Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab. Vuosikertomus Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Huvudstadsregionens Vatten Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab. Vuosikertomus 2005. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Huvudstadsregionens Vatten Ab"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab Vuosikertomus 2005 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab

2 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n toiminta-ajatus on: Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja ylläpitää Päijänteen Asikkalanselältä Vantaan Silvolan tekoaltaaseen ulottuvaa Päijänne-tunnelin muodostamaa vedenhankintajärjestelmää sekä huolehtia sen käytöstä.

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli hydrologisilta olosuhteiltaan normaali vuosi poikkeuksellisen kuivakauden muodostaneiden vuosien ja tulvavuoden 2004 jälkeen. Vedenottovesistön Päijänteen Asikkalanselän tila ja veden laatu olivat edelleen vakaasti erittäin hyvällä tasolla. Vesilaitosten käyttöön johdettiin vuonna 2005 vettä 93,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa keskivirtaamaa 2950 litraa sekunnissa. Päijänteestä luontaisesti Kymijokeen virtaavasta vedestä otetaan tunneliin noin 1%. Veden oton määrä näyttää 1990-luvun loppupuolen kasvuvuosien jälkeen vakiintuneen. Päijänne-tunnelin ja sen laitosten peruskorjaushanke jatkui toimintavuonna. Tunnelin 56 kilometriä pitkän eteläosan hankesuunnitelma valmistui ja ympäristölupavirastolle tehtiin vesilain mukainen lupahakemus. Tuusulan seudun eli Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Sipoon vesihuoltoa palvelevan Korpimäen pumppaamon peruskorjaus oli huomattavin rakennustyö. Syvällä kalliossa olevan pumppuhallin seinäpintoja tiivistettiin, kuilun putkistot ja teräsrakenteet uusittiin sekä sähköistys ajanmukaistettiin. Vedenhankinnan varmuuden kehittämiseksi arvioitiin toiminnan riskejä ja jatkettiin varavedenottopaikkojen yleissuunnittelua. Vesilaitosten raakaveden hankinnan kokonaiskustannukset johdettua vesimäärää kohti olivat 4,1 snt/m 3, mistä käyttökustannusten osuus oli 0,7 snt/m 3. Vedenhankinnan kustannusosuus osakaskuntien taksoissa vaihtelee riippuen mm. kunkin osakkaan vesiosuuden ja veden käytön suhteesta, mutta keskimäärin se on 2-3 %:n suuruusluokkaa. Lähivuosien kannalta merkittävä päätös oli ajoittaa Päijänne-tunnelin eteläosan peruskorjaustyö vuoteen Tunneli on silloin suunnitelman mukaan pois käytöstä toukokuusta joulukuuhun asti ja vesilaitosten vedenhankinta hoidetaan poikkeusjärjestelyin Vantaanjokeen turvautuen. Ympäristöasioiden yleisen yhteiskunnallisen arvostuksen nousu on ollut yhtiön kannalta merkittävä asia. Myös Päijänteen rantakunnissa ymmärretään juotavan hyvän Päijänteen arvo ja ettei sen käyttö myös yli miljoonan ihmisen talousvedeksi ole ristiriidassa paikallisten etujen kanssa. Yhtiön toiminnan turvaamisessa ovat Päijänteen suojelu ja pohjaveden suojelu tunnelilinjalla jatkuvasti tärkeitä tavoitteita. Päijänne-tunnelin ylläpito ja käyttö ovat monessa suhteessa oivallinen esimerkki kahdentoista kunnan pitkäjänteisestä yhteistyöstä peruspalvelualalla, tärkeimmän tuotteistettavissa olevan aineellisen hyödykkeen hankinnassa. Kunnallisvaalikauden vaihdoksen myötä osittain uudistunut yhtiön hallitus on hyvin perehtynyt asioihin ja päätökset on voitu tehdä yhteisymmärryksessä. Esitän kiitoksen sekä yhteistyökumppaneille että erityisesti myös yhtiön omalle, tilapäisesti vielä tavallistakin pienemmälle henkilökunnalle, joka on tarmolla hoitanut moninaiset tehtävät. Ilkka Hirsto toimitusjohtaja 3

4 Puhdasta vettä miljoonalle asukkaalle Pääkaupunkiseudun Vesi Oy lyhyesti Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja teollisuuden raakavesi tulee puhtaasta luonnosta, eteläisen Päijänteen Asikkalanselältä. Sieltä vesi johdetaan Päijänne-tunnelia pitkin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n tehtävänä on ylläpitää ja käyttää tätä pääkaupunkiseudun tärkeää vedenhankintajärjestelmää. Kauaskantoinen ratkaisu Päijänne-tunneli otettiin käyttöön vuonna Tunneli rakennettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä, kun seudun omat vesivarat havaittiin huonolaatuisiksi ja niukoiksi. Suunnittelu käynnistyi jo 1960-luvulla ja itse tunnelin rakentaminen kesti 10 vuotta. Nykyisessä hintatasossa tunneli tuli maksamaan noin 200 miljoonaa euroa. Päijänne-tunneli on myös kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntatekninen ratkaisu. Päijänteen veden pinnan korkeudesta johtuen vesi kulkee tunnelissa omalla paineellaan. Tunnelin puolivälissä sijaitsevassa Kalliomäen voimalaitoksessa virtauksesta otetaan ylimääräinen energia talteen ja muutetaan sähköksi, ekoenergiaksi. Päijänne-tunnelin kautta otetaan vettä noin 3 kuutiometriä sekunnissa. Lupaehtojen mukaan vettä voidaan ottaa jopa 13 kuutiometriä sekunnissa. Tunnelin kautta ohjataan puhdistettavaksi vuosittain noin 100 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä on järven luontaisesta virtaamasta vain noin sadasosan verran. Osuus on niin pieni, ettei sen ottamisella ole vaikutuksia Päijänteen tai Kymijoen luonnon olosuhteisiin. Päijänne-tunnelin rakennuttaminen on ollut yksi pääkaupunkiseudun kauaskantoisimmista yhteiskuntateknisistä ratkaisuista. Tunnelin avulla on voitu turvata riittävän ja puhtaan raakaveden saanti pääkaupunkiseudun vesilaitoksille ja edelleen asukkaille. Mittava investointi on osoittautunut onnistuneeksi, sillä nykyisin noin miljoonalla pääkaupunkiseudun asukkaalla ja teollisuudella on käytössään korkealuokkaista vettä pitkälle tulevaisuuteen. Vesiensuojelutoimet tuottaneet tulosta Päijänteellä Päijänteen tila on parantunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Alueella on toteutettu useita huomattavia vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden ansiosta veden laatu on lähellä luonnontilaista. Etenkin Päijänteen valuma-alueella sijaitseva metsäteollisuus on panostanut merkittävästi vesiensuojelutoimenpiteisiin. Maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli Päijänne-tunneli on pituudeltaan 120 kilometriä. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunneli on poikkipintaalaltaan noin 16 neliömetriä. Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä. Vedenottokohta on 360 metrin etäisyydellä rannasta noin 25 metrin syvyydessä, jotta vesi olisi mahdollisimman tasalämpöistä läpi vuoden. Tämä helpottaa vedenpuhdistusta pääkaupunkiseudun vedenpuhdistuslaitoksissa. Vesi matkaa tunnelissa noin 9 vuorokauden ajan. Yhtenäisen kalliotunnelin myötä vesi kulkee suojassa mahdollisilta laskeutumilta ja muilta saasteilta. Päijänteen vesi laskee luontaisesti Kymijoen kautta Suomenlahteen. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy maksaa Kymijoen voimalaitoksille vesivoiman menetyksestä korvausta Päijänteestä johdetun veden määrän mukaan. ottaa kaiken tarvitsemansa raakaveden Päijänne-tunnelista. Vantaan käyttämästä vedestä yli 90 % on peräisin Päijänteestä ja Espoon osalta lähes 70 %. 4

5 Asikkalanselän vedenottamo Vesi otetaan Päijänteestä Asikkalanselältä. Vedenotto tapahtuu 25 metrin syvyydestä. Ennen tunneliin johtamista vesi esikäsitellään välppäyksen ja siivilöiden avulla. Helsingin kaupungin ympäristökeskus seuraa yhtiön konsulttina säännöllisesti Päijänteen veden laatua. PÄIJÄNNE Asikkalanselän vedenottamo Kalliomäen voimala Tunnelin puolimatkassa sijaitsee Kalliomäen voimala ja pumppaamo. Kalliomäen voimalaitoksessa paitsi säädellään tunnelin virtaamaa niin myös tuotetaan sähköenergiaa turpiinin avulla. Huljalan varavedenottamo PÄIJÄNNE-TUNNELI 120 KM Vantaanjoki Kalliomäen voimala Korpimäen pumppaamo Tuusulan seudun ja jatkossa myös Nurmijärven vedenottoa varten on rakennettu Korpimäen pumppaamo Nurmijärven alueelle. Pumppaamo sijaitsee 56 metriä maanpinnan alapuolella ja se toimii myös osana Helsingin seudun vesihuollon varajärjestelmää. Hyvinkää Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Porvoo Ridasjärven pumppaamo Korpimäen pumppaamo Rusutjärven pumppaamo Ylästön sulkukeskus Tunneli päättyy Silvolan tekoaltaalle Helsingin ja Vantaan rajalle. Vesi johdetaan Helsingin vedenpuhdistuslaitoksille joko suoraan tunnelista tai tekoaltaan kautta. Kirkkonummi Vantaa Espoo Kauniainen Sipoo Ylästön sulkukeskus Käytön valvonta Päijänne-tunnelia ja Kalliomäen voimalaitosta valvotaan Helsingin Veden keskusvalvomosta käsin. Myös tunnelilinjalla olevat ala-asemat on liitetty Helsingin Veden kaukovalvontajärjestelmään. Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa noin 70 % talousvedestä on Päijänteen vedestä imeytettyä tekopohjavettä. Vesilaitoskäytön lisäksi Päijänteen vettä johdetaan Keravanjokeen ja Tuusulan Rusutjärveen parantamaan niiden vedenlaatua. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaita ovat, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hyvinkää, Kirkkonummi, Kauniainen, Nurmijärvi, Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymä sekä Altia Oyj. Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymän kautta Päijänteen vettä käyttävät Tuusula, Kerava, Järvenpää ja Sipoo. 5

6 Avainluvut ja hallinto Yhtiö ja osakkaat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakepääoma on 2,1 miljoonaa euroa. Osakepääoma on jakautunut osakkeeseen, ja osakemäärät ovat seuraavat: Osakas Vesivaraus Osakemäärä m 3 /s kpl Perustamiseen liittyvää sopimusta on tarkistettu ja täydennetty aika ajoin. Yhtiön perustamiseen liittyvän sopimuksen päivitys osakassopimukseksi oli lausuntokierroksena keväällä Osakkaiden lausunnoissa tuli esille uusia näkökulmia ja ehdotuksia, joiden arviointi ja yhteensovittaminen siirsi sopimusehdotuksen tekemisen vuodelle , Varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoo... 2, Vantaa... 2, Porvoo... 1, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä... 0, Hyvinkää... 0, Altia Oyj... 0, Kirkkonummi... 0, Kauniainen... 0, Nurmijärvi... 0, Yhteensä... 13, Tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat olivat vuonna 2005 seuraavat: Reijo Peltola, KHT, JHTT Ernst & Young (Marko Tiilikainen, KHT) Espoo ja Vantaa Peter Kjällman muut osakkaat Yhtiön talouden ja hallinnon periaatteista on sovittu vuonna 1972 allekirjoitetussa osakkaiden välisessä yhtiön perustamissopimuksessa. Sitä täydentävät yhtiön ja kunkin osakkaan kesken solmitut liittymissopimukset. Nykyinen yhtiöjärjestys on rekisteröity ja varatilintarkastajat: Tiina Lind, KHT Ernst & Young Antti Rantalainen, KHT Espoo ja Vantaa muut osakkaat Avainluvut Kokonaisvedenotto milj.m , ,0 Vesilaitosten raakavesi milj.m , ,1 Itse tuotettu energia GWh... 7,1... 6,9 Investoinnit, milj euroa... 0,7... 2,3 Liikevaihto milj euroa... 4,1... 4,3 6 Henkilöstö

7 Hallitus Yhtiökokouksen valitseman hallituksen kokoonpano on ollut seuraava: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Timo Kulmala Veli-Pekka Vuorilehto Pia Talja Antti Kääriäinen Kuvassa vasemmalta: Ilkka Hirsto, Petri Lillqvist, Pia Talja, Heikki Pajunen, Pertti Heinonen (I varapuheenjohtaja, toiminut puheenjohtajana Kulmalan sijaan), Karl-Gustav Björkell, Olavi Louko, Veli-Pekka Vuorilehto, Kari Viitanen, Martti Varis Petri Lillqvist Maarit Toveri Martti Varis Seija Lumme Olavi Louko Jukka Piekkari Espoo Espoo Pertti Heinonen Erkki Laakkonen Vantaa Vantaa Heikki Pajunen Tapio Maljonen Vantaa Vantaa Karl-Gustav Björkell Mats Blomberg Porvoo Porvoo Kari Viitanen Pekka Herkama Hyvinkää Kauniainen Alkuvuoden 2005 hallitukseen kuuluivat: jäseninä ja varajäseninä (suluissa): Tatu Rauhamäki (Matti Hirvikallio), Pia Talja (Antti Kääriäinen), Maarit Toveri (Kirsti Laine), Martti Varis (Seija Lumme), Olavi Louko (Jukka Piekkari), Ritva Veijonen (Tuija Räty), Heikki Pajunen (Pertti Heinonen), Karl-Gustav Björkell (Risto Lindblad) ja Unto Tanttu (Jukka Paulavaara). Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Henkilökunta Yhtiön toimihenkilöinä ovat olleet: Toimitusjohtaja Ilkka Hirsto Käyttöpäällikkö Kaarlo Grönholm asti Hallituksen puheenjohtajana on ollut Timo Kulmala ja hallituksen keskuudestaan valitsemana 1. varapuheenjohtajana Pertti Heinonen sekä 2. varapuheenjohtajana Olavi Louko. Käyttöinsinööri Jukka Pulli Kunnossapitoteknikko Kari Korhonen Toimistosihteeri Aino Etelämäki Toimistotyöntekijä Inka Silvennoinen (osa-aikainen) 7

8 Yhä parempaa raakavettä Veden laatu ja vesiensuojelu Päijänteen eteläpäässä, Asikkalanselällä Päijänteen vesi on puhtaimmillaan. Päijänteen veden laatu on vuosien ten jäteainepitoisuuksien tutkimiseen. Lisäksi on analysoitu raakaveden laatuun vaikuttavan orgaanisen aineen pitoisuutta kuin myös kasviplanktonin määrää ja koostumusta. varrella parantunut merkittävästi vesiensuojelun vaatimusten kiristyessä ja teollisuuden puhdistustekniikan kehittyessä. Päijänteen veden laatu on parantunut huomattavasti Päijänteen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa puunjalostusteollisuuden päästämien orgaanisten klooriyhdisteiden, kloorifenolien ja trihalometaanien osalta. Orgaaniset Pääkaupunkiseudun Vesi Oy tutkii Päijänteen veden laatua säännöllisesti. Näytteiden oton, analysoinnin ja raportoinnin hoitaa Helsingin kaupungin ympäristökeskus. klooripitoisuudet ovatkin olleet selvästi alle ympäristölaboratorion määritysrajan ja vuonna 2005 orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuus oli noin puolet 1990-luvun alun tasosta. Päijänteen veden lisäksi tutkimuksissa analysoidaan Päijänteeseen laskevat vesireitit. Sinileväesiintymät hyvin vähäisiä Tutkimuksissa on keskitytty veden laatuominaisuuksien ohella eräiden vesilaitostoiminnan kannalta haitallis- Eteläisellä Päijänteellä veden laadussa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2005 aikana. Asikkalanselällä, mistä raakavesi otetaan, vesi on edelleen hyvä- Sinilevien osuus kasviplanktonin biomassasta Kasviplanktonbiomassa (mg m-3) a-klrofylli (mg m-3) sinilevät kasviplankton, muut a-klorofylli raakavesikelpoisuusluokan erinomainen raja-arvo Tutkimusmenetelmä uudistettiin vuoden 2004 aikana 8

9 laatuista ja täyttää ominaisuuksiltaan juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimukset ja raja-arvot. Asikkalanselän veden laatuun tosin edelleenkin vaikuttavat luonnon humus kuin myös puunjalostusteollisuudesta peräisin olevat natrium ja sulfaatti. Korpimäen pumppaamon peruskorjauksen urakkasopimusta allekirjoittavat kuvassa vasemmalta Econet Engineering Oy:n Matti Leppäniemi sekä yhtiön Pertti Heinonen ja Ilkka Hirsto. Asikkalanselällä veden rehevöityminen ei ole merkittävä ongelma. Veden rehevöityneisyyttä kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet ovat Asikkalansellällä alhaiset. Vuosien aikana sinileviä esiintyi aikaisempia vuosia enemmän, mutta vuonna 2005 esiintymät olivat vähäisiä. Asikkalanselän veden laatu onkin saavuttanut vakaan tilan. Merkittäviä muutoksia veden laadussa ei ole odotettavissa, ellei kuormitustilanteessa tapahdu olennaisia muutoksia. Helsingin Vesi tarkkailee Päijänne-tunnelissa johdettavan veden laatua kolmesta pisteestä tunnelin varrelta. Veden laatu on vakiintunut 1990-luvun alun jälkeen hyvälle tasolle, eikä se juuri muutu tunnelissa keskimääräisen 9 vuorokauden virtausajan kuluessa. Uusia vedenantoputkia asennetaan Korpimäen pumppaamolla. 9

10 Vedenotto Päijänteestä kasvoi Käyttö Vedenotto Päijänteestä kasvoi 2,9 %:lla vuoteen 2004 verrattuna. Päijänne-tunnelin kautta otettiin vettä 98,9 miljoonaa m 3. Siitä pääkaupunkiseudun vesilaitosten käyttöön meni 93,1 miljoonaa m 3 ja 5,8 miljoonaa m 3 johdettiin vesistöjen lisävedeksi. Päijänne-tunnelista pumpataan lisävettä tunnelin läheisyydessä oleviin vesistöihin niiden tilan parantamiseksi. Vuonna 2005 lisäveden pumppausmäärät olivat keskitasoa. Tunnelista energiaa Päijänteen vettä vesistöjen lisävedeksi Valtaosa Päijänteen vedestä puhdistetaan vesijohtovedeksi Helsingin Veden vedenpuhdistuslaitoksilla. Kaupunkien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen saavat suurimman osan vesijohtovedestään Helsingin kautta. Luonnollisen pohjaveden ohella myös tekopohjavettä ottavat Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä ja Hyvinkään vesilaitos imeyttävät Päijänne-tunnelin vettä raakavetenä. Päijänne-tunnelin puolivälissä sijaitseva Kalliomäen voimalaitos tuottaa sähköä kantaverkkoon hyödyntämällä tunnelissa olevaa ylimääräistä 32 metrin painekorkeutta. Kalliomäen voimalaitoksen avulla säädellään samalla Päijänne-tunnelin virtausta. Kalliomäen voimala tuotti sähköä kaikkiaan 7,1 GWh, mikä oli 2 % enemmän kuin vuonna Energiasta myytiin pääosa 6,3 GWh Helsingin Energialle ja loput 0,6 GWh pumppausenergiaksi Hyvinkäälle. Sähkön myynnistä saatiin euron myyntitulot. Vedenoton kehitys vuodesta Porvoo Vesistöjen lisävesi Hyvinkää Tuusulan seutu Kirkkonummi Kauniainen Espoo Vantaa 45 Milj. m

11 Päijänne-tunnelin tekniset tiedot pituus 120 km poikkipinta-ala 16 m 2 tilavuus 2 milj. m 3 virtaamakapasiteetti 10 m 3 /s, pumppaamalla jopa 20 m 3 /s keskimääräinen vedenotto 3,0 m 3 /s vedenottosyvyys 25 m korkeusero tunnelin alku- ja loppupään välillä 36 m voimalaitoksen teho 830 kw vedenottamolla Asikkalassa siivilä, silmäkoko 0,5 mm Korvaussähköä Kymijoen voimaloille Koska Päijänteen vesi virtaa luontaisesti Kymijoen kautta Suomenlahteen, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on sitoutunut maksamaan korvauksen Kymijoessa sijaitseville voimalaitoksille. Korvaussähköä toimitettiin Kymijoen voimaloille kuukausittain jälkikäteen Päijänteestä otetun vesimäärän ja Kymijoen voimaloiden putouskorkeuksien vastaavien kuukausikeskiarvojen mukaan laskettuna. Vuonna 2005 korvausenergiaa toimitettiin yhteensä 10,6 GWh, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna Osaltaan tähän vaikuttivat tulvista johtuneet alkuvuoden suuret virtaamat Kymijoessa ja niistä aiheutuneet voimaloiden ohijuoksutukset. Kalliomäen voimalaitoksen operatiivisesta käytöstä ja valvonnasta vastaa yhtiön toimeksiannosta Helsingin Vesi. 11

12 Päijänne-tunnelin eteläosa menee remonttiin Suunnittelu- ja rakennustyöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy vastaa Päijänne-tunnelin huolto-, kunnossapito- ja korjaustöistä. Tunnelin pohjoisosa peruskorjattiin syksyllä Nyt tälle poikkeukselliselle operaatiolle on luvassa jatkoa, kun tunnelin eteläistä osaa ryhdytään remontoimaan muutaman vuoden sisällä. Lähivuosien mittavin peruskorjaushanke Tunnelin peruskorjauksen hankesuunnitelmassa remontti on ajoitettu toteutettavaksi vuosien aikana. Tunneli joutuu olemaan pois käytöstä 9 kuukauden ajan, ja tämä jakso on suunniteltu toteutuvan huhti-joulukuussa Pumppaamon peruskorjaus sisältää mm. kuivatuksen parantamisen, 55 metriä syvän kuilun ja pumppuhallin ruiskubetonin tiivistyksen, kuilun putkistojen ja hoitotasojen uusimisen, LVI-laitteiden kunnostamisen, sähköjärjestelmän sekä instrumentoinnin ja automaation uusimisen. Lisäksi pumppaamon huoltotunnelin avoleikkausta vahvistetaan betonisilla tukimuureilla. Urakoitsijaksi valittiin Econet Engineering Oy. Urakan kokonaishinta on euroa. Työt alkoivat syyskuun lopulla ja aikataulun mukaan ne valmistuvat maaliskuussa Varavedenottamoiden käyttöä selvitettiin Tunnelin eteläosan peruskorjaus on monivaiheinen ja vaativa työ ja sen vuoksi siitä on tehty perusteellinen hankesuunnitelma, joka sisältää mm. yhteenvedon tunnelin kunnosta, tyhjennyspumppauksesta, työnaikaisesta vedenotosta ja vesihuollon järjestelyistä sekä varsinaisista korjaustoimenpiteistä. Päijänne-tunnelin peruskorjauksen arvioidaan maksavan 15,5 miljoonaa euroa. Hankkeen urakoitsija valitaan vuoden 2007 aikana. Tunnelin tyhjentäminen edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa. Lupahakemus jätettiin Länsi-Suomen ympäristölupaviranomaiselle heinäkuussa Siinä sitoudutaan järjestämään peruskorjauksen aikainen vesihuolto niin, ettei talousveden saanti esty tai vaikeudu. Korpimäen pumppaamo kunnostettiin Vuonna 1979 valmistuneen Korpimäen pumppaamon ongelmana on ollut kalliotilojen kosteus, joka on vaurioittanut pumppaamon teräsosia, putkistoja sekä hissikuilun rakenteita. Pumppaamolle rakennettiin huoltotunneli vuoden 2004 aikana, mikä osaltaan paransi peruskorjauksen toteuttamista. Päijänne-tunnelin peruskorjauksen vuoksi Pääkaupunkiseudun Vesi Oy selvitti myös varavedenottamoiden käyttöä poikkeustilanteissa. Yhtiö selvitti mahdollisuutta johtaa vettä Vesijärvestä Päijänne-tunnelin yhden ajotunnelin kautta. Vesijärven alue kuuluu Natura-ohjelmaan sekä linnuston että kasviston perusteella. Suunnittelukeskus Oy teki luontoselvityksen sekä laati periaatesuunnitelman pitkästä vedenottoputkesta Vesijärveltä Päijänne-tunneliin. Hämeen ympäristökeskus suhtautui ajatukseen myönteisesti. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallitus päätti jatkaa suunnittelua ja ympäristölupahakemuksen valmistelua. Myös Huljalan kriisiajan vedenottamoa koekäytettiin alkukesästä Tarkoituksena oli selvittää täystehoisen pumppauksen vaikutusta alueen pohjavesipintoihin. Tutkimuksissa selvisi, että tavoitteen mukaista pohjavesimäärää saadaan kahdeksan kuukauden ajan ja vedenottoa voidaan jatkaa 11 kuukauteen asti kriisiajan tarpeisiin. Tulos täytti hyvin vedenottamolle asetetut tavoitteet. 12

13 Päijänne-tunneli menee jälleen remonttiin Kun Päijänne-tunneli vuonna 1982 valmistui, moni otaksui peruskallioon louhitun tunnelin säilyvän muuttumattomana jopa vuosisatojen ajan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Tunneli joutui huoltoremonttiin jo 15 vuotta valmistumisensa jälkeen, kun tunnelissa havaittiin sortuma vuonna Viisi vuotta myöhemmin Päijännetunnelin pohjoisosa peruskorjattiin noin 64 kilometrin matkalta. Parin vuoden kuluttua on vuorossa tunnelin eteläosan huoltoremontti. Pääkaupunkiseudun noin miljoonalle asukkaalle tuovan Päijänne-tunnelin remontti on mittava ja monella tapaa erikoinen hanke, joka asettaa aikatauluille ja työjärjestelyille haastavat reunaehdot. Kun tunneli on peruskorjauksen vuoksi pois käytöstä, keskeinen kysymys on korvaavan raakaveden saanti vedenpuhdistuslaitoksille. Helsingin Veden kaksi vedenpuhdistuslaitosta, jotka puhdistavat Helsingin lisäksi vettä myös Espoon ja Vantaan käyttöön, joutuvat katkoksen ajan turvautumaan Vantaanjoen veteen. Vantaanjoen vettä voidaan tarvittaessa kierrättää Silvolan tekoaltaan kautta tasaamaan laatuvaihteluja. Ongelmaksi saattaa muodostua veden riittävyys kuivina kesäkausina. Tällöin Vantaanjokeen voidaan juoksuttaa lisävettä mm. Hiidenveden kautta. Edellisen käyttökatkon aikana vedenpuhdistuslaitokset pystyivät puhdistamaan Vantaanjoen vedestä täysin talousveden laatuvaatimukset täyttävää juomavettä. Toisen haasteen muodostaa peruskorjaustöiden logistiikka. Tunnelissa kun työkoneet ja ajoneuvot eivät pysty toisiaan ohittamaan. Lisäksi tunneli täytyy pumpata tyhjäksi, joka myös vie aikaa. Jotta tunnelin peruskorjausjakso jäisi mahdollisimman lyhyeksi, hanke aikataulutetaan erittäin tarkasti. Töiden nopeuttamiseksi tunneliin tehtiin ennen peruskorjausta kolme uutta ajotunnelia. Myös tunnelin ilmanvaihdon suunnittelu korjaustöiden ajan vaatii huolellista suunnittelua. Peruskorjaus sisältää monta eri vaihetta. Ensiksi tunneli tyhjennetään pumppujen avulla, jonka jälkeen poistetaan tunnelin pohjalle pudonneet kivet. Seuraavaksi on vuorossa tunnelin kuntokartoitus ja tarvittavien lujituskohtien määrittely. Tunneli seinä- ja kattopinnat lujitetaan pääsääntöisesti ruiskubetonointimenetelmällä. Päijänne-tunnelin peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna Tämä noin 15,5 miljoonaa euroa maksava peruskorjaustyö kestää noin seitsemän kuukautta ja se ajoittuu kesä-syyskauden ajaksi. Tyhjennyspumppaus käynnistyy huhtikuussa ja tavoitteena on, että Päijänteen vettä tulisi hanoista jouluna

14 Tulot kerätään osakkailta osakemäärien tai otettujen vesimäärien mukaan Talous Päijänne-tunnelin ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n menot rahoitetaan osakkailta osakemäärien tai otettujen vesimäärien mukaan perittävillä maksuilla. Talous vakaalla pohjalla Yhtiön pääomamenojen investointien, lainojen lyhennysten ja nettomääräisten korkojen yhteismäärä oli kaikkia osakkaita koskevien menojen osalta 2,6 miljoonaa euroa ja kriisivesihankkeen osalta euroa. Pääomamenot rahoitettiin perimällä yleistä liittymän vuosimaksua euroa osakkeelta ja kriisivesihankkeeseen osallistuvilta lisäksi yhteensä 90 euroa osakkeelta. Kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2005 lopussa kaikkia osakkaita koskevalta osalta 2,9 miljoonaa euroa ja kriisiajan vedenhankinnan osalta euroa. Lainoja oli yhtiöllä vuoden lopussa pankeista ja vakuutuslaitoksista yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 7,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tunnelin eteläosan tuleva peruskorjaus rahoitetaan pääosin uudella lainanotolla. Käyttötaloudessa oli vedenottomäärästä riippumattomia vesimaksun perusmaksulla katettavia kuluja euroa ja tuloja euroa. Yhtiön hallituksen päätöksellä siirryttiin perusmaksun palautus / lisäperintämenettelystä seuraamaan tilannetta jälkilaskelmalla kuten liittymän vuosimaksun osalta oli jo aiemmin tehty. Perusmaksua perittiin 440 euroa osakkeelta ja ylijäämäksi tuli euroa. Vesimaksun käyttömaksulla katetaan mm. energiakorvauskuluja Kymijoen voimaloille. Se peritään otettujen vesimäärien mukaan. Vuonna 2005 näitä kuluja kertyi yhteensä euroa, mistä omat energiatuotannon myyntitulot kattoivat voimaloiden ohijuoksutusten vuoksi tavallista enemmän eli 59,6 %. Käyttötalouden kustannusrakenne Osakkailta ja muilta veden käyttäjiltä vuonna 2005 peritty vesimaksun perusmaksun keskimääräinen yksikköhinta oli 0,56 snt/m 3. Käyttömaksun yksikköhinta ilman sähkötulohyvitystä oli 0,37 snt/m 3 ja hyvityksen huomioon ottaen vain 0,13 snt/m 3. Käyttömenojen muodostumista ja suuruutta otettuun kokonaisvesimäärään nähden voidaan eritellä seuraavasti: 14

15 Kustannuserä Yksikkökustannus, snt/m Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,206 0,196 Henkilöstösivukulut 0,062 0,268 0,059 0,255 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut 0,005 0,006 Toimitilat 0,064 0,062 Irtaimisto 0,010 0,023 Matkat 0,027 0,018 PR 0,002 0,006 Toimiston liikekulut 0,039 0,038 Laitoksen käyttö 0,114 0,261 0,117 0,270 Vesivoimatalous Vesivoimakorvaukset 0,348 0,412 Voimalan kulut 0,024 0,372 0,008 0,422 Yhteensä, ei sähkötuloja 0,901 0,947 Sähkötulot -0,243-0,269 Yhteensä, ml. sähkötulot 0,658 0,678 15

16 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab Ilmalankuja 2 F puh. (09) fax (09)

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

6. Tunnelista tuoppiin: veden käyttö tehostuu ja verkosto laajenee

6. Tunnelista tuoppiin: veden käyttö tehostuu ja verkosto laajenee 6. Tunnelista tuoppiin: veden käyttö tehostuu ja verkosto laajenee Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan vedenkuluttajat saavat talousvetensä koko alueen kattavasta,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään

ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään mm., että sellaisen rakentamisen ulkopuolelle, jossa tehdään vettä läpäisemättömiä maaperän pinnoitteita johtamalla sade- ja valumavedet

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon

Lisätiedot

4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio

4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio 4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio JUKKA NISSINEN VEDEN OTTO JA KÄSITTELY Tekopohjavesi Tuusulan seudun vesilaitoksella on alusta lähtien käytetty ja kehitetty erilaisia

Lisätiedot

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Tapio S. Katko Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Layout Jukka Nissinen www.fbioy.com Yhteistä vettä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007 Gummerus 2007 Sisällys JUKKA NISSINEN

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski.

TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski. VUOSIKERTOMUS 26 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTA-AJATUS 2 TAPAMME TOIMIA 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 4 TILINPÄÄTÖS 8 TOIMINTA 15 Tuotteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE Muistio 17.1.2010 DI Ari Nieminen Valkeakoski VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE 1. Taustaa Tähän muistioon on kerätty TAVASE-tekopohjavesilaitoshankkeeseen liittyviä tietoja ja tarkasteltu

Lisätiedot

PITKÄ VEDENHAKU. Turun Seudun Veden Jyrki Valtonen ja sadan kilometrin putkiston pää. 6 /2010 HSL:n Suvi Rihtniemi haluaa lisää raideliikennettä

PITKÄ VEDENHAKU. Turun Seudun Veden Jyrki Valtonen ja sadan kilometrin putkiston pää. 6 /2010 HSL:n Suvi Rihtniemi haluaa lisää raideliikennettä ALANSA YKKÖNEN 6 /2010 HSL:n Suvi Rihtniemi haluaa lisää raideliikennettä Helsingin seudulle. sivu 18 sivulla 36 Bostonin keskustatunneli on USA:n suurin infrahanke sivu 22 Orimattila rakentaa uuden kaupungin

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Espoon sähkö Vuosikertomus 2002 Vuosikertomus 2002 Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakaspalvelu 6 Liiketoimintavuosi 2002 Espoon Sähkö 8 Sähköliiketoiminta 10

Lisätiedot

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös VUOSIKERTOMUS 2013 1 VUOSIKERTOMUS 2013 Uusiutuvaa ja turvallista sähköä meille ja tuleville sukupolville 2 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö

Lisätiedot

Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu. Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle

Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu. Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle 1 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 2012 Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu s. 4 Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle s. 8 Vesi on yhtä tärkeää kuin uraani

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös 2011 Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Missio, arvot, visio ja strategia 3 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö 9 Investoinnit 12 Ympäristö 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015 Tilinpäätös 2014 HSY:n hallitus 20.3.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23455.10. Turku, 31.08.2010

RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23455.10. Turku, 31.08.2010 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23455.10 Turku, 31.08.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot