Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Vahvistettu Osuuskunta Tradekan hallituksessa syyskuussa 2014 OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE OHJEISTUS 2014

2 1. Osuuskunta Tradeka Osuuskunta Tradeka on valtakunnallinen Suomessa toimiva Osuuskunta, jonka omis- tavat Osuuskunnan jäsenet. Osuuskunta Tradeka jatkaa vuonna 1917 perustetun Suomen Osuustukkukauppa OTK:n toimintaa. Osuuskunta Tradeka toimii hallinnointiosuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen kokonaan tai osittain omistamiensa yritysten sekä yhteistyöyritysten kautta. Osuus- kunnan tuottamat jäsenpalvelut sekä muut Osuuskunnan toiminnan kulut katetaan Osuuskunnan Tradeka- Yhtiöt Oy:stä ja muusta liiketoiminnasta saamilla tuloilla. 2. Corporate Governance ohjeistus Tässä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance - ohjeistuksessa kuvataan Osuus- kunta Tradekan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradekassa. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä Osuuskunta Tradekan toiminnan läpinäkyvyyttä, sekä parantaa tiedonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Corporate Governance ohjeistuksessa määritellään Osuuskunta Tradekan keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden ja omistusyhteysyritysten omistajaohjauksessa noudatettavat keskeiset periaatteet, johdon palkkaus- ja palkit- semisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja ris- kienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tra- dekan henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. Osuuskunta Tradekan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance ohjeistuksen noudattamisesta Osuuskunta Tradekassa. 3. Sovellettavat säännökset Osuuskunta Tradeka on suomalainen Osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee Osuus- kuntalaki ja muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemmantasoiset säädökset. Kes- keinen Osuuskunta Tradekan tytär- ja omistusyhteysyhtiöiden toimintaa sääntelevä laki on osakeyhtiölaki. Lisäksi Osuuskunta Tradekan toimintaa sääntelee Osuuskunta Tradekan säännöt. Osuuskunta Tradeka noudattaa keskeisiä suomalaisia corporate governance - suosituksia osuuskuntamuotoisen yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen. 1 Comply or explain - periaatteen mukaisesti merkittävimmät poikkeamat suosituksista perustelui- neen on jäljempänä erikseen mainittu. 1 Osuuskunnan hallinnoissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallin- nointikoodia (tällä hetkellä Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2010 julkistama Suomen listayh- tiöiden hallintakoodi (Corporate Covernace) 2010 sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama suositus Corporate Governance ohjeistuksen soveltamisesta listaamattomiin yhtiöihin, mm. laajasti omistettuihin valtakunnallisiin osuuskuntiin. Tässä ohjeessa comply or explain - periaatteen mukaisesti selostetuissa poikkeuksissa mainitut viittaukset nimenomaisiin suosituksiin viittaavat vuoden 2010 Cor- porate Covernance suositukseen. 2

3 4. Keskeiset hallintoelimet Osuuskunta Tradekan hallintoelimet ovat edustajisto, hallitus ja toimitusjohtaja. Pää- töksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tässä ohjeessa myöhemmin mainitut toimielimet Edustajisto Edustajisto on Osuuskunnan jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttävä elin niissä asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Osuuskunnan vaalit, joissa Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajis- ton Osuuskunnalle, järjestetään kuuden vuoden välein. Vaalit on järjestettävä siten, että Osuuskunnan jäsenet voivat tehokkaasti käyttää Osuuskunnan jäsenille kuuluvia oikeuksiaan. Edustajistoon kuuluu enintään 110 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Edustajiston kokouk- sessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosittain. Lisäksi edustajisto voi kokoon- tua ylimääräiseen kokoukseen edustajiston tai Osuuskunnan hallituksen niin päättäes- sä. Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle postitse tai sähköistä etäyhteyttä hyödyntäen lähettävälle kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä Osuuskuntalaissa ja Osuuskunta Tradekan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituk- sen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajiston kokouksessa on oltava läsnä Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä päätösvallan turvaava määrä hallituksen jäseniä sekä Osuuskunnan toimitusjoh- taja ja tilintarkastaja. Osuuskunta Tradekan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja näin ollen ohjeistuk- sessa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökokousta koskevista suosituksista (suositukset 1-4,11 ja 52). Edustajiston osalta em. suosituksia noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin. 3

4 4.2. Hallitus Osuuskunta Tradekan hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädän- nön mukaisesti huolehtia Osuuskunnan toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjes- tämisestä. Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jä- senistöä. Henkilöstö valitsee lisäksi yhden edustajan hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka kestää neljä edustajiston kokouskautta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein, en- simmäisen kerran keväällä 2015 alkavan edustajiston kokouskauden päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokouskautta. Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradekan tytär- ja omis- tusyhteysyritysten omistaja- ohjauksesta sekä päättää Osuuskunnan panostuksista Osuuskunnan jäsenetutoimintaan. Lisäksi hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus valitsee Osuuskunnan toimitusjohtajan ja päättää tämän työsuhteen ehdoista sekä valitsee tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen ja päättää tarvittaessa tämän työsuhteen ehdoista. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradekan kehi- tyksestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus päättää myös edustajiston vaalien vaaliajasta ja - piireistä sekä muista sään- nöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin liittyvistä asioista sekä hyväksyy uudet jäse- net Osuuskuntaan. Hallitus on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määri- telty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Osuuskunnan puheenjohtajisto, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja varapu- heenjohtajista valmistelee Osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa mm. nimitys- ja palkkioasioihin liittyen sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa pää- tösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan halli- tus on erikseen niin päättänyt. Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajis- tolle erillisen työjärjestyksen. Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä. Henkilöstöedustajaa lukuunottamatta Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten tu- lee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta ja sen konserniin kuuluvista yhtiöistä. Hallituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Osuuskunta Tradekan hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luotta- musta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen. 4

5 Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradekan tilinpää- töksessä ja Corporate Governance - selvityksessä Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradekan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu hallituksen vastuulle. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus päättää tarvittaessa myös vara- toimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista ehdoista. Osuuskunnan toimitusjohtaja ei osallistu sellaisia asioita koskevaan päätöksentekoon, joissa hän on asemastaan Tradeka- Yhtiöiden toimitusjohtajana tai sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana johtuen tai muusta syystä esteellinen Johtoryhmä Osuuskunnan johtamisessa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajaa avustaa johtoryh- mä, johon kuuluvat Osuuskunnan toimitusjohtajan lisäksi Osuuskunnan talous- ja hal- lintojohtaja, Osuuskunnan sijoitusjohtaja sekä Restel Oy:n toimitusjohtaja. 5. Liike- ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä 5.1. Tradeka- Yhtiöt Oy Yleistä Tradeka- Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävä on hallinnoida Osuuskunta Tra- dekan ydinliiketoimintoja sekä vastata kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden omistajaohjauksesta. Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka- Yhtiöt Oy:n osakkeis- ta. Osuuskunta Tradeka toimii Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, joka tavoittelee Tradeka- Yhtiöt Oy:n omistaja- arvon suotuisaa kehittymistä pitkällä aikavä- lillä Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka osallistuu Tradeka- Yhtiöt Oy:n toimintaa koskevaan päätöksen- tekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoittamisesta Tradeka- Yhtiöt Oy:ssä vastaa osakeyhtiölain mukai- sesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallitus. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunnan hallitus. 5

6 Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan ja Tradeka- Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjoh- tajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllisesti Tradeka- Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan kehittymisestä Tradeka- palvelut oy Yleistä Tradeka- palvelut oy on Osuuskunta Tradekan kokonaan omistama tytäryhtiö. Trade- ka- palvelut oy vastaa Osuuskunnan jäsenetu- ja jäsenpalvelutoiminnan operatiivisesta toteutuksesta. Osuuskunta Tradeka vastaa jäsenetutoiminnan kustannuksista ja huo- lehtii Tradeka- palvelut oy:n toiminnan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja yhtiön toiminnan turvaavan rahoitusaseman ylläpidosta. Tradeka- palvelut oy:n hallinnointi perustuu Tradeka- palvelut oy:n hallituksen hyväk- symään Tradeka- palvelut oy:n Corporate Governance ohjeistukseen Omistajaohjaus Osuuskunta Tradeka vastaa Tradeka- palvelut oy:n omistajaohjauksesta. Osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että Tradeka- palvelut Oy:n toimintaa harjoi- tetaan siten, että se täyttää Osuuskunta Tradekan jäsentoiminnalle asetut tavoitteet. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja toimii Tradeka- palvelut oy:n hallituksen pu- heenjohtajana. Osuuskunnan jäsenistön riittävän osallistumisen turvaamiseksi Tradeka- palvelut oy:llä on neuvottelukunta, jonka valitsee Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokous. Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka- palvelut oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunta Tradekan hallitus. Muilta osin Tradeka- palvelut oy:n omistaja- ohjauksesta vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallituk- selle säännöllisesti Tradeka- palvelut oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa muista Tradeka- palvelut oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista AVA instituutti AVA- instituutti on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä (Osuuskun- ta Tradeka, Suomen Lähikauppa Oy ja Restel Oy) henkilöstölle mm. ammatillista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA instituutin toimintaa tukee AVA- instituutin säätiö ja instituutin hallintoa hoitaa AVA instituutin kannatusyhdistys. AVA instituutin säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitavan säätiön hallituk- sen jäsenet nimeää Osuuskunta Tradeka. Sääntöjen mukaan AVA - instituutin hallituk- seen nimitetään vähintään kolme jäsentä. 6

7 Osuuskunta Tradekan hallitus nimittää AVA - instituutin säätiön hallituksen. Hallitus on valittava siten, että se edustaa tasapuolisesti kaikkia AVA - instituutin kannatusyhdis- tyksen jäsenenä olevia yrityksiä. Osuuskunta Tradekan hallitus päättää keskeisistä AVA - instituutin- kannatusyhdistyksen vuosi- tai muuhun kokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradekan linjauksista. Muilta osin Osuuskunnan päätösvallan käytöstä vastaa Osuuskunta Tra- dekan toimitusjohtaja Kuluttajien asemaan liittyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta Sääntöjensä mukaisesti Osuuskunta Tradeka tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoi- mintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa sekä tukee yleis- hyödyllistä toimintaa. Osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunta Tradekan hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödylliseen toimintaan Osuuskunnan edustajiston Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttöä koskevien päätösten puitteissa. Osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta Osuuskunta Tradeka tukee myös Suomen Kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan Sivistysrahaston Osuus- kunta Tradeka- yhtymän rahaston kautta. 6. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja - tarkastus Osuuskunta Tradekan hallitus vastaa siitä, että Osuuskunnan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty luotettavalla tavalla ja on riittävän kattavaa. Osuuskunta Tra- dekan hallitus määrittelee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi- mintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvittaessa käsitellä Osuus- kunnan riskienhallintaa hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille hy- väksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Osuuskunta Tradekan kassavarat pidetään Osuuskunta Tradekan maksuvalmiuden turvaavalla tasolla siten, että Osuuskunta Tradeka kykenee suoriutumaan maksuvel- voitteistaan ajallaan. 7. Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet Osuuskunta Tradekan johdon palkkaus pidetään yleisesti alalla käytössä olevan palk- kaluokituksen perusteella määriteltynä kilpailukykyisellä tasolla. Osuuskunta Tradekan johdon osalta käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu mm. tulokseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyviin, ennalta määrättyihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan sekä tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkkauksesta ja palkitsemisesta päättää Osuuskunnan hallitus. Toimitusjohta- jan välittömien alaisten palkitsemisesta päättää Osuuskunnan puheenjohtajisto Tra- deka- Yhtiöt Oy:n hallituksen esityksestä. 7

8 Hallitus- ja hallituksen valiokuntatyöskentelystä sekä hallituksen puheenjohtajiston työskentelyyn osallistumisesta maksettavista palkkioista päättää Osuuskunta Trade- kan edustajisto. Kaikki edellä mainitut palkkiot maksetaan rahana. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei saa olla sellaisia omis- tuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johdon mahdolli- suuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradekassa tai ovat omiaan heiken- tämään luottamusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohta- jan sijaisen sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten on ilmoitettava Osuuskunta Tradekan johdon sidonnaisuusrekisteriin vuosittain kaikki sivu- ja luottamustoimensa sekä kaikki sellaiset omistukset, joilla on merkitystä johdon asianmukaisen toiminnan arvioimisen kannalta. Rekisteriin on myös ilmoitettava välittömästi edellä mainituissa sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset. Osuuskunta Tradekan hallituksen tulee arvioida vuosittain johdon sidonnaisuusrekis- teriin ilmoitettujen tietojen perusteella Osuuskunta Tradekan johdon riippumatto- muutta. 8. Tilintarkastus Osuuskunta Tradekan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tili- kaudelle. Osuuskunta Tradekan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan yksi varsinaisen tilintarkastaja ja tälle yksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan on olta- va KHT- tilintarkastaja tai KHT- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Osuuskunnan valvojina ja johtamisen apuna. Osuuskunnan hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradekan liiketoi- minnan harjoittamista koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntynei- tä havaintoja. Osuuskunta Tradekan tilintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan Osuuskunnan tilinpäätöksessä. Osuuskunnan tilintarkastajan on osallistuttava Osuuskunnan edustajiston kokoukseen. 9. Raportointi Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradekan hallintoelimille säännönmukaisesti Osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehit- tymisestä sekä muutoinkin ilman aiheetonta viivytystä informoida hallitusta ja hallitu- sa merkittävistä esiin tulleista Osuuskunta Tradekan liiketoimintaan liittyvistä seikois- ta. Osuuskunta Tradekan tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan vuosittain edustajiston varsinaisen kokouksen kutsun lähettämisen yhteydessä. 8

9 10. Jäsenasiat Yleistä Osuuskunta Tradekan jäsenet päättävät jäsen ja ääni - periaatteella Osuuskunnan toi- minnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjestettävissä Osuuskunta Tradekan vaaleissa. Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ja jäsenistöä edustaa edusta- jisto, joka myös valitsee hallituksen Osuuskunnalle. Jäsenille tarjottavista jäseneduista ja muista jäsenasioista päättävät Osuuskunta Tra- dekan edustajisto, hallitus, Tradeka- palvelut oy:n hallitus ja neuvottelukunta tai Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja asian laadusta riippuen Piirikokoukset Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosittaisten kokousten välillä, pää- sääntöisesti kerran vuodessa alueellisesti koolle kutsuttaviin piirikokouksiin. Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteysyrityk- siin liittyviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin määrätään. 11. Henkilöstöedustus Osuuskunta Tradekan toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoi- minnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henki- löstöllä on oikeus asettaa yksi jäsen Osuuskunta Tradekan hallitukseen. Henkilöstöedustajalla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla hallintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn. 12. Viestintä Osuuskunta Tradeka harjoittaa informatiivista, luotettavaa ja johdonmukaista viestin- tää. Viestinnällä varmistetaan se, että Osuuskunnan jäsenillä, asiakkailla ja muilla si- dosryhmillä on käytössään riittävästi oikeaa tietoa Osuuskunnasta ja sen toiminnasta. Osuuskunta Tradekalla on omat www- sivut osoitteessa joille on koot- tu keskeinen Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvä informaatio. Tämä Corporate Governance - ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Osuuskunta Tradekan kotisivuilla. Lisäksi Osuuskunta Tradekan kotisivuilla julkaistaan vuosittain selostus hyvän hallinnon toteutumisesta Osuuskunta Tradekassa (Corporate Gover- nance selostus). 9

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016 Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa Corporate Governance Statement 1.1.2016 2 Johdanto Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2015 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 2015-2016

Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 2015-2016 1 Etelä- Karjalan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement 2015-2016 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ 4 2. ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa.

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa. 1 (6) Vahvistettu hallintoneuvostossa 05.11.2015 OSUUSPANKIN OHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön tarkoitus Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston on vahvistettava pankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista,

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin Kepan syyskokous 23.11.2012 Täsmennykset ja/tai muutokset 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta 8 Jäsenmaksu 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. FINPRO RY:N SÄÄNNÖT (rekisteröity 27.4.2015) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot