KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS"

Transkriptio

1 KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS

2 Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta spoo P F Y-tunnus: Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten rakentamista keskustasta etelään Kannuksen alueelle. Tässä selvityksessä on mallinnettu tuulivoimalaitoksista ympäristöön aiheutuvat melutasot sekä tarkasteltu pienitaajuisen melun leviämistä. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden mallinnuksessa on käytetty ympäristölupavaihemenettelyn mukaista tarkempaa Nord2000 laskentamallia, vaikka selvitys on laadittu kaavoitusta varten. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Laitosmallina laskennassa on käytetty Vestas V laitosta, jonka roottorin halkaisija on 126,0 metriä ja napakorkeus 167 metriä. Kannuksen Tuulipuiston melumallinnus Työ on tehty wpd Finland Oy:n omana selvitystyönä ja sen on tehnyt Johanna Bohn. Meluvaikutukset Tuulivoimaloiden ääni syntyy roottorinlapojen aerodynaamisesta äänestä sekä voimalan koneiston osien aiheuttamasta äänestä. Lapojen pyörimisestä aiheutuva ääni on näistä kahdesta haittavaikutustensa kannalta yleensä merkittävämpi. Lisäksi aerodynaaminen äänen osuus kokonaisäänentuotannosta lisääntyy tuulivoimalan koon kasvaessa. Äänen ominaisuudet, kuten voimakkuus, taajuussisältö ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuulivoimaloiden lukumäärästä, niiden etäisyyksistä tarkastelupisteeseen, sekä tuulen nopeudesta ja etenemisestä, ympäröivästä maastosta ja sääoloista. Taustaääni, kuten tuulen tai aaltojen tuottama kohina, vaikuttaa käyntiäänen kuultavuuteen ja samalla sen synnyttämään häiriövaikutukseen. Pienitaajuisia komponentteja sisältäessään ääni voi edetä pitkiä etäisyyksiä vain vähän vaimentuen. Äänen voimakkuutta mitataan desibeliasteikolla Arviointimenetelmät Tero lo Projektipäällikkö wpd Finalnd Oy Melumallinnus on tehty Vestas V126 3,3 MW voimalatyypille. Melulaskennat on tehty Ympäristöministeriön hallinnon ohjeiden 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset on tehty WindPro melulaskentaohjelmalla sekä ISO9213 menetelmällä että siihen sisältyvällä Nord2000 -melulaskentamallilla Nord laskentamalli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptioominaisuudet sekä säätiedot. Tulokset on esitetty ohjearvoihin verrannollisina pitkän ajan keskiäänitasoina (LA-eq meluvyöhykkeet) karttapohjalla. Matalataajuisen ääneen osalta melutasot on laskettu Ympäristöministeriön ohjeen mukaan käyttäen dso 1284 laskentamenetelmää valituissa kohteissa. Mallinnuksen tuloksia verrataan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin (taulukko 2) sekä tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoihin (Ympäristöministeriö 2012) (taulukko 3). Näistä Ympäristöministeriön 2012 antamat suositukset suunnittelussa käytettävistä melun ohjearvoista (taulukko 3) ovat tuoreempina meluvaikutusarvioinnin ensisijainen tavoitenormisto. Vuoden 2012 ohjeet perustuvat pääosin muiden maiden kokemuksiin tuulivoimaloiden tuottaman äänen häiriövaikutuksista ja muissa maissa käytössä oleviin tuulivoimalamelulle annettuihin ohjearvoihin. Tuulivoimalarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat

3 riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Melun ohjearvot Kaista / Hz L eq, 1h / , Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Kyseiset ohjearvot on esitetty taulukossa Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Yleiset melun keskiäänitasojen ohjearvot (VNp 993/1992). Vaikutuskohde Klo 7-22 Klo 22-7 Ulkona L Ae L Ae Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet ) 2) Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 Opetus ja kokoontumistilat 35 Liike ja toimistohuoneet 45 1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. Ympäristöministeriön oppaassa Tuulivoimarakentamisen ohjeet (4/2012) esitetään lisäksi ohjearvoja melulle. Ohjearvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot Ulkona L Ae L Ae 45 Klo ) 4) Klo 22-7 Tulokset ja yhteenveto Nord 2000 laskennat ja ISO mukaisen laskelmien tulokset ovat hyvin linjassa toistensa suhteen. Niiden perusteella Ympäristöministeriön asettamat ohjearvot ylittyvät 0.5 tai 0.6 lähimmällä kesäasunnolla HH04:ssa. Melulaskenta perustuu arvioon suunnitteilla olevasta V 126 turbiinin lähtömelutasosta, jotka on valittu pienemmän samantyyppisen voimalan melutasoista laskemalla. Laskentaan on huomioitu varmuuskerrointa. Näin voidaan olettaa, että todellinen lopputilanne voimalamelun mittauksissa olisi pienempi kuin saadut tulokset. Jos taas vastoin tätä oletusta meluarvot olisivat suurempia, voidaan osaa voimaloista käyttää meluvaimennustoiminnoilla. Melumallinnuksen tiedot Laatija: Johanna Bohn, wpd europe mbh Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Mallinnusohjelman tiedot wpd Finland Oy Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO Maaliskuu 2014 Mallinnusmenetelmä: ISO general ja Nord2000 Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero: - Vestas V126 Nimellisteho: napakorkeus: Roottorin halkaisija: 3,3 MW 167 m 126 m Tornin tyyppi: Putkitorni Laskennan lähtötiedot (Melupäästötiedot; Tuulennopeus ilmoitettu referenssikorkeudella 10 m maanpinnasta) Asumiseen käytettävät alueet, lomasumiseen käytettävät alueet taajamissa, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla Äänitehotaso L WA Tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 107,5 Suurin äänitehotaso L WA : Sen lisäksi on esitetty ohjearvoja matalataajuiselle melulle koskien tunnin taajuuspainottamattomia keskiäänitasoja sisätiloissa. Ohjearvot on esitetty taulukossa. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) 107,5 Äänitehotaso 1/3-oktaaveittain (A-painotettu) kokonaisäänitehotasolla 107,5 : Ääni arvot ovat ekstrapoloitu V112 voimalan äänikaistoista, koska V126 1/3- oktaavista taajuuskaistoja ei ole saatavilla

4 L WA () Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko 4 metriä ISO ja 2 metriä Nord * 10 ISO ja N2000 tasot laskettu häiriintyvissä kohteissa Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 o C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmittauslaitos, Korkeusmalli 2 m 2 m 0,1 m Yht Taajuuskaista (Hz) Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Jos kyllä, niin mitkä voimalat: i X Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona Äänitehotasot L WA m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s 13 m/s Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Tuulenopeus referenssikorkeudella 10 m Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (Amblitudimodulaatio) i i i Ilmakehän stabiilius laskennassa / meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali stabiili sääolosuhde Laskennassa käytetty tuulen tilastollinen jakauma (vain Nord2000) Tuulen suunta Tuulennopeus Tuulen suunta (%) Tuulennopeus (m/s) (%) (m/s) Pohjoinen telä Koillinen Lounas Itä Länsi Kaakko Luode Muu, mikä: tuulennopeus 8 m/s 10 metrin korkeudella, downwind-tilanne Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus X Muu Suunnitteluohjearvot ylittävälle melulle altistuvat kohteet Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asuinrakennukset Lomarakennukset Hoito ja oppilaitokset Virkistysalueet Luonnonsuojelualueet 0 kpl 1 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asuinrakennukset Lomarakennukset Hoito ja oppilaitokset Virkistysalueet Luonnonsuojelualueet 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl

5 Vaihtoehto 1 17x V126 Tuulen suunnan vaikutus melutasoon HH04 osalta (Punainen katkoviiva YM ohjearvo, sininen viiva n2000 laskennan tulos) ISO mukaan laskettu melunleviämiskartta V126 voimalalla Leq, Pienitaajuinen melu sisälla (DSO 1284) HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH , STM:n oppaita 2003:1 Taajuus, Hz WT 1-17 Lomarakennus Asuinrakennus 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) Tuulivoimat V126 Nord2000 ISO HH 01 33,1 33,0 HH 02 32,4 32,3 HH 04 35,5 35,5 HH 07 31,4 30,1 RH 25 34,9 34,8 RH 26 34,3 33,6 Melulaskennan tulosten vertailu eri laskentatavoilla; N2000 ja ISO Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa suhteutettuna STM:n asumisterveysohjeen 2003:1 arvoihin valituissa kohteissa Leq, Pienitaajuinen melu ulkona , Taajuus, Hz Pienitaajuisen melun arvot valituissa kohteissa ulkona HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH 26 STM:n oppaita 2003:

6 Vaihtoehto 2 14x V126 Tuulen suunnan vaikutus melutasoon HH04 osalta (Punainen katkoviiva YM ohjearvo, sininen viiva n2000 laskennan tulos) ISO mukaan laskettu melunleviämiskartta V126 voimalalla Leq, Pienitaajuinen melu sisälla (DSO 1284) HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH , STM:n oppaita 2003:1 Taajuus, Hz WT 1-14 Lomarakennus Asuinrakennus 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) Tuulivoimat V126 Nord2000 ISO HH 01 32,4 32,2 HH 02 32,2 32,0 HH 04 35,6 35,6 HH 07 31,8 30,4 RH 25 31,8 31,6 RH 26 32,7 31,9 Melulaskennan tulosten vertailu eri laskentatavoilla; N2000 ja ISO Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa suhteutettuna STM:n asumisterveysohjeen 2003:1 arvoihin valituissa kohteissa Leq, Pienitaajuinen melu ulkona , Taajuus, Hz Pienitaajuisen melun arvot valituissa kohteissa ulkona HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH 26 STM:n oppaita 2003:

7 Height Check Tuulen suunta Tuulensuunnan prosenttiosuudet (Finnish Windatlas) Maaston kovuuden määrittely Maastoon kovuus on mallinnettu N2000 laskennassa jokaiselle maaston aluetyypille erikseen maanmittauslaitoksen maastomallin perusteella. Alla oleva taulukko näyttää mitä kovuusarvoa on käytetty millekin aluetyypille. Taustakovuus on asetettu luokkaan B, joka vastaa metsän kovuusluokkaa. tuulipuistoalueen korkeustaso-kartta Korkein rakennus 3km Matalin rakennus 3km Korkein ja matalin voimala 1 ja 2 Muut voimalat vaihtoehdoissa 1 ja 2 Nimi Sijainti(TRS-TM35FIN) korkeusasema Korkein voimala Vaihtoehto 2, voimala 13 X = , Y = ,6 m matalin asunto 3 km -- X = , Y = ,4 m Korkeusero 55,2 m Korkein voimala matalin asunto 3 km HH 08 Vaihtoehdot 1 ja 2, voimala 1 Korkeusero X = , Y = X = , Y = ,4 m 107,1 m 43,7 m Object type Suo, helppokulkuinen metsää kasvava Suo, vaikeakulkuinen metsää kasvava hietikko puisto pelto puutarha niitty Suo, helppokulkuinen puuton soistuma turvetuotantoalue kaatopaikka täytemaa urheilu- ja virkistysalue avoin metsämaa varvikko hautausmaa Class B B

8 Kallio - alue Harva louhikko kivikko louhos sorakuoppa Taajaan rakennettu alue Suo, vaikeakulkuinen puuton avoin vesijättöalue Merivesi maatuva vesialue tulva-alue Allas - alue Varastoalue Asuinrakennus,? krs Asuinrakennus, 1-2 krs Asuinrakennus, 3-n krs Liike- tai julkinen rakennus,? krs Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 krs Liike- tai julkinen rakennus, 3-n krs Lomarakennus,? krs Lomarakennus, 1-2 krs Lomarakennus, 3-n krs Teollinen rakennus,? krs Teollinen rakennus, 1-2 krs Teollinen rakennus, 3-n krs Kirkollinen rakennus,? krs Kirkollinen rakennus, 1-2 krs Kirkollinen rakennus, 3-n krs Muu rakennus,? krs Muu rakennus, 1-2 krs Muu rakennus, 3-n krs Järvivesi Vesikivikko Liikennealue Virtavesialue F F F F F F DCIBL - Main Result Calculation: Option 1-17x V126 Noise calculation model: ISO eneral Wind speed: m/s round attenuation: eneral, round factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 Type of demand in calculation: 1: WT noise is compared to demand (DK, D, S, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WT source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 (A) WTs New WT :33 / :19/ Scale 1: Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [(A)] WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,5 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,1 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,2 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,1 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] CH Noise sensitive point: User defined (391) ,8 4,0 35,0 32,2 Yes HH 01 Noise sensitive point: User defined (386) ,6 4,0 35,0 33,0 Yes HH 02 Noise sensitive point: User defined (387) ,4 4,0 35,0 32,3 Yes HH 03 Noise sensitive point: User defined (388) ,0 4,0 35,0 31,7 Yes HH 04 Noise sensitive point: User defined (390) ,1 4,0 35,0 35,5 No HH 05 Noise sensitive point: User defined (389) ,3 4,0 35,0 29,3 Yes HH 06 Noise sensitive point: User defined (382) ,0 4,0 35,0 30,0 Yes HH 07 Noise sensitive point: User defined (383) ,7 4,0 35,0 30,1 Yes HH 08 Noise sensitive point: User defined (385) ,1 4,0 35,0 29,2 Yes HH 09 Noise sensitive point: User defined (384) ,1 4,0 35,0 28,3 Yes RH 01 Noise sensitive point: User defined (396) ,1 4,0 40,0 31,6 Yes RH 02 Noise sensitive point: User defined (394) ,6 4,0 40,0 32,1 Yes RH 03 Noise sensitive point: User defined (400) ,6 4,0 40,0 32,7 Yes RH 04 Noise sensitive point: User defined (401) ,8 4,0 40,0 32,6 Yes RH 05 Noise sensitive point: User defined (402) ,7 4,0 40,0 32,7 Yes RH 06 Noise sensitive point: User defined (398) ,8 4,0 40,0 32,8 Yes RH 07 Noise sensitive point: User defined (403) ,3 4,0 40,0 32,8 Yes RH 08 Noise sensitive point: User defined (399) ,3 4,0 40,0 32,9 Yes RH 09 Noise sensitive point: User defined (404) ,4 4,0 40,0 32,9 Yes RH 10 Noise sensitive point: User defined (405) ,2 4,0 40,0 32,9 Yes To be continued on next page

9 :33 / :33 / 3 DCIBL - Main Result Calculation: Option 1-17x V :19/ DCIBL - Map m/s Calculation: Option 1-17x V :19/ continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] RH 11 Noise sensitive point: User defined (406) ,7 4,0 40,0 33,0 Yes RH 12 Noise sensitive point: User defined (407) ,3 4,0 40,0 33,2 Yes RH 13 Noise sensitive point: User defined (393) ,9 4,0 40,0 33,3 Yes RH 14 Noise sensitive point: User defined (408) ,2 4,0 40,0 33,4 Yes RH 15 Noise sensitive point: User defined (409) ,0 4,0 40,0 33,5 Yes RH 16 Noise sensitive point: User defined (410) ,7 4,0 40,0 33,5 Yes RH 17 Noise sensitive point: User defined (397) ,6 4,0 40,0 33,0 Yes RH 18 Noise sensitive point: User defined (413) ,6 4,0 40,0 33,7 Yes RH 19 Noise sensitive point: User defined (411) ,2 4,0 40,0 33,8 Yes RH 20 Noise sensitive point: User defined (412) ,0 4,0 40,0 33,9 Yes RH 21 Noise sensitive point: User defined (417) ,2 4,0 40,0 33,9 Yes RH 22 Noise sensitive point: User defined (414) ,4 4,0 40,0 34,1 Yes RH 23 Noise sensitive point: User defined (415) ,9 4,0 40,0 34,3 Yes RH 24 Noise sensitive point: User defined (416) ,3 4,0 40,0 34,4 Yes RH 25 Noise sensitive point: User defined (395) ,0 4,0 40,0 34,8 Yes RH 26 Noise sensitive point: User defined (392) ,5 4,0 40,0 33,6 Yes Noise [(A)] 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) 55 (A) Distances (m) WT NSA WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT 11 WT 12 WT 14 WT 13 WT 15 WT 16 WT CH HH HH HH HH HH HH HH HH HH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH New WT km Map: T20, Print scale 1:75.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: Noise sensitive area Noise calculation model: ISO eneral. Wind speed: m/s Height above sea level from active line object

10 :34 / :34 / 2 DCIBL - Main Result Calculation: Option 2-14x V126 Noise calculation model: ISO eneral Wind speed: m/s round attenuation: eneral, round factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 Type of demand in calculation: 1: WT noise is compared to demand (DK, D, S, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WT source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 (A) WTs New WT :19/ Scale 1: Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [(A)] WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] CH Noise sensitive point: User defined (391) ,8 4,0 35,0 29,9 Yes HH 01 Noise sensitive point: User defined (386) ,6 4,0 35,0 32,2 Yes HH 02 Noise sensitive point: User defined (387) ,4 4,0 35,0 32,0 Yes HH 03 Noise sensitive point: User defined (388) ,0 4,0 35,0 31,5 Yes HH 04 Noise sensitive point: User defined (390) ,1 4,0 35,0 35,6 No HH 05 Noise sensitive point: User defined (389) ,3 4,0 35,0 29,3 Yes HH 06 Noise sensitive point: User defined (382) ,0 4,0 35,0 30,3 Yes HH 07 Noise sensitive point: User defined (383) ,7 4,0 35,0 30,4 Yes HH 08 Noise sensitive point: User defined (385) ,1 4,0 35,0 29,5 Yes HH 09 Noise sensitive point: User defined (384) ,1 4,0 35,0 28,4 Yes RH 01 Noise sensitive point: User defined (396) ,1 4,0 40,0 29,6 Yes RH 02 Noise sensitive point: User defined (394) ,6 4,0 40,0 30,1 Yes RH 03 Noise sensitive point: User defined (400) ,6 4,0 40,0 30,1 Yes RH 04 Noise sensitive point: User defined (401) ,8 4,0 40,0 30,0 Yes RH 05 Noise sensitive point: User defined (402) ,7 4,0 40,0 30,1 Yes RH 06 Noise sensitive point: User defined (398) ,8 4,0 40,0 30,3 Yes RH 07 Noise sensitive point: User defined (403) ,3 4,0 40,0 30,2 Yes RH 08 Noise sensitive point: User defined (399) ,3 4,0 40,0 30,3 Yes RH 09 Noise sensitive point: User defined (404) ,4 4,0 40,0 30,2 Yes RH 10 Noise sensitive point: User defined (405) ,2 4,0 40,0 30,3 Yes RH 11 Noise sensitive point: User defined (406) ,7 4,0 40,0 30,3 Yes RH 12 Noise sensitive point: User defined (407) ,3 4,0 40,0 30,5 Yes To be continued on next page... DCIBL - Main Result Calculation: Option 2-14x V :19/ continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] RH 13 Noise sensitive point: User defined (393) ,9 4,0 40,0 30,7 Yes RH 14 Noise sensitive point: User defined (408) ,2 4,0 40,0 30,6 Yes RH 15 Noise sensitive point: User defined (409) ,0 4,0 40,0 30,7 Yes RH 16 Noise sensitive point: User defined (410) ,7 4,0 40,0 30,7 Yes RH 17 Noise sensitive point: User defined (397) ,6 4,0 40,0 30,2 Yes RH 18 Noise sensitive point: User defined (413) ,6 4,0 40,0 30,8 Yes RH 19 Noise sensitive point: User defined (411) ,2 4,0 40,0 30,9 Yes RH 20 Noise sensitive point: User defined (412) ,0 4,0 40,0 31,0 Yes RH 21 Noise sensitive point: User defined (417) ,2 4,0 40,0 30,9 Yes RH 22 Noise sensitive point: User defined (414) ,4 4,0 40,0 31,1 Yes RH 23 Noise sensitive point: User defined (415) ,9 4,0 40,0 31,2 Yes RH 24 Noise sensitive point: User defined (416) ,3 4,0 40,0 31,3 Yes RH 25 Noise sensitive point: User defined (395) ,0 4,0 40,0 31,6 Yes RH 26 Noise sensitive point: User defined (392) ,5 4,0 40,0 31,9 Yes Distances (m) WT NSA WT 01 WT 02 WT 09 WT 04 WT 05 WT 07 WT 03 WT 06 WT 08 WT 10 WT 11 WT 12 WT 14 WT 13 CH HH HH HH HH HH HH HH HH HH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH

11 :34 / :36 / 1 DCIBL - Map m/s Calculation: Option 2-14x V :19/ NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Noise [(A)] Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version New WT Scale 1: Noise sensitive area WTs TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name rated diameter height [m] [kw] [m] [m] WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,5 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,1 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,2 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,1 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed From WTs [m] [m] [m/s] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 33,1 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 32,4 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 31,4 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 34,3 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 34,9 New WT km Map: T20, Print scale 1:75.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: Noise sensitive area Noise calculation model: ISO eneral. Wind speed: m/s Height above sea level from active line object Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 0,0 2 HH 01 30,0 15,1 HH 01 60,0 1,0 HH 01 90,0 0,5 To be continued on next page

12 :36 / :36 / 3 NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH ,0 22,4 HH ,0 28,4 HH ,0 31,7 HH ,0 32,8 HH ,0 33,1 HH ,0 33,1 HH ,0 32,3 HH ,0 30,9 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 0,0 31,7 HH 02 30,0 29,4 HH 02 60,0 27,1 HH 02 90,0 26,9 HH ,0 27,1 HH ,0 29,4 HH ,0 31,0 HH ,0 32,0 HH ,0 32,2 HH ,0 32,4 HH ,0 32,4 HH ,0 32,3 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 0,0 35,5 HH 04 30,0 35,5 HH 04 60,0 35,4 HH 04 90,0 35,5 HH ,0 35,2 HH ,0 34,7 HH ,0 34,3 HH ,0 33,8 HH ,0 33,3 HH ,0 34,3 HH ,0 34,9 HH ,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 0,0 31,3 HH 07 30,0 31,3 HH 07 60,0 29,4 HH 07 90,0 25,6 HH ,0 22,3 HH ,0 21,7 HH ,0 21,8 HH ,0 24,4 HH ,0 29,0 HH ,0 31,4 HH ,0 31,4 HH ,0 31,3 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 0,0 33,9 RH 26 30,0 33,9 RH 26 60,0 33,9 RH 26 90,0 33,9 RH ,0 34,0 RH ,0 34,3 RH ,0 33,0 RH ,0 29,9 RH ,0 28,9 RH ,0 29,5 RH ,0 32,2 RH ,0 34,0 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 0,0 31,8 RH 25 30,0 32,2 RH 25 60,0 33,3 RH 25 90,0 34,3 To be continued on next page... NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] RH ,0 34,7 RH ,0 34,8 RH ,0 34,9 RH ,0 34,8 RH ,0 34,7 RH ,0 34,3 RH ,0 33,6 RH ,0 32,

13 :36 / :36 / 5 NORD Assumptions for NORD2000 calculation Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis NORD Assumptions for NORD2000 calculation Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 NSA: Noise sensitive point: User defined (422)-RH 26 NSA: Noise sensitive point: User defined (423)-RH 25 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version WT: VSTAS V rstr 3rdOc !O! Noise: Third Octave Data - extrapolation from V112 Source Source/Date Creator dited USR :09 Octave data Wind speed LwA,ref [m/s] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] 12,0 107,5 88,2 95,5 98,8 101,1 103,0 99,7 93,4 78,2 NSA: Noise sensitive point: User defined (418)-HH 01 NSA: Noise sensitive point: User defined (419)-HH 02 NSA: Noise sensitive point: User defined (420)-HH 04 NSA: Noise sensitive point: User defined (421)-HH

14 :36 / :36 / 7 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 01 - Noise sensitive point: User defined (418) 0,0 2 30,0 15,1 60,0 1,0 90,0 0,5 120,0 22,4 150,0 28,4 180,0 31,7 210,0 32,8 240,0 33,1 270,0 33,1 300,0 32,3 330,0 30,9 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 02 - Noise sensitive point: User defined (419) 0,0 31,7 30,0 29,4 60,0 27,1 90,0 26,9 120,0 27,1 150,0 29,4 180,0 31,0 210,0 32,0 240,0 32,2 270,0 32,4 300,0 32,4 330,0 32,

15 :36 / :36 / 9 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 04 - Noise sensitive point: User defined (420) 0,0 35,5 30,0 35,5 60,0 35,4 90,0 35,5 120,0 35,2 150,0 34,7 180,0 34,3 210,0 33,8 240,0 33,3 270,0 34,3 300,0 34,9 330,0 35,5 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 07 - Noise sensitive point: User defined (421) 0,0 31,3 30,0 31,3 60,0 29,4 90,0 25,6 120,0 22,3 150,0 21,7 180,0 21,8 210,0 24,4 240,0 29,0 270,0 31,4 300,0 31,4 330,0 31,

16 :36 / :36 / 11 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 25 - Noise sensitive point: User defined (423) 0,0 31,8 30,0 32,2 60,0 33,3 90,0 34,3 120,0 34,7 150,0 34,8 180,0 34,9 210,0 34,8 240,0 34,7 270,0 34,3 300,0 33,6 330,0 32,4 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 26 - Noise sensitive point: User defined (422) 0,0 33,9 30,0 33,9 60,0 33,9 90,0 33,9 120,0 34,0 150,0 34,3 180,0 33,0 210,0 29,9 240,0 28,9 270,0 29,5 300,0 32,2 330,0 34,

17 :36 / :37 / 1 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 26 - Noise sensitive point: User defined (422) NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version New WT Scale 1: Noise sensitive area WTs TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name rated diameter height [m] [kw] [m] [m] WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed From WTs [m] [m] [m/s] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 32,4 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 32,2 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 35,6 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 31,8 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 32,7 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 31, m Map: T20, Print scale 1:50.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: New WT Noise sensitive area Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 0,0 27,0 HH 01 30,0 17,5 HH 01 60,0 2,8 HH 01 90,0 6,2 HH ,0 23,4 HH ,0 28,4 To be continued on next page

18 :37 / :37 / 3 NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH ,0 31,2 HH ,0 32,2 HH ,0 32,4 HH ,0 32,4 HH ,0 31,7 HH ,0 29,9 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 0,0 31,4 HH 02 30,0 28,6 HH 02 60,0 26,0 HH 02 90,0 25,5 HH ,0 26,1 HH ,0 29,3 HH ,0 31,0 HH ,0 31,8 HH ,0 32,0 HH ,0 32,1 HH ,0 32,2 HH ,0 32,0 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 0,0 35,6 HH 04 30,0 35,6 HH 04 60,0 35,5 HH 04 90,0 35,5 HH ,0 35,3 HH ,0 34,7 HH ,0 33,7 HH ,0 32,6 HH ,0 32,7 HH ,0 33,6 HH ,0 34,5 HH ,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 0,0 31,8 HH 07 30,0 31,8 HH 07 60,0 29,6 HH 07 90,0 25,5 HH ,0 22,1 HH ,0 20,7 HH ,0 21,9 HH ,0 26,2 HH ,0 29,7 HH ,0 31,8 HH ,0 31,8 HH ,0 31,8 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 0,0 32,4 RH 26 30,0 32,4 RH 26 60,0 32,4 RH 26 90,0 32,4 RH ,0 32,5 RH ,0 32,7 RH ,0 31,6 RH ,0 28,6 RH ,0 27,0 RH ,0 27,3 RH ,0 30,3 RH ,0 32,3 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 0,0 26,5 RH 25 30,0 27,0 RH 25 60,0 28,8 RH 25 90,0 30,9 RH ,0 31,7 RH ,0 31,8 To be continued on next page... NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] RH ,0 31,8 RH ,0 31,8 RH ,0 31,6 RH ,0 30,8 RH ,0 29,1 RH ,0 27,

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 2.5.2017 Yleistä Wpd

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 25.10.2017 Johdanto Wpd

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus Riikka Arffman wpd Finland 11.8.2016

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Elina Piekkola, Paul Bade wpd Finland Oy 5.2.2019, päivitetty edellisestä versiosta 25.11.2017

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.5.2015

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2014 Viite 1510012267 MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011564 MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS MUSTAISNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS Vastaanottaja Varsinais-Suomen Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.9.2015 Viite 1510020759 002 NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULIVOIMAHANKE MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011291 RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS RIUTANKALLION TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Merituuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.3.2015 Viite 82127026 SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 9.3.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.2.2015 Viite 1510011135 KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3.

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016, tark. 13.10.2016 (lisätty parametritaulukko) Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630 004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2015 Viite 1510004680 003 HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULIVOIMAHANKE,

Lisätiedot

Kaavan 8335 meluselvitys

Kaavan 8335 meluselvitys Kaavan 8335 meluselvitys Hanke: 4022878 Pvm: 10.12.2010, korjattu 21.12.2010 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavamuutosta kiinteistölle VI -93-38. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 001 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2018 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2019 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6.

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.6.2018 Viite 1510017196-009 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.5.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2017 Viite 1510017196 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asakirjayyppi Raportti Paivämäär 30.1.2015 Viite 1510013961 0 SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS 0 RAMBc5LL MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.1.2015 Laatija Arttu

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.10.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot