OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE Water Safety Plan (WSP) Sanita6on Safety Plan (SSP) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 1 SisällyslueAelo 1. Uuden suunnitelman luon> ja työn aloitus 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 Vedentuotantoketjun kuvaaminen 2.3 Vaarojen tunnistaminen ja ensimmäisen vaiheen riskien arvioin6 2.4 Riskien hallinta 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 Työryhmä ja lähtö6edot 2.2 JätevedenkäsiAely- ja viemäröin6järjestelmän kuvaaminen 3.3 Vaarojen tunnistaminen 3.4 Hallintakeinot ja riskien arvioin6 4. Rapor>t 5. Dokumen>t Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 2 1

2 1. UUDEN SUUNNITELMAN LUONTI JA TYÖN ALOITUS 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 3 Aloita luomalla uusi suunnitelma 1. Lisää uusi 2. Valitse valikosta joko WSP tai SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 4 2

3 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 5 Sisään kirjautumisen jälkeen näkyviin tuleva aloitussivu: SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 6 3

4 Sivukohtaiset käyaöohjeet löytyvät sivujen yläreunasta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 7 PÄÄSIVU WSP/SSP Työryhmän >edot: Kirjataan työhön osallistuvien henkilöiden yhteys6edot ja tehtäväalueet Lähtö>edot: Tarkistetaan valmiiksi annetuista listoista, mitä 6etoja suositellaan olevan saatavilla vaarojen tunnistamis- ja riskien arvioin6työtä aloiteaaessa Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin> / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin>: Kuvataan graafises6 oman laitoksen toimintaan liiayvät prosessit valmiiksi annetuista prosessipisteistä ja luomalla uusia prosessipisteitä. Vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6 tehdään jokaiselle valitulle prosessipisteelle. WSP:ssä ensimmäisen riskin arvioin6 tehdään tässä vaiheessa ja mahdollisia olemassa olevia tai suunniteltuja hallintakeinoja ei huomioida riskin suuruuaa arvioitaessa. SSP:ssä tässä kohtaa ainoastaan tunnistetaan vaarat vastaamalla kysymyksiin kyllä tai ei ja riskin suuruudet määritetään vasta kohdassa Hallintakeinot. Hallintakeinot (WSP): Riskit, jotka olivat suuruudeltaan vähintään keskitason riskejä (M1 H4) jatkavat seuraavan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Hallintakeinot (SSP): Kaikki tapahtumat, joille vastazin kyllä, jatkavat seuraavaan osioon Hallintakeinot, missä määritetään keinot riskin poistamiseksi tai sen suuruuden vähentämiseksi. Riskirapor>t = TulosteAavat rapor6t tunnistetuista riskeistä joko prosessipisteiaäin jaoteltuna tai riskin suuruuden mukaan jaoteltuna. Toimenpideohjelma = Yhteenveto toimenpiteistä, jotka laitoksen tulee tehdä tunnisteaujen riskien hallintaan saaaamiseksi. Toimenpiteet määritellään hallintakeinoja valiaaessa. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen ToimenpideraporZ. Seurantaohjelma (WSP) = Yhteenveto menetelmistä, joilla seurataan, eaä valiau hallintakeino toimii ja riskit ovat hallinnassa. Menetelmät määritellään viimeistään kun hallintakeino otetaan käyaöön. Tulosta- painikkeesta saadaan pdf- muotoinen SeurantaohjelmaraporZ. Dokumen>t = LadaAavat mallidokumen6t ja ohjeet 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 8 4

5 Suositeltava etenemisjärjestys Ennen työn aloiwamista: 1. Työryhmän 6edot: Syötä ohjelmaan WSP- /SSP- työhön osallistuvien henkilöiden 6edot 2. Lähtö6edot: Käy läpi tyypillinen vaarojen tunnistamisen, riskin arvioinnin ja riskien hallinnan edellyaämät lähtö6etolistaus, lähtö6etojen hakeminen etukäteen helpoaaa varsinaista riskien arvioin6työtä Työn aikana: 3. Vedentuotantoprosessit ja riskien arvioin6 / Jätevesiprosessit ja riskien arvioin6 3.1: Luo prosessikaavio 3.2: Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 jokaiselle prosessikaavion kohteelle erikseen 4. Hallintakeinot, Toimenpiteet, Seuranta 4.1 Jokaiselle vähintään keskitason riskille määritetään hallintakeino 4.2 Jos kyseessä uusi hallintakeino, määritetään toimenpiteet riskin hallintaan saaaamiseksi 4.3 Jos kyseessä erityistä seurantaa edellyaävä, laitoksen kannalta kriiznen kohde, määritetään hallintakeinolle seurantamenetelmä, jonka avulla seurataan, eaä riski pysyy hallinnassa. Osa laitoksen käyaötarkkailua jatkossa. Työn tulokset: - Riskirapor6t - Toimenpideohjelma - Seurantaohjelma Tukevat toiminnot: - Auditoin6työkalu - Dokumen6t (dokumenzpohjat) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 9 2. Ohjelmiston WSP- osio 2.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 10 5

6 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - WSP Eri osa- alueiden läpikäyn6 edellyaää työryhmän perustamista. Työryhmälle valitaan vetäjä, joka koordinoi WSP:n laa6mista ja hallintakeinojen käyaöönoaoa. Työryhmällä tulee olla riiaävän laaja näkemys laitoksesta, sen toiminnoista ja toimintaympäristöstä. Laitoksen edustajat muodostavat ydinryhmän, jonka lisäksi ryhmätapaamisiin voidaan kutsua kunnan/kun6en muita toimijoita tapaamisten aiheista riippuen. Oleellista on, eaä viranomaisilta saatava 6eto on työryhmän käyteaävissä vedentuotantoketjua arvioitaessa ja alla esitetyt viranomaiset ovat 6etoisia WSP:n laa6misesta. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Oman laitoksen edustajat organisaa2on eri tasoilta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnan terveydensuojeluviranomainen Alueen ELY- keskus Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Kunnan kaavoituksesta vastaava Pelastusviranomainen alueen toimijat, esim. teollisuuslaitokset, elintarviketeollisuus Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan vedentuotantoketjun osan mukaises6. Yhteistyö on erityisen tärkeää ja arvioitaessa raakavedenhankintaosioiden riskejä sekä vedenjakeluun lii8yviä riskejä Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 11 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT - WSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 12 6

7 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.2 VEDENTUOTANTOKETJUN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 14 7

8 Vedentuotantoketjun kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 15 PROSESSIKAAVIO - WSP Yleistä: Oman vesilaitoksen graafinen kuvaus raakavedenhankinnasta vedenjakeluverkostoon. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). Prosessikaavio on kaksivaiheinen: Pääkaavio sisältää raakavedenhankinnan ja vedenjakelun ja aina kun tuotantoketjussa on vedenkäsiaelyä, valitaan kaavioon laa6kko KäsiWely, jonka jälkeen laaditaan alakaavio ja valitaan käsiwelymenetelmät. Kun kyseessä laitos6la, tulee alakaavioon valita myös Laitos>lat ja Laitoksen käywö. Pääkaavion laa6kko Muu toiminta sisältää vaaran aiheuaajat, joilla voi olla välillistä vaikutusta veden laatuun. Tämä prosessipiste suositellaan valiaavaksi AINA laadiaaessa WSP:tä. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Laadi erillinen kaavio vedenkäsiaelystä. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivat poistetaan oaamalla hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 16 8

9 Valmiit prosessipisteet - WSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjelmiston WSP- osio 2.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA ENSIMMÄISEN VAIHEEN RISKIEN ARVIOINTI 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 18 9

10 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 19 RISKINARVIOINTI - WSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä vaaran aiheuaajia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja vaaranaiheuaajat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay vaarallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, painetaan Riski arvioitava, jolloin näkyviin tulee vaaranaiheuaajaan liiayvät tavanomaiset terveysvaarat. Lisäksi käyaäjä voi lisätä omia vaaroja. Vaaran vieressä olevan kysymysmerkin alta saa näkyviin vaaran terveysvaikutuksiin liiayvän lisä6etoaineiston. Aineisto on ladaaavissa koko laajuudessaan Pääsivun Dokumen6t - osasta. Määritellään vaaralle seuraus ja todennäköisyys ja ohjelma laskee riskin suuruuden. Lisä6edot vaaran seurauksen arvioin6in tulevat näkyviin pideaäessä hiirtä seurausvalikosta valitun arvion (ei vaikutusta, vähäinen,..) päällä. Riskitaso voi olla vähäinen (L), keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1 H4). Vaaran seuraus ja todennäköisyys arvioidaan ilman mahdollisen hallintakeinon vaikutusta. Lisä6edot kenaään voi tallentaa vaaran arvioin6in liiayvät muis6inpanot. Esimerkiksi kun kyseessä kemiallinen saastuminen - > Lisä6edot: mikä kemikaali? Ei riskiä valitaan 6lanteessa, jossa esiteay vaarallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja vaaranaiheuaajia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Vaarat lisätään valitsemalla tämän jälkeen Riski arvioitava - > Lisää oma vaara. Omia vaaranaiheuaajia ja vaaroja voi lisätä rajoiaamaaoman määrän. Kun tunnistetaan kokonaan uusi vaarallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 20 10

11 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 21 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 22 11

12 2. Ohjemiston WSP- osio 2.4 RISKIEN HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 23 Hallintakeinot, 2. vaiheen riskin arvioin6, toimenpiteet ja seurantakeinot 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 24 12

13 RISKIEN HALLINTA - WSP Riskit, joiden riskitaso on vähintään keskitasoa (M1 M3) tai suuri (H1..H4) tulee poistaa tai niiden suuruuaa pienentää. Tämä tapahtuu valitsemalla vaaranaiheuaajalle ja vaaralle sopivin hallintakeino. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Esimerkiksi haku riskitason mukaan: H4 näyaää kaikkein kriizsimmät riskit. Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: 1. Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ SEURANTAKEINO - > Syötetään 6edot taulukkoon. 2. Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. LISÄÄ TOIMENPIDE - > Syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan pysyväs6. Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus uudelleen siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. Jos hallintakeinon toimivuuaa tulee jatkossa seurata, valitaan Seurantakeino seuraavas6: LISÄÄ 2015 SEURANTAKEINO è Syötetään 6edot taulukkoon. Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 25 Luo uusi hallintakeino, toimenpiteet vastuineen sekä tarviaaessa seurantakeino 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 26 13

14 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 27 Riskin suuruuden uudelleen arvioin6 Kun hallintakeino on käytössä ja raahawu vaaran kohdalle, arvioidaan uudestaan riskin suuruus siten, ewä huomioidaan hallintakeinon vaikutus (HALLITTU RISKI) 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 28 14

15 3. Ohjelmiston SSP- osio 3.1 TYÖRYHMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 29 Työryhmän 6edot TYÖRYHMÄ - SSP Ryhmän kokoonpano voi vaihdella arvioitavan viemäröin>ketjun osan ja laitoksen koon mukaises>. Jokainen vesilaitos kokoaa oman laitoksen tarpeiden mukaan työryhmän ja lähtö>edot. Vesihuoltolaitos vastaa SSP- mallin toteuaamisesta ja ajantasaisuudesta sekä ryhmän koolle kutsumisesta. Työryhmän kokousten määrä ja osallistujat riippuvat laitoksen koosta, asiantuntemuksen tarpeesta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Vesilaitoksen edustaja toimii ryhmän vetäjänä, joka kutsu ryhmän koolle ja vastaa työn etenemisestä. Hän toimii myös web- sovelluksen pääkäyaäjänä. Suositus työryhmän kokoonpanosta: Vesihuoltolaitos - Oman laitoksen edustajat jokaiselta organisaa6on tasolta (johto ja käyaäjät) ja yksiköstä/osa- alueelta (verkosto, pumppaamot, laitos jne.) - TarviAaessa lisäresurssina konsulz tai laitoksen suunniaelija sekä mahdollises6 viemäröin6alueen kun6en ja kaupunkien edustajat. Viranomaiset - Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Kunnan terveydensuojeluviranomainen - Alueen ELY- keskus - Kunnan rakennusvalvontaviranomainen - Kunnan kaavoituksesta vastaava - Pelastusviranomainen Sidosryhmät ja muut toimijat - TarviAaessa muita sidosryhmien edustajia - Muut toimijat ja asiantun6jat 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 30 15

16 Lähtö6edot LÄHTÖTIEDOT- SSP Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin6 edellyaää riiaävän kaaavaa lähtö6etoaineistoa henkilökunnan osaamisen lisäksi. Tälle sivulle on kooau suositus lähtö6edoista, joita eri prosessivaiheiden arvioin6in tarvitaan ja lisäksi ohjeistetaan, mistä 6eto on saatavilla. Lisä6edot- kenaään voi tallentaa omia muis6inpanoja, kuvia, linkkejä. Järjestelmään ei ole tarkoitus tuoda olemassa olevaa dokumentaa>ota, vaan tarkistaa, eaä 6edot löytyvät laitoksen olemassa olevasta dokumentaa6osta ja 6etolähteistä ja eaä 6edot ovat käyteaävissä kun aloitetaan vaarojen tunnistaminen Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 31 Lähtö6etoaineisto EhdoteWu >eto Tyypillinen >etolähde Ehdotetut lisä>edot Vapaa teks>kenwä omille lisä>edoille 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 32 16

17 3. Ohjelmiston 2SP- osio 3.2 JÄTEVEDENKÄSITTELY- JA VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄN KUVAAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 33 Jätevesiprosessien kuvaaminen prosessikaaviolla 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 34 17

18 PROSESSIKAAVIO - SSP Laaditaan graafiset kaaviot suunnitelman kohteena olevan laitoksen prosesseista. Ohjelma ei rajoita kaavioiden lukumäärää, eikä kaaviorakenneaa (pysty-, vaakasuunnat, rinnakkaiset prosessit). SSP:n prosessit ja aineisto on jaeau kolmeen hierarkiaan. Pääkaaviossa näkyvien prosessipisteiden alla olevat prosessipisteet on lueteltu alla. Vaarojen tunnistaminen tehdään jokaiselle prosessivaiheelle erikseen. Jos valmiiksi annetuissa laa6koissa ei ole omaan toimintaan liiayvää prosessia, valitaan Oma prosessipiste. Laa>koiden sijoiwaminen sivulle: Raahaa prosessivaihe oikealla olevasta valikosta hiirellä vasemmanpuoleiselle alustalle. Prosessipisteet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos haluaua prosessivaiheaa ei löydy valikosta, valitse Oma prosessipiste. Oman prosessipisteen nimeäminen tapahtuu Edit- toiminnolla (kynä). Kirjoita prosessivaiheen nimi ja tarviaaessa sijain6 (osoite6edot, koordinaaz6edot, ym.) Siirry riskinarvioin>in : Aloita prosessivaiheeseen liiayvien vaarojen tunnistaminen ja riskin arvioin6. Siirry alikaavioon : Prosessivaiheisiin liiayy yksikköprosesseja/muita toimintoja, jotka valitaan luomalla erillinen alikaavio. Laa>koiden yhdistäminen toisiinsa: Ota hiirellä kiinni laa6kon oikeassa reunassa olevasta solmuikonista ja vedä yhteysviiva haluamaasi prosessipisteeseen. Yhdysviivan poistaminen: Ota hiirellä kiinni yhdysviivan alku- tai loppupäästä, vie viiva pois prosessipiste- laa6kosta ja vapauta tämän jälkeen hiiri. Yhdysviivoista ei jää jälkeä 6etokantaan, eivätkä ne vaikuta riskinarvioin6in. Viivat on tarkoiteau ainoastaan selkeyaämään tarviaaessa prosessijärjestystä ja niiden käyaö on vapaavalintainen lisäominaisuus. Liikkuminen pääkaavion ja alakaavioiden välillä: Paluu alikaaviosta pääkaavioon tapahtuu valitsemalla Palaa takaisin ylägraafiin Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 35 Valmiit prosessipisteet - SSP Liite 1: SSP Prosessipisteet.pdf 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 36 18

19 3. Ohjelmiston WSP- osio 3.3 VAAROJEN TUNNISTAMINEN 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 37 Siirry riskinarvioin6in 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 38 19

20 VAAROJEN TUNNISTAMINEN- SSP Ohjelma sisältää etukäteen tunnisteauja tyypillisiä haitallisia tapahtumia, joihin liiayy kysymys. Kysymykset ja haitalliset tapahtumat on jaeau ryhmiin aihepiireiaäin. Aihepiiriin liiayvän aineiston saa kokonaisuudessa näkyviin painamalla AVAA. AloiteAaessa kaikki aineisto on 6lassa Ei käsitelty, mikä tarkoiaaa, eaä käyaäjä ei ole vielä aloiaanut tämän aineiston käsiaelyä. Jos esiteay haitallinen tapahtuma on laitoksella mahdollinen, vastataan kysymykseen Kyllä, jolloin näkyviin tulee haitalliseen tapahtumaan liiayvät etukäteen tunnistetut tavanomaiset haitalliset seuraukset. Kohtaan TunnisteAu riski käyaäjä kirjaa itse tunnistetun haitallisen tapahtuman. Ei valitaan 6lanteessa, jossa esiteay haitallinen tapahtuma ei ole missään olosuhteissa mahdollinen. Uusien vaarojen lisääminen: Kun kysymykseen liiayen tunnistetaan muita kun listaauja haitallisia tapahtumia, valitaan Lisää oma vaaranaiheuaaja. Kun tunnistetaan kokonaan uusi haitallinen tapahtuma, johon liiayvä kysymys ei sisälly perusaineistoon, valitaan sivun alareunasta LiiAyykö prosessipisteeseen muita vaaranaiheuaajia? ja vastaavas6 syötetään 6etokenZin oma vaaranaiheuaaja ja siitä seuraavat vaarat kuten kohdassa 1. Uudet vaarat ovat aina laitoskohtaisia ja nähtävissä ainoastaan laitoksen omilla käywäjätunnuksilla Koulutusmateriaali - Solinatech Oy Ohjemiston SSP- osio 3.4 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 40 20

21 Riskien arvioin6 ja hallintakeinot - SSP 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 41 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA - SSP Tunnistetuille riskeille määritetään hallintakeino. Hallintakeino on toimenpide, jolla riski joko poistetaan tai sen esiintymisen todennäköisyyaä pienennetään. Hallintakeinot- sivun vasemman puoleisessa osiossa näkyy prosessivaiheiwain tunnistetut riskit. Aineistoa voi selata sulkemalla/ avaamalla otsikoita (prosessipisteet). Lisäksi aineistoa voi hakea käyaämällä hakua sivun yläosassa (HalliAavat riskit). Hallintakeinojen luominen tapahtuu sivun oikeanpuoleisessa osiossa seuraavas>: Kun kyseessä on jo käytössä oleva, riiaävän tehokkaaksi osoiteau hallintakeino: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita olemassa oleva hallintakeino teks6kenaään ja valitse käytössä. Raahaa hallintakeino kyseisen riskin alapuolelle sivun vasempaan osioon ja arvioi riskin suuruus siten, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan. SyöteAyjä hallintakeinoja voi hakea käyaämällä hakutoimintoa sivun yläosassa (Hallintakeinot). Kun kyseessä on uusi hallintakeino, jonka käyaöön oao edellyaää toimenpiteitä: Lisää hallintakeino listaan painamalla "LISÄÄ HALLINTAKEINO" Kirjoita uusi hallintakeino teks6kenaään. Paina ratasikonia avataksesi hallintakeinon muokkausikkunan Paina muokkausikkunassa LISÄÄ TOIMENPIDE ja syötä 6edot taulukkoon. Toimenpiteitä voi lisätä yhden tai useampia, esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpide, joka otetaan käyaöön lyhyellä aikavälillä ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla riski tullaan poistamaan Riski on hallinnassa vasta kun hallintakeino on otewu käywöön. RaporZ kaikista tunnistetuista riskeistä, hallintakeinoista ja riskin suuruudesta löytyy etusivun yläpalkista Riskirapor6t, josta rapor6n saa tulosteaua/tallenneaua omalle 6etokoneelle Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 42 21

22 Luo uusi hallintakeino sekä toimenpiteet vastuineen 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 43 Hallintakeinoesimerkit Osalle vaaran aiheuaajia ohjelmasta löytyy valmiita hallintakeinoesimerkkejä, joita voi hyödyntää sopivinta hallintakeinoa valiaaessa Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 44 22

23 Riskin suuruuden arvioin6 SSP:ssä riskin suuruus huomioidaan niin, eaä hallintakeinon vaikutus huomioidaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 45 Ohjelmistossa käyteay riskimatriisi 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 46 23

24 Riskimatriisin lisäselitykset 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy RAPORTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 48 24

25 Riskirapor6t RaporZ kokoaa yhteen työn tulokset joko prosessivaiheiaain eroteltuna ( Riskit prosessipisteiaäin ) tai riskin suuruuden perusteella ( Kaikki riskit ). RaporZ saadaan tulosteaua/tallenneaua omalle koneelle painamalla Tulosta 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 49 Toimenpideohjelma TOIMENPIDEOHJELMA WSP/SSP Toimenpideohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole laadiau toimenpiteitä saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Toimenpiteitä pääsee muokkaamaan myös Toimenpideohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Toimenpiteistä saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 50 25

26 Seurantaohjelma (WSP) SEURANTAOHJELMA WSP Seurantaohjelma- sivulla näkyy lähtökohtaises6 kaikki hallintakeinot ja yhteenvetona niihin liiayvät riskit. Ne hallintakeinot, joille ei ole määriteay seurantaa saa pois näkyvistä Näytä/piilota tyhjät hallintakeinot - painikkeesta. Seurantakeinoja pääsee muokkaamaan myös Seurantaohjelma- sivulla. Tehdyt muutokset tallentuvat myös Hallintakeinot- sivulle. Seurantakeinoista saa listauksen valitsemalla Tulosta. Pdf- rapor>n saa tallennewua omalle >etokoneelle ja/tai tulostewua Koulutusmateriaali - Solinatech Oy DOKUMENTIT 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 52 26

27 Dokumen6t Ohjelmiston Dokumen6t- välilehdeltä löytyy sekä WSP:stä, eaä SSP:tä tukevia lisäohjeita ja mallidokumenzpohjia Tiedostot ovat ladaaavissa ohjelmistosta omaan käyaöön 2015 Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 53 LiiAyvät ohjeet Koulutusmateriaali: SSP Sanita6on Plan, Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöriskien ja terveyshaiaojen hallintasuunnitelma Koulutusmateriaali: WSP Water Safety Plan, Työkalu talousveden turvallisuuaa uhkaavien riskien hallintaan Koulutusmateriaali - Solinatech Oy 54 27

Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla

Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla Puhdasvesi-risteily 2016 22.9.2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen Vesihuollon riskienhallinta WSP- ja SSPriskienhallintatyökaluilla Nina Leino, prosessi-insinööri Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

opetusta elämää varten

opetusta elämää varten opetusta elämää varten Opetin.fi opetusta elämää varten Käyttäjän opas Opetin.fi on eri oppiaineiden ja kouluasteiden opettajille ja yrityksille suunnattu verkkopalvelu, joka tarjoaa elinkeinoelämää, yrityksiä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot