TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2013-2016"

Transkriptio

1 AL/6515/ /2011 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA KANSALLISARKISTO

2 S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 4 4 TOIMINNAN TULOSALUEKOHTAISET LINJAUKSET 4.1 Tutkimus ja kehittäminen Tutkimustoiminta Saamelaisarkisto Heraldiset tehtävät Asiakirjatiedon elinkaarihallinta Elinkaarihallinnan ohjaus Aineistojen vastaanotto ja hankinta Yksityisarkistot Säilymisen turvaaminen ja säilytystilan hallinta Käytettävyyden edistäminen Tietopalvelut Tietopalveluiden kehittäminen Aineistojen näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen Kirjasto- ja informaatiopalvelut Kärki- ja kehittämishankkeet Toiminnan ohjaus, hallintopalvelut, voimavarat ja toimitilat 26 5 TALOUSSUUNNITELMA 32 6 TUNNUSLUKUTAULUKKO 34

3 1 JOHDANTO 2 Arkistolaitoksen toiminnan ja talouden suunnitelma on laadittu valtion talousarviolain ja -asetuksen mukaisesti sekä valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin määräyksiin ja ohjeisiin perustuen. Valtioneuvoston vuonna 2011 päättämät menokehykset ja hallitusohjelma on otettu huomioon toiminnan ja talouden suunnitelman laadinnassa. Toiminnan ja talouden suunnitelman tarkoituksena on tukea toiminnan ja talouden tuloksellisuutta, antaa perusteita menokehysten ja vuotuisen talousarvion laadinnalle ja tulostavoitteiden asettamiselle sekä tukea arkistolaitoksen johtamista ja arkistotoimen ohjausta. Arkistolaitoksen toiminnan ja talouden suunnitelman keskeisinä lähtökohtina ovat arkistolaitoksen vuoteen 2015 ulottuva strategia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja arkistolaitoksen välisiin tulossopimuksiin sisältyvät linjaukset. Toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää toimintaympäristön muutosten kuvauksen, strategisen suunnitelman keskeiset tavoitteet ja keinot, tulosaluekohtaiset toiminnan linjaukset painopisteineen 4-vuotiskaudelle sekä taloussuunnitelman ja tunnusluvut. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Julkishallinto yhtenäistää toimintakäytäntöjään ja kehittää tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuria. Sähköisten palveluiden kysyntä ja tietopalvelulaitosten rakenteellinen yhteistyö lisääntyvät palvelutuotannossa. Digitointi ja digitaalisten aineistojen käytettävyyden parantaminen on kulttuuriperintöä säilyttävien laitosten toiminnan painopistealueita. Eri konteksteissa ja erilaisilla järjestelmillä ja laitteistoilla tuotettujen aineistojen koko elinkaaren hallinta, vastaanotto ja aineistoihin kohdistuvien tietopalveluiden järjestäminen edellyttävät arkistolaitokselta pitkäjänteisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa ennakoivasti julkisen hallinnon ratkaisuihin. Riittävien voimavarojen osoittaminen sähköisen asianhallinnan ohjaamiseen, tietoaineistojen vastaanottamiseen ja niiden pysyvään säilyttämiseen on keskeinen edellytys arkistolaitoksen kyvylle vastata omasta tehtävästään. Arkistolaitoksen kuten muidenkin tietopalvelulaitosten on omassa tietopalvelussaan kyettävä vastaamaan sähköisten palveluiden lisääntyvään kysyntään kehittämällä omia sähköisiä palveluitaan. Julkishallinnon strategisiin tavoitteisiin kuuluvan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden lisäämisen keinoina toteutetaan valtionhallinnossa rakenneuudistuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi

4 3 arkistolaitoksen toimintaympäristöön. Nämä muutokset edellyttävät asiakirjahallinnan ohjauksen tehostamista ja valmiutta arkistolaitokseen siirrettävän pysyvästi säilytettävän aineiston nopeaan ja joustavaan vastaanottamiseen. Tilanhallinta ja logistinen suunnittelu muodostuvat entistä tärkeämmäksi osaksi arkistolaitoksen toiminnan kehittämistä. Tilakustannusten säästämiseksi rakentamista ryhdytään keskittämään siten, että digitoidut aineistot ja niin sanotut passiiviaineistot voidaan sijoittaa valtakunnallisesti toimivaan arkistolaitoksen alueelliseen keskusarkistoon. Maakunta-arkistojen tehtävät ja piirijaon tarkoituksenmukaisuus arvioidaan suunnittelukauden alussa. Strategisena tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa yhtenäisenä kokonaisuutena. Arkistolaitokseen siirrettävän aineiston määrän voimakas lisääntyminen (vuodesta 2009 lähtien) lähtien edellyttää toiminnan voimavarojen huolellista suunnittelua sekä toiminnallisen ja taloudellisen lisäarvon saavuttamista keskittämällä toimintoja ja pyrkimällä luomaan voimakkaampaa synergiaa sekä arkistolaitoksen omien yksikköjen välillä että muiden toimijoiden kesken. Kysymys voimavarojen riittävyydestä ja oikeasta kohdentamisesta on suunnittelukaudella arkistolaitoksen keskeisin haaste. Arkistoissa säilytettävä asiakirja-aineisto ja arkistojen tuottamat tietopalvelut ovat keskeinen osa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusinfrastruktuuria. Sekä Suomi että Euroopan yhteisö ovat kiinnittäneet erityistä huomiota tutkimuksen infrastruktuurien kehittämiseen. Tämä edellyttää arkistolaitokselta kiinteää ja aktiivista yhteyttä tiedeyhteisöön, jotta arkistolaitoksen toiminta tukee infrastruktuurien kehittämiselle asetettavia tavoitteita ja palvelee tutkimuksen tarpeita. Sota-arkiston vuoden 2008 alusta toteutettu liittäminen arkistolaitokseen on merkinnyt lisätehtäviä arkistolaitokselle puolustushallinnon 10 vuotta vanhemman asiakirja-aineksen säilyttämisessä ja sen käytettävyyden kehittämisessä sekä puolustushallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjauksessa siitä huolimatta, että liittämisen yhteydessä arkistolaitokselle siirrettiin Sota-arkiston resurssit. Lisäksi puolustushallinto on sitoutunut huolehtimaan Sota-arkiston vanhan järjestämättömän aineiston kunnostamisesta. Sitä toteutetaan Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston tiloissa puolustusministeriön rahoituksella. Rahoitus on sovittu vuoden 2013 loppuun, mutta on ilmeistä, että koko aineistoa ei saada tässä ajassa valmiiksi. Kunnostettu ja luetteloitu arkistoaines siirtyy arkistolaitoksen omistukseen vuosittain valmistuneina kokonaisuuksina laadunvarmistuksen jälkeen.

5 4 Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimineen ns. väliarkiston vuonna 2008 toteutetun arkistolaitokseen liittämisen yhteydessä siirtyivät väliarkiston tehtävät, tilat ja ne resurssit, joilla valtioneuvoston arkistossa on väliarkistotehtävät tähän asti hoidettu. Kansallisarkisto on tehnyt sen jälkeen ministeriöiden ja Valtioneuvoston kanslian kanssa arkistopalveluista sopimukset, joiden mukaan ministeriöt voivat siirtää 2 vuotta vanhempaa arkistoaineistoaan väliarkistosäilytykseen, josta ne siirretään 25 vuoden ikäisinä Kansallisarkiston muihin tiloihin. Säilyttäminen on tällöin maksullista vuotta vanhojen aineistojen osalta. Kansainvälisillä standardeilla ja toimintakäytännöillä on lisääntyvä merkitys toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Aktiivinen osallistuminen kansainväliseen toimintaan luo edellytyksiä ajantasaisten ja tarkoituksenmukaisten tieto- ja säilytysjärjestelmien kehittämiselle ja toimintojen ja voimavarojen suuntaamiselle. Arkistolain uudistamistyö käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla kuluvan vuoden syksyllä. Uudistaminen tehdään laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa huomioiden muussa lainsäädännössä tarvittavat asiakirjahallintaa koskevien säännösten päivittämistarpeet sekä arkistolaitoksen toimivaltuuksia koskevien rajapintojen määrittelyjen selkiytys erityisesti arkistolaitoksen ja valtiovarainministeriön välillä. 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA Arkistolaitoksen strateginen suunnitelma koostuu toiminta-ajatuksesta, visiosta, arvoista sekä strategiasta vuoteen Toimitiloja koskevilta osin strategia ulottuu tätä pitemmälle. Toiminta-ajatus Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa. Arkistolaitoksen tulee osaltaan vastata siitä, että kunkin aikakauden yhteiskunnallisesta todellisuudesta säilyy tutkimukselle aito ja todistusvoimainen kuva.

6 5 Visio Arkistolaitos on asiakirjatiedon elinkaarihallinnan merkittävin kansallinen asiantuntijaorganisaatio, osa tutkimuksen infrastruktuuria sekä tietopalvelulaitos, joka ottaa kansainvälistyvän toimintaympäristön huomioon toiminnassaan. Arvot Arvot muodostavat arkistolaitoksen toiminnan perustan ja ohjaavat suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin ja työtovereihin. Arkistolaitoksen arvot pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin yleisinhimillisiin arvoihin sekä arkistoalan ja tutkimusyhteisön ammattieettisiin periaatteisiin. Arkistolaitoksen keskeisiä arvoja ovat: 1) Avoimuus ja luottamuksellisuus 2) Tasapuolisuus 3) Riippumattomuus Arkistolaitoksen strategiset tavoitteet 1. Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan pysyvästi säilytettävän asiakirjatiedon säilyvyys ja käytettävyys on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan säilytysmuodosta riippumatta. 2. Arkistolaitoksen normi- ja informaatio-ohjaus on selkeää, asiantuntevaa ja ajantasaista. 3. Arkistolaitos on keskeinen osa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä infrastruktuuria. 4. Verkon kautta tarjotut tietopalvelut ovat keskeinen osa asiakaspalvelutoimintaa. 5. Sähköisten aineistojen vastaanottoon, hallintaan ja säilytykseen sekä käyttöön asettamiseen on riittävä osaaminen, tarvittavat voimavarat ja tarkoituksenmukaiset tietojärjestelmät. 6. Yksityisarkistojen hankintapolitiikka turvaa laajan, tasapuolisen ja riittävän aineistojen saamisen yhteiskunnan eri toimijoilta ja eri aikakausilta. 7. Arkistolaitoksella on tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimi- ja säilytystilat, joiden rakentamisaikataulu on suunniteltu pitkäjänteisesti. 8. Henkilökunta on motivoitunutta ja sen ammatillinen osaaminen on korkeatasoista arkistolaitoksen toiminnan kaikilla osa-alueilla.

7 6 Strategian toteuttamisen keskeiset keinot ovat: 1. Voimavarojen kohdentaminen strategisten tavoitteiden mukaisesti. 2. Arkistolaitoksen kehittäminen yhtenäisenä toimijana siten, että osaaminen ja voimavarat voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 3. Toimintaprosessien ja projektinhallinnan tehostaminen. 4. Toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta lisäävä yhteistyö strategisten kumppanien kanssa. 5. Arkistolaitoksen aseman selkeyttäminen julkishallinnon sähköisten aineistojen elinkaarihallinnan kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. 6. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen seuranta toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien mittarien ja arviontien avulla. 7. Osaamispohjaa tukeva ja vahvistava koulutus ja rekrytointi. 8. Innovatiivisuutta, päämäärätietoisuutta ja ammatinhallintaa arvostavan ilmapiirin voimistaminen. 9. Nykyteknologian hyödyntäminen asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. 10. Vahva sisäinen ja ulkoinen viestintä. 4 TOIMINNAN TULOSALUEKOHTAISET LINJAUKSET 4.1 Tutkimus ja kehittäminen Tutkimustoiminta Arkistolaitos on historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri. Arkistolaitos toteuttaa tehtäväänsä parantamalla aineistojen käytettävyyttä, ennen muuta digitoimalla tutkimuksen kannalta keskeisiä asiakirjakokonaisuuksia, ottamalla vastaan sähköisiä asiakirjatietoja VAPA-palveluun ja saattamalla niitä tutkijoiden käytettäväksi laadukkaiden verkkopalveluiden välityksellä. Erityisenä tavoitteena on yhdessä tutkijayhteisön kanssa tehostaa humanistisen ja yhteiskunnallisen tieteen kykyä käyttää laskennallisten tieteiden nopeasti kasvavaa tiedonhallintakapasiteettia kullekin tutkimusalalle ominaisella tavalla. Arkistolaitos osallistuu voimavarojensa mukaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten pyrkimykseen kehittää informaatiologistiikkaansa ja kykyään hallita tutkimustiedon koko elinkaarta.

8 7 Arkistolaitos osallistuu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen koordinoiman yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijankoulutusverkoston, Memornetin, toimintaan. Sen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa tutkijoita, joilla on valmiuksia kehittää sähköisten aineistojen käytettävyyttä tieteellisessä tutkimuksessa. Memornet tukee arkistolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaa arkistotoimen tutkimusta, etenkin vaativaa käsitteenmuodostusta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa uudenlaisen, tieteelliseen näkemykseen perustuvan teorianmuodostuksen merkitys on keskeinen. Asiakirjahallinnan tutkimustoiminta kohdistuu asiakirjatiedon elinkaareen hallintaan. Tämän tutkimuksen tekemisestä vastaavat pääsääntöisesti yliopistot osana perustutkimustaan. Arkistolaitos hyödyntää asiakirjahallinnan tutkimustuloksia jatkossa omissa kehittämisprojekteissaan, kuten normien laadinnassa. Tämä edellyttää arkistolaitoksen ja yliopistojen yhteistyötä tutkimusaiheiden määrittelyssä. Arkistolaitoksen oma tutkimustoiminta suuntautuu myös niihin tutkimusteemoihin, joissa edellytetään mahdollisuutta käyttää laajoja asiakirjakokonaisuuksia ja tuottaa muun tutkimuksen tarvitsemaa tietoaineistoa. Tutkimustoiminta perustuu ensisijaisesti ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen. Tutkimuksen tiedonhallintakäytännöt muuttuvat nopeasti sekä Suomessa että ulkomailla. Arkistolaitos osallistuu kehittämistoimintaan, joka perustuu kansalliseen ja eurooppalaiseen infrastruktuuripolitiikkaan ja tukee aineistojen tutkimuskäytön parantamista erityisesti verkkopalveluiden kautta. Arkistolaitoksen asema ja tehtävät tutkimuksen kansallisessa ja kansainvälisessä tiedonhallinnassa määritellään suunnittelukauden alussa Saamelaisarkisto Vuonna 2012 Kansallisarkiston alaisuudessa Inarissa toimintansa aloittavan Saamelaisarkiston tehtävänä on saamelaistutkimuksen tukeminen ja edistäminen saamelaiskulttuurin vahvistamiseksi ja saamelaisia koskevan historiatiedon lisäämiseksi. Arkisto tallentaa saamelaista asiakirjallista kulttuuriperintöä sekä huolehtii sen säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Arkisto vastaa suunnittelukauden aikana loogisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisesta ja tutkimuksellisen yhteistyön käynnistämisestä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Arkiston toimitilat ovat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen yhteydessä.

9 Heraldiset tehtävät Kansallisarkisto toimii maan heraldisena asiantuntijavirastona, jota tehtävää tukee sen yhteydessä toimiva Heraldinen lautakunta. Kansallisarkisto antaa lausuntoja valtion viranomaisille, kunnille ja yksityisille yhteisöille. Kansallisarkiston aloitteesta on luotu heraldinen tietokanta "Europeana Heraldica". Sen laajentaminen ja kehittäminen pohjoismaiden arkistolaitosten sekä muitten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tulee olemaan tämän toimialueen keskeinen tehtävä ajanjaksolla Heraldisen tietokannan yhteydessä kehitetään Kansallisarkiston paikkatieto - osaamista. 4.2 Asiakirjatiedon elinkaarihallinta Elinkaarihallinnan ohjaus Asiakirjatiedon elinkaarihallinnan ohjauksella pyritään varmistamaan asiakirjallisen kulttuuriperinnön käytettävyys ja talteen saaminen. Asiakirjatiedon arvonmääritys ja siihen sisältyvä tiedon pysyvästä säilyttämisestä päättäminen on osa asiakirjojen elinkaarihallintaa. Arkistolaitos vastaa viranomaisten asiakirjatiedon määräämisestä pysyvään säilytykseen sekä pysyvästi säilytettävien asiakirja-aineistojen vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Elinkaarihallinnan kannalta on olennaista, että asiakirjatiedon säilytysarvo määritellään jo elinkaaren alkuvaiheessa. Entistä kattavampi osa asiakirjallisesta tiedosta voidaan säilyttää pysyvästi sähköisten säilytysjärjestelmien ansiosta sähköisessä muodossa. Alkujaan digitaalisessa muodossa olevien asiakirjallisten aineistojen arvonmääritystä ja seulontaa varten laaditaan erityisesti tällaisia aineistoja varten soveltuvat kriteerit ja menetelmät. Viranomaisilta edellytetyt arkistonmuodostussuunnitelmat, aineistojen tehokas seulonta, koulutus-, ohjaus- ja neuvontatoiminta sekä asiakirjahallinnon tarkastukset tukevat arkistolaitoksen tavoitetta säilyttää keskimäärin 10-15% viranomaisten koko asiakirjatuotannosta. Arkistolaitokselle käsiteltäväksi tulevien seulonta-asioiden määrä lisääntyy hallinnon organisaatiomuutosten ja tietojärjestelmien kehittymisen seurauksena. Seulonta-asioiden lisääntyminen ja niiden vaikeusasteen kohoaminen merkitsevät sitä, että tähän toimintaan joudutaan panostamaan entistä enemmän. Arkistolaitos tuottaa viranomaisille asiakirjahallintaa ohjaavia, selkeitä ja ymmärrettäviä normeja, jotka ovat helposti käyttöön sovellettavia ja tukevat viranomaisten toimintaa. Arkistolaitos valvoo

10 antamiensa normien noudattamista. Normiohjauksella mahdollistetaan pysyvästi säilytettävien asiakirja-aineistojen saumaton siirtäminen arkistolaitokselle siten, että niiden säilyminen voidaan turvata ja niihin kohdistuvat tietopalvelutarpeet voidaan toteuttaa tehokkaasti ja luotettavasti. 9 SÄHKE2-normin rooli osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria määritellään yhteistyössä valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-toiminnon kanssa. Vuoden 2011 alussa uudistettiin sähköisen säilyttämisen lupakäytäntö, jota edelleen kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Niin ikään vuoden 2011 alussa aloitettiin SÄHKE3-normin valmisteluun liittyvä esiselvitys. Tuleva normi keskittyy rekisterimuotoisten tietokantojen pitkäaikaissäilytyksen varmistamiseen. Normi valmistellaan yhteistyössä Julkisen hallinnon ICT-toiminnon kanssa ottamalla huomioon myös kansainvälinen tällä alalla tehty kehittämistyö. Lisäksi normissa määritellään strategiset linjaukset myös sellaisten rekisterimuotoisten tietokantojen säilyttämiseen, joita viranomaiset itse ylläpitävät vuosikymmeniä. Muutokset sähköisessä asianhallinnassa edellyttävät arkistoalan terminologian kehittämistä ja keskeisten käsitteiden kattavaa uudelleen määrittelyä. Arkistolaitoksen vahva asema norminannossa edellyttää ohjeistukselta selkeää ja yksiselitteistä terminologiaa. Asiakirjahallinnan kansallista normistoa uudistetaan muuttunutta tilannetta vastaavasti ottaen huomioon alan kansainvälinen kehitys ja standardisointi. Teoreettisen osaamisen tasoa pyritään nopeasti vahvistamaan, jotta arkistolaitos voi vastata vastuullaan olevasta ohjauksesta ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnasta. Viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastusten tavoitteena on tukea kohteena olevien virastojen ja laitosten toimintaa siten, että niiden asiakirjahallinta on tehokkaasti toteutettu ja pysyvään säilytykseen luovuttama aineisto on arkistolaitokseen tullessaan asianmukaisesti seulottu, järjestetty ja luetteloitu. Tehokkaan tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa se, että arkistolaitos saavuttaa norminannolleen ja ohjaustoiminnalleen asettamansa tavoitteet. Tarkastustoimintaa toteutetaan vuosittain laadittavan tarkastussuunnitelman mukaisesti. Toteutetut ja tulossa olevat hallinnon organisaation muutokset vähentävät tarkastuskohteiden lukumäärää, mutta uusien organisaatioiden tarkastus- ja ohjaustarve toisaalta kasvaa. Informaatio-ohjauksella tuetaan viranomaisten asiakirjahallinnan hoitamista, vahvistetaan siitä vastaavien henkilöiden asiantuntemusta ja asiakirjatiedon parhaiden käytäntöjen mukaisia toimintatapoja. Informaatio-ohjauksella normiohjauksen ohella pyritään turvaamaan asiakirjallisen kulttuuriperinnön käytettävyys ja säilyminen. Informaatio-ohjauksen muotoja ovat kirjalliset ohjeet ja oppaat, neuvonta, konsultointi ja koulutustilaisuudet sekä tutkintotoiminta.

11 10 Arkistolaitos tukee yliopistojen antamaa asiakirjahallinnan ja arkistoalan koulutusta. Arkistolaitoksen ylemmän arkistotutkinnon suorittaminen päättyy keväällä Arkistolaitoksen antama koulutus on ensisijaisesti asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kurssimuotoista ja perustutkintoon tähtäävää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Ajantasainen ja korkeatasoinen koulutus tukee arkistolaitoksen norminantoa sekä parantaa viranomaisten valmiuksia hoitaa asiakirjahallintoaan mahdollisimman tehokkaasti. Keskeisellä sijalla on sähköistä asiakirjahallintoa tukeva koulutus. Koulutuksessa käytetään hyväksi arkistolaitoksen ulkopuolista asiantuntemusta ja tehdään yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa. Annettavan koulutuksen määrä riippuu sekä kysynnästä että käytettävissä olevista resursseista. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen erikoisammattitutkinnon tarpeellisuus selvitetään ja arkistolaitoksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon asema arvioidaan uudelleen alan koulutustarjonnan kokonaisuudessa Aineistojen vastaanotto ja hankinta Valtion viranomaisten hallussa on pysyvästi säilytettäviä paperimuotoisia arkistoaineksia tehtyjen selvitysten mukaan tällä hetkellä noin hm. Aineistomäärää vähentää edelliseen vuoden 2005 kyselyn perusteella tehtyyn arvioon se, että lukuun ei ole enää laskettu yliopistojen aineistoja. Myös etupainotteiset arkistosiirrot (mm. käräjäoikeudet) ovat vähentäneet virastoissa olevan aineiston määrää. Valtion aluehallinnon uudistamisen ja muiden hallinnollisten uudistusten seurauksena perustettavien viranomaisten haltuun jää useita hyllykilometrejä puutteellisesti järjestettyjä, luovutusta odottavia arkistoja. Näiden arkistojen luovutuskuntoon saattaminen on järkevää toteuttaa keskitetysti ja yhteistyöhankkeina, joiden organisoinnissa, rahoituksessa, työvoiman hankinnassa ja työnohjauksessa käytetään uudenlaisia toimintamalleja. Keskitetyn hankkeen etuna on myös kustannustehokkuus verrattuna muulla tavalla toteutettuun järjestämistyöhön. Aineistojen nopeutettu siirto tehostaa julkishallinnon tilanhallintaa ja tuottaa valtiolle konsernitasolla laskennallisia kustannussäästöjä. Uudemman aineiston säilytys- ja tietopalveluista on saatu hyviä kokemuksia mm. Kansallisarkiston ja ministeriöiden palvelusopimusten kautta. Kansallisarkisto teki maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen, että se vastaanottaa säilytyskustannuksitta aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) edeltäjäorganisaatioiden siirtokunnossa olevan, pysyvään säilytykseen määritellyn asiakirja-aineiston ilman

12 11 40 vuoden aikarajaa, mikäli siirrot voidaan toteuttaa mennessä. Periaatepäätös edellyttää, että aineistot ovat arkistolaitoksen edellyttämässä siirtokunnossa. Aluehallintoviranomaisten hallussa oli vuonna 2009 arviolta 20 hyllykilometriä pysyvään säilytykseen määrättyjä asiakirjaaineistoja. Valtiovarainministeriön asettama Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta ja järjestämishanke -työryhmä teki loppuraportissaan esitykset seulonta- ja järjestämishankkeen organisointi-, hallinnointi- ja toteutusmalliksi sekä laati ehdotuksen hankkeen kustannusarvioiksi ja rahoitusmalliksi. Valtiovarainministeriö osoitti hankkeeseen vuodelle euroa. Arkistolaitos vastaa hankkeen ohjauksesta ja osittaisesta toteuttamisesta maksullisena työnä. VM korvaa arkistolaitokselle järjestämistyön suunnittelusta ja ohjauksesta sekä asiakirjojen seulomisesta, järjestämisestä ja luetteloinnista aiheutuvat kustannukset laaditun sopimuksen laatutason, korvausten ja aikataulun mukaisesti. Hinnoittelu perustuu arkistolaitoksen hinnastoon. Hankkeen tavoitteet tullaan ylittämään, sillä siirtokuntoon saatetaan arviolta hieman yli hyllymetriä asiakirjoja. Hanke toimii pilottina valtakunnallisen jatkohankkeen käynnistämiselle. Jatkohankkeen toteuttamisedellytykset ja toteutustavat arvioidaan pilottivaiheen kokemusten perusteella ja kustannuksia tarkennetaan. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu käynnistetään loppuvuoden aikana, mikäli hankkeelle saadaan rahoitus. Käräjäoikeusuudistuksen myötä arkistolaitokseen siirrettiin vuosina noin hyllymetriä asiakirjoja vuoteen 1993 saakka. Kansalliseen asiakirjalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan evankelis-luterilaisen kirkon pysyvästi säilytettävän aineiston siirtäminen arkistolaitokseen joko maksuttomaan tai maksulliseen säilytykseen digitoinnin jälkeen on ollut selvitettävänä, mutta mitään päätöksiä asiasta ei ole tehty. Aineiston vastaanotto edellyttää, että sen myötä arkistolaitokselle ei siirry tietopalveluvelvoitteita Yksityisarkistot Arkistolaitokseen otetaan lisäksi vastaan vuosittain noin 600 hm yksityisarkistoja. Vuoteen 2025 mennessä arkistolaitokseen tulisi siten noin hm yksityisarkistoja, jotka on laskettava tilantarvetta arvioitaessa viranomaisarkistosiirtojen päälle. Arkistolaitos pyrkii ennakoivalla toiminnalla varmistamaan sen, että merkittävä yksityisten omistama aineisto voidaan saada arkistoihin. Yksityisarkistojen hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisten toimijoiden aineistojen saamiseen, jotka ovat tällä hetkellä arkistoissa aliedustettuina. Aineistojen hankinnassa hyödynnetään kumppanuussuhteita erityisesti järjestökentän kanssa. Paine

13 12 yksityisarkistojen luovuttamiseen erityisesti Kansallisarkistoon on lisääntynyt, koska eräät merkittävät tietopalveluorganisaatiot, mm. Kansalliskirjasto, ovat luopuneet yksityisarkistojen vastaan ottamisesta. Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistoasiain neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on kehittää valtakunnallista yksityisarkistopolitiikkaa, yksityisarkistojen tutkimuskäytön edistämistä ja yksityisarkistoja säilyttävien laitosten välistä yhteistyötä. Arkistolaitos vastaa 11 valtionapua saavan yksityisen arkiston tila- ja toimintaresursseihin valtion talousarviossa vuosittain myönnetyn määrärahan jakamisesta. Arkistolaitos tukee valtionapuarkistojen tilojen ja toimintojen pitkäjänteistä suunnittelua niin, että edistetään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja lisäävät laitosten välistä yhteistyötä aineistojen säilyttämisessä ja tietopalvelun hoitamisessa. Suurin haaste näiden arkistojen tulevalle toiminnalle on niiden toimintamenojen huomattava kasvupaine. Usean arkiston tilat ovat täyttymässä 2 3 vuoden sisällä. Kansallisarkisto pyrkii etsimään kokonaisratkaisua tilakysymykseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ko. arkistojen kesken. Tilakysymyksen lisäksi valtionapuarkistojen tietojärjestelmähankinnat ja aineistojen digitoinnin jatkaminen tarvitsevat huomattavia panostuksia. Yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamalla tavalla. Poliittisten liikkeiden asiakirjahallinnan järjestämisen tarve on mainittu hallitusohjelmassa ja valtionapujärjestelmän tarkastelun tarve on noussut esille myös arkistosektorin toiminnan tiivistyessä KDK-hankkeen puitteissa. Tavoitteena tulisi olla selkiyttää valtionapua nauttivien arkistojen tehtäviä ja työnjakoa, lisätä mahdollisuuksia arkistolaitoksen ja valtionapua nauttivien arkistojen yhteistyöhön sekä karsia tarpeettomia kustannuksia. Sen sijaan, että arkistoille jokaiselle erikseen osoitetaan resursseja aineistonhallintaan ja palvelujen tuottamiseen, valtionapujärjestelmän tulisi KDK-hankkeen tavoitteiden mukaisesti tukea arkistolaitoksen ja yksityisten valtionapuarkistojen yhteisten palveluiden ja yhteentoimivuuden rakentamista Säilymisen turvaaminen ja säilytystilan hallinta Arkistolaitoksessa oli vuoden 2010 lopussa pysyvästi säilytettävänä noin 186 hyllykilometriä asiakirja-aineistoja kahdeksalta vuosisadalta. Arkistolaitoksen aineistojen kuntokartoitus valmistui vuonna 2009, lukuun ottamatta Kansallisarkiston Sörnäisten toimipistettä, jossa kuntokartoitus valmistuu vuoden 2011 aikana. Sen pohjalta on laadittu konservoinnin toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma, jota toteutetaan resurssien puit-

14 13 teissa suunnittelukaudella. Konservointitoimenpiteet keskitetään huonokuntoiseen aineistoon, etenkin homevaurioituneisiin aineistoihin ja digitoinnin esivalmisteluun. Säilytyksessä kiinnitetään erityistä huomiota säilytysolosuhteisiin ja materiaaleihin. Kestävien materiaalien hankinta, mm. vanhojen koteloiden uusiminen merkitsee huomattavaa kustannuserää arkistolaitoksen toimintamenoissa. Konservointiosaamista vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä ylläpitämällä. VAPA-palvelun mukauttaminen osaksi arkistolaitoksen normaalia toimintaa on käynnistynyt vuonna Viranomaisten ohjaus ja neuvonta siirtokelpoisen aineiston tuottamisessa on osoittautunut vaativan huomattavasti oletettua enemmän panostusta arkistolaitokselta sekä sellaista ja teknistä asiantuntemusta, jota arkistolaitoksella ei ole. VAPA-palvelun rooli julkisen hallinnon yhteisenä palveluna, jonka käytön tuen tarjoaa esimerkiksi Valtion IT-palvelukeskus, on selvitettävä yhdessä Julkisen hallinnon ICT-toiminnon kanssa. Mikäli VAPA-palvelu ja sen ylläpito sekä siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus jäävät yksin arkistolaitoksen tehtäväksi, tulevat ne vaatimaan merkittäviä lisävoimavaroja, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. Sähköisten aineistojen määrä tulee voimakkaasti lisääntymään ja pysyvästi säilytettäviä sähköisiä aineistoja tullaan ottamaan vastaan huomattavasti nuorempina kuin paperiaineistoja. Vastaanotettaville pysyvästi säilytettäville sähköisille aineistoille määritellään siirtosykli osana VAPA-palvelun käyttöönottoa. Siirtosyklin puitteissa määritellään siirtämisperiaatteet organisaatio- ja tietojärjestelmäkohtaisesti siirtosopimuksessa. Sähköisten aineistojen pysyvään säilyttämiseen liittyy teknologian uutuudesta ja niukoista kansainvälisistä kokemuksista johtuen edelleen monia riskitekijöitä. Riskitekijöiden ratkaisussa seurataan KDK-hankkeen PAS-jatkokehityksen yhteydessä tehtävää työtä. Koska pysyvän sähköisen säilyttämisen mahdollistavaa PAS-järjestelmää ei toistaiseksi ole, ja VAPA-palveluun voidaan toistaiseksi vastaanottaa vain Sähke2-normin mukaista aineistoa, on mikrofilmille tulostusta jouduttu käyttämään keinona, jolla muiden sähköisten asiakirjojen säilyminen varmennetaan. Aineistojen käytön valvontaan arkistolaitoksen tutkijatiloissa kiinnitetään huomiota EU:n komission vuonna 2008 hyväksymän arkistoraportin mukaisesti. Arkistolaitos selvittää mahdollisuudet hävittää digitoituja, pysyvästi säilytettäviä paperiaineistoja edellyttäen, ettei niiden tieteellinen ja oikeudellinen todistusvoimaisuus kärsi. Koska kaikkea digitoitua aineistoa ei voida hävittää, on hävittäminen ratkaistava aineistokohtaisesti.

15 14 Arkistolaitos ottaa käyttöön kokoelmien käyttölogistiikkaa ja tilanhallintaa tehostavan järjestelmän, joka sisältää tiedot arkistolaitoksen käytettävissä olevasta säilytyskapasiteetista tilakohtaisesti ja kokonaismäärinä sekä tiedot asiakirjan sijaintipaikoista arkistosäilytyksessä ja käyttötilanteissa. Valmistelut toteutetaan siten, että järjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa vuonna , mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa varat sen valmisteluun vuosille Tilanhallintajärjestelmän käyttöönottoon yhdistetään muita logistista toimintaa ja tilanhallintaa tehostavia ratkaisuja, kuten saapumisjärjestyksen mukainen sijoittaminen sekä arkistokoteloiden uusiminen, koteloiden säilytysasennon muuttamiset ja merkitseminen viivakoodilla tai muulla automaattisella tunnistemenetelmällä. Tiloihin ja aineistoihin liittyvää tuvallisuuskulttuuria kehitetään nykyaikaistamalla arkistotilojen LVISA-tekniikkaa, tehostamalla kulunvalvontaa sekä parantamalla aineistojen käsittelyohjeistusta Käytettävyyden edistäminen Arkistolaitoksessa kehitetään voimakkaasti omien tietojärjestelmien kykyä kommunikoida keskenään ja niiden rajapintojen integrointia osaksi muistiorganisaatioiden yhteistä KDK-tietopalvelukerrosta sekä järjestelmissä olevan tietovarannon laatua. Vakka ja Aarre tietokantojen kehittäminen tietovarantoina on edellytys sille, että arkistolaitoksen omat sähköiset palvelut että KDK ja Europeana voivat olla keskeinen asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöön saattamisen kanava. Vakka arkistotietokanta on arkistolaitoksen analogisen ja digitoidun aineiston metatietojärjestelmä. Aarre on entisen Sota-arkiston arkistotietokanta. Metatietovarantojen rikastaminen edellyttää myös henkilötyövaltaista arkistojen järjestämistä ja kuvailua sekä indeksointia. Kuvailukäytäntöjä kehitetään yhteistyössä muun arkistosektorin kanssa ottaen huomioon digitaalisen aineiston käyttöön saannin edellytykset, arkistoalan kansainvälinen kehitys ja muistiorganisaatioiden yhteisten hakujärjestelmien tarpeet. Teknisesti vanhentunut valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri integroidaan osaksi kehitettävää Vakka-palvelua ja KDK-arkkitehtuuria. Digitointi tukee arkistolaitoksen muuta toimintaa mahdollistamalla verkkopalveluiden ja sähköisen asioinnin kehittämisen. Digitointistrategia muodostaa digitoinnin ja konservoinnin perustan. Digitoinnissa otetaan huomioon keskeisten strategisten kumppanien tavoitteet ja tarpeet. Ulkopuolisen rahoituksen hankkimista digitointiin tehostetaan. Arkistolaitos pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että erilaiset tutkimushankkeet ottavat raha-anomuksissaan huomioon myös aineiston digitoinnin aiheuttamat kustannukset ja niiden tuomat hyödyt. Digitoidun aineiston käytettävyys ja ymmärrettävyys varmistetaan kehittämällä aineistojen ja hakemistojen käyttöön opastavaa Portti-palvelua.

16 15 Arkistolaitoksessa digitoidun aineiston määrä on erillisrahoituksella toteutettujen projektien ansiosta kolmessa vuodessa lähes kymmenkertaistunut (vuonna ,6 miljoonaa ja 2011 lähes 11 miljoonaa tiedostoa), mitä ei ole osattu ennakoida Digitaaliarkiston teknisessä kapasiteetissa. Digitaalisten tiedostojen säilyttämisen ja käytettävissä pitämisen turvaaminen edellyttää vuosittaista lisämäärärahaa arkistolaitoksen Digitaaliarkiston palvelujen ohjelmointiin sekä palvelinympäristön ja tietokantojen tekniseen ylläpitoon ja varmistuksiin (ks. taloussuunnitelma). Digitaaliarkiston PASyhteentoimivuus varmistetaan sähköisten palvelujen kehittämishankkeessa. Venäjältä on vuodesta 2007 lähtien Suomen ja Venäjän arkistolaitosten välisenä yhteistyönä opetusja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämän erillisrahoituksen turvin hankittu mikrofilmejä ja nyttemmin myös digitaalisessa muodossa olevia kopioita Suomea koskevista arkistoaineistoista. Kopiointihanketta toteutetaan Venäjän federaation arkistohallituksen Rosarhivin kanssa vuonna 2005 tehdyn ja vuonna 2010 viideksi vuodeksi jatketun runkosopimuksen puitteissa. Tämän yhteistyön puitteissa on lokakuun alkuun 2011 mennessä hankittu yhteensä yli mikrofilmiotosta. Kopioiden hankinnan mahdollistavia sopimuksia on tehty ja ollaan tekemässä myös eräiden Neuvostoliiton hajotessa itsenäistyneiden valtioiden arkistolaitosten kanssa. Suunnittelukaudella arvioidaan voitavan vuosittain hankkia joko oston tai vaihdon puitteissa digitaalista ja mikrofilmiotosta. Hankkeelle esitetään suunnitelmakaudelle jatkorahoitusta taloussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. 4.3 Tietopalvelut Tietopalveluiden kehittäminen Tietopalveluja kehitetään ja toteutetaan laitoksen yhteisenä matriisitoimintana. Tietopalveluiden tavoitteena on yhtäältä palvella nykyisiä asiakkaita entistä paremmin, toisaalta uusien asiakasryhmien saaminen. Asiakkuuksia ja asiakkaiden palvelutarpeita selvitetään asiakastyytyväisyyskyselyllä, kohdennetuilla sidosryhmäyhteistyönä tehtävillä tutkimuksilla sekä blogin avulla. Asiakkuuksien hahmottamisessa otetaan huomioon sekä kansallinen monikulttuurisuus että verkkopalveluiden myötä kansainvälistyvä käyttäjäkunta. Muistiorganisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä tietopalvelujen kehittämisessä tehostetaan. Digitoidun aineiston määrän kasvaessa verkkopalvelut muodostavat yhä merkittävämmän palvelukanavan. Arkistolaitoksen suurimman asiakasryhmän, sukututkijoiden, keskeisin lähdeaineisto on

17 16 digitoitu ja käytettävissä verkossa. Verkkopalvelut lisäävät arkistolaitoksen toiminnan vaikuttavuutta, kun kansallinen asiakirjallinen kulttuuriperintö on yhä uusien käyttäjäryhmien helposti saavutettavissa. Verkkopalvelujen kehittäminen myös tukee arkistolaitoksen aineistojen käyttöön saantia KDK-asiakasliittymän kautta. Verkkopalvelut kattavat informaatiopalvelun, tiedonhaun hakemistoista ja digitaalisen aineiston käyttöpalvelun. VAPA-aineistoon tarjottavan tietopalvelun järjestämisestä sovitaan luovuttajien kanssa tapauskohtaisesti osana aineistojen vastaanottoprosessia. Kun digitoituja aineistoja ei anneta alkuperäisinä käyttöön tutkijasaleissa, siirtyy asiakkaita itsepalvelujen käyttäjiksi. Tämä edellyttää, että tutkijasaleissa on oltava mahdollisuus käyttää digitaalista aineistoa verkon kautta. Verkkopalvelujen tuomat uudet asiakkaat myös käyttävät tutkimuksissaan asiakirjoja, joita ei ole vielä digitoitu, ja paperiasiakirjojen määrä kasvaa uusien arkistoluovutusten myötä. Näiden tekijöiden yhdessä odotetaan tasapainottavan viime vuosina laskussa ollutta tutkijakäyntien määrää. Tiedonhaku ja paperiaineistojen tilaaminen käyttöön tutkijasaleissa tapahtuu pääsääntöisesti sähköisen tunnistautumis- ja tilausjärjestelmä Astian avulla. Vaikka tutkijakäynnit ovat jonkin verran vähentyneet, tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä on pysynyt korkealla tasolla. Arkistolaitokselta viralliseen tarkoitukseen tilattujen selvitysten kysynnän odotetaan suunnittelukaudella kasvavan, kun arkistolaitokseen siirtyy merkittäviä määriä uudempaa aineistoa palvelusopimuksiin perustuen. Enin osa maksullisista selvityksistä on julkisoikeudellisia selvityksiä virallista tarkoitusta varten ja niiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa. Selvityspalvelua kehitetään hallinnon yhteisiä asiointiportaaleja hyödyntäväksi sähköiseksi asioinniksi. Henkilöstöresurssien vähentyessä muiden kuin lakisääteisten selvityspalvelujen tuottamisesta joudutaan luopumaan, mikä puolestaan vähentää arkistolaitoksen tuloja. Osana sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä (mm. selvitystilaukset) arkistolaitoksessa toimii keskitetty kirjaamo. Kaukolainojen kysyntä mikrofilmilainojen osalta laskee, kun entistä enemmän aineistoa on verkon kautta saatavilla. Samasta syystä myös maksullisten jäljenteiden kysynnän odotetaan vähenevän Aineistojen näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen Näyttelytoiminnalle laaditaan vuosittain sektorisuunnitelma, joka liitetään arkistolaitoksen sisäisiin tulossopimuksiin. Siinä määritellään arkistolaitoksen järjestämät näyttelyt sekä niihin liittyvät hen-

18 kilö- ja taloudelliset resurssit. Painopiste on verkkonäyttelyissä, joita toteutetaan arkistolaitoksen ja muiden muistiorganisaatioiden digitaalisista aineistoista. 17 Kansainvälisen näyttely- ja julkaisuyhteistyön avulla tehdään tunnetuksi ulkomaiden arkistoissa olevia Suomea koskevia historiallisesti merkittäviä aineistoja sekä Suomen suhteita ulkovaltoihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Erityisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä Venäjän ja Pohjoismaiden arkistojen kanssa tavalla, joka tukee keskeisten aineistokokonaisuuksien kopioimista Suomeen. Arkistolaitoksen näkyvyyttä ja tunnettuutta edistetään myös arkistopedagogista toimintaa kehittämällä ja arkistolaitoksen viestintästrategiaa toteuttamalla. Kotisivua kehitetään siten, että asiakkaat pystyvät saamaan selkeän kokonaiskuvan arkistolaitoksen aineistoista ja laitoksen tarjoamista palveluista. Osa tunnettuuden edistämistä ja viestintää on suhdetoiminta, jonka tarkoitus on lisätä arkistolaitoksen tunnettuutta ja luoda myönteinen kuva laitoksen tehtävästä ja toiminnasta. Yhteistyötä etenkin ulkoasiainministeriön ja Suomessa toimivien ulkomaiden edustustojen kanssa jatketaan monipuolisen, asiakirjalliseen kulttuuriperintöön tukeutuvan Suomi-kuvan luomisessa. Arkistolaitos julkaisee sekä painettuja että sähköisiä julkaisuja. Julkaisutoiminta parantaa mahdollisuuksia käyttää asiakirjoja tieteellisesti luotettavalla tavalla ja tukee arkistolaitoksen asiakaspalvelutoimintaa. Yhteistyötä strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa vahvistetaan etenkin sähköisessä julkaisemisessa Kirjasto- ja informaatiopalvelut Kansallisarkiston kirjasto on valtakunnallinen arkistoalan, diplomatiikan sekä heraldiikan ja sigillografian tieteellinen erikoiskirjasto, joka muodostaa integroituneen osan sekä arkistolaitoksen toiminnassa että kansallisessa kirjastoverkostossa. Kansallisarkiston kirjaston sekä maakuntaarkistojen kirjastojen kokoelmia tarvitaan arkistolaitoksen erilaisissa virkatehtävissä sekä asiakaspalvelussa täydentämässä asiakirja-aineistoja. Kansallisarkiston kirjasto vastaa koko arkistolaitoksen kirjastojen yhteisistä kokoelmien ja palveluiden kehittämishankkeista sekä tietokantajärjestelmistä. Arkistolaitoksen kirjastojen kokoelmien luettelointia, erityiskokoelmien sisällönkuvailuja sekä tietopalvelukäytänteitä kehitetään osana Suomen tieteellisten kirjastojen toiminnallista kokonaisuutta ja osana kansallista kirjastoverkostoa.

19 18 Tutkimustoimintaa tuetaan varmistamalla arkistolaitoksen kirjastojen ydinkokoelmien näkyvyys, helppokäyttöisyys ja nopea saatavuus. Kansallisarkiston kirjaston kokoelmapolitiikka kehitetään vuonna 2011 määriteltyjen kokoelmapoliittisten linjausten mukaisesti. Kokoelmapoliittiseen selvitykseen sisältyy myös kirjaston tilankäyttösuunnitelma sekä ydinkokoelmiin kuulumattoman kirjallisuuden siirtosuunnitelmat muihin kirjastoihin. Siirtojen toteuttaminen on alkanut vuoden 2011 aikana. 4.4 Kärki- ja kehittämishankkeet Tilanhallintajärjestelmä Tilanhallintajärjestelmä on arkistolaitoksen arkistotilojen ja aineiston nykyistä kustannustehokkaamman logistisen hallinnan toteuttamisväline, joka nivoutuu keskeisellä tavalla keskusarkistomallin käyttöön ottoon. Arkistolaitoksen yhteistä tilanhallintajärjestelmää tarvitaan aineistojen tarkoituksenmukaisen sijoittelun ennakkosuunnitteluun ja toteuttamiseen niin toimitila- kuin laitostasollakin. Myös tietopalvelussa asiakirjojen tilausprosessin automatisointi edellyttää aineistojen täsmällisiä ja ajantasaisia sijoituspaikkatietoja hyllyn tarkkuudella. Logistiikan tietokoneavusteinen hallinta mahdollistaa henkilötyövuosisäästöjä keskusarkiston käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen. Tilanhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyy itse järjestelmähankinnan lisäksi arkistolaitoksen toimintayksiköiden säilytystilojen tietojen vieminen järjestelmään sekä aineiston säilytysyksikköjen (noin 3 miljoonaa yksikköä) merkitseminen optisesti luettavilla tunnisteilla ja säilytysyksikköjen tunnistetietojen liittäminen tilanhallintajärjestelmään. Säilytysyksikköjen merkitsemiseen liittyy myös koteloiden vaihtamiseen tähtäävä Aineistojen suojaamisen hanke, jonka toteuttamisen aloittamisen tulisi tapahtua tilanhallintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Arkistolaitos on selvittänyt vuosina tilanhallintajärjestelmän hankintakustannuksia ja toteuttamisvaihtoehtoja tekemällä sisäistä selvitystyötä ja tutustumalla Tanskan valtionarkiston toteuttamaan vastaavaan järjestelmään. Selvitykset ovat osoittaneet, että valmisjärjestelmää, joka sellaisenaan voitaisiin ottaa käyttöön, ei ole saatavilla. Räätälöidyn tilanhallintajärjestelmän hankintakustannukset ovat kattaen valmisjärjestelmän hankinnan sekä sen räätälöinnin edellyttämän määrittelyn ja sovelluskehityksen. Säilytysyksiköiden merkitsemiseen tarvittavien optisesti luettavien merkkien ja niiden lukulaitteiden kustannukset ovat Hankkeen kustannukset ovat yhteensä Vuonna 2013 tehdään esiselvitys, jossa laaditaan tilanhallintajärjestelmän yksityiskohtainen toiminnallinen ja tekninen määrittely. Esiselvitykseen sisältyy arkistolaitoksen Vakka ja Aarre hakemis-

20 19 tojärjestelmien sekä Astia-tilausjärjestelmän integrointiin tilanhallintajärjestelmään liittyvien vaatimusten määrittely. Esiselvityksen tuloksena on vaatimusmäärittely, jota vastaan voidaan lähteä hankkimaan valmistuotetta. Järjestelmän hankinta, sovellussuunnittelu ja integraatioiden rakentamien tapahtuisi vuosina Järjestelmän käyttöönotto alkaisi vuonna 2015, jolloin tapahtuisi säilytystilatietojen vieminen tilanhallintajärjestelmään. Säilytysyksiköiden merkitseminen optisesti luettavilla merkeillä ja säilytysyksikköjen tunnistetietojen liittäminen tietokantaan tapahtuisi vuosina ja sen arvioidaan vaativan noin 26 htv. Hankkeen kustannukset vuonna 2013 ovat (esiselvitys), vuonna (järjestelmän hankinta, sovellussuunnittelu ja rakentaminen) ja vuonna (järjestelmän rakentaminen + optiset merkit ja lukulaitteet). Vuodesta 2015 alkavat järjestelmän teknisen ylläpidon vuosittaiset kustannukset (ulkoistus CSC). Vuonna 2016 arkistolaitos tarvitsee 15 htv määräaikaista työvoimaa säilytysyksiköiden merkitsemiseen. Aineiston suojaamisen hanke Yksi suurimmista arkistolaitoksen aineiston kuntokartoituksessa havaituista kokoelmien säilyvyyteen kohdistuvista uhkista on nopeasti happamoituvat ruskeat suojakotelot. On hyvin todennäköistä, että happamoituvat kotelot aiheuttavat sisällään olevan asiakirja-aineiston normaalia nopeamman happamoitumisen, josta seuraa aineiston mekaanista haurastumista. Hauraan ja happaman paperin konservoinnin kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin satsaaminen standardien mukaisiin (ISO 16245, A-tyyppi) arkistokelpoisiin koteloihin. Tulevia aineistosiirtoja keskusarkistoon toteutettaessa lähtökohtana on oltava, että keskusarkistoon siirretään vain asianmukaisissa, pysyvään säilytykseen soveltuvissa suojamateriaaleissa olevia aineistoja. Tämä tarkoittaa käytännössä säilytysvälineiden (kotelot, laatikot, suojapaperit) vaihtoa uusiin. Keskusarkiston makasiinien suunnittelussa aineistojen säilyvyyden edellytykset on huomioitava kaikin tavoin. Koteloiden vaihtaminen tulisi tapahtumaan aineistoja säilyttävässä yksikössä sinne palkatun määräaikaisen työvoiman toimesta. Kotelot vaihdettaisiin ennen siirtoja keskusarkistoon. Työ- ja materiaalikustannukset arvioidaan suunnittelukauden alussa. Sähköisten palveluiden kehittämisen hankkeet Hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet Valtiovarainministeriön SADe-ohjelmassa korostetaan julkisen hallinnon sähköisten palveluiden kehittämisen tärkeyttä. Sähköisten palveluiden kehittämisellä tavoitellaan sekä asiakaspalvelun laa-

21 20 dun parantumista että hallinnon toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Sähköisten palveluiden tulee olla entistä laadukkaampia ja kustannustehokkaampia ja niiden tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin. Arkistolaitoksen asiakkaita ovat toisaalta viranomaiset ja yksityiset, jotka siirtävät kansalliseen asiakirjalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan osan toiminnassaan syntyvästä tiedosta arkistolaitoksen säilytysvastuulle, ja toisaalta kansalaiset, viranomaiset ja muut tahot, jotka tarvitsevat tätä tietovarantoa erilaisiin virallisiin tai yksityisiin tarpeisiin. Sähköisten palvelujen kehittämishanke tuottaa uusia sähköisiä palveluita kummankin asiakassegmentin tarpeisiin, minkä lisäksi hankkeessa tapahtuva kehittämistyö tuottaa arkistolaitokselle mahdollisuuden tarjota KDK-linjausten mukaisia sähköisiä säilytys- ja metatietopalveluja arkistosektorin yksityisille toimijoille. Sähköisten palvelujen kehittämishankkeella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin arkistolaitos kykenee hankkeen tuloksena tarjoamaan paitsi viranomaisille myös yksityisille arkiston luovuttajille entistä monipuolisempia sähköisen tietovarannon säilytyspalveluja. Tämä mahdollistaa nykytilannetta monimuotoisemman kansalliseen asiakirjalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan sähköisen tietovarannon talteen ottamisen sekä siirtämisen KDK:n pitkäaikaissäilytysratkaisujen piiriin yhteiskunnan kannalta keskitetyllä ja kustannustehokkaalla tavalla. Arkistolaitoksen valmius tarjota entistä monimuotoisemman sähköisen tietovarannon säilytyspalvelua tukee hallinnon siirtymistä yksinomaan sähköiseen säilyttämiseen ja tuo säästöjä analogisen aineiston säilytyksen ja käyttöön antamisen kustannuksien vähenemisenä. Arkistolaitoksen säilytysvastuulle siirretty aineisto on yksi yhteiskunnan sähköinen perustietovaranto, jota luovuttajat ja muut viranomaiset voivat käyttää kustannustehokkaalla tavalla sekä itsepalveluna että viranomaisten välisenä sähköisenä asiointina hallinnon toiminnassa yli viranomaisrajojen. Toiseksi arkistolaitos kykenee hankkeen tuloksena antamaan sekä sähköisen että analogisen tietovarantonsa käyttöön aika- ja paikkariippumattomana verkkopalveluna. Verkkopalvelut ovat arkistolaitoksen yhteispalveluja, joissa arkistolaitoksen kaikkien yksiköiden palvelut ovat saavutettavissa keskitetysti yhdestä paikasta, mikä parantaa asiakaspalvelua merkittävällä tavalla. Verkkopalveluilla tarkoitetaan asiakkaiden tiedonhakua verkossa olevista informaatiopalveluista sekä tieto- ja metatietovarannoista, digitaalisen tietovarannon käyttöä tieteellisiin ja muihin tutkimustarkoituksiin itsepalveluna sekä digitaalisen ja analogisen tietovarannon käyttöön tilaamista ja antamista sekä palveluiden maksamista sähköisenä asiointina. Verkkopalvelut mahdollistavat resurssien tehokkaan arkistolaitostasoisen kohdentamisen ja tuottavuuden parantamisen. Tuottavuuden kannalta erityisen merkittävää on analogisten aineistojen sisäisen hallintaprosessin automatisointi, mikä edellyttää tilanhallintajärjestelmän käyttöönottoa, sekä selvityspalvelun kehittäminen viranomaisten väliseksi sähköiseksi asioinniksi.

22 21 Valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaus ja yhteentoimivuus-hankkeen loppuraportissa on todettu, että sähköisten palveluiden taustalla ovat hallinnon sisäiset prosessit, tietojärjestelmät ja tietovarannot, joita ilman sähköisten palveluiden tuottaminen ei onnistu. Sähköisten palveluiden kehittämishankkeessa kehitetään arkistolaitoksen sähköisiä tietovarantoja hallinnoivia järjestelmiä VAPAa ja Digitaaliarkistoa, metatietovarantoja hallinnoivia järjestelmiä Vakkaa ja valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä (YARK) sekä kaikkien näiden käyttöliittymää Astiapalvelujärjestelmää siten, että ne mahdollistavat edellä kuvattujen sähköisten palvelujen tuottamisen. Verkkopalvelujen tuottamisessa hyödynnetään kehitteillä olevia hallinnon yhteisiä ja KDKverkkopalvelukonsepteja, sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuksia ja asiointiportaaleja. Hankkeessa tehtävän kehittämistyön tarkempi kuvaus on esitetty alla luvuissa Säilytyspalvelut ja Käyttöliittymäpalvelut. Arkistolaitoksen asiakkailleen kehittämien sähköisten palvelujen edellytyksenä oleva järjestelmäkehitystyö mahdollistaa myös näihin järjestelmiin perustuvien palvelujen tarjoamisen arkistosektorin yksityisille toimijoille. KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuurissa on määritelty asiakasliittymän ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän tarjoamat palvelut, joiden hyödyntäminen vaatii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivalta organisaatiolta taustajärjestelmää tai taustajärjestelmiä. Erityisesti arkistosektorin yksityisillä toimijoilla ei tällaisia taustajärjestelmiä kuitenkaan juuri ole. Sähköisten palveluiden kehittämishankkeen tuloksena arkistolaitos voisi KDK-hankkeen linjauksen mukaisesti tarjota arkistosektorin yksityisille toimijoille sähköisten tietovarantojen ja metatietovarantojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut. Nämä säilytys- ja käyttöliittymäpalvelut toteuttavat arkistosektorin sähköisen tietovarannon keskitetyn säilyttämisen sekä tietovarannon ja sen metatietojen siirtämisen KDK-palveluiden piiriin opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta kustannustehokkaalla tavalla. Kustannussäästöjä syntyy myös siitä, että yhteiset tietoja metatietovarannot mahdollistavat arkistosektorin yhteisten tai yhdenmukaisten verkkopalveluiden kehittämisen. Säilytyspalvelut Arkistolaitos tarjoaa sähköisiä säilytyspalveluita alkujaan digitaalisille asiakirja-aineistoille ja digitoiduille aineistoille. Säilytyspalveluiden kehittäminen tarkoittaa sekä VAPA-järjestelmän että digitaaliarkiston edelleen kehittämistä. Arkistosektorin laajamittainen liittyminen PAS-palveluun edellyttää sitä, että yksityiset toimijat voivat ostaa arkistolaitokselta säilytyspalveluita. Arkistolaitos

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2012-2015

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2012-2015 1.10.2010 AL/6832/00.01.00/2010 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2012-2015 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 4

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2014-2017

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2014-2017 4.10.2012 AL/12224/00.01.00/2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2014-2017 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 24.2.2005 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 3 4 TOIMINNAN

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN TAVOITTEET JA KEINOT VISIO ARVOT Avoimuus ja luottamuksellisuus Tasapuolisuus Riippumattomuus MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JOHTAMINEN

Lisätiedot

Arkistolaitoksen strategia 2015

Arkistolaitoksen strategia 2015 arkistolaitoksen strategia 2015 Arkistolaitoksen strategia 2015 SISÄLLYS arkistolaitoksen toiminta-ajatus... 5 toiminnan tavoitteet ja keinot... 6 visio... 8 arvot... 8 Avoimuus ja luottamuksellisuus...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 5.10.2009 (AL/6998/00.01.00/2009) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 4 4

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2015-2018

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2015-2018 3.10.2013 AL/11059/00.01.00/2013 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA 2015-2018 KANSALLISARKISTO 1 S I S Ä L T Ö sivu 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2015 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN TAVOITTEET JA KEINOT VISIO ARVOT Avoimuus ja luottamuksellisuus Tasapuolisuus Riippumattomuus MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 3.10.2005 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 4 4 TOIMINNAN

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arkistolaitos ovat sopineet arkistolaitoksen toiminnalle

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 4.10.2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 5 4 TOIMINNAN TULOSALUEKOHTAISET

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS 16.11.2016 Laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta Kansallisarkistolaki korvaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila 9.9.2015 Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistaminen, 19.3.2013-30.04.2015-19.3.2013 asetetun

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6)

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) OHJELMA 3.3.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) Tiistai 5.4.: Moduuli 1 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa 23.5.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 28.9. 29.9. ja 12.10. 13.10.2011 Paikka: Luennoitsijat: Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa, ylitarkastaja, Kansallisarkisto,

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Digitaalisen kirjaston verkkopalveluryhmä Muistio 12.9.2007 Liite 1 Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Verkkopalveluryhmä 12.9.2007 Esa-Pekka Keskitalo Jäsenet Puheenjohtaja

Lisätiedot

SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen PAlvelu-kokonaisuus)

SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen PAlvelu-kokonaisuus) SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen PAlvelu-kokonaisuus) VM066:00/2015 Työryhmän ehdotus SISÄLLYS Yhteenveto... 2 1 Taustaa... 3 2 Palvelukokonaisuus... 3 2.1 Omistajuus

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille?

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? Museo 2015 Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? 27.9.2011 Elina Anttila, osastonjohtaja Museovirasto Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta Museo 2015 mahdollistaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIES ERKKI AHON ARKISTOLAITOKSEN KESKUS- ARKISTON PERUSTAMISTARVETTA KOSKEVASTA RAPORTISTA

LAUSUNTO SELVITYSMIES ERKKI AHON ARKISTOLAITOKSEN KESKUS- ARKISTON PERUSTAMISTARVETTA KOSKEVASTA RAPORTISTA 1 22.3.2010 AL/3384/00.01.00/2010 Opetusministeriö Viite: Opetusministeriön kirje 16.2.2010, Dnro 49/040/2009 Asia: LAUSUNTO SELVITYSMIES ERKKI AHON ARKISTOLAITOKSEN KESKUS- ARKISTON PERUSTAMISTARVETTA

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2010

ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2010 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGIA 2010 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGISET TAVOITTEET JA KEINOT VISIO ARVOT Avoimuus ja luottamuksellisuus Tasapuolisuus Riippumattomuus ARKISTOLAITOKSEN TEHTÄVÄ NOPEASTI MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan?

Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan? Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan? Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki - seminaari 5.6.2009 Minna Karvonen Muutossuunnat & Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Kansallisarkiston strategia 2020

Kansallisarkiston strategia 2020 Kansallisarkiston strategia 2020 Kansallisarkiston strategia 2020 Visio ja tahtotila Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto, kausi 2013-2016, 09.06.2016 Arkistolaitos Sivu 1(7)

Tilinpäätöskannanotto, kausi 2013-2016, 09.06.2016 Arkistolaitos Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS Kansallisarkisto

TALOUSARVIOEHDOTUS Kansallisarkisto 28.2.2017 AL/19343/00.01.00/2016 JULKINEN 10.8.2017 TALOUSAVIOEHDOTUS 2018 TALOUSAVIO 2018 1 n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 276 000 euroa. tiot

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Digitaalisia kirjastoja koskeva Euroopan unionin toiminta - kuinka kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot