Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2."

Transkriptio

1 Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa,

2 Uusi ympäristönsuojelulaki Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 214/2013 annettiin Voimaan touko-kesäkuu 2014? 2

3 Miksi ympäristönsuojelulaki uudistetaan Hallitusohjelman mukaisesti turvataan ympäristöarvoja, torjutaan ilmastonmuutosta sekä ehkäistään jätteen syntymistä. Teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä yhdenmukaistaa vaadittua ympäristöteknologiaa ja lisää ennakoitavuutta. Tehostetaan ympäristönsuojelun lupamenettelyä. Tehostetaan valvontaa, lisätään sen suunnitelmallisuutta, riskiperusteisuutta ja toteutetaan valvonnan maksullisuus. Otetaan entistä paremmin huomioon luonnonarvot arvokkailla soilla turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa. Päivitetään ympäristönsuojelulaki vastaaman paremmin perustuslakia. Usein muutetusta ympäristönsuojelulaista tulee rakenteeltaan selkeämpi. 3

4 Teollisuuspäästödirektiivi täytäntöön Koskee Suomessa noin 1000 laitosta. Vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja sekä veden sekä energian ja materiaalien kulutusta tehostamalla ja yhdenmukaistamalla ympäristönsuojeluvaatimuksia. Merkittävin muutos: parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. Sitovat päästötasot vahvistetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmissä. Päätelmät laaditaan komission täytäntöönpanopäätöksinä ja ne ovat jäsenvaltioita suoraan velvoittavaa säännöstöä; niitä ei erikseen siirretä Suomessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Päätelmien uudistuessa ympäristöluvat on tarkistettava vastaamaan uusia päätelmiä neljän vuoden kuluessa Kiviainesala ja murskaustoiminta ei ole teollisuuspäästödirektiivin piirissä 4

5 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimus Edistää uusien innovaatioiden kehittämistä ja suomalaisen puhtaan teknologian kysyntää. Yhdenmukaistaa teollisuuden ympäristönsuojeluvaatimuksia ja käytäntöjä luvituksessa. Lisää ympäristölupapäätösten ennakoitavuutta ja selkeyttää luvanhakijalle vaadittavia ratkaisuja jo menettelyn alkuvaiheessa. Vrt. toimialan sääntely valtioneuvoston asetuksen kautta 5

6 Lupamenettelyä tehostetaan Lupahakemusten käsittelyä tehostetaan: Lupahakemukset sähköisesti valtion lupaviranomaiselle Sähköistä tiedottamista edistetään kuulemisessa ja päätöksestä tiedotettaessa. Lupahakemusten etenemisen seurantaan AVEissa uusia työkaluja. Selvitysvelvollisuuksia koskevien lupamääräysten täsmentäminen ja rajaaminen vähentää toiminnanharjoittajien ja viranomaisten työtä, YSL 54. Lupamenettelyn tehostaminen nopeuttaa käsittelyaikoja. 6

7 Esimerkkejä toiminnan tehostamisesta Selvityksen teettäminen hakijan kustannuksella (ns. Talvivaaraehdotus), 40 2 mom. Puutteellisen hakemuksen hylkääminen, jos ei pyynnöstä huolimatta täydennetä (ns. Talvivaara-ehdotus), 40 1 mom. Uusi säännös yksinkertaisesta selventävästä luvan muuttamisesta (=viranomaisen lausuma), 92 Luvanvaraisten laitosten luettelosta rajataan pois joitakin elintarvikelaitoksia ja eräissä toiminnoissa lupakynnystä nostetaan (eläinsuojia selvitetään parhaillaan) Kunnille mahdollisuus hakea eräiden lupa-asioiden käsittelyn siirtoa valtiolta itselleen, 38 7

8 Yleinen luvanvaraisuus, YSL 27 Yleinen luvanvaraisuus Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristölupa on lisäksi oltava: 1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 8

9 Louhinnan ja kivenmurskauksen luvanvaraisuus Ympäristöluvanraisuudesta laitostyypeittain säädetään jatkossa YSL:n liitteessä 1 Rekisteröitävistä toiminnoista säädetään YSL:n liitteessä 2 Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään jatkossakin valtioneuvoston asetuksessa Toimiala-asetusten valtuusperuste YSL 10 :ssä Luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan välisestä suhteesta säädetään YSL 30 :ssä 9

10 YSL liite 1, luvanvaraisuus Liite 1, luvanvaraisuus: 7. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto a) Kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu b) Malmin tai mineraalin rikastamo c) Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää d) Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää 10

11 YSL, liite 2, rekisteröitävät toiminnat mm Asfalttiasema.. 11

12 YSL 30, Luvan ja rekisteröinnin suhde Rekisteröitävän toiminnan luvanvaraisuus Liitteen 2 mukaiseen rekisteröitävään toimintaan tarvitaan ympäristölupa vain, jos 1) toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa; 2) toiminnasta saattaa aiheutua 27 :n 2 momentissa tarkoitettu seuraus; 3) toiminta on luvanvaraista 28 :n perusteella. Toiminnan rekisteröinnistä silloin, kun ympäristölupa ei ole tarpeen, säädetään 116 :ssä. 12

13 Asetuksenantovaltuus, YSL 10 Valtioneuvoston asetukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi eräissä toiminnoissa [Sen lisäksi mitä 9 :ssä säädetään], valtioneuvosto voi asetuksella antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkempia säännöksiä: 1) toiminnan sijoittumisen ympäristönsuojeluvaatimuksista ja edellytyksistä eri alueilla sekä haittojen ehkäisemiseksi tarpeellisista toiminnan etäisyysvaatimuksista; 2) päästöjen ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden turvaamiseksi käytettävistä menetelmistä, laitteista, rakennuksista ja rakennelmista; 3) toiminnan laajuudesta ja toiminta-ajoista; 4) jätehuollosta; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Asetukset voivat koskea muun muassa kivenmurskaamoa, kivenlouhimoa ja muuta kivenlouhintaa 13

14 Valvontaa tehostetaan Valvonnan suunnitelmallisuus lisääntyy. Valvontaa suunnataan sinne, missä suurimmat riskit. Valvontasuunnitelma ja ohjelma paitsi ELY-keskuksiin myös kuntiin. Valvontaviranomaiset edelleenkin ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Valtion puolella hallintopakkoa käyttäisi edelleenkin ELY-keskus Poikkeuksellisia tilanteita koskevia säännöksiä selkeytetään, menettely hallintopakon mukaan, pykälässä selvästi todettuna säännöksen ratio eli lain ja luvan mukaisen tilanteen palauttaminen eli kyseessä ei ole poikkeamisoikeus luvasta Valvonnan tehostaminen parantaa toimijoiden välistä oikeudenmukaisuutta ja parantaa valvonnan laatua. 14

15 Maksullisuus lisää valvonnan voimavaroja Valtion ja kunnan viranomainen voi periä valvontamaksun aiheutuneita kustannuksia vastaavasti. Maksullisuus perustuu valvonnan suunnitelmiin Eniten ympäristöä kuormittavat ja valvontaviranomaisia työllistävät laitokset maksavat eniten. Valvonnasta kertyvät maksutulot käytettäisiin täysimääräisesti valtion valvontavoimavarojen lisäämiseen. Maksulliseksi: suunnitelmallinen valvonta, rikkomusepäilyjen valvonta ja hallintopakkojen valvonta. Kunnan valvonnasta rikkomusepäilyjen valvonta rajattu pois. Pienten yritysten ja kotitalouksien valvontamaksujen perusteet kohtuullisiksi. Maksut kohdistuvat kuormituksen mukaan. Maksujen suuruudesta päätetään myöhemmin asetuksella ja kuntien osalta kunnan päättämässä taksassa. 15

16 Turvetuotannon sijoittaminen Luonnonarvojen huomioon ottaminen kohdennettiin arvokkaiden soiden merkittävien luonnonarvojen turvaamiseen: tarve on suurin tukee valtioneuvoston periaatepäätöstä soiden kestävästä käytöstä. Turvetuotanto ei saa turmella toiminnan sijoituspaikalla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävää luonnonarvoa. Luonnonarvopykälä: sovelletaan arvokkaisiin luonnontilaisiin soihin, jotka kuuluvat soita ja turvemaita koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokituksessa luokkiin 3-5. Ei sovelleta, jos luonnonarvot otettu huomioon kaavassa. Mahdollisuus poiketa pykälästä tietyin kriteerein. Arvokkailla soilla on suuri taloudellinen merkitys virkistyskäytölle, hyvinvoinnille, matkailulle ja monien riistalajien lisääntymiselle. 16

17 Turvetuotannon sijoittaminen Luonnonarvot arvioidaan lupamenettelyn alussa kokonaisvaltaisesti. Lupamenettely sujuvoituu ja päätösten ennakoitavuus paranee. Edistää suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä. Säännöstä ei sovelleta jo ojitettuihin ja luonnontilaisuuttaan muutoin menettäneisiin 0-2 luokan soihin, joihin kohdistuu valtaosa turvetuotannon lupahakemuksista Samassa yhteydessä valtioneuvosto linjasi, että kevään kehysriiheen tuodaan rakennepaperin mukaisesti esitys luparuuhkien purkamisesta ja lupamenettelyn nopeuttamista jatketaan tavoitteena jo ojitettujen 0-2 luokan soiden lupamenettelyn merkittävä nopeuttaminen. 17

18 Kiitos!

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014. 713/2014 Valtioneuvoston asetus. ympäristönsuojelusta. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014 713/2014 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Helsingin seudun kauppakamari Pk-yrityksen ympäristövastuut -hanke Kirjoittajat: Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry Pauliina

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa Ympäristölupa Ympäristölupa Ympäristölupa pilaantumisen torjunnan välineenä Ympäristöluvan tarve ja poikkeukset Lupahakemus Ympäristölupaprosessi Lupaharkinta Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräykset

Lisätiedot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Ari Ekroos Unto Eskelinen Inga-Liisa Paavola Elina Komulainen Ympäristö- ja energiaoikeuden professori, HY Talousoikeuden professori,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Tarkistus vuodelle 2015 23.11.2010/jkl, päivitetty 12.1.2015/ak vuosille 2011 2015 s. 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti vesilainsäädännön uudistaminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesilaki

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 30.1.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö BAT ja ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Ympäristönsuojelulain uudistus Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta: luonnon arvot ja Talvivaaran opetus Uudistuva ympäristönsuojelulaki -koulutus 12.3.2013 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Esitelmän

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Pro Gradu Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Petteri Ahonen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja -teknologia 13.3.2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (713/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden sisältö: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 601 12.09.2006 6 Ymp 8069-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 601 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot