvallinen käyttö - yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet - puhelimen käyttö viestintä- ja tiedonhankintavälineenä

7 Biologia ja maantieto Biologia ja maantieto Vuosiluokat 5 6 B iologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa tulee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa. Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. Vuosiluokilla 5 6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. Tavoitteet oppii - tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä - hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä - liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa - ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta - kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa - tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista - arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta - pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä - ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset - laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä - hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön - ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla - perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin

8 54 Biologia ja maantieto Eliöt ja elinympäristöt 5. luokka 6. luokka - lähiympäristön keskeisen eliölajiston - lähiympäristön keskeisen eliölajiston tunnistaminen tunnistaminen ja ravintoketjut - eri selkärankaisryhmät - metsä ja suo - elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen - metsien hyötykäyttö sekä puutarhan antimet - maatalous - kasvien kasvu ja ohjattu keruu sekä kokeellinen tutkiminen - eläinten ja kasvien lisääntyminen - tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä - tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla - osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla - ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän - osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella. Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 5. luokka 6. luokka - oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät - liikuntakasvatus - ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset - ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu - seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu - osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista - osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä - osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta - tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon tutkimisen taidot 5. luokka 6. luokka - luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet - osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa - osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia - tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.

9 Biologia ja maantieto 55 Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla, Eurooppa osana maailmaa 5. luokka 6. luokka - Eurooppa maailman kartalla ja Euroopan karttakuva - Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminta - maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot - sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet - lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisen monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä - luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä; kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen - tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet - tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä - osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia ympäristössä - osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä. - tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa. Karttataidot - osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja - osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä - osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, verkko-oppimisympäristöt, vihkotyö, raportointi ja tutkielma

10 56 Biologia ja maantieto Aihekokonaisuudet biologiassa ja maantiedossa luokilla 5 6 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet ta ohjataan tunnistamaan omaa henkilökohtaista kasvua ja kehitysprosessia. oppii työskentelemään vastuullisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. tiedostaa oman kotiseutunsa osana maailmaa. oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. ta ohjataan käyttämään valikoiden erilaisia tieto- ja viestintälähteitä. oppii esittämään ja tulkitsemaan eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. perehtyy Savonlinnan elinkeinoelämään ja paikallisiin ammatteihin. tutustuu yrittäjyyteen pienimuotoisesti. oppii kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa. osaa työskennellä turvallisesti erilaisissa ympäristöissä. oppii yhteisvastuullisuutta. ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. - fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu - tunteiden tunnistaminen ja käsittely, erityisesti murrosikä huomioiden - turvallinen työskentely ja vastuu itsestä ja muista - vastuullinen maastotyöskentely, tutkivia työmenetelmiä - lähivesistötutkimus - kotiseutu ja suomalainen kulttuuri osana eurooppalaista kulttuuria, monikulttuurisuus - ihmisoikeudet, kansainvälinen vastuu, sopimukset - kansainvälinen vuorovaikutus ihmisen toiminnassa (tuotantoalueet, kauppa) - kriittinen tiedonhankinta - tilastojen, taulukoiden ja erilaisten karttojen tulkinta - työselostuksien laatiminen omista pienistä tutkimuksista - viestintäteknisten laitteiden monipuolinen käyttö, esim. videoraportti - lähiseudulla toimivien yritysten merkitys elinympäristölle - eri ammatteihin tutustuminen - yritysvierailut - yritysyhteistyö - vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu - vierailu vesilaitoksella ja jätevesipuhdistamolla - puhtaan juomaveden merkitys - kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä, luonnonvarojen käyttö - luonnon monimuotoisuuden merkitys - hyvinvoinnin mahdollisuudet ja uhkat globaalilla tasolla - turvallinen työskentely maastoopiskelussa - ympäristöturvallisuus - onnettomuus- ja kriisitilanteissa toimiminen - liikenneturvallisuus, esim. tutkimus lähiliikenteestä - biologian ja maantiedon yhteys teknologiaan - elintarviketeollisuus - rakennetun ympäristön tutkiminen

11 Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia F ysiikan ja kemian opetuksen perusta on luotu vuosiluokkien 1 4 ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Lähtökohtana ovat aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Luokilla 5 6 opiskelu syventyy fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja periaatteisiin. Fysiikka ja kemia auttavat osaltaan tieteellisen maailmankuvan kehittymistä. Fysiikka tutkii aineen rakennetta sekä kappaleiden välisiä perusvuorovaikutuksia. Fysiikan keskeisiin sisältöalueisiin kuuluu myös luonnonrakenteet sekä tähtitiede. Kemia tutkii aineen rakennetta ja aineiden välisiä reaktioita. Asioita ja ilmiöitä otetaan esille myös muiden oppiaineiden opetuksessa siten, että ne tukevat toisiaan. Opetussuunnitelman aihekokonaisuudet ovat toteutettavissa fysiikan ja kemian opetuksessa. Fysiikka ja kemia -oppiainekokonaisuuden yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään fysiikan ja kemian merkityksen perusluonnontieteinä, soveltamaan luonnontieteellistä tietoa arkielämää, luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä sekä innostuu näiden aineiden opiskelusta. Oppimisen arviointi perustuu pääasiassa kokeellisen työskentelyn arviointiin. Arvioinnin kohteina ovat työskentely, suunnittelutaidot, raportointi, työturvallisuus ja kotitehtävien tekeminen. Ryhmäkokojen on oltava sellaiset, että turvallinen työskentely laboratoriossa on mahdollista. Työskentelytilan tulee olla turvamääräysten mukainen. Tavoitteet oppii - työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita - tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta - tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita - tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia - käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä - ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden

12 58 Fysiikka ja kemia Energia ja sähkö 5. luokka 6. luokka - lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen - maapallon energiavarat, sähkön ja lämmön sähkön avulla tuotantotapoja - virtapiirit: sarjaan- ja rinnankytkentä, - energian alkuperä, siirtyminen ja paristot ja akut jännitelähteinä, johteet ja varastoituminen, energia, uusiutuvat ja eristeet uusiutumattomat energialähteet - sähköturvallisuus - erilaisia energian tuotantotapoja - verkkovirta, muuntaja, sähköjohto, lampun - energian säästäminen vaihto, oikosulku, sulake, ukkoselta suojautuminen, kodinkoneiden turvallinen käyttö - lämmön siirtyminen johtumalla, kulkeutumalla ja säteilemällä - lämmön vaikutus nesteisiin ja kaasuihin - paloturvallisuus - tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen - tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Luonnon rakenteet 5. luokka 6. luokka - Maan vetovoima, painovoima, massa ja paino, massan mittaaminen - voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä, erilaisia liikeilmiöitä ja kappaleen tasapaino, liikettä vastustavat voimat, voiman ja massan vaikutus kappaleen liikkeeseen ja muotoon - liikettä kuvaavien käsitteiden soveltaminen turvallisessa liikkumisessa ja tapaturmien ehkäisyssä, liikenneturvallisuus, polkupyörällä ja jalankulkijana liikenteessä - vivut ja väkipyörät - Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä: maapallo, kuu, kuun vaiheet, auringonpimennys, kuunpimennys, vuorokaudenajat, vuodenajat, aikavyöhykkeet - Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas, tähtitaivaan havainnoiminen - osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä - osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä - tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta - osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.

13 Fysiikka ja kemia 59 Aineet ympärillämme 5. luokka 6. luokka - ilman koostumus ja ilmakehä, - maaperän ja elinympäristön aineet ilmakehän merkitys, kemiallisia merkkejä, ilmansuojelu, ilmansaastumisen havainnointi - maaperästä saatavien aineiden luokittelu niiden ominaisuuksien perusteella - veden ominaisuudet ja merkitys liuottimena, - aineiden erotusmenetelmiä - alkuaineiden kemiallisia merkkejä liukeneminen, kylläinen liuos - elinympäristöön kuuluvien aineiden - luonnonvesien tutkiminen, vesien saastuminen, biologinen puhtaus - vesinäytteiden kerääminen: kirkkaus, vaahtoaminen, mekaaninen vedenpuhdistus ominaisuuksia, niiden käyttö ja kierrätys, tuotteiden elinkaari, tuoteselosteen ja tuotteiden turvallinen käyttö - vaaralliset aineet, päihde- ja vaikuteaineet - lähivesistö: lähirannan veden tutkiminen, vesihuoltojärjestelmään tutustuminen Työtavat Fysiikan ja kemian työtavoissa painotetaan aktiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta ja kokeellisuutta. Työtapoja ovat mm. - havainnointi - mittaaminen - havaintojen ja mittausten raportointi - erilaisten yksinkertaisten luonnontieteellisten kokeiden ja tutkimusten suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen, sekä tulosten raportointi - projektityöskentely - pari- ja pienryhmätyöskentely - vierailut eri kohteisiin; esim. yritysvierailut, vesilaitos, vedenpuhdistamo, tutkimusalus Muikku, luontokeskus Nestori, Järviluonnonkeskus, paloasema, kierrätyskeskus, kaatopaikka, lämpövoimala, pannuhuone, planetaario - asiantuntijavierailut koululla esim. poliisi, palopäällikkö, päihdetyöntekijät, eri yritysten edustajat, fysiikan ja kemian alan työntekijät - tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä - osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan - osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista - tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi happamuutta - tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista. Luonnon tutkimisen taidot - osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita - osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin - osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää - osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen - osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa - osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

14 60 Fysiikka ja kemia Aihekokonaisuudet fysiikassa ja kemiassa luokilla 5 6 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet ta ohjataan tunnistamaan omaa henkilökohtaista kasvua ja kehitysprosessia. oppii työskentelemään vastuullisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. tiedostaa oman kotiseutunsa osana maailmaa. oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. ta ohjataan käyttämään erilaisia tieto- ja viestintälähteitä tarkoituksenmukaisesti. oppii tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta. oppii käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä. perehtyy Savonlinnan elinkeinoelämään ja paikallisiin ammatteihin. tutustuu yrittäjyyteen pienimuotoisesti. oppii tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syyseuraussuhteita. oppii työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita oppii ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden. ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. - opiskelutaidot ja pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä yhteistoimintatavat - oman ja muiden työn arvostaminen - ryhmätyöt, turvallinen työskentely ja vastuu muista - monipuoliset työtavat - lähivesistötutkimus - kansainvälinen yhteistyö - kansainvälinen vastuu, sopimukset - suomalainen teollisuus - ryhmätyöt - suullinen esittäminen - tiedonhankinta - tiedonsiirto - työselostuksien laatiminen - viestintäteknisten laitteiden monipuolinen käyttö - sähkön merkitys viestinnässä - tieto mielipiteen luomisessa - valintataidot - yritysvierailut - yritysyhteistyö - vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu - vesitutkimus - puhtaan juomaveden merkitys - kemikaalien käyttö - päästöt ja niiden ympäristövaikutukset - luonnonvarat - metallien ympäristövaikutukset - energia, uusiutuvat energialähteet - sähkön tuotanto - ydinenergia - tuotteiden elinkaari - kestävä kehitys - turvallinen työskentely fysiikan ja kemian opiskelussa - päihde- ja vaikuteaineet sekä niiden käyttö - melu - fysiikan lait (esim. liikenneturvallisuus) - fysiikan ja kemian yhteys teknologiaan (lait ja niiden sovellukset) - kemianteollisuus - teknologiset sovellukset (esim. optiset laitteet) - sähkön merkitys teknologiassa - fysiikan ja kemian tutkimuslaitteet - arkipäivän teknologia 7.10 Terveystieto Ei opetusta omana oppiaineenaan vuosiluokilla 1 6.

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 109 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen

Lisätiedot

6.3.7 Fysiikka ja kemia

6.3.7 Fysiikka ja kemia 6.3.7 Fysiikka ja kemia Fysiikan ja kemian opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon ilmiöistä ja käsitystä fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen

Lisätiedot

7.3.6 Biologia ja maantieto

7.3.6 Biologia ja maantieto 114 7.3.6 Biologia ja maantieto BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 JA 6 5. ja 6. luokalla biologian ja maantiedon opiskelussa oppilaan luonnon- ja ympäristöntuntemus sekä ekologinen ymmärtäminen lisääntyvät

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TUTKIMUSMATKA JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Uusi oppiaine Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva oppiaine, jota opetetaan vuosiluokilla 1 6.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä 2 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT... 11 PÄIVITTÄISET TOIMET... 12 KOGNITIIVISET

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA 5.7. Biologia Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän - haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot 1 Sisällysluettelo 10. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ...4 10.1 AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...4 10.1.1. Ihmisenä kasvaminen...5

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein 40 Matematiikka 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA PEDERSÖREN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA, 1-6 LK SISÄLTÖ Yleistä opetussuunnitelmasta 4 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Ote

Lisätiedot

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 2013 2014 1 11. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7. 9. 11.1 Eheyttäminen

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPERUSTA... 3 2 NOUDATETTAVA PAIKALLINEN TUNTIJAKO... 4 2.1 KIELIOHJELMA... 4 3 OPETUKSEN PAINOTUKSET JA AIHEALUEET... 4 4 OPPIMISYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

II OPPIAINEOSA... 2 1 OPETTAJUUS... 2 2. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET... 3 IHMISENÄ KASVAMINEN... 3 KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS...

II OPPIAINEOSA... 2 1 OPETTAJUUS... 2 2. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET... 3 IHMISENÄ KASVAMINEN... 3 KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS... II OPPIAINEOSA... 2 1 OPETTAJUUS... 2 2. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET... 3 IHMISENÄ KASVAMINEN... 3 KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS... 4 VIESTINTÄ JA MEDIATAITO... 4 OSALLISTUVA KANSALAISUUS

Lisätiedot

Heinäveden kunnan opetussuunnitelma

Heinäveden kunnan opetussuunnitelma 1 / 214 7.4.2011 8:43 Heinäveden kunnan opetussuunnitelma Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TOIMINTA-AJATUS 2.1. Arvopohja 2.2. Toiminta-ajatus 3. KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 7. LUKU Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt... 2

SISÄLLYSLUETTELO 7. LUKU Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt... 2 SISÄLLYSLUETTELO 7. LUKU Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt... 2 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet... 2 7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu... 7 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus...

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot