Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista"

Transkriptio

1 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan koulun uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tunnustuksettomana katsomusaineena elämänkatsomustieto toteuttaa eettistä ja katsomuksellista opetusta ja kasvattaa sitoutumatta mihinkään tiettyyn katsomusperinteeseen tai arvojärjestelmään. Opetuksessa lähdetään oppilaille läheisistä elämänkysymyksistä, joita käsitellään kutakin ikäkautta ja kehitystasoa vastaavalla tavalla. Siinä tarkastellaan ihmisten keskinäisiä suhteita ja ihmiselle yhteisiä arvoja kuten rakkaus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja elämänkunnioittaminen. Opetus lähtee oppilaan omasta arkitodellisuudesta ja siinä pyritään tarjoamaan eettisesti korkeatasoisia samaistumiskohteita. Elämänkatsomustiedon tavoitteena on tukea oppilaan kasvua itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisön jäseneksi. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Opetusta ohjaa näkemys siitä, että oppilas ohjaa itse omaa elämäänsä ja rakentaa omaa maailmankatsomustaan. Elämänkatsomusta ei voi tuottaa yksilön ulkopuolelta, vaan kehitys pohjautuu ihmisen omaan pohdintaan, ymmärrykseen ja oivallukseen. Elämänkatsomustiedon opetus pyrkii opettamaan oppilasta kriittisyyteen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen sekä suvaitsevaisuuteen. Opetuksessa korostuu myös mielipiteen ilmaisu ja niiden perustelu. Elämänkatsomustieto oppiaineena toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Se kattaa kokonaan aihekokonaisuudet; Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja Kansainvälisyys sekä Vastuu ympäristöstä, Hyvinvoinnista ja Kestävästä tulevaisuudesta. Muista aihekokonaisuuksista se kattaa seuraavat osat: Viestintä ja mediataito; Mediaviestien muoto ja sisältö. Median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä verkkoetiikka, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys; Perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta. Erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa. Osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi, Turvallisuus ja liikenne; onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä. Koulun terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja. Väkivallan ulottuvuudet lähiympäristössä ja yhteiskunnassa. Liikenne ja teknologia; Luonnontieteellisen tiedon, muiden tieteenalojen ja teknologian vuorovaikutus. Teknologiaan ja tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasaarvokysymykset. Tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 1

2 Tavoitteet Keskeiset sisällöt 1-2. luokka Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä - etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään - kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa - tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta - tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - oppilaan terveen itsetunnon kehittäminen - ystävyyden ja toveruuden tunnusmerkit - ihmisen vastuu itsestä ja toisista - rakkaus, suru, ilo ja pelot ihmisen elämässä - miten erotan oikean ja väärän - millainen on hyvä ihminen Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti - erilaisia elämäntapoja ja asuinympäristöjä saduissa ja kertomuksissa - kansainvälisyys - kansojen yhteistoiminta - ihmisten kanssakäyminen rauhan näkökulmasta - ihmisen suhde luonnon kiertokulkuun - ihmisen elämänkaari syntymästä kuolemaan - ihmisen vastuu valinnoistaan - minä, eläimet sekä kasvit - opettajan elävä kerronta - opetuskeskustelu, - pedagoginen draama - tutustumisretket ja vierailut - leikit ja pelit - ryhmätyöt - yhteistoiminnallinen oppiminen - pysäkkityöskentely - projektit (esim. jouluseimi) 2

3 Tavoitteet 3. luokka 4. Luokka 5. luokka Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä - etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään - kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa - tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta - tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin Keskeiset sisällöt Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - kuka on ystäväni - mitä kuluu ystävyyteen - erilaisia ystävyyssuhteita - oikea/väärä teko - oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässäni Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti - ihmisiä erottavia ja yhdistäviä seikkoja - miten suhtaudun erilaisuuteen - lasten elämää eri maissa - mitä teemme yhdessä - mikä on sääntö - sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja totuus - oikeus ja laki - oikeus ja velvollisuus - mitä maailma merkitsee minulle ja mitä siihen kuuluu - mikä on minulle tärkeää maailmassa - mitä on aika ja mitä se merkitsee minulle - mihin voin vaikuttaa/mihin en voi vaikuttaa? Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - mikä on ystävyyden merkitys elämässäni? - ystävyys ja rakkaus - oikeudenmukaisuuden toteutuminen maailmassa - mitä on reiluus? - rikkaus ja köyhyys maailmassa Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti - mitä on suvaitsevaisuus - vammaiset - erilaisia elämäntapoja eri maissa - elämäntapojen kohtaaminen/ monikulttuurisuus - suvaitsevaisuus - erilaiset säännöt ja niiden tarkoitus - kultainen sääntö - lasten oikeudet ja niiden toteutuminen Suomessa ja muualla - lapset ja aikuiset - mitä on todellisuus? - mitä on mieli? - mikä maailmaa uhkaa - voinko vaikuttaa elinympäristöni tulevaisuuteen Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - keskustelu: mielipide ja sen perustelu, olla samaa/eri mieltä, milloin voi muuttaa mieltänsä, toisen mielipiteen kunnioittaminen - eri tavoin ajattelevat ihmiset - suvaitsevaisuus, rasismi ja sorto - mitä on filosofia - mikä ohjaa elämääni? - vastuu ja vapaus elämässäni - onnellisuus elämän päämääränä Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti - maailman kulttuuriperintö - uskomus/luulo /tieto/ymmärrys - identiteetti ja sen muuttuminen - väkivallan syyt, muodot ja seuraukset - sota ja terrorismi tämän päivän maailmassa? - miten voin edistää rauhaa? - moraaliarvostelma - teon moraalinen oikeutus (teon tarkoitus, seuraus jne.) - oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja - kestävän kehityksen periaate Esimerkkejä mahdollisista työtavoista - opettajan elävä kerronta ja opetuskeskustelu - pedagoginen draama - tutustumisretket ja vierailut - leikit ja pelit - ryhmätyöt - yhteistoiminnallinen oppiminen - pysäkkityöskentely - ongelmalähtöinen opetus 3

4 Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta - ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita - kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten toimintalähtökohtien olemassaolon - ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja. Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti - tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä - osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö) - rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella - pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään - osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta. - tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita - ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen - ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin. - tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä - ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle - osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita. 4

5 Vuosiluokat 6-9 Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä tuetaan oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Keskeisistä sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, jotka voidaan vuosiluokilla 7-9 suorittaa kursseina. Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen mukaan. Tavoitteet 6-9. luokat Yleisenä tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä - etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan - kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa - omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta - laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme 6. luokka 7. luokka Tavoitteet : - tutkii ja jäsentää käsitystään maailmasta - tutustuu lähiympäristön katsomuksiin ja kulttuureihin oppien arvostamaan ja suvaitsemaan niitä - ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron - oppii käyttämään etiikan käsitteitä - sisäistää tasa-arvon periaatteita ja tutustuu demokratiaan sekä oppii tuntemaan kansalaisyhteiskunnan pääpiirteet - tutkii ja jäsentää suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön - oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä - ymmärtää kestävän kehityksenperiaatteita : - tutkii ja jäsentää käsitystään maailmasta - tuntee keskeiset piirteet suurten maailmanuskontojen syntytaustasta ja opillisista näkemyksistä - tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja elämäntapoihin/- katsomuksiin oppien arvostamaan ja suvaitsemaan niitä - oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisia - kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi, joka osaa käyttää monipuolisesti hyväkseen tietoverkkoja - osaa hankkia tietoa itsenäisesti - oppii tarkastelemaan etsimäänsä tietoa kriittisesti 5

6 Sisällöt Katsomuksen maailma: -maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus -erilaisia maailmankatsomuksia (tieteellinen, teistinen, ateistinen, agnostinen, skeptinen) - miten voin tutkia maailmaa - mitä tiedemies/-nainen ja taitelija tekee - vapaus, uskonnonvapaus, vakaumus Kulttuuri: - kulttuurin käsite -suomalainen kulttuuri - kalevalainen uskonto, saamelaiset ja shamanismi, suomalainen kristinusko (tulo Suomeen, vanhaluterilainen perinne, pietismi ja herätysliikkeet ) - suomalainen uskonnoton ajattelu Katsomusten maailma: -maailmankuva, maailmankatsomus, elämänkatsomus: - maailmankuvan muodostuminen - katsomusten historiaa - oma maailmankatsomus - oma elämänkatsomus - uskonnoton ajattelu ja tapakulttuuri - myytit, riitit - uskonnon määritelmä - uskontojen levinneisyys - maailmanuskonnot - erilaiset aikakäsitykset - luotettava tieto Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta - tasa-arvo ja demokratia - kansalaisyhteiskunta ja osallisuus Etiikka ja hyvä elämä - arvon ja normin käsitteet, ihanteet, hyveet - mitä arvoja/ihanteita/hyveitä haluan toteuttaa elämässäni? Tulevaisuus - minä ja kestävä kehitys - maailmanperintö ja ympäristö 6

7 8. luokka 9. luokka Tavoitteet : - laajentaa kulttuurista yleissivistystään - tutustuu oman kulttuurinsa erityispiirteisiin - tutustuu omassa kulttuurissa tärkeinä pidettyihin arvoihin ja niiden taustoihin - tutustuu erilaisten kulttuurien ominaispiirteisiin, niiden taustoihin, arvoihin ja elämäntapaan - omaksuu ja sisäistää suvaitsevaisuuden periaatteita - kasvaa suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen - tutkii ja jäsentää suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, luontoon ja ympäristöön : - tutustuu etiikan pääsuuntauksiin ja peruskysymyksiin - harjaantuu näkemään erilaisia eettisiä ulottuvuuksia omassa elämässä ja ympäristössä - ymmärtää erilaisia eettisiä näkökulmia - kykenee ja haluaa keskustella eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa - ymmärtää omaa moraalista kasvuaan - osaa eläytyä tilanteisiin eettisesti kykenemällä asettautumaan toisen ihmisen asemaan - kykenee pohtimaan tekojen syitä ja seurauksia - osaa tutkia ja ratkaista eettisiä ongelmia ja ristiriitoja yhdessä toisten kanssa - oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta - perehtyy ihmisoikeusetiikkaan Sisällöt Kulttuuri: - suomalainen kulttuuriperinne eilen ja tänään - kulttuuri ja yhteisö - kulttuurien tutkimus -maailmankatsomuksen osatekijät -länsimaisen ajattelun ja sivistyksen juuret -eurooppalainen sivistys kautta aikojen - kulttuurierot - monikulttuurisuus - vähemmistöt - suvaitsevaisuus - oma kasvu suvaitsevaisuuteen - kulttuuri ja luonto - käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta Etiikka ja hyvä elämä: - etiikan keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset - etiikan peruskysymyksiä - vapaus ja vastuu - nuoren moraalinen kasvu - moraalisia ongelmia - hyvä elämä - elämän ja kuoleman kysymyksiä (abortti, itsemurha, eutanasia) - monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä - tieteen ongelmia, esimerkiksi geeniteknologia ja sikiödiagnostiikka - ihmisoikeusetiikka - ihmis- ja kansalaisoikeuksien rikkomuksia 7

8 9. luokka Tavoitteet : - tiedostaa tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet - ottaa huomioon ympäristön hyvinvoinnin - harjaantuu kantamaan vastuuta muista ihmisistä ja luonnosta - omaksua maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden periaatteita - sisäistää kestävän kehityksen periaatteita - kasvaa tasapainoiseksi kansalaiseksi - kehittyy kriittiseksi kansalaiseksi - tutustuu demokratian edellytyksiin, etuihin ja ongelmiin - ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon vaikutuksia Sisällöt Tulevaisuus: - minun tulevaisuuteni - tulevaisuuden tutkiminen, tulevaisuuskuvia - luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus - maailmanperintö - toimiminen tulevaisuuden hyväksi - luonnon tulevaisuus - kestävä kehitys Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta: - yhteiskuntateorian perusteet - toimiminen kansalaisena - oikeudet ja velvollisuudet - demokratia - politiikka - kansalaisaktivismi ja tottelemattomuus - kysymys terrorismista Työtavat Opetus perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen. Työtapojen valinnassa ja opetuksen järjestämisessä on keskeistä luoda puitteet, joissa oppilailla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan, arvostuksiaan, omia elämänkokemuksiaan ja muita heille tärkeitä asioita. On tärkeää, että oppilaat pystyisivät samastumaan niihin aiheisiin ja kysymyksiin, joita tunnilla käsitellään. Opiskelu on luonteeltaan pohdiskelevaa, ongelmakeskeistä ja keskustelevaa. Työtavoiksi sopivat hyvin erilaiset opetuskeskustelut, väittelyt, draamat, projektiluontoinen työskentely, omien kokemusten käsittely ja arviointi sekä erilaiset ryhmätyöt ja opintokäynnit. 8

9 Arviointi Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Arviointi perustuu sekä itsearviointiin että opettajan suorittamaan arviointiin. ja opettaja arvioivat oppilaan asennetta, tuntityöskentelyä, suullisia esityksiä sekä kirjallisia töitä. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kyky perustella väitteensä ja kyky pohdintaan. Pohdinnan perustana ovat kriittisyys, johdonmukaisuus sekä kyky ottaa huomioon muita ja arvostaa muita. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu - osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä - tunnistaa periaatteita kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat - kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen ratkaisun - Tiedon hankinnassa ja soveltamisessa oppilas kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä. - pyrkii eettiseen pohdintaan Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti - pohtii ja pyrkii perustelemaan oman elämän katsomusta - tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä - tunnistaa erilaisia maailmankatsomuksia ja tietää maailmankuvan syntymiseen vaikuttavia tekijöitä - kykenee suhteuttamaan erilaisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin - ymmärtää maallisen ja uskonnollisen katsomuksen eron - Tiedonhankinnassa ja soveltamisessa oppilas osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista katsomuksista - ymmärtää suvaitsevaisen suhtautumisen merkityksen erilaisissa ihmissuhteissa - pyrkii suhtautumaan suvaitsevaisesti sekä toisiin että erilaisiin ihmisiin - tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron - hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön - pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden - tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä - tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta - Tiedonhankinnassa ja soveltamisessa oppilas tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia sekä osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita - ymmärtää ja tietää kestävän kehityksen periaatteita - tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia - tiedonhankinnassa ja soveltamisessa oppilas osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön sekä ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia 9