OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret VIRTA OULUNKAARI HANKE

2 OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret Oulunkaaren Virta-hankkeessa kehitettiin monialainen palveluohjausmalli työttömien ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Neljä teemaryhmää työskenteli hankkeessa kehittäen seuraavia palveluprosessin osia: oppilaitosyhteistyö aktivointisuunnitelmat työttömien terveystarkastukset kuntouttava työtoiminta Malli on esitetty prosessina joka koostuu neljästä osasta. Oppilaitosyhteistyö on ennalta ehkäisevää työtä. Mikäli nuorta ei pystytä auttamaan ennakoivan oppilaitosyhteistyön avulla, hän voi jossakin vaiheessa tulla aktivoinnin piiriin (kts. myös muut asiakkuuteen tulon reitit aktivointisuunnitelmaprosessista). Työttömän terveystarkastus liittyy olennaisena osana sekä aktivointisuunnitelmaprosessiin että kuntouttavan prosessiin. Mallin kantavat voimat ovat moniammatillinen yhteistyö ja palveluohjaus. Palveluohjausta toteutetaan prosessin eri vaiheissa: oppilaitosyhteistyössä etsivä nuorisotyöntekijä, aktivointisuunnitelmaprosessissa nimetty vastuuhenkilö (asiakkuuden mukaan esim. TE-toimiston tai sosiaalitoimiston työntekijä), terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lähettävä taho, kuntouttavassa työtoiminnassa kuntouttavan ohjaaja tai vastaava henkilö. Teemaryhmissä yhtenäistettiin Oulunkaaren alueen toimintamalleja ja työmenetelmiä ja juurrutettiin niitä käytäntöön. Teemaryhmissä työskenteli Oulunkaaren ja jäsenkuntien työntekijöitä ja lähialueiden oppilaitosten edustajia. Tärkeänä osana teemaryhmätyöskentelyä oli asiaan kuuluvien lomakkeiden muokkaus asiakasystävällisemmiksi. Tässä esitteessä esitellään kehitetty malli ja pääkohdat ja/ tai muutokset kunkin mallin osalta. Lisätietoa mallista saa Virta-hankkeen loppuraportista (www.oulunkaari.com hankkeet). Samasta yhteydestä löytyvät myös uudistetut lomakkeet. Tämä esite on tarkoitettu: kaikille kehittämistyössä mukana olleille ja muille kyseisten asioiden kanssa työtä tekeville Oulunkaaren ja jäsenkuntien työntekijöille konkreettiseksi työvälineeksi, josta löytyy teemaryhmissä kehitetyt ja sovitut asiat tiedoksi muille nuorten kanssa työtä tekeville toimijoille, esim. kuntien työllistämispalvelut ja lähialueiden toisen asteen oppilaitokset luettavaksi ja sovellettavaksi kaikille asiasta kiinnostuneille VASTUU-TAHO Oppilaitos MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ tilanteen arviointi TE-toimisto Aktivointisuunnitelma Työelämä, Kuntoutus, Aktivointitoimenpiteiden jatkuminen Oppilaitosyhteistyö Terveydenhuolto Työttömien terveystarkastus PALVELUOHJAUS Kunta Kuntayhtymä Kuntouttava työtoiminta 1. Oppilaitosyhteistyö: varhaisempi etsivän nuorisotyön ja sote-palveluiden yhteistyö oppilaitosten kanssa 2. Aktivointisuunnitelma: moniammatillisen työn painopisteenä nuoren syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen 3. Työttömien terveystarkastus: terveystarkastuksen rooli prosessissa suuri, jokaisen työttömän oikeus 4. Kuntouttava työtoiminta: arjenhallinnan ja tavoitteellisen kautta elämässä eteenpäin

3 ENNAKOIVAN OPPILAITOS- YHTEISTYÖN MALLI (2.ASTE) HUOLI HERÄÄ OPPILAITOKSESSA ESIMERKKEJÄ TILANTEISTA: luvattomat poissaolot esim. muutaman päivän yhtäjaksoinen tai useita satunnaisia suorituksia ei kerry riittävästi kaveripiiri muuttuu opiskelukavereilta/perheeltä kuuluu huolipuhetta käytös muuttuu päihteiden käyttö vaikeuksia elämänhallinnassa yksinäisyys ei esim. tiedä harrastuksista opiskelijan tulo opiskelijahuoltoryhmään Huomioitavaa: jos opiskelijalla on aikaisempi asiakkuus etsivään nuorisotyöhön, yhteydenotto voi tapahtua aikaisemmin NUORI OTTAA YHTEYTTÄ ETSIVÄÄN NUORISO- TYÖNTEKIJÄÄN ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ ON YHTEYDESSÄ OPPILAITOKSEEN VANHEMPI TAI MUU TAHO OTTAA YHTEYT- TÄ ETSIVÄÄN NUORI- SOTYÖNTEKIJÄÄN Yhteys etsivään nuorisotyöntekijään ntekijä ilmoittaa oppilaitokselle Yhteydenotto/ tavoittaminen PALVELUOHJAUS/RINNALLA KULKEMINEN ETSIVÄ KUTSUTAAN VERKOSTOPALAVERIIN NUORTA EI TAVOITETA tilanteen kartoittaminen Mallin tavoitteena on ehkäistä hallitsemattomia opintojen keskeytyksiä. Oppilaitos voi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön jo silloin kun huoli opiskelijasta herää, esimerkiksi kun luvattomia poissaoloja kertyy tai opiskelijan elämänhallinnassa huomataan vaikeuksia. ntekijä toimii opiskelijan rinnalla kulkijana kun nuoren tilanne kartoitetaan ja hänelle etsitään tarvittavat tukitoimet. Opintojen jatkosta sovitaan yhdessä. Malli on hyvin sovellettavissa pieniin kuntiin, joissa etsivän nuorisotyön asiakasmäärät ovat suhteellisen pienet. Verkostoyhteistyö/-palaveri Kahdenkeskinen keskustelu Muihin palveluihin ohjaaminen Verkostoyhteistyöhön/ -palaveriin osallistujat (tarpeen mukaan): oppilas/opiskelija vanhemmat etsivä nuorisotyöntekijä ryhmänohjaaja OPINTOJEN JATKOSTA SOPIMINEN osasuorittaminen esim. pajalla (opinnollistaminen) Opinnot jatkuvat Väliaikainen keskeytys Opintojen lopetus Kaikkiin voi liittyä tukitoimia: kuntoutus/hoitotoimet etsivän nuorisotyöntekijän mukana olo nuoren arjessa kuraattori opinto-ohjaaja asuntolan valvoja oppilaitoksen terveydenhoitaja sosiaalitoimi päihdetyöntekijä psykiatrinen sairaanhoitaja (mtt) jne. AKTIVOINTISUUNNITELMA PROSESSIKAAVIO Tiedonkulun parantamiseksi: Kutsu haastatteluun lomakkeessa kehotetaan nuorta ottamaan haastatteluun mukaan myös koulutodistukset (mahdollisten mukautettujen opintojen havaitseminen). Aktivointisuunnitelma-lomakkeessa pyydetään nuoren suostumus aktivointisuunnitelman kopion toimittamisesta tarvittaessa muille sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoille (esim. kuntouttavan ohjaaja, terveydenhoitaja). Asiakasprosessin jatkuvuuden ja etenemisen turvaamiseksi nimetään yhteyshenkilö, joka on vastuussa nuoren tilanteen seuraamisesta aktivointitilanteessa sovitaan aktivointisuunnitelman tarkistuspäivämäärä Työttömän terveystarkastuksen roolia asiakasprosessissa vahvistetaan kaikki asiakkaat ohjataan Uudistettu lomakkeisto otetaan käyttöön. ASIAKKUUTEEN TULO Aktivointiehto Tttuki/työmarkki.tuki pitkäaikainen työttömyys Sosiaalinen tilannearvio Valvottu koevapaus Asiakkaan oma toivomus KIRJALLINEN KUTSU KOTIKÄYNTI MOTIVOIVA HAASTATTELU AKTIVOINTI- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Osallistujat: asiakas, työvoimaneuvoja, sosiaalityöntekijä (tarvittaessa palveluohjaaja/ kuntouttavan ohjaaja/ yksilövalmentaja) Yhteyshenkilön nimeäminen SIIRTOPALAVERI TOIMENPITEET Työ Opiskelu Työkokeilu/ palkkatukityö TYP Kuntoutuksen asiakasyhteistyö Kuntouttava tt Eläkeselvitt. TERVEYSTARKASTUS AKTIVOINTISUUNNITELMAN TARKISTUS Toimenpide jatkuu Työelämä/ Kuntoutus/

4 TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUSTEN TOIMINTAMALLI Koska terveystarkastus on jokaisen työttömän oikeus, sen roolia asiakasprosessissa vahvistetaan, mm. kaikki aktivoinnin piiriin kuuluvat nuoret ohjataan Tiedotuksen tehostaminen: Tiedotetaan lähettäviä tahoja (kts. malli) mahdollisuudesta lähettää nuori Uudistettua Kutsu terveystarkastukseen lomaketta toimitetaan lähetteen mukana lähettäville tahoille. Uudistettu Palaute terveystarkastuksesta asiakkaalle lomake täytetään, käydään läpi asiakkaan kanssa ja annettaan asiakkaan käyttöön. Miten voit? terveyskysely otetaan käyttöön esitietolomakkeena. HUOLI TERVEYDESTÄ TAI TYÖKYVYSTÄ asiakkuuteen tulo Asiakas itse TE-toimisto Nuorten työpaja Päihdetyöntekijä Mielenterveystoimisto Asiakasyhteistyöryhmä Muut terveyspalvelut Moniammatillinen asiakastiimi/ kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä LÄHETE TERVEYDEN- HOITAJALLE ASIAKAS OTTAA ITSE YHTEYTTÄ TERVEYDEN- HOITAJAAN VALMISTELEVAT TOIMENPITEET Ajan varaus terveystapaamiseen Tarvittaessa lähete laboratoriotutkimuksiin Esitietolomakkeen postitus asiakkaalle TERVEYS- TAPAAMINEN haastattelu mittaukset testit terveysneuvonta jatko-ohjaus LABORATORIOKOKEET KIRJALLINEN PALAUTE ASIAKKAALLE KIRJALLINEN/ SUULLINEN PALAUTE LÄHETTÄVÄLLE TAHOLLE Jatko-ohjaus sosiaali- ja terveyspalveluihin Seurantakäynti th:lle Ei jatkotoimia Lomakkeet: lähete terveystarkastukseen, suostumus terveystarkastuksen lähetettä varten, kutsu terveystarkastukseen, palaute terveystarkastuksesta asiakkaalle, palaute lähettävälle taholle KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PROSESSI Uudistettu lomakkeisto otetaan käyttöön. ohje osallistujalle ja ohje järjestäjälle otetaan käyttöön: ohjeistukset käydään läpi asiakkaan ja toiminnan järjestäjän kanssa ja he saavat ohjeet käyttöönsä. ohjeet sisältävät perustietoa toiminnasta, toiminnan järjestämiseen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista. Hyviä käytäntöjä: kotikäynnit nuoren tilanteen kartoittamiseksi ja motivoimiseksi ennen päätöstä kuntouttavan aloittamisesta kuntouttavaan työtoimintaan aikana nuori saa intensiivistä palveluohjausta Oulunkaaren kuntouttavan työntekijöiden säännölliset tapaamiset NUOREN OHJAUTUMINEN KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN Nuorella ei ole valmiuksia hakeutua kouluun tai työhön ston asiakkuus TE-toimiston asiakkuus Etsivän nuorisotyön kautta ESIMERKKEJÄ: nuori ei ole päässyt kouluun, kaipaa tekemistä nuori on toimeentulotuen piirissä nuorella on päihteiden käyttöä, arjen rytmi puuttuu, vaikeuksia elämänhallinnassa NUOREN ELÄ- MÄNTILANTEEN KARTOITUS AKTIVOINTI- SUUNNITEL- MAN TEKEMI- NEN suunnittelu Kuntouttavasta työtoiminnasta sopiminen toimintaaika arviointi ja jatkosuunnitelmat Nuorella on tukena kuntouttavan aikana sosiaaliohjausta, terveydenhoitoa, päihdetyötä, asumisen tukea ja mielenterveystyötä päättyminen kuntoutus tukityö avoimet työmarkkinat kuntouttava työtoiminta jatkuu Lomakkeet: sopimus toiminnan järjestämisestä, toimintasopimus, aloitusilmoitus, ilmoitus pääluottamusmiehelle, ohjeet osallistujalle, ohjeet toiminnan järjestäjälle, toimintatoteumalomake, päättymisilmoitus,

5 LISÄTIETOJA OPPILAITOSYHTEISTYÖ Sanna Juutinen puh AKTIVOINTISUUNNITELMAT sosiaalityöntekijä Riitta Väänänen puh TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET terveydenhoitaja Maria Öörni-Miettunen puh KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA kuntouttavan ohjaaja Arja Lamminkangas, puh

Kempeleen etsivä nuorisotyö

Kempeleen etsivä nuorisotyö Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen 21.1.2015 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011-2013 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 61561 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa

Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa Yleistä aikuissosiaalityöstä Aikuissosiaalityössä asiakkaiden ikäjakauma on nuorista vanhuksiin ja asioinnin syynä voivat olla monenlaiset elämäntapahtumat.

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KEMPELEEN NUORISOTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Kempeleen kunnan nuorisotoimi tarjoaa vuonna 2014-2015 ennaltaehkäisevää, lasten mielipiteet huomioivaa ja lasta sekä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot