MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.1.5. MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO"

Transkriptio

1 MATEMATIIKKA, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA, TERVEYSTIETO 22 KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjen vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintoja edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuutta että yhteistä tulevaisuuttamme ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta Ihminen ja teknologia Oppilas oppii ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä käyttämään teknologiaa vastuullisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. MATEMATIIKKA LUOKAT 1-5 Ihminen ja teknologia, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä Näkemyksemme on, ettei edellä mainitut aihekokonaisuudet toteudu matematiikan osalta luokilla 1-2 sekä 3-5.

2 LUOKAT Yleisesti Matematiikan opetuksessa nämä aihekokonaisuudet eivät suoranaisesti toteudu, mutta matematiikan opiskelu vuosiluokilla 6-9 luo pohjaa myöhemmälle reaalimaailman ilmiöiden mallintamiselle, joiden avulla pyritään selvittämään ympäristössä tapahtuvien muutoksien seurauksia matemaattisin keinoin ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset ympäristöön yksilön ja yhteiskunnan kannalta Tässä aihekokonaisuudessa selvimmin toteutuu matematiikan opetuksessa kohta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan, että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Ihminen ja teknologia Tässä aihekokonaisuudessa selvimmin toteutuu matematiikan opetuksessa kohta, jonka tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia (lähinnä laskin) sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO LUOKAT 1-4 Ihminen ja teknologia, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristötieto on luonnon ja kulttuuriympäristöjen herkkää ja elämyksellistä kokemista. Se auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen riippuvuuden luonnonvaroista ja luonnon uusiutumiskyvystä sekä ympäristön tilasta.

3 TAVOITTEET 24 Opetus perustuu ensisijassa luonnon ja ympäristön havainnointiin tutkimalla ja tekemällä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita ja saamaan niistä kokemuksia ja elämyksiä. Ymmärtää ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteiden merkitys kestävän kehityksen kannalta. SISÄLLÖT erilaisten elinympäristöjen, kuten pihan, puiston, niityn, metsän ja pellon tunnistaminen oman lähiympäristöön tutustuminen sekä sen kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen ääneen, valoon, ilmaan, veteen sekä lämpötilaan liittyvien yksinkertaisten ilmiöiden tutkiminen ja seuraaminen ympäristönsuojelu sekä luonnonvarojen ja energiaa säästävien toimintamallien ja kierrätyksen oppiminen omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset turvallinen koulumatka ja vaaratilanteiden välttäminen. BIOLOGIA JA MAANTIETO TAVOITTEET Oppilas 1. oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden 2. havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan ympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 3. arvioimaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjen vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintoja 4. edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla 5. ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Tavoitteiden toteutuvuus aineittain: Biologia: Luokat 5-6: 1, 2, 3 ja 5 Maantieto: Luokat 5-6: - Luokat 7-9: kaikki Luokat 7-9: kaikki Aihepiiri toteutuu kokonaisuudessaan peruskoulun aikana sekä biologian että maantiedon opetuksessa.

4 Ihminen ja teknologia 25 TAVOITTEET Oppilas 1. oppii ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 2. käyttämään teknologiaa vastuullisesti 3. käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin 4. ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. Tavoitteiden toteutuvuus aineittain: Biologia: Luokat 5-6: - Maantieto: Luokat 5-6: - Luokat 7-9: 1 ja (2) Luokat 7-9: 1, 2, 3 ja 4 ( 3 edellyttää varustehankintoja) Biologian opetuksessa aihepiiri jää lähes kokonaisuudessaan toteutumatta. Teknologia tulee esille lähinnä negatiivisilla vaikutuksillaan ympäristöön. Biotekniikassa keveästi sivutaan aihetta. Maantiedossa aihepiiri toteutuu kokonaisuudessaan, myös sähköisten viestimien (tavoite 3) osalta, jos laitteet ja ohjelmat esim. GIS hankitaan opetustiloihin. SISÄLLÖT Yleisesti voidaan todeta, että nämä aihekokonaisuudet ovat maantiedon ja biologian keskeistä opetussisältöä. Terveystieto ja fysiikka-kemia ovat lähimmät tukiaineet. Kulttuurimaantieto käsittelee mm. ihmisen elinkeinoja: maa- ja metsätaloutta, rakennustoimintaa, energiantuotantoa, teollisuutta ja liikennettä. Tällöin opitaan, kuinka ihminen kehittyvällä teknologialla pyrkii turvaamaan kasvavalle maapallon väestölle peruselintarpeet, mutta samalla tuhoaa elinympäristöään. Laajenevat teknosysteemit ja tuotannon jatkuva kasvu lisäävät luonnon eroosiota, pilaantumista ja saastumista sekä kaventavat luonnon monimuotoisuutta. Koska biologian opetus on elämän ja sen ilmiöiden tutkimista ja koska varsinkin ekologiassa perehdytään luonnon ekosysteemien rakenteeseen, toimintaan ja vuorovaikutussuhteisiin, niin opetuksen keskeisenä päämääränä on kasvattaa lapset vastuuseen ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Lähiympäristön esimerkkien avulla luodaan alemmilla luokka-asteilla pohjaa ylemmillä luokilla tulevalle syvemmälle ja globaalimmalle tavoitteiden sisäistämiselle.

5 FYSIIKKA JA KEMIA 26 Fysiikan ja kemian opiskelu etenee ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyistä havainnoista kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita tavoitteena oppia soveltamaan tietoa arkielämän tilanteissa ja harrastuksissa sekä kehittää kykyä ymmärtää ja arvioida kriittisesti luonnontieteellistä informaatiota tukea myös muiden luonnontieteiden kuten biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opiskelua ja innostaa opiskelemaan luonnontieteitä auttaa pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä ja opettaa huolehtimaan omalta osaltaan ympäristöstä ja toimimaan vastuullisesti. Fysiikan ja kemian oppisisältöjen keskeiset aihekokonaisuudet ovat Ihminen ja teknologia. LUOKAT 5-6 TAVOITTEET Oppilas oppii työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuuden. SISÄLLÖT sähköön liittyvät yksinkertaiset havainnot ja tutkimukset sekä sähköturvallisuus erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä maapallon energiavarat ymmärtää luonnon rakenteista maan vetovoima ja kitka, Maan ja Kuun liikkeet, aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas ymmärtää ympärillämme olevista aineista ilman koostumus ja ilmakehä luonnonvesien tutkiminen ja veden puhdistaminen.

6 LUOKAT Aihekokonaisuuteen liittyviä keskeisiä seikkoja: ympäristönsuojelun ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ympäristössä tapahtuvien muutosten havaitseminen oman toiminnan vaikutukset ympäristöön hyvinvoinnin uhkat ja mahdollisuudet omien valintojen rakentaminen kestävän tulevaisuuden puolesta. Miten tulevat esiin fysiikan (7-9) oppisisällöissä? Opitaan tutkimaan luonnonilmiöitä (liike, lämpö, sähkö, valo, ääni), tekemään havaintoja, mittauksia ja päätelmiä ymmärtämään luonnossa vallitsevia lainalaisuuksia (gravitaatio, vuorovaikutus, energian säilyminen) ymmärtämään ilmiöiden syy- seuraussuhteita käyttämään ja ymmärtämään fysiikan suureita (energia, voima, nopeus, jännite, teho, ) ja niiden yksiköitä tuottamaan ja ymmärtämään eri tavoin (graafisesti, algebraalisesti) esitettyä fysikaalista tietoa. Miten tulevat esiin kemian (7-9) oppisisällöissä? Opitaan ymmärtämään aineen luonne, aineen kiertokulku ja elinympäristömme ainerakenne (maaperä, eliöt, vesi, ilma) aineiden ominaisuudet ja niiden vaikutus ihmiseen ja ympäristöön aineiden turvallinen käsittely ja mm. niiden luokittelu haitallisiin, myrkyllisiin, palaviin, ympäristölle vaarallisiin ja räjähtäviin tuntemaan ravintoaineiden, lääkeaineiden, puhdistusaineiden luonne ja niiden vaikutus tuottamaan ja ymmärtämään kemian merkkikieltä ja sen avulla esitettyä tietoa ymmärtämään ihmisen mahdollisuus tuottaa uusia aineita sekä velvollisuus huolehtia kierrätyksestä ja luonnonvarojen järkevästä käytöstä. Ihminen ja teknologia Aihekokonaisuuteen keskeisesti liittyviä seikkoja: teknologia tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa, terveyden hoidossa, ympäristönsuojelussa ja tuotantoelämässä teknologian kehittäminen ja sen vaiheet luonnontieteellisen tiedon ja teknologian vuorovaikutus välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteen ymmärtäminen.

7 28 Miten tulevat esiin fysiikan (7-9) oppisisällöissä? Opitaan säteilyn luonne ja optisten laitteiden toimintaperiaate mekaanisen energian luonne (voima, työ, teho) lämpöilmiöt, lämpö energiamuotona sähkö- ja magneettiset ilmiöt ja niiden sovellukset sähkömagneettinen viestintä. Miten tulevat esiin kemian (7-9) oppisisällöissä? Opitaan periaatteet metallien valmistuksesta maankuoresta saatavista yhdisteistä puunjalostuksen pääpiirteet muovien ominaisuudet ja valmistus sähkökemialliset ilmiöt ja niiden hyödyntäminen öljynjalostus ja sen tuotteet. TERVEYSTIETO LUOKAT 7-9 Terveystiedon opetuksen tavoite on jo itsessään edistää oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittää oppilaan valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. Joten tämän 5. aihekokonaisuuden voidaan katsoa toteutuvan terveystiedossa laaja-alaisesti. Seuraavassa on eritelty 5. aihekokonaisuuden tavoitteet sekä tarkennettu esimerkkienomaisesti mitä yhteyksiä kullakin tavoitteella on terveystieto-oppiaineeseen. TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TERVEYSTIEDOSSA 1. Oppilas ymmärtää ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden Terveystiedon oppisisältöihin kuluu ympäristö ja terveys. Oppilaan tulee ymmärtää terveellisen ympäristön merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä tietää omakohtaiset mahdollisuudet vaikuttaa ympäristönsä terveyteen esim. ideaalityöympäristö, terveyttä edistävät työtavat ja työsuojelujärjestelmän tunteminen.

8 29 2. Oppilas havaitsee ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittää syitä ja seurauksia sekä toimii elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään, esim. turvallisuus- ja terveysriskien tunnistaminen sekä oppiminen ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita kotona, koulussa, liikenteessä ja erilaisissa vapaa-ajan harrastuksissa ja tilanteissa. 3. Oppilas arvioi oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksia ympäristöön ja omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja. Kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaali-kulttuurisesta ulottuvuudesta terveystiedossa käsitellään lähinnä viimeksi mainittua. Terveystiedon oppisisältöihin kuuluu nuoren psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehittyminen sekä ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi oppilaan tulee tietää yksilön velvoitteet yhteisössä esim. suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito. Kestävän kehityksen edellyttämiin toimintatapoihin kuuluu keskeisesti myös turvallisuus ja siihen liittyvä käyttäytyminen, joka on yksi keskeinen oppisisältö myös terveystiedon opetuksessa. Vaaratilanteiden välttämisen ja turvallisen liikennekäyttäytymisen lisäksi terveystiedon tavoitteena on, että oppilas oppii edistämään väkivallattomuutta (henkinen turvallisuus) ja toimimaan rakentavasti kiusaamistilanteissa. Lisäksi terveystiedossa käsitellään toimintaa ensiaputilanteissa. 4. Oppilas edistää hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtää hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla. Hyvinvoinnin edistäminen omassa yhteisössä on keskeinen tavoite terveystiedon opetuksessa. Hyvinvoinnin uhkia käsitellään lähinnä kansallisella tasolla ihmisen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyen esim. oppilaan tulee tietää tavallisimmat kansanja tartuntataudit, niiden riskitekijät ja ehkäisy. Oman yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu olennaisesti terveyspalvelut. Terveystiedossa perehdytään mm. maamme keskeisiin terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin ja kansalaisjärjestöjen toimenkuvaan. 5. Oppilas ymmärtää, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimii rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Tämän tavoitteen yhteydet terveystietoon käyvät esille jo yllä mainituissa tavoitteissa

9 Ihminen ja teknologia 30 TAVOITTEET Oppilas ymmärtää teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämän alueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä käyttää teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin ottaa kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioi tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. Ihminen ja teknologia-aihekokonaisuus jää terveystiedossa vähälle huomiolle. Lähinnä aihekokonaisuutta sivutaan työergonomiassa.

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan koulun uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tunnustuksettomana katsomusaineena elämänkatsomustieto toteuttaa eettistä ja katsomuksellista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot