Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE OHJEISTUS 2014

2 1. Osuuskunta Tradeka Osuuskunta Tradeka on valtakunnallinen Suomessa toimiva Osuuskunta, jonka omis- tavat Osuuskunnan jäsenet. Osuuskunta Tradeka jatkaa vuonna 1917 perustetun Suomen Osuustukkukauppa OTK:n toimintaa. Osuuskunta Tradeka toimii hallinnointiosuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen kokonaan tai osittain omistamiensa yritysten sekä yhteistyöyritysten kautta. Osuus- kunnan tuottamat jäsenpalvelut sekä muut Osuuskunnan toiminnan kulut katetaan Osuuskunnan Tradeka- Yhtiöt Oy:stä ja muusta liiketoiminnasta saamilla tuloilla. 2. Corporate Governance ohjeistus Tässä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance - ohjeistuksessa kuvataan Osuus- kunta Tradekan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradekassa. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä Osuuskunta Tradekan toiminnan läpinäkyvyyttä, sekä parantaa tiedonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Corporate Governance ohjeistuksessa määritellään Osuuskunta Tradekan keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden ja omistusyhteysyritysten omistajaohjauksessa noudatettavat keskeiset periaatteet, johdon palkkaus- ja palkit- semisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja ris- kienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tra- dekan henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. Osuuskunta Tradekan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance ohjeistuksen noudattamisesta Osuuskunta Tradekassa. 3. Sovellettavat säännökset Osuuskunta Tradeka on suomalainen Osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee Osuus- kuntalaki ja muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemmantasoiset säädökset. Kes- keinen Osuuskunta Tradekan tytär- ja omistusyhteysyhtiöiden toimintaa sääntelevä laki on osakeyhtiölaki. Lisäksi Osuuskunta Tradekan toimintaa sääntelee Osuuskunta Tradekan säännöt. Osuuskunta Tradeka noudattaa keskeisiä suomalaisia corporate governance - suosituksia osuuskuntamuotoisen yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen. 1 Comply or explain - periaatteen mukaisesti merkittävimmät poikkeamat suosituksista perustelui- neen on jäljempänä erikseen mainittu. 1 Osuuskunnan hallinnoissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallin- nointikoodia (tällä hetkellä Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2010 julkistama Suomen listayh- tiöiden hallintakoodi (Corporate Covernace) 2010 sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama suositus Corporate Governance ohjeistuksen soveltamisesta listaamattomiin yhtiöihin, mm. laajasti omistettuihin valtakunnallisiin osuuskuntiin. Tässä ohjeessa comply or explain - periaatteen mukaisesti selostetuissa poikkeuksissa mainitut viittaukset nimenomaisiin suosituksiin viittaavat vuoden 2010 Cor- porate Covernance suositukseen. 2

3 4. Keskeiset hallintoelimet Osuuskunta Tradekan hallintoelimet ovat edustajisto, hallitus ja toimitusjohtaja. Pää- töksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tässä ohjeessa myöhemmin mainitut toimielimet Edustajisto Edustajisto on Osuuskunnan jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttävä elin niissä asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Osuuskunnan vaalit, joissa Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajis- ton Osuuskunnalle, järjestetään kuuden vuoden välein. Vaalit on järjestettävä siten, että Osuuskunnan jäsenet voivat tehokkaasti käyttää Osuuskunnan jäsenille kuuluvia oikeuksiaan. Edustajistoon kuuluu enintään 110 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Edustajiston kokouk- sessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosittain. Lisäksi edustajisto voi kokoon- tua ylimääräiseen kokoukseen edustajiston tai Osuuskunnan hallituksen niin päättäes- sä. Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle postitse tai sähköistä etäyhteyttä hyödyntäen lähettävälle kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä Osuuskuntalaissa ja Osuuskunta Tradekan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituk- sen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajiston kokouksessa on oltava läsnä Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä päätösvallan turvaava määrä hallituksen jäseniä sekä Osuuskunnan toimitusjoh- taja ja tilintarkastaja. Osuuskunta Tradekan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja näin ollen ohjeistuk- sessa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökokousta koskevista suosituksista (suositukset 1-4,11 ja 52). Edustajiston osalta em. suosituksia noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin. 3

4 4.2. Hallitus Osuuskunta Tradekan hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädän- nön mukaisesti huolehtia Osuuskunnan toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjes- tämisestä. Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jä- senistöä. Henkilöstö valitsee lisäksi yhden edustajan hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka kestää neljä edustajiston kokouskautta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein, en- simmäisen kerran keväällä 2015 alkavan edustajiston kokouskauden päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokouskautta. Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradekan tytär- ja omis- tusyhteysyritysten omistaja- ohjauksesta sekä päättää Osuuskunnan panostuksista Osuuskunnan jäsenetutoimintaan. Lisäksi hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus valitsee Osuuskunnan toimitusjohtajan ja päättää tämän työsuhteen ehdoista sekä valitsee tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen ja päättää tarvittaessa tämän työsuhteen ehdoista. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradekan kehi- tyksestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus päättää myös edustajiston vaalien vaaliajasta ja - piireistä sekä muista sään- nöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin liittyvistä asioista sekä hyväksyy uudet jäse- net Osuuskuntaan. Hallitus on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määri- telty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Osuuskunnan puheenjohtajisto, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja varapu- heenjohtajista valmistelee Osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa mm. nimitys- ja palkkioasioihin liittyen sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa pää- tösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan halli- tus on erikseen niin päättänyt. Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajis- tolle erillisen työjärjestyksen. Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä. Henkilöstöedustajaa lukuunottamatta Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten tu- lee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta ja sen konserniin kuuluvista yhtiöistä. Hallituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Osuuskunta Tradekan hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luotta- musta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen. 4

5 Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradekan tilinpää- töksessä ja Corporate Governance - selvityksessä Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradekan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu hallituksen vastuulle. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus päättää tarvittaessa myös vara- toimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista ehdoista. Osuuskunnan toimitusjohtaja ei osallistu sellaisia asioita koskevaan päätöksentekoon, joissa hän on asemastaan Tradeka- Yhtiöiden toimitusjohtajana tai sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana johtuen tai muusta syystä esteellinen Johtoryhmä Osuuskunnan johtamisessa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajaa avustaa johtoryh- mä, johon kuuluvat Osuuskunnan toimitusjohtajan lisäksi Osuuskunnan talous- ja hal- lintojohtaja, Osuuskunnan sijoitusjohtaja sekä Restel Oy:n toimitusjohtaja. 5. Liike- ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä 5.1. Tradeka- Yhtiöt Oy Yleistä Tradeka- Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävä on hallinnoida Osuuskunta Tra- dekan ydinliiketoimintoja sekä vastata kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden omistajaohjauksesta. Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka- Yhtiöt Oy:n osakkeis- ta. Osuuskunta Tradeka toimii Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, joka tavoittelee Tradeka- Yhtiöt Oy:n omistaja- arvon suotuisaa kehittymistä pitkällä aikavä- lillä Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka osallistuu Tradeka- Yhtiöt Oy:n toimintaa koskevaan päätöksen- tekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoittamisesta Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä vastaa osakeyhtiölain mukai- sesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallitus. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunnan hallitus. 5

6 Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan ja Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjoh- tajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllisesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan kehittymisestä Tradeka- palvelut oy Yleistä Tradeka- palvelut oy on Osuuskunta Tradekan kokonaan omistama tytäryhtiö. Trade- ka- palvelut oy vastaa Osuuskunnan jäsenetu- ja jäsenpalvelutoiminnan operatiivisesta toteutuksesta. Osuuskunta Tradeka vastaa jäsenetutoiminnan kustannuksista ja huo- lehtii Tradeka- palvelut oy:n toiminnan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja yhtiön toiminnan turvaavan rahoitusaseman ylläpidosta. Tradeka- palvelut oy:n hallinnointi perustuu Tradeka- palvelut oy:n hallituksen hyväk- symään Tradeka- palvelut oy:n Corporate Governance ohjeistukseen Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka vastaa Tradeka- palvelut oy:n omistajaohjauksesta. Osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että Tradeka- palvelut Oy:n toimintaa harjoi- tetaan siten, että se täyttää Osuuskunta Tradekan jäsentoiminnalle asetut tavoitteet. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja toimii Tradeka- palvelut oy:n hallituksen pu- heenjohtajana. Osuuskunnan jäsenistön riittävän osallistumisen turvaamiseksi Tradeka- palvelut oy:llä on neuvottelukunta, jonka valitsee Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokous. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunta Tradekan hallitus. Muilta osin Tradeka- palvelut oy:n omistaja- ohjauksesta vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallituk- selle säännöllisesti Tradeka- palvelut oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa muista Tradeka- palvelut oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista AVA instituutti AVA- instituutti on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä (Osuuskun- ta Tradeka, Suomen Lähikauppa Oy ja Restel Oy) henkilöstölle mm. ammatillista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA instituutin toimintaa tukee AVA- instituutin säätiö ja instituutin hallintoa hoitaa AVA instituutin kannatusyhdistys. AVA instituutin säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitavan säätiön hallituk- sen jäsenet nimeää Osuuskunta Tradeka. Sääntöjen mukaan AVA - instituutin hallituk- seen nimitetään vähintään kolme jäsentä. 6

7 Osuuskunta Tradekan hallitus nimittää AVA - instituutin säätiön hallituksen. Hallitus on valittava siten, että se edustaa tasapuolisesti kaikkia AVA - instituutin kannatusyhdis- tyksen jäsenenä olevia yrityksiä. Osuuskunta Tradekan hallitus päättää keskeisistä AVA - instituutin- kannatusyhdistyksen vuosi- tai muuhun kokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradekan linjauksista. Muilta osin Osuuskunnan päätösvallan käytöstä vastaa Osuuskunta Tra- dekan toimitusjohtaja Kuluttajien asemaan liittyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta Sääntöjensä mukaisesti Osuuskunta Tradeka tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoi- mintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa sekä tukee yleis- hyödyllistä toimintaa. Osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunta Tradekan hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödylliseen toimintaan Osuuskunnan edustajiston Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttöä koskevien päätösten puitteissa. Osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta Osuuskunta Tradeka tukee myös Suomen Kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan Sivistysrahaston Osuus- kunta Tradeka- yhtymän rahaston kautta. 6. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja - tarkastus Osuuskunta Tradekan hallitus vastaa siitä, että Osuuskunnan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty luotettavalla tavalla ja on riittävän kattavaa. Osuuskunta Tra- dekan hallitus määrittelee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi- mintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvittaessa käsitellä Osuus- kunnan riskienhallintaa hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille hy- väksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan kassavarat pidetään Osuuskunta Tradekan maksuvalmiuden turvaavalla tasolla siten, että Osuuskunta Tradeka kykenee suoriutumaan maksuvel- voitteistaan ajallaan. 7. Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet Osuuskunta Tradekan johdon palkkaus pidetään yleisesti alalla käytössä olevan palk- kaluokituksen perusteella määriteltynä kilpailukykyisellä tasolla. Osuuskunta Tradekan johdon osalta käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu mm. tulokseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyviin, ennalta määrättyihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan sekä tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkkauksesta ja palkitsemisesta päättää Osuuskunnan hallitus. Toimitusjohta- jan välittömien alaisten palkitsemisesta päättää Osuuskunnan puheenjohtajisto Tra- deka- Yhtiöt Oy:n hallituksen esityksestä. 7

8 Hallitus- ja hallituksen valiokuntatyöskentelystä sekä hallituksen puheenjohtajiston työskentelyyn osallistumisesta maksettavista palkkioista päättää Osuuskunta Trade- kan edustajisto. Kaikki edellä mainitut palkkiot maksetaan rahana. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei saa olla sellaisia omis- tuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johdon mahdolli- suuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradekassa tai ovat omiaan heiken- tämään luottamusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohta- jan sijaisen sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten on ilmoitettava Osuuskunta Tradekan johdon sidonnaisuusrekisteriin vuosittain kaikki sivu- ja luottamustoimensa sekä kaikki sellaiset omistukset, joilla on merkitystä johdon asianmukaisen toiminnan arvioimisen kannalta. Rekisteriin on myös ilmoitettava välittömästi edellä mainituissa sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset. Osuuskunta Tradekan hallituksen tulee arvioida vuosittain johdon sidonnaisuusrekis- teriin ilmoitettujen tietojen perusteella Osuuskunta Tradekan johdon riippumatto- muutta. 8. Tilintarkastus Osuuskunta Tradekan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tili- kaudelle. Osuuskunta Tradekan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan yksi varsinaisen tilintarkastaja ja tälle yksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan on olta- va KHT- tilintarkastaja tai KHT- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Osuuskunnan valvojina ja johtamisen apuna. Osuuskunnan hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradekan liiketoi- minnan harjoittamista koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntynei- tä havaintoja. Osuuskunta Tradekan tilintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan Osuuskunnan tilinpäätöksessä. Osuuskunnan tilintarkastajan on osallistuttava Osuuskunnan edustajiston kokoukseen. 9. Raportointi Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradekan hallintoelimille säännönmukaisesti Osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehit- tymisestä sekä muutoinkin ilman aiheetonta viivytystä informoida hallitusta ja hallitu- sa merkittävistä esiin tulleista Osuuskunta Tradekan liiketoimintaan liittyvistä seikois- ta. Osuuskunta Tradekan tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan vuosittain edustajiston varsinaisen kokouksen kutsun lähettämisen yhteydessä. 8

9 10. Jäsenasiat Yleistä Osuuskunta Tradekan jäsenet päättävät jäsen ja ääni - periaatteella Osuuskunnan toi- minnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjestettävissä Osuuskunta Tradekan vaaleissa. Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ja jäsenistöä edustaa edusta- jisto, joka myös valitsee hallituksen Osuuskunnalle. Jäsenille tarjottavista jäseneduista ja muista jäsenasioista päättävät Osuuskunta Tra- dekan edustajisto, hallitus, Tradeka- palvelut oy:n hallitus ja neuvottelukunta tai Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja asian laadusta riippuen Piirikokoukset Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosittaisten kokousten välillä, pää- sääntöisesti kerran vuodessa alueellisesti koolle kutsuttaviin piirikokouksiin. Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteysyrityk- siin liittyviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin määrätään. 11. Henkilöstöedustus Osuuskunta Tradekan toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoi- minnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henki- löstöllä on oikeus asettaa yksi jäsen Osuuskunta Tradekan hallitukseen. Henkilöstöedustajalla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla hallintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn. 12. Viestintä Osuuskunta Tradeka harjoittaa informatiivista, luotettavaa ja johdonmukaista viestin- tää. Viestinnällä varmistetaan se, että Osuuskunnan jäsenillä, asiakkailla ja muilla si- dosryhmillä on käytössään riittävästi oikeaa tietoa Osuuskunnasta ja sen toiminnasta. Osuuskunta Tradekalla on omat www- sivut osoitteessa joille on koot- tu keskeinen Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvä informaatio. Tämä Corporate Governance - ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Osuuskunta Tradekan kotisivuilla. Lisäksi Osuuskunta Tradekan kotisivuilla julkaistaan vuosittain selostus hyvän hallinnon toteutumisesta Osuuskunta Tradekassa (Corporate Gover- nance selostus). 9

25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement Vuosi 2012 25.4.2012 2 (15) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 4 2.

Lisätiedot

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Hyväksytty TOK:n hallintoneuvostossa 17.6.2014 17.6.2014 2(11) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. TURUN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 3 2. TURUN

Lisätiedot

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. OSUUSKAUPPA KEULA JA S-RYHMÄ... 3 2. OSUUSKAUPPA KEULA... 4 2.1. TEHTÄVÄT... 4 2.2. OSUUSKAUPAN

Lisätiedot

Satakunnan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

Satakunnan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 24.5.2011 1(14) Satakunnan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement 2011 24.5.2011 2(14) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 3 2. SATAKUNNAN

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

Johdanto... 3 1. Osuuskauppa Hämeenmaa ja S-ryhmä... 3 2. Osuuskauppa Hämeenmaa... 4 2.1. Tehtävät... 4 2.3. Johtamisprosessi... 4 2.4.

Johdanto... 3 1. Osuuskauppa Hämeenmaa ja S-ryhmä... 3 2. Osuuskauppa Hämeenmaa... 4 2.1. Tehtävät... 4 2.3. Johtamisprosessi... 4 2.4. Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement 01.01.2012 1 Johdanto... 3 1. Osuuskauppa Hämeenmaa ja S-ryhmä... 3 2. Osuuskauppa Hämeenmaa... 4 2.1. Tehtävät...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa Yleistä Porin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan Porin kaupunginvaltuuston hyväksymiä Porin kaupungin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys 1 Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj 2

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Gov e r nance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositus 54 ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Valoe Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 1 Sovellettavat säännökset... 2 2 Ryhmä- ja konsernirakenne

Lisätiedot

Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014

Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SISÄLTÖ 4 Yhtiökokous 5 Hallitus 6 Hallituksen asettamat valiokunnat 8 Sampo-konsernin johtoryhmä 9 Konsernijohtaja 10 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (corporate governance statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta ja tilinpäätöstä) Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä maaliskuu 2014 Sisältö Yhtiökokous 4 Hallitus 5 Hallituksen asettamat valiokunnat 6 Sampo-konsernin johtoryhmä 8 Konsernijohtaja 9 Sisäinen valvonta Sampo-konsernissa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot