Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET Tarkastustoimikunta

2 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 Sisäisen valvonnan periaatteet... 2 Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävät... 3 MUUTOSHAASTEET... 4 TOIMINNAN PERUSTEET... 4 Toiminta-ajatus... 4 Arvot... 4 Visio... 5 Sisäisen tarkastuksen itsearviointi... 5 PAINOPISTEET JA VUODEN 2015 TAVOITTEET... 5 Sisäinen toiminta ja johtaminen:... 6 TYÖSUUNNITELMAN SEURANTA... 7 SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖNJAKO VUONNA

3 2 YLEISTÄ Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee pormestaria ja konsernijohtoa kaupungin arvojen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosesseihin sekä riskienhallinnan tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2015 ja vuosien toiminnan keskeisiä painopisteitä. VALVONTAJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä koostuu sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta. Sisäiseen valvontaan kuuluu viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon vastuulla oleva ja organisoima valvonta. Sisäinen tarkastus on näkyvä osa kaupunkikonsernin ohjausja valvontajärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja pormestari käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Ulkoinen valvonta käsittää JHTT- tilintarkastajan (BDO Audiator Oy) tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin. Sisäisen valvonnan periaatteet Sisäinen valvonta on keino, jolla johto pyrkii hankkimaan kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Johdolla on vastuu sisäisen valvonnan rakenteen ja toimivuuden asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäinen valvonta on organisaation itsensä toteuttamaa valvontaa. Sisäinen valvonta on jatkuvaa, päivittäisenä toimintana tapahtuvaa toimintaprosessien ja toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön arviointia ja valvontaa. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan kaupunkikonsernin toimintayksiköiden ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä sekä organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla kaupunkikonsernin toimielinten ja tilivelvollisen johdon sekä tytäryhteisöjen hallitusten tulee saada kohtuullinen varmuus 1. lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, 2. resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, 3. toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä 4. toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta. Sisäisen valvonnan rakenne, tehtävät, tavoitteet ja menetelmät on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksessä sekä kaupunginhallituksen hyväksymässä ja päivitetyssä ohjeessa Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta. Ohjeen mukaan valvontarakenteen määrittely perustuu myös julkishallinnossa käytettyyn COSOvalvontamalliin. Sen mukaan sisäinen valvonta koostuu viidestä keskinäisessä suhteessa olevasta osa-alueesta, jotka ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallin-

4 3 ta, valvontatoimenpiteet, tiedonvälitys ja raportointi sekä seuranta. Ne ovat osa johtamisprosessia ja määrittävät sen, miten organisaation sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten niitä johdetaan. Konsernitasolla kaupungin sisäisestä valvonnasta vastaa konsernijohto: kaupunginhallitus, pormestari ja konsernijohtaja. Jokainen toimielin kuten lautakunta ja johtokunta sekä niiden alaiset johtavat viranhaltijat, erityisesti tilivelvolliset, vastaavat johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Keskeinen osa Tampereen kaupunkikonsernin valvontajärjestelmää on tarkastustoimikunta (audit committee). Sen tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista. Tehtävänä on myös käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä. Tarkastustoimikunta ohjaa ja kehittää sisäistä tarkastusta. Se hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja käsittelee sen raportointia sekä koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan työtä. Toimikunta kokoontuu vähintään vuosineljänneksittäin. Toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa. Esittelijänä toimii sisäisen tarkastuksen tarkastusjohtaja. Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävät Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen, tarkastustoimikunnan ja pormestarin alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alueena ovat Tampereen kaupunkikonsernin kaikki toiminnot ja toimintayksiköt sekä palvelutuottajille ulkoistetut toiminnot ja palvelut. Se auttaa tarkastus-, arviointi- ja konsultointipalveluiden avulla kehittämään kaupungin riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa sekä antaa tarvittaessa näihin liittyvää neuvontaa. Sisäinen tarkastus toimii sisäisen valvonnan tukiorganisaationa. Sisäinen tarkastus ei osallistu päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa tarkastussuunnitelman mukaiset ja muut kaupunginhallituksen ja pormestarin määräämät tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi - kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmää, - toimintojen lain- ja päätöksenmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta sekä - johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja antaa suosituksia niiden parantamiseksi. Tarkastusten tavoitteena on eettisten arvojen ja hyvän johtamis- ja hallintotavan tukeminen sekä riski- ja valvontatietoisuuden tuottaminen ja lisääminen. Edellisten lisäksi se valmistelee kaupungin johdon selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja vastaa tarkastustoimikunnan asioiden valmistelusta ja koordinoinnista.

5 4 MUUTOSHAASTEET Kaupungin johtamisjärjestelmä perustuu kesällä 2013 hyväksyttyyn uuteen Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiaan. Kuntalain muutoksen mukaan konsernijohdon asema kunnan toimintojen ohjaajana sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden varmentajana korostuu. Tulevaa suunnittelukautta sävyttää kuntarakenteen muutos, ns. sote-uudistus ja kuntalain kokonaisuudistus sekä kaupungin toimintamallin arviointi ja uudistaminen. Konsernihallinnon johtamista selkeytettiin uudistamalla kaupunginhallituksen johtosääntö lukien. Konsernihallinnon ja konserniohjauksen uudistaminen ja rakenteiden selkeyttäminen jatkuvat tulevan toimintavuoden ajan. Kaupungin omaa palvelurakennetta kehitetään uusien pilottien ja erilaisten kokeilujen kautta esim. yhteiskunnallinen yritys ja palvelusetelihankkeet. Taloustilanteen vaikeutuminen on johtanut talouden sopeuttamiseen. Kasvavan kaupungin lisääntyvä palvelukysyntä ja kuntatalouden ahdinkotila tuottavuustavoitteineen tulevat seuraavina vuosina vaikuttamaan myös sisäisen tarkastuksen työn kohdentumiseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävät liittyvät hyvän johtamis- ja hallintotavan edistämiseen sekä valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan kehittämiseen. Toimintaympäristön muutosten jälkeen konsernijohdon ja muiden tilivelvollisten valvontavastuu ja arviointivelvollisuus vastuualueensa toiminnasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehittämisestä tulevat lakisääteisiksi. Sisäisen tarkastuksen suorittama toimintayksikköjen johtamisen arviointi ja yksikköjen itsearvioinnin kehittäminen tukevat johdon valvontavastuun toteuttamista. Sisäinen tarkastus järjestää edelleen vuosittain tilivelvollisen johdon koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti esimieskoulutukseen kouluttajana. TOIMINNAN PERUSTEET Toiminta-ajatus Toimimme objektiivisesti ja riippumattomasti pormestarin ja muun konsernijohdon kumppanina ja tukena kaupungin arvojen toteuttamisen, tavoitteiden saavuttamisen, järjestelmällisen riskienhallinnan, tehokkaiden johtamis- ja hallintoprosessien sekä sisäisen valvontajärjestelmän hyödyntämisen ja kehittämisen vahvistamiseksi. Sisäinen tarkastus toteuttaa toiminta-ajatustaan tuottamalla konsernijohdolle ja toimintayksiköille toimintaa koskevia tarkastuksia, arvioita ja konsultointeja sekä niiden pohjalta toiminnan kehittämissuosituksia. Arvot Sisäisen tarkastuksen yksikkö edistää toiminnassaan ammattikuntansa ammatillisten standardien mukaisia eettisiä käytäntöjä ja toimii samalla kaupunginvaltuuston hyväk-

6 5 symien toimintatapojen (toimimme yhdessä, toimimme vastuullisesti ja toimimme avoimesti ja rohkeasti) mukaisesti. Yksikön noudattamia ammatillisia periaatteita ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Näiden periaatteiden mukainen toiminta varmentaa sen, että sisäinen tarkastus suorittaa arviointi- ja varmistustyönsä objektiivisesti. Sisäisen tarkastuksen yksikköön tehtiin vuonna 2010 toinen laadunvarmistustarkastus. Sen mukaan tarkastusyksiköllä on oikeus käyttää raporteissa mainintaa suoritettu ammatillisten standardien mukaisesti. Laadunvarmistuksessa todettiin, että tarkastajat noudattavat työssään ammatillisten standardien mukaisia eettisiä lähtökohtia. Visio Olemme arvostettu johtamis- ja hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijayksikkö niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin. Vision mukaan haluamme tukea kaupungin johtamisjärjestelmien kehittämistä myös valtakunnallisesti arvostettuna asiantuntijayksikkönä. Sisäisen tarkastuksen itsearviointi Sisäisessä tarkastuksessa tehtiin itsearviointi SWOT-menetelmällä. Yksikön toimintaa kehitettäessä huomioidaan vahvuuksina ammattitaitoinen, asiantunteva ja luotettava henkilöstö, jolla on pitkäaikainen näkemys ja kokemus kaupungin toiminnoista. Ikärakenteen ja tiedonjakamisen heikkouksiin vastataan tulevilla rekrytoinneilla sekä hyödyntämällä oman organisaation osaajia ja johdon tukea entistä paremmin. Uhkia torjutaan vahvistamalla yksikön omaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta sekä tuottamalla monipuolista tietoa päätöksentekoa ja johtamista varten. Mahdollisuutena sisäinen tarkastus haluaa johdon tukena edelleen edistää hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa. Sisäinen tarkastus kehittää omia työskentelytapojaan, muun muassa riskiperusteista suunnittelua. Vahvuudet Ammattitaitoinen, asiantunteva ja luotettava henkilöstö Pitkäaikainen näkemys kaupungin toiminnoista Mahdollisuudet Lisäarvon tuottaminen organisaatiolle Johdon tuki Heikkoudet Ikärakenne ja hiljaisen tiedon jakaminen Sisäinen tiedonvälitys Uhat Ulkoistaminen Talousarvioleikkaukset PAINOPISTEET JA VUODEN 2015 TAVOITTEET Sisäinen tarkastus kehittää vuonna 2015 osana toimintamallin kehitystyötä erityisesti johdon valvontajärjestelmiä koordinoimalla sekä valtuuston Sisäinen valvonta ja ris-

7 6 kienhallinnan perusteet -päätöksen että kaupunginhallituksen Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen päivittämistä. Tarkoitus on kehittää yksikön raportointia edelleen johtoa paremmin palvelevaksi ja lisäarvoa tuottavaksi. Hyvän johtamis- ja hallintotavan kehittäminen: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet päätöksen sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta ohjeen päivitys ja toimielinten ja esimiesten koulutus Olemme arvostettu johtamis- ja hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijayksikkö niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin Yksiköiden itsearvioinnin kehittäminen: Valittujen liikelaitoksien ja tuottajayksiköiden johtamistavan arviointi Laatutyö: Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Sisäisen tarkastuksen tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan. Sisäinen tarkastus edistää toimenpiteillään kaupunkistrategiassa esitettyjen valtuustokauden ja vuositavoitteiden toteuttamista. Sisäinen toiminta ja johtaminen: Valtuustokauden tavoitteet Tavoite 2015 Mittari Hyvän johtamis- ja hallintotavan Sisäisen valvonnan ja riskien- Valtuuston päätös kehittäminen hallinnan perusteet -päätöksen päivittäminen Hyvä johtamis- ja hallintotapa Kh:n hyväksymä uusi ohje ja sisäinen valvonta -ohjeen päivittäminen Hyvään johtamis- ja hallintotapaan liittyvä koulutus johdolle, Toteutuneet koulutustilaisuudet Yksiköiden itsearvioinnin kehittäminen toimielimille ja esimiehille Kahden liikelaitoksen ja neljän tuottajayksikön johtamistavan arviointi Arviointilausumat Laatutyö Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute arvo 4,3 Sisäinen tarkastus tukee ja kehittää strategian mukaista johtamista. Kaupunginvaltuustossa päivitetään kuntalain ja johtosääntöjen muutosten mukaisesti Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätös. Kaupunginhallituksessa päivitetään valtuuston päätöksen mukainen menettelytapaohje Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen val-

8 7 vonta. Hyväksyttävistä periaatteista järjestetään tilivelvolliselle johdolle, luottamushenkilöille ja esimiehille koulutusta. Sisäinen tarkastus edistää konserniohjauksen ja toimintayksikköjen kehittämistä arvioimalla liikelaitosten ja tuotantoyksikköjen johtamista. Tilivelvollisen johdon vastuulla on yksikkökohtaisen itsearvioinnin kehittäminen. Tätä toimintaa tuetaan koulutuksella sekä arvioimalla sisäisen valvonnan selontekoprosessia ja laadittujen selontekojen sisältöä. Laadun kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi selvitetään asiakastyytyväisyyttä. Tarkastus- ja arviointityön menestyksekäs suorittaminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää henkilöstön työhyvinvoinnin hyvää tasoa. Tehokkaiden työpäivien sekä työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin hyvä ylläpito edistävät työssä jaksamista ja yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. TYÖSUUNNITELMAN SEURANTA Tarkastustoimikunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet ja yksityiskohtaisen vuosittaisen työsuunnitelman. Sille raportoidaan myös suunnitelman toteutumisesta yhteenvetoraportilla neljännesvuosittain ja tehtyjen suositusten toteutumisesta seurantaraportilla puolivuosittain. Kaupunginhallitukselle esitetään vuosiyhteenveto ja kahdesti vuodessa tarkastussuositusten toimeenpanon seurantaraportti. Hyvän tarkastustavan lähtökohtana ovat sisäisten tarkastajien kansainväliset ammattistandardit. SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖNJAKO VUONNA 2015 Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen vahvistaman vuosisuunnitelman ja resurssien mukaisesti. Tarkastusjohtaja toimii osa-aikaisena (työaika 50 %). Tarkastuspäällikkö vastaa vuosisuunnitelman mukaisen työn suunnittelusta, ohjauksesta ja raportoinnista. Työt on jaettu seuraaviin vastuualueisiin: tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen: konsernihallinto tarkastussihteeri, tarkastaja Anne Perttala: toimisto tarkastajat: - tarkastuspäällikkö Kaj Palenius: tietojärjestelmät ja tietohallinto - sisäinen tarkastaja Jukka Piirto: liikelaitokset ja kaupunkiympäristön kehittäminen sekä yhtiötarkastus - sisäinen tarkastaja Piritta Haapahuhta: sivistyspalvelut, yhtiötarkastus - sisäinen tarkastaja Annikka Paavola, sosiaali- ja terveyspalvelut - atk-tarkastaja Irja Peltoniemi: atk-avusteinen tarkastus, konsernipalvelut ja työllisyysprojektit - sisäinen tarkastaja Marja Pärssinen: palkat, henkilöstöhallinto

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)

TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4) TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Kulttuuritoimen toimialan itsearviointi, päiväys 8.1 01 toimiala/yksikkö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

Compliance OP-Pohjola-ryhmässä Sivu 9. Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Sivu 6. Liiketoiminnan kolme puolustuslinjaa. SISÄISET TARKASTAJAT ry

Compliance OP-Pohjola-ryhmässä Sivu 9. Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Sivu 6. Liiketoiminnan kolme puolustuslinjaa. SISÄISET TARKASTAJAT ry SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2014 Liiketoiminnan kolme puolustuslinjaa Compliance OP-Pohjola-ryhmässä Sivu 9 Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Sivu 6 1/2014 3 4 5 6 9 11 12 13 15 Pääkirjoitus Kumpi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Corporate Governance selostus

Corporate Governance selostus Corporate Governance selostus Johdanto ja compliance Hallitus on hyväksynyt tämän Corporate Governance selostuksen kokouksessaan 6.3.2013. Selostukseen sisältyy yleiskatsaus TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmästä

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot