Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. Mäntsälän Sähkö Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Mäntsälän Sähkö Oy

2 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy on Mäntsälän kunnan 100 % omistama osakeyhtiö, jonka jakelualue ulottuu kymmenen kunnan alueelle. Mäntsälän Sähkö Oy:llä on kolme liiketoiminta-aluetta: Energialiiketoiminta Energialiiketoiminta vastaa sähkön, kaukolämmön ja maakaasun hankinnasta, myynnistä sekä energiantuotannosta. Toimintavuonna yhtiö aloitti maakaasun myynnin liikennekäyttöön avaamalla tankkauspisteen St1 jakeluaseman yh teyteen Mäntsälän keskustassa. Yhtiöllä on merkittävä määrä tuotanto-osuuksia Etelä-Suomen Voima Oy:n osakkaana ja ESV Tuotanto Oy:n kautta olemme myös Fennovoima Oy:n osakas. Sähköverkkoliiketoiminta Sähköverkkoliiketoiminta vastaa sähkön jakeluverkon rakentamisesta ja suunnittelusta sekä verkon käyttötoiminnasta. Keskeisimpänä tehtävänä on sähkön jakeluvarmuudesta huolehtiminen. Siihen liittyy jatkuva verkoston kunnossapito, tarkastus- ja raivaustoiminta. Verkkoliiketoiminta sisältää myös verkoston uudisrakentamisen, korjauksen ja sähkön laadun valvonnan sekä mittaroinnin ja vikapalvelun. Kertomusvuosi oli 82. toimintavuosi, joista yhdeksästoista yhtiömuotoisena. Yhtiön operatiivinen tulos on erityisesti suhdannetilanne ja viime vuoden sääolot huomioiden kehittynyt erittäin hyvin, mutta vuosien 2006 ja 2007 suurten investointien aiheuttama rahoituskulujen kasvu ja toisaalta rahoitustuottojen pieneneminen heikentävät nettotulosta. Liikevaihdon kasvu on pääosin seurausta markkinahintojen noususta. Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa ja paikallistuntemusta. Meidän on oltava lähellä asiakkaitamme, niin maantieteellisesti kuin henkisestikin. Laajakaistaliiketoiminta Laajakaistaliiketoiminta vastaa Mäntsälän Sähkön laajakaistapalveluista, jotka perustuvat pääosin langattomaan WLAN ja WiMAX radiotekniikkaan. Osas sa verkkoamme on tarjolla myös perinteiseen ADSL -tekniikkaan perustuvat laajakaistapalvelut. Näiden langallisten ja langattomien palvelujen taustalla on laaja oma valokuituverkko. Sisältö Mäntsälän Sähkö Oy 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita 6 Energiatehokkuus ja ympäristöasiat 8 Sähköverkkoliiketoiminta 10 Sähkön myynti ja hankinta 12 Kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminta 14 MSOYNET - laajakaistaliiketoiminta 16 Talous 18 Henkilöstö 19 Tilinpäätös 20 Avainluvut Liikevaihto, Liikevoitto, ,1 Tilikauden voitto, Taseen loppusumma, Investoinnit, Oman pääoman tuotto % (ROE) 5,7 9,2-0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 8,1 8,6 0,7 Omavaraisuusaste % 62,8 60,9 67,4 Sähkön myynti GWh Sähkön siirto GWh Kaukolämmön myynti GWh Kaasun myynti GWh 21, Henkilökunta keskimäärin

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiakaspalvelu ja osaaminen ratkaisee Energiayhtiöitä pidetään luotettavina ja asiantuntevina. Tuotteet kaikilla energiayhtiöillä ovat kuitenkin kovin samanlaisia. Tuote ei tee meistä kilpailijoitamme parempia tai huonompia. Erottava tekijä on asiakaspalvelu. Käytännössä kaikki toiminta-alueemme ihmiset ovat asiakkaitamme ja me myös tunnemme heidät. Hyvä paikallinen asiakaspalvelu onkin meille aidosti tärkeää. Uskomme, että se saa asiakkaat valitsemaan oman paikallisen energiayhtiönsä tulevaisuudessakin energian toimittajakseen. Investoimme alueen hyvinvointiin Väestön kasvu Mäntsälän Sähkön toimialueella jatkui edelleen, samoin kuin Mäntsälän kunnan aktiivinen elinkeinopolitiikka. Näiden seurauksena myös Mäntsälän Sähkön kasvu jatkui toimintavuoden poikkeuksellisen lämpimästä säästä ja loppuvuonna alkaneesta taantumasta huolimatta. Investoinneissa palattiin parin ennätyksellisen vuoden jälkeen normaalille tasolle. Investoinnit vuonna 2008 olivat 3,4 milj. euroa. Vuoden 2009 suunnitellut investoinnit ovat neljä miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitusasema parani edellisvuodesta. Olemme liittyneet Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksenä energiatehok kuus sopimukseen energian käytön tehostamisesta. Mäntsälän kaukolämpö tuotetaan maakaasulla uusissa kattila laitoksissa ja käytämme maakaasua osassa ajo neu vojamme. Joulukuussa avattiin maakaasun liikennejakeluasema Mäntsälässä, joten asiakkaillamme on mahdollisuus kasvattaa autoilunsa ympäristömyönteisyyttä huomattavasti. Vaihdammekin jatkossa kaikki ajoneuvomme maakaasukäyttöisiin aina, kun soveltuva ajoneuvo on saatavilla. Tulevaisuus on vastuullisten toimijoiden Vaikka energian hinta lyhyellä tähtäimellä on laskenut globaalin taantuman seurauksena, perusasetelma on muuttumaton. Suomesta puuttuu edelleen merkittävästi sähköntuotantokapasiteettia ja maailman energiavarat ovat rajalliset. Hinta palaa takaisin nousu-uralle nopeasti taantuman jälleen hellittäessä. Siksi hankinnan omavaraisuuden merkitys on edelleen suuri ja yhtiö tulee varmistamaan asemiaan oman sellaisen energiantuotannon hankkimisessa, jossa ympäristöarvot yhdistyvät liiketaloudelliseen kannattavuuteen. Vastuuta pitää tuntea myös henkilöstöstä, muuten ei synny hyvää palveluakaan. Suomi vanhenee ja töissä pitäisi jaksaa. Siksi olenkin erityisen tyytyväinen, että olemme tutkitusti pystyneet pitämään huolta työhyvinvoinnista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Esa Muukka toimitusjohtaja Ympäristöasiat ovat olennainen osa energiayhtiön yhteiskuntavastuuta. Vastuullisena energiayhtiönä Mäntsälän Sähkölle ympä ristö asiat ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Käytännössä kaikki toiminta-alueemme ihmiset ovat asiakkaitamme ja me myös tunnemme heidät. Hyvä, paikallinen asiakaspalvelu onkin meille aidosti tärkeää. Meillä on kaksi omaa pientä entisöityä vesivoimalaitosta. Yhtiön hankkiessa uusia voimaosuuksia hankimme ainoastaan ympäristönäkökulmasta hyväksyttävää voimantuotantoa. Neuvomme aktiivisesti asiakkaitamme energian säästössä ja järjestämme energiansäästökoulutusta. Olemme myös pitkään osallistuneet vuosittain vietettävään energiansäästöviikkoon järjestämällä tapahtumia. 4 5

4 Liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita Sähköyhtiöt useimmiten kuntien omistuksessa Suomessa on tällä hetkellä 90 sähkön siirtoa harjoittavaa yhtiötä. Historiallisista lähtökohdista yhtiöiden taustalla on edelleen yleisimmin yksi tai useampi kunta. Yhtiöistä vain kolmannes ei ole suoraan kunnallisia liikelaitoksia tai kuntien omistamia osakeyhtiöitä: Näistäkin osassa kunnat voivat olla vähemmistöomistajina. Alueen väestön kasvu voimakasta Verkkoyhtiöiden joukossa Mäntsälän Sähkön verkkoliiketoiminta sijoittuu sijalle 30 siirron määrällä mitaten. Jakelualueemme väestön kasvu on ollut voimakasta ja todennäköisesti alueen vetovoima jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Onkin todennäköistä, että jatkossa suhteellinen kokomme tulee edelleen paranemaan. Väestöpohjan kasvu lisää myös alueen yritystoiminnan aktiivisuutta, joten positiivinen kierre tuo myös uutta yritystoimintaa yhtiön jakelualueelle. Sähkön kulutus laskuun Kiinteistöjen energiatehokkuuden paraneminen yhdessä nykyisen asuntokannan energiakorjausten kanssa voivat kääntää sähkön kulutuksen laskuun kiinteistökannan kasvusta huolimatta. Vahvan suosion saavuttaneen lämpöpumpputekniikan käyttö erityisesti suorasähkölämmitteisissä kohteissa vaikuttaa samaan suuntaan. Toisaalta lämpöpumppujen hankinta houkuttaa käyttämään niitä myös asuntokannan jäähdyttämiseen. Ei pidä myöskään unohtaa lisääntyvää viihdelaitekantaa, mm. siirtyminen digi-tv-aikaan lisäsi kotitalouksien sähkön käyttöä. Sa moin kiinteistöautomaation monet laitteet kuluttavat sähköä. Hehkulamppujen ja yleisemmin kaikkien lamppujen vaihto energiatehokkaampiin uusin tuotteisiin tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi kulutukseen. Edellä mainitut seikat yhdessä voivat muuttaa nykyistä sähkön käytön ajoittumista. Talvikaudella energian kulutus yleisesti laskee, mutta kovilla pakkasilla lämpöpumppujen lämpökertoimen tuottama säästö hiipuu ja kulutus kasvaa jyrkästi. Tämä johtuu pumppujen lämpökertoimen huononemisesta lämpötilan alentuessa, jolloin tarvittava lämpö joudutaan tuottamaan suoralla sähköllä. Myös kesäajan hellejaksoille ilmaantunee uutta kulutusta käytettäessä lämpöpumppuja jäähdytykseen. Energiatehokkuussopimus Kaiken kaikkiaan energian oikea käyttö on kansantaloudellisesti hyvä asia. Olemme myös yhtiönä sitoutuneet tehostamaan energian käyttöä olemalla mukana energiatehokkuussopimuksessa. Sopimusjärjestelmällä on kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuk siimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Tavoitteena on 9 % suuruinen energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. Etäluettavat mittarit Pian aloitettava vanhojen sähkömittareiden vaihtaminen etäluettaviin mittareihin tukee osaltaan energiansäästöä. Asiakkaiden tietoisuus omasta käytöstä ja sen kohdentumisesta auttavat heitä suunnittelemaan kulutuksen seurantaa. Tiedettäessä paremmin, mihin sähköä kuluu, voidaan myös helpommin tarttua kulutuksen pienentämiseen. Yhtiön suunnitelmissa on etäluettavien pien asiakasmittarien vaihtoprojektin aloittaminen 2010 ja loppuunsaattaminen 2014 mennessä. Nykyisellään kaikesta yhtiön siirtämästä sähköstä on tuntimitattua n. 60 %. Sähkölle uusia käyttötarkoituksia Sähkö on erinomainen energiamuoto moneen tarkoitukseen. Onkin nähtävissä, että sähköisiä ratkaisuja kehitetään tulevaisuudessa yhä uusiin käyttötarkoituksiin, jotka samalla lisäävät sähkön siirtotarvetta. Uusista käytöistä mahdollisesti merkittävin tulee olemaan siirtyminen sähköautoihin. Kaiken kaikkiaan energiatehokkuuden esille nostamat vaatimukset voivat tuoda sähkön siirrolle hyvinkin mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Haasteita sähköverkolle Sähkön lisääntyvä kulutus ja erityisesti vaatimukset käyttövarmuuden jatkuvalle parantamiselle luovat kovia haasteita tulevaisuuden sähköverkkojen suunnittelulle, rakentamiselle ja käytölle. Samalla kasvavat paineet entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa vaikuttaa haitallisesti sähkön laatuun ja vaikeuttaa käytettävyyttä, mikäli voimakkaat sääilmiöt lisääntyvät. Erityisesti pitkien keskeytysten lisääntyminen aiheuttaa paitsi merkittävää haittaa asiakkaille myös huomattavia lisäkustannuksia verkonhaltijalle. Pylväistä maakaapeliin Säätiloista johtuvien häiriöiden vaikutusta on mahdollista vähentää nostamalla jakeluverkon kaapelointiastetta. Maakaapelien käyttö taajamissa on jo nykyään itsestäänselvyys, mutta haja-alueilla siirtymävaihe on vasta aluillaan. Suurimpana esteenä kaapeloinnin laajamittaiselle käytölle haja-alueilla on maakaapeliverkon huono muunneltavuus käyttöpaikkojen siirtyessä tai käyttötavan muuttaessa tarvittavaa sähkötehoa. Niillä alueilla, joissa maaperä suosii maakaapelointia, on jo siirrytty merkittävissä määrin pois pylväsasennuksista. Samalla paranee asuinympäristömme kahtakin kautta: vanhojen pylväiden poistuminen selkeyttää osaltaan elinympäristöämme ja vanhan suolakyllästetyn pylväskannan oikeaoppisen hävittämisen jälkeen ei synny enää uusia jäteongelmia maakaapeloinnin käytön myötä. Kaikkiaan jakeluverkollamme on vielä yli pylvästä, joten muutostyö on väistämättä hidas prosessi. Vesa Selikare varatoimitusjohtaja 6 7

5 Energiatehokkuus ja ympäristöasiat Vastuullisena energiayhtiönä Mäntsälän Sähkölle ympäristöasiat ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Vuoden 2008 alkupuolella Mäntsälän Sähkö liittyi energiapalveluiden toimenpideohjelmaan. Toimenpideoh jelman tavoitteena on toteuttaa yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkuustoimia, jotka edesauttavat energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktii vin mukaisen 9 % energiansäästötavoitteen saavuttamista vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimenpideohjelma sisältää myös oman energiankäytön tehostamisvaatimuksia. Mäntsälän Sähkö on asettanut tehostamistavoitteet sekä sähkön siirron ja jakelun että kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon osalta. Tehostamistavoite on vuoden 2016 loppuun mennessä 5 prosenttia. Energian tehostamistavoitteisiin sisältyy tavoitteita myös oman toiminnan osalta. Laadimme toimenpideohjelman tehostamisesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta myös hankintojen ja investointien osalta, yhtenä esimerkkinä kuljetuskaluston hankintaperiaatteet. Jatkossa kaluston hankinnassa huomioidaan erityisesti ympäristöasiat, kuten CO ² -päästöt. Toimialueellamme on nykyisin saatavilla maakaasua liikennepolttoaineena, joten sen käyttöä pyritään suosimaan edullisempana ja erityisesti puhtaampana polttoaineena. Toimenpideohjelmaa varten on työn alla erillinen suunnitelma, jossa eri toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi on kirjattu toteuttamisaikatauluineen. Toimenpideohjelman yhtenä velvoitteena on vuosittainen raportointi toteutuneista toimenpiteistä työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Ympäristöasiat ovat luonnollinen osa energiayhtiön liiketoimintaa. Tuotteissa ympäristövaihtoehtona on esimerkiksi LuontoWatti-sähkö, joka tuotetaan paikallisesti Halkiankosken ja Naarkosken vesivoimalaitoksillamme. Kosket, joissa voimalaitokset sijaitsevat ovat olleet valjastettuja satoja vuosia ja olemme entisöineet rakennukset samalla kun koneistot uusittiin nykyaikaisiksi. Naarkoskella vanhat koneistot on lisäksi museoitu ja laitoksella käykin paljon mm. koululaisryhmiä tutustumassa vesivoiman tuotantoon. Kaikki LuontoWatti tuotteesta saadut tuotot menevät kestävän kehityksen tukirahastoon. Asiakkailtamme kerätään ehdotuksia varojen käytöstä. Vuonna 2008 tukitoi miin kuului esi merkiksi tuki Mäntsälän Sälinkäällä sijaitsevan Vähäjärven hapettamiseksi. Eeva Saarinen myynti-insinööri 9

6 Sähköverkkoliiketoiminta Yhtiön verkkoliiketoiminta huolehtii sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja suunnittelusta sekä verkon käyttötoiminnasta. Keskeisimpänä tehtävänä on sähkön jakeluvarmuudesta huolehtiminen. Siihen liittyy jatkuva verkoston kunnossapito, tarkastus- ja raivaustoiminta. Verkkoliiketoiminta sisältää myös verkoston uudisrakentamisen, korjauksen ja sähkön laadun valvonnan sekä mittaroinnin ja vikapalvelun. Sähkön kulutuksessa kulunut vuosi oli poikkeuksellinen, sillä sähkön kokonaiskulutus laski maassa 3,8 %. Tähän johti etupäässä loppuvuodesta voimakkaasti kansantalouttamme ravistellut kansainvälinen taantuma. Pieneltä osalta suuntaan vaikutti myös normaalia lämpimämpi vuosi, joka pienensi lämmitysenergian käyttöä. Monien sähköyhtiöiden pienenevän siirtomäärän rinnalla oman yhtiömme lievästi positiivinen kasvu oli hyvä saavutus, huomioiden erityisesti edellisen vuoden reilun 10 % kasvupyrähdys. Sähkön siirto oli vuositasolla yli 318 milj. kilowattituntia. Aikaisempina vuosina keskimääräinen sähkönsiirron kasvu on vaihdellut 1,4-6,4 % välillä vuodessa. Sähköliittymien tilausmäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna noin 15 %. Vuoden aikana liitettiin kaikkiaan 149 uutta käyttöpaikkaa verkkoomme. Edellisten vuosien liittymämääristä jäätiin uudisrakentamisen hiljennyttyä loppuvuodesta huomattavasti taantuman seurauksena. Verkostoinvestointeja tehtiin hieman edellisiä vuosia rauhallisempaan tahtiin. Vuoden aikana uusittiin valvomon käytönvalvontajärjestelmän, jolla valvotaan yhtiön sähköasemia ja kauko-ohjattavia erotinasemia. Uusi järjestelmä on osa Keravan Energian ja Porvoon Sähköverkon kanssa yhteistyössä hankittua valvontajärjestelmää. Muut investoinnit keskittyivät verkoston uudisrakentamiseen ja vanhan verkoston uusimiseen. Verkoston uudisrakentamisen tarve syntyy uusien liittyjien liittyessä verkkoon ja tarpeesta parantaa olemassa olevia siirtoyhteyksiä. Vanhan verkoston uusiminen liittyy verkoston kunnon parantamiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon. Investoinneilla halutaan lisätä sähköverkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta. Materiaalien ja työn kustannusten voimakas nousu heijastui myös yhtiön verkonrakennus- ja käyttökustannuksiin. Viime vuosina lisättiin huomattavasti maakaapeliverkon rakentamista. Tämä mm. ympäristön viihtyisyyttä parantava rakentami nen kohottaa myös sähkön laatua vähentämällä sähkönjakelun alttiutta säätiloista johtuville häiriöille. Jakeluverkon käyttövarmuus Vuoden aikana koettiin yksi laajempi sähkönjakeluverkkoon koh distunut häiriö. Martti-päivän myrsky aiheutti jakelualueen eteläosiin laajan sähkönjakeluhäi riön, joka kesti 4-8 tuntia. Verkostoon aiheutuneet vauriot saatiin kuitenkin korjattua olosuhteisiin nähden nopeasti. Asiakkaiden kokema sähkön laatu on vuosien mittaan parantunut merkittävästi. Viime vuosina jakeluverkkomme häiriöt olivat merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon. Kolmena viimeisimpänä vuotena häiriöaika jäi vuositasolla alle yhden tunnin. Mittarien etäluenta Sähkö- ja kaukolämpömittausten etäluentapalvelusta käynnistyi yhteisprojekti Keravan Energia Oy:n, Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Porvoon Energia Oy:n kanssa. Osapuolten tavoittee na on löytää palveluntarjoaja, joka hoitaa etä luen tapalvelut kustannustehokkaasti ja avustaa mittarien ja asennusten kilpailuttamisessa. Etäluenta mahdollistaa asiakkaiden sähkönkulutuksen reaaliaikaisen luennan ja palveluoh jaukset. Timo Korpelainen verkkopalvelupäällikkö Viime vuosina jakeluverkkomme häiriöt olivat merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon

7 Sähkön myynti ja hankinta Vuonna 2008 tukkusähkön hinnoissa koettiin suuria vaihteluja. Vuoden alusta hinnat nousivat voimakkaasti syyskuuhun saakka, mistä hinnat lähtivät laskuun. Hintojen kehitykseen vaikuttivat keskeisesti polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä pohjoismaisen vesiresurssin tilanteen kehitys. Sähkön loppuasiakasmyynti vuonna 2008 oli 152 GWh, mikä oli yhtä suuri kuin edellisenä vuotena. Uutena sähkön myyntituotteena lanseera ttiin LuontoWatti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa Mäntsälän Sähkön museovesivoimalaitoksilla tuotettua sähköä. Sähkön hankinnasta voimalaitososuuksien sähkö vastasi noin kolmasosaa. Omien museovesivoimalaitosten osuus hankinnasta oli noin 2 %. Loppuosan sähköstä hankittiin markkinahintaisena. Näkymät vuodelle 2009 On oletettavaa, että kilpailu sähkön myynnissä tulee kiristymään entisestään. Menestyäksemme sähkön myynnissä panostamme myyntitoiminnan kehittämiseen. Kehitys kohteina ovat muun muassa myyntiprosessi sekä tarjottavat tuotteet ja palvelut. Yleinen taloudellinen epävarmuus näkyy myös sähkökaupassa. Epävarmuu den kasvaessa korostuu riskienhallinnan rooli. Tulevaisuuden haasteena on pitää riskit hyväksyttävällä tasolla, mutta luoda samalla mahdollisuudet menestyä sähkökaupassa. Tähän pyritään aktiivisella toiminnalla ja toimintojen jatkuvalla kehittämisellä. Juha Voho energiapäällikkö MWh Markkinasähkö Osuusvoimalaitokset ja osuushankinta Oma tuotanto, Naarkosken ja Halkiankosken vesivoimalaitokset 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Sähkön hankinta vuonna

8 Kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminta Mäntsälän Sähkön ja St1 yhteistyön tuloksena maakaasun tankkausaseman ava jaisia vietettiin 19.12, jolloin asemalla kävi yli 500 tankkaajaa, joista 30 oli maakaa suautoilijoita. Liiketoiminnassa keskityttiin kaukolämmön ja maakaasun käytön lisäämiseen putkiverkostoja rakentamalla ja investoimalla kasvua tukeviin hankkeisiin. Näistä suurimpana oli ajoneuvojen maakaasuntankkausaseman rakentaminen yhdessä St1 huoltoasemaketjun kanssa. Tankkausaseman sijoituspaikaksi valittiin Mäntsälän Lahdentie 23 toiminnassa oleva huoltoasemakompleksi. Mäntsälän Sähkön ja St1 yhteistyön tuloksena maa kaasun tankkausaseman avajaisia vietettiin 19. joulukuuta, jolloin asemalla kävi yli 500 tankkaajaa, joista kolmisenkymmentä oli maakaasuautoilijoita. Kapulin alueelle varalämpökeskukseksi siirrettiin Makasiinitiellä varalla ollut konttilämpökeskus. Laitoksella tuotettiin kesä ajan kaukolämpö Kapulin alueelle. Pääpolttoaineena varalaitoksessa on maakaasu sekä varalla kevytöljy. Kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin kilometri, josta suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Arvonpellon ja Mustamäen välinen siirtojohto sekä linja-autoasemalta Meijerintielle rakennettu jakeluputki ja Sepäntien jakeluputki. Yhtiömuotoisen asuinrakentamisen johdosta liitettiin muutamia uusia kiinteistöjä kaukolämpöverkkoon. Putkiverkon perusparannustöitä suoritettiin edellisien vuosien tapaan. Maakaasuverkon rakentaminen keskittyi yritysalueille rakentuvien hallien liittämiseksi maakaasuverkkoon. Lisäksi maakaasutankkausaseman putkityöt ja maakaasun jakeluputkiston käyttövarmuuden ylläpitämiseen liittyvät muutokset toteutettiin. Kaukolämpö- ja maakaasuenergian myynti kasvoi ennustettua vähemmän leudon talven johdosta. Myyntihintoja jouduttiin korottamaan polttoaineiden hinnan noustua huomattavasti keväällä. Kaukolämpöpotentiaalista tehtiin koko toiminta-alueen kattava selvitys, jota hyödynnetään liiketoiminnan lisäämiseen. Selvitystä käytetään pohjana kunnan viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden kanssa huomioimaan kaukolämpö kaavoituksessa sekä elinkeinopolitiikassa. Tähtäimenä on edelleen kaukolämpöenergian tuottaminen sähkön ja lämmön yhteistuotantona tulevaisuudessa. Kärkölän kunnan sekä Koskipower Oy:n kanssa yhteistyössä on neuvoteltu kaukolämpöyhtiön perustamisesta Kärkölään. Yhtiön tarkoituksena on myydä ja siirtää kaukolämpöä Järvelän taajamassa. Timo Vuorinen kaukolämpöpäällikkö 14 15

9 MSOYNET - laajakaistaliiketoiminta MSOYNET on Mäntsälän Sähkön tietoliikenneverkko, joka perustuu langattomaan WLAN ja WiMAX -radio tekniikkaan. Osassa verkkoa on tarjolla myös perinteiseen ADSL -tekniikkaan perustuvat laajakaistapalvelut. Näiden langallisten ja langattomien access tekniikoiden taustalla on laaja oma valokuituverkkomme. Tietoliikenneverkon rakennus aloitettiin vuonna 2000 yhteistyössä Radionet Oy:n kanssa. Uusi verkko oli valmistuessaan ensimmäinen koko kuntataajaman kattanut laajakaistainen langaton verkko. Kuluneiden vuosien aikana verkkoa on laajennettu useaan otteeseen. Vuonna 2004 valmistui haja-asutusalueen langaton verkko, joka mahdollistaa yhteydet lähes koko Mäntsälän kunnan sekä osittain myös naapurikuntien puolella. Tekniikoiden suhteen vaihtoehtoja on myös tullut lisää tietoliikenneverkon laajennettua vuonna 2005, tällöin aloimme tarjota useilla alueilla ADSL -tekniikkaan perustuvia liittymäratkaisuja. Valokuituun perustuvat yritysliittymät ovat olleet saatavilla toiminnan aloituksesta lähtien ja vähitellen näiden tarve tulee lisääntymään myös kuluttajaasiakkaiden parissa. Vuosi 2008 oli tietoliikennepalvelun osalta melko haastava niin markkinoiden kuin verkonrakennuksen osalta. Kilpailijoiden markkinoille tuomat mobiililaajakaistat eli mokkulat ovat merkittävästi kasvattaneet suosiotaan kuluneen vuoden aikana. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kuluneen vuoden aikana kasvumme oli lähes edellisvuoden tasoa. Uskomme, että kasvu tulee jatkumaan vahvana myös vuonna 2009 uusien palveluiden kehittämisen ja toiminnan laajentamisen myötä. Meille kaikkein tärkeintä on hyvät asiakas- ja tukipalvelut, sillä olemme paikallinen vaihtoehto ja toimintamme ylittää kansallisten yritysten palvelutason. Tarjoamme parasta paikallista palvelua ja olemme lähellä asiakasta. Verkon nykytila WLAN -verkko kattaa tällä hetkellä keskustan ja haja-asutusalueella suuremmat kyläkeskittymät. Hajaasutusalueen MSOYNET X -verkon WiMAX -päivitys valmistui syksyllä Tämän päivityksen jälkeen on mahdollista tarjota entistä nopeampia yhteyksiä alueen kuluttajille aiempaa suuremmalla alueella. Käytännössä verkon tehokas peittoalue kasvoi moninkertaiseksi aikaisempaan WLL -tekniikkaan verrattuna. Tietoliikenneverkon peitto kattaa tällä hetkellä Mäntsälän kunnan sekä alueita Pohjois-Pornaisissa, Tuusulan Kellokoskella sekä Hyvinkään Kaukasissa. Tulevaisuuden suhteen uskomme valo kuidun käytön edelleen lisääntyvän, sillä tulevat HDTV palvelut vaativat suurta kapasiteettia liittymältä. Tätä eivät pääsääntöisesti nykyiset laajakaistaliittymät pysty tarjoamaan, varsinkaan mobiililaajakaistat. Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä suuren osan Mäntsälän keskustaa. Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä suuren osan Mäntsälän keskustaa. Runkoyhteys Hyökännummelle sekä siitä edelleen Kellokosken puolelle kulkee Hirvihaaran ja Ohkolan halki. Tämä mahdollistaa jatkossa esi merkiksi paikallisten vesiosuuskuntien liittämisen reitin varrelta verkkoon nopealla yhteydellä sekä Kuitu Kotiin -ratkaisuiden laajentamisen uusille alueille. Valokuituliittymiä on saatavilla yrityskäyttöön koko kuituverkon alueella. Kuluttajille suunnatut Kuitu Kotiin -liittymät ovat tulleet tarjolle vuoden 2008 aikana, ensimmäisenä Männikön alueella. Ismo Heiliö tietoliikennepäällikkö 16 17

10 Talous Henkilöstö Liikevaihto jatkoi kasvuaan Henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla Henkilökunnan rakenne Mäntsälän Sähkön liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ollen 19,1 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 21,8 % (15,7 M vuonna 2007). Toiminnalle haetaan kasvua myös tulevina vuosina niin asiakasmäärän kuin uusien liiketoiminta-alueidenkin kautta. Mäntsälän kunnan muuttovoittoisuus luo myös positiivisia mahdollisuuksia. Liikevoitto parani Liikevoitto vuodelta 2008 oli 1,2 miljoonaa euroa (864 t vuonna 2007). Voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja saatiin 713 tuhatta euroa ja tilikauden voitoksi 487 tuhatta euroa (800 t vuonna 2007). Varastologistiikkaa kehitettiin Varaston osalta siirryttiin huhtikuun alusta uuteen toimintamalliin, kun sopimus kaupintavarastosta tehtiin Elektroskandia Oy:n kanssa. Oma varasto saatiin vuoden kuluessa käytetyksi verkon tarpeisiin lähes kokonaan, jolloin vaihto-omaisuuden arvo näiltä osin pieneni 222 t. Investoinnit kohdistuivat jakeluverkkoon Kahden ennätyksellisen vuoden jälkeen palattiin investoinneissa normaalille tasolle. Investointeja tehtiin vuonna 2008 yhteensä 3,4 miljoonan euron edestä (8,0 M vuonna 2007). Pääosin ne kohdistuivat sähkönjakeluverkon uudistamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2009 suun nitellut investoinnit ovat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmiä hyödynnetään yhä tehokkaammin Painopiste talouden kehittämisessä yrityksen sisällä on tulevina vuosina tietojärjestelmien hyödyntämisessä entistä tehokkaammin sekä prosessien selkiyttämisessä. Liiketoimintojen strategisia tavoitteita tuetaan lisäämällä talousinformaatiota ja helpottamalla sen saatavuutta ja analysointia. Verkostoitumalla haetaan lisäksi kustannusetua erilaisiin hankintoihin ja toimintaan. milj Liikevaihdon kehitys Osakeomistukset Mäntsälän Energia Oy 100,0 % Mäntsälän Yrityskehitys 30,0 % Tripower Oy 25,0 % ESV Tuotanto Oy 12,9 % Etelä-Suomen Voima Oy 9,6 % Voimatori Oy 6,4 % Mäntsälän Jäähalli 2,0 % Mäntsälän Sähkön henkilöstön ja -kehittämisen lähtökohdat on määritelty vuoden 2007 lopussa valmistuneessa henkilöstösuunnitelmassa. Vuonna 2008 henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on ollut henkilöstöstrategian mukaisesti työyhteisön ja esimiestyön kehittäminen. Erityisesti koulutuksissa on korostettu henkilöjohtamisen valmiuksien kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä. Työssä jaksamista on tuettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa on toteutettu tarjoamalla henkilöstölle liikunta-aktiviteetteja, mm. ohjattu jumppatunti, sählyvuoro, kaukalopallovuoro sekä maksuttomia hierontapalveluja paikallisessa kuntokeskuksessa. Toimintavuonna koko henkilöstö osallistui myös liikunnalliseen kunnon testauspäivään Vierumäen Urheiluopistolla. Joulukuussa teetettiin edellisen vuoden tapaan henkilöstötutkimus koskien henkilöstön työtyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta. Kyselyn toimitti ulkopuolinen asiantuntija Psycon Oy. Tulokset olivat edellisvuoteen verrattuna parantuneet huomattavasti. Kokonaistyytyväisyys oli erittäin korkea kaikissa henkilöstöryhmissä. 95 % Psyconin tutkimuksissa mukana olleista organisaatioista sijoittui tulostemme alapuolelle. Tulosten pohjalta yrityksen uusittu organisaatio koetaan yhtenäiseksi ja selkeäksi ja henkilöstön keskuudessa on hyvä sisäinen yhteishenki liiketoimintojen välillä Mäntsälän Sähkön palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 49 henkilöä. Näistä vakituisia työntekijöitä oli 43 ja määräaikaisia 6 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä on 2 henkilöä ja määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä 1. Keski-ikä on noin 39 vuotta. Yhtiön organisaatio jakaantuu verkkoliiketoimintaan, sähkön myyntiliiketoimintaan, energialiiketoimintaan, kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintaan, laajakaistaliiketoimintaan sekä asiakaspalvelutiimiin ja taloushallintopalveluihin. Teknisiä toimihenkilöitä oli 18 (37 %), muita toimihenkilöitä 16 (32 %) ja asentajia 15 (31 %). Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Yhtiön energiapäällikkö on vaihtunut toimintavuonna ja yhtiöön on palkattu talouspäällikkö. Sairauslomapäiviä kertyi 263 työpäivää, joka oli keskimäärin 2,5 %. Sairaspoissaolot ovat puolittuneet edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Poissaoloa vaativia työtapaturmia oli kertomusvuonna 1. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee jäämään arviolta 9 henkilöä vanhuuseläkkeelle. Katri Kilpi henkilöstösihteeri Hanna Sölli talouspäällikkö Henkilömäärät ikäluokittain (kpl) 18 19

11 Emoyhtiön tuloslaskelma ( ) ( ) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos (lis.-,väh.+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

12 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tase VASTAAVAA ( ) ( ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA ( ) ( ) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

13 Mäntsälän Sähkö Oy, Sepäntie 3, Mäntsälä Puh. (019) , faksi (019)

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot