Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012"

Transkriptio

1 1 (23) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n sekä 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 19 :n, sellaisena kuin se on laissa 343/2008 nojalla: 1 Soveltamisala Tätä määräystä sovelletaan yleisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä viranomaisverkkoihin. Teleyritykselle määrätyt velvoitteet koskevat soveltuvin osin myös viranomaisverkkoa ylläpitävää verkkoyritystä ja viranomaisverkossa viestintäpalvelua tarjoavaa palveluyritystä. Määräys koskee viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden elementtien tärkeysluokittelua, laitteistovarmistuksia, reittivarmistuksia, jäähdytyksen varmistamista, tehonsyöttöä ja tehonsyötön varmistamista sekä fyysistä suojaamista. Tämä määräys ei koske viestintäverkkojen tai -palvelujen väliaikaista tarjontaa tai väliaikaista kapasiteettia, avointa WLAN-verkkoa, jonka välityksellä tarjotaan internet-yhteyspalvelua verkon kuuluvuusalueella julkisissa ulko- tai sisätiloissa satunnaiselle käyttäjäpiirille, mobiilivastaanottoon tarkoitetun maanpäällisen digitaalisen televisioverkon lähettimiä tai Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority PL Helsinki Itämerenkatu 3 A Helsinki Puhelin Faksi Y-tunnus PB 313, FI Helsingfors, Finland Östersjögatan 3 A Helsingfors, Finland Telefon Fax FO-nummer P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Itämerenkatu 3 A Helsinki, Finland Telephone Fax Business ID

2 2 (23) radiotoiminnan harjoittajia, joiden toimiluvan mukainen väestöpeitto on alle 90 %. 2 Määritelmät Viestintäpalvelut Puhelinpalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja sekä käyttää hätäpalveluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Tekstiviestipalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä matkaviestinverkossa tarjottavaa viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa lyhyitä viestejä, jotka sisältävät vain aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä. Internet-yhteyspalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys internetiin ja yhteyden avulla käyttää internetissä tarjolla olevia palveluja. Sähköpostipalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä sähköpostiviestien lähettämis-, välittämis- tai vastaanottopalvelua. Joukkoviestintäpalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä televisio- tai radio-ohjelmiston ja näihin liittyvän oheis- ja lisäpalvelun välittämistä tai tarjolla pitoa joukkoviestintäverkossa. Muulla viestintäpalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä viestintämarkkinalaissa (393/2003) tarkoitettua viestintäpalvelua, joka ei kuulu mihinkään muuhun tässä pykälässä määriteltyyn palveluryhmään.

3 3 (23) Viestintäverkon rakenteeseen liittyvät määritelmät Viestintäverkon tai -palvelun komponentilla tarkoitetaan tässä määräyksessä verkkoelementtiä, laitetta tai tietojärjestelmää, joista viestintäverkko tai -palvelu muodostuu tai jota se hyödyntää. Siirtojärjestelmän komponenteilla tarkoitetaan tässä määräyksessä viestintäverkon komponentteja, joilla siirtoteitä hyväksikäyttäen muodostetaan sähköisten viestien siirtoon tarkoitettuja yhteyksiä. Tässä määräyksessä siirtojärjestelmän komponenteiksi luetaan myös pakettikytkentäisen verkon reitittimet, kytkimet ja vastaavat laitteet. Siirtoteillä tarkoitetaan tässä määräyksessä tiedonsiirtoon käytettäviä metallijohtimia ja optisia kuituja tai ne voivat perustua sähkömagneettisten aaltojen vapaaseen etenemiseen. Siirtoteiden fyysisiä rakenteita ovat erilaiset kaapelit, kaapelien asentamiseen, jatkamiseen ja kytkemiseen tarvittavat rakenteet sekä radiosiirtoteiden edellyttämät mastot ja antennit. Liityntäverkolla tarkoitetaan tässä määräyksessä teleyrityksen sitä yleisen viestintäverkon osaa, joka liittää asiakaskiinteistöjen sisäiset viestintäverkot teleyrityksen alue- tai runkoverkkoon. Koaksiaalikaapelipohjaisella kaapelitelevisioverkolla tarkoitetaan tässä määräyksessä kaapelitelevisioverkkoa, jonka liityntäverkon siirtoteitä on toteutettu koaksiaalikaapelilla. Kuitukaapelipohjaisella kaapelitelevisioverkolla tarkoitetaan tässä määräyksessä kaapelitelevisioverkkoa, jonka siirtotiet on toteutettu valokuidulla. Matkaviestinverkon peruspeiton tukiasemilla tarkoitetaan tässä määräyksessä niitä tukiasemia, joiden avulla mahdollistetaan matkaviestinpalveluiden käyttäminen tietyllä alueella. Määritelmä ei sisällä

4 4 (23) matkaviestinverkon palvelukapasiteettia lisääviä tukiasemia tai laatua parantavia tukiasemia, joilla ratkaistaan rakennuksen sisäpeiton ongelmia. Kiinteistötukiasemalla tarkoitetaan tässä määräyksessä matkaviestinverkon tukiasemaa, jonka tarvitsema laitetila sijaitsee muuhun käyttötarkoitukseen kuin yleisen teletoiminnan harjoittamiseen tarkoitetussa rakennuksessa ja jonka antenni sijaitsee pääsääntöisesti saman rakennuksen ulkopinnalla (seinällä tai katolla). Varateholähteellä tarkoitetaan tässä määräyksessä laitteistoa tai järjestelmää, jolla viestintäverkon tai -palvelun komponenttien keskeytymätön tehonsyöttö varmistetaan sekä tehonsyöttölaitteiden vikojen että yleisen sähköverkon sähkökatkosten varalta. N+1 -varmistuksella tarkoitetaan tässä määräyksessä sellaista varmistusta, jossa on N kpl tarvittavia laitteita ja niille yksi varalaite. Taajamalla tarkoitetaan tässä määräyksessä Tilastokeskuksen määritelmän mukaista asutuskeskittymää. Luku 1 Tärkeysluokittelu 3 Tärkeysluokittelu Yleisen viestintäverkon tai -palvelun komponentit luokitellaan viestintäpalvelun tyypin, käyttäjämäärän ja maantieteellisen vaikutusalueen pinta-alan perusteella alenevassa tärkeysjärjestyksessä tärkeysluokkiin 1-5 taulukon 1 mukaisesti. Taulukkoa 1 sovelletaan siten, että viestintäverkon tai -palvelun komponentin tärkeysluokka on korkein mahdollinen tärkeysluokka, jonka taulukossa 1 annetut kriteerit komponentti täyttää.

5 5 (23) Laitetilan tärkeysluokka on sama kuin laitetilaan sijoitetun tärkeysluokaltaan korkeimman viestintäverkon tai -palvelun komponentin tärkeysluokka. Siirtojärjestelmän komponentin tärkeysluokka määräytyy sen palveleman käyttäjämäärän tai vaikutusalueen pinta-alan mukaan. Tärkeysluokka on vähintään sama kuin siirtojärjestelmän palveleman tärkeysluokaltaan korkeimman viestintäverkon tai -palvelun komponentin tärkeysluokka. Matkaviestinverkon tukiasemaohjaimen tärkeysluokka on aina vähintään 2. Matkaviestinverkon peruspeiton tukiaseman tärkeysluokka on aina 5. Muita kuin peruspeiton tukiasemia ei tarvitse tärkeysluokitella. Teleyritysten on määriteltävä, dokumentoitava ja pidettävä ajan tasalla tiedot kaikista omien viestintäverkkojensa ja -palveluidensa tärkeysluokitelluista komponenteista sekä tiloista, joissa on tällaisia komponentteja. Viranomaisverkosta on laadittava ja dokumentoitava viestintäverkon ja -palvelun komponenttien tärkeysluokittelu ottaen huomioon verkon käyttötarkoitus, verkossa tarjottavat viestintäpalvelut ja verkon käyttäjäryhmät. Viranomaisverkon tärkeysluokittelussa on otettava soveltuvin osin huomioon yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen luokitteluperusteet.

6 6 (23) Yleisen viestintäverkon ja -palvelun tärkeysluokittelun yleiset perusteet on annettu alla olevassa taulukossa 1. Taulukko 1: Tärkeysluokat Tärkeysluokka Viestintäverkon tai -palvelun komponentti Komponentti, joka vaikuttaa viestintäpalveluihin yli km² alueella tai komponentti, joka vaikuttaa suuruusluokaltaan käyttäjän puhelinpalveluun tai käyttäjän tekstiviestipalveluun tai käyttäjän internet-yhteyspalveluun tai käyttäjän sähköpostipalveluun tai käyttäjän joukkoviestintäpalveluun tai käyttäjän muuhun viestintäpalveluun. Komponentti, joka vaikuttaa viestintäpalveluihin yli km² alueella tai komponentti, joka vaikuttaa suuruusluokaltaan käyttäjän puhelinpalveluun tai käyttäjän tekstiviestipalveluun tai käyttäjän internet-yhteyspalveluun tai käyttäjän sähköpostipalveluun tai käyttäjän joukkoviestintäpalveluun tai käyttäjän muuhun viestintäpalveluun. Komponentti, joka vaikuttaa 1000 käyttäjän puhelinpalveluun tai käyttäjän puhelinpalveluun, joka tarjotaan internetyhteyspalvelun päällä tai käyttäjän tekstiviestipalveluun tai 1200 käyttäjän internet-yhteyspalveluun tai 2500 käyttäjän internet-yhteyspalveluun, joka on tuotettu koaksiaalikaapelipohjaisella kaapelitelevisioverkolla tai käyttäjän sähköpostipalveluun tai käyttäjän joukkoviestintäpalveluun tai käyttäjän muuhun viestintäpalveluun. Komponentti, joka vaikuttaa 250 käyttäjän puhelinpalveluun tai käyttäjän puhelinpalveluun, joka tarjotaan internetyhteyspalvelun päällä tai 250 käyttäjän internet-yhteyspalveluun tai 1500 käyttäjän internet-yhteyspalveluun, joka on tuotettu koaksiaalikaapelipohjaisella kaapelitelevisioverkolla tai käyttäjän sähköpostipalveluun tai käyttäjän joukkoviestintäpalveluun tai käyttäjän muuhun viestintäpalveluun. Kiinteän puhelinverkon keskitin tai kiinteän verkon internet-yhteyspalvelun laajakaistakeskitin tai kiinteän langattoman internet-yhteyspalvelun tukiasema tai maanpäällisen radio- tai televisioverkon komponentti, joka palvelee yli 50 kotitaloutta tai kuitukaapelipohjaisen kaapelitelevisioverkon komponentti, joka palvelee yli 50 kotitaloutta tai koaksiaalikaapelipohjaisen kaapelitelevisioverkon komponentti, joka välittää joukkoviestintäpalveluita yli 4000 kotitaloudelle tai komponentti, joka vaikuttaa yleisessä puhelinverkossa toimiviin puhelinpalveluihin tai komponentti, joka vaikuttaa yli käyttäjän sähköpostipalveluun.

7 7 (23) Luku 2 Laitteistovarmistukset, reittivarmistukset ja jäähdytyksen varmistaminen 4 Laitteistovarmistukset Yleisten viestintäverkkojen tai -palvelujen tärkeysluokkien 1 ja 2 komponenttien laitteistovarmistukset on toteutettava siten, että minkään yhden komponentin vikaantuminen ei häiritse viestintäverkon tai -palvelun toimintaa tai ei vaikuta siihen merkittävästi. Teleyrityksen on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisuihin, joissa viestintäverkkojen tai -palvelujen tärkeysluokkien 1 ja 2 komponentit varmistetaan automaattisesti. Mikäli automaattista varmistusta ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista toteuttaa, on teleyrityksen huolehdittava muilla toimenpiteillä siitä, että vikaantuneen komponentin vaikutus saadaan minimoitua. Teleyrityksen on tällöin suunniteltava, testattava ja dokumentoitava ne toimenpiteet, joilla automaattinen varmistus korvataan, sekä laadittava suunnitelma ja aikataulu automaattisen varmistuksen käyttöönotosta. Teleyrityksen on toteutettava laitteistovarmistukset siten, että viestintäverkon tai -palvelun tärkeysluokkien 1 ja 2 toisiaan varmistavat komponentit on sijoitettu eri rakennuksissa oleviin laitetiloihin. Mikäli komponentteja ei voida kohtuullisin kustannuksin sijoittaa eri rakennuksiin, on komponentit sijoitettava mahdollisuuksien mukaan vähintään saman rakennuksen eri palotiloihin. Jos toisiaan varmistavia tärkeysluokkien 1 ja 2 viestintäverkon tai -palvelun komponentteja sijoitetaan samaan rakennukseen tai samaan palotilaan, on syy tähän perusteltava teleyrityksen tärkeysluokittelun kuvaavissa dokumenteissa.

8 8 (23) Viranomaisverkkojen laitteistovarmistukset on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava oman tärkeysluokittelunsa perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 5 Reittivarmistukset Yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tärkeysluokkien 1 ja 2 komponenttien välisille yhteyksille on järjestettävä reittivarmistukset, jotka on toteutettava siten, että toisiaan varmistavien reittien välillä on mahdollisimman suuri fyysinen riippumattomuus. Viranomaisverkkojen reittivarmistukset on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 6 Jäähdytyksen varmistukset Yleisten viestintäverkkojen tai -palvelujen tärkeysluokkien 1 ja 2 komponenttien jäähdytyksen varmistaminen on toteutettava siten, että jäähdytysjärjestelmän minkään rakenneosan vikaantuminen ei häiritse viestintäverkon tai -palvelun toimintaa. Mikäli tärkeysluokan 1 tai 2 siirtojärjestelmän komponentin sijaintipaikan läheisyydessä ei ole tärkeysluokan 1 tai 2 vaatimukset täyttävää laitetilaa, ei siirtojärjestelmän komponentin osalta tarvitse täyttää tämän pykälän mukaisia jäähdytyksen varmistusvaatimuksia. Viranomaisverkkojen komponenttien jäähdytyksen varmistus on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista.

9 9 (23) Luku 3 Tehonsyöttö ja tehonsyötön varmistaminen 7 Tehonsyötön varmistaminen Yleisen viestintäverkon tai -palvelun komponentin tarvitsema tehonsyöttö on varmistettava varateholähteellä sekä tehonsyöttölaitteiden vikojen että yleisen sähköverkon sähkökatkosten varalta vähintään tässä pykälässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi tehonsyöttö on varmistettava varavoimalaitosten avulla tässä pykälässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tehonsyötön varmistus voidaan tehdä komponentin oman tärkeysluokan vaatimusten sijasta myös ylemmän tärkeysluokan vaatimusten mukaisesti. Periaatekuva tehonsyöttölaitteista ja yleisen sähköverkon liitännästä muodostuvasta voimalaitejärjestelmästä on esitetty kuvassa 1. Voimalaitejärjestelmä Tasasähköjärjestelmä 48 V= 400/230 V~ ~ 48 V= Yleinen sähköverkko esim. 12 V= D Varavoimalaitos G Tasasuuntaaja 48 V= Tasajännitemuuttaja Vaihtosuuntaajajärjestelmä Viestintäverkon tai -palvelun komponentit M G tai Akusto 48 V= ~ Vaihtosuuntaaja 400/230 V~ 400/230 V~ Siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus UPS-järjestelmä UPS 400/230 V~ Sähköjakokeskus UPS-laite (sisältää akuston) Kuva 1: Periaatekuva voimalaitejärjestelmästä, jossa varateholähteenä on akusto ja UPS

10 10 (23) Yleisen viestintäverkon ja -palvelun tehonsyötön varmistusvaatimukset esitetään taulukossa 2. Taulukko 2: Tehonsyötön varmistaminen Tärkeysluokka 8) Varateholähteen Varavoimalaitos 1), 2) varmistusaika ja muut vaatimukset 1 3 tuntia 9) Kiinteä varavoimalaitos, jonka varmistuksena on: - kiinteän varavoimalaitoksen N+1 -varmistus tai - varateholähteen varmistusajan pidentäminen vähintään 6 tuntiin tai - käytettävissä oleva siirrettävä varavoimalaitos liitäntämahdollisuuksineen 3), 9) 2 6 tuntia 4) Kiinteä varavoimalaitos tai käytettävissä oleva siirrettävä varavoimalaitos liitäntämahdollisuuksineen 3 12 tuntia 4), 5) Siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus, mikäli varavoimalaitoksen käyttö on kohteessa mahdollista 4 6 tuntia 4) Siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus, mikäli varavoimalaitoksen käyttö on kohteessa mahdollista 5 3 tuntia 6), 7) Siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus, mikäli varavoimalaitoksen käyttö on kohteessa mahdollista 1) Maanpäällisen joukkoviestintäverkon lähettimille ei vaadita varateholähdettä, mikäli lähettimen tehonsyöttö on varmistettu kiinteällä varavoimalaitoksella. 2) Viestintäverkon tai -palvelun komponentilta ei vaadita varateholähdettä, mikäli komponentti on sijoitettu asiakaskiinteistössä olevaan laitetilaan ja komponentti palvelee vain kyseistä kiinteistöä. 3) Kiinteän varavoimalaitoksen varmistusta ei vaadita maanpäällisen joukkoviestintäverkon lähettimiltä, mikäli varmistusta ei ole toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin. 4) Jos viestintäverkon tai -palvelun komponentti on kytketty voimalaitejärjestelmään, jossa tehonsyötön varmistuksena on kiinteä varavoimalaitos, varateholähteen minimivarmistusajaksi riittää 3 tuntia. 5) Jos viestintäverkon tai -palvelun komponentti sijaitsee taajamassa, varateholähteen minimivarmistusajaksi riittää 6 tuntia. 6) Matkaviestinverkon peruspeiton tukiaseman ja sitä palvelevan siirtojärjestelmän komponentin varateholähteen varmistusajan tulee olla: 4 tuntia vähintään 30 %:lla taajaman ulkopuolella sijaitsevista tukiasemista, 2 tuntia, mikäli tukiasema on taajamassa sijaitseva kiinteistötukiasema, 15 minuuttia, mikäli tukiasema on LTE-verkon tai mobiili-wimax -verkon tukiasema. 7) Mikäli laitetilaan ei ole mahdollista päästä varateholähteen 2-4 tunnin minimivarmistusajan puitteissa laitetilan kaukaisen sijainnin, maasto-olosuhteiden tai odotettavissa olevien keliolosuhteiden vuoksi, tulee varateholähteen minimivarmistusaika pidentää 6 tuntiin. 8) Tärkeysluokalla tarkoitetaan 3 :ssä määriteltyä viestintäverkon tai -palvelun komponentin tärkeysluokkaa. 9) Siirtojärjestelmiin tarvittaessa sovellettava poikkeus: mikäli siirtojärjestelmän komponentin sijaintipaikan läheisyydessä ei ole tärkeysluokan 1 tehonsyötön varmistuksen vaatimukset täyttävää laitetilaa, sovelletaan siihen tärkeysluokan 2 mukaisia tehonsyötön varmistuksen vaatimuksia.

11 11 (23) Viranomaisverkkojen tehonsyötön varmistaminen on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 8 Tehonsyöttöjärjestelmien suunnittelu ja valvonta Voimalaitejärjestelmien valvonta ja hälytykset on järjestettävä siten, että teleyritys saa viipymättä tiedon voimalaitejärjestelmien vika- ja häiriötilanteista sekä yleisen sähköverkon sähkökatkoksista. Mikäli saman rakennuksen laitetiloissa on tärkeysluokan 1 viestintäverkon tai -palvelun komponentteja, on komponentit jaettava tarkoituksenmukaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin, joita syötetään erillisillä tehonsyöttölaitteilla. Näitä kokonaisuuksia voidaan kuitenkin syöttää yhteisellä yleisen sähköverkon liitännällä ja varavoimalaitoksilla. Teleyrityksellä on oltava voimalaitejärjestelmistä ja niihin sisältyvistä tehonsyötön varmistuksista kirjalliset dokumentit, joista on käytävä ilmi tämän määräyksen varmistusvaatimusten toteutus, laitteiden sijainti, tekniset ominaisuudet ja huoltojärjestelyt. Viranomaisverkkojen tehonsyöttöjärjestelmien toiminnalliset kokonaisuudet ja valvonta on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 9 Varateholähteet Varateholähde voidaan toteuttaa esimerkiksi akustolla, UPS-laitteella tai muulla luotettavalla keskeytymättömän tehonsyötön aikaansaavalla laitteistolla, jolla täytetään tässä luvussa esitetyt vaatimukset.

12 12 (23) Varateholähteen toimintakunto ja kapasiteetin riittävyys on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Varateholähteen kapasiteetin riittävyys on myös tarkistettava aina, kun voimalaitejärjestelmään kytketään uusia laitteita tai jos vanhojen järjestelmään kytkettyjen laitteiden tehonkulutus muuttuu. Varateholähde on mitoitettava siten, että kaikki teletoiminnan ylläpitämiseksi tarvittavat laitteet voivat toimia sen varassa, mikäli tässä määräyksessä vaadittu varateholähteen varmistusaika on yli kolme tuntia. Viranomaisverkkojen varateholähteiden ylläpito ja mitoitus on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä ja erilaisia varateholähteitä koskevissa :issä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 10 Akustot Mikäli akuston kokonaiskapasiteetti on yli 1000 Ah, on akusto jaettava vähintään kahdelle erilliselle rinnan kytketylle akustolle, elleivät erityiset syyt sitä estä. Mikäli tärkeysluokan 4 viestintäverkon tai -palvelun komponentin 6 tunnin varateholähteen varmistusajan toteuttaminen akustolla ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista laitetilan rakenteen tai laitetilan ominaisuuksien vuoksi, tulee 6 tunnin akustovarmistuksen sijasta kyseisellä komponentilla olla 3 tunnin akustovarmistus ja siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus, mikäli varavoimalaitoksen käyttö on kohteessa mahdollista. Mikäli poikkeusta sovelletaan, tulee syy tähän dokumentoida, eikä laitetilaan saa lisätä uusia viestintäverkon tai -palvelun komponentteja tai laajentaa merkittävästi nykyisten komponenttien kapasiteettia.

13 13 (23) Mikäli tärkeysluokan 5 viestintäverkon tai -palvelun komponentin taulukon 2 alaviitteen 6 mukaisen 4 tunnin varateholähteen varmistusajan toteuttaminen akustolla ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista laitetilan rakenteen tai laitetilan ominaisuuksien vuoksi, tulee 4 tunnin akustovarmistuksen sijasta kyseisellä komponentilla olla 3 tunnin akustovarmistus ja siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus, mikäli varavoimalaitoksen käyttö on kohteessa mahdollista. Mikäli poikkeusta sovelletaan, tulee syy tähän dokumentoida, eikä laitetilaan saa lisätä uusia viestintäverkon tai -palvelun komponentteja tai laajentaa merkittävästi nykyisten komponenttien kapasiteettia. 11 UPS-laitteet UPS-laitteisiin sovelletaan varateholähteen varmistusajan ja laitteiden N+1 -varmistuksen osalta samoja vaatimuksia kuin muihinkin tehonsyöttölaitteisiin, mikäli UPS-laitteita käytetään viestintäverkon tai -palvelun komponentin ainoana tehonsyöttölaitteena tai ainoana varateholähteenä. 12 Tasasuuntaajat Tasasuuntaajat tulee mitoittaa siten, että koko kuorman tarvitsema teho voidaan syöttää puretun akuston rinnalla ilman varatasasuuntaajan käyttöä. Tasasuuntaajan on kyettävä varaamaan purettu akusto kuorman rinnalla vuorokaudessa 80 %:iin nimellisestä kapasiteetistaan. Jälleenvaraamiseen voidaan käyttää myös varatasasuuntaajaa. Tasasuuntaajat on varmistettava vähintään N+1 -varmistuksella. Tätä ei kuitenkaan vaadita liityntäverkon järjestelmältä, jossa liittymämäärä 30.

14 14 (23) 13 Varavoimalaitokset Varavoimalaitokset on mitoitettava siten, että kaikki teletoiminnan ylläpitämiseksi tarvittavat laitteet voivat toimia niiden varassa. Kiinteän varavoimalaitoksen tulee olla sähkökatkoksesta automaattisesti käynnistyvä. Kiinteän varavoimalaitoksen polttoaineen varastosäiliö ja polttoaineen määrä on mitoitettava vähintään viikon tarvetta vastaavaksi. Mikäli kiinteän varavoimalaitoksen polttoaineen varastosäiliötä ja polttoaineen määrää ei perustelluista syistä voida mitoittaa viikon tarvetta vastaavaksi, tulee teleyrityksen muulla järjestelyllä huolehtia siitä, että kiinteän varavoimalaitoksen polttoaineen saanti on turvattu vähintään viikon ajaksi. Tämä järjestely tulee dokumentoida. Teleyrityksellä tulee olla käytettävissään riittävä määrä toimintakuntoisia siirrettäviä varavoimalaitoksia ja riittävä määrä henkilökuntaa niiden käyttämiseksi ja siirtämiseksi. Taulukon 2 tärkeysluokissa 1 ja 2 viittaamalla käytettävissä olevalla siirrettävällä varavoimalaitoksella tarkoitetaan sellaista järjestelyä, jossa teleyritys huolehtii siirrettävän varavoimalaitoksen avulla viestintäverkon tai -palvelun komponentin keskeytymättömästä tehonsyötöstä. Tällainen järjestely edellyttää sellaista logistiikkaa, joka takaa, että varavoimalaitos on aina saatavilla ja kytkettävissä tehonsyötön varmistukseksi ennen kuin varateholähteen varmistusaika on kulunut loppuun. Tämän lisäksi polttoainetäydennykset on järjestettävä siten, että varavoimalaitos on toiminnassa koko sen käyttötarpeen ajan. Mikäli tärkeysluokan 1 tai 2 siirtojärjestelmän komponentin tehonsyötön varmistaminen varavoimalaitoksella ei ole taulukon 2 esittämien vaatimusten mukaisesti mahdollista laitetilan sijaintiin tai ominaisuuksiin liittyvistä perustelluista syistä, Viestintävirastolla on mahdollisuus antaa teleyritykselle lupa poiketa kyseisistä vaatimuksista.

15 15 (23) Taulukossa 2 vaadittu siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus tulee toteuttaa laitetilan tehontarpeen ja standardin IEC mukaisella punaisella 3P+N+E, 6h -kojevastakkeella, mikäli laitetilaan syötettävän virran voimakkuus ei ylitä 63 A. Teleyrityksen tulee laatia ja ylläpitää kirjallinen suunnitelma siitä, miten se varautuu yleisen sähköverkon sähkökatkoksiin siirrettävien varavoimalaitosten avulla. Suunnitelmassa tulee eritellä siirrettävistä varavoimalaitoksista vähintään seuraavat asiat: Varavoimalaitosten määrä (perusteet määrän riittävyydelle) ja tehonsyöttökapasiteetti, maantieteellinen varastointi, huolto ja kunnossapito varastoinnin aikana, jakelu käyttökohteisiin sekä toiminnasta huolehtiminen käyttökohteissa. 14 Telepäätelaitteen tehonsyöttö Yleisen kiinteän puhelinverkon liittymän puhelinliikenteen on oltava mahdollista myös yleisen sähköverkon sähkökatkoksen aikana yhdellä telepäätelaitteella. Tehonsyötön järjestämistä keskuksesta tai keskittimestä sähkökatkoksen aikaisen toiminnan varmistamiseksi ei vaadita silloin, kun ISDN-tilaajajohdolla joudutaan käyttämään toistinta tai kun tarjotaan asiakkaalle saakka IP -tekniikalla toteutettua puhelinpalvelua. Tarjotessaan tällaista ISDN-liittymää tai IP-pohjaista puhelinpalvelua teleyrityksen tulee selkeästi tiedottaa asiakkaalle puhelinpalvelun mahdollisista toimintarajoituksista sähkökatkosten aikana.

16 16 (23) Luku 4 Fyysinen suojaaminen 15 Laitetilojen suojaaminen Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että sen yleiseen teletoimintaan käyttämät laitetilat täyttävät vähintään taulukoissa 3, 4 ja 5 ja muualla tässä pykälässä esitetyt fyysisen suojaamisen vaatimukset. Mikäli tärkeysluokan 1 tai 2 siirtojärjestelmän komponentin sijaintipaikan läheisyydessä ei ole kyseisen tärkeysluokan fyysisen suojaamisen vaatimukset täyttävää käytettävissä olevaa laitetilaa, sovelletaan tällaiselle siirtojärjestelmän komponentille taulukoissa 3, 4 ja 5 annettuja tärkeysluokan 3 fyysisen suojaamisen vaatimuksia. Teleyrityksen on huolehdittava myös siitä, että tärkeysluokittelun ulkopuolelle jäävät viestintäverkon tai -palvelun komponentit on suojattu fyysisesti siten, että asiaankuulumattomat eivät pääse niihin helposti käsiksi.

17 17 (23) Yleisen viestintäverkon ja -palvelun laitetilojen kulunvalvonnan vaatimukset esitetään taulukossa 3. Taulukko 3: Laitetilojen kulunvalvonta Laitetilan tärkeysluokka 1) Vaatimukset 1 Tila on varustettava kulunvalvontajärjestelmällä, jossa kulkuoikeudet voidaan määritellä yksilöllisen sähköisen avausvälineen tarkkuudella ja jossa jokainen kulkutapahtuma rekisteröidään. Henkilökunnan ja alihankkijoiden tunnistettavuus on järjestettävä kuvallisella henkilökortilla tai kulkuluvalla ja virallisella henkilötodistuksella. Vierailijat on rekisteröitävä ja vierailijoiden kulku tilassa tulee olla valvottua. Tila on varustettava tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä. Tila on varustettava automaattisella rikosilmoitusjärjestelmällä, jolla havaitaan tilan ulkopuolelta tapahtuva tunkeutuminen tilaan. 2 Tila on varustettava kulunvalvontajärjestelmällä, jossa kulkuoikeudet voidaan määritellä yksilöllisen sähköisen avausvälineen tarkkuudella ja jossa jokainen kulkutapahtuma rekisteröidään. Henkilökunnan ja alihankkijoiden tunnistettavuus on järjestettävä kuvallisella henkilökortilla tai kulkuluvalla ja virallisella henkilötodistuksella. Vierailijat on rekisteröitävä ja vierailijoiden kulku tilassa tulee olla valvottua. Tila on varustettava automaattisella rikosilmoitusjärjestelmällä, jolla havaitaan tilan ulkopuolelta tapahtuva tunkeutuminen tilaan. 3 Kaikki tilaan johtavat ovet on lukittava avaimeen perustuvalla mekaanisella tai sähkömekaanisella lukolla. Henkilökunnan ja alihankkijoiden tunnistettavuus on järjestettävä kuvallisella henkilökortilla tai kulkuluvalla ja virallisella henkilötodistuksella. Vierailijoiden kulku tilassa tulee olla valvottua. Tilaan tapahtuneesta tunkeutumisesta on järjestettävä hälytys valvontahenkilökunnalle. 4 tai 5 Kaikki tilaan johtavat ovet on lukittava avaimeen perustuvalla mekaanisella tai sähkömekaanisella lukolla. Kaappi tai kotelo, jota asiaankuulumattomat pääsevät esteettä tai ilman apuvälineitä käsittelemään, on lukittava avaimeen perustuvalla mekaanisella tai sähkömekaanisella lukolla. 1) Laitetilan tärkeysluokka on määritelty 3 :ssä.

18 18 (23) Yleisen viestintäverkon ja -palvelun laitetilojen fyysisten rakenteiden vaatimukset esitetään taulukossa 4. Taulukko 4: Laitetilojen rakenne Laitetilan tärkeysluokka 1) Vaatimukset 1 Laitetilan on oltava maanalainen tai ympärysrakenteeltaan vähintään S1-luokan teräsbetonisuojan mukainen. Maanalaisen laitetilan katon ja ympärysseinien tulee olla teräsbetonista tai vastaavasta materiaalista ja päällä olevan rakennuksen sortuman kestäviä. Kaikkien tilan rakennemateriaalien on oltava pääosin palamattomasta materiaalista. Tilaan johtavien ovien rakenteen, asennuksen ja lukituksen on oltava järeillä työkaluilla tapahtuvan murron kestäviä. Laitetilassa ei saa olla ulkoikkunoita. Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon vesivahinkojen ehkäisy. Jos tilan lattia on pohjaveden alapuolella tai vesivahinkojen mahdollisuus on muuten olemassa, tila tulee varustaa ulkopuolisesta sähkönsaannista riippumattomalla vuotovedenpoistojärjestelmällä. 2 Laitetilan katon, lattian ja ympärysseinien on oltava kiviaineesta ja siten rakennettu, ettei seinäelementtejä voida kokonaisina irrottaa tilan ulkopuolelta. Kaikkien tilan rakennemateriaalien on oltava pääosin palamattomasta materiaalista. Tilaan johtavien ovien rakenteen, asennuksen ja lukituksen on oltava tavanomaisilla käsityökaluilla tapahtuvan murron kestäviä. Jos tilassa on ulkoikkunoita, niistä ei saa nähdä sisälle. Ikkuna- ja muiden aukkojen on oltava fyysisesti suojattuja. Taajama-alueiden ulkopuolella sijaitsevissa rakennuksissa, joissa ei vakituisesti työskennellä, ei saa olla laitetiloihin johtavia ulkoikkunoita. Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon vesivahinkojen ehkäisy. 3 Tilan katon, lattian ja seinien tulee olla betonista, tiilestä, vahvasta puuaineesta tai muusta vastaavasta aineesta ja siten rakennettu, ettei seinäelementtejä voida kokonaisina irrottaa tilan ulkopuolelta. Tilaan johtavien ovien rakenteen, asennuksen ja lukituksen on oltava tavanomaisilla käsityökaluilla tapahtuvan murron kestäviä. Alle 4 m maanpinnan yläpuolella olevien laitetilojen ikkunat on oltava fyysisesti suojattuja. Lisäksi alle 4 m maanpinnan yläpuolella olevien tilojen, joista on pääsy laitetilaan, ikkunat on oltava fyysisesti suojattuja. Taajama-alueiden ulkopuolella sijaitsevissa rakennuksissa, joissa ei vakituisesti työskennellä, ei saa olla laitetiloihin johtavia ulkoikkunoita. Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon vesivahinkojen ehkäisy. 4 tai 5 Laitetilaan pääsy on estettävä asiaankuulumattomilta. Tilaan johtavien ovien rakenteen, asennuksen ja lukituksen on oltava ilman erityisiä työkaluja tapahtuvan murron kestäviä. Kaappi tai kotelo, jota asiaankuulumattomat pääsevät esteettä tai ilman apuvälineitä käsittelemään, on oltava ilman erityisiä työkaluja tapahtuvan murron kestäviä. 1) Laitetilan tärkeysluokka on määritelty 3 :ssä.

19 19 (23) Poikkeuksena taulukossa 4 esitettyihin laitetilojen rakennetta koskeviin vaatimuksiin teleyritys saa sijoittaa tärkeysluokan 1 viestintäverkon tai -palvelun komponenttia varmistavan komponentin laitetilaan, joka täyttää ympärysrakenteeltaan tärkeysluokan 2 vaatimukset. Yleisen viestintäverkon ja -palvelun laitetilan olosuhdevalvonnan vaatimukset esitetään taulukossa 5. Taulukko 5: Olosuhdehälytykset Laitetilan tärkeysluokka 1) Vaatimukset 1 tai 2 Tila on varustettava automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä, josta saadaan hälytys valvontahenkilöstölle. Tilan lämpötilarajojen alituksista ja ylityksistä on järjestettävä hälytykset valvontahenkilöstölle. Jos tilan lattia on pohjaveden alapuolella tai vesivahinkojen mahdollisuus on muuten olemassa, tila tulee varustaa kosteushälyttimillä, joista saadaan hälytys valvontahenkilöstölle. 3 tai 4 Tilan lämpötilarajojen alituksista ja ylityksistä on järjestettävä hälytykset valvontahenkilöstölle. 1) Laitetilan tärkeysluokka on määritelty 3 :ssä. Viranomaisverkkojen laitetilojen suojaaminen on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista. 16 Siirtotiet Siirtoteiden on täytettävä vähintään taulukossa 6 esitetyt fyysisen suojaamisen vaatimukset. Siirtoteiden asennus- ja kaivutöissä tulee noudattaa standardin SFS-EN (vahvistettu ) vaatimuksia. Liityntäverkon osalta voidaan poiketa standardin vaatimista minimiasennussyvyyksistä huomioiden asennusolosuhteet, kaapelin rakenne ja sen riittävä suojaus.

20 20 (23) Siirtoteiden fyysisen suojaamisen vaatimukset esitetään taulukossa 6. Taulukko 6: Siirtoteiden fyysinen suojaaminen Siirtotie/laitetila Vaatimukset Kytkentäpisteet, kaapelipäätteet ja kaapelijatkokset Kytkentäpiste, kaapelipääte tai -jatkos, jota asiaankuulumattomat pääsevät esteettä tai ilman apuvälineitä käsittelemään, on suojattava kotelolla. Kotelon on oltava ilman erityisiä työkaluja tapahtuvan murron kestävä ja lukittava mekaanisesti tai sähkömekaanisesti. Kaapelikaivot Kaapelikaivo, josta on pääsy laitetilaan, on lukittava. Kaapelikaivo, jossa on kytkentäpaikkoja tai laitteita, on lukittava tai vaihtoehtoisesti kytkentäpaikat ja laitteet on lukittava. Kaapelikaivosta ei saa olla päältäpäin havaittavissa sitä, kuinka tärkeitä yhteyksiä kaivossa on. Antennimastot Antennimastot on ympäristöolosuhteet huomioiden suojattava fyysisesti murtoa, kiipeilyä ja ilkivaltaa vastaan. Kaapelit Laitetilojen ulkopuolella helposti käsiteltävissä ja näkyvissä olevat kaapelit on suojattava; tämä ei kuitenkaan koske antennimastojen kaapeleita. Viranomaisverkkojen siirtotiet on suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava viranomaisverkon tärkeysluokittelun perusteella ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty yleisistä viestintäverkoista ja -palveluista.

21 21 (23) Luku 5 Muut säännökset 17 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä määräys tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2012 ja on voimassa toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan 14 päivänä helmikuuta 2008 annettu Viestintäviraston määräys 54/2008 M viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta. Teleyrityksen on määriteltävä ja dokumentoitava ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden viestintäverkon tai -palvelun komponenttien ja laitetilojen tärkeysluokittelu tämän määräyksen mukaisesti viimeistään Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden 1 ja 2 tärkeysluokan viestintäverkon tai -palvelun komponenttien laitetilojen jäähdytysjärjestelmien on täytettävä tämän määräyksen 6 vaatimukset viimeistään Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden matkaviestinverkkojen peruspeiton tukiasemien ja niiden siirtojärjestelmien varateholähteiden ja tasasuuntaajien on täytettävä tämän määräyksen 7 :n tehonsyötön varmistusvaatimukset seuraavasti: taulukon 2 tärkeysluokalle 5 vaatiman varateholähteen 3 tunnin ja taulukon 2 alaviitteen 6 vaatiman 4 tunnin varmistusajan osalta viimeistään ja taulukon 2 alaviitteen 6 vaatiman varateholähteen 2 tunnin varmistusajan osalta viimeistään ja taulukon 2 alaviitteen 6 vaatiman varateholähteen 15 minuutin varmistusajan osalta viimeistään

22 22 (23) Siihen asti kyseisten tukiasemien ja niiden siirtojärjestelmien varateholähteiden ja tasasuuntaajien on täytettävä vähintään määräyksen Viestintävirasto 54/2008 M varmistusvaatimukset. Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden tärkeysluokkien 1 ja 2 siirtojärjestelmän komponenttien on täytettävä tämän määräyksen 7 :n tehonsyötön varmistusvaatimukset mennessä. Siihen asti kyseisten siirtojärjestelmien komponenttien on täytettävä vähintään määräyksen Viestintävirasto 54/2008 M tehonsyötön varmistusvaatimukset. Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden laitetilojen siirrettävän varavoimalaitoksen liitäntämahdollisuus on toteutettava määräyksen 13 mukaisella kojevastakkeella viimeistään Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden laitetilojen kulunvalvonnan on täytettävä tämän määräyksen vaatimukset viimeistään Siihen asti kyseisten laitetilojen on täytettävä vähintään määräyksen Viestintävirasto 54 /2008 M vaatimukset. Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneisiin laitetiloihin sovelletaan laitetilojen suunnittelu- ja rakentamisaikana voimassa olleiden määräysten laitetilojen rakennetta koskevia vaatimuksia. Jos ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneeseen laitetilaan sijoitettuja viestintäverkon tai -palvelun komponentteja muutetaan määräyksen voimaantultua siten, että laitetilan tärkeysluokka muuttuu aiempaa tärkeämmäksi, on laitetilan kuitenkin täytettävä tämän määräyksen vaatimukset myös laitetilan rakenteen osalta. Ennen tämän määräyksen voimaantuloa valmistuneiden tai rakenteilla olleiden kaapelitelevisioverkkojen on täytettävä tämän määräyksen vaatimukset viimeistään

23 23 (23) 18 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: Käyntiosoite Itämerenkatu 3 A, HELSINKI Postiosoite PL 313, HELSINKI Puhelin Telekopio WWW-sivusto Y-tunnus Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Johtaja Timo Lehtimäki

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista Viestintävirasto 54 B/2014 M 1 (16) Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009 1 (7) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista

Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista 17.12.2014 Määräyksen 54 perustelut ja soveltaminen Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista MPS 54 MPS 54 1 (55) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA

Lisätiedot

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 1 (5) Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Määräyksen 54 B/2014 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 54 B/2014 perustelut ja soveltaminen 1 (54) 6.11.2014 Määräyksen 54 B/2014 perustelut ja soveltaminen Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista MPS 54 B/2014 MPS 54 B/2014 2 (54) SISÄLLYS

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

3.5.2012 MÄÄRÄYKSEN 54 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA MPS 54

3.5.2012 MÄÄRÄYKSEN 54 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA MPS 54 3.5.2012 MÄÄRÄYKSEN 54 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN VARMISTAMISESTA MPS 54 Viestintävirasto MPS 54 1 (35) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Tekninen ohjaus ja valvonta Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Esityksen sisältö Viestintäviraston uusi organisaatio Miksi olen täällä puhumassa? Teknisten määräysten yleisesittely Sekä muutama määräys

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012 1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista

Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista Suomen Seutuverkot ry:n syysseminaari 2015 Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräykset Tässä keskitytään pääasiassa

Lisätiedot

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta 1(6) Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta Teleyrityksen tiedot Määräys 66 - Liite 3 Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen viat@ficora.fi Teleyrityksen nimi: Tapauksesta lisätietoja antavan henkilön

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA

VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA VARAVOIMAPALVELUIDEN VARMISTAMINEN ERI TEHOLUOKISSA DEMO 2013 Projektin tavoitteita v. 2009 Siirrettävä itsenäinen sähköntuotantojärjestelmä Prototyyppi integroidaan 10 jalan mittaiseen järjestelmäkonttiin

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS 16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Viestintävirasto 58 B/2014 1 (7) Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt x. päivänä yykuuta 20xx

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 1 (5) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 51 ja 52

Lisätiedot

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (6) Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 79 :n nojalla: 1

Lisätiedot

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (8) Kiinteistöjen laitetilojen lukitus n suosituksia Suositus 2 (8) Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 3 3 Lukituksen suunnittelu... 4 4 Talojakamon lukituksen vaihtoehtoja... 5 5 Muiden yhteisten

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

Määräys teletoiminnan tietoturvasta

Määräys teletoiminnan tietoturvasta Viestintävirasto 67/2014 M 1 (6) Määräys teletoiminnan tietoturvasta Annettu Helsingissä [pv]. päivänä [joulu]kuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt [pv]. päivänä [kk]kuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Laitepaikkatuotteet. Voimassa 1.9.2007 alkaen toistaiseksi

Laitepaikkatuotteet. Voimassa 1.9.2007 alkaen toistaiseksi 1 Vaasan Läänin Puhelin Oy Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.9.2007 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa Vasa Postiosoite Postadress Puskantie 18 Silmukkatie 6 Cirkelvägen 6 Vaasan Läänin Puhelin Oy Vasa Läns

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

23.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 41 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN TEKNISESTÄ DOKUMENTOINNISTA MPS 41

23.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 41 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN TEKNISESTÄ DOKUMENTOINNISTA MPS 41 23.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 41 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN TEKNISESTÄ DOKUMENTOINNISTA MPS 41 Viestintävirasto MPS 41 1 (8) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisille (512/512 kbit/s) tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2. Viestintäviraston

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 3 2. Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet... 3 3. Valvontajärjestelmät... 3

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Määräys teletoiminnan tietoturvasta

Määräys teletoiminnan tietoturvasta Viestintävirasto 67 A/2015 M 1 (6) Määräys teletoiminnan tietoturvasta Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2015. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

Luku A - Kaikkia viestintäverkkoja ja -palveluja koskevat kysymykset

Luku A - Kaikkia viestintäverkkoja ja -palveluja koskevat kysymykset Tietopyyntö 1 (6) Dnro: 7.2.2014 148/950/2014 Tietopyyntö palvelun laatua, verkkoneutraliteettia, yhteentoimivuutta, yhteenliitettävyyttä sekä näihin liittyvää dokumentointia ja käyttäjätiedotusta käsittelevistä

Lisätiedot

Avain palveluiden toimintavarmuuteen

Avain palveluiden toimintavarmuuteen Avain palveluiden toimintavarmuuteen - loogisten verkkotietojen hallinta Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Verkkotiedot? Tiedot Verkon Teletiloista Laitteista Kaapeleista

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

MPS 57 MÄÄRÄYKSEN 57 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN

MPS 57 MÄÄRÄYKSEN 57 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN 18.6.2013 MÄÄRÄYKSEN 57 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN YLLÄPIDOSTA SEKÄ MENETTELYSTÄ JA TIEDOTTAMISESTA VIKA- JA HÄIRIÖTI- LANTEISSA MPS 57 Viestintävirasto MPS 57 1 (39)

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot Määräys 1 (9) 64/2012 M Määräys TAAJUUSALUEEN 791-821 MHZ JA 832-862 MHZ HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO

OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO OPERAATTORITUOTTEET 1.6.2014 TILAAJAYHTEYSHINNASTO YLEISTÄ Tilaajayhteys (Cu) Kiinteä yhteys (Cu) Yhdysjohto (Cu) Kaikki tässä hinnastossa (alv 0%) esitetyt tuotteet ovat analogisilla kuparipareilla tai

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 Viestintävirasto 53 1 (7) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj v.2.1 31.1.2013 1 (8) Sonera Colocation Laitetilapalvelut Palvelukuvaus == = = = = PNKNKOMNP= 31.1.2013 2 (8) 1 YLEISTÄ... 3 1.2 Palveluiden saatavuus... 3 1.3 Palveluiden ehdot... 3 2 TUOTTEET JA PALVELUT...

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen Teletoiminnan häiriötilanteista MPS 66 MPS 66 1 (74) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 4 1 Muutokset... 4 2 Muutoshistoria... 6

Lisätiedot

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (10) Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Lainsäädäntöperusta... 4 5 Tiedottamisen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä

Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Viestintäviraston määräys 65, kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista tekeillä Tauno Hovatta, toiminnanjohtaja Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi (Lähde: Viestintäviraston infokalvot,

Lisätiedot

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen 14.10.2014 Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen Teletoiminnan häiriötilanteista MPS 66 MPS 66 1 (72) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 4 1 Muutokset... 4 2 Muutoshistoria... 5

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001 SVK AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA

VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA 24.11.2004 VIESTINTÄVIRASTON SUOSITUS TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA SUOSITUS 308/2004 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 24.11.2004 Asiakirjan

Lisätiedot

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS 5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS TYÖRYHMÄRAPORTTI 5/2004 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 2.12.2005 587/532/2005 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject TeliaSonera Finland Oyj:n kannanottopyyntö VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 1 (10) Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Varautumisen ohjeistus. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Varautumisen ohjeistus. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Varautumisen ohjeistus Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Varautumisen ohjeistus Lait ja asetukset LVM:n valmiusohjeet Viestintäviraston määräykset Viestintäviraston tietoturvaohjeistus PTS:n ja HVK:n

Lisätiedot

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön UPS-laite Line-interactive UPS-laite Netys PE 0,65-1,5 kva ja Netys PL 0,6-0,8 kva, 230/230VAC, Tornimalli Pienikokoinen

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot