Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma"

Transkriptio

1 Kulturprogram ÖSTERBOTTEN POHJANMAAN kulttuuriohjelma GODKÄND AV: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, samkommunstyrelsen Österbottens förbund, landskapsstyrelsen HYVÄKSYTTY: Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, kuntayhtymähallitus

2 Innehåll Vision... 3 Åtgärdshelheter Värn om kulturarv Kontinuitet i samarbetet inom museisektorn Synlighet för arkiv och andra. kulturella minnesorganisationer Förstärkning av ordkonsten och mer. synlighet för den österbottniska litteraturen Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen Kultur för kommuner över gränser Främjande av mångkulturella tjänster Ett starkare kulturväsende. i den kommunala förvaltningen Tillgänglighet till fostran och utbildning inom konst och kultur Kulturplaner i alla kommuner Konst ger stimulans Konst och kultur integreras i läroämnen Marknadsföring av kulturevenemang Österbottens kulturportal och -kalender Gemensam produktutveckling. och marknadsföring Samarbete kring kultur i mångahanda former Idéseminarium för regionala kulturaktörer Verksamhet som förenar. kulturellt olikartade befolkningsgrupper Informationscentra Residensverksamhet inom konst och kultur Utkomst genom kultur Regionala nätverk för kulturföretagare Kulturturism som stöder landskapets särdrag Marknadsföring och export. av konst och kultur...22 Sisällys Vision... 3 Toimenpidekokonaisuudet Kulttuuriperinnön vaaliminen Museoalan yhteistyön vakiinnuttaminen Arkistojen ja muiden muistiorganisaatioiden. näkyväksi tekeminen Pohjalaisen sanataiteen vahvistaminen. ja kirjallisuuden esiin tuominen Kulttuuri arjen hyvinvoinnin lähteenä Kulttuuria kuntiin ilman rajoja Monikulttuuristen palvelujen edistäminen Kulttuuritoiminnan vahvistaminen. kuntien hallinnossa Taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuus Kulttuurisuunnitelmat kaikkiin kuntiin Taiteista virikkeitä Taiteen ja kulttuurin integrointi oppiaineisiin Kulttuuritapahtumien markkinointi Pohjanmaan kulttuuriportaali ja -kalenteri Yhteinen tuotekehitys ja markkinointi Kulttuurisesti moninainen yhteistyö Alueellisten kulttuuritoimijoiden. ideaseminaari Kulttuurisesti erilaisia väestöryhmiä. yhdistävä toiminta Tietopalvelupisteet Taide- ja kulttuuriresidenssit Kulttuurista toimeentulo Alueelliset kulttuuriyrittäjäverkostot Maakunnan erityispiirteitä. tukeva kulttuurimatkailu Taiteen ja kulttuurin markkinointi ja vienti...22 Liitteet...23 Bilagor...23

3 VISION I Österbotten är kulturen integrerad som en del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter. VISIO Pohjanmaalla kulttuuri on integroitu osaksi yhteiskuntaa, kaikkien asukkaiden saatavilla on monipuolista kulttuuritoimintaa sekä osaavia taiteen ja kulttuurin tuottajia on laaja kirjo. Åtgärdshelheter Kulturprogram Österbotten omfattar sex åtgärdshelheter. Inom varje helhet har två fyra tyngdpunktsområden för utveckling tagits till närmare betraktande. Vid urvalet av dessa har man beaktat de utvecklingslinjer som godkänts i landskapsstrategin för Österbotten. Toimenpidekokonaisuudet Pohjanmaan kulttuuriohjelma sisältää kuusi toimenpidekokonaisuutta. Kussakin kokonaisuudessa tarkemmin tarkasteltavaksi on valittu kaksi neljä erityistä kehittämisen painopistealuetta. Näiden valinnassa on huomioitu Pohjanmaan maakuntastrategiassa hyväksytyt kehittämislinjaukset. 3

4 1 Värn om kulturarv Nya upplevelser bottnar i traditioner. Under varje tidsperiod skapas kulturarv för kommande generationer. Den österbottniska identiteten och känslan av tillhörighet växer fram ur kulturarvet. För att kunna veta vart landskapet är på väg måste vi veta varifrån vi har kommit. Kännedom om det förflutna och god tillgänglighet till vårt kulturarv ger oss verktyg till att förhålla oss till skeenden i vår samtid. 1 Kulttuuriperinnön vaaliminen Uudet elämykset pohjautuvat perinteisiin. Kullakin aikakaudella luodaan kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Kulttuuriperinnöstä kasvaa maakunnallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne. Jotta voi tietää, mihin suuntaan maakunta on menossa, on tiedettävä, mistä on tultu. Menneisyyden tunteminen ja helposti saavutettava kulttuuriperintö antavat työkaluja nykyajan tapahtumien käsittelemiseksi. Nya upplevelser bottnar i traditioner. För att kunna veta vart landskapet är på väg måste vi veta varifrån vi har kommit. Uudet elämykset pohjautuvat perinteisiin. Jotta voi tietää, mihin suuntaan maakunta on menossa, on tiedettävä, mistä on tultu. För att kulturarvet ska kunna utvecklas och bevaras och delges kommande generationer måste det medvetet synliggöras med lämpliga metoder som skapar engagemang. Regionens kulturuttryck, såsom historiska objekt, kulturmiljöer, bildkonstsamlingar av riksintresse och österbottniska mattraditioner utvecklas och lyfts fram synligt och brett i samarbete mellan professionella kulturaktörer, amatörer, föreningar och turistnäringen i regionen. Kulttuuriperinnön kehittymiseksi ja säilymiseksi sekä jakamiseksi uusille sukupolville sitä on tietoisesti pidettävä esillä soveltuvin sitouttavin menetelmin. Alueen kulttuuri-ilmiöitä kuten historiallisia kohteita, kulttuuriympäristöjä, valtakunnallisesti merkittäviä kuvataidekokoelmia ja maakunnallisia ruokaperinteitä kehitetään ja esitellään laajasti kulttuurialan ammattilaisten, harrastajien, yhdistysten ja matkailualan yhteistyönä. En bred medvetenhet om kulturmiljöer och byggnadstradition samt om det material som finns i museer, arkiv och bibliotek är grundläggande för den österbottniska identiteten. Denna medvetenhet leder till större respekt för kulturarvet och uppmuntrar Laajalle levinnyt tietoisuus maakunnallista identiteettiä kannattelevista kulttuuriympäristöistä ja rakennusperinteestä sekä museoihin, arkistoihin ja kirjastoihin tallennetuista aineistoista lisäävät kulttuuriperinnön arvostusta sekä innostavat vaa- 4

5 invånarna att värna om och att tillämpa kulturarvet i vardagen. Digitalisering av materialet gör det mer tillgängligt och användbart. Tillräckliga ekonomiska förutsättningar skapas för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer samt traditionsmaterial, och olika aktörer samarbetar kring den kunskap och färdighet som behövs härtill. limaan ja hyödyntämään sitä arkielämässä. Aineistojen digitointi parantaa niiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, kulttuuri- ja luonnonympäristöjen sekä perinneaineistojen säilyttämiseksi järjestetään riittävät taloudelliset edellytykset ja tarvittavaa tietotaitoa jaetaan eri toimijoiden yhteistyönä. 1.1 Kontinuitet i samarbetet inom museisektorn I Österbotten finns ett stort antal lokala museer, som upprätthålls av föreningar på frivillig basis. Föreningarnas verksamhet och samarbetet mellan föreningarna har utvecklats under de senaste åren genom några pilotprojekt. De verksamhetsmodeller som tagits fram inom projekten har gett lokalmuseerna goda möjligheter till inbördes samarbete och till att utveckla verksamheten i en kundvänligare och mer extrovert riktning. En viktig målsättning under programperioden är att stöda nya groende samarbetsformer genom mentalt och ekonomiskt stöd liksom genom yrkesmässig museirådgivning så att de lokala museerna kontinuerligt kan utveckla nya samarbetsmodeller. En stor utmaning för de lokala museerna är att de ska profilera sig som unika besöksmål med tillräcklig attraktionskraft för att locka nya besökare. En annan utmaning är att utveckla museernas marknadsföring. På lång sikt är målsättningen en egen regional personresurs i heltidssyssla för de lokala museerna. 1.1 Museoalan yhteistyön vakiinnuttaminen Pohjanmaalla on lukuisia yhdistysten vapaaehtoispohjalta ylläpitämiä paikallismuseoita, joiden toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä on viime vuosina kehitetty muutamilla pilottihankkeilla. Hankkeissa syntyneet uudet toimintamallit ovat saaneet monet paikallismuseoista hedelmälliseen yhteistyöhön toistensa kanssa sekä kehittämään toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja ulospäin suuntautuneemmaksi. Lähivuosien tärkeänä tavoitteena on suunnata niin henkistä kuin taloudellista tukea sekä museoammatillista neuvontaa uusien orastavien yhteistyömuotojen hyväksi siten, että ne voivat kehittyä paikallismuseoiden pysyviksi pitkän tähtäimen yhteistoimintamalleiksi. Lisäksi paikallismuseoiden haasteisiin kuuluu profiloituminen sellaisiksi vierailukohteiksi, jotka omalla ainutlaatuisuudellaan houkuttelevat uusia kävijöitä museoihin. Tärkeässä roolissa onkin paikallismuseoiden markkinoinnin kehittäminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on alueellisen päätoimisen paikallismuseotyöntekijän saaminen. lokala museer och deras upprätthållare paikallismuseot ja niiden ylläpitäjät Österbottens museum professionellt drivna museer Barnkulturnätverket Bark kommunerna Finlands svenska hembygdsförbund Suomen Kotiseutuliitto Pohjanmaan museo ammatillisesti hoidetut museot Lastenkulttuuriverkosto Bark Suomen Kotiseutuliitto Finlands svenska hembygdsförbund 5

6 1.2 Synlighet för arkiv och andra kulturella minnesorganisationer För att kulturarvet ska kunna fortleva och utgöra ett stöd i tider av samhälleliga förändringar bör arkivens, bibliotekens och övriga kulturella minnesorganisationers verksamhet och material vara synligt och lättillgängligt för medborgarna. Det är viktigt att nytt material produceras bland annat för utveckling av den arkiv- och museipedagogiska verksamheten, likaså att man utvecklar verksamheten på nätet och publicerar materialen i digital form. 1.2 Arkistojen ja muiden muistiorganisaatioiden näkyväksi tekeminen Jotta kulttuuriperintö voi elää ja tukea yhteiskunnallisissa muutoksissa, arkistojen, kirjastojen ja muiden muistiorganisaatioiden toiminnan ja aineistojen on oltava kansalaisille näkyvää, helposti lähestyttävää ja saavutettavaa. Keskeistä tavoitteen saavuttamiseksi on mm. materiaalien tuottaminen arkisto- ja museopedagogiseen toiminnan kehittämiseksi sekä verkossa tapahtuva paikkaan sitomaton toiminta ja aineistojen julkaiseminen digitaalisessa muodossa. Inom arkivverksamheten behöver man hjälp med att finna lämpliga tillvägagångssätt och modeller för tillgängliggörande av digitaliserat material på nätet. Kommande utmaningar är även en etiskt hållbar användning av digitalt lättillgängligt material liksom respekt för och ökad kunskap och medvetenhet om upphovsrättigheter. Digitalisoidun aineiston nettisaavutettavuuteen sopivien menettelytapojen ja mallien löytämiseen tarvitaan arkistotoiminnassa tukea. Haasteena on myös digitaalisesti helposti saavutettavien aineistojen eettisesti kestävä käyttö ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen, mitä koskevaa tietoa osaamista ja tietoisuutta tulee lisätä. landskapsarkivet landskapsbiblioteket Österbottens museum maakunta-arkisto maakuntakirjasto Pohjanmaan museo professionellt drivna museer och arkiv Barnkulturnätverket Bark kommunerna musei- och hembygdsföreningar ammatillisesti hoidetut museot ja arkistot Lastenkulttuuriverkosto Bark museo- ja kotiseutuyhdistykset 1.3 Förstärkning av ordkonsten och mer synlighet för den österbottniska litteraturen Den grundläggande undervisningen i ordkonst för barn och unga utvecklas i regionen för att stärka individernas språkkänsla och fantasi, väcka intresset för det egna språkets möjligheter samt ge verktyg för social kompetens och skaparglädje. Ordkonst handlar om både skrivande och muntligt berättande. 1.3 Pohjalaisen sanataiteen vahvistaminen ja kirjallisuuden esiin tuominen Maakunnassa kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua sanataiteen perusopetusta yksilöiden kielitajun ja mielikuvituksen vahvistamiseksi, kiinnostuksen herättämiseksi oman kielen mahdollisuuksiin sekä antamaan työkaluja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja luomisen iloon. Sanataide käsittää sekä kirjoittamisen että suullisen kerronnan. 6

7 I samarbete med arbetar-, medborgar- och vuxeninstituten samt bibliotek och skolor har ordnats författarbesök, seminarier kring aktuella litterära teman samt tävlingar i prosa och poesi. Speciellt svensk-. österbottniska författare har genom en långvarig satsning på litteratur och identitet uppmärksammats och levandegjorts bland annat med en databas om svenskösterbottniska författare och med en årlig skrift om platser, miljöer och fenomen i den svenskösterbottniska litteraturen. Motsvarande satsningar ska göras vad gäller den finskspråkiga litteraturen i Österbotten. Bokmässor och litteraturfestivaler som ordnas i regionen utvecklas som fora för stöd och presentation av österbottnisk ordkonst och litteratur. Yhteistyössä kansalais- ja työväenopistojen sekä kirjastojen ja koulujen kanssa on järjestetty kirjailijavierailuja, kirjallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista sekä proosa- ja runokilpailuja. Pitkäaikaisella panostuksella kirjallisuuteen ja identiteettiin on erityisesti huomioitu ruotsinkielisen Pohjanmaan kirjailijat, joita on tehty tunnetuksi esimerkiksi ruotsinkielisen Pohjanmaan kirjailijoita esittelevässä tietokannassa ja vuosittaisessa ruotsinkielisen Pohjanmaan kirjallisuudessa esiintyviä paikkoja, ympäristöjä ja ilmiöitä esittelevässä julkaisussa. Vastaavat panostukset tulee tehdä myös Pohjanmaan suomenkielisen kirjallisuuden edistämiseksi. Maakunnassa järjestettäviä kirjamessuja ja kirjallisuusfestivaaleja kehitetään pohjalaista sanataidetta ja kirjallisuutta vahvistavina ja esiin tuovina foorumeina. kommunerna kommunbiblioteken landskapsbiblioteket arbetar-, medborgar- och vuxeninstituten Vaasa LittFest Vasa Expo Österbotten, Vasa bokmässa kunnankirjastot maakuntakirjasto työväen-, kansalais- ja aikuisopistot Vaasa Littfest Vasa Pohjanmaan Expo, Vaasa kirjamessut litterära föreningar bokförlag kirjallisuusyhdistykset kirjankustantajat 7

8 2 Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen Kunniga kulturaktörer bidrar till att förhindra psykisk ohälsa och utslagning genom att göra kulturen till en integrerad del av samhället. Kultur ökar välbefinnandet i vardagen när kulturen är tillgänglig för alla, när särskilda gruppers och invandrares kulturella behov liksom också kulturella behov som beror på förändringar i befolkningsstrukturen tillgodoses och 2 Kulttuuri arjen hyvinvoinnin lähteenä Henkisen pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kulttuuri integroidaan osaavien kulttuuritoimijoiden myötävaikutuksella osaksi koko yhteiskuntaa. Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, kun se on kaikkien asukkaiden saatavilla, kun erityisryhmistä, maahanmuuttajista ja väestörakenteen muutoksista aiheutuvat kulttuuriset tarpeet huomioidaan sekä Kultur ökar välbefinnandet i vardagen när kulturen är tillgänglig för alla. Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, kun se on kaikkien asukkaiden saatavilla. när alla invånare deltar i kulturaktiviteter som passar och intresserar dem. Projekt som ökar den kulturella delaktigheten genomförs i ett sektorsövergripande samarbete. Projekten sänker trösklarna till kulturen och ökar utbudet av fritidsaktiviteter för invånarna och höjer på så sätt människors livskvalitet och ger deras liv ett meningsfullt innehåll. kun jokainen asukas osallistuu itselleen sopivaan ja mieluisaan kulttuuritoimintaan. Monisektorisena yhteistyönä toteutetaan kulttuurista osallisuutta edistäviä hankkeita, jotka tuovat kulttuurin lähelle ihmistä, lisäävät ja aktivoivat harrastustoimintaa sekä siten lisäävät elämänlaatua ja antavat mielekästä sisältöä elämään. 8

9 2.1 Kultur för kommuner över gränser Kommunernas kultur- samt social- och hälsovårdsväsende är i nyckelställning då det gäller att upprätthålla och främja medborgarnas allmänna välbefinnande. Målsättningen är ett partnerskap mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorn, där olika aktörer kan koordinera och stöda sådana kommunala strukturer som främjar invånarnas välbefinnande. Metoderna är serviceformer som överskrider sektor-, kommun- och landskapsgränser; de genomförs som kommunala pilotprojekt för nya kunskaper och färdigheter och lyfts fram som goda exempel i kommunernas välfärdsberättelser. 2.1 Kulttuuria kuntiin ilman rajoja Kuntien kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimet ovat avainasemassa kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja edistäjinä. Tavoitteena on julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuus, jossa eri toimijat sovittavat yhteen ja tukevat hyvinvointia edistävien rakenteiden muodostumista kuntiin. Menetelminä käytetään palvelujen järjestämistä sektori-, kunta- ja maakuntien rajat ylittäen sekä käynnistämällä tässä tarvittavaa osaamista vahvistavia kuntapilotteja, joita nostetaan esiin hyvinä käytäntöinä kuntien hyvinvointikertomuksissa. Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens förbund Söfuk/KulturÖsterbotten kommunernas kultur-, social- och hälsovårdsväsende Barnkulturnätverket Bark Regionala danscentret i Österbotten kulturaktörer Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan liitot Söfuk/KulturÖsterbotten kuntien kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimet Lastenkulttuuriverkosto Bark Pohjanmaan tanssin aluekeskus kulttuuritoimijat 2.2 Främjande av mångkulturella tjänster Österbotten är ett av de invandrartätaste landskapen i Finland. Till regionen kommer såväl flyktingar och asylsökande som så kallade arbetsrelaterade invandrare och makar av utländskt ursprung. Efter att ha tagit del av lagstadgade integreringsinsatser övergår flyktingar och asylsökande till att använda sedvanliga kommunala tjänster, på samma sätt som arbetsrelaterade invandrare och deras familjemedlemmar samt makar av utländskt ursprung gjort redan från början av sin vistelse. 2.2 Monikulttuuristen palvelujen edistäminen Pohjanmaa on Suomen maahanmuuttajavaltaisimpia maakuntia. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lisäksi alueelle hakeutuu myös ns. työperäisiä maahanmuuttaja ja ulkomaalaistaustaisia puolisoita. Lakisääteisten kotouttamistoimenpiteiden jälkeen pakolaiset ja turvapaikanhakijat siirtyvät käyttämään kuntien kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja, joita työperäiset maahanmuuttajat, heidän perheenjäsenensä ja puolison mukana muuttaneet käyttävät välittömästi saavuttuaan maakuntaan. För att kommunerna ska kunna utveckla sina kulturella Jotta monikulttuurisen asiakaskunnan tarpeisiin vaskulturella tjänster i en riktning som motsvarar även mångtaavia kulttuuripalveluja osattaisiin kunnissa kehittää invånares behov behövs en kartläggning oikeaan suuntaan, asiasta tehdään kattava kartoitus 9

10 av helhetssyn och basfakta om den mångkulturella servicen i dagsläget. På basen av kartläggningen gör man en uppskattning av huruvida det nuvarande utbudet av kulturtjänster är tillräckligt för de mångkulturella behoven och vidtar behövliga åtgärder. kokonaisnäkemyksen ja tietopohjan saamiseksi monikulttuuristen palvelujen nykytilasta. Kartoituksen pohjalta arvioidaan nykyisten kulttuuripalvelujen riittävyys monikulttuurisiin tarpeisiin ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. kommunerna kommunernas kultur- och konstinstitutioner aktörer ansvariga för invandrar-, asyl- och flyktingfrågor invandrarorganisationer invandrarprojekt Barnkulturnätverket Bark kuntien kulttuuri- ja taidelaitokset maahanmuuttaja-, turvapaikanhakija- ja pakolaisasioista vastaavat toimijat maahanmuuttajajärjestöt maahanmuuttajahankkeet Lastenkulttuuriverkosto Bark 2.3 Ett starkare kulturväsende i den kommunala förvaltningen Det finns stora variationer i organiseringen och produktionen av kulturtjänster i kommunerna. Kulturverksamheten är en lagstadgad kommunal verksamhet som kommunerna bör ordna på ett eller annat sätt. De flesta kommuner satsar mindre än ett årsverke på kulturverksamhet, och det ekonomiska och politiska trycket på en ytterligare minskning har ökat. Enligt regionförvaltningsmyndighetens åtgärdsförslag på basen av en utvärdering av basservicen i kommunerna bör kommuner med ett invånarantal på personer ha en arbetstagare i heltidssyssla (100 %) inom kulturväsendet. I kommuner med fler än invånare bör kulturväsendet ha en ledande arbetstagare (100 %). I kommuner med färre än invånare kan finnas en kombinationstjänst eller -befattning (rekommendation 0,5 årsverke, minimum 0,3 årsverke). 2.3 Kulttuuritoiminnan vahvistaminen kuntien hallinnossa Kulttuuripalveluiden organisoinnin ja tuottamisen tavat ovat kunnissa moninaiset ja vaihtelut palvelujen tarkoituksenmukaisimman tuottamistavan vuoksi ovat kuntien välillä varsin suuria. Kulttuuritoiminta kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, joista kuntien on tavalla taikka toisella huolehdittava. Useimmissa kunnissa yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuu alle yksi henkilötyövuosi ja sekä taloudelliset että poliittiset paineet henkilötyövuosien edelleen vähentämiseen ovat kasvaneet. Aluehallintoviranomaisen kuntien peruspalvelujen arvioinnin perusteella laadittujen toimenpide-ehdotusten mukaan asukasluvultaan asukkaan kunnissa tulee olla päätoiminen (100 %) kulttuuritoimen työntekijä. Yli asukkaan kunnissa tulee lisäksi olla johtava kulttuuritoimen työntekijä (100 %). Alle asukkaan kunnissa voi olla yhdistelmävirka tai -toimi (suositus 0,5 htv, minimi 0,3 htv). 10

11 I kommunstrukturreformen i Österbotten bör man beakta att kulturväsendet är en lagstadgad basserviceform och tillse att antalet anställda inom kulturväsendet inte minskas från det nuvarande utan förstärks så att det motsvarar de utmaningar som en bredare regional kulturverksamhet innebär. Kuntarakennemuutoksissa tulee huolehtia siitä, että Pohjanmaan maakunnassa kulttuuritoimi ymmärretään lakisääteisenä peruspalveluna ja että kulttuuritoimen henkilöstömäärää ei nykyisestä vähennetä vaan sitä vahvistetaan vastaamaan laajemman alueellisen kulttuuritoiminnan mukanaan tuomiin haasteisiin. kommunerna 3 Tillgänglighet till fostran och utbildning inom konst och kultur Som ett tema för livslångt lärande kommer konst- och kulturfostran samt en utvecklad kulturell läskunnighet alla till del och finns tillgängliga livet igenom. Konst- och kulturfostran integreras i förskolepedagogiken samt över ämnesgränserna i läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och skolorna på andra stadiet. De konst- och kulturutbildningar på andra stadiet och högskolestadiet som finns i landskapet bör tryggas och utvecklas i enlighet med behoven. Lagstadgad grundläggande konstundervisning ges i alla kommuner. Parallellt med den konst- och kulturfostran som bygger på en nivåbaserad läroplan finns det runtom i landskapet friare klubbverksamhet. Barnkulturnätverket i Österbotten, Bark, som är inriktat på musei- och kulturarvspedagogik, bygger en bro mellan olika generationer. Den grund som skapats genom konst- och kulturfostran för barn och unga får en fortsättning i medborgar-, arbetar- och vuxeninstitutens samt tredje sektorns utbud, vilket bidrar till att utveckla och stärka kulturarvet och identiteten i regionen. 3 Taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuus Elinikäisen oppimisen teemoina taide- ja kulttuurikasvatus sekä kulttuurisen lukutaidon kehittäminen kuuluvat kaikille ja sitä on saatavilla koko elinkaaren ajan. Taide- ja kulttuurikasvatus integroidaan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin oppiainerajat ylittävästi. Lakisääteistä taiteen perusopetusta annetaan jokaisessa kunnassa. Maakunnassa annettava toisen ja korkea-asteen taide- ja kulttuurikoulutus turvataan ja sitä kehitetään tarpeen mukaan. Tasolta toiselle etenevään opetussuunnitelmaan pohjautuvan taide- ja kulttuurikasvatuksen rinnalla on tarjolla koko maakunnan kattavasti vapaamuotoisempaa kerhotoimintaa. Museopedagogiikkaan ja kulttuuriperintökasvatukseen erikoistunut Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark toimii sukupolvia yhdistävänä siltana. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksessa luotu pohja jatkuu kansalais-, työväen ja aikuisopistojen sekä kolmannen sektorin tarjontana, mikä osaltaan kehittää ja vahvistaa alueellista kulttuuriperintöä ja identiteettiä. 11

12 3.1 Kulturplaner i alla kommuner För att trygga en långsiktig utveckling av kulturväsendet i kommunerna bör i varje kommun finnas en kulturplan som omfattar all kulturverksamhet, med betoning på tillgänglighet till konst- och kulturfostran i ett livslångt perspektiv. Kulturprogrammet för Österbotten utgör en allmän referensram för främjandet av den österbottniska kulturen, och kommunerna kan stöda sin egen kulturplan på det regionala programmet. 3.1 Kulttuurisuunnitelmat kaikkiin kuntiin Kuntien kulttuuritoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen varmistamiseksi kunnissa tulee olla kuntien koko kulttuuritoiminnan kattava kulttuurisuunnitelma, jossa pääpaino on taide- ja kulttuurikasvatuksen saatavuuden edistämisessä ja kehittämisessä koko elinkaaren ajan. Pohjanmaan kulttuuriohjelmalla luodaan Pohjanmaan kulttuurin edistämiselle yleinen maakunnallinen viitekehys, johon kunnat voivat tukeutua omien kulttuurisuunnitelmiensa laadinnassa. Parallellt med den konstoch kulturfostran som bygger på en nivåbaserad läroplan finns det runtom i landskapet friare klubbverksamhet. Tasolta toiselle etenevään opetussuunnitelmaan pohjautuvan taide- ja kulttuurikasvatuksen rinnalla on tarjolla koko maakunnan kattavasti vapaamuotoisempaa kerhotoimintaa. kommunerna arbetar-, medborgar- och vuxeninstituten föreningar och organisationer Barnkulturnätverket Bark työväen-, kansalais- ja aikuisopistot yhdistykset Lastenkulttuuriverkosto Bark 12

13 3.2 Konst ger stimulans Många aktiviteter som hänför sig till olika konstarter är rörliga och kan på ett enkelt sätt tas med till nya platser. Genom en integrering av konstarter i den dagliga verksamheten vid skolor och vårdanstalter främjar man tillgängligheten till konst och ökar personalens och klienternas kulturkompetens, dvs. individens förmåga att tillägna sig kultur och använda den på sitt eget sätt. 3.2 Taiteista virikkeitä Monet eri taiteenaloihin liittyvät toiminnot ovat helposti liikuteltavissa ja vietävissä erilaisiin toimitiloihin. Integroimalla eri taiteenaloja koulujen ja hoitolaitosten jokapäiväiseen toimintaan edistetään saavutettavuuden ohella sekä henkilöstön että asiakkaiden kulttuurikompentenssia eli yksilön kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. kommunerna Regionala danscentret i Österbotten Pohjanmaan tanssin aluekeskus Barnkulturnätverket Bark föreningar Lastenkulttuuriverkosto Bark yhdistykset 3.3 Konst och kultur integreras i läroämnen Forskning har påvisat att många konstarter främjar inlärning även av andra läroämnen. Barnkulturnätverket Bark är en viktig samarbetspart när kommunerna gör upp kulturläroplaner för småbarnsfostran samt förskole- och grundundervisningen. Ett pilotprojekt för språkinlärning genom dans kunde utveckla verksamhetsmodeller för att integrera konst- och kulturämnen på ett ämnesövergripande sätt i skolornas läroplaner. Samtidigt kan man pröva nya former för dansinlärning. Regionala danscentret i Österbotten Barnkulturnätverket Bark kommunerna 3.3 Taiteen ja kulttuurin integrointi oppiaineisiin Tutkimuksissa on todettu monien taiteenalojen edistävän myös muuta kuin kyseessä olevan taiteen alan oppimista. Lastenkulttuuriverkosto Bark on keskeinen yhteistyökumppani varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta koskevien kuntien kulttuuriopetussuunnitelmien laadinnassa. Käynnistämällä pilottihanke kieltenopiskeluun tanssitaiteen avulla kehitetään toimintamalleja taiteen ja kulttuurin integroimiseksi läpäisyperiaatteella kaikkiin aineisiin koulujen opetussuunnitelmissa. Pilottihankkeeseen yhdistyy samalla myös tanssin oppimisen uusien muotojen ja tapojen kokeilu. Pohjanmaan tanssin aluekeskus Lastenkulttuuriverkosto Bark 13

14 4 Marknadsföring av kulturevenemang I Österbotten arrangeras under alla årstider kulturevenemang och -tillställningar som profilerar regionen och lokalsamhällena. Elektroniska tjänster inom kulturen utvecklas och kulturevenemangen marknadsförs. Ansvaret för detta vilar på en regional kulturinformatör, som både arrangörerna och publiken kan vända sig till. Användningen av resurserna och 4 Kulttuuritapahtumien markkinointi Pohjanmaalla järjestetään kaikkina vuodenaikoina aluetta ja paikallisyhteisöjä profiloivia kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuurin sähköisiä palveluja ja markkinointia kehitetään. Tästä vastaa alueellinen kulttuuritiedottaja, joka palvelee sekä järjestäjiä että yleisöä. Resurssien käyttöä ja kulttuuritoimijoiden I Österbotten arrangeras under alla årstider kulturevenemang och -tillställningar som profilerar regionen och lokalsamhällena. Pohjanmaalla järjestetään kaikkina vuodenaikoina aluetta ja paikallisyhteisöjä profiloivia kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. samarbetet mellan olika kulturaktörer effektiveras, och kulturutbudet breddas genom gemensamma idé- och planeringsmöten för landskapets kulturaktörer samt samordning av kultursamarbetet och marknadsföringen av evenemang i landskapet. Kulturutbyte bedrivs såväl inom landskapet som med närområdena. välistä yhteistyötä tehostetaan sekä kulttuuritarjontaa monipuolistetaan kokoamalla yhteen maakunnan kulttuuritoimijoita yhteisiin ideointi- ja suunnittelutilaisuuksiin sekä koordinoimalla maakunnallista kulttuuriyhteistyötä ja tapahtumamarkkinointia. Kulttuurivaihtoa harjoitetaan sekä maakunnan eri osien että lähialueiden välillä. 14

15 4.1 Österbottens kulturportal och -kalender En interaktiv portal för konst och kultur i Österbotten med presentationer av kultursektorer och kulturaktörer samt aktualiteter kring kultursamarbete skapas. Portalen innehåller även en kunskaps- och idébank, där kulturaktörer kan skriva in projektidéer, information om pågående projekt, goda exempel etc. 4.1 Pohjanmaan kulttuuriportaali ja -kalenteri Taide- ja kulttuurialojen, kulttuuritoimijoiden ja kulttuuriyhteistyön ajankohtaisten asioiden esittelyä varten luodaan Pohjanmaan kulttuuriportaali. Portaali sisältää myös tieto- ja ideapankin, missä kulttuuritoimijat voivat esitellä hankeidoita, tiedottaa meneillään olevista hankkeista, hyvistä käytännöistä jne. Kulturevenemangen i regionen synliggörs inom ramen för den elektroniska kalendern Det händer i Österbotten Österbottens evenemangskalender, som synkroniseras med andra regionala webbkalendrar och marknadsförs bland annat via kommuner, föreningar, kulturinstitutioner och sociala medier. Maakunnan kulttuuritapahtumat saavat näkyvyyttä sähköisessä tapahtumakalenterissa Pohjanmaalla tapahtuu Pohjanmaan tapahtumakalenteri, joka synkronoidaan muiden alueellisten sähköisten kalentereiden kanssa ja jota markkinoidaan mm. kuntien, yhdistysten ja kulttuurilaitosten kautta sekä sosiaalisessa mediassa. kommuner föreningar medier kultur- och konstinstitutioner yhdistykset media kulttuuri- ja taidelaitokset 4.2 Gemensam produktutveckling och marknadsföring Arrangörer och eldsjälar från större och mindre kulturevenemang och -festivaler i Österbotten samarbetar kring produktutveckling och marknadsföring i samarbete med utvecklare av kulturturismen i regionen. En samordning av resurserna stöder särskilt mindre föreningar. Gemensamma satsningar görs på marknadsföring av kulturevenemang inför sommarsäsongen, med direkt koppling till den regionala elektroniska kalendern. Kulturevenemang lyfts fram vid mässevenemang i den egna regionen och annorstädes. 4.2 Yhteinen tuotekehitys ja markkinointi Pohjanmaan kaikkien kulttuuritapahtumien ja -festivaalien järjestäjät ja tulisielut toimivat tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyössä maakunnan kulttuurimatkailun kehittäjien kanssa. Resurssien yhteensovittaminen tukee erityisesti pieniä yhdistyksiä. Kesäsesongin alkaessa panostetaan yhteisesti kulttuuritapahtumien markkinointiin, mikä kytketään yhteen maakunnallisen sähköisen kalenterin kanssa. Kulttuuritapahtumat pyritään saamaan esille omassa maakunnassa ja muualla järjestettävissä messutapahtumissa. 15

16 Österbottens konstkommission Expo Österbotten Pohjanmaan taidetoimikunta Pohjanmaan Expo kommuner föreningar andra evenemangsarrangörer yhdistykset muut tapahtumanjärjestäjät 5 Samarbete kring kultur i mångahanda former Kulturell mångfald är en förutsättning för välbefinnande i vardagen och för ett varierat kulturutbud. Inom yrkesutbildningarna för konst- och kulturbranscher betonas företagsamhet och entreprenörskap. Den kulturella utvecklingen i regionen gynnas av ett tankesätt som suddar ut geografiska och språkliga gränser liksom gränser mellan olika områden inom kulturen och mellan olika befolkningsgrupper. Invandrarnas kultur och evenemang lyfts fram som en del av kulturlivet i Österbotten. Det mångkulturella samarbetet mellan olika språk- och befolkningsgrupper i regionen och det internationella samarbetet fördjupar deltagarnas kunskaper och berikar kulturen i hela landskapet. 5 Kulttuurisesti moninainen yhteistyö Monikulttuurisuus on edellytys arjen hyvinvoinnille ja monipuoliselle kulttuuritarjonnalle. Taide- ja kulttuurialojen ammattikoulutuksessa painotetaan yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä. Maantieteelliset, kulttuurin eri osa-alueet, eri väestöryhmien väliset ja kielelliset rajat unohtava ajattelu edistää alueen kulttuurista kehitystä. Maahanmuuttajien kulttuuria ja tapahtumia tuodaan esille osana Pohjanmaan kulttuurielämää. Monikulttuurinen yhteistyö alueen eri kieli- ja väestöryhmien kesken sekä kansainvälinen yhteistyö syventävät siihen osallistuvien osaamista ja rikastuttavat koko maakunnan kulttuuria. 5.1 Idéseminarium för regionala kulturaktörer Ett österbottniskt idéseminarium för alla regionala kulturaktörer, De galna idéernas dag, arrangeras årligen på bred basis. Seminariet ska vara en arena, där aktuella teman inom olika kultursektorer i samhället ventileras och olika yrkesgrupper inom konst och kultur möter representanter för näringsliv och kulturbranscher. Målsättningen med det årliga semi- 5.1 Alueellisten kulttuuritoimijoiden ideaseminaari Laaja-alainen kaikkien alueellisten kulttuuritoimijoiden pohjalainen ideaseminaari Hullujen ideoiden päivä järjestetään vuosittain. Seminaari on areena, jossa pohditaan kulttuurin eri sektoreiden ajankohtaisia teemoja ja jossa taiteen ja kulttuurin eri ammattiryhmät sekä elinkeinoelämän ja kulttuurialan edustajat tapaavat toisiaan. Vuosittaisen seminaarin 16

17 nariet är att skapa nya regionala samarbetskoncept och projekt inom kultursektorn. Huvudansvaret för arrangemangen cirkulerar beroende på årets tema. tavoitteena on uusien alueellisen kulttuuriyhteistyön muotojen ja hankkeiden syntyminen. Seminaarin järjestämisvastuu kiertää riippuen vuoden teemasta. kommuner Österbottens konstkommission konst- och kulturinstitutioner föreningar taide- ja kulttuurilaitokset Pohjanmaan taidetoimikunta yhdistykset 5.2 Verksamhet som förenar kulturellt olikartade befolkningsgrupper I Österbotten finns idag flera kulturellt olikartade befolkningsgrupper. Till skillnad från övriga landskap i Finland har Österbotten i sin befolkning en jämlik språklig fördelning mellan de två nationalspråken 5.2 Kulttuurisesti erilaisia väestöryhmiä yhdistävä toiminta Tänä päivänä Pohjanmaalla on useita kulttuurisesti hyvin erilaisia väestöryhmiä. Muista Suomen maakunnista poiketen Pohjanmaalla jako kahta kansalliskieliä, suomea ja ruotsia, käyttäviin väestöryhmiin För att landskapet ytterligare ska kunna växa och utvecklas är det viktigt att de olika befolkningsgrupperna kan samarbeta utan konflikter. Maakunnan kestävää kasvua ja kehitystä edistää kitkaton yhteistyö kulttuurisesti erilaisten väestöryhmien kesken. svenska och finska. Under de senaste årtiondena har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat kraftigt. on yhtäläinen. Sen lisäksi erityisesti viime vuosikymmeninä ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu on ollut merkittävää. För att landskapet ytterligare ska kunna växa och utvecklas är det viktigt att de olika befolkningsgrupper- Maakunnan kestävää kasvua ja kehitystä edistää kitkaton yhteistyö kulttuurisesti erilaisten väestöryhmi- 17

18 na kan samarbeta utan konflikter. Det behövs arenor och evenemang där kulturaktörer inom tredje sektorn under fritiden kan möta andra aktörer tvärs över kulturella och administrativa gränser. En målsättning är att finna verksamhetsformer som kan förena invånarna ur olika befolkningsgrupper och möjliggöra en aktiv växelverkan mellan desamma. kommuner andra aktörer som ansvarar för invandrar-, asylsökande- och flyktingfrågor kommunernas kultur- och konstinstitutioner föreningar invandrarprojekt Barnkulturnätverket Bark en kesken. Yhteistyön syntymiseksi luodaan erityisesti vapaa-ajalla mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, joissa kolmannen sektorin kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus luontevasti kohdata ja tavata kulttuurisesti erilaisia väestöryhmiä sekä julkisen sektorin toimijoita. Tavoitteena on löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka voivat yhdistää kulttuurisesti erilaisia väestöryhmiä ja jotka mahdollistavat aktiivisesti vuorovaikutteisen elämän väestöryhmien välille. maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijaja pakolaisasioista vastaavat toimijat kuntien kulttuuri- ja taidelaitokset yhdistykset maahanmuuttajahankkeet Lastenkulttuuriverkosto Bark 5.3 Informationscentra På lokal nivå finns samservicebyråer som erbjuder statliga och kommunala tjänster samlade på ett ställe. Kommunen eller annan offentlig myndighet ansvarar för verksamheten, och vid samservicekontoret kan finnas även aktörer från tredje sektorn. Samservicen bygger på lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen som avser att förbättra tillgången till kundservice inom den offentliga förvaltningen och göra verksamheten effektivare. Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten är finlandssvenska informationscentra. De utgör bitar i en större helhet, det finlandssvenska nätverket Luckan, med uppgift att informera om finlandssvenskt kulturoch föreningsliv och även lyfta fram och stödja kulturarbete på andra språk. Welcome Office är projektbaserade rådgivningscentra för invandrare som ger information i ärenden som 5.3 Tietopalvelupisteet Paikalliset yhteispalvelupisteet tarjoavat valtion ja kunnan palveluja yhden luukun periaatteella. Toiminnasta vastaa kunta tai muu viranomainen ja yhteispalvelupisteessä voi olla myös kolmannen sektorin toimijoita. Yhteispalvelu perustuu lakiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta, jonka tarkoituksena on parantaa julkisen hallinnon asiakaspalvelun saatavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Luckan i Karleby ja Luckan i Sydösterbotten ovat suomenruotsalaisia tietopalvelupisteitä. Ne muodostavat osan laajempaa suomenruotsalaista Luckan-verkostoa, jonka tehtävänä on tiedottaa suomenruotsalaisesta kulttuuri- ja yhdistyselämästä sekä tuoda esiin ja tukea muunkielistä kulttuuritoimintaa. Welcome Office on hankepohjainen maahanmuuttajien neuvontakeskus, josta saa tietoa maahanmuuttoon, työnhakuun, viranomaisten palveluihin 18

19 gäller invandring, arbetsrekrytering, myndigheters serviceformer och andra samhälleliga frågor. ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Lokala informationscentra utvecklas vidare från befintliga koncept till att även informera om konst och kultur i olika former samt att sprida kunskap om olika finansieringsmöjligheter för konst- och kultursatsningar. Paikallisten tietopalvelupisteiden nykyistä toimintaa kehitetään edelleen siten, että ne tiedottavat myös taiteen ja kulttuurin eri muodoista sekä niin, että ne levittävät tietoa taiteen ja kulttuurin eri rahoitusmahdollisuuksista. kommuner aktörer som ansvarar för invandrar-, asylsökandeoch flyktingfrågor turvapaikanhakija- ja pakolaisasioista vastaavat toimijat föreningar yhdistykset 5.4 Residensverksamhet inom konst och kultur Samarbetet mellan de befintliga gästkonstnärsresidensen i Österbotten utvecklas ytterligare, liksom samarbetet mellan residens i de mittnordiska regionerna, i form av utställningsverksamhet, konstnärsutbyte, Artist Talks, föreläsningsverksamhet vid konstutbildningar och annat utbyte. Gästkonstnärerna bereds möjlighet att delta aktivt i närsamhällets verksamhet. En annan målsättning är att etablera nya gästkonstnärsresidens i regionen på orter där intresse finns, för att skapa nya internationella kontakter för konstnärer och kulturarbetare på lokal nivå. 5.4 Taide- ja kulttuuriresidenssit Pohjanmaan ja Keski-Pohjolan alueella olevien vierastaiteilijaresidenssien toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä kehitetään edelleen näyttelytoiminnan, taiteilijavaihdon, Artist Talks -toiminnan, taidekoulutukseen liittyvien luentojen ja muun vaihdon osalta. Vierastaiteilijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti lähiyhteisön toimintaan. Tavoitteena on myös perustaa uusia vierastaiteilijaresidenssejä paikkakunnille, jotka ovat osoittaneet asiaan kiinnostusta. Tarkoituksena on näin luoda paikallisille taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Österbottens konstkommission gästkonstnärsresidens i de österbottniska landskapen och i Mittnorden kulturföreningar Pohjanmaan taidetoiminta vierastaiteilijaresidenssit pohjalaismaakunnissa ja Keski-Pohjolassa kulttuuriyhdistykset 19

20 6 Utkomst genom kultur Klustret inom kulturella och kreativa näringar vidareutvecklas. Medie- och filmproduktionen i landskapet marknadsförs i Finland och utomlands, bl a genom det mittnordiska filmnätverket. När det gäller interaktiv utveckling och produktion av digitalt innehåll ligger Österbotten bland de främsta i Norden. 6 Kulttuurista toimeentulo Kulttuurialan ja luovien alojen klusteri kehittyy edelleen. Maakunnan media- ja elokuvatuotantoa markkinoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti mm. Keski-Pohjolan elokuvaverkoston kautta. Pohjanmaalla digitaalisten sisältöjen interaktiivinen kehittäminen ja tuottaminen on Pohjoismaiden huippua. Inom turistnäringen ligger fokus på insatser som tar fasta på landskapets särdrag. Världsarvet i Kvarken är ett nationellt och globalt känt besöksmål för naturturism. Matkailualalla keskitytään maakunnan erityispiirteitä hyödyntäviin toimenpiteisiin. Merenkurkun maailmaperintökohde on kansallisesti ja globaalisti tunnettu luontomatkailukohde. Landskapets kluster inom kulturella och kreativa näringar och design arbetar enligt principerna för en hållbar utveckling med ren natur, ren energi och hållbar konsumtion som ledord. Företag inom kultursektorn och traditionella företagsformer får stöd på lika villkor, så att verksamhetsförutsättningarna för konstnärer och andra utövare av kreativt arbete kan tryggas i Österbotten. Inom turistnäringen ligger fokus på insatser som tar fasta på landskapets särdrag. Världsarvet i Kvarken är ett nationellt och globalt känt besöksmål för naturturism. Förutom naturmiljön är landskapet också känt för att i många sammanhang lyfta fram skärgårdskulturen och skärgårdsnäringarna. Pohjanmaan kulttuurin, luovien alojen ja muotoilun klusteri toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen tunnuksenaan puhdas luonto, puhdas energia ja kestävä kulutus. Kulttuurialan yrityksiä ja perinteisiä yritysmuotoja tuetaan yhdenvertaisesti, jotta myös taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden toimintaedellytykset turvataan Pohjanmaan maakunnassa. Matkailualalla keskitytään maakunnan erityispiirteitä hyödyntäviin toimenpiteisiin. Merenkurkun maailmaperintökohde on kansallisesti ja globaalisti tunnettu luontomatkailukohde. Luonnonympäristön lisäksi maakunta tunnetaan saaristolaiskulttuurin ja -elinkeinojen laaja-alaisena esiintuojana. 20

21 6.1 Regionala nätverk för kulturföretagare Målsättningen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kulturentreprenörskap och kulturutövande i regionen genom att, som stöd för professionella kreatörer, etablera och utveckla regionala nätverk där konstnärer och kulturarbetare kan marknadsföra sig själva, sin kompetens, sin konstart och sina produkter. En annan målsättning är att stöda företagsamhet inom kulturföreningar, som en del av utvecklingen av näringslivet på landsbygden. 6.1 Alueelliset kulttuuriyrittäjäverkostot Tavoitteena on parantaa kulttuuriyrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja kulttuurin harjoittamista maakunnassa tukemalla ammattimaisia luovan alan toimijoita, perustamalla ja kehittämällä alueellisia verkostoja, joissa taiteilijat ja kulttuurityöntekijät voivat markkinoida itseään, osaamistaan, taiteenalaansa ja tuotteitaan. Tavoitteena on myös tukea kulttuuriyhdistysten yritteliäisyyttä osana maaseudun elinkeinoelämän kehitystä. de regionala näringslivsutvecklingsbolagen företag och föreningar inom konst- och kulturbranschen kommunerna yrkeshögskolor företagarföreningar alueelliset elinkeinoyhtiöt taide- ja kulttuurialan yritykset ja yhdistykset ammattikorkeakoulut yrittäjäyhdistykset 6.2 Kulturturism som stöder landskapets särdrag Det unika kultur- och konstlivet i Österbotten är en stor resurs för turismen och ökar regionens attraktionskraft. På nationell nivå koordineras utvecklandet av kulturturismen genom ett övergripande program, Culture Finland, som drivs av Centralen för turistfrämjande. Forskning visar att turister är intresserade av såväl kulturarv som modern livsstil i Finland. En viktig målsättning är att utveckla verksamhetsramar för kulturturismen och stödja nya samarbetskoncept i form av nätverk. Ett speciellt särdrag i Österbotten är Kvarkens skärgård, Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista. 6.2 Maakunnan erityispiirteitä tukeva kulttuurimatkailu Pohjanmaan ainutlaatuisella kulttuuri- ja taideelämällä on suuri merkitys matkailualalle ja se lisää maakunnan houkuttelevuutta. Matkailun edistämiskeskus koordinoi kansallisella tasolla kulttuurimatkailun kehittämistä kokonaisvaltaisella Culture Finland -ohjelmalla. Tutkimusten mukaan turisteja kiinnostaa sekä suomalainen kulttuuriperintö että moderni elämäntapa. Tärkeänä tavoitteena on kehittää kulttuurimatkailun puitteita ja tukea uusia verkostomaisia yhteistyömuotoja. Pohjanmaan maakunnan erityispiirre on Merenkurkun saaristo, Suomen ainoa luontokohde Unescon maailmanperintöluettelossa. 21

22 föreningar och företag inom turism- och kulturbranscherna kommuner matkailu- ja kulttuurialan yhdistykset ja yritykset 6.3 Marknadsföring och export av konst och kultur Nya möjligheter utvecklas för export av österbottniska konst- och kulturyttringar och -evenemang, med särskild betoning på musik, film och visuell konst. Viktiga åtgärder är att bedriva internationell marknadsföring och promotion, att stärka strukturerna för kulturexporten och att utveckla kulturutbytet. Satsningarna kan göras bl a i samarbete med gränsregionala samarbetsorgan. 6.3 Taiteen ja kulttuurin markkinointi ja vienti Pohjalaisten taide- ja kulttuurimuotojen sekä -tapahtumien vientiin kehitetään uusia menetelmiä. Erityisenä painopistealueena ovat musiikki, elokuva ja visuaalinen taide. Tärkeitä toimenpiteitä ovat kansainvälisen markkinoinnin ja promotoinnin harjoittaminen, kulttuuriviennin rakenteiden vahvistaminen ja kulttuurivaihdon kehittäminen. Panostukset voidaan tehdä esimerkiksi rajat ylittävien yhteistyöelinten yhteistyönä. regionala näringslivsutvecklingsbolag konst- och kulturföreningar andra evenemangsarrangörer alueelliset elinkeinoyhtiöt taide- ja kulttuuriyhdistykset muut tapahtumanjärjestäjät kommuner gränsregionala samarbetsorgan i Norden och Balticum rajat ylittävät yhteistyöelimet Pohjolassa ja Baltiassa 22

23 Bilaga 1. Organisationer, institutioner och utbildning inom kultursektorn i Österbotten Liite 1. Kulttuurialan järjestöt, instituutiot ja koulutus Pohjanmaalla KULTUR PÅ AMATÖRBAS HARRASTAJAKULTTUURI KULTUR PÅ PROFESSIONELL BAS AMMATTIMAINEN KULTTUURI UTBUD AV UTBILDNING KOULUTUSTARJONTA KULTURARV OCH KULTURHISTORIA KULTTUURIPERINTÖ JA KULTTUURIHISTORIA Finlands svenska hembygdsförbund rf Suomen Kotiseutuliitto ry - Finlands hembygdsförbund rf Österbottens museiportal - Pohjanmaan museoportaali BARK Barnkulturnätverket i Österbotten Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Jakobstads museum - Pietarsaaren kaupunginmuseo K.H. Renlundin museo K. H. Renlunds museum Kuddnäs museum - Kuddnäsin museo Museiväsendet i Kristinestad - Kristiinankaupungin museotoimi Stundars museum och kulturcentrum - Stundarsin museo ja kulttuurikeskus Vaasan maakunta-arkisto Vasa landsarkiv Österbottens museum - Pohjanmaan museo Österbottens traditionsarkiv Arkistolaitos - Arkivverket Finlands svenska hembygdsförbund rf Suomen Kotiseutuliitto ry Finlands hembygdsförbund rf ARKEOLOGI ARKEOLOGIA Österbottniska fornforskningssällskapet rf Museoviraston Vaasan toimisto Museiverket Vasa kontoret Österbottens museum - Pohjanmaan museo BYGGNADSTRADITION OCH KULTURMILJÖ RAKENNUSPERINNE JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ Museovirasto: kulttuuriympäristötietoa Museiverket: information om kulturmiljöer Ympäristöhallinto: alueellista ympäristötietoa Miljöförvaltning: regional miljöinformation Österbottens museum - Pohjanmaan museo

24 MÅNGKULTUR MONIKULTTUURISUUS ACRPGLA ry, Association Cultures des Ressortissant des Pays de Grands Lacs Africains Albanska föreningen Moder Teresa rf Asociation Cherétienne Ami-Jesus A.C.A.J ry Flyktingvännerna rf Intercult Syd-Österbottens mångkulturella förening rf Irakin Babylon yhdistys ry Jafari ry Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry Internationella kultursällskapet Mira rf Kpanlogo Yede ry The Multicultural Association of Korsholm Sudanilaisten sosiaali- ja kulttuuriyhdistys Vaasassa ry Vasa Somali Community Culture and Education Center Vaasan alueen islamilainen yhdyskunta ry Vaasan Läänin Kurdien Kulttuuriyhdistys ry Vaasan sudanilaisten yhdistys ry Venäjän kielen ja kulttuurin yhdistys Majak ry Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry Specialvårdorganisationernas föbund Finlands Röda Kors/ Svenska Österbottens distrikt Mannerheimin lastensuojeluliitto Mannerheims barnskyddsförbund Suomen Pakolaisapu ry Finlands Flyktinghjälp rf Suomen Punainen Risti/Länsi-Suomen piiri Vaasan suomalainen seurakunta Vasa finska församling Vaasan kehitysmaaseura - U-landsföreningen i Vasa ry Kansalais-, työväen- ja aikuisopistojen kurssit Kurser i medborgar- arbetar- och vuxeninstitut Suomen Pakolaisapu ry Finlands Flyktinghjälp rf HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI KÄSITYÖ JA TAIDETEOLLISUUS Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Hantverkargillet - Käsityöläiskilta Björken rf Taito Keski-Pohjanmaa ry Österbottens hantverk rf Hantverkets hus - Käsityön talo Loftet Isonkyrön 1700-luvun markkinat Konsti taideteollisuusyhdistys ry Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA Västra Finlands designcentrum MUOVA Vaasanseudun kädentaitajat Vasanejdens hantverkare Kansalais-, työväen- ja aikuis-opistojen kurssit Kurser i medborgar-, arbetar- och vuxeninstitut Optima i Terjärv och Kronoby TaiKon Yrkesakademin i Österbotten Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi i Vasa

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma

Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma Kulturprogram ÖSTERBOTTEN POHJANMAAN kulttuuriohjelma 2018 GODKÄND AV: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, samkommunstyrelsen 14.6.2017 Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 26.6.2017

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

KvSYYSpäivät Työpaja 1: Miten opettaa ja oppia kansainvälisyyden avaintaitoja koulujen arjessa?

KvSYYSpäivät Työpaja 1: Miten opettaa ja oppia kansainvälisyyden avaintaitoja koulujen arjessa? KvSYYSpäivät 9.-10.10.2017 Työpaja 1: Miten opettaa ja oppia kansainvälisyyden avaintaitoja koulujen arjessa? Paula Mattila, opetusneuvos, Opetushallitus Nina Hansén, biträdande rektor, Karleby sv. gymnasium

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke Parempi Arki Väli-Suomen Kaste-hanke 1.3.2015 31.10.2017 Tausta 100 % Vem är dessa kunder? Och vad består kostnaderna av? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ketä nämä asiakkaat ovat? Ja mistä koostuu palvelujen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS

Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Regional utveckling och strategisk planering Uppgiftsområden

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15 Sivu 1/8 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 16/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä) Hakijan virallinen sähköpostiosoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

DET LOKALA KULTURARVET PAIKALLINEN KULTTUURIPERINTÖ Kyrkslätt/Kikkonummi Mikael Korhonen

DET LOKALA KULTURARVET PAIKALLINEN KULTTUURIPERINTÖ Kyrkslätt/Kikkonummi Mikael Korhonen DET LOKALA KULTURARVET PAIKALLINEN KULTTUURIPERINTÖ Kyrkslätt/Kikkonummi 6.4.2013 Mikael Korhonen Innehåll/Sisältö - Egna erfarenheter av lokalhistoriska arkiv/kokemuksia paikallishistorillisista arkistoista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen 1 15.5.2017 Samutvecklingsdagens bakgrund Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma strävan efter ett forskningsbaserat

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 593/2013 vp Astrid Thors /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 593/2013 rd Bevarande och stärkande av undervisningen i finska vid högskolor i Sverige Till riksdagens talman Den 23.4 detta år fördes i Sveriges riksdag

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 320/2009 vp Lasten oman äidinkielen käyttö päiväkodeissa ja kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Vaasan kaupungissa on jätetty varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Beredningen av Österbottens landskapsprogram

Beredningen av Österbottens landskapsprogram ÖSTERBOTTEN S FÖRBUN D PO HJAN MAAN LIITTO Beredningen av Österbottens landskapsprogram 2018-2021 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu W orkshop Työpaja 23.2.2017 Irina Nori w w w.obotnia.fi

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa Oppilaiden huoltajille Lukuvuosi 2014 15 on pyörähtänyt käyntiin ja luokilla 7 9 on täysi työn touhu käynnissä. Olemme iloisia viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten hyvästä

Lisätiedot

DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET. Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen

DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET. Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen UPPLÄGG Presentation av projekten Presentation av det gemensamma arbetet DELAKTIG I FINLAND K5 Projektledare Lilian Ivars

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen

Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Jurist Jonna Törnroos 2 Kommunens uppgifter och exempel på upphandlingar 1) Främja

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 677/2006 vp Taito- ja taideaineiden asema opetussuunnitelmassa Eduskunnan puhemiehelle Suomi on akateemisesti menestynyt maa. Suuri osa ikäluokasta hakeutuu lukioon ja korkeakouluihin.

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin. Förälska dig i servicesedeln

Rakastu palveluseteliin. Förälska dig i servicesedeln Rakastu palveluseteliin Förälska dig i servicesedeln 28.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Energiskt samarbete som en resurs Energinen yhteistyö voimavarana Planeringssystemet

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot