TT / Hanna-Kaisa Aalto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TT 15.11.2001 / Hanna-Kaisa Aalto"

Transkriptio

1 TT / Hanna-Kaisa Aalto Visionäärinen johtaminen tuli osaksi strategisen johtamisen liikkeenjohto-oppeja 1990-luvun puolivälin jälkeen. Visionäärinen johtaminen perustuu ajatukseen, että hyvin kommunikoitu ja sisäistetty yhteinen visio lisää organisaation kykyä toimia tehokkaasti muuttuvassa ympäristössä. Selkeä ajatus siitä, missä organisaatio tulevaisuudessa haluaa olla, ohjaa kaikkien tasojen johtajia määrittelemään parhaat toimenpiteet kulloinkin käsillä olevissa tilanteissa. Visiotyöskentelyssä lähdetään usein liikkeelle missiosta. Mikä on jonkun organisaation tai asian tehtävä maailmassa tai syvin olemus, joka oikeuttaa sen olemassaolon? Työskentelyssä mietitään myös organisaation toimintaympäristöä, ja trendejä ja koetetaan hahmottaa mikä on mission toteutus tulevaisuudessa eli visio. Visio yhdistää liiketoiminnan yrityskulttuuriin ja luo yhteisen arviointiperustan työntekijöiden yksilöllisille suorituksille. Liikkeenjohdon kirjallisuudessa visio liitetään erityisesti muutosjohtamiseen, strategiseen ja visionääriseen johtamiseen. Dynaamisessa ympäristössä toimivan organisaation yhteisen vision luomista ja visionääristä johtamista on pidetty organisaation menestymisen keskeisenä edellytyksenä. Visio voidaan määritellä ajatukselliseksi mielikuvaksi organisaation mahdollisesta ja toivottavasta tulevaisuudesta. Visio ilmaisee sanoin näkemyksen organisaation realistisesta, uskottavasta ja kiinnostavasta tulevaisuudesta, joka on nykytilaa jollakin tärkeällä tavalla parempi. Visio on mielikuva lopputuloksesta sellaisena kuin sen halutaan tapahtuvan. Se muodostuu sekä leadership-tyyppisestä yhteisen tavoitteen ja tarkoituksen löytämisestä ja sitouttamisen ja motivoinnin hyväksikäytöstä että management-tyyppisestä prosessista, jossa pääpaino on tiedon hankinnalla, päätöksenteolla, organisoinnilla ja seurannalla. Visio ja strategia ovat osin päällekkäisiä käsitteitä, sillä molemmat kuvaavat toiminnan toivottua tulevaisuutta. Voidaan sanoa, että visiossa kuvataan toimintaa sekä laajemmin että kauemmas tulevaisuuteen. Strategioihin sisältyy usein tietoja tulevista suunnitelmista ja odotettavista tuloksista. Visiossa ei puututa yksityiskohtiin, vaan hahmotellaan yleiskuvaa tulevaisuudesta ja kerrotaan, miksi hahmotellun kaltainen tulevaisuus on organisaatiolle ja sen työntekijöille tärkeä. Millaisia tulevaisuuden kehityslinjoja on odotettavissa esim. ihmisten ja yhteiskunnan suurten linjojen kehityksen, väestön- ja ihmisten arvomaailman kehityksen, tapojen ja uskomusten sekä tieteen ja tekniikan kehitysten (uusien mahdollisuuksien avautuminen), institutionaalisten järjestelyjen sekä yleisen taloudellisen ja talouspolitiikan kehityksen osalta. Millaisia voimia ja trendejä on poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, teknologisesti, koulutuksellisesti jne. Organisaation yhteisen vision pitäisi olla: Tulevaisuuteen suuntautunut Selkeä ja konkreettinen Positiivinen Moniulotteinen, sisäiset ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät huomioiva Vuorovaikutteinen ja dynaaminen, laajan osallistumisen mahdollistava Eettinen ja arvosidonnainen, perusarvojen tunnistamiseen perustuva

2 Visiota voidaan pitää luovan strategisen ajatteluprosessin tuloksena. Vision avulla luodaan silta nykyhetken ja tulevaisuuden välille. Visioon perustuva johtaminen luo myös siltaa perinteisen managementin ja leadershipin välille korostamalla vision innostavaa vaikutusta, sitoutumista ja toiminnan taustalla olevia arvoja. Vision mahdollisia elementtejä ovat: 1. Arvio toiminnan laajuudesta tai kapeudesta 2. Toiminnan laajuus tai kasvu 3. Kilpailutilanne tai benchmarking 4. Kilpailuedut 5. Imago ja sidosryhmäsuhteet 6. Organisaatioon liittyvät ominaispiirteet 7. Luovat komponentit Visionäärinen johtaminen määritellään proaktiiviseksi eli ennakoivaksi prosessiksi, jonka tavoitteena on organisaation tulevaisuuden toiminta-alueiden määrittely ja näiden edellyttämien ydinpätevyyksien luominen. Visionäärisen johtamisen prosessin lopputuloksena syntyy visio, joka asemoi organisaation tulevaisuuden markkinoilla. Pohjimmiltaan visionäärisessä johtamisessa etsitään vastausta kysymykseen: Missä toiminnassa olemme mukana vuoden kuluttua? Tehtäessä visionäärisiä päätöksiä tulevaisuutta ei nähdä ennustettavana vaan epäjatkuvuuksia sisältävänä. Visionäärinen johtaminen on aktiivista ja jopa toimintaympäristöään muokkaavaa toimintaa. Strateginen johtaminen eroaa visionäärisestä johtamisesta siinä, että se on luonteeltaan reaktiivista olemassa olevien resurssien uudelleen allokointia, joka perustuu sopeutumiseen toimintaympäristön ennakoituihin muutoksiin. Strategisen johtamisen aikajänne on myös lyhyempi (n. 3 5 vuotta). Tulevaisuutta pidetään tänä aikana epävarmana, mutta ennustettavissa olevana. Strategisten päätösten tavoitteena on organisaation sopeutuminen toimintaympäristöön. Strategioiden tehtävä on olla toiminnan ja ajattelun suuntaamisen välineitä. Suunnittelussa kartoitetaan nyt ja lähitulevaisuudessa tarvittavat tehtävät, jotta visioissa ilmenevä tahto toteutuisi. Strategia voi konkretisoitua monella tavalla, mutta aina lopulta toiminnallisena skeemana. Strategiat voidaan jakaa suunnitteleviin, sopeutuviin, uudistaviin ja mullistaviin. Opportunistinen johtaminen on puolestaan toimimista parhaalla mahdollisella tavalla kulloinkin kyseessä olevassa tilanteessa, ja siinä pyritään välittömiin tuloksiin. Opportunistisen johtamisen aikajänne on korkeintaan yksi vuosi. Opportunistinen johtaminen olisi yksinään riittävää, jos organisaation toimintaympäristössä ei tapahtuisi lainkaan yllättäviä muutoksia. Opportunististen päätösten tavoitteena on voiton ja kassavirran maksimointi. Visionäärisen johtamisen tulokset realisoituvat tulevaisuudessa viimekädessä menestyksellisinä opportunistisina päätöksinä.

3 Tulevaisuuden ennakoinnin perusasioita 1. Kyse on järjestelmällisestä kilpailukykyetujen hankkimisesta 2. Organisaation täytyy tunnistaa menestystekijänsä 3. On oltava vastuuorganisaatio 4. On raportoitava analyysien tulokset ja kerrottava niistä myös muille toimijoille 5. Ympäristön muutos vaikuttaa organisaatioihin eri tavoin 6. On varauduttava useisiin vaihtoehtoisiin kehitysuriin 7. Myös benchmarking -ajattelua tarvitaan (milloin imitoidaan ja milloin innovoidaan?) 8. Ennakoinnissa pyritään usein uusien voimavarojen löytämiseen ja tunnistamiseen 9. Mietittävä kehitystä omista lähtökohdista käsin: ennakoinnin on oltava räätälöityä ORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HALLINTA: 3 PERUSULOTTUVUUTTA 1. Organisaatio sopeutuu ympäristömuutoksiin 2. Organisaatio muokkaa ympäristöään 3. Organisaatio valitsee ympäristönsä Strategiaprosessin toteuttamisen ennakkoehdot Miksi strategioita tehdään, mitä niillä tavoitellaan? Mikä on strategioiden tekemisen motiivi: tehdäänkö strategioita aidosta tarpeesta vai vain sen takia kun se näyttää yleisesti olevan tapana? Minkälaista vaikutusta strategialla tavoitellaan; onko strategia olemassa olevan tilanteen jäsentämistä ja vakiinnuttamista vai syvällisen toimintatilan tai organisaation muutoksen ennakoimista ja tavoittelua? Kuinka pitkälle aikajänteelle strategia ulottuu (strategisen suunnittelun aikaväli on usein 3 5 v.)? Onko kyseessä suunnitteleva, sopeutuva, uudistava ja mullistava strategia? Kenelle strategiaa tehdään? Onko strategia sisäinen työkalu vai onko sillä tarkoitus myös vakuuttaa ja sitouttaa myös ulkopuolisia sidosryhmiä? 1. Strategian päähuomio on tulevaisuudessa: miten varmistamme, että organisaatio menestyy ja tekee tulosta huomenna 2. Strategia on kaikkein tärkeimpien ja olennaisempien asioiden etsimistä 3. Strategia edellyttää kykyä muodostaa näkemyksiä hyvinkin suuresta massasta asioita 4. Strategia edellyttää kykyä ajatella käsitteellisesti, abstraktisti, mutta lopullisten strategioiden tulee olla hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä 5. Strategia vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miksi? Ja mitä? Kun operatiivinen toiminta vastaa kysymykseen miten?

4 6. Strategian sisältö on aina tarkastelutaso- ja näkökulmakysymys: konsernin, tulosyksikön, liiketoiminta-alueen, palvelupäällikön, valmistuspäällikön, työnjohtajan ja laitosmiehen strategian sisältö on erilainen 7. Strategian tehtävänä on erottautuminen kilpailijoista 8. Strategian tekeminen edellyttää kykyä ja rohkeutta tehdä tietoista valintaa hyvienkin vaihtoehtojen välillä ja sanoa ei myös monille hyville asioille 9. Strategia on ikuisesti jatkuva kehitysprosessi. Jatkuvienkin muutostenkin keskellä on pysyttävä luomaan pysyvyyttä ja vakautta Tulevaisuuden tekeminen voi olla tietoista, intentionaalista tai sitten tiedostamatonta, spontaania tai vaistonvaraista. Miten tulevaisuutta sitten voi tehdä jäsentyneellä tavalla? Tyypillisesti liikkeelle lähdetään olemassa olevista elementeistä ja rakenteista, nykyisistä resursseista, tehtävistä ja rooleista sekä toimintaa, palveluja ja tuotteita aikaansaavista prosesseista. Joskus nykytila lukitsee ajatuksia ja on tarvetta laajentaa pohdintoja tulevaisuuteen ja tulevaan toimintaympäristöön. Megatrendeillä eli kehityksen suurilla aalloilla tai linjoilla tarkoitetaan yleensä sellaista ilmiötä tai ilmiökokonaisuutta, jolla voidaan nähdä olevan yleinen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava suunta ja jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. Megatrendit ovat lähes aina annettuja toimintaympäristötekijöitä, joihin ei juurikaan voida vaikuttaa. Sen sijaan niitä voidaan pyrkiä tunnistamaan ja samalla voidaan oma toiminta sopeuttaa sellaiseksi, että se ottaa nämä suuret kehitysilmiöt huomioon. Megatrendeistä voidaan puhua, kun tarkasteltava ilmiö hahmotetaan riittävän laajasti ja ymmärretään, että megatrendi itsessään voi sisältää erilaisia ilmiöitä, vaihtoehtoisia suuntautumisia ja yllätyksiä. Voidaan esimerkiksi puhua globaalista väestöräjähdyksestä, vaikka eräissä maissa väkiluku vähenee. Voidaan myös puhua globalisoitumisesta yhtenä megatrendinä, vaikka samaan aikaan toiseksi megatrendiksi nimetään lokalisoituminen (paikallisuuden merkityksen kasvu). Megatrendi itsessään on siis yleensä laaja ilmiökokonaisuus, jonka sisällä voi tunnistaa useita osailmiöitä. Seuraavaksi esimerkkinä Petrellan luonnehdinta siitä, millaisia osailmiöitä megatrendi globalisoituminen sisältää (Mannermaa 2000): Pääomien ja rahoitusmarkkinoiden globalisoituminen: rahamarkkinoiden sääntelyn purku, kansainväliset pääomaliikkeet ja yritysvaltaukset Markkinoiden ja kilpailustrategioiden globalisoituminen: liiketoimintojen maailmanlaajuinen integroituminen, globaalit yritysverkostot ja globaalit tietoverkot Teknologian, tutkimus- ja kehitystyön sekä tiedonhankinnan globalisoituminen: informaatioteknologian kehitys ja globaalit tietoverkot Elämäntyylien ja kulutustapojen globalisoituminen: elämäntapojen ja kulutustottumuksien samankaltaistuminen; median vaikutukset; kulttuuriteollisuus ja kulttuurihyödykkeet sekä kulttuurihyödykkeiden kansainvälisen kaupan sääntely Sääntelyn ja hallinnan uudet instrumentit: kansallisten parlamenttien ja hallitusten muuttuvat tehtävät; uusien globaalien ja alueellisten hallinnan välineiden synty ja kehitys; uudet poliittisen yhdentymisen muodot Ajattelun, havaitsemistapojen ja tietoisuuden globalisoituminen: sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit, yksi yhteinen maailma ; globaalit alakulttuurit ja liikkeet; maailmankansalaisuus Ympäristöongelmien globalisoituminen: ilmastonmuutos, yläilmakehän otsonikato ja biodiversiteetin väheneminen

5 Miten nämä voisivat vaikuttaa ja onko ne huomioitu pohdittaessa uutta strategiaa entä teknologinen kehitys: tietoteknologia, uudet materiaalit, bioteknologia, energiateknologiat, teknologioiden konvergenssi? Strategisen uudistumisen lähteinä voivat olla mm. globalisoituminen, digitaalinen vallankumous, uudet arvot ja elämäntyylit, elinympäristön kehitys, säännöstelyn purkautuminen ja keskittyminen. Heikko signaali Sellainen ilmiö tai tapahtuma, joka ei välttämättä tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai ole laaja, mutta jolla on tulevaisuuden muodostumisen kannalta tärkeä tai jopa ratkaiseva merkitys. Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. Wild Cards Yllättävästi ilmaantuva olennainen muutostekijä, joka muuttaa tapahtumisen kehityskulun epävarmaksi. Käytetään joskus myös "heikon signaalin" synonyymina. Mitä ovat vahvuutemme ja heikkoutemme, mitä mahdollisuuksia ja uhkia ympäristö tarjoaa? SWOT Perusajatuksena on yleensä se, että ennakointimenetelmien avulla voidaan luoda perusteltu suunnitelma, miten tulevaisuuden uhkien ja haasteiden suhteen toimitaan. Tulevaisuuden tekeminen on aina uudelleen organisoitumista, joka tapahtuu hyvin erilaisessa muodossa kussakin yksittäistapauksessa. Yhä useammin strategia määrittyy kokeilujen ja innovaatioiden kautta. Strategiset kokeilut, innovaatioiden hallinta, riskinotto ja jatkuva strateginen oppiminen ovat olennainen osa strategista johtamista.henry Mintzberg, Bruce Ahlstand ja Joseph Lampel (Mintzberg et al 1998, ) ovat tiivistäneet strategiakirjallisuuden keskeiset opit kirjassaa Strategy Safary. Taulukossa 1 on esitetty heidän tunnistamansa uudelleen organisoitumisen muodot strategiakirjallisuudessa.

6 Taulukko 1. Strategia kirjallisuuden koulukunnat ja niiden ajattelun perusideat Koulukunta Malliajattelun koulukunta Suunnitteluajattelun koulukunta Asemointiajattelun koulukunta Yrittäjyysajattelun koulukunta Kognitiivisen ajattelun koulukunta Oppimisprosessin koulukunta Vallan käytön koulukunta Kulttuuriajattelun koulukunta Ympäristöanalyysin koulukunta Konfiguraation eli uudelleen organisoitumisen koulukunta Keskeinen idea koulukunnan ajattelussa Strategiaprosessi on konseptien ja käsitteiden muodostamisen prosessi Strategiaprosessi on formaali prosessi, joka koostuu suunnitelmallisista vaiheista Strategiaprosessi on analyyttinen prosessi jossa käytetään apuna erilaisia analyyseja Strategiaprosessi on visionäärinen prosessi, jossa yrittäjä luo vision, jota seurataan Strategiaprosessi on mentaalinen, henkinen prosessi Strategiaprosessi on emergentti, aitoa oppimista sisältävä prosessi Strategiaprosessi on neuvotteluprosessi Strategiaprosessi on kollektiivinen prosessi Strategiaprosessi on reagointia ympäristön suhteen Strategiaprosessi on uudelleen organisoitumisen ja muuntumisen prosessi Malliajattelu = yhteinen kieli. Keskeisiä ajatuksia strategian laadinnassa ovat strategian yhtenevyys, strategian kytkeytyminen toimintaympäristöön ja se, että strategialla pyritään parantamaan organisaation suhteellista kilpailuetua. Suunnitteluajattelu = ennusta ja valmistaudu, jos tapahtuu näin, miten toimimme? Asemointiajattelu = tärkeää määritellä oma asema suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. Yrittäjyysajattelu = yhteisen vision luominen osana tulevaisuuden tekemistä. Vision täytyy olla sisäistetty organisaatiossa, jotta ylipäänsä voisi olettaa, että laadittu strategia voisi toimia. Mikä motivoi aidosti? Kognitiivisen ajattelu = strategiaprosessi on aina mentaalinen prosessi, jossa ihmisten mielentilalla on suuri merkitys onnistumisen kannalta. Oppimisprosessi = oppiminen on keskeinen osa. Strategisen suunnitelman toteuttaminen ei voi onnistua kertarysäyksellä, vaan tarvitaan asteittain etenevää. Syytä kiinnittää huomiota ajallisten viiveiden mahdollisuuteen, monitorointiin, auktorisointiin, toimijoiden valmentamiseen, kyseenalaistamiseen, neuvottelujen käymiseen, uskottavuuden vahvistamiseen, laajemman tuen hakemiseen ideoille sekä yhteistyöryhmien kokoamiselle. Prosessiin liittyy myös se mahdollisuus, että ihmiset taantuvat oppimisprosessissaan. Siksi prosessissa tulisi kiinnittää huomiota oppimisprosessin etenemiseen strategiaprosessin aikana. Miten on varmistettu, että osallistujilla on riittävät valmiudet nyt ja tulevaisuudessa (koulutus)?

7 Vallan käyttö = neuvotteluprosessi. Strategia prosessissa syytä kiinnittää huomiota erilaisiin instituutioihin ja sopimisten laadintaan eri toimijoiden välillä. Yhteiskunnassa on aina olemassa jonkinlainen poliittinen valtajärjestelmä, joka vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti organisaatioiden toimintaan ja strategioihin. Sidosryhmäanalyysi. Verkosto on yleensä yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki sitoutumisen vahvistaminen on tärkeää Verkoston avulla haetaan periaatteessa tiettyjä strategisia etuja (esim. inhimillistä pääomaa, sosiaalista pääomaa, materiaalista infrastruktuuria) on tärkeää tiedostaa, miksi ollaan verkostoiduttu? Verkoston kehittäminen on yleensä aikaa vievä projekti toiminnan kehittäminen edellyttää kokoontumisajoja Verkostoilla olisi hyvä olla toimintaa koskeva toimintasuunnitelma, josta käy ilmi toiminnan visiot, missiot, strategiset projektit, toiminnan teemat, toimijoiden roolit ja muut yhdessä sovittavat asiat verkoston tulee olla toimintaansa viettelevä eli mietittävä eri toimijoiden motivointia Varottava ali- tai yliverkostoitumista Miten voitaisiin saavuttaa omia strategisia tavoitteita yhteistyökumppanien kanssa yhdessä? Kulttuuriajattelu = strategiaprosessissa on pystyttävä luomaan kollektiivinen liike, joka toteuttaa tiettyä strategista linjausta. Organisaatiokulttuuri on keskeinen tekijä toteutettaessa erilaisia strategioita. Esimerkiksi muutosvalmius tai passiivisuus erilaisten muutostekijöiden suhteen liittyy voimakkaasti organisaatiokulttuuriin ja kehitykseen. Ympäristöanalyysi = reagointia ympäristön muutoksiin. Strategiaprosessi lähtee liikkeelle aina organisaation ulkopuolelta tulevista haasteista. Miten kuunnellaan ympäristöä. Mitä ja miten mitataan. Millaisia kokonaisvaltaisia mittaristoja otetaan käyttöön esim. Balanced Scorecard? Konfiguraatio = kaikki edellä mainitut -esteet hidasteet, mitä ovat ne pullonkaulat, jotka estävät toteuttamasta suunnitelmia. Tässä kohtaa usein on niitä perususkomuksia, joille olemme jopa sokeita. Milloin syypää on tiedepolitiikka, milloin auringonpilkut, kun todelliset esteet saattavat löytyä vaikka asenteista. -ehdotukset, keskustelu menee eteen päin vain rakentavassa hengessä. Mikäli en ole valmis hyväksymään jotain ehdotusta, yritän tuoda jotain uutta tilalle, enkä vain hajoita. -pitkän aikavälin toimenpiteet, mitä ovat ne pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan esim. kokonaan uusi organisoitumisen muoto -välittömät toimenpiteet, mitkä ovat niitä akuutteja asioita, joihin on tartuttava heti, jotta kurssi saataisiin käännettyä kohti tavoitetta Toteutus Roolit (johtoryhmä, strategiatyöryhmä, suunnitteluryhmä, jne.) Vastuualueet (valta ja vastuu, kuka tekee mitäkin ja kuka kantaa vastuun) Mitattavuus (mistä tiedetään, että olleen menossa haluttuun suuntaan esim. millä mitataan kansainvälisyyttä tai tutkintojen oikeellisuutta) Valvonta (millä mittareilla, kuka)

8 korjaavat toimenpiteet (miten reagoidaan vääriin ratkaisuihin) Toteuttajat tiimit yksilöt yksiköt Päämäärät halutut tulokset mitattavat päämäärät Aikataulu askeleet virstanpylväät Voimavarat omat edellytykset hankittava ulkoa? Mihin organisaation toiminta voi kariutua? 1. Oma näkemys strategisesta toiminta-alueesta on väärä (väärä priorisointi) Liian paljon vaihtoehtoja Ei kyetä priorisoimaan Ei löydetä oikeaa strategiatasoa Ei tunneta toimintaympäristöä Ei arvioida tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia Ollaan urautuneita vanhaan toimintamalliin Sisälähtöinen bisnesnäkemys Väärät tulosyksiköt 2. Näkemys organisaatiolle toiminnan keskeisistä painopisteistä on väärä Tarkastellaan toimialaa liian suppeana Ei ymmärretä asiakkaiden tarpeita tarpeeksi laajasti Ei ymmärretä osaamistarpeita tarpeeksi laajasti Väärä käsitys kilpailusta toimialalla Yllättävät kilpailijat ilmestyvät toimialalle 3. Näkemys alan keskeisistä menestystekijöistä on väärä Tarkastellaan alaa vain omista näkökohdista eli ei nähdä metsää puilta Ei yksilöidä omia menestystekijöitä Otetaan jotkut asiat itsestään selvyytenä Aliarvioidaan kustannusten merkitys menestystekijänä Ei löydetä ajoissa tulevaisuuden menestystekijöitä Ei keskitytä olennaisiin asioihin Ei osata priorisoida Ei pohdita strategisia toimintakysymyksiä kriittisesti 4. Arvio omasta asemasta menestystekijöiden suhteen on väärä Ei kyetä itse arviointiin Ei oteta vastaan riittävästi palautetta Ei olla kiinnostuneita perusasioista kuten : - Miksi asiakkaat ostavat tuotteitamme? - Miksi tietyt kilpailijat eivät menesty? - Miksi tietyt kilpailijat menestyvät? - Miksi asiakkaat eivät osta?

ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto

ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto Havaintoja ammatillisen koulutuksen ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto Projektipäällikkö, KTM Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus hanna-kaisa.aalto@utu.fi Tiivistelmä Ennakointimallia

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kirsi Haavisto POHJANMAA-HANKKEEN PÄIHDESTRATEGIASSA KÄYTTÄMÄN TOIMINTATAVAN ARVIOINTI Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2009

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA Tarja Sievänen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto 90661K Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Henkilöstön vahvuudet ja niiden kehittäminen Etelä-Karjalan Osuuspankissa 22.2.2006 LTY/KATI

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK

STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Jukka Aatsinki STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK Pro gradu-tutkielma Johtaminen Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Pienen urheilujärjestön strategian luominen. Jari Lahtinen. Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Pienen urheilujärjestön strategian luominen. Jari Lahtinen. Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen Pienen urheilujärjestön strategian luominen Jari Lahtinen Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 27.11.2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN Case Kopijyvä Oy Anja Vänskä Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

PRO GRADU -TUTKIELMA

PRO GRADU -TUTKIELMA PRO GRADU -TUTKIELMA MINNA MIETTINEN 2014 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Johtaminen ja organisaatiot Minna Miettinen INFORMAATIOPALVELUIDEN MUUTOSVOIMAT, MUUTOKSET JA LIIKKUVUUSESTEET

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot