Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab. Vuosikertomus Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Huvudstadsregionens Vatten Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab. Vuosikertomus 2005. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Huvudstadsregionens Vatten Ab"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab Vuosikertomus 2005 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab

2 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n toiminta-ajatus on: Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja ylläpitää Päijänteen Asikkalanselältä Vantaan Silvolan tekoaltaaseen ulottuvaa Päijänne-tunnelin muodostamaa vedenhankintajärjestelmää sekä huolehtia sen käytöstä.

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli hydrologisilta olosuhteiltaan normaali vuosi poikkeuksellisen kuivakauden muodostaneiden vuosien ja tulvavuoden 2004 jälkeen. Vedenottovesistön Päijänteen Asikkalanselän tila ja veden laatu olivat edelleen vakaasti erittäin hyvällä tasolla. Vesilaitosten käyttöön johdettiin vuonna 2005 vettä 93,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa keskivirtaamaa 2950 litraa sekunnissa. Päijänteestä luontaisesti Kymijokeen virtaavasta vedestä otetaan tunneliin noin 1%. Veden oton määrä näyttää 1990-luvun loppupuolen kasvuvuosien jälkeen vakiintuneen. Päijänne-tunnelin ja sen laitosten peruskorjaushanke jatkui toimintavuonna. Tunnelin 56 kilometriä pitkän eteläosan hankesuunnitelma valmistui ja ympäristölupavirastolle tehtiin vesilain mukainen lupahakemus. Tuusulan seudun eli Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Sipoon vesihuoltoa palvelevan Korpimäen pumppaamon peruskorjaus oli huomattavin rakennustyö. Syvällä kalliossa olevan pumppuhallin seinäpintoja tiivistettiin, kuilun putkistot ja teräsrakenteet uusittiin sekä sähköistys ajanmukaistettiin. Vedenhankinnan varmuuden kehittämiseksi arvioitiin toiminnan riskejä ja jatkettiin varavedenottopaikkojen yleissuunnittelua. Vesilaitosten raakaveden hankinnan kokonaiskustannukset johdettua vesimäärää kohti olivat 4,1 snt/m 3, mistä käyttökustannusten osuus oli 0,7 snt/m 3. Vedenhankinnan kustannusosuus osakaskuntien taksoissa vaihtelee riippuen mm. kunkin osakkaan vesiosuuden ja veden käytön suhteesta, mutta keskimäärin se on 2-3 %:n suuruusluokkaa. Lähivuosien kannalta merkittävä päätös oli ajoittaa Päijänne-tunnelin eteläosan peruskorjaustyö vuoteen Tunneli on silloin suunnitelman mukaan pois käytöstä toukokuusta joulukuuhun asti ja vesilaitosten vedenhankinta hoidetaan poikkeusjärjestelyin Vantaanjokeen turvautuen. Ympäristöasioiden yleisen yhteiskunnallisen arvostuksen nousu on ollut yhtiön kannalta merkittävä asia. Myös Päijänteen rantakunnissa ymmärretään juotavan hyvän Päijänteen arvo ja ettei sen käyttö myös yli miljoonan ihmisen talousvedeksi ole ristiriidassa paikallisten etujen kanssa. Yhtiön toiminnan turvaamisessa ovat Päijänteen suojelu ja pohjaveden suojelu tunnelilinjalla jatkuvasti tärkeitä tavoitteita. Päijänne-tunnelin ylläpito ja käyttö ovat monessa suhteessa oivallinen esimerkki kahdentoista kunnan pitkäjänteisestä yhteistyöstä peruspalvelualalla, tärkeimmän tuotteistettavissa olevan aineellisen hyödykkeen hankinnassa. Kunnallisvaalikauden vaihdoksen myötä osittain uudistunut yhtiön hallitus on hyvin perehtynyt asioihin ja päätökset on voitu tehdä yhteisymmärryksessä. Esitän kiitoksen sekä yhteistyökumppaneille että erityisesti myös yhtiön omalle, tilapäisesti vielä tavallistakin pienemmälle henkilökunnalle, joka on tarmolla hoitanut moninaiset tehtävät. Ilkka Hirsto toimitusjohtaja 3

4 Puhdasta vettä miljoonalle asukkaalle Pääkaupunkiseudun Vesi Oy lyhyesti Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja teollisuuden raakavesi tulee puhtaasta luonnosta, eteläisen Päijänteen Asikkalanselältä. Sieltä vesi johdetaan Päijänne-tunnelia pitkin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n tehtävänä on ylläpitää ja käyttää tätä pääkaupunkiseudun tärkeää vedenhankintajärjestelmää. Kauaskantoinen ratkaisu Päijänne-tunneli otettiin käyttöön vuonna Tunneli rakennettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä, kun seudun omat vesivarat havaittiin huonolaatuisiksi ja niukoiksi. Suunnittelu käynnistyi jo 1960-luvulla ja itse tunnelin rakentaminen kesti 10 vuotta. Nykyisessä hintatasossa tunneli tuli maksamaan noin 200 miljoonaa euroa. Päijänne-tunneli on myös kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntatekninen ratkaisu. Päijänteen veden pinnan korkeudesta johtuen vesi kulkee tunnelissa omalla paineellaan. Tunnelin puolivälissä sijaitsevassa Kalliomäen voimalaitoksessa virtauksesta otetaan ylimääräinen energia talteen ja muutetaan sähköksi, ekoenergiaksi. Päijänne-tunnelin kautta otetaan vettä noin 3 kuutiometriä sekunnissa. Lupaehtojen mukaan vettä voidaan ottaa jopa 13 kuutiometriä sekunnissa. Tunnelin kautta ohjataan puhdistettavaksi vuosittain noin 100 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä on järven luontaisesta virtaamasta vain noin sadasosan verran. Osuus on niin pieni, ettei sen ottamisella ole vaikutuksia Päijänteen tai Kymijoen luonnon olosuhteisiin. Päijänne-tunnelin rakennuttaminen on ollut yksi pääkaupunkiseudun kauaskantoisimmista yhteiskuntateknisistä ratkaisuista. Tunnelin avulla on voitu turvata riittävän ja puhtaan raakaveden saanti pääkaupunkiseudun vesilaitoksille ja edelleen asukkaille. Mittava investointi on osoittautunut onnistuneeksi, sillä nykyisin noin miljoonalla pääkaupunkiseudun asukkaalla ja teollisuudella on käytössään korkealuokkaista vettä pitkälle tulevaisuuteen. Vesiensuojelutoimet tuottaneet tulosta Päijänteellä Päijänteen tila on parantunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Alueella on toteutettu useita huomattavia vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden ansiosta veden laatu on lähellä luonnontilaista. Etenkin Päijänteen valuma-alueella sijaitseva metsäteollisuus on panostanut merkittävästi vesiensuojelutoimenpiteisiin. Maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli Päijänne-tunneli on pituudeltaan 120 kilometriä. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunneli on poikkipintaalaltaan noin 16 neliömetriä. Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä. Vedenottokohta on 360 metrin etäisyydellä rannasta noin 25 metrin syvyydessä, jotta vesi olisi mahdollisimman tasalämpöistä läpi vuoden. Tämä helpottaa vedenpuhdistusta pääkaupunkiseudun vedenpuhdistuslaitoksissa. Vesi matkaa tunnelissa noin 9 vuorokauden ajan. Yhtenäisen kalliotunnelin myötä vesi kulkee suojassa mahdollisilta laskeutumilta ja muilta saasteilta. Päijänteen vesi laskee luontaisesti Kymijoen kautta Suomenlahteen. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy maksaa Kymijoen voimalaitoksille vesivoiman menetyksestä korvausta Päijänteestä johdetun veden määrän mukaan. ottaa kaiken tarvitsemansa raakaveden Päijänne-tunnelista. Vantaan käyttämästä vedestä yli 90 % on peräisin Päijänteestä ja Espoon osalta lähes 70 %. 4

5 Asikkalanselän vedenottamo Vesi otetaan Päijänteestä Asikkalanselältä. Vedenotto tapahtuu 25 metrin syvyydestä. Ennen tunneliin johtamista vesi esikäsitellään välppäyksen ja siivilöiden avulla. Helsingin kaupungin ympäristökeskus seuraa yhtiön konsulttina säännöllisesti Päijänteen veden laatua. PÄIJÄNNE Asikkalanselän vedenottamo Kalliomäen voimala Tunnelin puolimatkassa sijaitsee Kalliomäen voimala ja pumppaamo. Kalliomäen voimalaitoksessa paitsi säädellään tunnelin virtaamaa niin myös tuotetaan sähköenergiaa turpiinin avulla. Huljalan varavedenottamo PÄIJÄNNE-TUNNELI 120 KM Vantaanjoki Kalliomäen voimala Korpimäen pumppaamo Tuusulan seudun ja jatkossa myös Nurmijärven vedenottoa varten on rakennettu Korpimäen pumppaamo Nurmijärven alueelle. Pumppaamo sijaitsee 56 metriä maanpinnan alapuolella ja se toimii myös osana Helsingin seudun vesihuollon varajärjestelmää. Hyvinkää Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Porvoo Ridasjärven pumppaamo Korpimäen pumppaamo Rusutjärven pumppaamo Ylästön sulkukeskus Tunneli päättyy Silvolan tekoaltaalle Helsingin ja Vantaan rajalle. Vesi johdetaan Helsingin vedenpuhdistuslaitoksille joko suoraan tunnelista tai tekoaltaan kautta. Kirkkonummi Vantaa Espoo Kauniainen Sipoo Ylästön sulkukeskus Käytön valvonta Päijänne-tunnelia ja Kalliomäen voimalaitosta valvotaan Helsingin Veden keskusvalvomosta käsin. Myös tunnelilinjalla olevat ala-asemat on liitetty Helsingin Veden kaukovalvontajärjestelmään. Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa noin 70 % talousvedestä on Päijänteen vedestä imeytettyä tekopohjavettä. Vesilaitoskäytön lisäksi Päijänteen vettä johdetaan Keravanjokeen ja Tuusulan Rusutjärveen parantamaan niiden vedenlaatua. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaita ovat, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hyvinkää, Kirkkonummi, Kauniainen, Nurmijärvi, Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymä sekä Altia Oyj. Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymän kautta Päijänteen vettä käyttävät Tuusula, Kerava, Järvenpää ja Sipoo. 5

6 Avainluvut ja hallinto Yhtiö ja osakkaat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakepääoma on 2,1 miljoonaa euroa. Osakepääoma on jakautunut osakkeeseen, ja osakemäärät ovat seuraavat: Osakas Vesivaraus Osakemäärä m 3 /s kpl Perustamiseen liittyvää sopimusta on tarkistettu ja täydennetty aika ajoin. Yhtiön perustamiseen liittyvän sopimuksen päivitys osakassopimukseksi oli lausuntokierroksena keväällä Osakkaiden lausunnoissa tuli esille uusia näkökulmia ja ehdotuksia, joiden arviointi ja yhteensovittaminen siirsi sopimusehdotuksen tekemisen vuodelle , Varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoo... 2, Vantaa... 2, Porvoo... 1, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä... 0, Hyvinkää... 0, Altia Oyj... 0, Kirkkonummi... 0, Kauniainen... 0, Nurmijärvi... 0, Yhteensä... 13, Tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat olivat vuonna 2005 seuraavat: Reijo Peltola, KHT, JHTT Ernst & Young (Marko Tiilikainen, KHT) Espoo ja Vantaa Peter Kjällman muut osakkaat Yhtiön talouden ja hallinnon periaatteista on sovittu vuonna 1972 allekirjoitetussa osakkaiden välisessä yhtiön perustamissopimuksessa. Sitä täydentävät yhtiön ja kunkin osakkaan kesken solmitut liittymissopimukset. Nykyinen yhtiöjärjestys on rekisteröity ja varatilintarkastajat: Tiina Lind, KHT Ernst & Young Antti Rantalainen, KHT Espoo ja Vantaa muut osakkaat Avainluvut Kokonaisvedenotto milj.m , ,0 Vesilaitosten raakavesi milj.m , ,1 Itse tuotettu energia GWh... 7,1... 6,9 Investoinnit, milj euroa... 0,7... 2,3 Liikevaihto milj euroa... 4,1... 4,3 6 Henkilöstö

7 Hallitus Yhtiökokouksen valitseman hallituksen kokoonpano on ollut seuraava: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Timo Kulmala Veli-Pekka Vuorilehto Pia Talja Antti Kääriäinen Kuvassa vasemmalta: Ilkka Hirsto, Petri Lillqvist, Pia Talja, Heikki Pajunen, Pertti Heinonen (I varapuheenjohtaja, toiminut puheenjohtajana Kulmalan sijaan), Karl-Gustav Björkell, Olavi Louko, Veli-Pekka Vuorilehto, Kari Viitanen, Martti Varis Petri Lillqvist Maarit Toveri Martti Varis Seija Lumme Olavi Louko Jukka Piekkari Espoo Espoo Pertti Heinonen Erkki Laakkonen Vantaa Vantaa Heikki Pajunen Tapio Maljonen Vantaa Vantaa Karl-Gustav Björkell Mats Blomberg Porvoo Porvoo Kari Viitanen Pekka Herkama Hyvinkää Kauniainen Alkuvuoden 2005 hallitukseen kuuluivat: jäseninä ja varajäseninä (suluissa): Tatu Rauhamäki (Matti Hirvikallio), Pia Talja (Antti Kääriäinen), Maarit Toveri (Kirsti Laine), Martti Varis (Seija Lumme), Olavi Louko (Jukka Piekkari), Ritva Veijonen (Tuija Räty), Heikki Pajunen (Pertti Heinonen), Karl-Gustav Björkell (Risto Lindblad) ja Unto Tanttu (Jukka Paulavaara). Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Henkilökunta Yhtiön toimihenkilöinä ovat olleet: Toimitusjohtaja Ilkka Hirsto Käyttöpäällikkö Kaarlo Grönholm asti Hallituksen puheenjohtajana on ollut Timo Kulmala ja hallituksen keskuudestaan valitsemana 1. varapuheenjohtajana Pertti Heinonen sekä 2. varapuheenjohtajana Olavi Louko. Käyttöinsinööri Jukka Pulli Kunnossapitoteknikko Kari Korhonen Toimistosihteeri Aino Etelämäki Toimistotyöntekijä Inka Silvennoinen (osa-aikainen) 7

8 Yhä parempaa raakavettä Veden laatu ja vesiensuojelu Päijänteen eteläpäässä, Asikkalanselällä Päijänteen vesi on puhtaimmillaan. Päijänteen veden laatu on vuosien ten jäteainepitoisuuksien tutkimiseen. Lisäksi on analysoitu raakaveden laatuun vaikuttavan orgaanisen aineen pitoisuutta kuin myös kasviplanktonin määrää ja koostumusta. varrella parantunut merkittävästi vesiensuojelun vaatimusten kiristyessä ja teollisuuden puhdistustekniikan kehittyessä. Päijänteen veden laatu on parantunut huomattavasti Päijänteen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa puunjalostusteollisuuden päästämien orgaanisten klooriyhdisteiden, kloorifenolien ja trihalometaanien osalta. Orgaaniset Pääkaupunkiseudun Vesi Oy tutkii Päijänteen veden laatua säännöllisesti. Näytteiden oton, analysoinnin ja raportoinnin hoitaa Helsingin kaupungin ympäristökeskus. klooripitoisuudet ovatkin olleet selvästi alle ympäristölaboratorion määritysrajan ja vuonna 2005 orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuus oli noin puolet 1990-luvun alun tasosta. Päijänteen veden lisäksi tutkimuksissa analysoidaan Päijänteeseen laskevat vesireitit. Sinileväesiintymät hyvin vähäisiä Tutkimuksissa on keskitytty veden laatuominaisuuksien ohella eräiden vesilaitostoiminnan kannalta haitallis- Eteläisellä Päijänteellä veden laadussa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2005 aikana. Asikkalanselällä, mistä raakavesi otetaan, vesi on edelleen hyvä- Sinilevien osuus kasviplanktonin biomassasta Kasviplanktonbiomassa (mg m-3) a-klrofylli (mg m-3) sinilevät kasviplankton, muut a-klorofylli raakavesikelpoisuusluokan erinomainen raja-arvo Tutkimusmenetelmä uudistettiin vuoden 2004 aikana 8

9 laatuista ja täyttää ominaisuuksiltaan juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimukset ja raja-arvot. Asikkalanselän veden laatuun tosin edelleenkin vaikuttavat luonnon humus kuin myös puunjalostusteollisuudesta peräisin olevat natrium ja sulfaatti. Korpimäen pumppaamon peruskorjauksen urakkasopimusta allekirjoittavat kuvassa vasemmalta Econet Engineering Oy:n Matti Leppäniemi sekä yhtiön Pertti Heinonen ja Ilkka Hirsto. Asikkalanselällä veden rehevöityminen ei ole merkittävä ongelma. Veden rehevöityneisyyttä kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet ovat Asikkalansellällä alhaiset. Vuosien aikana sinileviä esiintyi aikaisempia vuosia enemmän, mutta vuonna 2005 esiintymät olivat vähäisiä. Asikkalanselän veden laatu onkin saavuttanut vakaan tilan. Merkittäviä muutoksia veden laadussa ei ole odotettavissa, ellei kuormitustilanteessa tapahdu olennaisia muutoksia. Helsingin Vesi tarkkailee Päijänne-tunnelissa johdettavan veden laatua kolmesta pisteestä tunnelin varrelta. Veden laatu on vakiintunut 1990-luvun alun jälkeen hyvälle tasolle, eikä se juuri muutu tunnelissa keskimääräisen 9 vuorokauden virtausajan kuluessa. Uusia vedenantoputkia asennetaan Korpimäen pumppaamolla. 9

10 Vedenotto Päijänteestä kasvoi Käyttö Vedenotto Päijänteestä kasvoi 2,9 %:lla vuoteen 2004 verrattuna. Päijänne-tunnelin kautta otettiin vettä 98,9 miljoonaa m 3. Siitä pääkaupunkiseudun vesilaitosten käyttöön meni 93,1 miljoonaa m 3 ja 5,8 miljoonaa m 3 johdettiin vesistöjen lisävedeksi. Päijänne-tunnelista pumpataan lisävettä tunnelin läheisyydessä oleviin vesistöihin niiden tilan parantamiseksi. Vuonna 2005 lisäveden pumppausmäärät olivat keskitasoa. Tunnelista energiaa Päijänteen vettä vesistöjen lisävedeksi Valtaosa Päijänteen vedestä puhdistetaan vesijohtovedeksi Helsingin Veden vedenpuhdistuslaitoksilla. Kaupunkien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen saavat suurimman osan vesijohtovedestään Helsingin kautta. Luonnollisen pohjaveden ohella myös tekopohjavettä ottavat Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä ja Hyvinkään vesilaitos imeyttävät Päijänne-tunnelin vettä raakavetenä. Päijänne-tunnelin puolivälissä sijaitseva Kalliomäen voimalaitos tuottaa sähköä kantaverkkoon hyödyntämällä tunnelissa olevaa ylimääräistä 32 metrin painekorkeutta. Kalliomäen voimalaitoksen avulla säädellään samalla Päijänne-tunnelin virtausta. Kalliomäen voimala tuotti sähköä kaikkiaan 7,1 GWh, mikä oli 2 % enemmän kuin vuonna Energiasta myytiin pääosa 6,3 GWh Helsingin Energialle ja loput 0,6 GWh pumppausenergiaksi Hyvinkäälle. Sähkön myynnistä saatiin euron myyntitulot. Vedenoton kehitys vuodesta Porvoo Vesistöjen lisävesi Hyvinkää Tuusulan seutu Kirkkonummi Kauniainen Espoo Vantaa 45 Milj. m

11 Päijänne-tunnelin tekniset tiedot pituus 120 km poikkipinta-ala 16 m 2 tilavuus 2 milj. m 3 virtaamakapasiteetti 10 m 3 /s, pumppaamalla jopa 20 m 3 /s keskimääräinen vedenotto 3,0 m 3 /s vedenottosyvyys 25 m korkeusero tunnelin alku- ja loppupään välillä 36 m voimalaitoksen teho 830 kw vedenottamolla Asikkalassa siivilä, silmäkoko 0,5 mm Korvaussähköä Kymijoen voimaloille Koska Päijänteen vesi virtaa luontaisesti Kymijoen kautta Suomenlahteen, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on sitoutunut maksamaan korvauksen Kymijoessa sijaitseville voimalaitoksille. Korvaussähköä toimitettiin Kymijoen voimaloille kuukausittain jälkikäteen Päijänteestä otetun vesimäärän ja Kymijoen voimaloiden putouskorkeuksien vastaavien kuukausikeskiarvojen mukaan laskettuna. Vuonna 2005 korvausenergiaa toimitettiin yhteensä 10,6 GWh, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna Osaltaan tähän vaikuttivat tulvista johtuneet alkuvuoden suuret virtaamat Kymijoessa ja niistä aiheutuneet voimaloiden ohijuoksutukset. Kalliomäen voimalaitoksen operatiivisesta käytöstä ja valvonnasta vastaa yhtiön toimeksiannosta Helsingin Vesi. 11

12 Päijänne-tunnelin eteläosa menee remonttiin Suunnittelu- ja rakennustyöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy vastaa Päijänne-tunnelin huolto-, kunnossapito- ja korjaustöistä. Tunnelin pohjoisosa peruskorjattiin syksyllä Nyt tälle poikkeukselliselle operaatiolle on luvassa jatkoa, kun tunnelin eteläistä osaa ryhdytään remontoimaan muutaman vuoden sisällä. Lähivuosien mittavin peruskorjaushanke Tunnelin peruskorjauksen hankesuunnitelmassa remontti on ajoitettu toteutettavaksi vuosien aikana. Tunneli joutuu olemaan pois käytöstä 9 kuukauden ajan, ja tämä jakso on suunniteltu toteutuvan huhti-joulukuussa Pumppaamon peruskorjaus sisältää mm. kuivatuksen parantamisen, 55 metriä syvän kuilun ja pumppuhallin ruiskubetonin tiivistyksen, kuilun putkistojen ja hoitotasojen uusimisen, LVI-laitteiden kunnostamisen, sähköjärjestelmän sekä instrumentoinnin ja automaation uusimisen. Lisäksi pumppaamon huoltotunnelin avoleikkausta vahvistetaan betonisilla tukimuureilla. Urakoitsijaksi valittiin Econet Engineering Oy. Urakan kokonaishinta on euroa. Työt alkoivat syyskuun lopulla ja aikataulun mukaan ne valmistuvat maaliskuussa Varavedenottamoiden käyttöä selvitettiin Tunnelin eteläosan peruskorjaus on monivaiheinen ja vaativa työ ja sen vuoksi siitä on tehty perusteellinen hankesuunnitelma, joka sisältää mm. yhteenvedon tunnelin kunnosta, tyhjennyspumppauksesta, työnaikaisesta vedenotosta ja vesihuollon järjestelyistä sekä varsinaisista korjaustoimenpiteistä. Päijänne-tunnelin peruskorjauksen arvioidaan maksavan 15,5 miljoonaa euroa. Hankkeen urakoitsija valitaan vuoden 2007 aikana. Tunnelin tyhjentäminen edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa. Lupahakemus jätettiin Länsi-Suomen ympäristölupaviranomaiselle heinäkuussa Siinä sitoudutaan järjestämään peruskorjauksen aikainen vesihuolto niin, ettei talousveden saanti esty tai vaikeudu. Korpimäen pumppaamo kunnostettiin Vuonna 1979 valmistuneen Korpimäen pumppaamon ongelmana on ollut kalliotilojen kosteus, joka on vaurioittanut pumppaamon teräsosia, putkistoja sekä hissikuilun rakenteita. Pumppaamolle rakennettiin huoltotunneli vuoden 2004 aikana, mikä osaltaan paransi peruskorjauksen toteuttamista. Päijänne-tunnelin peruskorjauksen vuoksi Pääkaupunkiseudun Vesi Oy selvitti myös varavedenottamoiden käyttöä poikkeustilanteissa. Yhtiö selvitti mahdollisuutta johtaa vettä Vesijärvestä Päijänne-tunnelin yhden ajotunnelin kautta. Vesijärven alue kuuluu Natura-ohjelmaan sekä linnuston että kasviston perusteella. Suunnittelukeskus Oy teki luontoselvityksen sekä laati periaatesuunnitelman pitkästä vedenottoputkesta Vesijärveltä Päijänne-tunneliin. Hämeen ympäristökeskus suhtautui ajatukseen myönteisesti. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallitus päätti jatkaa suunnittelua ja ympäristölupahakemuksen valmistelua. Myös Huljalan kriisiajan vedenottamoa koekäytettiin alkukesästä Tarkoituksena oli selvittää täystehoisen pumppauksen vaikutusta alueen pohjavesipintoihin. Tutkimuksissa selvisi, että tavoitteen mukaista pohjavesimäärää saadaan kahdeksan kuukauden ajan ja vedenottoa voidaan jatkaa 11 kuukauteen asti kriisiajan tarpeisiin. Tulos täytti hyvin vedenottamolle asetetut tavoitteet. 12

13 Päijänne-tunneli menee jälleen remonttiin Kun Päijänne-tunneli vuonna 1982 valmistui, moni otaksui peruskallioon louhitun tunnelin säilyvän muuttumattomana jopa vuosisatojen ajan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Tunneli joutui huoltoremonttiin jo 15 vuotta valmistumisensa jälkeen, kun tunnelissa havaittiin sortuma vuonna Viisi vuotta myöhemmin Päijännetunnelin pohjoisosa peruskorjattiin noin 64 kilometrin matkalta. Parin vuoden kuluttua on vuorossa tunnelin eteläosan huoltoremontti. Pääkaupunkiseudun noin miljoonalle asukkaalle tuovan Päijänne-tunnelin remontti on mittava ja monella tapaa erikoinen hanke, joka asettaa aikatauluille ja työjärjestelyille haastavat reunaehdot. Kun tunneli on peruskorjauksen vuoksi pois käytöstä, keskeinen kysymys on korvaavan raakaveden saanti vedenpuhdistuslaitoksille. Helsingin Veden kaksi vedenpuhdistuslaitosta, jotka puhdistavat Helsingin lisäksi vettä myös Espoon ja Vantaan käyttöön, joutuvat katkoksen ajan turvautumaan Vantaanjoen veteen. Vantaanjoen vettä voidaan tarvittaessa kierrättää Silvolan tekoaltaan kautta tasaamaan laatuvaihteluja. Ongelmaksi saattaa muodostua veden riittävyys kuivina kesäkausina. Tällöin Vantaanjokeen voidaan juoksuttaa lisävettä mm. Hiidenveden kautta. Edellisen käyttökatkon aikana vedenpuhdistuslaitokset pystyivät puhdistamaan Vantaanjoen vedestä täysin talousveden laatuvaatimukset täyttävää juomavettä. Toisen haasteen muodostaa peruskorjaustöiden logistiikka. Tunnelissa kun työkoneet ja ajoneuvot eivät pysty toisiaan ohittamaan. Lisäksi tunneli täytyy pumpata tyhjäksi, joka myös vie aikaa. Jotta tunnelin peruskorjausjakso jäisi mahdollisimman lyhyeksi, hanke aikataulutetaan erittäin tarkasti. Töiden nopeuttamiseksi tunneliin tehtiin ennen peruskorjausta kolme uutta ajotunnelia. Myös tunnelin ilmanvaihdon suunnittelu korjaustöiden ajan vaatii huolellista suunnittelua. Peruskorjaus sisältää monta eri vaihetta. Ensiksi tunneli tyhjennetään pumppujen avulla, jonka jälkeen poistetaan tunnelin pohjalle pudonneet kivet. Seuraavaksi on vuorossa tunnelin kuntokartoitus ja tarvittavien lujituskohtien määrittely. Tunneli seinä- ja kattopinnat lujitetaan pääsääntöisesti ruiskubetonointimenetelmällä. Päijänne-tunnelin peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna Tämä noin 15,5 miljoonaa euroa maksava peruskorjaustyö kestää noin seitsemän kuukautta ja se ajoittuu kesä-syyskauden ajaksi. Tyhjennyspumppaus käynnistyy huhtikuussa ja tavoitteena on, että Päijänteen vettä tulisi hanoista jouluna

14 Tulot kerätään osakkailta osakemäärien tai otettujen vesimäärien mukaan Talous Päijänne-tunnelin ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n menot rahoitetaan osakkailta osakemäärien tai otettujen vesimäärien mukaan perittävillä maksuilla. Talous vakaalla pohjalla Yhtiön pääomamenojen investointien, lainojen lyhennysten ja nettomääräisten korkojen yhteismäärä oli kaikkia osakkaita koskevien menojen osalta 2,6 miljoonaa euroa ja kriisivesihankkeen osalta euroa. Pääomamenot rahoitettiin perimällä yleistä liittymän vuosimaksua euroa osakkeelta ja kriisivesihankkeeseen osallistuvilta lisäksi yhteensä 90 euroa osakkeelta. Kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2005 lopussa kaikkia osakkaita koskevalta osalta 2,9 miljoonaa euroa ja kriisiajan vedenhankinnan osalta euroa. Lainoja oli yhtiöllä vuoden lopussa pankeista ja vakuutuslaitoksista yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 7,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tunnelin eteläosan tuleva peruskorjaus rahoitetaan pääosin uudella lainanotolla. Käyttötaloudessa oli vedenottomäärästä riippumattomia vesimaksun perusmaksulla katettavia kuluja euroa ja tuloja euroa. Yhtiön hallituksen päätöksellä siirryttiin perusmaksun palautus / lisäperintämenettelystä seuraamaan tilannetta jälkilaskelmalla kuten liittymän vuosimaksun osalta oli jo aiemmin tehty. Perusmaksua perittiin 440 euroa osakkeelta ja ylijäämäksi tuli euroa. Vesimaksun käyttömaksulla katetaan mm. energiakorvauskuluja Kymijoen voimaloille. Se peritään otettujen vesimäärien mukaan. Vuonna 2005 näitä kuluja kertyi yhteensä euroa, mistä omat energiatuotannon myyntitulot kattoivat voimaloiden ohijuoksutusten vuoksi tavallista enemmän eli 59,6 %. Käyttötalouden kustannusrakenne Osakkailta ja muilta veden käyttäjiltä vuonna 2005 peritty vesimaksun perusmaksun keskimääräinen yksikköhinta oli 0,56 snt/m 3. Käyttömaksun yksikköhinta ilman sähkötulohyvitystä oli 0,37 snt/m 3 ja hyvityksen huomioon ottaen vain 0,13 snt/m 3. Käyttömenojen muodostumista ja suuruutta otettuun kokonaisvesimäärään nähden voidaan eritellä seuraavasti: 14

15 Kustannuserä Yksikkökustannus, snt/m Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,206 0,196 Henkilöstösivukulut 0,062 0,268 0,059 0,255 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut 0,005 0,006 Toimitilat 0,064 0,062 Irtaimisto 0,010 0,023 Matkat 0,027 0,018 PR 0,002 0,006 Toimiston liikekulut 0,039 0,038 Laitoksen käyttö 0,114 0,261 0,117 0,270 Vesivoimatalous Vesivoimakorvaukset 0,348 0,412 Voimalan kulut 0,024 0,372 0,008 0,422 Yhteensä, ei sähkötuloja 0,901 0,947 Sähkötulot -0,243-0,269 Yhteensä, ml. sähkötulot 0,658 0,678 15

16 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab Ilmalankuja 2 F puh. (09) fax (09)

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2011/4 Dnro ESAVI/589/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Päijänne-tunnelin korjaustöiden tekeminen Kalliomäen voimalaitoksen kohdalla olevassa

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY TOIMINTAKERTOMUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Tärkeimmät tapahtumat... 1 1.2 Ympäristöasiat...

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta 23.5.2015 Varsinainen kokous Vesi-info Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous ESITYSLISTA Aika: la 23.5.2015 kello

Lisätiedot

Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013

Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013 Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013 Lupatilanne Säännöstely perustuu Länsi-Suomen vesioikeuden 26.3.1964 antamaan päätökseen (Nro S-81/706), jonka

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ Vantaanjoen vesistö RIIHIMÄKI Hirvijärvi HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi LOPPI VIHTI Kytäjärvi Sääksjärvi Lepsämänjoki HYVINKÄÄ NURMIJÄRVI ESPOO Luhtajoki Ridasjärvi Vantaanjoki Palojoki Tuusulanjärvi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2011 65. Toimintavuosi 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Toimintavuosi 2011... 3 3 Organisaatio ja henkilöstö... 4 3.1 Yhtiön osakkaat... 4 3.2 Tilintarkastus...

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 18.45 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, juhlasali Läsnä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki Tarkasteltavat taudinaiheuttajat Giardia-ja alkueläimet Noro- ja adenovirukset Campylobacterja Salmonella - bakteerit Giardian

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. 1 (6) 8.5.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/6 25.11.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/6 25.11.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2013 1 (6) 1265 Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen HEL 2013-012906 T 00 00 00 Päätös päätti puolesta latausoperaattoriyhtiön

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 22.11.2012 klo 08:30-10:00 PAIKKA Finlandia-talo, Elissa-Sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen,

Lisätiedot

Paimionjoki voimantuotannossa

Paimionjoki voimantuotannossa Paimionjoki voimantuotannossa Paimionjoki - seminaari 15.6. 2011 Paimio 1 Fortum tänään Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta, voimalaitosten

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot