Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 1/2006 Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet

2 1 (12) Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet Tietoverkkopooli Voimatalouspooli 2006

3 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Julkaisija Tekijät -projektiryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä Asiakirjan laji Raportti Toimeksiantaja PTS:n tietoverkko- ja voimatalouspoolit Asiakirjan nimi VIESTINTÄ- JA SÄHKÖNJAKELUVERKKOJEN KESKINÄISET RIIPPUVUUDET Tiivistelmä Raportissa kuvataan yleisellä tasolla viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäisiä riippuvuuksia. Raportissa esitettyjen näkemysten ja perustelujen mukaan televerkkojen ja niiden palveluiden toiminta on täysin riippuvaista sähköenergian saannista. Tätä riippuvuutta ei ole nykyteknologioita käytettäessä mahdollista vähentää - riippuvuus näyttää pikemminkin olevan kasvussa kuin vähenemässä. Sähköverkkojen riippuvuus televerkoista on välillistä eli verkkojen toiminta ei ole täysin riippuvainen televerkkojen toimivuudesta: sähkön tuotanto ja jakelu toimivat, vaikka yleisten televerkkojen palvelut eivät olisikaan käytettävissä. Sähkönjakeluverkkojen tilan hallinta (käytönvalvontatiedot) eivät ole reaaliaikaisesti käytettävissä televerkkojen toimintahäiriöiden aikana, jolloin verkkojen käyttötoiminta vaikeutuu oleellisesti normaaliin verrattuna. Riippuvuus korostuu viankorjausten yhteydessä, koska kenttähenkilökunnan ohjaamiseen käytetään pääsääntöisesti yleisiä viestintäpalveluita etenkin matkapuhelinverkkoja. Raportissa on esitetty suosituksia, joiden avulla edellä kuvattujen riippuvuuksien vaikutuksia on mahdollista pienentää. Jokaisen suosituksen kohdalla on myös ehdotettu jotain organisaatiota tai viranomaistahoa suosituksen tarkastelusta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä vastaavaksi. Projektiryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa. Raportin laatineen ryhmän toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: - Matti Ryhänen, Savon Voima Oyj - Jarmo Ström, Fortum Espoo Oyj - Mikko Viitasaari, TeliaSonera Finland Oyj - Janne Kiiskinen, TeliaSonera Finland Oyj - Keijo Partanen, Elisa Oyj - Ilpo Peltonen, Elisa Oyj/Ecosite Oy - Jarmo Anttila, Suomen Erillisverkot Oy - Timo Ristikankare, Fingrid Oyj/Voimatalouspooli - Kari Wirman, FiCom ry/tietoverkkopooli Avainsanat viestintäverkot, televerkot, viestintäpalvelut, telepalvelut, sähköverkot, sähköjakelu, teleyritys, sähköyhtiö Muut tiedot Kokonaissivumäärä 2+10 Kieli Suomi Luottamuksellisuus Julkinen Jakaja Kustantaja

4 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Projektin tausta ja tavoitteet Viestintäverkkojen ja sähkönjakeluverkkojen keskinäisistä riippuvuuksista Viestintäverkkojen ja niissä käytettyjen laitteiden riippuvuus sähköenergiasta Sähkö, laitteiden toiminnan edellytys Ilmajohdot ja yhteiskäyttöpylväät Sähköverkon aiheuttamat häiriö- ja vaarajännitteet Televerkkojen sähkön saannin varmistaminen Sähköverkkojen riippuvuus viestiyhteyksistä Käytönvalvontatietojen siirtäminen Kenttähenkilökunnan tavoitettavuus Valtakunnallinen sähkötase ja muut hajautetut tietojärjestelmät Johtopäätökset ja suositukset Johtopäätökset Suositukset televerkkoja ja yhtiöitä koskien Suositukset sähköverkkoja ja yhtiöitä koskien Sähköyhtiöiden ja teleyritysten yhteistyön kehittäminen... 10

5 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) 1 Projektin tausta ja tavoitteet TIETO 2005 harjoituksessa nousi jälleen esille viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen toimivuuden voimakas keskinäinen riippuvuus: "tietoliikenneverkot eivät toimi ilman sähköä ja ilman tietoliikennettä ei saada sähköä". Harjoituksessa esitettiin myös epäilyjä, jotka koskivat Viestintäviraston teleyrityksille antaman sähkön saannin varmistamiseen liittyvän määräyksen sisältöä ja määräyksessä vaadittujen varmistusaikojen tarkoituksenmukaisuutta. Tietoliikenne- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäisen riippuvuuden luonteesta ei ole tehty tarkempia selvityksiä. Riippuvuudet olisi kuitenkin tunnettava nykyistä paremmin, jotta erilaisista varmistamiseen liittyvistä järjestelyistä voitaisiin tehdä perusteltuja päätöksiä. Projektin työllä pyritään parantamaan päätöksentekomahdollisuuksia. Projektin ensisijaisena tavoitteena on löytää keinoja ja laatia suosituksia, jotka toteuttamalla voitaisiin pienentää tietoliikenneverkkojen riippuvuutta yleisestä sähkönjakeluverkosta ja samalla vähentää sähkönjakelun katkoksista ko. verkoille aiheutuvia ongelmia. Suositukset voivat koskea myös loppukäyttäjiä. Projektin toisena tavoitteena on osoittaa tietoliikennejärjestelmistä ne kohdat, joiden käytettävyys on kriittisen tärkeää yhtäältä sähkönjakelun häiriöttömyyden ja toisaalta jakelun kunnossapitotoiminnan kannalta. 2 Viestintäverkkojen ja sähkönjakeluverkkojen keskinäisistä riippuvuuksista 2.1 Viestintäverkkojen ja niissä käytettyjen laitteiden riippuvuus sähköenergiasta Sähkö, laitteiden toiminnan edellytys Sähköenergian saanti on tietoliikenneverkkojen toiminnan edellytys - televerkot eivät toimi ilman sähköenergiaa. Tämä sähköriippuvuus tulee jatkossa yhä keskeisemmäksi viestintäverkkojen lähiaikojen teknologiamuutoksista johtuen. Näitä muutoksia ovat mm. - langattomien liityntäverkkojen merkityksen kasvu - pakettikytkentäisten verkkoteknologioiden voimakas yleistyminen liityntäverkoissa - verkkojen ohjaukseen käytettävien laitteistojen siirtyminen verkkojen ytimestä niiden ulkopuolelle. Kaikki edellä mainitut muutokset lisäävät sähköenergiaa toimintaansa varten tarvitsevien laitteiden määrää. Laitteet sijaitsevat teleyritysten tilojen lisäksi yhä useammin viestintäpalveluiden käyttäjien tiloissa ja niiden toiminnan varmistaminen on loppukäyttäjän vastuulla. Myös viestintäverkkojen päätelaitteet (puhelimet, matkapuhelimet, vaihteet, laajakaistaverkkopäätteet ja vastaavat) edellyttävät tehonsyötön varmistamista. Palveluiden toiminnan kannalta ei siis enää riitä, että teleyritykset varmistavat omat järjestelmänsä. Viestintäverkkojen laitteiden sähköenergia saadaan normaalisti sähkönjakeluyhtiöiden verkosta. Mahdollisten sähkönjakelukatkojen yhteydessä laitteet lakkaavat välittömästi toimimasta, mikäli katkojen varalta laitteita ei ole varustettu energiavarastolla yleensä akuilla. Akkujen toiminta-ajan puitteissa toivotaan sähkökatkoksen päättyvän. Mikäli näin ei käy, laitteet lakkaavat toimimasta.

6 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Yleisestä jakeluverkosta saatavan energian sijaan sähköä voidaan tuottaa varavoimakoneilla, kunnes sähkökatkos on ohi. Viestintävirasto on antanut määräyksen, jonka mukaan viestintäverkkojen sähköenergian saanti on varmistettava (ks. kohta 2.1.4). Sähköenergialla on myös välillinen vaikutus viestintäverkkojen laitteiden toimintaan: monet järjestelmät tarvitsevat toimiakseen jäähdytystä, joka puolestaan tarvitsee sähköä toimiakseen. Jäähdytyksen pysähtyminen ei välttämättä pysäytä tietoliikennelaitteistojen toimintaa välittömästi, vaan laitteet edelleen pystyvät toimimaan ainakin jonkin aikaa. Laitteiden lämmetessä niiden toiminta muuttuu epäluotettavaksi ja viime kädessä laitteet saattavat jopa tuhoutua liiallisen lämpenemisen takia. Vastaavalla tavalla sähköenergiasta riippuvan lämmityksen puuttuminen voi joissain tapauksissa aiheuttaa tietoliikennejärjestelmien vikaantumisia. Jäähdytyksen ja lämmityksen toimintaa ei käytännössä pystytä varmistamaan akkuvarmistuksella. Ainoa keino niiden toimivuuden varmistamiseksi on käyttää varavoimakoneita sähkökatkosten aikana Ilmajohdot ja yhteiskäyttöpylväät Monet viimeaikaiset myrskyt ovat katkaisseet vaikutusalueellaan niin sähkö- kuin tietoliikenneverkkojen ilmajohtoja. Yhteiskäyttöpylväissä olevat sähkö- ja tietoliikennejohdot ovat erityisen alttiita yhtäaikaiselle vaurioitumiselle. Tuhoalueiden linjavikojen korjaus on tehtävä yhteistyössä teleyritysten ja sähköyhtiöiden tai niiden mahdollisesti käyttämien alihankkijoiden kesken. Mikäli vikaantuneilla linjayhteyksillä on sekä sähkö- että tietoliikennejohtoja samoissa pylväissä, raivaustyöstä on vastuussa nykyisten säännösten mukaan sähköyhtiö. Perimmäinen syy mainittuun vastuunjakoon on sähkölinjoista johtuva erityinen vaaran mahdollisuus: ainoastaan sähköyhtiö voi varmistaa linjan jännitteettömyyden sekä sen, että linja varmasti pysyy jännitteettömänä koko raivauksen ja linjojen korjauksen ajan Sähköverkon aiheuttamat häiriö- ja vaarajännitteet Sähköverkoissa tapahtuvat ilmiöt saattavat aiheuttaa tietoliikenneverkoihin haitallisia häiriö- tai vaarajännitteitä. Ylijännitteiden lähteitä ovat esimerkiksi salamat sekä oiko- ja maasulut. Sähköverkkojen kytkennät voivat aiheuttaa hetkellisiä yli- tai alijännitteitä. Näitä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia ei tarkastella lähemmin tässä raportissa Televerkkojen sähkön saannin varmistaminen Viestintäviraston määräyksessä Viestintäverkkojen tehonsyötöstä (30D/2003) sekä siihen liittyvässä standardiluettelossa ja perustelumuistiossa on säädetty, miten teleyritysten tulee varautua mahdollisiin katkoksiin sähkön jakelussa. Seuraavassa on esitetty pääkohdat em. määräyksestä. Erittäin tärkeät ja tärkeät teleasemat, kiinteän verkon ja mobiiliverkon keskukset ja siirtojärjestelmät Toiminta on varmistettava sähköhäiriöiden varalta vähintään kolmen tunnin akkuvarmennuksella, kiinteällä varavoimalaitoksella tai vähintään 6 tunnin akkuvarmennuksella ja siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuudella.

7 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Polttoainetta on varattava vähintään seitsemän vuorokauden tarvetta vastaava määrä. Erittäin merkittävä kiinteän verkon keskitin, tukiasema, siirtojärjestelmä tai vastaava Toiminta on varmistettava joko 3 tunnin akkuvarmennuksella ja kiinteällä varavoimalaitoksella tai 6 tunnin akkuvarmennuksella ja siirrettävän varavoiman liitäntä mahdollisuudella. Merkittävä kiinteän verkon keskitin, tukiasema, siirtojärjestelmä tai vastaava Toiminta on varmistettava kuuden tunnin akkuvarmennuksella ja siirrettävän varavoiman liitäntäpaikalla. Kiinteän verkon keskitin, siirtojärjestelmä, mobiiliverkon peruspeiton tukiasema Varmistuksena on oltava 3 tunnin akusto ja siirrettävän varavoiman liitäntämahdollisuus. Sähköhäiriön sattuessa tukiasemilla mobiiliverkon UMTS (eli 3G) -liikenne (puhe siirtyy GSM-verkkoon) pudotetaan 10 min. kuluttua häiriön alkamisesta pois päältä akuston säästämiseksi. Yhteenveto tehonsyötön varmistamisen perusteista Kiinteä televerkko, siirtoverkko ja mobiiliverkon tärkeimmät keskukset ja taajamien viestiasemien yhteydessä sijaitsevat tukiasemat kestävät pitkätkin, jopa muutamia vuorokausia kestävän sähkönjakeluhäiriön. Tilanteen hoitaminen edellyttää kuitenkin erityistoimia kaluston ja henkilöstön käytön suhteen. Taajamien ulkopuolisissa tukiasemissa ja osittain myös kiinteän verkon keskittimissä sähkökatkoksen aikainen järjestelmien toimivuuden varmistaminen on kertaluokkaa vaikeampaa. 2.2 Sähköverkkojen riippuvuus viestiyhteyksistä Käytönvalvontatietojen siirtäminen Käytönvalvontatiedoilla tarkoitetaan tässä raportissa erilaisia sähköasemien tila-, asento-, ohjaus- ja mittaustietoja. Suurin osa sähköverkoston aktiivisille komponenteille (esim. katkaisijat) tehtävistä ohjauksista tehdään sähköyhtiöiden omia viestiverkkoja viestitienä käyttäen. Yhä lisääntyvässä määrin käytetään myös teleoperaattoreiden langallisia ja ennen kaikkea langattomia yhteyksiä. Matkapuhelinverkkoihin pohjautuvia yhteyksiä käytetään yleensä viestitienä sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole sähkön jakelun kannalta kaikkein kriittisimpiä. Sähköverkon vikojen selvittäminen on huomattavasti nopeampaa, mikäli käytönvalvontajärjestelmien käyttämät viestitiet toimivat. Sähkön mittaustekniikassa ollaan siirtymässä kaukoluettaviin mittalaitteisiin. Näiden viestiyhteydet on perinteisesti hoidettu joko kiinteän puhelinverkon välityksellä

8 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) tai käyttämällä viestitienä sähköyhtiön omaa sähköverkkoa. Suuri osa uusimmista hankkeista on usein kustannustehokkuussyistä tehty siten, että viestitienä käytetään matkapuhelinoperaattoreiden tarjoamia langattomia yhteyksiä (GSM, GPRS). Nämä yhteydet eivät ole kovinkaan kriittisiä muutaman tunnin tietoliikennekatkoksille, mutta jos viestiyhteydet katkeavat laajasti pitkiksi ajoiksi, se vaikuttaa jopa valtakunnan sähkötaseen selvittämiseen Kenttähenkilökunnan tavoitettavuus Kentällä toimivien työryhmien tavoittamiseen ja ohjaamiseen käytetään joko omaa "sähkölaitostaajuuksilla" toimivaa radiopuhelinverkkoa tai GSM-puhelimiin perustuvia viestiyhteyksiä. VIRVE-verkon käyttö on lisääntymässä sähköyhtiöissä. Sähköyhtiön oman radioviestiverkon sähkönsyöttö on varmistettu. Tukiasemat sijaitsevat joko sähköasemilla tai niiden lähimaastoissa. Ongelmaksi näiden omien radiopuhelinverkkojen käytössä on ilmennyt se, että tavanomaisissa puheyhteyksissä käytetään nykyisin GSM-puhelimia eikä vanhoja radiopuhelimia enää osata käyttää. Lisäksi radiopuhelinten ja järjestelmien huolto-osaaminen on häviämässä ja niiden varaosien saanti on sekä epävarmaa että vaikeutumassa. Ehkä suurin kaupallisten matkapuhelinverkkojen käyttöön liittyvä ongelma on kuitenkin se, että erilaisissa häiriötilanteissa ne usein tukkeutuvat ja niiden käytettävyys operatiivisen toiminnan tavoittamiseen heikkenee. GSM-yhteydet ovat tällä hetkellä keskeisessä roolissa ohjattaessa korjausmiehistöä suurhäiriötilanteissa. Jos operaattoreiden GSM-yhteydet vähän kerrassaan hiljenevät sähköjen loppuessa tukiasemilta, samalla myös vikojen korjausnopeus hidastuu oleellisesti Valtakunnallinen sähkötase ja muut hajautetut tietojärjestelmät Valtakunnallista sähkötasetta varten kerätään ja lasketaan tietoja eri puolilla valtakuntaa. Tuotannosta kerätään tietoa hyvinkin erikoisissa paikoissa olevista voimalaitoksista ja tiedot lähetetään nk. taseselvittäjille. Myös pohjoismaista sähkökauppaa tehdään pitkälti yleisten tietoyhteyksien varassa. Yhä useammat energiayhtiöt toimivat eri puolilla Suomea ja ehkä jopa ulkomailla ja tarvitsevat eri toimipisteidensä välille luotettavat datayhteydet. Osa toiminnoista on myös siirretty kaupallisiin matkapuhelinverkkoihin ja niiden palveluihin tukeutuviin järjestelmiin. 3 Johtopäätökset ja suositukset 3.1 Johtopäätökset Televerkkojen riippuvuus sähköenergiasta Televerkkojen ja niiden palveluiden toiminta on täysin riippuvaista sähköenergian saannista. Tätä riippuvuutta ei ole nykyteknologioita käytettäessä mahdollista vähentää - riippuvuus näyttää pikemminkin olevan kasvussa kuin vähenemässä. Viestintäpalvelujen käytettävyyden parantamiseksi on käytettävissä kaksi eri periaatetta: - sähkökatkojen siedon parantaminen - sähköverkon jakelukatkojen vähentäminen ja lyhentäminen

9 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Televerkkojen toimintakykyä sähkökatkojen aikana voidaan lisätä varastoimalla sähköä aiempaa enemmän eli lisäämällä yhä useampiin laitteisiin akkuvarmistus ja kasvattamalla akustojen kokoa. Näitä voidaan lisäksi täydentää varmistamalla sähkön saanti varavoimakoneilla eli omalla sähköntuottokyvyllä. Sähköverkoissa tapahtuvien jakelukatkojen lyhentämiseksi ei teleyritysten toimenpitein ole keinoja, vaan vaikutuskeinot ovat sähköyhtiöiden harteilla. Sähköverkkojen riippuvuus viestintäverkoista ja -palveluista Sähköverkkojen riippuvuus televerkoista on välillistä eli verkkojen toiminta ei ole täysin riippuvainen televerkkojen toimivuudesta: sähkön tuotanto ja jakelu toimivat, vaikka yleisten televerkkojen palvelut eivät olisikaan käytettävissä. Sähkönjakeluverkkojen tilan hallinta (käytönvalvontatiedot) eivät ole reaaliaikaisesti käytettävissä televerkkojen toimintahäiriöiden aikana, jolloin verkkojen käyttötoiminta vaikeutuu oleellisesti normaaliin verrattuna. Riippuvuus korostuu viankorjausten yhteydessä, koska kenttähenkilökunnan ohjaamiseen käytetään pääsääntöisesti yleisiä viestintäpalveluita etenkin matkapuhelinverkkoja. Sähkönjakelutoiminnan riippuvuutta televerkkojen ja palveluiden käytettävyydestä voidaan pienentää yhtäältä varmistamalla sähköasemien käytönvalvontatietojen siirtoon käytettävät yhteydet toisistaan riippumattomilla järjestelmillä ja toisaalta kenttähenkilökunnan tavoitettavuutta kehittämällä tukeutuen useampiin liityntäverkkoihin (kiinteä lankapuhelinverkko, matkaviestinverkko, langattomat laajakaistaverkot, VIRVE-verkko, jne.) Teleyritykset pystyvät omin toimenpitein ja omia verkkojaan ja palveluitaan kehittämällä vaikuttamaan telepalveluiden käytettävyyteen. 3.2 Suositukset televerkkoja ja yhtiöitä koskien Suositus 1: Viestintävirasto tarkistaa määräyksen 30 D/2003 Viestintäverkkojen tehonsyötöstä siihen liittyvine täydentävine kuvauksineen. Peruslähtökohta on se, että viranomaisen määräysten mukaisesti toteutettu tehonsyötön turvaaminen varmistaa yhteiskunnan toimintojen kannalta tarkasteltuna riittävän televerkkojen yleisen käytettävyyden. Määräyksen tarkistamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakas- ja päätelaitteiden tehonsyötön varmistamiseen (ks. myös Suositus 2:). Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Viestintävirasto Suositus 2: Loppukäyttäjän velvollisuudet käytössään olevien viestintäjärjestelmien sähkön saannin varmistamisesta tulee määrätä nykyistä kattavammin. Ks. myös alaviite 1. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: PTS:n eri sektorit Suositus 3: Loppukäyttäjiä informoidaan selkeästi erilaisten viestintäpalveluiden toimintaajoista sähkönjakelun häiriöihin liittyen.

10 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Teleyritykset Suositus 4: Teleyritykset ja sähköyhtiöt sopivat teleasemien sähkön toimitukseen ja jakeluun liittyvistä toimitusvarmuustavoitteista. Tavoitteista sovittaessa otetaan huomioon teleasemien tärkeysluokittelu, siirtoyhteyksien reititys sekä sähköverkon häiriöherkkyys (maaseutuverkot, taajamaverkot ja niiden yhdistelmät). Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Teleyritykset Suositus 5: Teleyritykset täydentävät tarvittaessa suunnitteluohjeitaan ja muuta ohjeistustaan siten, että televerkkojen suunnittelussa ja käytössä otettaisiin huomioon viestintäpalveluiden merkitys sähköyhtiöiden toiminnalle. Teleyritykset voisivat esimerkiksi pyrkiä sijoittamaan matkapuhelinverkon tukiasemat mahdollisimman lähelle sähköyhtiöiden muunto- ja kytkinasemia. Näiden tukiasemien tehonsaannin varmistukset voitaisiin mitoittaa normaaleja varmistusaikoja pidemmiksi jopa yhteistyössä sähköyhtiöiden kanssa. Näin toimien paranee myös tukiaseman sähkönsaannin varmuus. Ks. myös kohta 3.4. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Teleyritykset 3.3 Suositukset sähköverkkoja ja yhtiöitä koskien Suositus 6: Käytönvalvontatietojen siirtoyhteyksien varmistaminen Sähköyhtiöiden tulee pyrkiä varmistamaan käytönvalvontatietojen siirtoyhteydet erillisillä järjestelmillä, joilla olisi mahdollisimman vähän yhteisiä elementtejä. Varmistukset tulee aina suunnitella ja tarkistaa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kahden eri matkapuhelinoperaattorin yhteyksien käyttäminen ei välttämättä käytännössä varmista käytönvalvontatietojen siirron onnistumista, sillä molempien operaattoreiden tukiasemat saattavat etenkin haja-asutusalueilla sijaita samassa rakennuksessa ja ne käyttävät samoja sähkövoimalaitteita akustoineen. Vastaavalla tavalla kiinteiden lankayhteyksien ja matkapuhelinverkkojen laitteistot saattavat sijaita samalla viestiasemalla, jolloin korvaavan verkon käyttö saattaa osoittautua lähes näennäiseksi varmistukseksi. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Sähköyhtiöt Suositus 7: Käyttövalvomoiden ja -keskusten yhteyksien varmistaminen Käyttövalvomoiden ja -keskusten yhteydet ja viestintäpalvelut tulee varmistaa noudattaen niitä ohjeita ja periaatteita, jotka on esitetty Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan julkaisussa 2/2005 "Viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden varmistaminen. Opas käyttäjille". 1 Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Sähköyhtiöt 1 Opas löytyy verkko-osoitteesta (viittaus ).

11 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) Suositus 8: Sähkö- ja teleyhtiöt sopivat sähköyhtiöiden toimintavarmuuden kannalta keskeisten sijaintipaikkojen (kuten esim. valvomot ja erilaiset sähköasemat) viestintäpalveluiden laatutavoitteista. Tavoitteista sovittaessa otetaan huomioon sähköasemien tärkeys sekä viestintäverkon häiriöherkkyys. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Sähköyhtiöt Suositus 9: Kenttähenkilökunnan tavoitettavuuden ja ohjaamisen varmistaminen Sähköyhtiöiden tulee suunnitella kenttähenkilökunnan tavoittamiseen ja ohjaamiseen käytetyt menettelyt siten, että viestintäpalveluiden mahdollisten häiriöiden aikana olisi käytettävissä vaihtoehtoisia tapoja yhteydenpitoon kenttähenkilökunnan ja heitä ohjaavien pisteiden (yleensä valvomot) välillä. Yleisten matkapuhelinverkkojen lisäksi käytettävissä ovat ainakin kiinteä lankapuhelinverkko, satelliittiyhteydet, laajakaistaverkot (langalliset ja langattomat) eri teknologioineen ja ensisijaisesti viranomaisille tarkoitettu VIRVE-verkko, jonka käyttöön myös sähköyhtiöt ovat oikeutettuja. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Sähköyhtiöt Suositus 10: Kiinteistöjen sähköverkkojen toteuttamisessa käytetyt rakenteet tulisi tarkastella ottaen huomioon tietoverkkojen mukanaan tuomat uudentyyppiset vaatimukset. Näissä sähköverkoissa tulisi olla mahdollista varmistaa kiinteistökohtaisesti viestintäpalvelujen tarvitsemat laitteet ja laitteistot. Varmistusmenetelmänä tulisi olla vähintään valmiiksi rakennettu liitäntä siirrettävää varavoimakonetta varten. (Samaan varmistukseen voitaisiin liittää tietoliikennelaitteiden lisäksi mm. erilaiset hälytysjärjestelmät, kiinteistöautomaatiolaitteet ja kiinteistöjen kriittiset komponentit kuten esimerkiksi kiertovesi-, jätevesi- ja sadevesipumput sekä öljypolttimet.) Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Kiinteistöyhtiöt, sähkösuunnittelutoimistot, jne. 3.4 Sähköyhtiöiden ja teleyritysten yhteistyön kehittäminen Suositus 11: Sähköyhtiöille ja teleyrityksille tulee luoda yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Järjestelmä voisi perustua mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin teknisiin ratkaisuihin (Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmä, Fingrid-extranet, jne.). Tilannekuvajärjestelmän tavoitteena on luoda toimijoille vallitsevasta tilanteesta yhteinen näkemys, jonka perusteella etenkin laajoissa häiriötilanteissa toimenpiteet pystytään ajoittamaan ja kohdistamaan oikein häiriöiden keston minimoimiseksi. Tilannekuvan käyttäjiä voisivat olla sähkö- ja teleyhtiöiden lisäksi sopivassa laajuudessa mm. pelastusviranomaiset (hätäkeskukset), sosiaali- ja terveydenhuoltosektori (lähinnä kotisairaanhoito), Viestintävirasto ja Valtioneuvoston tilannekeskus. Tilannekuvajärjestelmän sisältämää tietoa käytettäisiin eri tavoin. Järjestelmän avulla voitaisiin mm. - ilmoittaa suunnitelluista huoltokatkoista, niiden vaikutusalueesta ja kestosta - kuvata häiriön tai vian vaikutuksia

12 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) - antaa arvioita häiriön tai vian korjaukseen liittyviä arvioita - informoida muita järjestelmän käyttäjiä heihin vaikuttavista asioista. Tilannekuvan jakamisella voitaisiin useissa tapauksissa muuttaa eri prosessien aikaa vieviä peräkkäisiä osia rinnakkaisiksi, mikä tehostaisi häiriötilanteissa käytettävissä olevien resurssien käyttöä ja säästäisi aikaa. Perinteisellä tavalla toimimalla sähkökatkojen aiheuttamat tietoliikennehäiriöt tulevat esimerkiksi kotisairaanhoidon tietoon vasta yhteyskatkojen kestettyä merkittäviä aikoja. Kaikki tämä aika olisi voitu käyttää hyväksi, mikäli tieto katkoksista ja häiriöistä olisi ollut käytettävissä aikaisemmassa vaiheessa. Mikäli eri osapuolet vielä pystyisivät kuvaamaan häiriön selvittämiseen liittyvää omaa toimintaansa, muut osapuolet voisivat suunnitella omia toimenpiteitään esitettyihin kuvauksiin perustuen. Esimerkiksi sähkölaitos voisi ilmoittaa aloittavansa laajan myrskytuhoalueen raivaamisen "etelästä pohjoiseen", jolloin teleyritys voisi kuljettaa siirrettäviä varavoimakoneita ensisijaisesti "pohjoiseen", koska sähkökatko kestää todennäköisesti siellä pidempään. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: yhteistyössä tietoverkko- ja voimatalouspooli Suositus 12: Sähkö- ja etenkin televerkkoyhtiöiden tulisi "mahdollisimman virallisesti" sopia yhteistoiminnasta alueillaan siten, että toisen osapuolen informoiminen tätä koskevista asioista olisi käytännössä mahdollista. Yhteistoimintasopimuksessa tai muistiossa tulisi tarkastella vähintään seuraavat asiat: - yhteystiedot (etenkin käyttökeskusten ja -valvomoiden tiedot) - käytettävistä viestintäjärjestelyistä sopiminen - hallituista käyttökatkoista ilmoittaminen - toisen osapuolen informointi oman verkon vioista ja häiriöistä - häiriöiden arvioidusta kestosta ilmoittaminen - vian tai häiriön vaikutusalueesta sekä korjaustöiden etenemisestä informoiminen - yhteistyö laajojen ja molempiin vaikuttavien raivaus- ja vastaavien töiden yhteydessä Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: PTS/Tietoyhteiskuntasektorin aluepooli Suositus 13: Sähkö- ja teleyhtiöiden yhteinen harjoitus Sähkö- ja teleyhtiöille tulisi järjestää yhteinen harjoitus, jossa kartoitettaisiin vikojen ja häiriöiden korjaustoimintaan liittyviä osapuolten tiedonsaantitarpeita sekä itse korjaustoimintaan liittyviä toimintamalleja Harjoituksen kokemuksia käytettäisiin sähkö- ja teleyhtiöiden välisen yhteistoimintasopimuksen sisällön kartoittamiseksi. Harjoitustilanteena voisi olla esimerkiksi sääennusteen mukaan kolmen päivän kuluttua saapuva raju myrsky. Harjoitus kattaisi sekä myrskyn tuloa ennakoivat toimet, myrskyn tuhon raivaukset sekä jälkikäteen tehtävät selvitykset. Harjoituksen painopiste olisi toiminnan johtamisessa. Harjoituksen avulla pyritään etenkin - edistämään osapuolten yhteistoimintaa ja etenkin sen suunnittelua - käymään yhdessä läpi osapuolten toimintatapoja ja löytämään yhteistyökohteita

13 PTS Tietoyhteiskuntasektori 1/ (12) - kehittämään osapuolten näkemystä siitä, mitkä ovat ne oman toiminnan osat, joiden toimivuuteen toisella osapuolella on keskeinen vaikutus Harjoitus toteutettaisiin voimatalous- ja tietoverkkopoolin yhteistyönä. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Yhteistyössä tietoverkko-, voimatalousja aluepooli Suositus 14: Viestintä- ja sähköyhtiöiden toimintaa ja toiminnan varmistamista koskevat säädökset ja menettelyt tulisi tarkastella kokonaisuutena. Tarkastelun tavoitteena olisi hahmottaa nykytila ja mahdolliset kehityskohteet, jotta saavutettaisiin yhteiskunnan kannalta riittävä huoltovarmuuden taso. Suosituksen tarkastelusta vastaava taho: Tietoverkko- ja voimatalouspooli

14 Julkaisun voi tilata osoitteesta Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki Puh. (09) Helsinki 2006

VALVE HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET

VALVE HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET VALVE 2014 -HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET SUURHÄIRIÖN PITKITTYMINEN Kaikkien tahojen pitää huomioida varautumissuunnitelmia tehdessään sähkökatkon pitkittyminen. Edelleen viestitettävä eritilaisuuksissa,

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

Sähköt poikki mikä avuksi?

Sähköt poikki mikä avuksi? Sähköt poikki mikä avuksi? Harri Salminen, käyttöpäällikkö Turku Energia Sähköverkot Oy 60 min Energiasta 12.2.201 Meillä Suomessa ja etenkin Turussa J Häiriötön lämpö ja sähkö on itsestäänselvyys mutta

Lisätiedot

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (10) Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Lainsäädäntöperusta... 4 5 Tiedottamisen

Lisätiedot

VALVE 2014 HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET

VALVE 2014 HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET VALVE 2014 HARJOITUS JATKOTOIMENPITEET SUURHÄIRIÖN PITKITTYMINEN Kaikkien tahojen pitää huomioida varautumissuunnitelmia tehdessään sähkökatkon pitkittyminen Edelleen viestitettävä eri tilaisuuksissa,

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Arto Pahkin Käyttötoimikunta Käyttötoiminnan tietojenvaihto asiakkaan ja Fingridin välillä

Arto Pahkin Käyttötoimikunta Käyttötoiminnan tietojenvaihto asiakkaan ja Fingridin välillä Arto Pahkin Käyttötoimikunta 21.6.2016 Käyttötoiminnan tietojenvaihto asiakkaan ja Fingridin välillä Esityksen sisältö 1. Kantaverkkosopimus ja kantaverkkopalveluehdot 2. Siirtokeskeytykset 3. Järjestelmien

Lisätiedot

PKS-konserni lukuina 2013

PKS-konserni lukuina 2013 VESIHUOLLON RISKIT JA NIIDEN HALLINTA VESIOSUUSKUNNISSA Joensuu 20.3.2014 Nurmes 21.3.2014 Juha Sirviö, Mikko Leinonen PKS-konserni lukuina 2013 Liikevaihto 119 milj. Investoinnit 36,5 milj. Sähkön siirto

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA

VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA 24.11.2004 VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA SUOSITUS 308/2004 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 24.11.2004 Asiakirjan

Lisätiedot

Tapani myrsky

Tapani myrsky Tapani myrsky 26.12.2011 Johtaja, valmiuspäällikkö Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI, Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, IH 11.9.2013 1 26.12.2011 Myrsky saapui aamuyöllä 26.12.2011

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (5) Päätöshistoria Helsingin Energia -liikelaitos 29.12.2014 HEL 2014-011631 T 00 00 03 Kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin Energialta lausuntoa valtuutettu

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa

Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Käyttötoimikunta 23.11.2016 Jari Siltala 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Network Code for Emergency and Restoration koodin tavoitteet Määritellä yhteiset vaatimukset ja tavoitteet Emergency-, Blackout-

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Valot päällä valtakunnassa

Valot päällä valtakunnassa Valot päällä valtakunnassa Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suoma laisten arkipäivää. Suomi toimii sähköllä. Fingrid on yritys, joka vastaa kantaverkon eli sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta.

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014 Suositus 1 (5) Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista n suosituksia Suositus 2 (5) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hätäliikenne yritysverkoista... 3 3 Sijainnin määritys yritysverkossa... 4 4 Hätänumeron valinta...

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä,

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Apulaisjohtaja Jarkko Saarimäki 20.11.2015 Jatkuva tavoitettavuus ja läsnäolo verkossa Tieto digitalisoituu Langattomuuden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Sairaalan puheviestintäjärjestelmät. Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari

Sairaalan puheviestintäjärjestelmät. Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari Sairaalan puheviestintäjärjestelmät Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Uhkia puheviestiratkaisuihin liittyen! Yleisten puhelinverkkojen kuten matkapuhelinverkkojen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Keskeinen sijainti Helsingissä Korkeaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja hallittavuutta Kansainvälisten standardien

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää Helsinki 8.9.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Harvaan asutut alueet Suomi harvaan asuttu maa, keskimäärin

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Viestintävirasto kerää tietoa

Viestintävirasto kerää tietoa Viestintävirasto kerää tietoa Joonas Orkola Miksi Viestintävirasto kerää tietoa? Teletoimijoiden ja toiminnan laajuuden määrittämiseksi» Viestintävirasto tulkitsee lain perusteella, mitkä tahot harjoittavat

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen Viranomaisnäkökulma Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys Klaus Nieminen 8.4.2008 Esityksen sisältö markkinakehitys valokaapeliverkojen vuokratuotteet (FTTH) työryhmä laajakaistan

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot