KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan katu-, vesi- ja virkistysaluetta. Kaavan nimi KILKITNIEMENTIE Kaavan tunnus 31:027 Kaavan päiväys Kaavan laatija Eila Viitala Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk xx.xx.201x xx.xx.201x päivämäärät Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon kaupunginosassa pääsaaren luoteisosassa. Matkaa Jyväskylän keskustaan on noin 15 km. Kaavan tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa voimassa olevan asemakaavan mukaisen Kilkitniementien katualueen linjausta suunnitteluvaiheessa olevan katusuunnitelman mukaiseksi.

3 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus ALUEVARAUKSET Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 15

4 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavan muutosluonnos/-ehdotus, pienennös 4) yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta ja vastineet 5) asemakaavan seurantalomake Ortokuva suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä (2012) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Asemakaavamuutoksella Kilkitniementien katulinjausta muutetaan aivan niemen eteläosassa katusuunnitelmaluonnoksen mukaisesti siten, että alueella sijaitsevan voimansiirtolinjan haruksia ei tarvitse poistaa tai siirtää, vaan ne voivat jäädä nykyisille paikoilleen. Kaavamuutoksella korjataan myös alueella olevan virkistysalueen (VL-1) ja vesialueen (W) rantaraja lasermitattuun rantaviivaan. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen vireille tulosta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheen kuulemisaineiston yhteydessä. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Lisäksi asiakirjat olivat nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla. Asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.201x.

5 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä xx.xx. - xx.xx.201x. Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa xx.xx.201x 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Jyväskylän kaupungin viranomaiset valvovat kadunrakentamisen toteutusta. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon kaupunginosassa pääsaaren luoteisosassa. Matkaa Jyväskylän keskustaan on noin 15 km. Suunnittelualuetta rajaa itäpuolelta Virkalantien kerrostalokorttelialue ja Säynätsalon saaren ympäri kulkeva Parviaisentie, lännessä/etelässä Kilkitniementien AO-kortteli ja Päijänne sekä pohjoisessa Kilkitniemen AO-kortteli ja Päijänne. Suunnittelualue kuuluu Säynätsalon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Suunnittelualue on kokonaan katu-, vesi- ja virkistysaluetta ja sen pinta-ala on noin m². Viistoilmakuva alueelta Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Maisemarakenteellisesti suunnittelualue sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisesti Kilkitniemeen kulkevalla niemialueella, joka rajoittuu molemmin puolin Päijänteeseen. Maisemakuvassa suunnittelualue sijaitsee hyvin näkyvällä paikalla.

6 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) Luonnonolot Varsinainen Kilkitniemi on rehevä niemi, joka on ollut aiemmin laajalti peltoalueena. Peltoalue on nykyään metsittynyt, ja kasvaa noin 30-vuotiasta lehtipuustoa. Rantaviivan tuntumassa kasvaa varttuneita rauduskoivuja. Vanhalla peltoalueella on myös pienimuotoista hyötyviljelytoimintaa (mm. kasvimaa ja herukkapensaita). Niemen länsiosassa on kivikkoinen mäkikumpare, jossa kasvaa varttunutta puustoa (pääasiallisesti mäntyä ja rauduskoivua). Niemen länsilaitaa sivuaa voimajohtolinja. Poukamaa reunustaa pajukasvusto sekä lehtipuuvaltainen sekametsä. Alueella länsi laidalla kulkee voimansiirtolinja. Luonnonsuojelu Alueelle on tehnyt vuonna 2010 luontoselvitys. Niemen tyvellä on sulkeutunut, mahdollisesti kaivettu poukama-alue, jonka ranta-alueet ovat luhtaiset. Luonnon monimuotoisuuden kannalta luhtakasvillisuuden kehittymä tulisi saada jatkua häiriintymättä Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijoittuu aivan Virkalantien kerrostalokorttelialueen länsi ja pohjoispuolelle. Alueen pohjois-, itä- ja lounaisosien rajoille sijoittuvat vielä rakentamattomat kaupungin omistamat erillispientalojen korttelialueet. Virkistys Alueen virkistysarvot ovat hyvät. Alue rajoittuu koillisessa ja lounaassa oleviin virkistysalueisiin ja on siten osa Säynätsalon pääsaaren virkistysalueverkkoa. Alueen koillisosasta löytyy ryhmäpuutarha-alue ja hyvä paikka uimiselle.

7 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) Liikenne Alkuosa Kilkitniementiestä on vanhaa tienpohjaa ja uuden hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisen kadun rakentaminen on aloitettu kadun alkuosassa voimassa olevan kaava mukaisesti. Ajoyhteys (ajoneuvo- ja kevyenliikenne) suunnittelualueelle tapahtuu Parviaisentien kautta. Rannassa kulkee hiekkapintainen kevyenliikenteenväylä. Rakenteilla oleva katu Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualue kuuluu Säynätsalon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Suunnittelualue on rakentamaton ja siellä ei ole tunnettuja muinaismuistoja. Tekninen huolto Alueella on vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoja ja pumppaamoita. Erityistoiminnat Alueen länsipuolella kulkee suurjännitesähkölinja. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueelle vuonna 2010 tehdyssä luontoselvityksessä on mainittu alueella oleva luhtakasvillisuuden kehittymä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva suurjännitelinja on ainoa, joka aiheuttaa ympäristöhäiriötä Maanomistus Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

8 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Taajamatoimintojen alueeseen liittyvät muun muassa seuraavat, asemakaavaa laadittaessa huomioon otettavat suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Yleiskaavat Säynätsalon osayleiskaava Säynätsalon osayleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutuksettomana, suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL).

9 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) Jyväskylän yleiskaava Jyväskylän yleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisena (ei ole tullut voimaan), suunnittelualue on kestävän liikkumisen taajama-aluetta sekä vyöhykettä 2 (V2) (rakentamisen toissijainen kohdentamisvyöhyke eli täydennysrakentamisen vyöhykettä) Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 31:023, joka on vahvistettu ja tullut voimaan Asemakaavassa suunnittelualue on virkisty- (VL-1), vesi (W) ja katualuetta. Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan

10 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (10) Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin kiinteistönmuodostus ja maastomittauksen laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin hakemuksesta. Kaavamuutoksella hakija haluaa mahdollistaa Kilkitniemen kärjessä sijaitsevien omarantaisten tonttien myymisen ja ottamisen rakentamisen piiriin ja kadun rakentamisen kohtuullisin kustannuksin. Asemakaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2015 ja kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu Jyväskylän tiedostuslehdessä Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakenteen toimialan sisäisessä aloituspalaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat: Kaavamuutoksen hakija: Jyväskylän kaupunki, maankäyttö Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylän Energia Oy / Vesi Elenia Oy Fingrid Rakentaminen ja ympäristö Liikenne ja viheralueet Vireilletulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa.

11 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (11) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Osallisille ja viranomaisille tiedotetaan myös kirjeitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatu palaute (lausunnot ja huomautukset) on esitelty kaavaselostuksen kappaleessa 3.3 Asemakaavasta saatu palaute ja sen huomioon ottaminen. Ehdotusvaihe xx.xx.201x xx.xx.201x Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatu palaute huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunkirakennelautakunta päätti xx.xx.201x asettaa MRL 65 :n mukaisesti nähtäville 30 päiväksi xx.xx.201x xx.xx.201x väliseksi ajaksi. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tulee osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa ne kirjallisena kaupungin kirjaamoon Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Muistutuksista on tehty kooste, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saatu palaute (lausunnot ja muistutukset) on esitelty kaavaselostuksen kappaleessa 3.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet. Hyväksymisvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen xx.xx.201x. Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken olisi pitänyt järjestää.

12 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (12) 3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistetuissa tavoitteissa on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi korostettu yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tukevia tavoitteita erityisesti kaupunkiseuduilla. Tavoitteisiin on lisätty velvoite vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta ja edistää energian säästämistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että asuinalueita, työpaikkoja ja palveluja ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuusi tavoiteryhmää ovat: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kilkitniementien kadun rakentaminen päivätyn katusuunnitelmaluonnoksen mukaisesti ilman, että alueella olevia suurjännitelinjan haruksia tarvitsee poistaa tai siirtää. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka ei mahdollista kadun rakentamista. Alueelle on laadittu katusuunnitelma luonnos, joka edellyttää kaavan muuttamista. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueella sijaitsevan luhtakasvillisuus kehittymän säilyminen ja kehittyminen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Täydentyy prosessin aikana Asemakaavan laadulliset tavoitteet Täydentyy ehdotusvaiheessa Muut tavoitteet

13 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (13) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaavamuutoksella Kilkitniementien katulinjausta muutetaan aivan niemen eteläosassa siten, että alueella sijaitsevan voimansiirtolinjan haruksia ei tarvitse poistaa, vaan ne voivat jäädä nykyisille paikoilleen. Kaavamuutoksella korjataan myös alueella olevien virkistysalueiden rantaraja lasermitattuun rantaviivaan Mitoitus Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 5,3369 hehtaaria. Alueelle muodostuu vesialuetta (W) 2,4809 ha, katualuetta 0,4895 ha ja virkistysaluetta (VL-1) 2,3665 ha. Voimassa olevaan asemakaavan nähden vesialueen pinta-ala kasvaa 0,0434 ha, virkistysalue pienenee 0,0873 ha ja katualue kasvaa 0,0439 ha. 4.2 ALUEVARAUKSET Muut alueet Virkistysalueet Kaava-alueelle muodostuu lähivirkistysaluetta (VL-1) 2,3665 ha. Virkistysalue on säilytettävä luonnonmukaisena ja alueella sallitaan vain maisemanhoidon kannalta välttämättömät toimenpiteet. Virkistysalueella on varaus ohjeellisille venevalkamille (lv) ja olemassa olevalle ryhmäpuutarhaalueelle (rp) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusalalle (et). Virkistysalueella on varattu lisäksi ohjeellinen alue yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä huoltoajolle (pp/h). Vuonna 2010 tehdyssä luontoselvityksessä mainittu luhtakasvillisuus kehittymä sijaitsee osittain kaavan mukaisella virkistysalueella kuten myös suurjännitelinjan vaara-alue (va). Katualueet Kaava-alueelle muodostuu Kilkitniemeen johtavaa katualuetta 0,4895 ha. Katualuetta on siirretty voimassa olevaan asemakaavaan nähden kapean kannaksen kohdalta noin 10 m itään ja kadun leveys on lyhyellä matkalla kasvanut 12 metristä noin 19 metriin katusuunnitelman mukaisesti. Vesialueet Kaava-alueelle muodostuu vesialuetta 2,4809 ha. Vesialueella sijaitsee ohjeellinen varaus venevalkamaan liittyville mahdollisille rakenteille sekä suurjännitelinjaan liittyvä vaara-alue. 4.3 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Vaikutusten arviointia on tehty asiantuntija-arvioina perustuen olemassa oleviin lähtötietoihin, joita on täydennetty tarvittavilta osin kaavoituksen edetessä.

14 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (14) Epävarmuustekijät Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä eivätkä ne vaikuta kaavaratkaisun sisältöön olennaisesti Haitallisten vaikutusten lieventäminen Kaavan laadinnan kuluessa on pohdittu arvioitujen haitallisten vaikutusten lievennysmahdollisuuksia. Näistä on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa vaikutusten arvioinnin tulosten kuvailun yhteydessä Vaikutusten arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen eivät ole merkittävät. Vaikutukset kaupunkikuvaan Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaupunkikuvaan. Vaikutukset maisemaan Kilkitniementien katulinjauksen muutoksen vaikutukset maisemaan eivät ole merkittäviä. Vaikutukset viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutuksia viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin. Alueella sijaitseva luhtakasvillisuuden keittymä pyritään ennallistamaan kaavan toteuttamisen jälkeen ja luonnonympäristö pyritään palauttamaan niin, että kehittymä pääsee leviämään. Liikenteelliset vaikutukset Asemakaavamuutoksen liikenteelliset vaikutukset ovat vähäiset. Sosiaaliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. 4.4 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä eikä asemakaavan muutos mahdollista sellaisten syntymistä. 4.5 NIMISTÖ Asemakaavassa ei esitetä uutta nimistöä.

15 31:027 / KILKITNIEMENTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS (15) 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavan laadinnan lähtökohtana on ollut Kilkitniementielle tehty katusuunnitelma, jossa esitettyihin ratkaisuihin myös kaavamuutos perustuu. 5.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Asemakaavamuutoksen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua voimaan. 5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan muutoksen toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä liikenne ja viheralueiden kanssa. Asemakaavan toteutuksen seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota alueella olevaan luhtakasvillisuuden kertymään. Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava kaavoituksen edustajien kanssa.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Sik-La KAAVATUNNUS 01:162 KAAVAN PÄIVÄYS 23.9.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.11.2010 01:162 / Asemakatu 11,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot