KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 45 TONTIN 11 SEKÄ LIIKENNE-, PUISTO- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VAAJAKOSKENTIE 174 KAAVATUNNUS 69:058 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 69. kaupunginosan korttelin 45 tonttia 11 sekä puisto-, liikenne- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 69. kaupunginosan korttelin 45 tontit 12, 13 ja 14 sekä katualuetta. Sitova tonttijako laaditaan asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi VAAJAKOSKENTIE 174 Kaavan tunnus 69:058 Kaavan päiväys Kaavan laatija Jussi Sievänen, Kaavasuunnittelija Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk päivämäärät Ltk Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa Vaajakoskentien ja Sulunperäntien risteyksessä osoitteessa Vaajakoskentie 174. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja mahdollistamaan tonttijako maanomistustilanteen mukaisesti. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan tonttien käyttötarkoitus, tonttiliittymien sijainnit sekä muut tarpeelliset merkinnät ja määräykset. Kaavamuutoksen yhteydessä muutetaan osa liikennealueeksi merkittyä Vaajakoskentietä katualueeksi, koska kyseinen väylä palvelee nykyisin pääasiassa kaupungin sisäistä liikennettä.

3 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavan muutosehdotus, pienennös 4) tonttijakokartta 5) asemakaavan seurantalomake

4 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja mahdollistamaan tonttijako maanomistustilanteen mukaisesti. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan tonttien käyttötarkoitus, tonttiliittymien sijainnit sekä muut tarpeelliset merkinnät ja määräykset. Kaavamuutoksen yhteydessä muutetaan osa liikennealueeksi merkittyä Vaajakoskentietä katualueeksi, koska kyseinen väylä palvelee nykyisin pääasiassa kaupungin sisäistä liikennettä. Sitova tonttijako laaditaan asemakaavan yhteydessä. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaava-alue on jo käytännössä toteutunut ja kaavamuutoksella todetaan nykytilanne. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Vaajakoskella, noin 7 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, kahden liikenteellisesti merkittävän pääkadun Sulunperäntien ja Vaajakoskentien risteyksessä. Risteysalueen tuntumassa sijaitsee alkuvuonna 2012 valmistunut yksikerroksinen rivitalorakennus omalla määräalallaan. Sulunperäntien ja Vaajakoskentien suunnassa sijaitsevat I ½ kerroksiset pientalot pihapiireineen omilla määräaloillaan. Suunnittelualueen kiinteistöt on liitetty kunnallistekniseen verkostoon. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 1,14 ha, josta suurin osa on katualueeksi muutettavaa Vaajakoskentietä.

5 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) Suunnittelualueen lähiympäristö on rivi- ja pientalovaltaista asuinaluetta. Risteysalueen eteläpuolella Vaajakoskentien varressa sijaitsee polttoaineen jakeluasema ja päivittäistavarakauppa. Olemassa olevat ajoyhteydet Sulunperäntien varren pientalolle ja rivitalolle on Sulunperäntieltä vierekkäisistä liittymistä. Vaajakoskentien puoleisen pientalolle ajetaan Vaajakoskentieltä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole todettavia luontoarvoja, jotka vaatisivat erityisiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Suunnittelualuetta rajaa Sulunperäntie ja Vaajakoskentie meluvaikutuksineen Maanomistus Kaava-alueen asuintontit ovat yksityisessä omistuksessa. Liikennealueen omistaa ELY:n liikennevastuualue. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Yleiskaavat Ote maakuntakaavasta Suunnittelualueella on voimassa Vaajakoski-Jyskä osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutuksettomana. Osayleiskaavassa suunnittelualue on asuinpientalojen aluetta (AP).

6 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) Ote Vaajakoski-Jyskä osayleiskaavasta Voimassa olevat asemakaavat Suunnittelualueella on voimassa hyväksytty asemakaava, jossa asuinkorttelialue on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-1). Korttelialueelle on varattava yksi autopaikka jokaista asuntoa kohti. Rakennuksen etäisyys naapurirakennuspaikan rajasta on oltava vähintään viisi metriä, mikäli rakennuskaavassa ei ole toisin todettu. Rakennuspaikka ei saa olla 1000 m2 pienempi. Kerrosluvuksi on merkitty I ja rakennustehokkuus on e=0,30. Vaajakoskentien alue on kaavassa merkitty yleiseksi tieksi suoja- ja näkemäalueineen (LYS). Suunnittelualueen koillispäässä on voimassa hyväksytty asemakaava, jossa Vaajakoskentie on merkitty yleiseksi tieksi vierialueineen (LYT). Ote ajantasa-asemakaavasta Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan

7 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) Tonttijako- ja rekisteri Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Kaava-alue käsittää tilat , , ja Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen lähiympäristön asemakaavat ovat pääasiassa ja 1990 luvuilta ja asuinpainotteisia. Lähiympäristössä sijaitsee rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueita AR, AOR ja pientalojen korttelialueita AO. Asuinkortteleiden väleihin on osoitettu kapeita puistoalueita P. Vaajakoskentie ja Sulunperäntie ovat liikennealueita LT, LYS ja LYT. Vaajakoskentien ja Sulunperäntien risteykseen on tehty suunnitelma kiertoliittymän toteuttamiseksi vuonna 2003 Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiirin toimesta.

8 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisten maanomistajien yhteisestä hakemuksesta. Kaavamuutoshakemuksissa esitetään tontin käyttötarkoituksen muutosta rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueesta AR-1 toteutuneet erillispientalot sallivaksi, sekä kiinteistöjen jakamista omiksi tonteiksi toteutuneen tilanteen mukaisesti. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan asemakaavaa vastaamaan nykytilannetta. Muutoksen yhteydessä Vaajakoskentie muutetaan katualueeksi Vaajakosken suuntaan, koska väylä palvelee nykyään pääasiassa kaupungin sisäistä liikennettä. Asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu keväällä 2013 ja kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä (nro 5/2013). Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä aloituspalaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakijat Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Elenia / Kaukolämpö Jyväskylän Energia Oy / Vesi Elenia /Siirto Liikenne- ja viheralueet Rakennusvalvonta Tontit, maanhallinta ja kiinteistönmuodostus Ympäristönsuojelu Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä ja kaavoituksen www-sivuilla. Osallisille vireilletulosta on tiedotettu kirjeitse luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavahanketta käsiteltiin kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä aloituspalaverissa Luonnosvaihe Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Osallistuminen: Osallisille ja viranomaisille tiedotetaan myös kirjeitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Luonnosvaiheessa saatiin lausunnot Jyväskylän liikenne- ja viheralueet vastuualueelta, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Jyväskylän Energia Oy:ltä. Mielipiteitä ei esitetty. Liikenne- ja viheralueet vastuualueen lausunnossa ei ollut huomautettavaa kaavamuutokseen.

9 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) Keski-Suomen ELY-keskus: Sulunperäntie olisi hyvä ottaa mukaan kaavaan ja osoittaa se myös katumerkinnällä. Vaajakoskentien osalta lunastettu tiealue ulottuu osittain katualueelta puistoalueelle (PL). Katualueen rajausta tulee näiltä osin tarkistaa. Kaavaluonnoksessa ei ole määräyksiä piha-alueiden meluntorjunnasta eikä kaavaselostuksessa ole selostettu tarkemmin meluhaittaa. Kaavoittajan vastine: Sulunperäntie on tulevaisuudessa osa Jyväskylän koillista kehäväylää. Kaavamuutoksen laatimisen hetkellä ei ole selkeytynyt, onko Sulunperäntie ja tuleva kehäväylä hallinnolliselta luokitukseltaan katu vai maantie. Sulunperäntie osalta mahdollinen kaavamuutos katualueeksi voidaan laatia erillisellä kaavamuutoksella hallinnollisen luokituksen selvittyä. Vaajakoskentiellä katualueen rajausta on laajennettu puistoalueelle lunastetun tiealueen mukaiseksi. Kaavaehdotukseen on lisätty määräys leikki- ja oleskelualueiden meluntorjunnasta ja kaavaselostusta on täsmennetty meluntorjunnan osalta kappaleessa 4.5. Ympäristön häiriötekijät. Jyväskylän Energia Oy: Tontin 13 kohdalle tulee lisätä maanalaisen johtoa varten varattu alueen osa hulevesilinjaa varten. Kaavoittajan vastine: Varaus on lisätty kaavaehdotukseen. Ehdotusvaihe Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatu palaute huomioon ottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tulee osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa ne kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Asemakaavan muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 mukaisesti julkisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen ELYkeskukselta ja Jyväskylän Energia Oy:ltä. Muistutuksia ei jätetty. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa kaavamuutokseen. Jyväskylän Energia Oy: Hulevesilinjan kohdalle (tontilla 13) ei ole merkitty aluevarausta maanalaiselle johdolle. Kaavoittajan vastine: Kaavakarttaan on lisätty varaus maanalaiselle johdolle myös hulevesilinjan kohdalle. Hyväksymisvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen. Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken olisi pitänyt järjestää. 3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet

10 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10) Kaupungin tavoitteena on saattaa asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta ja mahdollistaa tonttijaon laatiminen alueelle. Suunnittelutilanteesta sekä alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaava on saatettava ajantasaiseksi toteutuneen tilanteen mukaisesti. Kaavamuutoksen hakijoiden asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen hakijoina ovat kaava-alueen kiinteistöjen omistajat. Heidän tavoitteenaan on muuttaa asemakaava vastaamaan nykytilannetta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Prosessin aikana ei syntynyt uusia tavoitteita. 3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT Kaavan tarkoitus ja tavoitteet huomioiden ei ole tarkoituksenmukaista laatia vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa toteutuneen asuinkorttelin asemakaava vastaamaan nykytilannetta. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on m², josta asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialuetta AP on 5290 m² ja katualuetta 6141 m². AP -kortteliin muodostuu kolme tonttia, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1587 kem². Rakennusoikeus ei muutu kaavamuutoksen myötä. Palvelut Suunnittelualueelle ei ole osoitettu varauksia palveluille. Kaava-alue tukeutuu lähialueen mm. Vaajakosken palveluihin. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Koska kaavamuutosalue on jo toteutunut, ei kaavamuutoksessa ole mahdollista asettaa erityisiä ympäristön laatua koskevia tavoitteita. Kaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta. 4.3 ALUEVARAUKSET Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue AP Korttelialueelle on osoitettu kolme tonttia, joilla on rakennusoikeutta tehokkuusluvun e=0,30 mukaisesti. Julkisivu- ja kattomääräykset on johdettu toteutuneen tilanteen mukaisesti. 4.4 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Alla on lueteltu kaava-alueen keskeisimmät kaavamerkinnät ja -määräykset: AP Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

11 69:058 / VAAJAKOSKENTIE 174 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11) db Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien ja ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot. Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa tai suojata liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä em. alueilla valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: - erillispientaloissa 2 autopaikkaa asuntoa kohti, - kytketyissä pientaloissa ja rivitaloissa 1,3 autopaikka asuntoa kohti. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan olla ympäristöön sopivia. Rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointia on tehty asiantuntija-arvioina perustuen olemassa oleviin lähtötietoihin, joita täydennetään tarvittavilta osin kaavoituksen edetessä. Asemakaavan muutos on luonteeltaan tekninen ja nykytilanteen toteava, eikä sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia. 4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Suunnittelualuetta rajaa vilkasliikenteiset Sulunperäntie ja Vaajakoskentie, joista kantautuu liikennemelua lähiympäristöön. Asemakaavan muutoksessa meluntorjunta on huomioitu rakennusten rakenteita sekä oleskelu- ja leikkialueita koskevilla kaavamääräyksillä. Koska kaava-alue on jo toteutunut, tulee asuinkorttelin meluntorjunta huomioida mahdollisissa tulevaisuuden täydennys- ja uudisrakentamishankkeissa. 4.6 NIMISTÖ Asemakaavassa ei ole osoitettu uutta nimistöä. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavakartan ja sitovan tonttijaon lisäksi ei ole laadittu muita toteutusta ohjaavia tai havainnollistavia suunnitelmia. 5.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Kaava-alue on jo toteutunut ja kaavamuutoksella todetaan nykytilanne. 5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan toteutusta seurataan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: 3.5.2005 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 14.1.2011 33:004

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 5. K A U P U N G I N O S A N K O R T T E L I N 1 3 6 T O N T I N 1 S E K Ä K A T U A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A T U N N U S 05 082 K A A

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Sik-La KAAVATUNNUS 01:162 KAAVAN PÄIVÄYS 23.9.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.11.2010 01:162 / Asemakatu 11,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot