Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen"

Transkriptio

1 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset. Näiden ohjeiden mukaiset tiedot kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä ensimmäisen kerran keväällä 2016 koskien tilastovuotta/tilikautta Ohje korvaa Suomen Kuntaliiton ylläpitämän kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset -oppaan. Ohjeistuksessa on kuvattu tehtäväluokkakohtaisten käyttötalous- ja investointitietojen, kulu- ja tuottolajierittelyiden sekä muiden talous- ja toimintatietojen sisällöt. Lisää tietoa muutoksesta löytyy osoitteesta: Sivulta löytyy mm. koulutusmateriaalia, jossa on kuvattu tietosisällön muutoksia verrattuna vanhaan sisältöön. Ohjeistus tulee täydentymään vielä myöhemmin vuoden 2014 aikana, mm. sisäisten erien ja vyörytyserien kirjauskäytäntöjen osalta. Lisätietoja: Lea Vuorinen, p Atte Virtanen, p

2 2(72) Sisällysluettelo TEHTÄVÄLUOKAT... 7 Yleishallinto... 7 Sosiaali- ja terveystoiminta... 8 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito... 8 Lastensuojelun avohuoltopalvelut... 8 Muut lasten ja perheiden avopalvelut... 9 Ikääntyneiden laitospalvelut Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut ikääntyneiden palvelut Vammaisten laitospalvelut Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut vammaisten palvelut Kotihoito Työllistymistä tukeva toiminta Päihdehuollon erityispalvelut Perusterveydenhuollon avohoito Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu sosiaali- ja terveystoiminta Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päivähoito Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Muu opetustoiminta Kirjastotoiminta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoiminta Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Muut palvelut Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Lomituspalvelut Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satama Maa- ja metsätilat Muu toiminta... 34

3 3(72) KÄYTTÖTALOUDEN KULU- JA TUOTTOLAJIT Kululajit Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyskulut Tuottolajit Myyntituotot Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta Vuokratuotot, ulkoiset Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä Vyörytystuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön INVESTOINTIERITTELYT Investoinnit tehtäväluokittain Investointien tavaratyypit Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueiden hankinta Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Asuinrakennusten hankinta Asuinrakennusten korjausinvestoinnit Muiden rakennusten hankinta Muiden rakennusten korjausinvestoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Tietokonelaitteet... 49

4 4(72) Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investointimenot yhteensä Palautusjärjestelmän arvonlisävero Muut investointierittelyt Rahoitusosuudet investointimenoihin Rakentaminen Pienet hankkeet Muut erittelyt KULU- JA TUOTTOLAJIERITTELYT Maksetut eläkkeet Muiden palvelujen ostot -erittely Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Rahoitus- ja pankkipalvelut Työvoiman vuokraus Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erittely Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Avustukset -erittely Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Ulkoiset vuokrakulut -erittely Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokrat Ulkoiset vuokratuotot -erittely Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut tuotot -erittely Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset... 60

5 5(72) Sakot ja uhkasakot KÄYTTÖTALOUSERITTELYT Käyttötalouden tehtävittäisiä kulu- ja tuottoerittelyitä Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, palvelujen ostot -erittely Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Perusterveydenhuolto, myyntituotot -erittely Työterveyshuollon myyntituotot Perusterveydenhuolto, maksutuotot -erittely Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksutuotot Erikoissairaanhoito, maksutuotot -erittely Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot Muu sosiaali- ja terveystoiminta, muut tuotot -erittely Perustoimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminta, avustuskulut -erittely Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä Kotihoidon palvelusetelikulut Palveluasumisen palvelusetelikulut Terveydenhuollon palvelusetelikulut Muut palvelusetelikulut Sosiaali- ja terveystoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely Sosiaali- ja terveystoimen sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Lasten päivähoito, avustuskulut -erittely Lasten päivähoidon palvelusetelikulut Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Lasten päivähoito, sisäiset vuokrakulut -erittely Päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyö, sisäiset vuokrakulut -erittely Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kirjastotoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely Kirjastotoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Jätehuolto, muut kulut -erittely Jätevero Käyttötalouden kokonaiskustannuksia Luontoisetujen raha-arvot Yleishallinto Vaalit, kulut yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminta Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu Eläinlääkinnän kustannukset Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon kustannukset Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen kustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset Terveydenhuollon kuluerittelyitä Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa... 67

6 6(72) Apuvälineiden hankintakulut OPETUS- JA KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTATIETOJA Esiopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Perusopetuksen opetustunneista: tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Lukiokoulutus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Opetustuntien lukumäärästä: maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä, kpl/v Opetustuntien lukumäärästä: taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/v Taiteen perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Liikunta ja ulkoilu Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Nuorisotoiminta Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnan nuorisotilojen lukumäärä vuoden lopussa, kpl Kulttuuri Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TALOUSTILASTON SEKTORIERITTELYOHJE Julkisyhteisöt ) Valtio ) Kunnat ) Kuntayhtymät ) Kuntien eläkevakuutus ) Muut sosiaaliturvarahastot Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ) Kotimaiset talletuspankit ) Kuntarahoitus Oyj ) Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset ) Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muut lainanantajat ) Muut kotimaiset lainanantajat ) Muut ulkomaiset lainanantajat... 72

7 7(72) Tehtäväluokat Yleishallinto kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten kulut koko kunnan toimintaa ja strategiaa ohjaavat ja neuvoa antavat toiminnot (esim. lähidemokratia ja tasa-arvo asiat) tarkastus- ja keskusvaalilautakuntien kulut sisäinen tarkastus, tarkastustoimi verojen perintä vaaleista aiheutuneet kulut ja tuotot maakuntien liittojen oma hallinto ja yleinen hallinto- ja edunvalvontatoiminta Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Kunnan tai kuntayhtymän lautakuntien (pl. tarkastus- ja keskusvaalilautakunnat), jaostojen, neuvostojen ja johtokuntien menot tulee kohdentaa suoraan oikeille tehtäville niiden luonteen mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Virastojen ja laitosten kulut sekä yksiköiden sisäisen hallinnon kulut pitää kohdentaa tai jakaa suoraan samoihin tehtäviin kuin sen varsinainen toiminta. Esimerkiksi opetusviraston kustannukset ja opetustoimen johtajan henkilöstökulut on jaettava suoraan opetustoiminnan tehtäville. Samoin sosiaali- ja terveytystoimessa esimerkiksi sairaaloiden sisäinen hallinto on kohdennettava terveydenhuollon tehtäville. Huom.! Myös liikelaitoksen johtokunnan kulut kohdennetaan suoraan liikelaitoksen toiminnan mukaan tehtäville. Keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhteispalvelupisteet kuuluvat tehtäväluokalle Tukipalvelut. Yhteispalvelupisteellä tarkoitetaan ns. yhden luukun palvelupistettä, josta asiakas saa useamman viranomaisen (esim. Kunnan ja Kelan) julkishallinnon palvelut samalta pisteeltä. Myös tuet ja avustukset tulee aina ilmoittaa toiminnan luonteen mukaisilla tehtävillä. Mm. eri projekteille annetut avustukset ilmoitetaan projektin luonteen mukaisella tehtävällä. Käyttötalouden ja sen tarkempiin erittelyihin ei ilmoiteta sisäisiä avustuksia (esimerkiksi peruskunnan avustukset liikelaitokselle). Työterveyshuolto kuuluu tehtäväluokalle Perusterveydenhuollon avopalvelut. Tilapalvelut ja muut tukipalvelut eivät kuulu yleishallintoon. Tonttien, rakennusten ja asunto-osakkeiden ostot ja myynnit tulee kirjata toimintaa kuvaaville tehtäville. Kohdentamattoman maan osto ja myynti kuuluvat tehtäväluokkaan Muu toiminta. Niitä ei tule sisällyttää yleishallintoon.

8 8(72) Sosiaali- ja terveystoiminta Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Vaaleista aiheutuneet kulut Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Tässä ilmoitetaan lastensuojelun laitoksessa (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodissa (ammatillinen perhehoito), muussa lasten laitoshoidossa tai sijaisperhehoitona järjestetty lastensuojelulain mukainen sijaishuolto. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon tai kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Tässä ilmoitetaan lisäksi lapsen tai nuoren sijoittaminen laitos- tai perhehoitoon avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Tähän sisällytetään lisäksi kunnan toteuttama lastensuojelun sijaishuollon valvonta. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Lastensuojelun sijaisperhehoidon kustannukset Lastensuojelun avohuoltopalvelut Lastensuojelulain 35 ja 36 mukaiset avohuollon tukitoimet. Näitä voivat olla esimerkiksi: talouden ja asumisen turvaaminen (Huom.! toimeentulotuen menot ilmoitetaan kokonaisuudessaan tehtävällä muu sosiaali- ja terveystoiminta) lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittäminen lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja -terapiapalvelut kuntoutus/perhekuntoutus lastensuojelun perhetyö tukihenkilö tai -perhe vertaisryhmätoiminta loma- ja virkistystoiminta

9 9(72) Tehtäväluokan tuottoihin ja kustannuksiin sisällytetään myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan antama palvelu ja työ mukaan lukien lastensuojeluilmoitusten vastaanotto ja käsittely, lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittely ja lastensuojelun tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laadinta. Tähän luokkaan laitetaan myös jälkihuoltona annetut lastensuojelun avopalvelut. Jälkihuoltona nuorta voidaan tukea: taloudellisesti ja muuten koulunkäynnissä ammatin ja asunnon hankinnassa työhön sijoittumisessa harrastuksissa läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Toimeentulotuki kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoimi. Jos lapsi/nuori on jälkihuoltona sijoitettu lastensuojelun laitokseen tai perhehoitoon, ilmoitetaan nämä kustannukset tehtäväluokassa Lastensuojelun laitos- ja perhehoito. Lastensuojelulain 37 mukaisen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen kustannukset ilmoitetaan tehtäväluokassa Lastensuojelun laitos- ja perhehoito. Muut lasten ja perheiden avopalvelut Muut kuin lastensuojeluna järjestetyt palvelut lapsille ja perheille (pl. terveydenhuollon palvelut lapsille ja lapsiperheille), joita ovat mm.: kasvatus- ja perheneuvonta (myös oman terveyskeskuksen tuottamana) lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito isyyden selvittäminen lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat adoptioneuvontapalvelu perheasioiden sovittelu ensi- ja turvakodit opiskeluhuollon kuraattori ehkäisevä perhetyö kodin- ja lastenhoitopalvelut muihin luokkiin kuulumattomat lasten ja nuorten asumispalvelut sekä muut lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja

10 10(72) sosiaalisten ongelmien selvittäminen (sekä muu tukitoiminta), jotka eivät kuulu muihin sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkiin Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Toimeentulotuki kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoimi. Lasten kotisairaanhoito, sekä tilapäinen että pitkäaikainen (esim. vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi) kuuluu Kotihoidon tehtäväluokkaan. Lasten puhe- ja toimintaterapia kuuluu Perusterveydenhuollon avopalvelut tehtäväluokalle. Ikääntyneiden laitospalvelut Vanhainkodit sekä myös sellaiset hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja laitoshoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito kuuluu tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät asumispalvelut sisältävät aina sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Palvelua annetaan yleisimmin palvelunimikkeellä tehostettu palveluasuminen.

11 11(72) Tehtävälle sisällytetään myös ryhmämuotoinen asumispalvelu (ryhmäkodit ja palvelutalot), joka sisältää ympärivuorokautisen hoivan. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Vanhainkodit ja sellaiset sosiaalihuollon hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäritai osavuorokautisessa hoidossa ja laitoshoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Jos asiakkaalle järjestetään ympärivuorokautiset palvelut yksityiskotiin kotihoidon turvin, kustannukset sijoitetaan Kotihoidon tehtäväluokkaan. Muut ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista. Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, joissa asukkaiden sopimuksiin kuuluvat säännölliset kotipalvelut tai päivittäinen huolenpito sekä tukiasuminen, jossa asukkaat tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Ei-ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta. Ikääntyneiden päivätoiminta Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden henkilöiden päivätoiminta. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään pääasiassa ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Ikääntyneiden perhehoito Tehtävään sisällytetään toimeksiantosuhteinen ikääntyneiden henkilöiden perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalipalvelua, joka sisältää henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitaja on henkilö, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa (toimeksiantosuhteinen perhehoito). Ikääntyneiden kotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden kotitalouksiin myönnetyt omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset (esim. henkilöstösivukulut ja vakuutusmaksut).

12 12(72) Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus Tehtävään sisällytetään ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukainen toiminnan ja palveluiden suunnittelu (ml. vanhusneuvosto). Muut ikääntyneiden palvelut, joita ei sisällytetä muihin tehtäväluokkiin Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Omaishoitajalle vapaapäivää varten myönnetyt palvelut tai palvelusetelikulut kohdistetaan tehtäville käytön mukaan. Jos omaishoitajan vapaapäivää varten hoidettavalle on myönnetty hoito tai palveluseteli esimerkiksi ikääntyneiden tehostuttuun palveluasumiseen kuuluvat kulut tästä toiminnasta tehtäväluokalle Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut. Vammaisten laitospalvelut Tähän sisällytetään vammaisten palvelut, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja siitä peritään laitoshoidon hoitomaksu. Vammaisten laitoshoitoa voidaan järjestää kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Laitoshoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut. Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Vammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu tarkoittaa palvelua, joka sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Tehtävään kuuluu myös ympärivuorokautisen hoivan sisältävä ryhmämuotoinen asumispalvelu (ryhmäkodit ja palvelutalot), ja myös vastaava vammaispalvelulain mukainen palvelu. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut.

13 13(72) Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Jos asiakkaalle järjestetään ympärivuorokautinen hoito yksityiskotiin kotihoidon tai henkilökohtaisen avun turvin, kustannukset sijoitetaan ko. palvelun tehtäväluokkaan (Kotihoidon tai Muut vammaisten palvelut tehtävään). Muut vammaisten palvelut Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista Tehtävään sisällytetään vammaisten ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, joissa asukkaiden sopimuksiin kuuluvat säännölliset kotipalvelut tai päivittäinen huolenpito sekä tukiasuminen, jossa asukkaat tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Ei-ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta. Vammaisten päivätoiminta Tehtävään sisällytetään vammaisten henkilöiden päivätoiminta. Päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa järjestetään vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuista annetun lain (VPL) 8 b :n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 :n 4 kohdan perusteella. Vammaisten työtoiminta Tehtävään sisällytetään vammaisten henkilöiden työtoiminta. Se on hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa, ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla ei ole vammaisuuden takia edellytyksiä osallistua tai hakeutua tavanomaiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa järjestetään kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa sekä tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvan ja toiminnan järjestäjän välille ei synny työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Toimintaan osallistuville voidaan maksaa työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL) 27 e :n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 :n 4 kohdan perusteella. Vammaisten perhehoito Tehtävään sisällytetään toimeksiantosuhteinen vammaisten henkilöiden perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalipalvelua, joka sisältää henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitaja on henkilö,

14 14(72) joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa (toimeksiantosuhteinen perhehoito). Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Tehtävään sisällytetään vammaispalvelulain mukaan annettavat kuljetus- ja saattajapalvelut, palveluasumisen (pl. ryhmämuotoisesti järjestetyn ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut), henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekustannukset ja ylimääräiset erityiskustannukset ravinnosta sekä muut VPL:n mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja taloudellisista tukitoimista aiheutuvat menot yhteensä (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) sekä siitä eriteltynä kuljetuspalvelujen menot sekä henkilökohtaisen avun menot kerätään tilastossa erikseen. Vammaiskotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet Tehtävään sisällytetään omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset (esim. henkilöstösivukulut ja vakuutusmaksut) silloin, kun avun tarpeen ensisijainen syy liittyy henkilön vammaisuuteen. pitkäaikaissairauteen tai mielenterveysongelmiin. Muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä muihin tehtäväluokkiin. Tehtävään sisällytetään muihin luokkiin kuulumattomat kehitysvammaisten erityishuollon palvelut (tutkimus, kuntoutus, muuttovalmennus ja avohuollon ohjaus). Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Vammaispalvelulain mukainen ryhmämuotoinen asumispalvelu, joka sisältää ympärivuorokautisen hoivan kuuluu tehtävään Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut. Omaishoitajalle vapaapäivää varten myönnetyt palvelut tai palvelusetelikulut kohdistetaan tehtävälle käytön mukaan. Jos omaishoitajan vapaapäivää varten hoidettavalle on myönnetty hoito esimerkiksi vammaisten laitospalveluissa kuuluvat kulut tästä toiminnasta tehtävälle Vammaisten laitoshoito. Ikääntyneille (yli 65 vuotiaille) myönnetyt omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset sisällytetään Muut ikääntyneiden palvelut tehtäväluokkaan.

15 15(72) Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista: Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu Kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotipalvelut ja kotisairaanhoito voidaan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoidoksi joko sosiaalitoimen tai terveystoimen tehtävänä. Palvelu voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotipalvelu on kotona selviytymisen tueksi annettavaa palvelua asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai vastaavassa paikassa henkilölle, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotipalvelulla tarkoitetaan a) kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista; b) tukipalveluja, kuten ateria-, kauppa- vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotisairaanhoito on asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa toteutettua sairaanhoidon palvelua. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Lapsiperheiden kotiin annettavat palvelut sisältyvät lastensuojelun avopalveluihin ja muihin lasten ja perheiden avopalveluihin. Kotisairaalatoiminta kuuluu erikoissairaanhoidon tehtävälle. Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan kotona tapahtuvaa lääkärijohtoista sairaalahoitoa. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Kotihoidon palvelusetelimenot Työllistymistä tukeva toiminta Sosiaalihuollon työllistymistä tukevaan toimintaan sisältyvät mm. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta, kunnan rahoitusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista sekä työhönvalmennus.

16 16(72) Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoitetaan erityisien työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja muiden tukitoimien järjestämistä vammaiselle henkilölle, joilla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja joka tarvitsevat TE-hallinnon palveluiden lisäksi em. tukitoimia. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan osana voidaan järjestää työtä, jossa työntekijä on työsuhteessa palvelun tuottajaan. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa toteuttavan tahon välille. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työttömyyden takia työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavalle henkilölle. Työhönvalmennus Työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ja tukea heidän työssä pysymistään. Sosiaalihuollon työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen ammatilliseen kuntoutukseen ja joille julkisten työvoimapalveluiden työhönvalmennus ei ole riittävää. Työhönvalmennuksesta säädetään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta, mutta sitä voidaan järjestää myös muille työllistymisessään erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Muu sosiaalihuollon työllistymistä tukeva toiminta Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Kunnan/kuntayhtymän organisaatioon työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden henkilöstökulut ym. tulee kohdentaa tehtäville sen mukaan missä henkilö työskentelee. Lisäksi näitä kuluja vastaavat työllistämistuet tulee jakaa samoille tehtäville. Tehtävälle ei kirjata työtoimintaa, jonka tarkoituksena ei ole edistää työllistymistä. Esimerkiksi kehitysvammaisten työtoiminta sisältyy tehtäväluokkaan Muut vammaisten palvelut. Aikuissosiaalityö kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoiminta.

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot