OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE Water Safety Plan (WSP) Sanita6on Safety Plan (SSP) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 1 SisällyslueAelo 1. Uuden suunnitelman luon> ja työn aloitus 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 Vedentuotantoketjun kuvaaminen 2.3 Vaarojen tunnistaminen ja ensimmäisen vaiheen riskien arvioin6 2.4 Riskien hallinta 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 JätevedenkäsiAely- ja viemäröin6järjestelmän kuvaaminen 3.3 Vaarojen tunnistaminen 3.4 Hallintakeinot ja riskien arvioin6 4. Rapor>t 5. Dokumen>t Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 2 1

2 1. UUDEN SUUNNITELMAN LUONTI JA TYÖN ALOITUS 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 3 Aloita luomalla uusi suunnitelma 1. Lisää uusi 2. Valitse valikosta joko WSP tai SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 4 2

3 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 5 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 6 3

4 Sivukohtaiset käyaöohjeet löytyvät sivujen yläreunasta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 7 PÄÄSIVU WSP/SSP Työryhmän >edot: Kirjataan työhön osallistuvien henkilöiden yhteys6edot ja tehtäväalueet Lähtö>edot: Tarkistetaan valmiiksi annetuista listoista, mitä 6etoja suositellaan olevan saatavilla vaarojen tunnistamis- ja riskien arvioin6työtä aloiteaaessa Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin> / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin>: Kuvataan graafises6 oman laitoksen toimintaan liiayvät prosessit valmiiksi annetuista prosessipisteistä ja luomalla uusia prosessipisteitä. Vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6 tehdään jokaiselle valitulle prosessipisteelle. WSP:ssä ensimmäisen riskin arvioin6 tehdään tässä vaiheessa ja mahdollisia olemassa olevia tai suunniteltuja hallintakeinoja ei huomioida riskin suuruuaa arvioitaessa. SSP:ssä tässä kohtaa ainoastaan tunnistetaan vaarat vastaamalla kysymyksiin kyllä tai ei ja riskin suuruudet määritetään vasta kohdassa Hallintakeinot. Hallintakeinot (WSP): Riskit, jotka olivat suuruudeltaan vähintään keskitason riskejä (M1 H4) jatkavat seuraavan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Hallintakeinot (SSP): Kaikki tapahtumat, joille vastazin kyllä, jatkavat seuraavaan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Riskirapor>t = TulosteAavat rapor6t tunnistetuista riskeistä joko prosessipisteiaäin jaoteltuna tai riskin suuruuden mukaan jaoteltuna. Toimenpideohjelma = Yhteenveto toimenpiteistä, jotka laitoksen tulee tehdä tunnisteaujen riskien hallintaan saaaamiseksi. Toimenpiteet määritellään hallintakeinoja valiaaessa. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen ToimenpideraporZ. Seurantaohjelma (WSP) = Yhteenveto menetelmistä, joilla seurataan, eaä valiau hallintakeino toimii ja riskit ovat hallinnassa. Menetelmät määritellään viimeistään kun hallintakeino otetaan käyaöön. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen SeurantaohjelmaraporZ. Dokumen>t = LadaAavat mallidokumen6t ja ohjeet 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 8 4

5 Suositeltava etenemisjärjestys Ennen työn aloiwamista: 1. Työryhmän 6edot: Syötä ohjelmaan WSP- /SSP- työhön osallistuvien henkilöiden 6edot 2. Lähtö6edot: Käy läpi tyypillinen vaarojen tunnistamisen, riskin arvioinnin ja riskien hallinnan edellyaämät lähtö6etolistaus, lähtö6etojen hakeminen etukäteen helpoaaa varsinaista riskien arvioin6työtä Työn aikana: 3. Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin6 / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin6 3.1: Luo prosessikaavio 3.2: Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 jokaiselle prosessikaavion kohteelle erikseen 4. Hallintakeinot, Toimenpiteet, Seuranta 4.1 Jokaiselle vähintään keskitason riskille määritetään hallintakeino 4.2 Jos kyseessä uusi hallintakeino, määritetään toimenpiteet riskin hallintaan saaaamiseksi 4.3 Jos kyseessä erityistä seurantaa edellyaävä, laitoksen kannalta kriiznen kohde, määritetään hallintakeinolle seurantamenetelmä, jonka avulla seurataan, eaä riski pysyy hallinnassa. Osa laitoksen käyaötarkkailua jatkossa. Työn tulokset: - Riskirapor6t - Toimenpideohjelma - Seurantaohjelma Tukevat toiminnot: - Auditoin6työkalu - Dokumen6t (dokumenzpohjat) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 9 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 10 5

6 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - WSP Eri osa- alueiden läpikäyn6 edellyaää työryhmän perustamista. Työryhmälle valitaan vetäjä, joka koordinoi WSP:n laa6mista ja hallintakeinojen käyaöönoaoa. Työryhmällä tulee olla riiaävän laaja näkemys laitoksesta, sen toiminnoista ja toimintaympäristöstä. Laitoksen edustajat muodostavat ydinryhmän, jonka lisäksi ryhmätapaamisiin voidaan kutsua kunnan/kun6en muita toimijoita tapaamisten aiheista riippuen. Oleellista on, eaä viranomaisilta saatava 6eto on työryhmän käyteaävissä vedentuotantoketjua arvioitaessa ja alla esitetyt viranomaiset ovat 6etoisia WSP:n laa6misesta. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Oman laitoksen edustajat organisaa2on eri tasoilta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnan terveydensuojeluviranomainen Alueen ELY- keskus Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Kunnan kaavoituksesta vastaava Pelastusviranomainen alueen toimijat, esim. teollisuuslaitokset, elintarviketeollisuus Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan vedentuotantoketjun osan mukaises6. Yhteistyö on erityisen tärkeää ja arvioitaessa raakavedenhankintaosioiden riskejä sekä vedenjakeluun lii8yviä riskejä Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 11 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT - WSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 12 6

7 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.2 VEDENTUOTANTOKETJUN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 14 7

8 Vedentuotantoketjun kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 15 PROSESSIKAAVIO - WSP Yleistä: Oman vesilaitoksen graafinen kuvaus raakavedenhankinnasta vedenjakeluverkostoon. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). Prosessikaavio on kaksivaiheinen: Pääkaavio sisältää raakavedenhankinnan ja vedenjakelun ja aina kun tuotantoketjussa on vedenkäsiaelyä, valitaan kaavioon laa6kko KäsiWely, jonka jälkeen laaditaan alakaavio ja valitaan käsiwelymenetelmät. Kun kyseessä laitos6la, tulee alakaavioon valita myös Laitos>lat ja Laitoksen käywö. Pääkaavion laa6kko Muu toiminta sisältää vaaran aiheuaajat, joilla voi olla välillistä vaikutusta veden laatuun. Tämä prosessipiste suositellaan valiaavaksi AINA laadiaaessa WSP:tä. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Laadi erillinen kaavio vedenkäsiaelystä. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivat poistetaan oaamalla hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 16 8

9 Valmiit prosessipisteet - WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA ENSIMMÄISEN VAIHEEN RISKIEN ARVIOINTI 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 18 9

10 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 19 RISKINARVIOINTI - WSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä vaaran aiheuaajia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja vaaranaiheuaajat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay vaarallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, painetaan Riski arvioitava, jolloin näkyviin tulee vaaranaiheuaajaan liiayvät tavanomaiset terveysvaarat. Lisäksi käyaäjä voi lisätä omia vaaroja. Vaaran vieressä olevan kysymysmerkin alta saa näkyviin vaaran terveysvaikutuksiin liiayvän lisä6etoaineiston. Aineisto on ladaaavissa koko laajuudessaan Pääsivun Dokumen6t - osasta. Määritellään vaaralle seuraus ja todennäköisyys ja ohjelma laskee riskin suuruuden. Lisä6edot vaaran seurauksen arvioin6in tulevat näkyviin pideaäessä hiirtä seurausvalikosta valitun arvion (ei vaikutusta, vähäinen,..) päällä. Riskitaso voi olla vähäinen (L), keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1 H4). Vaaran seuraus ja todennäköisyys arvioidaan ilman mahdollisen hallintakeinon vaikutusta. Lisä6edot kenaään voi tallentaa vaaran arvioin6in liiayvät muis6inpanot. Esimerkiksi kun kyseessä kemiallinen saastuminen - > Lisä6edot: mikä kemikaali? Ei riskiä valitaan 6lanteessa, jossa esiteay vaarallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja vaaranaiheuaajia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Vaarat lisätään valitsemalla tämän jälkeen Riski arvioitava - > Lisää oma vaara. Omia vaaranaiheuaajia ja vaaroja voi lisätä rajoiaamaaoman määrän. Kun tunnistetaan kokonaan uusi vaarallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 20 10

11 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 21 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 22 11

12 2. Ohjemiston WSP- osio 2.4 RISKIEN HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 23 Hallintakeinot, 2. vaiheen riskin arvioin6, toimenpiteet ja seurantakeinot 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 24 12

13 RISKIEN HALLINTA - WSP Riskit, joiden riskitaso on vähintään keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1..H4) tulee poistaa tai niiden suuruuaa pienentää. Tämä tapahtuu valitsemalla vaaranaiheuaajalle ja vaaralle sopivin hallintakeino. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Esimerkiksi haku riskitason mukaan: H4 näyaää kaikkein kriizsimmät riskit. Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: 1. Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ SEURANTAKEINO - > Syötetään 6edot taulukkoon. 2. Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. LISÄÄ TOIMENPIDE - > Syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan pysyväs6. Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ 2015 SEURANTAKEINO è Syötetään 6edot taulukkoon. Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 25 Luo uusi hallintakeino, toimenpiteet vastuineen sekä tarviaaessa seurantakeino 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 26 13

14 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 27 Riskin suuruuden uudelleen arvioin6 Kun hallintakeino on käytössä ja raahawu vaaran kohdalle, arvioidaan uudestaan riskin suuruus siten, ewä huomioidaan hallintakeinon vaikutus (HALLITTU RISKI) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 28 14

15 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 29 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - SSP Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan viemäröin>ketjun osan ja laitoksen koon mukaises>. Jokainen vesilaitos kokoaa oman laitoksen tarpeiden mukaan työryhmän ja lähtö>edot. Vesihuoltolaitos vastaa SSP- mallin toteuaamisesta ja ajantasaisuudesta sekä ryhmän koolle kutsumisesta. Työryhmän kokousten määrä ja osallistujat riippuvat laitoksen koosta, asiantuntemuksen tarpeesta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Vesilaitoksen edustaja toimii ryhmän vetäjänä, joka kutsu ryhmän koolle ja vastaa työn etenemisestä. Hän toimii myös web- sovelluksen pääkäyaäjänä. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Vesihuoltolaitos - Oman laitoksen edustajat jokaiselta organisaa6on tasolta (johto ja käyaäjät) ja yksiköstä/osa- alueelta (verkosto, pumppaamot, laitos jne.) - TarviAaessa lisäresurssina konsulz tai laitoksen suunniaelija sekä mahdollises6 viemäröin6alueen kun6en ja kaupunkien edustajat. Viranomaiset - Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Kunnan terveydensuojeluviranomainen - Alueen ELY- keskus - Kunnan rakennusvalvontaviranomainen - Kunnan kaavoituksesta vastaava - Pelastusviranomainen Sidosryhmät ja muut toimijat - TarviAaessa muita sidosryhmien edustajia - Muut toimijat ja asiantun6jat 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 30 15

16 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT- SSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 31 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 32 16

17 3. Ohjelmiston 2SP- osio 3.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY- JA VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 33 Jätevesiprosessien kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 34 17

18 PROSESSIKAAVIO - SSP Laaditaan graafiset kaaviot suunnitelman kohteena olevan laitoksen prosesseista. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). SSP:n prosessit ja aineisto on jaeau kolmeen hierarkiaan. Pääkaaviossa näkyvien prosessipisteiden alla olevat prosessipisteet on lueteltu alla. Vaarojen tunnistaminen tehdään jokaiselle prosessivaiheelle erikseen. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Prosessivaiheisiin liiayy yksikköprosesseja/muita toimintoja, jotka valitaan luomalla erillinen alikaavio. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivan poistaminen: Ota hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus. Liikkuminen pääkaavion ja alakaavioiden välillä: Paluu alikaaviosta pääkaavioon tapahtuu valitsemalla Palaa takaisin ylägraafiin Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 35 Valmiit prosessipisteet - SSP Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 36 18

19 3. Ohjelmiston WSP- osio 3.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 37 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 38 19

20 VAAROJEN TUNNISTAMINEN- SSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä haitallisia tapahtumia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja haitalliset tapahtumat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay haitallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, vastataan kysymykseen Kyllä, jolloin näkyviin tulee haitalliseen tapahtumaan liiayvät etukäteen tunnistetut tavanomaiset haitalliset seuraukset. Kohtaan TunnisteAu riski käyaäjä kirjaa itse tunnistetun haitallisen tapahtuman. Ei valitaan 6lanteessa, jossa esiteay haitallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja haitallisia tapahtumia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Kun tunnistetaan kokonaan uusi haitallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjemiston SSP- osio 3.4 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 40 20

21 Riskien arvioin6 ja hallintakeinot - SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 41 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA - SSP Tunnistetuille riskeille määritetään hallintakeino. Hallintakeino on toimenpide, jolla riski joko poistetaan tai sen esiintymisen todennäköisyyaä pienennetään. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. Paina ratasikonia avataksesi hallintakeinon muokkausikkunan Paina muokkausikkunassa LISÄÄ TOIMENPIDE ja syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. RaporZ kaikista tunnistetuista riskeistä, hallintakeinoista ja riskin suuruudesta löytyy etusivun yläpalkista Riskirapor6t, josta rapor6n saa tulosteaua/tallenneaua omalle 6etokoneelle Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 42 21

22 Luo uusi hallintakeino sekä toimenpiteet vastuineen 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 43 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 44 22

23 Riskin suuruuden arvioin6 SSP:ssä riskin suuruus huomioidaan niin, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 45 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 46 23

24 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy RAPORTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 48 24

25 Riskirapor6t RaporZ kokoaa yhteen työn tulokset joko prosessivaiheiaain eroteltuna ( Riskit prosessipisteiaäin ) tai riskin suuruuden perusteella ( Kaikki riskit ). RaporZ saadaan tulosteaua/tallenneaua omalle koneelle painamalla Tulosta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 49 Toimenpideohjelma TOIMENPIDEOHJELMA WSP/SSP Toimenpideohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole laadiau toimenpiteitä saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Toimenpiteitä pääsee muokkaamaan myös Toimenpideohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Toimenpiteistä saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 50 25

26 Seurantaohjelma (WSP) SEURANTAOHJELMA WSP Seurantaohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole määriteay seurantaa saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Seurantakeinoja pääsee muokkaamaan myös Seurantaohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Seurantakeinoista saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy DOKUMENTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 52 26

27 Dokumen6t Ohjelmiston Dokumen6t- välilehdeltä löytyy sekä WSP:stä, eaä SSP:tä tukevia lisäohjeita ja mallidokumenzpohjia Tiedostot ovat ladaaavissa ohjelmistosta omaan käyaöön 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 53 LiiAyvät ohjeet Koulutusmateriaali: SSP Sanita6on Plan, Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöriskien ja terveyshaiaojen hallintasuunnitelma Koulutusmateriaali: WSP Water Safety Plan, Työkalu talousveden turvallisuuaa uhkaavien riskien hallintaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 54 27

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Miten käytän ohjelmaa? Osa 1 Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen ja Suunnitelman luominen WSP-käyttöohjeen rakenne Osa 1. Käyttöoikeudet, Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

WSP Water Safety Plan

WSP Water Safety Plan WSP Water Safety Plan Työkalu talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintaan KOULUTUSMATERIAALI - 2015 JOHDANTO KOULUTUSMATERIAALIIN Tämä koulutusmateriaali on toteutettu osana valtakunnallista

Lisätiedot

Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla

Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla Puhdasvesi-risteily 2016 22.9.2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla Nina Leino, prosessi-insinööri Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely Raili Venäläinen SuoVe-hanke 2017

WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely Raili Venäläinen SuoVe-hanke 2017 WSP-työkalu talousveden riskien arviointiin ja hallintaan Yleisesittely Raili Venäläinen SuoVe-hanke 2017 WaterSafetyPlan WSP 7.11.2017 Suomen ympäristöopisto SYKLI Kuva STM/J Rapala Vedentuotantoketju

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveysministeriö Juomavesidirektiivi Jäsenmaiden edustajista

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY 15.11.2017 ALS Online-palveluun kirjautuminen Henkilökohtaiset ALS Online-tunnukset saat käyttöösi täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen tai ottamalla

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

Portfolio OneNotessa

Portfolio OneNotessa Portfolio OneNotessa Mikä portfolio on ja miksi sitä on hyvä käyttää: Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen KTKO104 Demo 3 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Harjoitusryhmät Vko 41 Esitysgrafiikka, Powerpoint, Prezi ja pientä kuvankäsittelyä Vko 43 Tekstinkäsittely Vko 44 Tekstinkäsittely jatkuu

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Tobii Communicator 4. Alkutoimet

Tobii Communicator 4. Alkutoimet Tobii Communicator 4 Alkutoimet TERVETULOA TOBII COMMUNICATOR 4 -OHJELMAAN Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tietokonetta

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Tampereen Veden WSP ja vedenkäsittelyn riskienhallinta. Riitta Kettunen käyttöpäällikkö (vedentuotanto), TkT

Tampereen Veden WSP ja vedenkäsittelyn riskienhallinta. Riitta Kettunen käyttöpäällikkö (vedentuotanto), TkT Tampereen Veden WSP ja vedenkäsittelyn riskienhallinta Riitta Kettunen käyttöpäällikkö (vedentuotanto), TkT 1 Tre Veden talousvedentuotanto pähkinän kuoressa Vedentuotanto yht. 18,6 milj. m 3 vuonna 2016

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9.

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9. M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet Yleistä Matkustusten hallinta jakaantuu M2- järjestelmässä kolmeen eri ryhmään 1) päivärahamatkustamiseen, 2) kilometrikorvaukseen (jossa on suppea päivärahaosuus)

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot