Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella"

Transkriptio

1 Tieteessä terveydenhuolto Riikka Maijala TtM, YTM, suunnittelija Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö ja Tampereen yliopisto, yhteiskuntaja kulttuuritieteitten yksikkö Sini Eloranta TtT, suunnittelija, kliininen opettaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö ja Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Antti Saloniemi professori Tampereen yliopisto, yhteiskuntaja kulttuuritieteitten yksikkö Tuija Ikonen kirurgian dosentti, arviointiylilääkäri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella Lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa ja arvioida havaittujen hukkien vaikutuksia. Saatua tietoa hyödynnettiin hoidon sujuvuuden parantamisessa. Menetelmät Seitsemän toimintayksikköä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ja alueen perusterveydenhuollosta käytti tutkimuksessa hoidon kliinisen hukan tunnistamiseen kehitettyä Hukkatunnistin-työkalua (Hospital Inpatient Waste Identification Tool, Institute for Healthcare Improvement 211). Moniammatilliset työryhmät tekivät työkalulla hukka-arvioinnit, analysoivat tunnistettujen hukkien vaikutukset ja suunnittelivat kehittämistoimenpiteitä. Tulokset Hukkatunnistin havaittiin hyödylliseksi. Hukkatekijöillä oli sekä taloudellisia että laskennallisia vaikutuksia. Kuudessa yksikössä korjattiin toimintamalleja välittömästi tai käynnistettiin hankkeita toimintojen sujuvoittamiseksi ja hukan poistamiseksi. Päätelmät Hukkatunnistin-työkalulla voidaan tunnistaa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa. Niiden vaikutukset ovat arvioitavissa, ja saadun tiedon perusteella voidaan kehittää yksiköiden prosesseja ja tukea päivittäisjohtamista. Vertaisarvioitu Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat Suomessa vuonna 211 edelliseen vuoteen verrattuna reaalisesti 3, prosenttia ja olivat yhteensä 17,1 miljardia euroa (1). Kasvavia kustannuksia on viime vuosina pyritty hillitsemään niin sanotun Lean-ajattelun avulla (2,3,4,5,6). Useissa yksiköissä keskusteltiin hukkien negatiivisesta vaikutuksesta yksikön maineeseen. Ajattelumallin juuret ovat 193-luvun autoteollisuudessa, josta malli siirtyi muuhun teollisuuteen ja palvelutuotantoon (2,7,8,9,1,11). Lean-ajattelussa on keskeistä jatkuva parantaminen, prosessien tarkastelu asiakkaan näkökulmasta ja rajallisten voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti (12,13). Leanin ydinsisältöä voidaan toimialasta riippumatta kuvata viidellä pääperiaatteella, jotka ovat 1) pyrkimys asiakkaalle arvoa tuottavaan toimintaan, 2) arvovirtaus eli asiakastarpeen täyttymiseen kuluvan ajan minimointi ja turhien työvaiheiden poistaminen, 3) työvaiheiden standardointi sekä ajan vapauttaminen luovuudelle ja innovatiivisuudelle, 4) ohjautuvuus asiakkaan tarpeiden mukaan sekä 5) toiminnan jatkuva kehittäminen ja hukan poistaminen (13,14,15). Lean-ajattelun ja -käytäntöjen on todettu soveltuvan terveydenhuoltoon. Niiden avulla voidaan parantaa terveydenhuollon käytäntöjä (8,1,14,16,17,18,19,2), kehittää tehokasta ja korkealaatuista potilashoitoa (1) ja näyttöön perustuvia käytänteitä (3,21) sekä työyhteisön innovatiivisuutta, luovuutta (15) ja työhyvinvointia (19). Terveydenhuollon järjestelmissä on havaittu olevan merkittävästi hukkaa (1,3,4,9,15,17,19, 22,23,24). Sitä syntyy mistä tahansa tekijöistä, jotka lisäävät kustannuksia tai vievät aikaa antamatta asiakkaalle lisäarvoa eivätkä ole tuotannon kannalta oleellisia (16,25). Hukan muodot jaotellaan useimmiten seitsemään luokkaan, jotka 28 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

2 TAULUKKO 1. Osastomoduulilla tunnistetut hukat ja niiden vuodepaikkojen osuus (%), joihin liittyi arvioinnin kohteena olevaa hukkaa kahdessa perusterveydenhuollon (Pth) ja viidessä erikoissairaanhoidon (Esh) toimintayksikössä. Hukkaresurssi Pth/A, % Pth/B, % Esh/A, % Esh/B, % Esh/C, % Esh/D 1, % Esh/E, % Tyhjä paikka, jolle varattu hoitajaresurssi , 78 Tyhjä paikka, jolle ei hoitajaresurssia Vuodepaikan epäasianmukainen käyttö 6 11 Sairaalainfektio Lääkkeen haittavaikutus Toimenpiteen komplikaatio 5 11 Tarpeeton sairaalahoito Viive prosessin sujuvuudessa Toimenpiteen viivästyminen Arviointi tehty kahdesti kahden viikon välein. Kirjallisuutta 1 THL. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 212. (Päivitetty ) bitstream/handle/124/11614/ Ttr7_14.pdf?sequence=5 2 Kim CS, Spahlinger DA, Kin JM, Billi JE. Lean health care: What can hospitals learn from a world-class automaker? J Hosp Med 26;1: Joosten T, Borgers I, Janssen R. Application of lean thinking to health care: issues and observations. Int J Qual Health Care 29;21: Lowe TJ, Kroch E, Martin J, Bankowitz R. Development of a method to measure and compare hospital waste: The premier hospital waste index. Am J Med Qual 213;29: Swensen JS, Kaplan GS, Meyer GS ym. Controlling healthcare costs by removing waste: what American doctors can do now. BMJ Qual Saf 211;2: Cho H. Squeezing the fat from health care: Hospital finds that Lean Management improves efficiency and patient care. Knight Ridder Tribune Business News. Washington. Sep 17, Aherne J. Think lean. Nurs Manag 27;13:13 5. ovat ylituotanto, odotus, kuljetus, ylikäsittely, tarpeeton varastointi, turha liike ja heikko laatu. Terveydenhuollossa kahdeksantena hukkaresurssina on usein tunnistettu osaamisen alihyödyntäminen (7,9,19). Somaattisten vuodeosastojen ja päivystyksen potilastyön keskeisiä hukan aiheuttajia ovat haittavaikutukset, palvelujen epäasianmukainen käyttö ja viiveet sekä hoidon koordinoinnin puutteet (15,7,23). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa vuodeosasto- ja päivystyspotilaan hoidossa olevia hukkatekijöitä, arvioida havaittujen hukkien vaikutuksia ja kuvailla päätöksiä kehittämistoimenpiteiksi. Tietoa hyödynnetään hoidon laadun parantamiseen. Aineisto ja menetelmät Tutkimus toteutettiin seitsemässä toimintayksikössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja sen alueen perusterveydenhuollossa keväällä 214. Yksiköistä kuudessa hoidettiin sisätautipotilaita yliopistosairaalassa, alueellisessa erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Lisäksi mukana oli yksi päivystysyksikkö. Tutkimukselle oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lupa. Aineisto kerättiin Hukkatunnistimella (Hospital Inpatient Waste Identification Tool, Institute for Healthcare Improvement 211). Se on arviointityökalu hukan tunnistamiseen potilastyössä somaattisilla vuodeosastoilla ja päivystyksessä. Työkalun kehittivät Britanniassa asiantuntijat ja työkalua testanneet sairaalat yhteistyössä kirjallisuuskatsauksen ja testausten pohjalta. Hukkatunnistimesta otettiin käyttöön kolme osaa: osasto- ja hoitokäytännöt sekä potilasosio. Osastomoduulin avulla arvioitiin yhdeksän erillisen hukkaresurssin esiintyvyyttä (taulukko 1) ja hoitokäytännöt-moduulin avulla arvioitiin viisi hukkaresurssia (taulukko 2). Potilasmoduuli muodostuu neljästä kysymyksestä. Potilaalta kysyttiin, 1) tuntuuko hänestä, että hän olisi voinut kotiutua aikaisemmin, 2) tapahtuiko sairaalahoidon aikana jotain, mikä ei edistänyt toipumista tai haittasi sitä, 3) odottiko hän jotain kauemmin kuin oli olettanut ja 4) oliko hän tutkimuksessa tai toimenpiteessä, joka aiheutti hänelle haittaa (26). Englanninkielinen Hukkatunnistin käännettiin suomeksi, ja tutkijat sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arviointiylilääkäri teki- Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 29

3 TAULUKKO 2. Hoitokäytännöt-moduulilla tunnistetut hukat ja niiden vuodepaikkojen osuus (%), joihin liittyi arvioinnin kohteena olevaa hukkaa kahdessa perusterveydenhuollon (Pth) ja viidessä erikoissairaanhoidon (Esh) toimintayksikössä. Hukkaresurssi Pth/A, % Pth/B, % Esh/A, % Esh/B, % Esh/C, Esh/D, % Esh/E, % Monitorointi 11 8 Kajoavat välineet Lääkitys Tutkimukset 9 11 Terapiat ja hoitotoimenpiteet 4 8 Kollberg B, Dahlgard J, Brehmer P. Measuring Lean iniatives in health care services: issues and findings. Int J Prod Perform Manag 27;56: Varkey P, Reller M, Resar R. Basics of quality improvement in health care. Mayo Clinic Proceedings 27;82: Toussaint J, Berry LL. The promise of Lean in health care. Mayo Clinic Proceedings 213;88: Young TP, McLean SI. A critical look at Lean Thinking in healthcare. Qual Saf Health Care 28;17: Kimsey, D. Lean methodology in health care. AORN Journal 21;92: Drotz E, Poksinska B. Lean in healthcare from employees perspectives. J Health Organ Manag 214;28: Waring JJ, Bishop S. Lean healthcare: Rhetoric, ritual and resistance. Social Science & Medicine 21;71: Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: The unfilled promise? Social Science & Medicine 212;74: Brandao de Souza L. Trends and approaches in Lean healthcare. Leadership in Health Services 29;22: Ilola T, Karvonen S. Sairaalasuunnittelu on terveydenhuollon hukkajahtia parhaimmillaan. Spirium 212:47: Mazzocato P, Savage C, Brommels A, Aronsson H, Thor J. Lean thinking in healthcare: a realist review of the literature. Qual Saf Health Care 21;19; Robinson S. SimLean: Utilising simulation in the implementation of lean in healthcare. European Journal of Operational Research 212;219: Simon RW, Canacari EG. A practical guide to applying Lean tools and management principles to health care improvement AORH J 212;95:85 1. vät arvion sen soveltuvuudesta suomalaiseen terveydenhuollon toimintaympäristöön. Arvion perusteella lomakkeiden kriteerit säilytettiin alkuperäisinä. Ennen aineiston keruuta tutkijat kouluttivat yksiköiden henkilökunnasta moniammatillisen työryhmän käyttämään Hukkatunnistinta. Tämän jälkeen työryhmään kuuluva lääkäri-sairaanhoitajapari tai laajempi työryhmä arvioi yhtenä tai kahtena päivänä toiminnassa sillä hetkellä olevat hukkatekijät osasto- ja hoitokäytännöt-moduuleja käyttäen. Arviointi tehtiin sairaansijakohtaisesti. Potilasmoduulin avulla hukkaa arvioitiin haastattelemalla sellaiset arviointipäivänä kotiutuneet potilaat, jotka kykenivät ja suostuivat haastatteluun. Näitä sairaanhoitajan tekemiä haastatteluja oli yhteensä 2. Yksikköjen moniammatilliset hukkatyöryhmät, joissa tutkijat olivat mukana, analysoivat tunnistettujen hukkien vaikutukset ja päättivät kehittämistoimenpiteistä. Arviointilomakkeille kirjattiin niiden vuodepaikkojen prosenttiosuus, joihin todettiin liittyvän arvioinnin kohteena olevaa hukkaa (osastoja hoitokäytännöt-moduuli) ja mahdollista lisätietoa havainnoista. Potilasmoduulin haastatteluvastaukset kirjattiin kyllä/ei-vaihtoehtoina. Kyllä-vastauksia tarkennettiin vapaamuotoisella vastauksella. Hukkien vaikutukset ja kehittämistoimenpidesuunnitelmat kirjattiin tutkijoiden niitä varten suunnittelemille lomakepohjille. Vaikutuksia arvioitaessa kirjattiin tunnistettu hukka ja sen määrä prosentteina sekä arvioitu vaikutus euroina ja muina vaikutuksina. Kehittämissuunnitelmaan kirjattiin tunnistettu hukka, kehittämistoimenpide, kehittämisen aikataulu ja vastuuhenkilö, mittari ja seuranta. Tulokset Tunnistetut hukat Osastomoduulin avulla tunnistetut hukat ja niiden määrät on kuvattu taulukossa 1. Kaikilla hoidonporrastuksen tasoilla esiintyi viiveitä prosessin sujuvuudessa siten, että potilaan hoitoon nykyisessä yksikössä ei ollut enää lääketieteellistä syytä, vaan potilas odotti siellä pääsyä seuraavaan hoitopaikkaan. Prosessiviiveitä oli sekä oman organisaation että muiden organisaatioiden yksiköiden välillä. Keskusteluissa hukkatyöryhmät toivat ongelmana esiin myös osaoptimoinnin. Omien yksikköjen toimintaa kehitettiin aktiivisesti, mutta kehittämisessä ei otettu riittävästi huomioon toimenpiteiden mahdollista negatiivista vaikutusta muiden ammattiryhmien, yksiköiden tai organisaatioiden toimintaan. Hoitokäytännöissä havaittiin eniten lääkehoidon epätarkoituksenmukaisuuksiin liittyvää hukkaa (2). Tunnistettuja hukkia olivat lääkityksen epätarkoituksenmukainen antoreitti, tarpeeton lääkeruiske viivästyneiden laboratoriovastausten vuoksi, tarpeettomat säännölliset kipu- ja muut lääkitykset, lääkkeen tauotuksen unohtaminen sekä lääkelistalla olevat lääkkeet, joita potilas ei tarvinnut. Potilasmoduulilla haastatellusta 2 potilaasta neljä koki odottaneensa jotain hoito- tai tutkimustapahtumaa kauemmin kuin oli olettanut. Kolme potilasta olisi mielestään voinut kotiutua aikaisemmin. Hukkien vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet Havaituilla hukilla oli toiminnallisten ja laadullisten vaikutusten lisäksi myös taloudellisia ja laskennallisia vaikutuksia (taulukot 3 ja 4). Laskennalliset kustannukset jakautuivat työ- 21 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

4 TAULUKKO 3. Osastomoduulilla tunnistettujen hukkien haitalliset vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet kahdessa perusterveydenhuollon ja viidessä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä. Hukkaresurssi Asiakasvaikutukset Henkilöstö vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kehittämistoimenpiteet Tyhjä paikka, jolle varattu hoitajaresurssi Tyhjä paikka, jolle ei hoitajaresurssia Vuodepaikan epäasianmukainen käyttö Sairaalainfektio Toimenpiteen komplikaatio Tarpeeton sairaalahoito Viive prosessin sujuvuudessa Toimenpiteen viivästyminen Potilaille ja omaisille syntyvä virheellinen vaikutelma tyhjistä paikoista Palkkakustannukset Liinavaate- ja siivouskustannukset Potilaan epämukavuus Liinavaate- ja siivouskustannukset Eristyksen tarvikekustannukset Antibioottihoidon kustannukset Kontrollikäynnit Kontrollikäynnit Vaikutus yksikön maineeseen Hoitopäiväkertymän kasvu Lääkehoitokustannukset Tutkimusten kustannukset Hoitopäiväkertymän kasvu Hoitotarvike- ja tutkimuskustannukset Hoitopäiväkertymän kasvu Ateriakustannukset Hukkaraportin liittäminen osaksi muuta lomautusraporttia Tarpeettomien potilassänkyjen ja pöytien poisto Eristystarpeen päätyttyä välitön vaihto tavalliselle potilaspaikalle Ohjeistus siirron ennakoinnista, siirtovalmistelut Hoitoisuuden kirjaaminen Hoitoisuuden kirjaaminen > henkilöstön mitoitus > rinnakkaismittaus Yksi sisätautipotilaita vastaanottava paikka useiden sijaan Hoitopäiväkertymän kasvu Kotiutusprosessin kehittäminen (hoitajat kotiuttavat, prosessimallinnus) Yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen yhteistyötahojen kanssa Tilojen järjestely 5S-työkalulla Hoitopäiväkertymän kasvu Prosessimallinnus Viiveiden tunnistaminen ja korjaaminen 21 Wackerbarth SB, Strawser-Srinath JR, Conigliaro JC. The Human Side of Lean Teams. Am J Med Qual 215;3: Goff S, Kleppel R, Lindenauer PK, Rothber MB. Hospital workers perceptions of waste: a qualitative study involving photo-elicitation. BMJ Qual Saf 213;22: Resar R, Griffin F, Kabcenell A, Bones C. Hospital outpatient waste identification tool. Institute for Healthcare Improvement. Innovation series Vermeulen MJ, Stukel TA, Guttman A ym. ED Investigator team. Evaluation of on Emergency Department Lean Process Improvement Program to reduce Length to Stay. Ann Emerg Med com/article/s (14)516-2/pdf ajan menetykseen ja potilasvaikutuksiin. Taloudellisissa kustannuksissa eriteltiin hukan aiheuttamaa rahallista vaikutusta aiheutuneina lisähoitopäivinä, palkka-, hoitotarvike-, lääke-, tutkimus- sekä siivous- ja vuodevaatekustannuksina. Työajan kuluminen arvoa tuottamattomaan tekemiseen vaikutti laskennallisiin kustannuksiin merkittävästi. Tuloksissa oli nähtävissä trendi, jossa lyhyistä (esimerkiksi 15 min) työsuorituksista kertyi vuorokausi-, viikko- ja vuositasolla huomattavia työajan menetyksiä. Tästä on esimerkkinä yhdessä yksikössä havaittu käytäntö ylläpitää tarpeettomia nestelistoja. Työryhmä arvioi yhden nestelistan ylläpitoon kuluvan,5 tuntia vuorokaudessa. Turhien nestelistojen ylläpitoon arvioitiin siten vuodessa kuluvan hoitajan kolmen kuukauden työ panos. Asiakasvaikutuksina tunnistettiin fyysisiä ja mentaalisia haittoja sekä potilaille aiheutuvia taloudellisia kuluja. Useissa yksiköissä keskusteltiin hukkien negatiivisesta vaikutuksesta yksikön maineeseen. Kuudessa yksikössä toimintamalleihin tehtiin välittömiä korjauksia ja/tai käynnistettiin hankkeita toimintojen sujuvoittamiseksi ja hukan poistamiseksi (taulukot 3 ja 4). Hukkahavaintojen niukkuuden takia yhdessä yksikössä ei päätetty kehittämistoimista, koska niillä ei arvioitu saavutettavan mainittavaa lisäarvoa toiminnan sujuvoittamiseksi. Toisaalta tilanteen Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 211

5 TAULUKKO 4. Hoitokäytännöt-moduulilla tunnistettujen hukkien haitalliset vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet kahdessa perusterveydenhuollon ja viidessä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä. Hukkaresurssi Asiakasvaikutukset Henkilöstö vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kehittämistoimenpiteet Monitorointi Potilaan epämukavuus Triage-toiminnan kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Rytmihäiriöpotilaan triage-ohje Monitorointikriteerit Kajoavat välineet Lääkitys Potilaan epämukavuus Potilaan epämukavuus Potilasturvallisuus Potilaan epämukavuus Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Kanyylien välitön poisto hoitotarpeen loputtua Hukkatietoisuuden lisääminen Lääkekustannukset Lääkehoidon tarkistus kierroilla Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Tutkimukset Potilaan epämukavuus Välinekustannukset Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Erikoistuvien lääkärien perehdytys Nestelistan tarkistus kierroilla Terapiat ja hoitotoimenpiteet Välinekustannukset Potilaan epämukavuus Hoitotyön tarpeen arviointi päivittäin Erikoistuvien lääkärien perehdytys Muuta Kaikki hukkaresurssit: hukkatietoisuuden lisääminen Hukkatunnistin-työkalun käyttö check in-listana säännöllisesti 25 Lillrank P. Lean-ajattelu terveydenhuollossa. Nordic Health Care Group doc/nhg_lean_whitepaper.pdf 26 Institute for Healthcare Improvement. Hospital Inpatient Waste Identification Tool. Innovation series Vest JR, Gamm LD. A critical review of the research literature on Six Sigma, Lean and Studer Group s Hardwiring Excellence in the United States: the need to demonstrate and communicate the effectiveness of transformation strategies in healthcare. Implement Sci 29;4: Hasle P. Lean production? An evaluation of the possibilities for an employee supportive Lean practice. Hum Factors Ergon Man 214;24:4 53. arvioitiin todennäköisesti muuttuvan uusia hukka-arviointeja tehtäessä. Pohdinta Hukkatunnistin-työkalusta havaittiin olevan hyötyä tunnistettaessa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa. Merkittäväksi hukkaa aiheuttavaksi tekijäksi osoittautuivat prosessiviiveet. Niihin liittyivät havainnot, etteivät hoitoketjut toimineet tavoitteiden mukaisesti, vaan potilaat odottivat siirtoa tai kotiutusta hoitopaikalta, jota he eivät lääketieteellisten syiden perusteella enää tarvinneet. Prosessiviiveitä aiheutui myös organisaation sisäisissä toiminnoissa. Somaattisten vuodeosastojen ja päivystyksen potilastyön merkittävimmiksi hukiksi tiedetään viiveet, hoidon koordinoinnin puutteet, erilaiset haittavaikutukset ja komplikaatiot sekä palvelujen epäasianmukainen käyttö (15,17,23). Näitä hukkaresursseja havaittiin merkittävästi myös tässä tutkimuksessa. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, ettei yksiköiden tuloksia voi vertailla keskenään, koska yksiköiden kokonaistilanteet poikkesivat toisistaan. Kahdessa yksikössä esimerkiksi oli arviointiaikana meneillään lomautukset. Ne vaikuttivat tuloksiin lisäämällä tyhjiä vuodepaikkoja, joille ei ollut varattu hoitajaresursseja (potilaat oli sijoitettu muille vuodeosastoille). Hukkatyöryhmät tunnistivat hukkien vaikutuksina asiakasvaikutuksia, kustannuksia ja henkilöstön työaikaa vieviä vaikutuksia. Lisäksi useat työryhmät pohtivat hukan vahingollista vaikutusta yksikön julkisuuskuvaan. Vaikutukset työaikaan korostuivat, sillä alkuun vähäisiltä tuntuneet aikavarkaat osoittautuivat merkittäviksi, kun asiaa tarkasteltiin pitemmällä aikajänteellä. Hukkien kustannuksia lisäävät ja työaikaa vievät vaikutukset korostuvat aiemmissakin tutkimuksissa (16,23). Leania voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa kustannusten hallitsemiseksi, hoidon laadun ja näyttöön perustuvien käytäntöjen vahvistamiseksi sekä työyhteisön luovuuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi (3,15). 212 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

6 Sidonnaisuudet Riikka Maijala, Sini Eloranta, Antti Saloniemi: ei sidonnaisuuksia. Tuija Ikonen: konsultointi (WHO), työsuhde (THL, MEKA, Vakes, Potilasvakuutuskeskus), asiantuntijalausunto (Valvira, pysyvä asiantuntija), apurahat (VSSHP/EVO), luentopalkkiot (Lääkäripäivät, Duodecim, Keski-Suomen keskussairaala), matka- ja majoituskulut (Suomen Kirurgiyhdistys). Tästä tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnettiin yksiköissä pyrittäessä poistamaan toimintaa, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaille, ja lisäämään sellaista potilastyöhön käytettävissä olevaa aikaa, joka vaikuttaa hoidon laatuun ja tuloksiin. Huomionarvoista on, että yksiköihin suunnitellut kehittämistoimenpiteet eivät vaatineet rahaa. Keskeinen toimenpide oli henkilöstön hukkatietoisuuden lisääminen ja asenteiden ravistelu (näin on aina tehty, ei tämä vaikuta muuhun tekemiseen, ei kuulu tehtäviini). Hukkatietoisuuden todettiin lisääntyneen jo silloin, kun arviointia Hukkatunnistimella tehtiin. Monet kehittämistoimet osoittautuivat nopeasti ja helposti toteutettaviksi, mutta osa vaati pitkäjänteistä panostusta ja moniammatillista yhteistyötä, esimerkiksi prosessikokonaisuuden kuvausta. Turhien nestelistojen ylläpitoon arvioitiin kuluvan vuodessa hoitajan kolmen kuukauden työpanos. Jotta kehittämistoimet muuttuvat jatkuvaksi parantamiseksi, kehittämisprosessi on standardoitava ja kehittämistoimien vaikutukset arvioitava systemaattisesti valituilla mittareilla. Tulosten tulee olla koko henkilöstön tiedossa. Päivit- täisjohtamisella on oleellinen merkitys tämän onnistumisessa. Hukkaresurssien arviointi ja poistaminen Hukkatunnistinta hyödyntäen voi olla avaus Lean-oppeihin ja osa muutosvalmennusta kohti parempaa toimintakulttuuria ja oppivaa organisaatiota. Tutkimuksen aineisto oli rajattu, mutta tulokset rohkaisevat ottamaan Hukkatunnistimen laajempaan käyttöön. Työkalu on muunneltavissa erilaisiin toimintaympäristöihin. TÄSTÄ ASIASTA TIEDETTIIN Terveydenhuollon järjestelmissä on merkittävän paljon asiakkaalle lisäarvoa tuottamatonta hukkaa. Hoidon keskeisiä hukkia ovat haittavaikutukset ja komplikaatiot, palvelujen epäasianmukainen käyttö sekä hoidon koordinoinnin puutteet. TÄMÄ TUTKIMUS OPETTI Hukkatunnistin-työkalulla voidaan tunnistaa somaattisen vuodeosasto- ja päivystyspotilaan hoidossa olevia hukkatekijöitä. Hukkatekijöillä on suoria ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Välillisistä kustannuksista tärkein on vaikutus työajan käyttöön. Hukkatunnistimella saatu tieto tukee toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista ja hoidon laadun kehittämistä. English summary in english Waste identification tool for identifying and eliminating waste Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 213

7 English summary Riikka Maijala M.Sc. (Health Care), M.Soc. Sc. student, Planner, Hospital District of Southwest Finland, Administrative Centre, University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities Sini Eloranta Antti Saloniemi Tuija Ikonen Waste identification tool for identifying and eliminating waste Background This study was performed in nine hospital units in Southwest Finland. The units were responsible for internal medicine patients in specialized health care, in regional specialized care and primary health care. Multiprofessional staff of the different units were involved. The aim of the study was to test the Hospital Inpatient Waste Identification Tool (Institute for Healthcare Improvement) in hospital units. The specific problems were: 1) to identify the areas of waste in the care of inpatients, 2) to recognize the economic and other impacts of identified areas of waste, 3) to support the daily decision-making and action planning of the personnel. Methods The data were collected in spring 214 in three different ways: 1) waste assessments performed with Waste Identification Forms (ward, treatment and patient modules), 2) analysis of the evaluation forms (impact of waste) and 3) operational decisions on removal of waste. Results The areas of waste identified with the tool centred on adverse effects and complications, inappropriate use of services, as well as process delays and deficiencies in care coordination. Waste had both economic and computational effects. Immediate correction of operational models and/or development initiatives was undertaken to streamline functions and eliminate the waste in the nine units. The effects of identified areas of waste can be estimated and the information obtained can be used to eliminate any activity or resource that does not add value or increase the time spent on patient care to achieve better quality of care. Standardized development processes support activities related to decision-making and planning, when the aim is implementation of continuous improvement. Conclusions The Hospital Inpatient Waste Identification Tool is useful in the recognition of areas of clinical waste in the care of somatic inpatients. 213a Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

HUKKATUNNISTIMELLA HUKAN ARVIOIMISEEN JA POISTAMISEEN

HUKKATUNNISTIMELLA HUKAN ARVIOIMISEEN JA POISTAMISEEN HUKKATUNNISTIMELLA HUKAN ARVIOIMISEEN JA POISTAMISEEN RIIKKA MAIJALA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteitten laitos Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman pro gradu tutkielma 4/2015 TAMPEREEN

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä

Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja, TtM, emba, TtT -opiskelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri email: kirsi.leivonen@kuh.fi

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työhyvinvointi on osa potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Espoo tutkija Annika Saarto, Työterveyslaitos Aiemmissa tutkimuksissa todettua Potilasturvallisuus liittyy hoitajien työympäristön

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK TYÖRYHMÄN JÄSENET HYKS: Kliiniset asiantuntijat Tiina Saloranta (Vatsakeskus) Marita Ritmala-Castrén

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDOSSA

HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDOSSA Tetta Maunuksela HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDOSSA Hukkatyökalun käytön testaus ja teemahaastattelu Vaasan keskussairaalan vuodeosastoilla Ylempi AMK-tutkinto Sosiaali-ja terveysala 2017 VAASAN

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA

YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA Päivi Koivuranta-Vaara hallintoylilääkäri THL: Hannu Rintanen Pia Maria Jonsson Päivi Koivuranta-Vaara 23.9.2010 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN TARVE lääketieteen kehitys: vaikuttavat/tehokkaat

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Päivi Peltola, Marko Hyvönen, Arto Immonen, Anna-Marja Karhunen, Timo Kellokoski, Juha Koskenkari, Marja Lämsä, Susanna Mustonen, Maarit Yliniemi Tehohoitopaikka

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa. Satu Lehto Helsingin Yliopisto Järvenpäätalo

Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa. Satu Lehto Helsingin Yliopisto Järvenpäätalo Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa Satu Lehto Helsingin Yliopisto 23.5.2012 Järvenpäätalo Aikaisempia tutkimuksia Ystävyyssuhteet (Efrat, 2009; Fitzerald, Fitzgerald and Aherne, 2012)

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

HAIPRO -JÄRJESTELMÄN TUTKIMUKSESSA

HAIPRO -JÄRJESTELMÄN TUTKIMUKSESSA HAIPRO -JÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN LÄÄKITYSTURVALLISUUS- TUTKIMUKSESSA Anna-Riia Holmström, FaT, proviisori, kliininen opettaja Helsingin yliopisto/hus-apteekki RATI-tutkimusseminaari 23.11.2017 1 SIDONNAISUUDET

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines THE LEONARDO-PROJECT Peer Review Impact - Ensuring the impact of Peer Review to improve the provision of VET in Europe, 2009-2011 Project number 2009-1-FI1-LEO05-01584 Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta TtT Minna Anttila, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Mielenterveyden teemapäivä

Lisätiedot

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Ph.D. Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla

Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla 1 XVII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS 11.2.2016 SAIRAANHOITAJA HELENA MÄKINEN Helena 2 Potilaat HIV+ HCV+ usein päihteidenkäyttäjät

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot