KUNNANVALTUUSTO 8/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO 8/2013"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO 8/2013 Aika Torstai klo Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietanen Toni Huhtaluoma Heikki Kangas Kaija Kannisto Jari Kaskimäki Veijo Laitila Sami Louhisuo Jori Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka Otava Antti Pukkila Esa Raita-aho Voitto Suominen Päivi Vainionpää Joni Välimäki Aarre Luomanen Esko Järvinen Tiina Niskala Jorma Poissa Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Niemenmaa Jaana Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Honkanen Arja kunnanjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN 4 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN UUDET MAKSUPERUSTEET ALKAEN 16 MUUT ASIAT OLEMASSAOLEVIEN TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN, MAATALOUSYRITTÄJIEN KANNUSTAMINEN (VALTUUSTOALOITE) 18 ILMOITUSASIAT 20 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 21

3 Ennen kokouksen alkua valtuutettu ja Satakuntaliiton hallituksen jäsen, Mari Ervelä, toi valtuutetuille terveiset Satakuntaliiton järjestämältä matkalta Brysselistä sekä kokouskuulumiset maakuntavaltuuston kokouksesta. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 92 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 93 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ohrankämmen ja Antti Otava.

4 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ESTEELLISEN TILALLE KUNNANHALLITUKSEEN KH Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 5 valinnut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille Kunnanhallituksen kokonpano on Varsinaiset jäsenet Jukka Ohrankämmen, pj Päivi Suominen, vpj Antti Otava Jaana Niemenmaa Kaija Kangas Marko Mustajärvi Tiina Järvinen Risto Mustakoski Heikki Huhtaluoma Henkilökohtaiset varajäsenet Paula Juurakko Mari Ervelä Esa Pukkila Toni Hietanen Sari Teerioja Anne Aho Pirkko Välimäki Jari Kannisto Ilmo Törmä Kunnanhallituksen varajäsen, Pirkko Välimäki, on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä, perustellen lähisukulaisuuttaan tarkastuslautakunnan jäseneen, Aarre Välimäkeen. Liitteet: Eronpyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Pirkko Välimäelle eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varajäsenen kunnanhallitukseen Välimäen tilalle. KV 94 PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto myönsi eron Pirkko Välimäelle kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä. Valtuutettu Aarre Välimäki esitti eronneen tilalle kunnanhallituksen varajäseneksi Susanna Peltoniemeä. Valtuusto hyväksyi tehdyn esityksen, minkä jälkeen kunnanhallituksen kokoonpano on seuraava:

5 Varsinaiset jäsenet Jukka Ohrankämmen, pj Päivi Suominen, vpj Antti Otava Jaana Niemenmaa Kaija Kangas Marko Mustajärvi Tiina Järvinen Risto Mustakoski Heikki Huhtaluoma Henkilökohtaiset varajäsenet Paula Juurakko Mari Ervelä Esa Pukkila Toni Hietanen Sari Teerioja Anne Aho Susanna Peltoniemi Jari Kannisto Ilmo Törmä

6 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KH Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvio ja suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 2,5. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. Liitteet: talousarvioesitysten käyttötalousosa (toimitetaan erikseen) talousarvioesityksen investointiosa (toimitetaan erikseen) rahoituslaskelma (toimitetaan erikseen) tuloslaskelma (toimitetaan erikseen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan viranhaltijat tulevat paikalle esittelemään oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Talousarvion 2014 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli kutsuttu paikalle esittelemään teknisen toimen ja rakennusvalvonnan talousarvioehdotusta investointeineen.

7 Käsittelyn yhteydessä käytiin lävitse teknisen toimen ja rakennusvalvonnan käyttötalouden menoja ja tuloja sekä ehdotettuja investointeja. Kunnanhallitus teki Kallioniemelle käsiteltävään asiaan liittyviä, tarkentavia kysymyksiä, joihin saatiin selvitykset. Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus teki kyseisten lautakuntien esitykseen seuraavat muutokset: Tekninen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa projektityöntekijän työpanoksen myynnistä Karvian Vuokrataloille Yhteiset kustannukset, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, lisätään tuloksi euroa teknisen toimen työntekijöiden kunnostukseen käytetyn työn myynnistä Karvian Vuokrataloille. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta sijaisten palkoista vähennetään yhteensä euroa. Teknisen toimen eri kustannuspaikoilta lämmityskuluista vähennetään yhteensä euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan esittämä lisäys investointeihin katuvalaistuksen saamiseksi välille Keskusta Patolankylä, euroa, jätettiin vielä avoimeksi, kunnes nähdään hallintokuntien esittelyjen ja karsintojen jälkeen muodostuva talousarvion lopputulos. Katuvalaistuksen lisäyksestä myös Kirkonkylästä Parkanon suuntaan, 2,2 km:n matkalle, oli tehty valtuustoaloite. Katuvalaistuksen lisäys käsitellään viimeisessä kunnanhallituksen talousarviokäsittelyssä ennen valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä. Investoinneista keskusteltaessa tuli esille, että joitakin tälle vuodelle suunniteltuja investointeja jää toteutumatta ja ne on siirretty talousarvioon tuleville vuosille. Kunnanrakennusmestaria pyydettiin toimittamaan kunnanhallitukselle jatkossa selvitys talousarvion yhteydessä hyväksytyistä toteutumattomista investoinneista. Vesi- ja viemärilaitos Runkoputkien saneeraus (Meijerin mäki Lastula) esitetystä vähennetään euroa. Rakennusvalvonnan osalta vähennystä tehtiin seuraavasti: Jätevesien järjestely haja-asutusalue / valvonta 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioista (jätevesineuvonta) vähennetään euroa.

8 Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi ja kunnanhallituksen jäsen Risto Mustakoski poistuivat kokouksesta kellon ollessa Kunnanhallitus piti tässä vaiheessa seitsemän minuutin pituisen tauon klo Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Kunnanjohtaja esitteli tarkastustoimen, kunnanhallituksen ja elinkeinotoimen talousarvioehdotukset sekä maaseututoimen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotukset. Elinkeinotoimi Kuntamarkkinointi, kohdasta 4350 Painatukset ja ilmoitukset vähennettiin euroa Kunnanhallitus, 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot kohta päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Nyt esitetyssä määrärahassa ovat mukana erilaiset kunnalta menevät palkkiot, kuten lainhuudot, lohkomiset, kaupanvahvistajan toimitukset, muut asiantuntijamaksut, nettisivujen ylläpitomaksut, Suupohjan Seutupalvelukeskuksen ict-palvelumaksut, mahdolliset konsulttipalkkiot pohjavesiasiassa sekä kuntajakoselvityksestä tulevat maksuosuudet. Mikäli kunnanhallitus päättää talousarviovuonna tehtäväksi muita selvityksiä niin niitä varten määräraha tulee lisätä Kunnanhallituksen edellä olevaan kohtaan Seuraavaan kokoukseen siirrettiin päätettäväksi myös paperitulosteita vähentävän, kunnan sisäisen, intran rakentaminen ja kunnanhallitukselle mahdollisesti hankittavista tablet tietokoneista päättäminen ja näiden kustannuksen lisääminen talousarvioon. Myös kirjaston kirjahankinnat käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, jolloin käsitellään Vapaa-aikatoimen talousarvioesitykset investointeineen. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi vapaa-aikatoimen viranhaltijat. KH Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Paikalle on kutsuttu vapaa-aikatoimen viranhaltijat esittelemään omat talousarvionsa kunnanhallitukselle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja tekee tarvittavat karsinnat ja muutokset ennen sen valtuustolle esittämistä. PÄÄTÖS:

9 Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Ennen kokouksen alkua vapaaaikatoimen viranhaltijat, Sirpa Ala-Rämi ja Maria Laaksoharju esittelivät liikunta- ja raittiustoimen sekä nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimen talousarvioehdotukset. Kunnanhallitus keskusteli liikunta- ja raittiustoimen talousarvioesityksestä todeten, että budjetti noudattelee edellisen vuoden talousarviota. Todettiin kuntosaliohjauksen tarpeellisuus ennalta ehkäisevää toimintaa tukevana. Ohjaustoiminnasta aiheutuvat palkkakustannukset tulevat katettua toimintatuotoilla. Nuoriso- kulttuuri- ja museotoiminnan osalta todettiin, että talousarviossa edellisvuoteen verrattuna on esitetty määrärahaa, jolla aloitettaisiin ulkomuseoalueen rakennusten kunnostus, mitä museoviraston inventoinnissa on edellytetty. Kunnanhallitus oli yhtä mieltä siitä, että ulkomuseoaluetta tulee kunnostaa ja pitää kunnossa. Talkootyötä tulee edelleen tehtäväksi. Esitetyllä määrärahalla kunnostustyö pääsee alkuun. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi vapaa-aikatoimen talousarvioehdotukset esitettäväksi sellaisenaan valtuustolle. Kunnanjohtaja toi esille teknisen toimen lisäykset ja muutokset talousarvioon. Edellisessä kokouksessa käsittelyssä olleiden projektityöntekijän ja työmiesten töiden osuutta muutettiin seuraavasti: Tekninen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, muutettiin tuloksi entisen euron sijasta euroa projektityöntekijän työpanoksen myynnistä Karvian Vuokrataloille Yhteiset kustannukset, kohtaan 3153 Muut myyntituotot muilta, muutettiin tuloksi entisen euron asemesta teknisen toimen työntekijöiden kunnostukseen käytetyn työn myynnistä Karvian Vuokrataloille. Lisäksi todettiin, että teknisen toimen talousarviosta oli jäänyt huomioimatta kunnanrakennusmestarin Honkajoen vesihuollon hoitamisesta laskutettavat kustannukset. Tästä johtuen talousarvioon esitetään seuraava muutos Teknisen toimen hallinto ja suunnittelu, kohtaan 3151 Muut myyntituotot kunnilta, tuloa euroa. Sijaisten palkkojen vähennys, euroa ja lämmityskulujen vähennys euroa on vähennetty edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti teknisen toimen ilmoittamilta kohteilta. Iltaruskon kiinteistöön kohdistuvien palkkakustannusten sosiaalikulut olivat jääneet huomioimatta, joten ne lisätään talousarvioehdotukseen seuraavasti: Iltarusko, menoksi 4100 Kuel palkkaperusteinen euroa 4150 Sairausvakuutusmaksu euroa 4160 Työttömyysvakuutusmaksu euroa

10 4170 Tapaturma- ja ryhmäh.vak euroa Hyväksyttiin kunnanjohtajan esittämänä yläkoulun toive metallisahasta lisättäväksi yläkoulun kalustomenoihin seuraavasti: Yläkoulu, kohtaan 4580 Kalustomenon lisäys, euroa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksestä lisättäväksi elinkeinotoimen Willi Karvia hankkeelle Willelän alueen suunnittelurahan, 5000 euroa seuraavasti Willi Karvia hanke, kohtaan 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalkkiot, lisäystä euroa. Työpajan osalta kunnanhallitus päätti, että mikäli työpajan talousarvio ylittyy niin Karvian kunta vastaa ylityksestä. PoSalle varattu 2 %:n korotus päätettiin pitää ennallaan ja tilannetta tarkkaillaan talousarviovuoden aikana. Mahdolliset muutosehdotukset käsitellään perusteltujen pyyntöjen perusteella. Kunnanhallitus päätti pienentää kirjaston kirjahankintamäärärahaa tässä talousarvioesityksessä seuraavasti: Kirjastotoimi, 4511 Kirjaston kirjahankinnat, määräraha euroa muutetaan euroksi. Kunnanhallitus päätti, että osa Kunnanhallituksen 4340 Toimisto-, pankkija asiantuntijapalkkioista, euroa, esitetään varattavaksi opetustoimen rakenneselvitykseen, joka tilataan ulkopuoliselta tekijältä. Perusteluihin kirjataan, määrärahan koostuvan kuntarakenneselvityksen, vesikonsultin ja opetustoimen selvityskustannuksista. Edellisen kohdan kunnanhallituksen toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioihin kunnanhallitus päätti sisällyttää euron määräraha intran rakentamiseen, mikä vähentäisi mm. kokousaineistojen paperitulosteiden määrää. Näin ollen Kunnanhallituksen toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiokohta muutetaan seuraavasti: Kunnanhallitus 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot kohtaan menoiksi muutetaan euroa. Määrärahamuutosten vaikutus kirjataan myös talousarvion perusteluteksteihin. Kunnanhallitus piti tauon klo Investoinnit Investoinneissa kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtajan esittämänä katuvalaistuksen jatkamista Kirkonkylästä Patolankylän suuntaan. Esitettävän

11 määrärahan suuruudeksi päätettiin euroa. Tekninen toimi toteuttaa valaistuksen määrärahan saatuaan. Varavoimakoneiden hankinta päätettiin esittää jaksotettavaksi useammalle vuodelle ja näin ollen talousarviovuodelle päätettiin esittää määrärahaksi euron sijasta euroa varavoimakoneiden hankintaan. Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Edellä mainituin muutoksin kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille KV 95 PÄÄTÖS: Valtuuston puheenjohtaja teki esityksen käsittelyjärjestyksestä. Esityksen mukaan ensimmäisen puheenvuoron käyttää kunnanjohtaja ja sen jälkeen käydään yleiskeskustelu, valtuustoryhmien sekä yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot mahdollisine muutosesityksineen. Tämän jälkeen suoritetaan talousarvion yksityiskohtainen käsittely. Talousarvio käydään lävitse sivukokonaisuuksina; käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tavoitteet tytäryhtiöille. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman käsittelyjärjestyksen. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille talousarviota ja sivusi osaksi myös kuluvan vuoden toteumaa. Ensi vuoden talousarviossa ainoa negatiivinen asia on se, että talousarvion tulos on negatiivinen. Tänä vuonna näyttäisi siltä, että päästään nollatulokseen johtuen mm. siitä, että verotulot ovat kasvaneet arvioitua enemmän. PoSan kohdalla näyttäisi menevän budjetoidusti. Ensi vuosi tulee olemaan kuluvaa vuotta tiukempi. Investoinnit ovat vuosikatetta pienemmät, mikä on hyvä asia. Kunnanhallituksen asiantuntijapalkkioihin on varattu määrärahaa kuntarakenneselvityksien kuluja sekä koulutoimen selvitystä varten. Siellä on määräraha myös kunnan sisäisen intran rakentamiseen. Elinkeinotoimessa kierrätyskeskus on siirtymässä aikuiskoulutussäätiön alaisuuteen. Kirjaston kirjahankintoihin on ensi vuodelle tehty kertaluontoinen leikkaus. Oman perhetyöntekijän työpanos on koettu tarpeelliseksi. Kuntosaliohjaajan palkkauskulut katetaan kuntosalikorteista saatavilla tuloilla. Veteraaniruokailu järjestetään ja myös kesäajan virkistystyöntekijät palkataan. Museotoimessa ulkomuseon rakennuksien kunnostamiseen on varattu määrärahaa. Verotulot on tässä talousarviossa budjetoitu erittäin realistisesti. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho antoi budjetille hyvän arvosanan. Kunnanhallitus on puristanut talousarvion erittäin tiukaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin, joka on talousarvion suurin menoerä, on varattu lähes kuusi miljoonaa euroa. Puheenjohtaja toivoi talousarviovuonna päästävän tilanteeseen, jolloin velkaa on alle 200 euroa asukasta kohden. Valtuuston jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen esitti Kokoomuksen ryhmän ja kunnanhallituksen puolesta kunnanhallituksen yksimielisen esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Tämä on Karvian kokoinen budjetti, jotta

12 kunta toimisi eikä velkaantuisi. Laadittu budjetti on kuitenkin hyvä budjetti näinä aikoina. Lyhytaikaista velkaa on vain n. 200 euroa / asukas, joten meillä on asiat hyvin. Valtuutettu Antti Otava käytti Keskustan ryhmän puheenvuoron. Kunnanjohtajan hyvään alustukseen yhtyen budjetti on tiukka, mutta kuitenkin helppo. Ainoat uhkatekijät ovat verotulojen ja terveysmenojen kehitys. Talousarviota on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä. Nyt tulee vain pitää kiinni siitä, että käyttötalousmenoja ei paisuteta turhaan euron negatiivinen tulos ei huolestuta. Tulevaisuus voi kuitenkin tuoda yllätyksiä. Valtionosuusuudistus tuo Karviaan euron leikkauksen. Sote-menot ovat oma lukunsa. Puheenvuoronsa päätteeksi valtuutettu Otava esitti kiitokset niin kunnan virkamiehille, hallintokunnille kuin kunnan johdollekin hyvästä yhteistyöstä. Valtuuston II varapuheenjohtaja Veijo Kaskimäki totesi laaditun budjetin olevan todella hyvän kunnan kokonaisuuteen nähden. Pelkona ovat valtion taholta tulevat muutokset. Myös PoSan menot askarruttivat. Perussuomalaisten ryhmän puolesta Kaskimäki ilmoitti olevansa tyytyväinen budjetin laatimiseen. Kiitokset kunnan johtohenkilöille hyvin tehdystä työstä. Valtuutettu Jari Kannisto esitti SDP:n ryhmäpuheenvuoron ollen tyytyväinen budjettiin, jonka mukaan päästään ilman lainanottoa ensi vuonna. Lopputuloskin lähentelee 0-tulosta. Terveydenhuolto on oma lukunsa. Karviassa on rakennettu viime vuosina, joten poistot ovat aika rajut, mutta näin on ennakoitu tulevaisuutta varten. Talousarvio näyttää tiukkaan puserretulta. Näillä eväillä mennään ensi vuonna. Yksittäisiä puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Kaija Kangas ja Toni Hietanen. Kaija Kangas selvitti valtuutetuille PoSan merkittävyyttä sote-palveluissa. Perusturvalautakunnan kokouksessa käsiteltävänä ollut palvelusopimus oli jätetty pöydälle. Sopimuksessa oli ristiriitaisuutta määrärahoissa. Vanhuspalveluiden osuus on merkittävä. Halutaan tarkennusta siihen, miten vanhustyö rakentuu ja mitä tehdään jäsenkunnissa. Perhepalveluissa Karvian osalta on tullut hyvää tulosta. Karvia on päässyt kustannuksissa puoleen muihin kuntiin verrattuna. Tammikuun alkupuolella palvelusopimus on tulossa uudelleen perusturvalautakunnan käsittelyyn. Toni Hietanen kertoi maaseututoimen osalta, että kuluva vuosi on ollut ensimmäinen vuosi, jolloin on kuuluttu Porin yhteistoiminta-alueeseen. Hän oli Porin toimintaan tyytyväinen. Maaseututoimisto palvelee edelleen Karviassa viitenä päivänä viikossa. Maaseututoimen menot laskivat vuoteen 2012 verrattuna. Porin maksuosuus on kasvamassa maksuperustemuutoksen johdosta. Maksatukset ovat hoituneet ajallaan. Koulutoimen osalta kunnanjohtaja lausui lyhyenä kommenttina, että kustannusten nousua selittää se, että on ollut kaksi erityisopettajaa tänä vuonna. Kokemus on ollut hyvä, joten on päätetty jatkaa samoilla linjoilla. Valtuusto kävi lävitse talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa vuosille seuraavasti:

13 Käyttötalous tulosalueittain sivut 1 26, Hyväksytty Investointiosa sivut 1 4 Hyväksytty Investointiosan sivulla 5, kohdassa Katuvalaistus Keskusta Patolankylä puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Päivi Suominen, Sami Laitila, Veijo Kaskimäki, Jorma Niskala, Kaija Kangas, Jari Kannisto, Mari Ervelä, Esa Pukkila, Antti Otava ja Jukka Ohrankämmen. Puheenvuoroissa kritisoitiin annettujen talousarvio-ohjeiden ylittämistä. Katuvalaistus olisi voitu siirtää seuraaville vuosille senkin vuoksi, että on tulossa alijäämäinen budjetti ja pitäisi pitää tiukkaa linjaa. Perusteltua olisi valaistuksen lisäys alkupäähän, koska alueella on kaksi isoa yritystä. Talkoilla tehty kevyenliikenteenväylä on arvokas ja valtakunnallisestikin huomioitu teko. Tie on kunnan pääväylä, tie numero 273 kunnan halki kulkeva vilkas läpikulkutie. Valot luovat turvallisuutta. Yhdenvertaisuutta toivottiin. Etelässä valot päättyvät ennen taajama-alueen päättymistä. Tievalaistukselle tulee laatia suunnitelma ja ELY-keskus päättää, mihin saakka kevyenliikenteen väylä tehdään. Puheenvuoroissa kysyttiin myös aiemmin suunnitelmissa olleen Sampolan kentän peruskorjauksen perään. Kunnanjohtaja toivoi, että ensi syksynä tehtävä talousarvio sallisi Sampolan kentän peruskorjauksen mukaan ottamisen talousarvioon. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kertoi kunnanhallituksen kokouksessa ottaneensa esille, että Karvian kunnan kokonaisinfrastuktuurin rakentaminen tulee ottaa tarkasteluun. Infran rakentaminen on kesken. Sarvelaan menee jo valaistu pyörätie, mikä on tehty osittain kunnan varoin ja osittain valtion varoin. Mattilan sillalle asti on katuvalot. Kirkonkylästä Patolankylään tulee rakentaa esitetty katuvalaistus, jotta infra saadaan myös siltä osin kuntoon. Parkanon suuntaan tulisi lisätä valaistusta ja pyörätie olisi hyvä saada ainakin Neulaluoman tienhaaraan saakka. Karvian kevyenliikenteen väyliin on käytetty viime vuosina yhteiskunnan rahaa, kunnan omaa rahaa sekä talkoolaisten työpanosta yhteensä lähes miljoonan euron edestä. Sampolan kentän perusparantaminen on jäänyt vielä toteuttamatta investoinnin suuruuden vuoksi. Se tulee olemaan suunnitelmavuosien asia. Valtuutettu Veijo Kaskimäki kannatti kunnanhallituksen esitystä euron määrärahan myöntämiseksi katuvalaistukseen Keskusta Patolankylä. Muita esityksiä ei tehty, joten kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan esitetyssä muodossa. Loput Kiinteät rakenteet ja laitteet kohdan määrärahat hyväksyttiin. Koneet ja kalusto kohdassa Varavoimakoneet käytiin vilkasta keskustelua. Tekninen lautakunta oli ehdottanut euron määrärahaa varavoimakoneisiin vuodelle 2014, mutta kunnanhallitus oli pudottanut määrärahaesitystä euroon. Kunnanjohtaja kertoi, että tämän vuoden budjetissa on euron määräraha varavoimakoneisiin. Tällä ja talousarvioon esitetyllä määrärahalla saadaan kahden tason hyvä perusvalmius; kunnan kiinteistöt saadaan pidettyä lämpiminä ja Iltaruskon keittiö pidettyä toiminnassa. Happilaitteita ei ole huomioitu tässä

14 talousarviossa. Kiinteä varavoimakone Iltaruskoon olisi terveydellisiä haasteita varten paras ratkaisu. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Marko Mustajärvi, Päivi Suominen, Joni Vainionpää, Jukka Ohrankämmen, Jorma Niskala, Antti Otava, Veijo Kaskimäki, Sami Laitila ja Esa Pukkila. Puheenvuoroissaan valtuutetut totesivat ihmishenkien turvaamisen olevan tärkeintä. Määrärahan riittävyys askarrutti. Kysyttiin myös jaksottamisen mahdollisuutta, koska määräraha oli esitetty lautakunnan esitystä pienempänä. Suunnitelmavuosilla pitäisi näkyä jaksotus. Asioita tulisi valmistella paremmin lautakunnassa. Kunnanjohtaja vastasi, että mikäli happilaitteita varten tarvitaan aggregaatti, niin kysymykseen tulee ainoastaan kiinteä aggregaatti, mikä on kertahankinta. Sitä ei voi jaksottaa. Nyt määrärahaa ei ole huomioitu tällaiseen. Mikäli sellainen tulee hankittavaksi, niin sitä varten tullaan pyytämään lisämäärärahaa. Näillä varatuilla määrärahoilla saadaan perustoiminnot varmistettua. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston jäsen Jukka Ohrankämmen selvitti, että määrärahan pienennys merkitsee jaksotusta. Kunnalla on traktoriaggregaatti. On kunnan valistuneisuutta, että varaudutaan sähkökatkoksiin. Vatajankosken Sähkö on ollut varma sähkön toimittaja. Vielä ei ole tarvittu varavoimakoneita. Puheenvuorossaan valtuuston III varapuheenjohtaja Sami Laitila muistutti, että nyt keskustellaan varavoimakoneen hankintaan lautakunnan esittämästä euron määrärahasta, jonka kunnanhallitus on esityksessään pienentänyt euroon. Laitila esitti, että määräraha palautetaan lautakunnan esityksen mukaiseksi euroksi. Valtuuston I varapuheenjohtaja Joni Vainionpää kannatti Laitilan esitystä. Muita kannatettuja esityksiä ei tehty. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että on kaksi esitystä; kunnanhallituksen esitys euroa ja valtuutettu Joni Vainionpään kannattama valtuutettu Sami Laitilan esitys euroa varattavaksi varavoimakoneen hankintaan. Näin ollen on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Laitilan esitystä, vastaavat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 15 JAA ääntä ja 6 EI ääntä, joten kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi äänin 15/6. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit hyväksyttiin. Näin oli hyväksytty koko investointiosa. Investointiosa sivut 5-7 Hyväksytty Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma sivut 1, Hyväksytty Kunnan tuloslaskelma sivut 1, Hyväksytty

15 Rahoituslaskelma sivut 1, Hyväksytty Tavoitteet tytäryhtiöille sivut viimeinen sivu Hyväksytty Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman suunnitelmavuodet hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi näin tulleen hyväksytyksi Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman suunnitelmavuosineen.

16 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN UUDET MAKSUPERUSTEET ALKAEN Rakltl Rakennusvalvonnan perimät lupa- ja valvontamaksut perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :ään. Kuntaliiton suosituksena on, että maksuilla katettaisiin % rakennusvalvonnan menoista, lopun ollessa muuta ohjausta ja neuvontaa. Karviassa rakennuslupamaksuilla on katettu vuoden 2012 menoista n. 19 %, joka tarkoittaa, että lupamaksuja tulisi korottaa nelinkertaisiksi vastaamaan n.80 %:n katetta. Jotta rakennusvalvonnan menoja saataisiin katettua enemmän ehdotetaan, että rakennusvalvontaviranomaisen jokaista käytössä ollutta palvelumaksua korotettaisiin noin 20% verraten nykyisiin palvelumaksuihin. Liitteet: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet alkaen RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä uudistetun taksamallin sisältöineen käyttöön otettavaksi Mikäli perittävä palvelumaksu ei sisälly rakennusvalvonnan taksaan, sovelletaan asiassa kunnanhallituksen tai valtuuston hyväksymiä taksoja. PÄÄTÖS: Rakennuslautakunta päätti hyväksyä rakennustarkastajan päätösehdotuksen ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle uuden rakennusvalvontamaksutaksan hyväksymistä. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön KV 96 PÄÄTÖS: Valtuutettu Päivi Suominen käytti puheenvuoron todeten, että Karviassa on muihin kuntiin verrattuna hyvin kohtuulliset rakennuslupamaksut ollen kunnanhallituksen

17 esityksen kannalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti rakennusvalvontamaksutaksan otettavaksi käyttöön

18 MUUT ASIAT KV Valtuuston I varapuheenjohtaja Joni Vainionpää totesi, että tällä uudella valtuuston kokoonpanolla on menty tämä vuosi. Perussuomalaiset, Kokoomus, SDP ja Vasemmisto ovat pitäneet yhteisiä ryhmäpalavereitaan. Vainionpää kysyi puheenjohtajapalavereista. On ollut poikkeuksellista, että niitä ei ole tänä vuonna järjestetty. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmenen mukaan on lähdetty siitä, että mahdollisimman vähän pidetään palavereita, mutta jos on tarvetta laajemmin keskustella niin, pidetään asioista valtuustoseminaari. Ohrankämmen kertoi vierastavansa palavereita siksi, että rivivaltuutettu voi ihmetellä, mitä tällaiset puheenjohtajapalaverit ovat. Kunnanhallituksessa käytetään aikaa asioiden käsittelyyn enemmän suuremmalla ryhmällä. Pienryhmät ovat yhdessä kokoontuneet, mutta mitään ryhmäkuria ei ole. Vastaavasti Keskusta on ollut vaaliliitossa Kristillisten kanssa. Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kertoi Perussuomalaisilla olevan ihan oman ryhmänsä, mutta kokoonnuttu on eikä olla sitouduttu mihinkään. Vainionpää totesi, että Keskusta on ollut Kristillisten kanssa yhteistyössä jo ennen vaaleja. Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kertoi, että SDP:llä on ollut vaaliliitto Vasemmistoliiton kanssa. Tämä on yhteistyövaikuttamista eri ryhmien kanssa. Elämä on aaltoliikettä. Kuntalaiset vaikuttavat aikanaan. Tämä vuosi on ollut kovin työntäyteinen kokousten suhteen. Kunnanhallituksen pöydän ympärillä on asioita käyty lävitse. Mahdollisesti kevättalvella puheenjohtajapalaveri järjestetään. 2. OLEMASSAOLEVIEN TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN, MAATALOUSYRITTÄJIEN KANNUSTAMINEN (VALTUUSTOALOITE) Valtuutettu Päivi Suominen jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Vaikka tässä onkin syksyn mittaan tehty korotuksia mm. yleiseen kiinteistöveroon ja tässä kokouksessa rakennuslupamaksuihin, haluaisin omasta puolestani muistuttaa, että Karvia on edelleen hyvä paikka yrittää. Verrattuna naapurikuntiin meillä on alhainen veroprosentti, myös kiinteistöverot ovat alhaiset ja rakennuslupamaksut kohtuulliset (näissä päästään jopa puoleen esim. Kankaanpäähän verrattuna). Myös lomituspalvelut pelaavat hyvin. Niin tärkeätä kuin uusien yritysten saaminen paikkakunnalle onkin, on vähintään yhtä tärkeätä säilyttää nykyiset jo olemassaolevat työpaikat. Kaikki yritykset ovat tärkeitä, mutta puhun siitä mikä on itselleni tutuinta eli maatalousyrityksistä. Karvia on merkittävä maatalouden työllistäjä mitataanpa sitä sitten millä tavalla

19 tahansa. Tilastoja lukiessamme voimme todeta Karvian olevan kärkipäätä monessa suhteessa, mutta varsinkin maidontuotannossa ja naudanlihantuotannossa olemme ykkösiä. Muutamia esimerkkilukuja( ): Lypsylehmiä on Karviassa 1489, nautoja yhteensä 5517, Lypsylehmätiloja 44 kpl, emolehmätiloja 8kpl, sonnitiloja 28 kpl. Maitoa tuotetaan runsaat 11,3 milj. l vuodessa, Keskimääräinen maitomäärä l/tila, Rahavirrat maidosta 5,1 milj., naudanlihantuotannosta 1,7 milj. Kuntatasolla (2011) työvoimaosuudesta 27% tulee Karviassa maataloudesta, mutta ansiotulo-osuudesta maataloudesta tuleekin jo 50%. Maatalousyrittäjät ovat siis merkittävä veronmaksajaryhmä: verotulot tulevat nimenomaan kuntaan ansiotuloveroina. Kun ryhdymme päivittämään elinkeinostrategiaa, toivoisin, että maatalouteen merkittävänä yritysmuotona Karviassa kiinnitetään vahvasti huomiota, siten että tuotannon taso varsinkin maidossa ja lihassa säilyisi nykyisellään. Peltoalan puolesta Karviassa olisi jopa mahdollista lisätä maidontuotantoa. Jos esim. verrataan vahvaan maitotalouspitäjä Jalasjärveen, siellä tuotannon kasvua rajoittaa jo puute pellosta. Karviassa se ei peltopinta-alan puolesta ole este, jos vain toimitaan yhteistyössä. Haluan siis kannustaa maatalousyrittäjiä säilyttämään maakunnan ykkösasema jatkossakin ja toivon, että päättäjinä teemme voitavamme asian eteenpäin viemiseksi. Karviassa Päivi Suominen Merkittiin tiedoksi. 3. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toi esille, että vuodenvaihteeseen mennessä oli tarkoitus laatia elinkeinostrategia, mutta ei saatu valmiiksi. Ensi vuoden puolella asiaan paneudutaan. Karvia on iso maatalouspitäjä, jossa on yritteliästä väkeä. Varavaltuutettu Jorma Niskala kommentoi kuntastrategian tärkeyttä. Maatalousyrittäjät ovat merkittävässä osassa. Investointihalukkuus on otettava tosissaan. Maataloudesta on menetetty paljon työvoimaa muualle.

20 ILMOITUSASIAT KV 98 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kiitti päätöspuheessaan valtuuston jäseniä, kunnanhallitusta ja viranhaltijoita kuluneesta vuodesta. Samalla hän osoitti kiitoksensa myös muille kuntalaisille hyvistä palveluista. Sote-uudistuksesta ja kuntarakenneselvityksistä johtuen edessä on työntäyteinen vuosi. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kiitti valtuutettuja kuluneesta vuodesta. Ensi vuosi tulee olemaan vielä haasteellisempi. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kiitti kaikkia menneestä vuodesta ja toivotti Hyvät joulut ja uudet vuodet.

21 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 99 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2015

KUNNANVALTUUSTO 2/2015 KUNNANVALTUUSTO 2/2015 Aika Torstai 16.4.2015 klo 19.15-19.45 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2012

KUNNANVALTUUSTO 2/2012 KUNNANVALTUUSTO 2/2012 Aika Tiistai 10.4.2012 klo 19.00-19.44 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Kangas Kaija Kannisto Jari Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2012

KUNNANHALLITUS 5/2012 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai 16.4.2012 klo 18.55-20.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista 29.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot