Ympäristö- ja luonnontieto oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja luonnontieto 47. - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja luonnontieto 47 Aihekokonaisuudet matematiikassa Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Ihminen ja teknologia Tavoitteet - oppia tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseään - toimia ryhmän ja yhteisön jäsenenä - oppia ilmaisemaan asioita monipuolisesti ja tulkitsemaan muiden viestejä - oppia toimimaan pitkäjänteisesti päämäärien saavuttamiseksi ja arvioimaan vaikutuksia - oppia arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksia - oppia käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia eri tarkoituksiin - opiskelu- ja ajattelutaitojen kehittäminen - monipuoliset työtavat (esim. ryhmä- ja parityöskentely) - toisen huomioonottaminen ja vastuun kantaminen osana ryhmää - taulukoiden ja diagrammien tulkitseminen ja tekeminen - esim. retkirahaston kartuttaminen myyjäisin - säästävät toimenpiteet - oman talouden hallinta - tietokoneiden käyttö oppimisen apuna - matematiikka osana tutkimustyötä 7.7 Ympäristö- ja luonnontieto Vuosiluokat 1 4 Y mpäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta. Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

2 48 Ympäristö- ja luonnontieto Tavoitteet Luokat 1 4 oppii - toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä - tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita - hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä - tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan - tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita - lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa - esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa - käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään - suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja - psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista - terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja Eliöt ja elinympäristö 1. luokka 2. luokka - lähiympäristön luonnonilmiöihin tutustuminen - käsitteet elollinen ja eloton - tutustuminen elämän perusedellytyksiin - mitä eliöt tarvitsevat elääkseen - eliön elämänkaari: syntymä, kasvu, kuolema - Normaalikoulun ympäristöön ja eliölajeihin tutustuminen: kasvit, sienet, eläimet - luonnon havainnointi eri vuodenaikoina - ruuan alkuperä ja tuottaminen, kompostointi ja kierrätys Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 1. luokka 2. luokka - maiseman havainnointi ja maaston rakenteiden hahmottaminen - ihmisen toiminta ja rakennettu ympäristö Heikinpohjassa ja Savonlinnassa - koulurakennukseen ja lähiympäristöön - maailmankuvan laajentaminen tutustuminen Suomeen, sen lähinaapureihin ja maanosiin - luokka- ja pihakartat - vuorokauden ja vuodenaikoihin liittyviä - ilmansuunnat käsitteitä ja ilmiöitä sekä niiden havainnointia Ympäristön ilmiöitä 1. luokka 2. luokka - sääilmiöitä: lämpötila, sääkartta - ilmakehä, ääni, valo; näön ja kuulon suojelu - veden eri olomuodot - kodin laitteiden toimintaan tutustuminen - liikkeen tutkiminen - energian lähteitä, sähkön käyttö ja turvallisuus - veden ja ilman ominaisuuksia ja niiden havainnointia

3 Ympäristö- ja luonnontieto 49 Ympäristön aineita 1. luokka 2. luokka - erilaisten materiaalien, kuten lasin, muovin, metallien, tekstiilien ja puun tutkiminen - eri materiaalien käyttö, säästäminen ja kierrätys - veden ja ilman sekä lähiympäristön maa- ja kallioperän tutkiminen - aineen muuttuminen, esimerkkinä palaminen, paloturvallisuus Ihminen ja terveys 1. luokka 2. luokka - kehonosat - ihmisen eri elimistöihin tutustuminen: ruuansulatus, hengitys ja verenkierto - omasta terveydestä huolehtiminen ja terveellisten elintapojen ymmärtäminen - sairastaminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet, avun hakeminen - omat kokemukset ja havainnot ympäristöstä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta - terveelliset harrastukset Turvallisuus 1. luokka 2. luokka - normaalikoulun ja oman luokan säännöt ja sopimukset - hyvät tavat, toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, toisen omaisuuden kunnioittaminen - hätäilmoituksen tekeminen - tutustuminen turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä: liikennesäännöt ja -merkit Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, vihkotyö, raportointi ja tutkielma Eliöt ja elinympäristöt 4. luokan 3. luokka 4. luokka - Normaalikoulun ja Kampuksen luonnonilmiöiden havainnoiminen - tutustuminen elämän edellytyksiin - erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen: piha, puisto, pelto, vesi - puulajeja - eliölajien sopeutuminen elinympäristöön ja olosuhteisiin eri vuodenaikoina - erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen: niitty, metsä, vesi - lähiympäristön elinympäristöihin ja eliölajeihin tutustuminen: kasvit, sienet, eläimet - selkärankainen ja selkärangaton - Suomen uhanalaisia eläimiä, petoeläimiä, lemmikkieläimiä - eliön elämänkaari: kasvukausi, elinikä, kiertokulku - luonnon havainnointi ja tutkiminen eri vuodenaikoina - ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä - tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata, kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen - tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan - osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä.

4 50 Ympäristö- ja luonnontieto Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 4. luokan 3. luokka 4. luokka - kotiseutu ja oma maakunta - luonnonmaantieteelliset alueet - kartta, karttamerkit, janamittakaava, yksinkertaisen kartan laatiminen, ilmansuunnat - luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsentäminen; muutosten tarkasteleminen - ihmisen toiminnan vaikutus ympäristön muutoksiin Suomi Pohjoismaat - ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään - osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa - oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden maisemallisen rikkauden - ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon ihmisen elinpaikkana. Ympäristön aineita ja ilmiöitä 4. luokan 3. luokka 4. luokka - veden eri olomuodot; kaasu, neste, kiinteä - veden kiertokulku - ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä: eteneminen, heijastuminen, lähteet - lämpö: lähteet, lämmittäminen, lämmön siirtäminen - magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä - sääilmiöitä: lämpötila, sääkartta - liikkeen tutkiminen - yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen: vipu, pyörä, jousi, sähkövaraus ja sähkövirta - veden ja ilman sekä lähiympäristön maa- ja kallioperän tutkiminen - aineen muuttuminen esimerkkinä palaminen, paloturvallisuus - erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia; lääkkeet, pesu- ja puhdistusaineet, päihteet - osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina - osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä - osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen toimintaa sekä osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta - osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti - tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen - tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti - osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa - ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä - tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita - osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.

5 Ympäristö- ja luonnontieto 51 Ihminen ja terveys 4. luokan Luokat omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset - sairastaminen: tavallisimpia lasten ja nuorten sairauksia - perheen ja ystävien merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle - tunteet ja vuorovaikutustaidot - hätätilanteissa toimiminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet - osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja - tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen - osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä - osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa. Turvallisuus 4. luokan Luokat tapakasvatus, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen - rahan käyttö ja säästäminen - miten toimia vaaratilanteessa - koti- ja vapaa-ajan tapaturmat - liikennekäyttäytyminen; jalankulku, pyöräily, jäällä liikkuminen, veneily - fyysinen koskemattomuus: hyväksytty ja ei-hyväksytty kosketus - osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä - tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei - tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. Luonnon tutkimisen taidot 4. luokan - osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin - osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella - osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön - osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa - osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen. Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, verkko-oppimisympäristöt, vihkotyö, raportointi ja tutkielma

6 52 Ympäristö- ja luonnontieto Aihekokonaisuudet ympäristö- ja luonnontiedossa luokilla 1 4 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on psyykkinen ja fyysinen itsetuntemus ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. ta ohjataan tekemään terveyttä edistäviä valintoja. tiedostaa oman kotiseutunsa osana Suomea ja Pohjoismaita. ta ohjataan tunnistamaan paikallisia tuotteita, tapoja ja tapahtumia. ta ohjataan käyttämään erilaisia tietoja viestintälähteitä tarkoituksenmukaisesti. oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. tutustuu erilaisiin ammatteihin ja työympäristöihin. tutustuu kansalaisvaikuttamiseen ja päätöksentekokeinoihin. oppii kestävän kehityksen periaatteita omissa jokapäiväisissä toiminnoissaan. oppii toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen. osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti kodin ja koulun tavallisimpia laitteita. - koululaisena kasvaminen - oppilas luokan ja kouluyhteisön jäsenenä - erilaiset oppimis- ja työskentelytavat - vastuuseen kasvaminen - terveellinen ruokavalio - hammashoitajan ja terveydenhoitajan vierailut - päihteettömyyteen kasvattaminen - minä savonlinnalaisena, suomalaisena ja pohjoismaalaisena - savolaisuus, itäsuomalaisuus - Olavinlinna - ruoka- ja juhlakulttuuri - tiedonhankinta- ja kuvanlukutaidot erilaisista lähteistä - ryhmätyötaidot - karttojen, taulukoiden ja diagrammien lukeminen - esittämisen kirjallinen ja suullinen taito - nettietiketti - vierailut Kampuksen puutarhalla, lähikaupoissa, maatilalla, Saimaan luontotalo Nestorissa, Järviluonnonkeskus Oskarissa, metsämuseo Lustossa - asiantuntijavierailut - tutustuminen erilaisiin ammatteihin - kummi- ja ystävyysluokat - oppilaskuntatoiminta, erilaiset äänestykset - jätteiden lajittelu ja kierrätys normaalikoulussa - ruokalajärjestäjätoiminta - keräily- ja kierrätyspisteeseen tutustuminen - kierrätyskeskukseen tutustuminen - vierailut vesilaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla - luokan sekä koulun säännöt ja sopimukset - hyvät tavat, kauniit sanat - väkivallaton, hyväksyvä ja rakentava työskentelyilmapiiri - turvallisuus työskentely-ympäristössä - liikennemerkit ja liikennekäyttäytyminen - ensiaputaidot - palolaitosvierailu - yhteistyö poliisin kanssa - kodin sähkölaitteet ja niiden turvallinen käyttö - yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet - puhelimen käyttö viestintä- ja tiedonhankintavälineenä

7 Biologia ja maantieto Biologia ja maantieto Vuosiluokat 5 6 B iologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa tulee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa. Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. Vuosiluokilla 5 6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. Tavoitteet oppii - tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä - hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä - liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa - ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta - kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa - tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista - arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta - pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä - ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset - laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä - hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön - ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla - perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin

8 54 Biologia ja maantieto Eliöt ja elinympäristöt 5. luokka 6. luokka - lähiympäristön keskeisen eliölajiston - lähiympäristön keskeisen eliölajiston tunnistaminen tunnistaminen ja ravintoketjut - eri selkärankaisryhmät - metsä ja suo - elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen - metsien hyötykäyttö sekä puutarhan antimet - maatalous - kasvien kasvu ja ohjattu keruu sekä kokeellinen tutkiminen - eläinten ja kasvien lisääntyminen - tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä - tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla - osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla - ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän - osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella. Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 5. luokka 6. luokka - oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät - liikuntakasvatus - ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset - ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu - seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu - osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista - osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä - osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta - tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon tutkimisen taidot 5. luokka 6. luokka - luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet - osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa - osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia - tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.

9 Biologia ja maantieto 55 Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla, Eurooppa osana maailmaa 5. luokka 6. luokka - Eurooppa maailman kartalla ja Euroopan karttakuva - Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminta - maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot - sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet - lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisen monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä - luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä; kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen - tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet - tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä - osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia ympäristössä - osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä. - tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa. Karttataidot - osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja - osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä - osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. Työtavat esim. havainnointi, tutkiminen, kuvailu, vertailu, luokittelu, draama, luonnontieteelliset kokeet, retket, maastotutkimukset, opintokäynnit, opetuskeskustelu, verkko-oppimisympäristöt, vihkotyö, raportointi ja tutkielma

10 56 Biologia ja maantieto Aihekokonaisuudet biologiassa ja maantiedossa luokilla 5 6 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet ta ohjataan tunnistamaan omaa henkilökohtaista kasvua ja kehitysprosessia. oppii työskentelemään vastuullisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. tiedostaa oman kotiseutunsa osana maailmaa. oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. ta ohjataan käyttämään valikoiden erilaisia tieto- ja viestintälähteitä. oppii esittämään ja tulkitsemaan eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. perehtyy Savonlinnan elinkeinoelämään ja paikallisiin ammatteihin. tutustuu yrittäjyyteen pienimuotoisesti. oppii kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa. osaa työskennellä turvallisesti erilaisissa ympäristöissä. oppii yhteisvastuullisuutta. ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. - fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu - tunteiden tunnistaminen ja käsittely, erityisesti murrosikä huomioiden - turvallinen työskentely ja vastuu itsestä ja muista - vastuullinen maastotyöskentely, tutkivia työmenetelmiä - lähivesistötutkimus - kotiseutu ja suomalainen kulttuuri osana eurooppalaista kulttuuria, monikulttuurisuus - ihmisoikeudet, kansainvälinen vastuu, sopimukset - kansainvälinen vuorovaikutus ihmisen toiminnassa (tuotantoalueet, kauppa) - kriittinen tiedonhankinta - tilastojen, taulukoiden ja erilaisten karttojen tulkinta - työselostuksien laatiminen omista pienistä tutkimuksista - viestintäteknisten laitteiden monipuolinen käyttö, esim. videoraportti - lähiseudulla toimivien yritysten merkitys elinympäristölle - eri ammatteihin tutustuminen - yritysvierailut - yritysyhteistyö - vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu - vierailu vesilaitoksella ja jätevesipuhdistamolla - puhtaan juomaveden merkitys - kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä, luonnonvarojen käyttö - luonnon monimuotoisuuden merkitys - hyvinvoinnin mahdollisuudet ja uhkat globaalilla tasolla - turvallinen työskentely maastoopiskelussa - ympäristöturvallisuus - onnettomuus- ja kriisitilanteissa toimiminen - liikenneturvallisuus, esim. tutkimus lähiliikenteestä - biologian ja maantiedon yhteys teknologiaan - elintarviketeollisuus - rakennetun ympäristön tutkiminen

11 Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia F ysiikan ja kemian opetuksen perusta on luotu vuosiluokkien 1 4 ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Lähtökohtana ovat aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Luokilla 5 6 opiskelu syventyy fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja periaatteisiin. Fysiikka ja kemia auttavat osaltaan tieteellisen maailmankuvan kehittymistä. Fysiikka tutkii aineen rakennetta sekä kappaleiden välisiä perusvuorovaikutuksia. Fysiikan keskeisiin sisältöalueisiin kuuluu myös luonnonrakenteet sekä tähtitiede. Kemia tutkii aineen rakennetta ja aineiden välisiä reaktioita. Asioita ja ilmiöitä otetaan esille myös muiden oppiaineiden opetuksessa siten, että ne tukevat toisiaan. Opetussuunnitelman aihekokonaisuudet ovat toteutettavissa fysiikan ja kemian opetuksessa. Fysiikka ja kemia -oppiainekokonaisuuden yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään fysiikan ja kemian merkityksen perusluonnontieteinä, soveltamaan luonnontieteellistä tietoa arkielämää, luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä sekä innostuu näiden aineiden opiskelusta. Oppimisen arviointi perustuu pääasiassa kokeellisen työskentelyn arviointiin. Arvioinnin kohteina ovat työskentely, suunnittelutaidot, raportointi, työturvallisuus ja kotitehtävien tekeminen. Ryhmäkokojen on oltava sellaiset, että turvallinen työskentely laboratoriossa on mahdollista. Työskentelytilan tulee olla turvamääräysten mukainen. Tavoitteet oppii - työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita - tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta - tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita - tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia - käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä - ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden

12 58 Fysiikka ja kemia Energia ja sähkö 5. luokka 6. luokka - lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen - maapallon energiavarat, sähkön ja lämmön sähkön avulla tuotantotapoja - virtapiirit: sarjaan- ja rinnankytkentä, - energian alkuperä, siirtyminen ja paristot ja akut jännitelähteinä, johteet ja varastoituminen, energia, uusiutuvat ja eristeet uusiutumattomat energialähteet - sähköturvallisuus - erilaisia energian tuotantotapoja - verkkovirta, muuntaja, sähköjohto, lampun - energian säästäminen vaihto, oikosulku, sulake, ukkoselta suojautuminen, kodinkoneiden turvallinen käyttö - lämmön siirtyminen johtumalla, kulkeutumalla ja säteilemällä - lämmön vaikutus nesteisiin ja kaasuihin - paloturvallisuus - tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen - tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Luonnon rakenteet 5. luokka 6. luokka - Maan vetovoima, painovoima, massa ja paino, massan mittaaminen - voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä, erilaisia liikeilmiöitä ja kappaleen tasapaino, liikettä vastustavat voimat, voiman ja massan vaikutus kappaleen liikkeeseen ja muotoon - liikettä kuvaavien käsitteiden soveltaminen turvallisessa liikkumisessa ja tapaturmien ehkäisyssä, liikenneturvallisuus, polkupyörällä ja jalankulkijana liikenteessä - vivut ja väkipyörät - Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä: maapallo, kuu, kuun vaiheet, auringonpimennys, kuunpimennys, vuorokaudenajat, vuodenajat, aikavyöhykkeet - Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas, tähtitaivaan havainnoiminen - osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä - osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä - tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta - osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.

13 Fysiikka ja kemia 59 Aineet ympärillämme 5. luokka 6. luokka - ilman koostumus ja ilmakehä, - maaperän ja elinympäristön aineet ilmakehän merkitys, kemiallisia merkkejä, ilmansuojelu, ilmansaastumisen havainnointi - maaperästä saatavien aineiden luokittelu niiden ominaisuuksien perusteella - veden ominaisuudet ja merkitys liuottimena, - aineiden erotusmenetelmiä - alkuaineiden kemiallisia merkkejä liukeneminen, kylläinen liuos - elinympäristöön kuuluvien aineiden - luonnonvesien tutkiminen, vesien saastuminen, biologinen puhtaus - vesinäytteiden kerääminen: kirkkaus, vaahtoaminen, mekaaninen vedenpuhdistus ominaisuuksia, niiden käyttö ja kierrätys, tuotteiden elinkaari, tuoteselosteen ja tuotteiden turvallinen käyttö - vaaralliset aineet, päihde- ja vaikuteaineet - lähivesistö: lähirannan veden tutkiminen, vesihuoltojärjestelmään tutustuminen Työtavat Fysiikan ja kemian työtavoissa painotetaan aktiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta ja kokeellisuutta. Työtapoja ovat mm. - havainnointi - mittaaminen - havaintojen ja mittausten raportointi - erilaisten yksinkertaisten luonnontieteellisten kokeiden ja tutkimusten suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen, sekä tulosten raportointi - projektityöskentely - pari- ja pienryhmätyöskentely - vierailut eri kohteisiin; esim. yritysvierailut, vesilaitos, vedenpuhdistamo, tutkimusalus Muikku, luontokeskus Nestori, Järviluonnonkeskus, paloasema, kierrätyskeskus, kaatopaikka, lämpövoimala, pannuhuone, planetaario - asiantuntijavierailut koululla esim. poliisi, palopäällikkö, päihdetyöntekijät, eri yritysten edustajat, fysiikan ja kemian alan työntekijät - tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä - osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan - osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista - tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi happamuutta - tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista. Luonnon tutkimisen taidot - osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita - osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin - osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää - osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen - osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa - osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

14 60 Fysiikka ja kemia Aihekokonaisuudet fysiikassa ja kemiassa luokilla 5 6 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tavoitteet ta ohjataan tunnistamaan omaa henkilökohtaista kasvua ja kehitysprosessia. oppii työskentelemään vastuullisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. tiedostaa oman kotiseutunsa osana maailmaa. oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. ta ohjataan käyttämään erilaisia tieto- ja viestintälähteitä tarkoituksenmukaisesti. oppii tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta. oppii käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä. perehtyy Savonlinnan elinkeinoelämään ja paikallisiin ammatteihin. tutustuu yrittäjyyteen pienimuotoisesti. oppii tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syyseuraussuhteita. oppii työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita oppii ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden. ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. - opiskelutaidot ja pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä yhteistoimintatavat - oman ja muiden työn arvostaminen - ryhmätyöt, turvallinen työskentely ja vastuu muista - monipuoliset työtavat - lähivesistötutkimus - kansainvälinen yhteistyö - kansainvälinen vastuu, sopimukset - suomalainen teollisuus - ryhmätyöt - suullinen esittäminen - tiedonhankinta - tiedonsiirto - työselostuksien laatiminen - viestintäteknisten laitteiden monipuolinen käyttö - sähkön merkitys viestinnässä - tieto mielipiteen luomisessa - valintataidot - yritysvierailut - yritysyhteistyö - vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu - vesitutkimus - puhtaan juomaveden merkitys - kemikaalien käyttö - päästöt ja niiden ympäristövaikutukset - luonnonvarat - metallien ympäristövaikutukset - energia, uusiutuvat energialähteet - sähkön tuotanto - ydinenergia - tuotteiden elinkaari - kestävä kehitys - turvallinen työskentely fysiikan ja kemian opiskelussa - päihde- ja vaikuteaineet sekä niiden käyttö - melu - fysiikan lait (esim. liikenneturvallisuus) - fysiikan ja kemian yhteys teknologiaan (lait ja niiden sovellukset) - kemianteollisuus - teknologiset sovellukset (esim. optiset laitteet) - sähkön merkitys teknologiassa - fysiikan ja kemian tutkimuslaitteet - arkipäivän teknologia 7.10 Terveystieto Ei opetusta omana oppiaineenaan vuosiluokilla 1 6.

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy

Lisätiedot

Vuosiluokilla 5-6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta.

Vuosiluokilla 5-6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. BIOLOGIA JA MAANTIETO Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristö- ja luonnontieto YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 1-2 UUSITTU VERSIO Ympäristö- ja luonnontieto VUOSILUOKAT 1 4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi.

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontieto on oppiaine, joka rakentuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön

Lisätiedot

9.2.8 Biologia ja maantieto BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 6

9.2.8 Biologia ja maantieto BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 6 9.2.8 Biologia ja maantieto BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 6 Biologiassa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Biologiassa opitaan tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Fysiikka ja kemia VUOSILUOKAT 5 6

Fysiikka ja kemia VUOSILUOKAT 5 6 Fysiikka ja kemia VUOSILUOKAT 5 6 Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja

Lisätiedot

7.8 BIOLOGIA JA MAANTIETO

7.8 BIOLOGIA JA MAANTIETO 7.8 BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKAT 5 6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Ympäristö - ja luonnontieto

Ympäristö - ja luonnontieto Ympäristö - ja luonnontieto Ympäristö- ja luonnontieto on neljän ensimmäisen vuosiluokan aikana opiskeltava biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä,

Lisätiedot

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk (valtakunnalliset kriteerit) Oppilas ymmärtää kierrätyksen merkityksen ympäristölle ja osaa lajitella jätteitä.

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk (valtakunnalliset kriteerit) Oppilas ymmärtää kierrätyksen merkityksen ympäristölle ja osaa lajitella jätteitä. Ympäristöopin taitotasotaulukko 3.6.lk Opetukse n tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet (T1,T2,T3) Tutkimise n ja toimimise n taidot (T4-T11) 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk (valtakunnalliset kriteerit) kierrätyksen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kannustetaan oppilasta tekemään havaintoja lähiympäristöstä (esim. eri vuodenaikoina). Pohditaan oman toiminnan merkitystä itselle, muille ihmisille.

Kannustetaan oppilasta tekemään havaintoja lähiympäristöstä (esim. eri vuodenaikoina). Pohditaan oman toiminnan merkitystä itselle, muille ihmisille. Tavoitteet S L 1. lk 2. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ympäristöoppi vuosiluokat 1-6

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ympäristöoppi vuosiluokat 1-6 2016 Ympäristöoppi vuosiluokat 1-6 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Ympäristöoppi vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun ympäristöopin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö- ja luonnontieto OPPIAINEEN KUVAUS Ympäristö- ja luonnontieto on vuosiluokilla 1 4 biologian, maantieteen, fysiikan ja kemian tieteenaloista integroitu oppiainekokonaisuus. Ympäristö- ja luonnontieto

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET YMPÄRISTÖOPPI JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi

Lisätiedot

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa)

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa) AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

7.8. Biologia ja maantieto

7.8. Biologia ja maantieto 7.8. Biologia ja maantieto 7.8.1 Biologia Vuosiluokat 5 6 Biologian opetus perustuu tutkivaan oppimiseen. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT BIOLOGIA JA MAANTIETO

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT BIOLOGIA JA MAANTIETO OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT BIOLOGIA JA MAANTIETO 2013 2014 BIOLOGIA JA MAANTIETO BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7 9 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä.

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO

7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 7.2.4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO 109 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 Jukka Tulivuori Opetushallitus Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen

Lisätiedot

7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto

7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto 109 7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto Vuosiluokat 1 4 Ympäristö- ja luonnontiedon keskeisenä tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TERVEYSTIETO 2013 2014 TERVEYSTIETO Vuosiluokat 7-9 Yläasteelle tulevan nuoren elämä on täynnä muutoksia: oma keho muuttuu, seksuaalisuus herää, ystävät

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä

MAANTIETO. Oppiaineen tehtävä MAANTIETO Oppiaineen tehtävä Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan maailmankuvan rakentumista. Oppilasta ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Merkitys, arvot, asenteet 3 Ympäristöopin merkityksen 4. 3 Tavoitteellinen työskentely ja 4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Merkitys, arvot, asenteet 3 Ympäristöopin merkityksen 4. 3 Tavoitteellinen työskentely ja 4 Oppiaineen nimi: YMPÄRISTÖOPPI 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet oppiaineessa Merkitys, arvot, asenteet 3 Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Lisätiedot

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka 9.11 a Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4.

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. KURSSI 1 (1 vvt) käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Maantieto vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Maantieto vuosiluokat 7-9 2016 Maantieto vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Maantieto vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun maantiedon opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden maantiedon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI VUOSILUOKAT 1-2

YMPÄRISTÖOPPI VUOSILUOKAT 1-2 YMPÄRISTÖOPPI VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen

Lisätiedot

Fysiikka ja kemia. Keskeiset sisällöt. Tavoitteet

Fysiikka ja kemia. Keskeiset sisällöt. Tavoitteet Fysiikka ja kemia Fysiikan ja kemian opetuksen perusta on luotu vuosiluokkien 1-4 ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä kappaleista,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka 1. kurssi 7. luokka Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään elämän perusilmiöitä ja vesiekosysteemien rakennetta ja toimintaa. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan ja luokittelemaan

Lisätiedot

7.9 FYSIIKKA JA KEMIA

7.9 FYSIIKKA JA KEMIA 7.9 FYSIIKKA JA KEMIA VUOSILUOKAT 5 6 Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot

Lisätiedot

Eliöt ja elinympäristöt (7. 9. luokilla luonto ja ekosysteemit/elämä ja evoluutio) 5. luokka 6. luokka 7. luokka Oppilas oppii.

Eliöt ja elinympäristöt (7. 9. luokilla luonto ja ekosysteemit/elämä ja evoluutio) 5. luokka 6. luokka 7. luokka Oppilas oppii. Biologia Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetus kehittää oppilaan luonnontuntemusta ja ymmärrystä luonnon perusilmiöistä. Oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian

Lisätiedot

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen TERVEYSTIETO 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

Lisätiedot

Fysiikan opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laaja- alainen osaaminen

Fysiikan opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laaja- alainen osaaminen Fysiikan opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laaja- alainen osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan

Lisätiedot

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 Vuosiluokilla 7 9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA Oppiaineen tehtävä Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Biologia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Biologia vuosiluokat 7-9 2016 Biologia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Biologia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun biologian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden biologian

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / biologia

AINEKOHTAINEN OPS / biologia AINEKOHTAINEN OPS / biologia Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI Laaja-alaiset osaamistavoitteet L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen

Lisätiedot

7.9 Fysiikka ja kemia

7.9 Fysiikka ja kemia 7.9 Fysiikka ja kemia Vuosiluokat 5 6 Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laajaalainen osaaminen T1

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto

AINEKOHTAINEN OPS / maantieto AINEKOHTAINEN OPS / maantieto Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kuntakohtainen (2016) TAVOITTEET JA TAIDOT, MITEN NE KOHTAAVAT OPS 2014 TEHTÄVÄ: Minkä tason tavoite? merkitys, arvot ja asenteet tutkimisen taidot tiedot

Lisätiedot

Tupakoimattomuutta tukeva koulu

Tupakoimattomuutta tukeva koulu Tupakoimattomuutta tukeva koulu Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Alakoululla on tärkeä rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Tupakoinnin

Lisätiedot

BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7-9

BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7-9 BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ekosysteemien

Lisätiedot

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 Vuosiluokilla 7 9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

5.8 Maantieto/Maantiede

5.8 Maantieto/Maantiede 5.8 Maantieto/Maantiede Maantiedon/maantieteen opetus kehittää maantieteellistä maailmankuvaa ja ohjaa opiskelijaa jäsentämään ympäröivää maailmaa. Opetuksen tavoitteena on kehittää kykyä tarkastella sekä

Lisätiedot

MAANTIETO VUOSILUOKAT 7-9

MAANTIETO VUOSILUOKAT 7-9 MAANTIETO VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ekosysteemien toimintaa, ihmisen

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

ARVIOINTI MURROKSESSA -

ARVIOINTI MURROKSESSA - ARVIOINTI MURROKSESSA - RUBRIIKIT TAVOITTEENASETTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALUNA https://peda.net/oppimateriaalit/ e- oppi/verkkokauppa/yl%c3%a4kou lu/tekstiilityo/kevat/arvioi https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/opinnot-lukiossa/

Lisätiedot

FYSIIKKA JA KEMIA TYÖTAVAT

FYSIIKKA JA KEMIA TYÖTAVAT FYSIIKKA JA KEMIA Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana on oppilaan ympäristöstään tekemänsä havainnot, joista edetään fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja periaatteisiin. Opetuksen tulee innostaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT

VALTAKUNNALLISET HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT VALTAKUNNALLISET HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2. VIERAAT KIELET... 3 3. MATEMATIIKKA... 4 4. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO... 6 5. BIOLOGIA JA MAANTIETO...

Lisätiedot

Maantieteen opetussuunnitelma 2016

Maantieteen opetussuunnitelma 2016 GEOS 1 ja OPS 2016 Maantieteen opetussuunnitelma 2016 Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Ympäristöoppi 3-6 lk. Annan esimerkkejä ympäristöopin tiedonaloista. (fakta/muistaa) Hyvä osaaminen 6. luokan lopussa on lihavoitu.

Ympäristöoppi 3-6 lk. Annan esimerkkejä ympäristöopin tiedonaloista. (fakta/muistaa) Hyvä osaaminen 6. luokan lopussa on lihavoitu. Ympäristöoppi 3-6 lk Hyvä osaaminen 6. luokan lopussa on lihavoitu. T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa kokemaan kaikki tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / Fysiikka

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / Fysiikka AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / Fysiikka Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan

Lisätiedot