OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE Water Safety Plan (WSP) Sanita6on Safety Plan (SSP) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 1 SisällyslueAelo 1. Uuden suunnitelman luon> ja työn aloitus 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 Vedentuotantoketjun kuvaaminen 2.3 Vaarojen tunnistaminen ja ensimmäisen vaiheen riskien arvioin6 2.4 Riskien hallinta 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 JätevedenkäsiAely- ja viemäröin6järjestelmän kuvaaminen 3.3 Vaarojen tunnistaminen 3.4 Hallintakeinot ja riskien arvioin6 4. Rapor>t 5. Dokumen>t Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 2 1

2 1. UUDEN SUUNNITELMAN LUONTI JA TYÖN ALOITUS 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 3 Aloita luomalla uusi suunnitelma 1. Lisää uusi 2. Valitse valikosta joko WSP tai SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 4 2

3 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 5 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 6 3

4 Sivukohtaiset käyaöohjeet löytyvät sivujen yläreunasta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 7 PÄÄSIVU WSP/SSP Työryhmän >edot: Kirjataan työhön osallistuvien henkilöiden yhteys6edot ja tehtäväalueet Lähtö>edot: Tarkistetaan valmiiksi annetuista listoista, mitä 6etoja suositellaan olevan saatavilla vaarojen tunnistamis- ja riskien arvioin6työtä aloiteaaessa Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin> / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin>: Kuvataan graafises6 oman laitoksen toimintaan liiayvät prosessit valmiiksi annetuista prosessipisteistä ja luomalla uusia prosessipisteitä. Vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6 tehdään jokaiselle valitulle prosessipisteelle. WSP:ssä ensimmäisen riskin arvioin6 tehdään tässä vaiheessa ja mahdollisia olemassa olevia tai suunniteltuja hallintakeinoja ei huomioida riskin suuruuaa arvioitaessa. SSP:ssä tässä kohtaa ainoastaan tunnistetaan vaarat vastaamalla kysymyksiin kyllä tai ei ja riskin suuruudet määritetään vasta kohdassa Hallintakeinot. Hallintakeinot (WSP): Riskit, jotka olivat suuruudeltaan vähintään keskitason riskejä (M1 H4) jatkavat seuraavan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Hallintakeinot (SSP): Kaikki tapahtumat, joille vastazin kyllä, jatkavat seuraavaan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Riskirapor>t = TulosteAavat rapor6t tunnistetuista riskeistä joko prosessipisteiaäin jaoteltuna tai riskin suuruuden mukaan jaoteltuna. Toimenpideohjelma = Yhteenveto toimenpiteistä, jotka laitoksen tulee tehdä tunnisteaujen riskien hallintaan saaaamiseksi. Toimenpiteet määritellään hallintakeinoja valiaaessa. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen ToimenpideraporZ. Seurantaohjelma (WSP) = Yhteenveto menetelmistä, joilla seurataan, eaä valiau hallintakeino toimii ja riskit ovat hallinnassa. Menetelmät määritellään viimeistään kun hallintakeino otetaan käyaöön. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen SeurantaohjelmaraporZ. Dokumen>t = LadaAavat mallidokumen6t ja ohjeet 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 8 4

5 Suositeltava etenemisjärjestys Ennen työn aloiwamista: 1. Työryhmän 6edot: Syötä ohjelmaan WSP- /SSP- työhön osallistuvien henkilöiden 6edot 2. Lähtö6edot: Käy läpi tyypillinen vaarojen tunnistamisen, riskin arvioinnin ja riskien hallinnan edellyaämät lähtö6etolistaus, lähtö6etojen hakeminen etukäteen helpoaaa varsinaista riskien arvioin6työtä Työn aikana: 3. Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin6 / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin6 3.1: Luo prosessikaavio 3.2: Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 jokaiselle prosessikaavion kohteelle erikseen 4. Hallintakeinot, Toimenpiteet, Seuranta 4.1 Jokaiselle vähintään keskitason riskille määritetään hallintakeino 4.2 Jos kyseessä uusi hallintakeino, määritetään toimenpiteet riskin hallintaan saaaamiseksi 4.3 Jos kyseessä erityistä seurantaa edellyaävä, laitoksen kannalta kriiznen kohde, määritetään hallintakeinolle seurantamenetelmä, jonka avulla seurataan, eaä riski pysyy hallinnassa. Osa laitoksen käyaötarkkailua jatkossa. Työn tulokset: - Riskirapor6t - Toimenpideohjelma - Seurantaohjelma Tukevat toiminnot: - Auditoin6työkalu - Dokumen6t (dokumenzpohjat) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 9 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 10 5

6 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - WSP Eri osa- alueiden läpikäyn6 edellyaää työryhmän perustamista. Työryhmälle valitaan vetäjä, joka koordinoi WSP:n laa6mista ja hallintakeinojen käyaöönoaoa. Työryhmällä tulee olla riiaävän laaja näkemys laitoksesta, sen toiminnoista ja toimintaympäristöstä. Laitoksen edustajat muodostavat ydinryhmän, jonka lisäksi ryhmätapaamisiin voidaan kutsua kunnan/kun6en muita toimijoita tapaamisten aiheista riippuen. Oleellista on, eaä viranomaisilta saatava 6eto on työryhmän käyteaävissä vedentuotantoketjua arvioitaessa ja alla esitetyt viranomaiset ovat 6etoisia WSP:n laa6misesta. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Oman laitoksen edustajat organisaa2on eri tasoilta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnan terveydensuojeluviranomainen Alueen ELY- keskus Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Kunnan kaavoituksesta vastaava Pelastusviranomainen alueen toimijat, esim. teollisuuslaitokset, elintarviketeollisuus Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan vedentuotantoketjun osan mukaises6. Yhteistyö on erityisen tärkeää ja arvioitaessa raakavedenhankintaosioiden riskejä sekä vedenjakeluun lii8yviä riskejä Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 11 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT - WSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 12 6

7 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.2 VEDENTUOTANTOKETJUN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 14 7

8 Vedentuotantoketjun kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 15 PROSESSIKAAVIO - WSP Yleistä: Oman vesilaitoksen graafinen kuvaus raakavedenhankinnasta vedenjakeluverkostoon. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). Prosessikaavio on kaksivaiheinen: Pääkaavio sisältää raakavedenhankinnan ja vedenjakelun ja aina kun tuotantoketjussa on vedenkäsiaelyä, valitaan kaavioon laa6kko KäsiWely, jonka jälkeen laaditaan alakaavio ja valitaan käsiwelymenetelmät. Kun kyseessä laitos6la, tulee alakaavioon valita myös Laitos>lat ja Laitoksen käywö. Pääkaavion laa6kko Muu toiminta sisältää vaaran aiheuaajat, joilla voi olla välillistä vaikutusta veden laatuun. Tämä prosessipiste suositellaan valiaavaksi AINA laadiaaessa WSP:tä. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Laadi erillinen kaavio vedenkäsiaelystä. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivat poistetaan oaamalla hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 16 8

9 Valmiit prosessipisteet - WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA ENSIMMÄISEN VAIHEEN RISKIEN ARVIOINTI 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 18 9

10 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 19 RISKINARVIOINTI - WSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä vaaran aiheuaajia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja vaaranaiheuaajat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay vaarallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, painetaan Riski arvioitava, jolloin näkyviin tulee vaaranaiheuaajaan liiayvät tavanomaiset terveysvaarat. Lisäksi käyaäjä voi lisätä omia vaaroja. Vaaran vieressä olevan kysymysmerkin alta saa näkyviin vaaran terveysvaikutuksiin liiayvän lisä6etoaineiston. Aineisto on ladaaavissa koko laajuudessaan Pääsivun Dokumen6t - osasta. Määritellään vaaralle seuraus ja todennäköisyys ja ohjelma laskee riskin suuruuden. Lisä6edot vaaran seurauksen arvioin6in tulevat näkyviin pideaäessä hiirtä seurausvalikosta valitun arvion (ei vaikutusta, vähäinen,..) päällä. Riskitaso voi olla vähäinen (L), keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1 H4). Vaaran seuraus ja todennäköisyys arvioidaan ilman mahdollisen hallintakeinon vaikutusta. Lisä6edot kenaään voi tallentaa vaaran arvioin6in liiayvät muis6inpanot. Esimerkiksi kun kyseessä kemiallinen saastuminen - > Lisä6edot: mikä kemikaali? Ei riskiä valitaan 6lanteessa, jossa esiteay vaarallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja vaaranaiheuaajia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Vaarat lisätään valitsemalla tämän jälkeen Riski arvioitava - > Lisää oma vaara. Omia vaaranaiheuaajia ja vaaroja voi lisätä rajoiaamaaoman määrän. Kun tunnistetaan kokonaan uusi vaarallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 20 10

11 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 21 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 22 11

12 2. Ohjemiston WSP- osio 2.4 RISKIEN HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 23 Hallintakeinot, 2. vaiheen riskin arvioin6, toimenpiteet ja seurantakeinot 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 24 12

13 RISKIEN HALLINTA - WSP Riskit, joiden riskitaso on vähintään keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1..H4) tulee poistaa tai niiden suuruuaa pienentää. Tämä tapahtuu valitsemalla vaaranaiheuaajalle ja vaaralle sopivin hallintakeino. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Esimerkiksi haku riskitason mukaan: H4 näyaää kaikkein kriizsimmät riskit. Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: 1. Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ SEURANTAKEINO - > Syötetään 6edot taulukkoon. 2. Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. LISÄÄ TOIMENPIDE - > Syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan pysyväs6. Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ 2015 SEURANTAKEINO è Syötetään 6edot taulukkoon. Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 25 Luo uusi hallintakeino, toimenpiteet vastuineen sekä tarviaaessa seurantakeino 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 26 13

14 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 27 Riskin suuruuden uudelleen arvioin6 Kun hallintakeino on käytössä ja raahawu vaaran kohdalle, arvioidaan uudestaan riskin suuruus siten, ewä huomioidaan hallintakeinon vaikutus (HALLITTU RISKI) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 28 14

15 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 29 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - SSP Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan viemäröin>ketjun osan ja laitoksen koon mukaises>. Jokainen vesilaitos kokoaa oman laitoksen tarpeiden mukaan työryhmän ja lähtö>edot. Vesihuoltolaitos vastaa SSP- mallin toteuaamisesta ja ajantasaisuudesta sekä ryhmän koolle kutsumisesta. Työryhmän kokousten määrä ja osallistujat riippuvat laitoksen koosta, asiantuntemuksen tarpeesta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Vesilaitoksen edustaja toimii ryhmän vetäjänä, joka kutsu ryhmän koolle ja vastaa työn etenemisestä. Hän toimii myös web- sovelluksen pääkäyaäjänä. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Vesihuoltolaitos - Oman laitoksen edustajat jokaiselta organisaa6on tasolta (johto ja käyaäjät) ja yksiköstä/osa- alueelta (verkosto, pumppaamot, laitos jne.) - TarviAaessa lisäresurssina konsulz tai laitoksen suunniaelija sekä mahdollises6 viemäröin6alueen kun6en ja kaupunkien edustajat. Viranomaiset - Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Kunnan terveydensuojeluviranomainen - Alueen ELY- keskus - Kunnan rakennusvalvontaviranomainen - Kunnan kaavoituksesta vastaava - Pelastusviranomainen Sidosryhmät ja muut toimijat - TarviAaessa muita sidosryhmien edustajia - Muut toimijat ja asiantun6jat 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 30 15

16 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT- SSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 31 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 32 16

17 3. Ohjelmiston 2SP- osio 3.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY- JA VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 33 Jätevesiprosessien kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 34 17

18 PROSESSIKAAVIO - SSP Laaditaan graafiset kaaviot suunnitelman kohteena olevan laitoksen prosesseista. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). SSP:n prosessit ja aineisto on jaeau kolmeen hierarkiaan. Pääkaaviossa näkyvien prosessipisteiden alla olevat prosessipisteet on lueteltu alla. Vaarojen tunnistaminen tehdään jokaiselle prosessivaiheelle erikseen. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Prosessivaiheisiin liiayy yksikköprosesseja/muita toimintoja, jotka valitaan luomalla erillinen alikaavio. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivan poistaminen: Ota hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus. Liikkuminen pääkaavion ja alakaavioiden välillä: Paluu alikaaviosta pääkaavioon tapahtuu valitsemalla Palaa takaisin ylägraafiin Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 35 Valmiit prosessipisteet - SSP Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 36 18

19 3. Ohjelmiston WSP- osio 3.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 37 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 38 19

20 VAAROJEN TUNNISTAMINEN- SSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä haitallisia tapahtumia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja haitalliset tapahtumat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay haitallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, vastataan kysymykseen Kyllä, jolloin näkyviin tulee haitalliseen tapahtumaan liiayvät etukäteen tunnistetut tavanomaiset haitalliset seuraukset. Kohtaan TunnisteAu riski käyaäjä kirjaa itse tunnistetun haitallisen tapahtuman. Ei valitaan 6lanteessa, jossa esiteay haitallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja haitallisia tapahtumia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Kun tunnistetaan kokonaan uusi haitallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjemiston SSP- osio 3.4 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 40 20

21 Riskien arvioin6 ja hallintakeinot - SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 41 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA - SSP Tunnistetuille riskeille määritetään hallintakeino. Hallintakeino on toimenpide, jolla riski joko poistetaan tai sen esiintymisen todennäköisyyaä pienennetään. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. Paina ratasikonia avataksesi hallintakeinon muokkausikkunan Paina muokkausikkunassa LISÄÄ TOIMENPIDE ja syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. RaporZ kaikista tunnistetuista riskeistä, hallintakeinoista ja riskin suuruudesta löytyy etusivun yläpalkista Riskirapor6t, josta rapor6n saa tulosteaua/tallenneaua omalle 6etokoneelle Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 42 21

22 Luo uusi hallintakeino sekä toimenpiteet vastuineen 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 43 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 44 22

23 Riskin suuruuden arvioin6 SSP:ssä riskin suuruus huomioidaan niin, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 45 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 46 23

24 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy RAPORTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 48 24

25 Riskirapor6t RaporZ kokoaa yhteen työn tulokset joko prosessivaiheiaain eroteltuna ( Riskit prosessipisteiaäin ) tai riskin suuruuden perusteella ( Kaikki riskit ). RaporZ saadaan tulosteaua/tallenneaua omalle koneelle painamalla Tulosta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 49 Toimenpideohjelma TOIMENPIDEOHJELMA WSP/SSP Toimenpideohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole laadiau toimenpiteitä saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Toimenpiteitä pääsee muokkaamaan myös Toimenpideohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Toimenpiteistä saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 50 25

26 Seurantaohjelma (WSP) SEURANTAOHJELMA WSP Seurantaohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole määriteay seurantaa saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Seurantakeinoja pääsee muokkaamaan myös Seurantaohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Seurantakeinoista saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy DOKUMENTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 52 26

27 Dokumen6t Ohjelmiston Dokumen6t- välilehdeltä löytyy sekä WSP:stä, eaä SSP:tä tukevia lisäohjeita ja mallidokumenzpohjia Tiedostot ovat ladaaavissa ohjelmistosta omaan käyaöön 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 53 LiiAyvät ohjeet Koulutusmateriaali: SSP Sanita6on Plan, Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöriskien ja terveyshaiaojen hallintasuunnitelma Koulutusmateriaali: WSP Water Safety Plan, Työkalu talousveden turvallisuuaa uhkaavien riskien hallintaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 54 27

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013 TK Huoltovahti Oy Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet Versio 0.7 28.1.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Huoltovahtipalvelun etusivu... 7 Uutiset... 9 Konelistaus... 10 Huoltotilanteet...

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist LabOran käyttö kahdeksan oppijaksoa Johan Westerlund Matti Liljeqvist Kahdeksan oppituntia LabOran käytöstä Tällä kurssilla opiskellaan LabOra -jumalanpalvelusohjelman käyttöä kahdeksassa jaksossa. Jokainen

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 - Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty 6.9.2011 Korjaamon työkalenteri - 1 - JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille 1 (10) Yleistä Kiinteistöliiton tuottamat Taloyhtiösivut ovat Suomen Kiinteistöliiton 100-vuotislahja, jonka liitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa jäsentaloyhtiöille. Taloyhtiösivut -palvelu sisältyy jäsenmaksuun.

Lisätiedot

Tiedostoarkisto Päänäkymä

Tiedostoarkisto Päänäkymä Base C6 käyttöohje Tiedostoarkisto Päänäkymä 1. Tiedostoarkiston kansiovalikko + symboli kertoo, että kansio sisältää alakansioita. Valitun kansion teksti näkyy tummennettuna. Valitseminen tapahtuu klikkaamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 1 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 2 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Online 2.0 käyttöliittymä s.3 2. Vaihtoauton arviointiprosessi s.6 2.1. Arvioitavan auton perustiedot

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

ELMAS FMEA-RCM toimintaohje Versio 0.5

ELMAS FMEA-RCM toimintaohje Versio 0.5 Ramentor Oy ELMAS FMEA-RCM toimintaohje Versio 0.5 ELMAS RAMoptim Dynamic v4.3.43 2 SISÄLTÖ FMEA:N JA RCM:N RAJAPINTA... 3 ELMAS FMEA-RCM analyysi... 4 Analyysin aloittaminen... 4 Kohteen valinta ja rajaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Ohjeet päivitetty 17.12.2009 1 Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Sisällysluettelo 1 Selainvaatimus julkaisujärjestelmän ylläpitopuolella 2 Kirjautuminen Episerver -julkaisujärjestelmään

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1.

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010 OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Sisältö 1. Yleistä... 1 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot