Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE OHJEISTUS 2014

2 1. Osuuskunta Tradeka Osuuskunta Tradeka on valtakunnallinen Suomessa toimiva Osuuskunta, jonka omis- tavat Osuuskunnan jäsenet. Osuuskunta Tradeka jatkaa vuonna 1917 perustetun Suomen Osuustukkukauppa OTK:n toimintaa. Osuuskunta Tradeka toimii hallinnointiosuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen kokonaan tai osittain omistamiensa yritysten sekä yhteistyöyritysten kautta. Osuus- kunnan tuottamat jäsenpalvelut sekä muut Osuuskunnan toiminnan kulut katetaan Osuuskunnan Tradeka- Yhtiöt Oy:stä ja muusta liiketoiminnasta saamilla tuloilla. 2. Corporate Governance ohjeistus Tässä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance - ohjeistuksessa kuvataan Osuus- kunta Tradekan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradekassa. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä Osuuskunta Tradekan toiminnan läpinäkyvyyttä, sekä parantaa tiedonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Corporate Governance ohjeistuksessa määritellään Osuuskunta Tradekan keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden ja omistusyhteysyritysten omistajaohjauksessa noudatettavat keskeiset periaatteet, johdon palkkaus- ja palkit- semisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja ris- kienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tra- dekan henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. Osuuskunta Tradekan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance ohjeistuksen noudattamisesta Osuuskunta Tradekassa. 3. Sovellettavat säännökset Osuuskunta Tradeka on suomalainen Osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee Osuus- kuntalaki ja muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemmantasoiset säädökset. Kes- keinen Osuuskunta Tradekan tytär- ja omistusyhteysyhtiöiden toimintaa sääntelevä laki on osakeyhtiölaki. Lisäksi Osuuskunta Tradekan toimintaa sääntelee Osuuskunta Tradekan säännöt. Osuuskunta Tradeka noudattaa keskeisiä suomalaisia corporate governance - suosituksia osuuskuntamuotoisen yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen. 1 Comply or explain - periaatteen mukaisesti merkittävimmät poikkeamat suosituksista perustelui- neen on jäljempänä erikseen mainittu. 1 Osuuskunnan hallinnoissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallin- nointikoodia (tällä hetkellä Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2010 julkistama Suomen listayh- tiöiden hallintakoodi (Corporate Covernace) 2010 sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama suositus Corporate Governance ohjeistuksen soveltamisesta listaamattomiin yhtiöihin, mm. laajasti omistettuihin valtakunnallisiin osuuskuntiin. Tässä ohjeessa comply or explain - periaatteen mukaisesti selostetuissa poikkeuksissa mainitut viittaukset nimenomaisiin suosituksiin viittaavat vuoden 2010 Cor- porate Covernance suositukseen. 2

3 4. Keskeiset hallintoelimet Osuuskunta Tradekan hallintoelimet ovat edustajisto, hallitus ja toimitusjohtaja. Pää- töksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tässä ohjeessa myöhemmin mainitut toimielimet Edustajisto Edustajisto on Osuuskunnan jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttävä elin niissä asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Osuuskunnan vaalit, joissa Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajis- ton Osuuskunnalle, järjestetään kuuden vuoden välein. Vaalit on järjestettävä siten, että Osuuskunnan jäsenet voivat tehokkaasti käyttää Osuuskunnan jäsenille kuuluvia oikeuksiaan. Edustajistoon kuuluu enintään 110 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Edustajiston kokouk- sessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosittain. Lisäksi edustajisto voi kokoon- tua ylimääräiseen kokoukseen edustajiston tai Osuuskunnan hallituksen niin päättäes- sä. Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle postitse tai sähköistä etäyhteyttä hyödyntäen lähettävälle kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä Osuuskuntalaissa ja Osuuskunta Tradekan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituk- sen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajiston kokouksessa on oltava läsnä Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä päätösvallan turvaava määrä hallituksen jäseniä sekä Osuuskunnan toimitusjoh- taja ja tilintarkastaja. Osuuskunta Tradekan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja näin ollen ohjeistuk- sessa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökokousta koskevista suosituksista (suositukset 1-4,11 ja 52). Edustajiston osalta em. suosituksia noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin. 3

4 4.2. Hallitus Osuuskunta Tradekan hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädän- nön mukaisesti huolehtia Osuuskunnan toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjes- tämisestä. Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jä- senistöä. Henkilöstö valitsee lisäksi yhden edustajan hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka kestää neljä edustajiston kokouskautta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein, en- simmäisen kerran keväällä 2015 alkavan edustajiston kokouskauden päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokouskautta. Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradekan tytär- ja omis- tusyhteysyritysten omistaja- ohjauksesta sekä päättää Osuuskunnan panostuksista Osuuskunnan jäsenetutoimintaan. Lisäksi hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus valitsee Osuuskunnan toimitusjohtajan ja päättää tämän työsuhteen ehdoista sekä valitsee tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen ja päättää tarvittaessa tämän työsuhteen ehdoista. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradekan kehi- tyksestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus päättää myös edustajiston vaalien vaaliajasta ja - piireistä sekä muista sään- nöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin liittyvistä asioista sekä hyväksyy uudet jäse- net Osuuskuntaan. Hallitus on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määri- telty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Osuuskunnan puheenjohtajisto, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja varapu- heenjohtajista valmistelee Osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa mm. nimitys- ja palkkioasioihin liittyen sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa pää- tösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan halli- tus on erikseen niin päättänyt. Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajis- tolle erillisen työjärjestyksen. Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä. Henkilöstöedustajaa lukuunottamatta Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten tu- lee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta ja sen konserniin kuuluvista yhtiöistä. Hallituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Osuuskunta Tradekan hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luotta- musta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen. 4

5 Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradekan tilinpää- töksessä ja Corporate Governance - selvityksessä Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradekan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu hallituksen vastuulle. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus päättää tarvittaessa myös vara- toimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista ehdoista. Osuuskunnan toimitusjohtaja ei osallistu sellaisia asioita koskevaan päätöksentekoon, joissa hän on asemastaan Tradeka- Yhtiöiden toimitusjohtajana tai sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana johtuen tai muusta syystä esteellinen Johtoryhmä Osuuskunnan johtamisessa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajaa avustaa johtoryh- mä, johon kuuluvat Osuuskunnan toimitusjohtajan lisäksi Osuuskunnan talous- ja hal- lintojohtaja, Osuuskunnan sijoitusjohtaja sekä Restel Oy:n toimitusjohtaja. 5. Liike- ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä 5.1. Tradeka- Yhtiöt Oy Yleistä Tradeka- Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävä on hallinnoida Osuuskunta Tra- dekan ydinliiketoimintoja sekä vastata kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden omistajaohjauksesta. Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka- Yhtiöt Oy:n osakkeis- ta. Osuuskunta Tradeka toimii Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, joka tavoittelee Tradeka- Yhtiöt Oy:n omistaja- arvon suotuisaa kehittymistä pitkällä aikavä- lillä Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka osallistuu Tradeka- Yhtiöt Oy:n toimintaa koskevaan päätöksen- tekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoittamisesta Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä vastaa osakeyhtiölain mukai- sesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallitus. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunnan hallitus. 5

6 Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan ja Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjoh- tajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllisesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan kehittymisestä Tradeka- palvelut oy Yleistä Tradeka- palvelut oy on Osuuskunta Tradekan kokonaan omistama tytäryhtiö. Trade- ka- palvelut oy vastaa Osuuskunnan jäsenetu- ja jäsenpalvelutoiminnan operatiivisesta toteutuksesta. Osuuskunta Tradeka vastaa jäsenetutoiminnan kustannuksista ja huo- lehtii Tradeka- palvelut oy:n toiminnan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja yhtiön toiminnan turvaavan rahoitusaseman ylläpidosta. Tradeka- palvelut oy:n hallinnointi perustuu Tradeka- palvelut oy:n hallituksen hyväk- symään Tradeka- palvelut oy:n Corporate Governance ohjeistukseen Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka vastaa Tradeka- palvelut oy:n omistajaohjauksesta. Osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että Tradeka- palvelut Oy:n toimintaa harjoi- tetaan siten, että se täyttää Osuuskunta Tradekan jäsentoiminnalle asetut tavoitteet. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja toimii Tradeka- palvelut oy:n hallituksen pu- heenjohtajana. Osuuskunnan jäsenistön riittävän osallistumisen turvaamiseksi Tradeka- palvelut oy:llä on neuvottelukunta, jonka valitsee Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokous. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunta Tradekan hallitus. Muilta osin Tradeka- palvelut oy:n omistaja- ohjauksesta vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallituk- selle säännöllisesti Tradeka- palvelut oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa muista Tradeka- palvelut oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista AVA instituutti AVA- instituutti on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä (Osuuskun- ta Tradeka, Suomen Lähikauppa Oy ja Restel Oy) henkilöstölle mm. ammatillista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA instituutin toimintaa tukee AVA- instituutin säätiö ja instituutin hallintoa hoitaa AVA instituutin kannatusyhdistys. AVA instituutin säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitavan säätiön hallituk- sen jäsenet nimeää Osuuskunta Tradeka. Sääntöjen mukaan AVA - instituutin hallituk- seen nimitetään vähintään kolme jäsentä. 6

7 Osuuskunta Tradekan hallitus nimittää AVA - instituutin säätiön hallituksen. Hallitus on valittava siten, että se edustaa tasapuolisesti kaikkia AVA - instituutin kannatusyhdis- tyksen jäsenenä olevia yrityksiä. Osuuskunta Tradekan hallitus päättää keskeisistä AVA - instituutin- kannatusyhdistyksen vuosi- tai muuhun kokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradekan linjauksista. Muilta osin Osuuskunnan päätösvallan käytöstä vastaa Osuuskunta Tra- dekan toimitusjohtaja Kuluttajien asemaan liittyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta Sääntöjensä mukaisesti Osuuskunta Tradeka tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoi- mintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa sekä tukee yleis- hyödyllistä toimintaa. Osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunta Tradekan hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödylliseen toimintaan Osuuskunnan edustajiston Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttöä koskevien päätösten puitteissa. Osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta Osuuskunta Tradeka tukee myös Suomen Kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan Sivistysrahaston Osuus- kunta Tradeka- yhtymän rahaston kautta. 6. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja - tarkastus Osuuskunta Tradekan hallitus vastaa siitä, että Osuuskunnan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty luotettavalla tavalla ja on riittävän kattavaa. Osuuskunta Tra- dekan hallitus määrittelee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi- mintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvittaessa käsitellä Osuus- kunnan riskienhallintaa hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille hy- väksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan kassavarat pidetään Osuuskunta Tradekan maksuvalmiuden turvaavalla tasolla siten, että Osuuskunta Tradeka kykenee suoriutumaan maksuvel- voitteistaan ajallaan. 7. Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet Osuuskunta Tradekan johdon palkkaus pidetään yleisesti alalla käytössä olevan palk- kaluokituksen perusteella määriteltynä kilpailukykyisellä tasolla. Osuuskunta Tradekan johdon osalta käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu mm. tulokseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyviin, ennalta määrättyihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan sekä tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkkauksesta ja palkitsemisesta päättää Osuuskunnan hallitus. Toimitusjohta- jan välittömien alaisten palkitsemisesta päättää Osuuskunnan puheenjohtajisto Tra- deka- Yhtiöt Oy:n hallituksen esityksestä. 7

8 Hallitus- ja hallituksen valiokuntatyöskentelystä sekä hallituksen puheenjohtajiston työskentelyyn osallistumisesta maksettavista palkkioista päättää Osuuskunta Trade- kan edustajisto. Kaikki edellä mainitut palkkiot maksetaan rahana. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei saa olla sellaisia omis- tuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johdon mahdolli- suuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradekassa tai ovat omiaan heiken- tämään luottamusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohta- jan sijaisen sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten on ilmoitettava Osuuskunta Tradekan johdon sidonnaisuusrekisteriin vuosittain kaikki sivu- ja luottamustoimensa sekä kaikki sellaiset omistukset, joilla on merkitystä johdon asianmukaisen toiminnan arvioimisen kannalta. Rekisteriin on myös ilmoitettava välittömästi edellä mainituissa sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset. Osuuskunta Tradekan hallituksen tulee arvioida vuosittain johdon sidonnaisuusrekis- teriin ilmoitettujen tietojen perusteella Osuuskunta Tradekan johdon riippumatto- muutta. 8. Tilintarkastus Osuuskunta Tradekan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tili- kaudelle. Osuuskunta Tradekan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan yksi varsinaisen tilintarkastaja ja tälle yksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan on olta- va KHT- tilintarkastaja tai KHT- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Osuuskunnan valvojina ja johtamisen apuna. Osuuskunnan hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradekan liiketoi- minnan harjoittamista koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntynei- tä havaintoja. Osuuskunta Tradekan tilintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan Osuuskunnan tilinpäätöksessä. Osuuskunnan tilintarkastajan on osallistuttava Osuuskunnan edustajiston kokoukseen. 9. Raportointi Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradekan hallintoelimille säännönmukaisesti Osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehit- tymisestä sekä muutoinkin ilman aiheetonta viivytystä informoida hallitusta ja hallitu- sa merkittävistä esiin tulleista Osuuskunta Tradekan liiketoimintaan liittyvistä seikois- ta. Osuuskunta Tradekan tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan vuosittain edustajiston varsinaisen kokouksen kutsun lähettämisen yhteydessä. 8

9 10. Jäsenasiat Yleistä Osuuskunta Tradekan jäsenet päättävät jäsen ja ääni - periaatteella Osuuskunnan toi- minnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjestettävissä Osuuskunta Tradekan vaaleissa. Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ja jäsenistöä edustaa edusta- jisto, joka myös valitsee hallituksen Osuuskunnalle. Jäsenille tarjottavista jäseneduista ja muista jäsenasioista päättävät Osuuskunta Tra- dekan edustajisto, hallitus, Tradeka- palvelut oy:n hallitus ja neuvottelukunta tai Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja asian laadusta riippuen Piirikokoukset Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosittaisten kokousten välillä, pää- sääntöisesti kerran vuodessa alueellisesti koolle kutsuttaviin piirikokouksiin. Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteysyrityk- siin liittyviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin määrätään. 11. Henkilöstöedustus Osuuskunta Tradekan toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoi- minnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henki- löstöllä on oikeus asettaa yksi jäsen Osuuskunta Tradekan hallitukseen. Henkilöstöedustajalla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla hallintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn. 12. Viestintä Osuuskunta Tradeka harjoittaa informatiivista, luotettavaa ja johdonmukaista viestin- tää. Viestinnällä varmistetaan se, että Osuuskunnan jäsenillä, asiakkailla ja muilla si- dosryhmillä on käytössään riittävästi oikeaa tietoa Osuuskunnasta ja sen toiminnasta. Osuuskunta Tradekalla on omat www- sivut osoitteessa joille on koot- tu keskeinen Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvä informaatio. Tämä Corporate Governance - ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Osuuskunta Tradekan kotisivuilla. Lisäksi Osuuskunta Tradekan kotisivuilla julkaistaan vuosittain selostus hyvän hallinnon toteutumisesta Osuuskunta Tradekassa (Corporate Gover- nance selostus). 9

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Hyväksytty TOK:n hallintoneuvostossa 17.6.2014 17.6.2014 2(11) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. TURUN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 3 2. TURUN

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016 Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa Corporate Governance Statement 1.1.2016 2 Johdanto Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.2012 Sisäisiä julkaisuja 6/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Corporate Governance selvitys vuodelta 2013 1. Yleistä Osuuskunta Tradeka- yhtymän hallinnointi perustuu Osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymään Corporate Governance - ohjeistukseen, joka perustuu comply

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 2015-2016

Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 2015-2016 1 Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement 2015-2016 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ 4 2. ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Osuuskauppa PeeÄssän hallinnointitapa. Corporate Governance -Statement

Osuuskauppa PeeÄssän hallinnointitapa. Corporate Governance -Statement 1 Osuuskauppa PeeÄssän hallinnointitapa Corporate Governance -Statement 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. ALUEOSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 4 3. ALUEOSUUSKAUPPA... 4 3.1. TEHTÄVÄT... 4 3.2. OSUUSKAUPAN

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 23.5.2011 1(15) Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement 23.5.2011 2(15) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. ALUEOSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 4 2. ALUEOSUUSKAUPPA... 4 2.1.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE)

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) 1 SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt nämä omistajaohjausta koskevat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot