8-LUOKAN VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8-LUOKAN VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 Rajamäen yläaste 8-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkiä valinnaisia valitaan kaksi (yksi pitkä valinnainen = 2 kurssia 8-luokalla ja 2 kurssia 9-luokalla). Valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin laajuisia. Lyhyitä valinnaisia valitaan 8-luokalle kaksi. Lyhyiden valinnaisaineiden valinta koskee vain 8. luokkaa. Valinnaisaineita on 8. luokan oppilaalla oltava esimerkiksi: Kotitalous 1 ja 2, Kuvataide 1 ja 2 = pitkät valinnat = 4 kurssia sekä Historia; Sotien vuosisata ja Maantieto, Matka maailman ympäri = lyhyet valinnat =2 kurssia. Valinnaisaineita on yhteensä kuusi kurssia. Kurssit arvioidaan opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Jos oppilas opiskelee saksaa tai ranskaa A2-kielenä, hän valitsee lisäksi yhden pitkän valinnaisaineen ja kaksi lyhyttä valinnaiskurssia. PITKÄT VALINNAISAINEET Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9-luokalla. KOTITALOUS KOTITALOUS 1 ja 2 Tavoitteena on opittujen perustaitojen syventäminen ja ateriakokonaisuuksien suunnittelu sekä toteuttaminen. Oppilas ymmärtää suomalaisen ruokakulttuurin ja lähiruoan merkityksen ruokatalouden hoidossa. Oppilas ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen ja osaa soveltaa niitä ateriakokonaisuuksien suunnittelussa sekä osaa hyödyntää eri tiedonlähteitä. Oppilas valmistaa perusruokien ja leivonnaisten lisäksi muunnelmia arkiruoista. Suunnittelee ateriakokonaisuuksia sekä osallistuu kodinhoidollisten tehtävien suorittamiseen opetuskeittiössä. Hän valmistaa ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia ottaen huomioon kansallisen ruokakulttuurin ja lähiruoan sekä erityisruokavaliot. Opetuksessa huomioidaan vuoden kalenterijuhlat. perustuu jatkuvaan havainnointiin ja itsearviointiin, jossa kiinnitetään huomiota tuntikäyttäytymiseen, tiedon hankintaan, työn suunnitteluun, toteutukseen ja tulokseen sekä yhdessä elämisen taitoihin. Kurssi arvioidaan numerolla. KUVATAIDE KUVATAIDE 1 ja 2 Tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallista ajattelua, mielikuvitusta ja ilmaistaitoja 1

2 harjoittaa oppilasta itsenäiseen, oma-aloitteiseen ja pitkäjänteiseen kuvataiteelliseen toimintaan opettaa arvioimaan ja arvostamaan omaa sekä muiden kulttuuria, taidetta, median kuvaviestejä ja ympäristöä tukea oppilaan persoonallista ilmaisua ja suhdetta kuvataiteeseen siten, että oppilas oppii kuvallisesti ilmaisemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuviaan syventää tietoja kuvataiteen ilmaisutavoista, kuvan tekemisen tekniikoista ja materiaaleista tutustuttaa kuvataiteiden ja muotoilun kenttään erilaisten vierailu- ja näyttelykäyntien kautta luoda pohjaa jatkuvalle harrastuneisuudelle ja vapaa-ajan elämyksille kuvataiteen, arkkitehtuurin sekä muotoilun saralla 8-luokan pitkän valinnaisen kuvataiteen sisältöalueet ovat: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä medialukutaito ja kuvallinen viestintä. KUP1 ja KUP2 -kursseilla harjoitetaan ja syvennetään kuvan tekemisen taitoja sekä tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin. Perehdytään graafisen suunnittelun ja kuvan tekemisen eri osa-alueisiin kuten: piirustus, maalaus, kollaasit ja sekatekniikka. Tutkitaan fantasiakuvituksia ja tehdään kuvallisia viestejä mainosten ja esim. kirjan kannen sekä pakkaussuunnittelun muodossa ja kokeillaan myös tietokoneella kuvankäsittelyä. Tutustutaan eri kulttuurien kuvamaailmaan sekä hyödynnetään taidekuvia työskentelyn lähtökohtana ja muokataan niitä omiin tarkoituksiin. Valinnaisen kuvataiteen laajuus kannustaa pitkäjänteiseen taiteelliseen oppimiseen, jossa aiemmin opitun pohjalle rakennetaan uutta. Tämä antaa oppilaalle mahdollisuuden omien kykyjensä kehityksen tarkastelemiseen. Kuvataiteen pitkien valinnaiskurssien monipuolisuus luo pohjan mahdollisia visuaalisen, kulttuuri- ja muotoilualan jatko-opintoja varten. Numeroarviointi. Arvioinnin kohteena ovat tunneilla tehdyt harjoitustyöt ja tuntityöskentelytaidot. Tuntityöskentelyssä painotetaan etenkin omaaloitteisuutta ja keskittymiskykyä sekä työvälineistä huolehtimista. LIIKUNTA LIIKUNNAN MONIPUOLISUUSKURSSI (tytöt) 1 ja 2 Tavoitteena on, että oppilas kehittää liikuntataitojaan ja kuntoaan monipuolisesti erilaisten liikuntalajien avulla. Lisäksi oppilas kokee yhdessä toimimisen iloa sekä pelaa ja toimii reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Kurssi sisältää vaihtelevasti sisä- ja ulkoliikuntalajeja oppilasryhmän toiveet ja vuodenajat huomioiden. Mahdollisuuksien mukaan osa tunneista voidaan käyttää erikoislajeihin tutustumiseen (esim. keilailu). 2

3 Numeroarviointi. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, motoriset taidot ja fyysinen toimintakyky. Arvioinnin tavoitteena on kehittää myös oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. LIIKUNNAN RIEMU (pojat) 1 ja 2 Tavoitteena on, että oppilas tutustuu erilaisiin liikuntamuotoihin ja harjaannuttaa taitojaan ja kuntoaan monipuolisesti. Kurssilla pyritään itsetunnon kohottamiseen sekä innostavan ryhmähengen ja liikunnan riemun luomiseen. Oppilaat osallistuvat vuodenajat ja liikuntapuitteet huomioiden liikuntamuotojen valintaan. Mahdollisuuksien mukaan osa tunneista voidaan käyttää erikoislajeihin tutustumiseen (esim. keilailu). Numeroarviointi. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, motoriset taidot ja fyysinen toimintakyky. Arvioinnin tavoitteena on kehittää myös oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. UINTIKURSSI (tytöt ja pojat) 1 ja 2 Tavoitteena on uintitekniikoiden parantaminen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Painotus on nopeusominaisuuksien sekä kestävyyden parantamisessa. Lajitaitojen kehittäminen kaikissa neljässä uintilajissa (perhosuinti, selkäuinti, rintauinti ja vapaauinti) sekä käännöksien ja lähtöjen harjoittelu. Mahdollisen halliremontin aikana korvaavaa harjoittelua kuivalla maalla. Kuivaharjoittelussa on painotus yleistaidon sekä fysiikan kehittämisessä. Numeroarviointi. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, motoriset taidot ja fyysinen toimintakyky. Arvioinnin tavoitteena on kehittää myös oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. MUSIIKKI MUSIIKKI 1 ja 2 Pääpaino on musisoinnissa ja käsiteltävät aihekokonaisuudet muotoutuvat kurssin valinneiden opiskelijoiden mielenkiinnon kohteista. Kokonaisuudet ovat laajahkoja (esim. eri musiikkikulttuurit, erilaiset soitinkokoonpanot/ yhtyeet, jne.) Kurssi sopii kaikille, joita kiinnostaa musiikin opiskelu monipuolisesti ja jotka haluavat kehittyä soittajina ja/tai laulajina sekä haluavat oppia yhdessä soittamisesta enemmän. Syvennetään laaja-alaisesti 7. luokalla opittuja musiikin eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan laaja-alaisesti uutta. 3

4 Tarjota oppilaalle mahdollisuus: 1) tutustua syvemmin eri (bändi)soittimiin ja/tai lauluun SEKÄ 2) kurssin edetessä halutessaan syventyä valitsemaansa instrumenttiin ja saada siinä henkilökohtaista opetusta. Antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin musiikin parissa. Kurssin pääpaino on aktiivisessa musisoinnissa ja oman itsensä kehittäminen musiikin parissa. Tutustutaan mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisiin musiikkityyleihin ja niihin liittyviin soitto- ja laulutekniikkoihin. Jokainen oppilas saa opetusta, joka pohjautuu hänen henkilökohtaiseen lähtötasoonsa. Opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuuksia esiintyä, mutta kurssille osallistuminen ei kuitenkaan pakota oppilasta julkisiin esiintymisiin, ellei hän sitä itse halua! Työskentelyn pohjana toimii itse soitettu, laulettu ja osittain mahdollisesti itse sävelletty musiikki; lisämateriaalina käytetään ääni- ja filminäytteitä; mahdollisuuksien mukaan tehdään myös opintoretkiä. Tutustutaan ääneen ja äänentoistoon sekä siihen liittyvään laitteistoon. Numeroarviointi. Arvosanan määräytymisen pohjana on: 1) yritteliäisyys ja aktiivisuus 2) halu kehittyä 3) kyky toimia ryhmän jäsenenä ja 4) kiinnostuksen osoittaminen musiikkia kohtaan RANSKA, B2 RANSKA 1 ja 2 Yli 200 miljoonaa ihmistä puhuu ranskaa viidessä maanosassa. Ranskankielinen maailma kattaa 70 maata, ja ranska on englannin jälkeen toiseksi eniten opiskeltu vieras kieli. Ranskan kielen taito on valttikortti, josta on hyötyä mm. työelämässä sekä kulttuurin ja matkailun saralla. Tavoitteena on, että oppilas saa haltuunsa ranskan kielen perustaidot ja että hän uskaltaa käyttää kieltä itse aktiivisesti. Oppilas oppii perustietoja ranskankielisistä maista ja kulttuureista, ymmärtää kuulemaansa puhetta ja kykenee lukemastaan tavallisimpia sanoja ja sanontoja, sekä osaa kertoa ja kirjoittaa itsestään lyhyesti. Kurssilla tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan sekä Ranskaan ja muihin ranskankielisiin maihin. Keskeisiä aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen, kohteliaisuusfraasit, itsestä ja perheenjäsenistä sekä kotipaikasta kertominen, asioiminen kahvilassa, ravintolassa ja kaupoissa samoin kuin matkustaminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet. Opiskelussa käytetään paljon ajankohtaista materiaalia niin lehdistä, televisiosta, radiosta kuin internetistäkin. Kurssin pääpaino on kielen harjoittelussa ja aktiivisessa 4

5 käytössä eri tilanteissa. Perinteisen luokkatyöskentelyn lisäksi tehdään töitä kielen oppimiseksi myös muualla, esim. urheilukentällä, kotitalousluokassa jne. Kurssi soveltuu oppilaille, jotka pitävät vieraiden kielten opiskelusta ja ovat kiinnostuneita eri kulttuureista. Numeroarviointi. SAKSA, B2 SAKSA 1 ja 2 Saksan kielellä tulee toimeen lähes kaikkialla Euroopassa, sillä joka neljäs EUkansalainen puhuu äidinkielenään saksaa. Se on tärkeä matkailun, opiskelun ja työelämän kieli niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tutkimusten mukaan saksan kieli on kolmanneksi kysytyin vieras kieli työelämässä englannin ja ruotsin jälkeen. Tällä kurssilla tavoitteena on saavuttaa kielitaito, jonka avulla oppilas selviytyy yksinkertaisista arkipäivän tapahtumiin liittyvistä tilanteista niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Kurssilla oppilas tutustuu myös saksankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin. Tavoitteena on luoda oppilaalle innostus kieltä ja jatko-opintoja kohtaan. Kahden vuoden aikana opitaan keskustelun ja kieliopin perusteet, joista on sitten myöhemmissä opinnoissa hyvä jatkaa. Esimerkiksi itsestä ja omasta elämästä kertominen, toisen ihmisen kohtaaminen sekä small talk, tapaamisesta sopiminen ja kutsun esittäminen, kaupungilla asiointi, tien kysyminen ja neuvominen sekä matkustamiseen liittyvien tilanteiden hallinta ja saksan kielen perusrakenteet. Numeroarviointi. TEKNINEN TYÖ METALLITEKNOLOGIA 1 ja 2 Tavoitteena on syventää ja lisätä oppilaan tietoja ja taitoja käsitöistä. Oppilas oppii suunnittelemaan omavalintaisia metallitöitä ja tekemään materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Päämääränä ovat hyvät kädentaidot, tekemisen ilo ja luottamus omiin kykyihin. Syvennetään 7. luokalla saavutettuja tietoja ja taitoja. Tutustutaan eri metallimateriaaleihin ja opitaan erilaisia työstötekniikoita. Harjoitellaan hitsaamista ja kovajuottoa. Tutustutaan metallin sorvaukseen ja pintakäsittelyyn. Oppilaat valmistavat itse suunnittelemiaan tuotteita. Numeroarviointi. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. 5

6 PUUTEKNOLOGIA 1 ja 2 Tavoitteena on syventää ja lisätä oppilaan tietoja ja taitoja käsitöistä. Oppilas oppii suunnittelemaan omavalintaisia puutöitä ja tekemään materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Päämääränä ovat hyvät kädentaidot, tekemisen ilo ja luottamus omiin kykyihin. Käytetään erilaisia puuntyöstötekniikkoja ja tutustutaan puumateriaaleihin. Kokeillaan erilaisia pintakäsittely-tapoja. Oppilaat toteuttavat omista tarpeista ja harrastuksista lähteviä työ- ja suunnittelukohteita. Numeroarviointi. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. TEKSTIILITYÖ TEKSTIILITYÖ 1 ja 2 Tavoitteena on 7. luokalla opittujen perustaitojen syventäminen ja soveltaminen. Samalla annetaan entistä paremmat mahdollisuudet eriytyvälle ja yksilölliselle työskentelylle jokaisen oppijan erityisosaamisen ja suuntautuneisuuden mukaan. Valinnaisessa tekstiilityössä painottuvat persoonallisuus ja omaleimaisuus käsityön tuottamisessa sekä suunnitelmallinen ja itsenäinen työnteko. Onnistuneet oppimiskokemukset ovat käsityön tuottamisessa tärkeitä oppijan myönteisen minäkuvan kehittymiselle. työskentely muodostuu aihekokonaisuuksista, projekteista. töiden aiheita määriteltäessä voi lähtökohtana olla uusi käsityötekniikka, materiaali, tekstiilin käyttötarkoitus, perinne, ajankohtaisuus, taloudellisuus. Esim. kauniita unia, sujuvasti saumurilla joustavan materiaalin ompelu, lankatyöt neulotaan tai opetellaan uusi tekniikka, vanhasta uutta, kivaa kesäksi tai rannalle vaate lemmikille, kankaankudontaa, kankaan värjäystä jne. omat lähtökohdat huomioiden suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita, asusteita ja asukokonaisuuksia sekä sisustus- ja kodintekstiilejä. persoonallinen vaatetus ja pukeutuminen, muoti töihin liittyvä kuluttaja- ja tekstiilitieto tutustutaan mahdollisimman laajasti käsityön eri osa-alueisiin: ompelua, neulontaa käsin ja koneella, kudontaa, kankaanpainoa jne., tietotekniikkaohjelmia käytetään apuna mm. konekirjonnassa mahdollisuuksien mukaan opinto- ja näyttelykäyntejä. Numeroarviointi. Valinnaiskursseilla painotetaan teknisen ja visuaalisen suunnittelun osuutta, työprosessin osalta omatoimisuutta ja itsenäistä työntekoa sekä perustekniikoiden hallintaa ja niiden soveltamistaitoja. Arvioidaan koko työprosessi: suunnittelu -> työskentely -> tuotos, johon sisältyy oppilaan itsearviointiosuus. 6

7 TIETOTEKNIIKKA TIETOKONEEN A-KORTTITUTKINNON VALMENTAVAN KOULUTUKSEN, KOTISIVUJEN LAATIMISEN JA KYMMENSORMIJÄRJESTELMÄN KURSSI 1 ja 2 Kuten tunnettua, tietokoneen hyvää käyttötaitoa arvostetaan. Sitä vaaditaan monilla elämänalueilla. Tällä kurssilla opetellaan tietokoneen tehokasta käyttöä. Oppilas suorittaa tietokoneen A-korttitutkinnon. Aiemmin opittuja tietotekniikan peruskäyttötaitoja hyödynnetään ja sovelletaan. Kurssin menestyksekäs suorittaminen luo edellytykset hyvään työskentelytapaan tietokoneella. Tietokoneen A-korttitutkinto koostuu seitsemästä osiosta (moduulista): 1. Laitteen ja tiedonhallinta 2. Internet ja sähköposti 3. Tekstinkäsittely 4. Taulukkolaskenta 5. Esitysgrafiikka 6. Tietoaineistot taulukoissa 7. Kuvankäsittely Kurssilla annetaan valmentavaa opetusta osioiden tenttimiseen. Tutkinnon voi suorittaa moduuleittain ja mahdollisuus sen suorittamiseen on esim. Rajamäen yläasteella. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan osa kurssille tarkoitetusta ajasta käytetään kotisivujen suunnitteluun ja laadintaan. Tämän yhteydessä perehdytään HTMLkoodin perusteisiin ja käytetään monipuolisesti eri ohjelmia. Kymmensormijärjestelmää opetellaan koko kurssin ajan edellisiin liittyvien töiden lomassa. Numeroarviointi. perustuu koulun yleisiin arvioinnin perusteisiin. 7

8 LYHYET VALINNAISAINEET Lyhyitä valinnaisaineita valitaan kaksi. ENGLANTI ENGLISH WORKSHOP Tavoitteena on tarjota englannin kielestä kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus edelleen vahvistaa ja laajentaa kielitaitoaan. Kurssilla keskitytään sanaston rikastuttamiseen, tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen monipuolistamiseen ja rakenteitten vahvistamiseen. Kurssilla pyritään myös rohkaisemaan oppilasta suulliseen viestintään. Hyväksytty/hylätty. JAPANI JAPANI 1 - Hyvää päivää, hauska tutustua Tämä on japanin kielen lyhyt alkeiskurssi. (Japanin opintoja on mahdollista jatkaa 9. luokalla, mutta kurssille osallistuminen ei välttämättä edellytä, että japanin opintoja jatketaan 9. luokalla.) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestään ja perheestään, ja kyselemään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Oppilas saa perustietoa japanilaisesta tapakulttuurista. Itsestä ja perheestään kertominen. Yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla opetellaan hiragana-tavumerkit, ja tutustutaan kielen perusrakenteisiin. Tutustutaan myös hieman kanji-merkkeihin. Hyväksytty/hylätty. HISTORIA PÄÄTÄ JA KÄYTÄ VALTAA - PARLAMENTTIKURSSI Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas suomalaiseen päätöksentekojärjestelmään. Kurssi on käytännönläheinen, jotta päätöksenteon eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Tavoitteena on osallistua vuotuisesti keväisin järjestettävään Nuorten Parlamenttiin tai vierailla eduskunnassa. Hyväksytty/hylätty. 8

9 SOTIEN VUOSISATA Kurssin tavoitteena on käsitellä 1900-luvulla käytyjä sotia sekä Suomessa että muualla maailmassa. Kurssilla käsitellään sotia monesta näkökulmasta. Miltä tuntui olla sotilas rintamalla? Entä lapsi sodan melskeessä? Mitä erilaisia aseita oli käytössä? Kuinka tähän oli päädytty? Mitä sodista seurasi? Maailmansotien lisäksi voidaan tarkastella muitakin 1900-luvun konflikteja esimerkiksi oppilastöiden avulla. Kurssin alussa kuullaan oppilaiden toiveita kurssin sisällöstä. Hyväksytty/hylätty. KUVATAIDE ja sisällöt ANIMAATIO, SARJAKUVA JA TIETOKONE- SEKÄ ROOLIPELIKURSSI Kurssi tavoitteena on perehtyä sarjakuvan, animaation ja virtuaalisten pelien maailmaan. Oppilas voi perusteiden hallinnan jälkeen itse valita mihin osaalueeseen kurssilla pääosin paneutuu. Kurssin aikana tutustutaan animaation tekoon ja toteutetaan piirros- tai stopmotion animaatio esim. Movie Makerohjelmalla. Kurssilla perehdytään myös kuvakäsikirjoittamiseen, animaation ilmaisukeinoihin ja tutustutaan uusimpiin animaatioelokuviin sekä tekniikoihin. Sarjakuvaan kurssilla perehdytään sarjakuvan historian, sarjakuvataiteilijoiden, tekniikoiden ja tyylilajien kautta. Kurssilla tehdään omia sarjakuvia. Tietokonepelit ovat upeita visuaalisia virtuaalimaailman taidonnäytteitä. Kurssilla tutustutaankin aikataulun puitteissa videopelien grafiikkaan ja analysoidaan pelimaailman tarjontaa pelaten ja jakaen mm. roolipelimaailman kokemuksia. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnin kohteena ovat tunneilla tehdyt harjoitustyöt ja tuntityöskentelytaidot. Tuntityöskentelyssä painotetaan etenkin omaaloitteisuutta ja keskittymiskykyä sekä työvälineistä huolehtimista. VALOKUVAUS 1 (9. lk:n Valokuvaus 2 edellyttää tämän kurssin suorittamista) ja sisällöt Perehdytään valokuvataiteeseen ja sen ilmaisukieleen: kuvakoot, sommittelu ja kuvakulmat sekä valokuvaamisen perusteisiin. Tehdään kuvia ilman kameraa (fotogrammi, neulanreikäkamera). Valokuvataan järjestelmäkameralla ja tehdään itse mustavalkokuvia pimiössä. Analysoidaan erilaisia ammattivalokuvaajien otoksia sekä pohditaan kriittisesti etenkin mainos- ja uutiskuvien kuvamaailmaa. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnin kohteena ovat tunneilla tehdyt harjoitustyöt ja tuntityöskentelytaidot. Tuntityöskentelyssä painotetaan etenkin omaaloitteisuutta ja keskittymiskykyä sekä työvälineistä huolehtimista. 9

10 LIIKUNTA TANSSI & KEHONHUOLTO (tytöt) Tavoitteena on, että oppilaan kehollinen ilmaisu, rytmikyky, fyysinen kunto ja liikkuvuus kehittyvät erilaisten tanssimuotojen sekä jooga- ja pilatesvaikutteisten kehonhuoltoharjoitusten kautta. Kurssi sisältää vaihtelevasti eri tanssimuotoja esim. hip hop, showtanssi, jazztanssi, afrotanssi, nykytanssi ja latinalaiset tanssit (mm. salsa, samba, reggaeton) sekä kehonhuoltoa ja rentoutusharjoituksia oppilaiden toiveet huomioiden. Lisäksi oppilaat voivat suunnitella omia tanssisarjoja ja esiintyä halutessaan myös koulun juhlissa (kurssille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä esiintymistä). Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan ryhmässä työskentelyn taidot, innostuneisuus tanssiliikuntaa kohtaan sekä tanssitaidot. KUNTOILUKURSSI (tytöt ja pojat) Tavoitteena on omaan kunnon kehittäminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen. Kurssilla pyritään löytämään mukavia, rentoja ja rankempiakin kunnon ylläpitämisen aktiviteetteja yhdessä liikkuen. Oppilaiden halukkuuden ja vuodenajan mukaan esim. lenkkeily, frisbeegolf, golf, tennis, pöytätennis, sulkapallo, musiikkiliikunta. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, aktiivisuus ja pyrkimys oman kunnon kehittämiseen. Arvioinnin tavoitteena on kehittää myös oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. KAMPPAILU JA KEHONHUOLTO (pojat) Tavoitteena on tutustua turvallisin koulusovelluksin erilaisten kamppailu- ja kisailumuotojen (itsepuolustus, paini, kuntonyrkkeily jne.) avulla kamppailulajien maailmaan. Lisäksi oppilas kehittää kehonhuoltoaan erilaisin lihashuolto-, venyttely- ja rentoutusharjoituksin. Kamppailulajien koulusovellukset sekä kehonhuoltoharjoitteet Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan toimintataidot ja aktiivisuus kurssilla. 10

11 UINTIKURSSI (tytöt ja pojat) Tavoitteena on uintitekniikoiden parantaminen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Painotus on nopeusominaisuuksien sekä kestävyyden parantamisessa. Lajitaitojen kehittäminen kaikissa neljässä uintilajissa (perhosuinti, selkäuinti, rintauinti ja vapaauinti) sekä käännöksien ja lähtöjen harjoittelu. Mahdollisen halliremontin aikana korvaavaa harjoittelua kuivalla maalla. Kuivaharjoittelussa on painotus yleistaidon sekä fysiikan kehittämisessä. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, motoriset taidot ja fyysinen toimintakyky. Arvioinnin tavoitteena on kehittää myös oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin. MAANTIETO MATKA MAAILMAN YMPÄRI KULTTUURIMAANTIETEEN KURSSI Kurssin tavoitteena on perehtyä eri maiden kulttuureihin oppilaiden mielenkiinnon ja omien kokemusten mukaan. Tunneilla opiskellaan pääasiassa oppilaiden itse tekemien tuotosten avulla. Lisäksi tunneilla tutustaan mahdollisuuksien mukaan eri maiden ruoka- ja musiikkikulttuuriin. Myös vierailijat ovat mahdollisia. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan tunneilla tehdyt tuotokset ja aktiivinen osallistuminen. MUSIIKKI MUSIIKKI LYHYT 1 Pääpaino on musisoinnissa. Käsiteltävät aihekokonaisuudet valikoituvat opiskelijoiden kiinnostuksen perusteella. Kokonaisuudet ovat suppeahkoja (esim. elokuva musiikki, lempimuusikkoni, jne.). Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja haluavat perehtyä yhteismusisoinnin saloihin ja kehittää itseään tietyssä instrumentissa. Syvennetään seitsemännellä luokalla hankittuja tietoja ja taitoja. Hankitaan tietoja ja taitoja yhdestä tai useammasta suppeahkosta asiakokonaisuudesta. Opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä valitsemaansa soittimeen tarkemmin ja saada henkilökohtaista opetusta oppituntien aikana. Pääpaino on soittamisessa ja laulamisessa ja sen kautta oppimisessa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan kurssilaisten mielenkiinnon pohjalta. Hyväksytty/hylätty 11

12 NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA Tavoite Sisältö NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN KURSSI Kurssin tavoitteena on etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen minä olen? Mitä eri puolia minussa on? Mitä vahvuuksia minulla on? Miten ilmaisen omaa tahtoani? Miten tulen toimeen toisten kanssa? Miten selviydyn ongelmista? Ryhmän tarkoituksena on tukea nuoria omassa elämänhallinnassa. Nuoret oppivat ryhmätyöskentelyn kautta tunnistamaan omia voimantunteitaan, löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään nuorten omia voimavaroja erilaisten menetelmien avulla. Ryhmän yhtenä tavoitteena on, että nuoret oppivat ilmaisemaan omaa tahtoaan. itsetuntemuksen lisääminen tunnetaidot selviytymistaidot arvot kokonaisvaltainen hyvinvointi voiman haltuunotto ihmissuhteet voimaantuminen Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty/ hylätty. SAKSA GUTEN TAG Tavoitteena on tarjota mahdollisuus tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin, sekä oppia käyttämään kieltä yksinkertaisissa puhetilanteissa. Harjoitellaan käytännön viestintätilanteita, esim. esittäytymistä, itsestä ja perheestä sekä omasta koulunkäynnistä kertomista, ostoksien tekoa, ravintolassa asiointia. Rakenteista tutustutaan viestintätehtävien kannalta oleellisiin rakenteisiin. Paljon suullista harjoittelua. Hyväksytty/hylätty TEKNINEN TYÖ TAONTAKURSSI Tavoitteena on oppia teräksen taonnan, karkaisun,päästön ja teroituksen perusasiat. Kurssilla tutustutaan metallin kuumakäsittelyyn ja harjoitellaan 12

13 teräksen taontaa, karkaisua, päästöä ja teroitusta. Oppilaat valmistavat esim. takkavälineitä tai puukon. Hyväksytty/hylätty. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. ELEKTRONIIKKA 1 Tavoitteena on oppia elektroniikan peruskäsitteet ja komponentit sekä opetella komponenttien toimintaa ja käyttöä elektroniikkarakentelussa. Perehdytään sähköopin perusteisiin ja sähköturvallisuuteen. Tutustutaan elektroniikan komponentteihin rakennussarjojen avulla ja rakennetaan elektronisia peruslaitteita. Hyväksytty/hylätty. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. TEKNOLOGIA 1 Kurssin tavoitteena on tutustua teknisten laitteiden toimintaperiaatteisiin, kehittää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja ja syventää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja metalliteknologiassa. Kurssilla valmistetaan jokin tekninen laite tai pienimuotoinen metallityö. Oppilaiden omissa töissä painotetaan opitun tiedon ja taidon soveltamista uusiin ongelmiin. Hyväksytty/hylätty. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä käsityössä. TEKSTIILITYÖ ja sisällöt TEKSTIILITYÖN MINIKURSSI Tavoitteena syventää 7.lk:lla opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin aikana voit valmistaa vaatteita ja asusteita itsellesi, ommellen, neuloen tai virkaten.. Oman kiinnostuksen mukaan voit myös kokeilla uusia tekniikoita, kankaankudontaa, koneneulontaa, kirjontaa, kankaanpainantaa jne. Hyväksytty/hylätty. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä tekstiilityössä. 13

14 ja sisällöt KORUJA JA KANKAAN KORISTELUA Tutustutaan uusiin tekniikoihin ja materiaaleihin: valmistetaan erilaisia helmi- ja nauhakoruja, koruja huovuttamalla, helmikudontaa, kirjontaa helmillä tai paljeteilla. Tutustutaan kankaan värjäykseen ja marmorointiin. Käyttö- ja koristetekstiilien ja korujen valmistus eri tekniikoita soveltaen. Tuotteiden suunnittelussa painottuvat luovuus, persoonallisuus ja omaleimaisuus. Hyväksytty/hylätty. perusteet ovat samat kuin kaikille yhteisessä tekstiilityössä. TIETOTEKNIIKKA TIETOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT (Pitkän tietotekniikan valinnut ei voi valita tätä kurssia.) Oppilas oppii käyttämään monipuolisesti hyödykseen koulun tietokoneohjelmia erilaisissa kirjallisissa töissä. Kurssi antaa perustaidot erilaisten esitelmien ja projektitöiden tekoon muissa oppiaineissa tietokoneen avulla. Tutustutaan Microsoft Office-ohjelmistopaketin perusohjelmiin, jotka ovat Word, Excel ja PowerPoint. Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdään harjoitustöinä kirjeitä, asiakirjoja ja taulukoita. Tutustutaan tekstin jäsentelyyn, ulkoasuun, kuvan liittämiseen tekstiin sekä eri tyylilajeihin. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla harjoitellaan tekstinkäsittelyä taulukoissa, tunnuslukujen laskentaa sekä numeeristen ja graafisten kaavioiden tekoa. PowerPoint-esityksen luontiohjelmalla harjoitellaan esitysten tekoa ohjattujen toimintojen avulla. Hyväksytty/hylätty. TUKIOPPILASKURSSI TUKIOPPILASKURSSI Tavoite Kurssi on tarkoitettu 8. luokkalaisille, jotka tulevat toimimaan tukioppilaina 9. luokalla. Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ihmissuhdetaitoja sekä tarjota tarvittavat tiedot ja taidot tukioppilaana toimimiseen. Lopullinen valinta tukioppilaista tehdään kurssin jälkeen. Sisältö Kurssilla opetellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. itsensä ilmaiseminen, omien ja toisten tunteiden ymmärtäminen, ristiriitojen ratkaiseminen, toisten auttaminen ja kuunteleminen. Lisäksi kurssilla oppilas tutustuu tukioppilaan tehtäviin, saa perusvalmiudet tukioppilaana toimimiseen ja on mukana suunnittelemassa 14

15 oman koulun tukioppilastoimintaa. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja läsnäoloon oppitunneilla. Lisäksi kurssilaiset saavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton todistuksen koulutuksesta. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ILMAISUTAITO, peruskurssi Tavoitteena on, että oppilaan ilmaisurohkeus ja itseilmaisun taidot lisääntyvät ja että hänen ryhmässä työskentelyn taitonsa kehittyvät. Oppilaan puheilmaisu ja äänenkäyttö sekä esiintymistaidot harjaantuvat. Oppilas sitoutuu työskentelemään kurssin alussa yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti. Ryhmäytymisharjoituksia ja ryhmäleikkejä. Kontakti-, aisti- ja havainnointiharjoituksia. Äänenkäytön ja puhetekniikan perusteita. Fyysisiä harjoituksia. Luottamusharjoituksia. Improvisaation perusteita. Tarina ja tarinan kerronta. Teatteriesityksen tuottamisen vaiheet. Näytelmiin tutustumista, näytelmän lukemisen tekniikoita. Kurssin aikana tehdään ilman yleisöä pieniä esityksiä yksin, pareittain ja ryhmissä. Hyväksytty/hylätty. Henkilökohtainen sanallinen palaute. ERI OPPIAINEISTA KOOSTUVAT KURSSIT LIIKUNTA JA KÄSITYÖ VIIHTYISÄ KOULU (tytöt ja pojat) Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kouluilmeen muuttaminen ja viihtyvyyden lisääminen kouluympäristössä. Tähän pyritään oppilaiden kanssa yhteistyössä suunniteltujen ja toteutettujen aktiviteettien avulla. Kurssi antaa oppilaille konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa päivittäisen oppimisympäristönsä muokkaamiseen omanlaisensa näköiseksi. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kouluympäristöä korjaavia, parantavia ja liikuntaan aktivoivia kohteita, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat pitkälti oppilaat itse halunsa mukaisesti käsityön- ja liikunnanopettajien kanssa. Projektiksi voi valita esimerkiksi parkour radan, kiipeilyseinän tai skeittausvälineistön valmistuksen. Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytaidot, aktiivisuus sekä aikaansaannokset. 15

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille.

Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille. 2014-2015 Y L E I S T Ä Lue tämä ennen kuin teet valintasi. Hakalahden koulun opetussuunnitelman tuntijaossa on valinnaisia oppiaineita: - 8. luokalla 7 kurssia - 9. luokalla 6 kurssia. Yhden kurssin pituus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15 7.-luokkalaisille SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 KIELET... 3 SAKSA... 3 RANSKA... 3 TEKSTIILITYÖ... 5 TEKNINEN TYÖ... 6 LUONTO JA YMPÄRISTÖ... 7 KOTITALOUS...

Lisätiedot

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet Keskuskoulu 05-06 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET 05-06 Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet 2014 2016 Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Savonlinnan normaalikoulu VALINNAISAINEET OPAS 2014-2015 S i s ä l l y s 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YLEISTÄ... 4 Perusopetuksen 7. vuosiluokkaa koskevat valinnat... 4 Perusopetuksen 8.-9.

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen ÄIDINKIELI cvaiku Kuvita ja kirjoita Tuntimäärä 8. luokalla: 1t kuvataidetta, 1t äidinkieltä Arvostelu: hyväksytty / hylätty Alussa oli sana vai oliko se kuva... Kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyökurssi,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot