Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella"

Transkriptio

1 Tieteessä terveydenhuolto Riikka Maijala TtM, YTM, suunnittelija Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö ja Tampereen yliopisto, yhteiskuntaja kulttuuritieteitten yksikkö Sini Eloranta TtT, suunnittelija, kliininen opettaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö ja Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Antti Saloniemi professori Tampereen yliopisto, yhteiskuntaja kulttuuritieteitten yksikkö Tuija Ikonen kirurgian dosentti, arviointiylilääkäri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kehittämispalvelut-yksikkö Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella Lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa ja arvioida havaittujen hukkien vaikutuksia. Saatua tietoa hyödynnettiin hoidon sujuvuuden parantamisessa. Menetelmät Seitsemän toimintayksikköä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ja alueen perusterveydenhuollosta käytti tutkimuksessa hoidon kliinisen hukan tunnistamiseen kehitettyä Hukkatunnistin-työkalua (Hospital Inpatient Waste Identification Tool, Institute for Healthcare Improvement 211). Moniammatilliset työryhmät tekivät työkalulla hukka-arvioinnit, analysoivat tunnistettujen hukkien vaikutukset ja suunnittelivat kehittämistoimenpiteitä. Tulokset Hukkatunnistin havaittiin hyödylliseksi. Hukkatekijöillä oli sekä taloudellisia että laskennallisia vaikutuksia. Kuudessa yksikössä korjattiin toimintamalleja välittömästi tai käynnistettiin hankkeita toimintojen sujuvoittamiseksi ja hukan poistamiseksi. Päätelmät Hukkatunnistin-työkalulla voidaan tunnistaa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa. Niiden vaikutukset ovat arvioitavissa, ja saadun tiedon perusteella voidaan kehittää yksiköiden prosesseja ja tukea päivittäisjohtamista. Vertaisarvioitu Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat Suomessa vuonna 211 edelliseen vuoteen verrattuna reaalisesti 3, prosenttia ja olivat yhteensä 17,1 miljardia euroa (1). Kasvavia kustannuksia on viime vuosina pyritty hillitsemään niin sanotun Lean-ajattelun avulla (2,3,4,5,6). Useissa yksiköissä keskusteltiin hukkien negatiivisesta vaikutuksesta yksikön maineeseen. Ajattelumallin juuret ovat 193-luvun autoteollisuudessa, josta malli siirtyi muuhun teollisuuteen ja palvelutuotantoon (2,7,8,9,1,11). Lean-ajattelussa on keskeistä jatkuva parantaminen, prosessien tarkastelu asiakkaan näkökulmasta ja rajallisten voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti (12,13). Leanin ydinsisältöä voidaan toimialasta riippumatta kuvata viidellä pääperiaatteella, jotka ovat 1) pyrkimys asiakkaalle arvoa tuottavaan toimintaan, 2) arvovirtaus eli asiakastarpeen täyttymiseen kuluvan ajan minimointi ja turhien työvaiheiden poistaminen, 3) työvaiheiden standardointi sekä ajan vapauttaminen luovuudelle ja innovatiivisuudelle, 4) ohjautuvuus asiakkaan tarpeiden mukaan sekä 5) toiminnan jatkuva kehittäminen ja hukan poistaminen (13,14,15). Lean-ajattelun ja -käytäntöjen on todettu soveltuvan terveydenhuoltoon. Niiden avulla voidaan parantaa terveydenhuollon käytäntöjä (8,1,14,16,17,18,19,2), kehittää tehokasta ja korkealaatuista potilashoitoa (1) ja näyttöön perustuvia käytänteitä (3,21) sekä työyhteisön innovatiivisuutta, luovuutta (15) ja työhyvinvointia (19). Terveydenhuollon järjestelmissä on havaittu olevan merkittävästi hukkaa (1,3,4,9,15,17,19, 22,23,24). Sitä syntyy mistä tahansa tekijöistä, jotka lisäävät kustannuksia tai vievät aikaa antamatta asiakkaalle lisäarvoa eivätkä ole tuotannon kannalta oleellisia (16,25). Hukan muodot jaotellaan useimmiten seitsemään luokkaan, jotka 28 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

2 TAULUKKO 1. Osastomoduulilla tunnistetut hukat ja niiden vuodepaikkojen osuus (%), joihin liittyi arvioinnin kohteena olevaa hukkaa kahdessa perusterveydenhuollon (Pth) ja viidessä erikoissairaanhoidon (Esh) toimintayksikössä. Hukkaresurssi Pth/A, % Pth/B, % Esh/A, % Esh/B, % Esh/C, % Esh/D 1, % Esh/E, % Tyhjä paikka, jolle varattu hoitajaresurssi , 78 Tyhjä paikka, jolle ei hoitajaresurssia Vuodepaikan epäasianmukainen käyttö 6 11 Sairaalainfektio Lääkkeen haittavaikutus Toimenpiteen komplikaatio 5 11 Tarpeeton sairaalahoito Viive prosessin sujuvuudessa Toimenpiteen viivästyminen Arviointi tehty kahdesti kahden viikon välein. Kirjallisuutta 1 THL. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 212. (Päivitetty ) bitstream/handle/124/11614/ Ttr7_14.pdf?sequence=5 2 Kim CS, Spahlinger DA, Kin JM, Billi JE. Lean health care: What can hospitals learn from a world-class automaker? J Hosp Med 26;1: Joosten T, Borgers I, Janssen R. Application of lean thinking to health care: issues and observations. Int J Qual Health Care 29;21: Lowe TJ, Kroch E, Martin J, Bankowitz R. Development of a method to measure and compare hospital waste: The premier hospital waste index. Am J Med Qual 213;29: Swensen JS, Kaplan GS, Meyer GS ym. Controlling healthcare costs by removing waste: what American doctors can do now. BMJ Qual Saf 211;2: Cho H. Squeezing the fat from health care: Hospital finds that Lean Management improves efficiency and patient care. Knight Ridder Tribune Business News. Washington. Sep 17, Aherne J. Think lean. Nurs Manag 27;13:13 5. ovat ylituotanto, odotus, kuljetus, ylikäsittely, tarpeeton varastointi, turha liike ja heikko laatu. Terveydenhuollossa kahdeksantena hukkaresurssina on usein tunnistettu osaamisen alihyödyntäminen (7,9,19). Somaattisten vuodeosastojen ja päivystyksen potilastyön keskeisiä hukan aiheuttajia ovat haittavaikutukset, palvelujen epäasianmukainen käyttö ja viiveet sekä hoidon koordinoinnin puutteet (15,7,23). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa vuodeosasto- ja päivystyspotilaan hoidossa olevia hukkatekijöitä, arvioida havaittujen hukkien vaikutuksia ja kuvailla päätöksiä kehittämistoimenpiteiksi. Tietoa hyödynnetään hoidon laadun parantamiseen. Aineisto ja menetelmät Tutkimus toteutettiin seitsemässä toimintayksikössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja sen alueen perusterveydenhuollossa keväällä 214. Yksiköistä kuudessa hoidettiin sisätautipotilaita yliopistosairaalassa, alueellisessa erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Lisäksi mukana oli yksi päivystysyksikkö. Tutkimukselle oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lupa. Aineisto kerättiin Hukkatunnistimella (Hospital Inpatient Waste Identification Tool, Institute for Healthcare Improvement 211). Se on arviointityökalu hukan tunnistamiseen potilastyössä somaattisilla vuodeosastoilla ja päivystyksessä. Työkalun kehittivät Britanniassa asiantuntijat ja työkalua testanneet sairaalat yhteistyössä kirjallisuuskatsauksen ja testausten pohjalta. Hukkatunnistimesta otettiin käyttöön kolme osaa: osasto- ja hoitokäytännöt sekä potilasosio. Osastomoduulin avulla arvioitiin yhdeksän erillisen hukkaresurssin esiintyvyyttä (taulukko 1) ja hoitokäytännöt-moduulin avulla arvioitiin viisi hukkaresurssia (taulukko 2). Potilasmoduuli muodostuu neljästä kysymyksestä. Potilaalta kysyttiin, 1) tuntuuko hänestä, että hän olisi voinut kotiutua aikaisemmin, 2) tapahtuiko sairaalahoidon aikana jotain, mikä ei edistänyt toipumista tai haittasi sitä, 3) odottiko hän jotain kauemmin kuin oli olettanut ja 4) oliko hän tutkimuksessa tai toimenpiteessä, joka aiheutti hänelle haittaa (26). Englanninkielinen Hukkatunnistin käännettiin suomeksi, ja tutkijat sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arviointiylilääkäri teki- Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 29

3 TAULUKKO 2. Hoitokäytännöt-moduulilla tunnistetut hukat ja niiden vuodepaikkojen osuus (%), joihin liittyi arvioinnin kohteena olevaa hukkaa kahdessa perusterveydenhuollon (Pth) ja viidessä erikoissairaanhoidon (Esh) toimintayksikössä. Hukkaresurssi Pth/A, % Pth/B, % Esh/A, % Esh/B, % Esh/C, Esh/D, % Esh/E, % Monitorointi 11 8 Kajoavat välineet Lääkitys Tutkimukset 9 11 Terapiat ja hoitotoimenpiteet 4 8 Kollberg B, Dahlgard J, Brehmer P. Measuring Lean iniatives in health care services: issues and findings. Int J Prod Perform Manag 27;56: Varkey P, Reller M, Resar R. Basics of quality improvement in health care. Mayo Clinic Proceedings 27;82: Toussaint J, Berry LL. The promise of Lean in health care. Mayo Clinic Proceedings 213;88: Young TP, McLean SI. A critical look at Lean Thinking in healthcare. Qual Saf Health Care 28;17: Kimsey, D. Lean methodology in health care. AORN Journal 21;92: Drotz E, Poksinska B. Lean in healthcare from employees perspectives. J Health Organ Manag 214;28: Waring JJ, Bishop S. Lean healthcare: Rhetoric, ritual and resistance. Social Science & Medicine 21;71: Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: The unfilled promise? Social Science & Medicine 212;74: Brandao de Souza L. Trends and approaches in Lean healthcare. Leadership in Health Services 29;22: Ilola T, Karvonen S. Sairaalasuunnittelu on terveydenhuollon hukkajahtia parhaimmillaan. Spirium 212:47: Mazzocato P, Savage C, Brommels A, Aronsson H, Thor J. Lean thinking in healthcare: a realist review of the literature. Qual Saf Health Care 21;19; Robinson S. SimLean: Utilising simulation in the implementation of lean in healthcare. European Journal of Operational Research 212;219: Simon RW, Canacari EG. A practical guide to applying Lean tools and management principles to health care improvement AORH J 212;95:85 1. vät arvion sen soveltuvuudesta suomalaiseen terveydenhuollon toimintaympäristöön. Arvion perusteella lomakkeiden kriteerit säilytettiin alkuperäisinä. Ennen aineiston keruuta tutkijat kouluttivat yksiköiden henkilökunnasta moniammatillisen työryhmän käyttämään Hukkatunnistinta. Tämän jälkeen työryhmään kuuluva lääkäri-sairaanhoitajapari tai laajempi työryhmä arvioi yhtenä tai kahtena päivänä toiminnassa sillä hetkellä olevat hukkatekijät osasto- ja hoitokäytännöt-moduuleja käyttäen. Arviointi tehtiin sairaansijakohtaisesti. Potilasmoduulin avulla hukkaa arvioitiin haastattelemalla sellaiset arviointipäivänä kotiutuneet potilaat, jotka kykenivät ja suostuivat haastatteluun. Näitä sairaanhoitajan tekemiä haastatteluja oli yhteensä 2. Yksikköjen moniammatilliset hukkatyöryhmät, joissa tutkijat olivat mukana, analysoivat tunnistettujen hukkien vaikutukset ja päättivät kehittämistoimenpiteistä. Arviointilomakkeille kirjattiin niiden vuodepaikkojen prosenttiosuus, joihin todettiin liittyvän arvioinnin kohteena olevaa hukkaa (osastoja hoitokäytännöt-moduuli) ja mahdollista lisätietoa havainnoista. Potilasmoduulin haastatteluvastaukset kirjattiin kyllä/ei-vaihtoehtoina. Kyllä-vastauksia tarkennettiin vapaamuotoisella vastauksella. Hukkien vaikutukset ja kehittämistoimenpidesuunnitelmat kirjattiin tutkijoiden niitä varten suunnittelemille lomakepohjille. Vaikutuksia arvioitaessa kirjattiin tunnistettu hukka ja sen määrä prosentteina sekä arvioitu vaikutus euroina ja muina vaikutuksina. Kehittämissuunnitelmaan kirjattiin tunnistettu hukka, kehittämistoimenpide, kehittämisen aikataulu ja vastuuhenkilö, mittari ja seuranta. Tulokset Tunnistetut hukat Osastomoduulin avulla tunnistetut hukat ja niiden määrät on kuvattu taulukossa 1. Kaikilla hoidonporrastuksen tasoilla esiintyi viiveitä prosessin sujuvuudessa siten, että potilaan hoitoon nykyisessä yksikössä ei ollut enää lääketieteellistä syytä, vaan potilas odotti siellä pääsyä seuraavaan hoitopaikkaan. Prosessiviiveitä oli sekä oman organisaation että muiden organisaatioiden yksiköiden välillä. Keskusteluissa hukkatyöryhmät toivat ongelmana esiin myös osaoptimoinnin. Omien yksikköjen toimintaa kehitettiin aktiivisesti, mutta kehittämisessä ei otettu riittävästi huomioon toimenpiteiden mahdollista negatiivista vaikutusta muiden ammattiryhmien, yksiköiden tai organisaatioiden toimintaan. Hoitokäytännöissä havaittiin eniten lääkehoidon epätarkoituksenmukaisuuksiin liittyvää hukkaa (2). Tunnistettuja hukkia olivat lääkityksen epätarkoituksenmukainen antoreitti, tarpeeton lääkeruiske viivästyneiden laboratoriovastausten vuoksi, tarpeettomat säännölliset kipu- ja muut lääkitykset, lääkkeen tauotuksen unohtaminen sekä lääkelistalla olevat lääkkeet, joita potilas ei tarvinnut. Potilasmoduulilla haastatellusta 2 potilaasta neljä koki odottaneensa jotain hoito- tai tutkimustapahtumaa kauemmin kuin oli olettanut. Kolme potilasta olisi mielestään voinut kotiutua aikaisemmin. Hukkien vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet Havaituilla hukilla oli toiminnallisten ja laadullisten vaikutusten lisäksi myös taloudellisia ja laskennallisia vaikutuksia (taulukot 3 ja 4). Laskennalliset kustannukset jakautuivat työ- 21 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

4 TAULUKKO 3. Osastomoduulilla tunnistettujen hukkien haitalliset vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet kahdessa perusterveydenhuollon ja viidessä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä. Hukkaresurssi Asiakasvaikutukset Henkilöstö vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kehittämistoimenpiteet Tyhjä paikka, jolle varattu hoitajaresurssi Tyhjä paikka, jolle ei hoitajaresurssia Vuodepaikan epäasianmukainen käyttö Sairaalainfektio Toimenpiteen komplikaatio Tarpeeton sairaalahoito Viive prosessin sujuvuudessa Toimenpiteen viivästyminen Potilaille ja omaisille syntyvä virheellinen vaikutelma tyhjistä paikoista Palkkakustannukset Liinavaate- ja siivouskustannukset Potilaan epämukavuus Liinavaate- ja siivouskustannukset Eristyksen tarvikekustannukset Antibioottihoidon kustannukset Kontrollikäynnit Kontrollikäynnit Vaikutus yksikön maineeseen Hoitopäiväkertymän kasvu Lääkehoitokustannukset Tutkimusten kustannukset Hoitopäiväkertymän kasvu Hoitotarvike- ja tutkimuskustannukset Hoitopäiväkertymän kasvu Ateriakustannukset Hukkaraportin liittäminen osaksi muuta lomautusraporttia Tarpeettomien potilassänkyjen ja pöytien poisto Eristystarpeen päätyttyä välitön vaihto tavalliselle potilaspaikalle Ohjeistus siirron ennakoinnista, siirtovalmistelut Hoitoisuuden kirjaaminen Hoitoisuuden kirjaaminen > henkilöstön mitoitus > rinnakkaismittaus Yksi sisätautipotilaita vastaanottava paikka useiden sijaan Hoitopäiväkertymän kasvu Kotiutusprosessin kehittäminen (hoitajat kotiuttavat, prosessimallinnus) Yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen yhteistyötahojen kanssa Tilojen järjestely 5S-työkalulla Hoitopäiväkertymän kasvu Prosessimallinnus Viiveiden tunnistaminen ja korjaaminen 21 Wackerbarth SB, Strawser-Srinath JR, Conigliaro JC. The Human Side of Lean Teams. Am J Med Qual 215;3: Goff S, Kleppel R, Lindenauer PK, Rothber MB. Hospital workers perceptions of waste: a qualitative study involving photo-elicitation. BMJ Qual Saf 213;22: Resar R, Griffin F, Kabcenell A, Bones C. Hospital outpatient waste identification tool. Institute for Healthcare Improvement. Innovation series Vermeulen MJ, Stukel TA, Guttman A ym. ED Investigator team. Evaluation of on Emergency Department Lean Process Improvement Program to reduce Length to Stay. Ann Emerg Med com/article/s (14)516-2/pdf ajan menetykseen ja potilasvaikutuksiin. Taloudellisissa kustannuksissa eriteltiin hukan aiheuttamaa rahallista vaikutusta aiheutuneina lisähoitopäivinä, palkka-, hoitotarvike-, lääke-, tutkimus- sekä siivous- ja vuodevaatekustannuksina. Työajan kuluminen arvoa tuottamattomaan tekemiseen vaikutti laskennallisiin kustannuksiin merkittävästi. Tuloksissa oli nähtävissä trendi, jossa lyhyistä (esimerkiksi 15 min) työsuorituksista kertyi vuorokausi-, viikko- ja vuositasolla huomattavia työajan menetyksiä. Tästä on esimerkkinä yhdessä yksikössä havaittu käytäntö ylläpitää tarpeettomia nestelistoja. Työryhmä arvioi yhden nestelistan ylläpitoon kuluvan,5 tuntia vuorokaudessa. Turhien nestelistojen ylläpitoon arvioitiin siten vuodessa kuluvan hoitajan kolmen kuukauden työ panos. Asiakasvaikutuksina tunnistettiin fyysisiä ja mentaalisia haittoja sekä potilaille aiheutuvia taloudellisia kuluja. Useissa yksiköissä keskusteltiin hukkien negatiivisesta vaikutuksesta yksikön maineeseen. Kuudessa yksikössä toimintamalleihin tehtiin välittömiä korjauksia ja/tai käynnistettiin hankkeita toimintojen sujuvoittamiseksi ja hukan poistamiseksi (taulukot 3 ja 4). Hukkahavaintojen niukkuuden takia yhdessä yksikössä ei päätetty kehittämistoimista, koska niillä ei arvioitu saavutettavan mainittavaa lisäarvoa toiminnan sujuvoittamiseksi. Toisaalta tilanteen Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 211

5 TAULUKKO 4. Hoitokäytännöt-moduulilla tunnistettujen hukkien haitalliset vaikutukset ja kehittämistoimenpiteet kahdessa perusterveydenhuollon ja viidessä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä. Hukkaresurssi Asiakasvaikutukset Henkilöstö vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kehittämistoimenpiteet Monitorointi Potilaan epämukavuus Triage-toiminnan kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Rytmihäiriöpotilaan triage-ohje Monitorointikriteerit Kajoavat välineet Lääkitys Potilaan epämukavuus Potilaan epämukavuus Potilasturvallisuus Potilaan epämukavuus Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Kanyylien välitön poisto hoitotarpeen loputtua Hukkatietoisuuden lisääminen Lääkekustannukset Lääkehoidon tarkistus kierroilla Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Tutkimukset Potilaan epämukavuus Välinekustannukset Nykyisten toimintatapojen kriittinen tarkastelu Triage-toiminnan kehittäminen Erikoistuvien lääkärien perehdytys Nestelistan tarkistus kierroilla Terapiat ja hoitotoimenpiteet Välinekustannukset Potilaan epämukavuus Hoitotyön tarpeen arviointi päivittäin Erikoistuvien lääkärien perehdytys Muuta Kaikki hukkaresurssit: hukkatietoisuuden lisääminen Hukkatunnistin-työkalun käyttö check in-listana säännöllisesti 25 Lillrank P. Lean-ajattelu terveydenhuollossa. Nordic Health Care Group doc/nhg_lean_whitepaper.pdf 26 Institute for Healthcare Improvement. Hospital Inpatient Waste Identification Tool. Innovation series Vest JR, Gamm LD. A critical review of the research literature on Six Sigma, Lean and Studer Group s Hardwiring Excellence in the United States: the need to demonstrate and communicate the effectiveness of transformation strategies in healthcare. Implement Sci 29;4: Hasle P. Lean production? An evaluation of the possibilities for an employee supportive Lean practice. Hum Factors Ergon Man 214;24:4 53. arvioitiin todennäköisesti muuttuvan uusia hukka-arviointeja tehtäessä. Pohdinta Hukkatunnistin-työkalusta havaittiin olevan hyötyä tunnistettaessa hukkatekijöitä potilaiden hoidossa. Merkittäväksi hukkaa aiheuttavaksi tekijäksi osoittautuivat prosessiviiveet. Niihin liittyivät havainnot, etteivät hoitoketjut toimineet tavoitteiden mukaisesti, vaan potilaat odottivat siirtoa tai kotiutusta hoitopaikalta, jota he eivät lääketieteellisten syiden perusteella enää tarvinneet. Prosessiviiveitä aiheutui myös organisaation sisäisissä toiminnoissa. Somaattisten vuodeosastojen ja päivystyksen potilastyön merkittävimmiksi hukiksi tiedetään viiveet, hoidon koordinoinnin puutteet, erilaiset haittavaikutukset ja komplikaatiot sekä palvelujen epäasianmukainen käyttö (15,17,23). Näitä hukkaresursseja havaittiin merkittävästi myös tässä tutkimuksessa. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, ettei yksiköiden tuloksia voi vertailla keskenään, koska yksiköiden kokonaistilanteet poikkesivat toisistaan. Kahdessa yksikössä esimerkiksi oli arviointiaikana meneillään lomautukset. Ne vaikuttivat tuloksiin lisäämällä tyhjiä vuodepaikkoja, joille ei ollut varattu hoitajaresursseja (potilaat oli sijoitettu muille vuodeosastoille). Hukkatyöryhmät tunnistivat hukkien vaikutuksina asiakasvaikutuksia, kustannuksia ja henkilöstön työaikaa vieviä vaikutuksia. Lisäksi useat työryhmät pohtivat hukan vahingollista vaikutusta yksikön julkisuuskuvaan. Vaikutukset työaikaan korostuivat, sillä alkuun vähäisiltä tuntuneet aikavarkaat osoittautuivat merkittäviksi, kun asiaa tarkasteltiin pitemmällä aikajänteellä. Hukkien kustannuksia lisäävät ja työaikaa vievät vaikutukset korostuvat aiemmissakin tutkimuksissa (16,23). Leania voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa kustannusten hallitsemiseksi, hoidon laadun ja näyttöön perustuvien käytäntöjen vahvistamiseksi sekä työyhteisön luovuuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi (3,15). 212 Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

6 Sidonnaisuudet Riikka Maijala, Sini Eloranta, Antti Saloniemi: ei sidonnaisuuksia. Tuija Ikonen: konsultointi (WHO), työsuhde (THL, MEKA, Vakes, Potilasvakuutuskeskus), asiantuntijalausunto (Valvira, pysyvä asiantuntija), apurahat (VSSHP/EVO), luentopalkkiot (Lääkäripäivät, Duodecim, Keski-Suomen keskussairaala), matka- ja majoituskulut (Suomen Kirurgiyhdistys). Tästä tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnettiin yksiköissä pyrittäessä poistamaan toimintaa, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaille, ja lisäämään sellaista potilastyöhön käytettävissä olevaa aikaa, joka vaikuttaa hoidon laatuun ja tuloksiin. Huomionarvoista on, että yksiköihin suunnitellut kehittämistoimenpiteet eivät vaatineet rahaa. Keskeinen toimenpide oli henkilöstön hukkatietoisuuden lisääminen ja asenteiden ravistelu (näin on aina tehty, ei tämä vaikuta muuhun tekemiseen, ei kuulu tehtäviini). Hukkatietoisuuden todettiin lisääntyneen jo silloin, kun arviointia Hukkatunnistimella tehtiin. Monet kehittämistoimet osoittautuivat nopeasti ja helposti toteutettaviksi, mutta osa vaati pitkäjänteistä panostusta ja moniammatillista yhteistyötä, esimerkiksi prosessikokonaisuuden kuvausta. Turhien nestelistojen ylläpitoon arvioitiin kuluvan vuodessa hoitajan kolmen kuukauden työpanos. Jotta kehittämistoimet muuttuvat jatkuvaksi parantamiseksi, kehittämisprosessi on standardoitava ja kehittämistoimien vaikutukset arvioitava systemaattisesti valituilla mittareilla. Tulosten tulee olla koko henkilöstön tiedossa. Päivit- täisjohtamisella on oleellinen merkitys tämän onnistumisessa. Hukkaresurssien arviointi ja poistaminen Hukkatunnistinta hyödyntäen voi olla avaus Lean-oppeihin ja osa muutosvalmennusta kohti parempaa toimintakulttuuria ja oppivaa organisaatiota. Tutkimuksen aineisto oli rajattu, mutta tulokset rohkaisevat ottamaan Hukkatunnistimen laajempaan käyttöön. Työkalu on muunneltavissa erilaisiin toimintaympäristöihin. TÄSTÄ ASIASTA TIEDETTIIN Terveydenhuollon järjestelmissä on merkittävän paljon asiakkaalle lisäarvoa tuottamatonta hukkaa. Hoidon keskeisiä hukkia ovat haittavaikutukset ja komplikaatiot, palvelujen epäasianmukainen käyttö sekä hoidon koordinoinnin puutteet. TÄMÄ TUTKIMUS OPETTI Hukkatunnistin-työkalulla voidaan tunnistaa somaattisen vuodeosasto- ja päivystyspotilaan hoidossa olevia hukkatekijöitä. Hukkatekijöillä on suoria ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Välillisistä kustannuksista tärkein on vaikutus työajan käyttöön. Hukkatunnistimella saatu tieto tukee toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista ja hoidon laadun kehittämistä. English summary in english Waste identification tool for identifying and eliminating waste Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7 213

7 English summary Riikka Maijala M.Sc. (Health Care), M.Soc. Sc. student, Planner, Hospital District of Southwest Finland, Administrative Centre, University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities Sini Eloranta Antti Saloniemi Tuija Ikonen Waste identification tool for identifying and eliminating waste Background This study was performed in nine hospital units in Southwest Finland. The units were responsible for internal medicine patients in specialized health care, in regional specialized care and primary health care. Multiprofessional staff of the different units were involved. The aim of the study was to test the Hospital Inpatient Waste Identification Tool (Institute for Healthcare Improvement) in hospital units. The specific problems were: 1) to identify the areas of waste in the care of inpatients, 2) to recognize the economic and other impacts of identified areas of waste, 3) to support the daily decision-making and action planning of the personnel. Methods The data were collected in spring 214 in three different ways: 1) waste assessments performed with Waste Identification Forms (ward, treatment and patient modules), 2) analysis of the evaluation forms (impact of waste) and 3) operational decisions on removal of waste. Results The areas of waste identified with the tool centred on adverse effects and complications, inappropriate use of services, as well as process delays and deficiencies in care coordination. Waste had both economic and computational effects. Immediate correction of operational models and/or development initiatives was undertaken to streamline functions and eliminate the waste in the nine units. The effects of identified areas of waste can be estimated and the information obtained can be used to eliminate any activity or resource that does not add value or increase the time spent on patient care to achieve better quality of care. Standardized development processes support activities related to decision-making and planning, when the aim is implementation of continuous improvement. Conclusions The Hospital Inpatient Waste Identification Tool is useful in the recognition of areas of clinical waste in the care of somatic inpatients. 213a Suomen Lääkärilehti 33/215 vsk 7

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä

Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä Lean ajattelun hyödyntäminen hoitotyössä Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja, TtM, emba, TtT -opiskelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri email: kirsi.leivonen@kuh.fi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Päivi Peltola, Marko Hyvönen, Arto Immonen, Anna-Marja Karhunen, Timo Kellokoski, Juha Koskenkari, Marja Lämsä, Susanna Mustonen, Maarit Yliniemi Tehohoitopaikka

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Vertaisarviointipalvelut terveydenhuollossa

Vertaisarviointipalvelut terveydenhuollossa Vertaisarviointipalvelut terveydenhuollossa Kari Lappalainen Director Tieto, Healthcare & Welfare kari.a.lappalainen@tieto.com Tieto Healthcare & Welfare Pohjoismaiden johtava toimittaja, merkittävä myös

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines THE LEONARDO-PROJECT Peer Review Impact - Ensuring the impact of Peer Review to improve the provision of VET in Europe, 2009-2011 Project number 2009-1-FI1-LEO05-01584 Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell 29.6.2016 Palvelutarpeet ja palveluverkko/eeva Reissell 1 Keskeiset kysymykset Mikä on sairaalan rooli tulevaisuudessa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Juha Saarnio gastrokirurgi, osastonylilääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys OpTA 13.06.2013 OYS Palliatiivinen hoito: vuorovaikutustaitoja

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Yleisnimitys erilaisille lähestymistavoille, joissa yhdessä osallistujien kanssa vaikutetaan heidän toimintaansa, saadaan

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Sini Eloranta sh, TtT, suunnittelija, PO osahanke, VSSHP sini.eloranta@tyks.fi, puh. 050-5608740 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Erva alue

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia.

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Tuula Rantala Hoitotyön johtaja 22.10.2014 Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Mittaa sekä kovia että pehmeitä arvoja ja niiden yhteisvaikutusta Liikennevalokäytäntö;

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Prosessien laihduttaminen. Laadukkaat terveyspalvelut; yhteistyötä, työnjakoa ja segmentointia IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.

Prosessien laihduttaminen. Laadukkaat terveyspalvelut; yhteistyötä, työnjakoa ja segmentointia IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4. Prosessien laihduttaminen Laadukkaat terveyspalvelut; yhteistyötä, työnjakoa ja segmentointia IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012 Klas Winell Laihat prosessit Lean processes Jatkuvan kehittymisen

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Mitä tarkoitusta varten hoitoisuusluokitusmittareita alettiin kehittään

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic

eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic eterveys pilottien jatkuvuussuunnittelu Case emedic Elina Kontio, TtT, Sh Reetta Raitoharju, KTT Turun ammattikorkeakoulu Liiketalous, ICT ja Bioalat Haasteet ja ratkaisu? Työvoiman väheneminen Väestön

Lisätiedot

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist Digitaalisen työvoiman asiantuntija Jari Annala Digital (R)evolutionist Sitku seuraava versio on valmis ja sitku ERP on päivitetty Tänään!! 3 Digityöntekijä 4.11.2016 4 Knowledge Work Automation is a significant

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot