KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu Kuopio KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020"

Transkriptio

1 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu Kuopio KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

2 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 08 Kuopion strategia 2020 tiivistetysti 10 Visio 11 Arvot ja toimintaperiaatteet 12 Strategiset päämäärät, menestystekijät ja näkökulmat 14 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu 20 Asukkaat ja palvelut Johdanto Strategia määrittää Kuopion kaupungin kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Visio ja strategiset päämäärät kuvaavat kaupungin tulevaisuuden tahtotilaa eli sitä millaiseksi Kuopion halutaan kehittyvän. Strategia pitää sisällään valintoja eli keinoja, joilla visio ja päämäärät tullaan saavuttamaan. Strategiaa ja yhteistä suuntaa tarvitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategia luo pohjan kaupungin johtamiselle ja kehittämiselle. Kaupunginvaltuuston asettamat linjaukset ja tavoitteet eletään todeksi osana normaalia arjen työtä. Kuopion kaupungin strategia tarkistetaan valtuustokausittain. Uusittu strategia korvaa aiemman vuonna 2005 hyväksytyn strategian. Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian tavoitteet vuosittain osana talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Strategian toteutumista seurataan osana vuosittaista toimintojen seurantaa. Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin sitä, miten strategian toteuttaminen on edennyt ja tehdään tarvittaessa linjamuutoksia strategiaan. 24 Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kaupungin keskeiset sidosryhmät ovat osallistuneet strategian valmisteluun. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset tahot alueella puhaltavat yhteen hiileen Kuopion menestymisen ja hyvinvoinnin eteen. [3]

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET Kuva: Hannu Miettinen Toimintaympäristön haasteet Strategiaa on laadittu varsin haasteellisessa muutostilanteessa. Kaupungin näkökulmasta keskeisiä tekemisen painopisteitä ovat olleet kuntatalouden tervehdyttäminen ja palvelualueuudistuksen eteenpäin vieminen. Maailmantalouden epävarmuus (taantuma, euron asema ym.) on heijastunut julkiseen talouteen verotulojen supistumisena ja velkaantumisen kasvuna. Myös kuntarakenteessa on tapahtumassa suuria muutoksia. Suomeen on kuntaliitosten kautta muodostumassa uusia suurkaupunkeja. Kuntaliiton vetämässä suurten kaupunkien tulevaisuuden ennakointihankkeessa arvioitiin, että suurten kaupunkien merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän. Erityisesti taloudellinen kehitys tulee perustumaan suurten kaupunkiseutujen ja niiden keskuskaupunkien kilpailukykyyn. [4] On todennäköistä, että elinkeinoelämän, työpaikkojen ja työikäisen väestön keskittyminen harvoille elinvoimaisille kasvuseuduille kiihtyy edelleen. Kehityksen taustalla vaikuttaa useita toisiinsa liittyviä muutosvoimia, joista ennakointihankkeessa merkittävimpinä pidettiin seuraavia: Talouden globaali rakennemuutos ja sen vaikutukset paikallistalouteen. Mihin yritykset hakeutuvat ja investoivat tulevaisuudessa? Työikäisen väestön hakeutuminen alueille, jotka tarjoavat hyvät opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet. Ilmastonmuutos ja sen torjunta sekä energian hinnan nousu Kaupunkimaisen elämäntavan yleistyminen sekä arvojen ja elämäntapojen erilaistuminen. [5]

4 STRATEGIAN LAATIMINEN, TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Strategian laatiminen Strategian tarkistaminen käynnistyi osittain jo keväällä 2009, vaikkakin tiivein työvaihe on ajoittunut keväälle Vuonna 2009 arvioitiin aiemman strategian toteutumista, hahmotettiin Toimintaympäristön haasteita ja koottiin opiskelijoiden näkemyksiä kehitysideoiksi. Lisäksi strategiatyötä on tausta-aineistona tukenut syksyllä 2009 valmistunut Kuopion hyvinvointikertomus, Ikäystävällinen Kuopio ohjelma sekä alkuvuodesta 2010 valmistunut tilastotietoihin perustuva selvitys Kuopion kilpailukyvystä. Strategian laatimisessa on haluttu korostaa osallisuutta. Laajemman osallistumisen varmistamiseksi strategiatyön tueksi haettiin näkemyksiä kahdessa vaiheessa toteutetun sähköisen kehittämisfoorumin kautta. Kuopion kehittämisfoorumiin kutsuttiin mukaan yhteensä 353 vaikuttajaa (luottamushenkilöitä, johtavaa henkilöstöä, elinkeinoelämän edustajia, sidosryhmien edustajia). Kehittämisfoorumin kautta tulleet näkökulmat ja painotukset muodostivat punaisen langan strategialle. Otteita kehittämisfoorumin ehdotuksista on tekstilainauksin esitetty strategiateksteissä. Toinen merkittävä vaihe strategialinjausten määrittelyssä oli kaksipäiväinen valtuustoseminaari, johon osallistui 90 valtuutettua, johtavaa viranhaltijaa sekä henkilöstön edustajaa. Asukkaiden ja henkilöstön mielipiteitä kartoitettiin internetpohjaisella kyselyllä. Myös strategialuonnosta oli mahdollisuus kommentoida kaupungin www-sivuilla. Strategian toteuttaminen ja seuranta Vuoden 2011 tavoitteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi tullaan asettamaan osana kaupungin talousarvion valmistelua. Jatkossa strategian toteuttaminen tapahtuu strategiaa täydentävien toteuttamisohjelmien kautta. Toteuttamisohjelmissa esitetään keskeiset toimenpiteet ja vastuut. Aikataulullisesti palvelualueittaisten strategian toteuttamisohjelmien valmistelu ajoittuu keväälle Näitä tullaan täydentämään kaupunkitasoisella henkilöstö- ja tuottavuusohjelmalla. Lisäksi tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa laatia ns. kasvuohjelma, jolla alueen resursseja ja toimenpiteitä suunnataan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Työ jatkuu myös strategian mittareiden kehittämisen osalta. Strategian toteutumista tullaan seuraamaan ja siitä raportoimaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. [6] [7]

5 KUOPION STRATEGIA 2020 TIIVISTETYSTI Kuopion strategia 2020 tiivistetysti Arvot ja toimintaperiaatteet Yhdessä tekeminen - Rohkeus Luovuus sitoutuminen - Asiakaslähtöisyys luottamus Visio 2020 Kuopio on asukkaan elävä ja kansainvälistynyt yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki Strategiset päämäärät Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Näkökulmat ja kriittiset menestystekijät Asukkaat ja palvelut Resurssit, johtaminen ja henkilöstö 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki 3. Yhteistyö ja verkostot 4. Kuopio-kuva Toteuttaminen: Kasvuohjelma 5. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne 6. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Toteuttaminen: Palvelualueittaiset strategian toteuttamisohjelmat 7. Riittävä taloudellinen liikkumavara 8. Sitouttava omistajaohjaus 9. Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka Toteuttaminen: Henkilöstö- ja tuottavuusohjelma [8] [9]

6 VISIO, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Kuopion visio 2020 Visio kertoo sen, minkälainen Kuopion halutaan olevan. Se on haluttu tulevaisuuden kuva. Kuopio on asukkaan elävä ja kansainvälistynyt yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki Mitä visio tarkoittaa ASUKKAAN KAUPUNKI Kuopion väestönkasvu kaksinkertaistuu ja alueella syntyy monikuntaliitoksia. Kuopio on vetovoimainen yritysten, yrittäjien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden kaupunki. KANSAINVÄLISTYNYT YLIOPISTOKAUPUNKI Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus ja laaja-alainen muu koulutustarjonta. Kuopio on monikulttuurinen ja suvaitseva. ELÄVÄ KAUPUNKI Kuopiossa on nuorekas ilmapiiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä luonnonläheinen ja puhdas ympäristö. Kuopiossa jää aikaa elämiseen. VAHVAN YHDESSÄ TEKEMISEN KAUPUNKI Kuopiossa työskennellään tiiviissä verkostomaisessa yhteisössä alueen kehittämiseksi ja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Arvot ja toimintaperiaatteet ovat organisaation toiminnan ohjenuoria. Arvot ja toimintaperiaatteet ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla ennakkoluuloton ja myös edelläkävijä. Rohkeutta on asioiden määrätietoinen toteuttaminen ja loppuunsaattaminen. YHDESSÄ TEKEMINEN SITOUTUMINEN LUOTTAMUS Sitoutuminen syntyy yhdessä tekemisen ja osallistumisen kautta. Yhdessä tekeminen on keskustelua ja vuorovaikutusta sekä kysymysten ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta. LUOVUUS Kehittämiselle on otollinen ilmapiiri turvallinen työympäristö, jossa kannustetaan luovuuteen. Luovuus on uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja sekä osaamisen ja tiedon jakamista. Luovassa ilmapiirissä kestetään ja ymmärretään myös epäonnistumisia. ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakaslähtöisyyttä on kuntalaisten mukaanotto toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaslähtöinen palveluasenne asiakkaan arvostaminen. Asiakkailta kerätään palautetta, sitä analysoidaan ja käytetään hyväksi palvelujen kehittämisessä. Asiakasryhmien ja heidän tarpeiden parempi tunnistaminen otetaan palvelujen muotoilun lähtökohdaksi. [10] [11]

7 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, NÄKÖKULMAT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Strategiset päämäärät Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Strategian näkökulmat ja kriittiset menestystekijät Kuopion kaupunkistrategiaa jäsennetään kolmesta näkökulmasta, jotka ovat: Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Asukkaat ja palvelut Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Asiakkaan näkökulma Sisäisen toimivuuden näkökulma Kuopion kaupunkistrategiassa on yhdeksän kriittistä menestystekijää. Strategiset päämäärät täsmentävät visiota. Ne ovat visiosta johdettuja pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumisella kuljetaan kohti visiota. Kuopiolla on neljä strategista päämäärää. Strategian näkökulmat kuvastavat niitä toiminnan alueita, joihin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Menestystekijät ovat asioita, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta visio saavutetaan. [12] [13]

8 VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä ja työpaikat luovat perustan, jolle kaupungin kehittymistä voidaan rakentaa. Keskeisiä haasteita edelleen ovat elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen. Kovempien väestönkasvutavoitteiden saavuttaminen edellyttää Kuopiolta nykyistä voimakkaampaa työpaikkakasvua. Kaupungin osalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea yritysten kasvun toimintaedellytysten, kuten tonttitarjonnan turvaamista, mutta myös yritysmyönteisen ilmapiirin kehittämistä. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Osaavan työvoiman saatavuus Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Saavutettavuus ja logistiikka Yrityksiä lisää, muualla toimivien yritysten etabloituminen Kuopion seudulle tehtävä houkuttelevaksi, yritysten verkostoitumista tuettava. On luotava Kuopioon Suomen parhaat olosuhteet yritystoiminnalle. Niin tuotannollisille, työpaikkoja synnyttäville ja vientituloja tuoville kuin palveluja ja tavaroita kuopiolaisille ja matkailijoille tuottaville yrityksille. [14] [15]

9 VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kuopio on merkittävä innovaatio- ja osaamiskeskittymä. Alueen menestyminen perustuu sen osaamispääoman vahvuuteen. Keskeinen haaste on se, kuinka huippuluokan osaaminen synnyttää uusia innovaatioita ja yrityksiä sekä houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä. Osaamisalueiden suhteen on tehtävä valintoja miettiä missä halutaan olla todella hyviä ja mihin myös panostetaan. Luovien ympäristöjen merkitys kasvaa edelleen. Kuopion tiedepuistosta ympäristöineen on eri toimijoiden yhteistyönä kehitettävissä todella vetovoimainen keskittymä, jossa sijaa löytyy niin opiskelulle, työnteolle, asumiselle kuin vapaa-ajan vietollekin. Yliopistot ja muut oppilaitokset ovat keskeisessä roolissa houkuteltaessa nuorta työikäistä väestöä alueelle. Ikäluokkien pienentyessä kilpailu nuorista kasvaa. Tulevaisuudessa opiskelupaikan ja opetuksen lisäksi sijoittumisvalintoihin vaikuttavat yhä enemmän myös opiskelukaupungin ominaisuudet (asumismahdollisuudet, joukkoliikenne, harjoittelu- ja työmahdollisuudet, tapahtumat ym.). Keskeiset tavoitteet (=arviointikriteerit): Kampus kärkihanke Osaamisen kärkialueiden kehittyminen Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kaupungin yhteistyö yliopiston, amk:n ja muiden koulutuspalveluiden kanssa on saumatonta, eri tahot kaupungissa ja Itä-Suomessa ovat verkottuneet. Tahot tuottavat uusia innovaatioita ja työpaikkoja näiden ympärille. Opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja asuinympäristöön sekä opiskelijaetuihin ja kaupungin kulttuurielämään. Se houkuttelee jäämään kaupunkiin opintojen jälkeen. Savilahden alueesta tulee kehittää Kuopion asumisen uusi vetovoimakohde "Kuopion ranta", jossa toteutuu asumisen unelma asunnosta kaupungin keskellä ja järven rannalla lisäbonuksena elinikäisen oppimisen mahdollistava tulevaisuuden elävä kampusalue. Kuva: Lassi Piironen [16] [17]

10 VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Yhteistyö ja verkostot Kaupunkiorganisaatio on vain yksi, vaikkakin keskeinen, toimija Kuopion vetovoiman ja kilpailukyvyn rakentajana. Kaupungin vision saavuttaminen edellyttää sitä, että eri toimijat tekevät yhteistyötä Kuopion tulevaisuuden eteen. Kuopio on Itäisen Suomen suurin kaupunki ja yksi suomalaisista suurkaupungeista. Kuopion tulee aktiivisesti olla vaikuttamassa siihen, että näin tulee olemaan myös jatkossa. Suurten kaupunkien merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän. On esitetty erilaisia lukumääräarvioita siitä, kuinka monta elinvoimaista kaupunkiseutua Suomessa tulee tulevaisuudessa olemaan. Kuopion kannalta on tärkeää olla yksi näistä seuduista ja osa tätä verkostoa. Kaupungin pitkän aikavälin tavoitteena on se, että Kuopion työssäkäyntialue muodostaisi yhden kunnan. Kuntarakenteen muutokset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuopion tavoitteena on olla houkutteleva yhteistyökumppani. Keskeiset tekemisen paikat (=arviointikriteerit): Elinkeinotoimijoiden yhteistyö Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiverkostoissa ja pelinrakentaja kuntakentässä Kuopio ottaa aktiivisen roolin vuoropuhelussa ympäröivien kuntien kanssa. Yhteistyössä on voimaa, mutta yhteistyön rakentamisen ei tarvitse olla kiviriippa. Järkevillä ja pitkäaikaisilla ratkaisuilla, jotka edistävät Kuopion ja sitä ympäröivän alueen sekä Pohjois- Savon kilpailukykyä ja hyvinvointia voi päästä pitkälle. [18] 4. Kuopio-kuva Kuopio mielletään hyväksi paikaksi asua. Kuopion imago rakentuu Puijon, torin, luonnon ja savolaisuuden varaan. Pehmeiden asioiden rinnalle on noussut myös yliopisto ja aivan viime vuosina myös Saaristokaupunki Saaristokatuineen. Jotta Kuopio on tulevaisuudessakin houkutteleva nuorten, työikäisten ja lapsiperheiden sekä yritysten näkökulmasta, tulee Kuopio kuvan kirkastamiseksi tehdä määrätietoista työtä mm. markkinoinnin keinoin. Varsinkin nuorilla mielikuva paikkakunnasta vaikuttaa merkittävästi siihen, mihin hakeudutaan opiskelemaan tai työhön. Keskeinen tekemisen paikka (=arviointikriteeri): Kasvua tukeva ja Kuopio-kuvaa rakentava markkinointi ja viestintä Kaupunkia ja sen erinomaista imagoa on tehtävä tunnetuksi. On tunnustettava, että kilpailemme toisten keskusten kanssa ja kilpailu vaatii myös itsetuntoista mainontaa. Kuopiossa on paljon kehuttavaa. Tiedottamisella on valtavan suuri merkitys siihen tunnelmaan, ja mielialaan ja näkemykseen, mikä kuntalaisilla on omasta kotikaupungistaan. [19]

11 ASUKKAAT JA PALVELUT Kuopion kestävän kehityksen kaupunkirakennetta tulee edelleen vahvistaa ja kehittää joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä tukevaksi. Tiiviit asuinalueet turvaavat lähipalvelut, asuntopolitiikalla estetään ongelmalähiöiden synty ja kaupunkia kehitetään tasapuolisesti kunkin asuinalueen vahvuuksia tukien. 5. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Ympäristö, jota tällä hetkellä rakennamme, on olemassa pitkään. Tämän päivän ratkaisuissa tulee nähdä pitkälle tulevaisuuteen, jotta elinympäristömme on viihtyisä ja toimiva myös muuttuvissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. Kaupungin ilmasto-ohjelmaan sisältyvä kasvihuonekaasujen vähentämistavoite vuoden 1990 tasosta 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä on kova haaste kaupunkirakenteen kehittämiselle. Aiempaa voimakkaammat väestönkasvutavoitteet tarkoittavat myös aiempaa suurempaa asuntotuotantoa. Ympäristön ja myös talouden näkökulmasta kestävää kehitystä on rakentaa kaupunkia täydentäen ja turvautuen olemassa oleviin palveluihin. Tiivistyvä kaupunkirakenne takaa paremmat edellytykset myös jalankulkukaupungin ja joukkoliikenteen kehittämiselle. Hyvän asumisen elementit ovat loistavat tavoitteeksi tulisi asettaa niiden säilyttäminen. Puhtaus, vedet, luonto ovat tulevaisuuden valttikortteja. Kuopion vahvuus on viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö. Tätä vahvuutta tulee edelleen vaalia. Oma talo kaupunkialueella Kallaveden rantamaisemissa. Vene on kävelymatkan päässä ja mökki lähisaaressa aurinkokennosähköistettynä. Harrastukset Puijon rinteillä, Tarina-Golfissa, Kalpan peleissä, hiihtoladuilla jne. Matka on aikaa (minuutteja) eikä kilometrejä. Tämä sopii mittariksi nykymaailmaan. Tulevaisuuslähtöistä on myös kuntarajoista riippumaton maankäytön suunnittelu. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen Lähiöiden ja kylien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Joukkoliikenteen toimivuus ja edullisuus Kuntarajoista riippumaton maankäytön suunnittelu [20] [21]

12 ASUKKAAT JA PALVELUT Palvelualueuudistusta on jatkettava myös tulevina vuosina. Tavoitteena tulee olla terveyttä edistävien ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen toteuttaminen kaikissa palveluprosesseissa. Kuopiosta tulee kehittää uudenlaisen pohjoismaisen hyvinvointimallin esimerkkikaupunki, jossa kuntalaisia tuetaan ja innostetaan omaehtoiseen terveyden huoltamiseen joka vaiheessa. Kaupungin on rohkeasti kehitettävä yhdessä yksityisen sektorin kanssa uusia tapoja tuottaa kaupungin järjestämisvastuulla olevia palveluja. 6. Asukaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Kuopion kaupungissa siirrytään uuteen palvelualuejärjestelmään vuoden 2011 alussa. Uudessa järjestelmässä palvelutoiminnan lähtökohtana on asiakasnäkökulma ja kaupungin toiminta on siinä ryhmitelty kuuteen palvelukokonaisuuteen. Uudistuksessa tavoitteena on asiakkaan näkökulman entistä selkeämpi korostaminen palvelutarjonnassa. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan selkeämpää ja suoraviivaisempaa toiminnan ohjausta ja organisaation ketteryyden lisäämistä, jotta erilaisiin haasteisiin voidaan vastata nykyistä nopeammin. Peruspalvelujen järjestäminen on kunnan perustehtävä, johon kohdistuu myös merkittävin osa kunnan taloudellisista resursseista. Palvelutarpeen ja palvelujen järjestämiseen käytössä olevien resurssien välillä on suuri epäsuhta, joka kasvaa jatkuvasti. On selvää, etteivät kuntatalouden resurssit riitä tulevaan palvelutarpeen kasvun tyydyttämiseen, jollei palvelurakenteessa ja myös palvelujen tuottamisessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Palvelurakennetta tulee keventää, keskittyä ydintehtäviin, kannustaa asukkaiden omatoimisuutta ja etsiä uusia tapoja tuottaa palveluja. Palvelutuotannon tuottavuutta tulee parantaa. Kuopiolaiset palveluyritykset ja järjestöt tulee yhä enenevissä määrin nähdä osana kaupungin palvelujen tuottajajoukkoa. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Palvelujen asiakaslähtöisyys Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä palvelurakenne Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa [22] [23]

13 RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Laadukkaat palvelut on vetovoimatekijä, mutta niiden tuottaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä, jotta kuntalaiselle voidaan tuottaa myös jatkossa laadukkaat ja edulliset palvelut. Kaupungin tulee aina säilyttää omistajaohjaus palvelujen tuottamiseen. Kaupungin talous on pitänyt saada pysyvästi ylijäämäiseksi, mikä on mahdollistanut tarvittavat investoinnit. Kaupungin ottama velka on myös hallinnassa. Tuottavuuskehitys pitää saada paremmaksi. Kehityksen aikaansaamiseksi on luotava selkeä tahtotila ja priorisoitava resurssit ja rahankäyttö sen mukaisesti. Rahankäytön painopistettä on vaihdettava tarpeen mukaan. Budjettia pitäisi rakentaa pidemmän aikajänteen tavoitteiden mukaisesti, eikä tavoitteita budjetin mukaisesti. 7. Riittävä taloudellinen liikkumavara Kasvuun suuntautunut strategia merkitsee sitä, että kaupungilla on oltava taloudellista liikkumavaraa, jotta se voi investoida kasvuun. Tavoite on erittäin haastava tilanteessa, jossa talouden tasapainon ja tuloihin nähden liikaa kasvavien käyttötalousmenojen kanssa taistellaan vuosittain. Talouden tervehdyttäminen edellyttää palvelutarjonnan priorisointia ja mitoittamista resurssien mukaan. Myös palvelutuotannon tuottavuutta ja tilojen käytön tehokkuutta tulee edelleen parantaa. Kaupungin talous on tasapainossa silloin, kun kaupungin taloudellinen tulos on positiivinen ja investointeja pystytään merkittävästi kattamaan tulorahoituksella. Taloudellinen liikkumavara vaatii ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Vahva ja terve kuntatalous Tuottavien ja tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden rahoitusmallit 8. Sitouttava omistajaohjaus Kuopio kaupunki on konserni, jossa osa palvelujen tuottamisesta on aikojen kuluessa siirtynyt liikelaitoksiin sekä tytär- ja osakkuusyhteisöihin. Omistajapolitiikan kautta ohjataan omistamista eli sitä mitä omaisuutta hankitaan, missä tehtävissä, hankkeissa ja yhteisöissä kaupunki on mukana omistajana. Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja sen kautta asetetaan myös tuottoja muut tavoitteet. Yhtiöiden kautta kaupunki pyrkii parantamaan palvelutuotannon tehokkuutta ja työn tuottavuutta sekä tehtävän työn mielekkyyttä henkilöstölle. Kaupungin omistamiin tytäryhteisöihin on sitoutuneena merkittävästi pääomaa ja niillä on merkitystä kaupungin tuloihin. Lisäksi tytäryhteisöt tuottavat asukkaiden näkökulmasta tärkeitä palveluja. On tärkeää nähdä tytär- ja osakkuusyhteisöt kiinteänä osana kaupunkikonsernia ja sitouttaa ne omalta osaltaan toteuttamaan kaupungin tavoitteita muitakin kuin vain taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnan vaikuttavuus Kuntayhtymien toiminnan vaikuttavuus ja tehokkuus [24] [25]

14 RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 9. Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka Henkilöstöllä on keskeinen merkitys strategian toteuttamisessa ja myös muiden muutosten toteuttamisessa, sillä henkilöstö vie strategiaa ja muutosta käytäntöön päivittäisessä työssään. Toteuttaakseen strategiaa henkilöstön on tunnettava strategia ja oltava myös sitoutunut siihen. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tapahtuu aidon osallistumisen kautta. Tavoitteiden mukaiseen etenemiseen tulee ohjata palautteiden ja kannustamisen kautta. Onnistumisista tulee myös palkita. Kannustava ja osallistava johtaminen edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja muutosvalmiutta. Johtaminen on kannustavaa silloin, kun työntekijä kokee, että hänellä on mahdollisuus kehittää omaa työtään ja osaamistaan, hänen työyhteisönsä toimii vuorovaikutteisesti sekä on yhdessä oppiva ja saa esimieheltä tukea ja arvotusta. Tavoitteet (=arviointikriteerit): Hyvä työnantajakuva Kannustaminen Osallistava johtaminen (operatiivinen ja poliittinen) Henkilöstön ammattitaitoa osataan käyttää oikein. Hyvän ja motivoivan johtamisen hyödyntämisellä johtaja/esimies on osannut kertoa tavoitteista niin, että jokainen henkilö on sitoutunut, tyytyväinen ja iloinen oman työnsä tuloksista. Yhdessä pohditaan asioita, määräilyä ei ole ja onnistumisesta palkitaan. Yhdessä asiakkaiden kanssa on kehitetty palveluprosessit sujuviksi. Johtamiseen lisää selkeyttä ja jämäkkyyttä. Virkahenkilö- ja luottamushenkilöjohto puhaltamaan samaan hiileen. [26] [27]

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 ARVOT ROHKEUS ASIAKASLÄHTÖISYYS YHDESSÄ TEKEMINEN SITOUTUMINEN LUOTTAMUS LUOVUUS ARVOT/TOIMINTAPERIAATTEET toimivat organisaation toiminnan

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus Strategian raportointi Kaupunginhallitus 2.5.2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4 2030 Luonnos 3.11.2017 Versio 1.4 Strategialuonnoksen muodostuminen Suunnitelman hyväksyminen kjjory 14.2. ja kh 27.2. Toimintaympäristöanalyysi ja muutosajurit Konsernipäivä 29.8. #Kuopio2040 seminaari

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 28.8.2017, Tampere-talo 1 Miksi Tampereen strategia? 2 Pormestariohjelma ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Kuopio 1.11.2017 Learning Cafe RYHMÄ 1 Miten toteutetaan ja johdetaan Pohjois-Savon vetovoiman lisäämistä niin, että edistetään osaavan työvoiman saatavuutta?

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle?

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari, 2.5.2017, Tampere-talo 1 Osana kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaaria

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Kvalt 27.11.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Oheisliite Sivistyslautakunta /68. Strategia-aineksia. Valtuustoseminaarin Ryhmätöiden yhteenvetoa

Oheisliite Sivistyslautakunta /68. Strategia-aineksia. Valtuustoseminaarin Ryhmätöiden yhteenvetoa Oheisliite Sivistyslautakunta 28.4.2009/68 Strategia-aineksia Valtuustoseminaarin Ryhmätöiden yhteenvetoa Kaupunkistrategian teemoja Strategialla vastataan toimintaympäristön vaatimuksiin ja muutoksiin

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot