Johdatus seminaarin ryhmätöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus seminaarin ryhmätöihin"

Transkriptio

1 seminaari, Haikko Johdatus seminaarin ryhmätöihin Suomalaisen elinkeinoelämän klusterikohtaiset osaamishaasteet: Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus

2 Ohjelma Eritellään suomalaisen elinkeinoelämän koulutus- ja osaamistarpeet klusterikohtaisesti listataan (uusia) tai vielä kirjaamattomia haasteita. Muodostetaan 6 ryhmää: ICT, Metsä, Bio-Kemia, SKIP, Rakennus-kiinteistö-infra, Hyvinvointi Näkökulma: Mitä osaamista tuotteiden ja palveluiden menestyksellinen kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii klusterillani?

3 Ohjelma Listaa työstettäessä pidetään mielessä: 1. Asetettu Visio sekä sen ilmeiset toteutumisen esteet (ks. ryhmätyön tukipaperi). 2. Mitä osaamista toisen tukipaperin muutoshaasteet edellyttävät? 3. Mitä on jo listattu elinkeinoelämän osaamishaasteiden tukipaperiin (nykyinen käsityksemme). Päivä 1. (Uusien) osaamishaasteiden listaaminen omalle klusterille Päivä 2. Tehdään esitettyjen osaamishaasteiden karkea erottelu: näkijä, soveltaja, toteuttaja

4 TULEVAISUUSLUOTAIN VISIO 2015 Suomalaisen elinkeinoelämän organisaatio- ja liiketoimintamallina on: Innovatiivinen osaava ja oppiva verkosto, joka ennakoi vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa niihin perinteisillä ja uusilla prosesseilla eettisiä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja sekä lisäarvoa globaalissa toimintaympäristössä.

5 TULEVAISUUSLUOTAIN VISIO 2015 Suomalainen kansainvälisesti toimiva yritys on : Globaali suunnannäyttäjä! Osaamisperustainen, luottamusta herättävä, rohkea, omalla alueellaan maailman paras vastuullinen kasvuyritys tai sen strateginen kumppani. Monipuolisia osaajia houkutteleva ja heidän kehittymistään tukeva verkoston rakentaja. Rohkea aloitteentekijä keskellä globaalia verkostoa Asiakaskeskeinen tuotekehitys Oppimisprosessien tuntemus ja hyödyntäminen

6 TULEVAISUUSLUOTAIN VISIO 2015 Työntekijä on: Itseään ja toista arvostava, omaan osaamiseen ja sen kehittämiseen sitoutunut muutoksen tekijä. Työntekijä myy aikaa ja osaamista Sitoudutaan vahvasti itsensä ammatilliseen kehittämiseen ja elämänlaajuiseen oppimiseen Samalla halu ja uskallus olla oma itsensä Arvot ohjaavat hakeutumista työpaikkoihin

7 TULEVAISUUSLUOTAIN VISIO 2015 Työelämä muuttuu kohti: Monimuotoista työmarkkinaa, jossa yritysten kärkijoukko kehittää perinteisten organisaatioiden joukossa jatkuvasti uusia, entistä kilpailukykyisempiä organisaatioita ja tehtäviä. Työnhakijalla on mahdollisuus valita sekä paikallisista että maailman mahdollisuuksista kuhunkin elämänkaarensa vaiheeseen itselleen sopivin vaihtoehto. joustavat, monimuotoiset ja nopeisiin muutoksiin sopeutuvat työmarkkinat elinikäinen oppiminen työuran elinkaariajattelu

8 TULEVAISUUSLUOTAIN VISION 2015 HAASTEITA: Jakautuvatko työntekijät kahteen ryhmään: ydinosaajat ja toisen kehän osaajat? Ilman ydinosaajia organisaatio menettäisi tietotaitonsa, verkostonsa ja historiansa, toisen kehän osaajia on mahdollista vaihtaa suhdanteiden mukaan. Työmarkkinatkin polarisoituvat? Itsensä määrittely ei tapahdu työn kautta Onko yhä enemmän on myös sellaisia, varsinkin nuoria, jotka jättäytyvät mm. ideologisista syistä tahallaan kvartaalitalouden ulkopuolelle? Ihmisen perustarpeet muuttuvat hitaasti, nuorena epävarmuus on ok, turvallisuuden tarve laukeaa viimeistään perheellistyessä ja asuntolainaa hankittaessa

9 TULEVAISUUSLUOTAIN VISION 2015 HAASTEITA: Tarvitsemme myös tuotannollisia työpaikkoja miten olemme kilpailukykyisiä niissä? Ihmiskeskeisyys keskeiseksi osaksi tulevaisuuden liiketoimintaa? Voisiko tämä olla erottava tekijä esim Kiinaan ja Intiaan, joissa teknologia on vielä uutta? Suomalaisilla on heikko itsetunto mennään kv markkinoille vähän nöyristellen. Nöyristely ei ole myyvää!

10 TULEVAISUUSLUOTAIN VISION 2015 HAASTEITA: Onko Suomi avoin? Miten saamme avainhenkilöitä Suomeen? Miten saamme resursseja ja kykyä hyödyntää ulkomaalaisia opiskelijoita ja työntekijöitä? Miten suhtaudumme lukukausimaksuihin? Suomalaisiin on vaikea tutustua. Toisaalta suomalainen on todellinen ystävä, kun häneen tutustuu. Lapsemme elävät jo huomattavasti kansainvälisemmässä ympäristössä kuin vanhemmat sukupolvet. Haasteita opettajankoulutukselle! Kehitys vaatii myös konflikteja, emme saisi pelätä niitä? Pääsisikö Suomi helpommalla kuin esim Belgia, koska meillä uskonto ei nouse niin kiistanalaiseksi tekijäksi?

11 VISION 2015 HAASTEITA: TULEVAISUUSLUOTAIN Nuoria osaavia ihmisiä ei pysäytä mikään. Pitäisi hyödyntää tietoa nuorten asenteista ja arvoista. Mitä meillä olla tarjolla suomalaisille osaaville nuorille, jotta edes he pysyisivät täällä? Ristiriitojen ilmaantuessa pitää olla turvaverkkoja, vaihtoehtoja. Maan oma väestö ei saa polarisoitua. Suomessa on verojen myötä toimivat hyvinvointipalvelut, mikä on verojen oikea taso? Verojakin pahempi on ilmastomme. Vai voimmeko ryhtyä myymään Suomea Jyväskylästä eteenpäin hyvänä ilmastona? Ympäristön puhtaus ja hiljaisuus menestystekijäksi? Suomella ei ole yksinoikeutta kauniiseen luontoon! Ympäristön kyky rohkaista luovuutta on tärkeä asia. Miten suomalainen yhteiskunta ja sen osana elinkeinoelämä voi kehittää tätä kilpailutekijää?

12 TULEVAISUUSLUOTAIN VISION 2015 HAASTEITA: Erilaisuuden sietäminen (arvot, urapolut, kansallisuus) Erilaisuuden johtaminen Pitäisi arvostaa omistamista. Menestymisen pitäisi olla sallittua. Kilpailu osaajista kiristää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kilpailua työvoimasta Miten nostamme inhimillisen ikääntymisen vahvuudeksi?

13 DELFOI III: Organisaatio ja liiketoimintamallien muutos vuoteen 2015 Hankkeen kolmas Delfoi-kysely järjestettiin Hankkeen asiantuntijaverkoston jäsenistä kyselyyn vastasi 53. Kysely sisälsi itse internetkyselylomakkeen että erillisen liiteosuuden, joka sisälsi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kokoaman koosteen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyssä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan 37 suljetun kysymyksen kautta useita teemaan liittyviä aiheita, että liiteosuudessa esitettyjen kehityskulkujen toteutumisen mahdollisia merkityksiä. Kysely sisälsi myös kolme avointa kysymystä, joiden tarkoituksena oli selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä syvällisemmin.

14 Menetelmä Kyselyssä saadut määrälliset vastaukset analysoitiin ja klusteroitiin Disaggregative Policy Delphyn periaatteiden mukaisesti SPSS tilasto-ohjelmalla. Menetelmä tuotti viisi toisistaan selkeästi poikkeavaa vastausprofiilia eli runkoa muodostettaville tulevaisuuskuville. Vastaajaryhmien muodostamiin runkoihin yhdistettiin avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset, joiden pohjalta tulevaisuuden kuvat kirjoitettiin auki. Näin saadut viisi näkemyksiltään toisistaan poikkeavaa ryhmää ovat: 1. Avant-garde itse se muutos on tehtävä; 2. Tulevaisuudesta huolestuneet; 3. Talousrationalistit; 4. Turhautuneet hyvinvointivaltion kannattajat; sekä 5. Todelliset konservatiivit.

15 Vastaajien ikä IKÄ alle yli 60

16 Vastaajien sukupuoli Sukupuoli Miehet Naiset

17 Vastaajien työnantaja Suuri kv-yritys Kotimarkkinoiden yritys Järjestö Kolmas sektori Julkinen Tutkimus/opetus 0 Työantaja

18 Vastaajien edustama toimiala ICT Hyvinvointi Metsä SKIP Rakennus ym. Kemia ja Bio Muu 0 Toimialat

19 Vastaajien työtehtävä Ylin johto Keskijohto Alempi johto Erityisasiantuntija Asiantuntija/Tutkija Toimihenkilö Muu 0 Työtehtävä

20 Miltä toimialoilta kunkin tulevaisuuden kuvan kannattajat tulevat Toimialat klustereitten mukaan toimiala ICT Hy v inv ointi Metsä SKIP Rakennus Kemia ja bio Muu Pies show counts

21 Tulevaisuuskuviven väliset erot Series1 Series2 Series3 Series4 Series

22 Ryhmä 1: Avant-garde -itse se muutos on tehtävä Toivottu kehitys vaatii aktiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä, joita ilman taantumaa tai jopa romahdusta ei voida väistää Kiina- ilmiö mahdollisuus, ei uhka Yhteiskunnan polarisoitumista tulisi mahdollisuuksien mukaan ehkäistä

23 Ryhmä 2: Tulevaisuudesta huolestuneet Kehityksen nopeutta tulisi hidastaa ja sen vaikutuksia pyrkiä pehmentämään Ulkomaisten asiantuntijoiden merkitys muodostuu keskeiseksi Yksilön oikeudet säilytettävä ehdottomasti nykyisenkaltaisina Hyväksyttävä tietty relativismi globaaleilla markkinoilla toimittaessa

24 Ryhmä 3: Talousrationalistit Hyvän tarkoituksen nimissä voidaan joustaa eettisistä kysymyksistä ja yksilön oikeuksista Kehityksen suunta oikea, mutta suunnan säilyttämiseksi mahdolliset epävarmuustekijät on saatettava tarkkaan kontrolliin Selkeät yhteiset pelisäännöt talouteen Kansallisvaltion merkitys ja vaikutusmahdollisuudet väheneviä

25 Ryhmä 4: Turhautuneet hyvinvointivaltion kannattajat Toivotaan dynaamista kehitystä, muttei hinnalla millä hyvänsä Kehityskulku kohti hyvin liberaalia markkinataloutta koetaan vakavana uhkana Yritysmaailma saatava eettisen sääntelyn piiriin Osaava ja sitoutunut henkilöstö, ei erillisiä ulkopuolisia asiantuntijoita Organisaatiomallien muutos epälineaarisiksi toivottavaa ja tapahtuu nopeasti

26 Ryhmä 5. Todelliset konservatiivit Kirjoitetut säännöt oikeudenmukaisuuden takeena Epävarmuus ja ennakoimattomuuden lisääntyminen ongelmallisia, ratkaisumallina tarkempi sisäinen suunnittelu ja muut sidosryhmien selustan varmistavat mekanismit Uudenlaiset, ketterämmät organisaatiomallit voivat vallata kentän vain ääritilanteessa, kuten maailmanlaajuisen taantuman aikana Työpaikkojen keksittävä uusia menetelmiä tietosuojaongelmien ja turvallisuusriskien minimoimiseksi

27 Lopputulos: Äänestyksen voittanut skenaario Vastausvaihtoehto Valintojen lukumäärä Prosenttiosuus

28 Ryhmätyöskentely Muodostetaan 3 ryhmää: - 1. Visio: suomalainen kv-yritys vuonna Visio: työntekijä vuonna Prosessikuvaus: Suomalaisen työelämän muutoksen askeleet

29 Visioprosessi Ryhmätyöskentelyn runkona on toivottavimmaksi äänestetty tulevaisuuden kuva Kuvaa täydennetään päivän esitysten annilla sekä ideoilla joita löydetään mm. muista 4 kuvasta. Tavoitteena koota elementtejä, joiden pohjalta voidaan rakentaa kokonaisvisio: Suomalaisen elinkeinoelämän organisaatio- ja liiketoimintamallit vuonna 2015

TT:n tulevaisuusluotain

TT:n tulevaisuusluotain TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISINTENSIIVINEN SUOMI 2012 - menestysklustereita, osaamista ja koulutusinnovaatioita Väliraportti 2 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Joulukuu 2002

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti

SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti Samuli Skurnik Piia Karhu Tomi Laamanen Tammikuu 2008 Raportit kalvot päähavainnot 3-35 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta

Lisätiedot

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Timo Sneck Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Suomen Kuntaliitto 2003 TEKIJÄ Timo Sneck TAITTO Pirkko Laakso Ladontakeskus PS Laakso Oy 1. painos ISBN 951-755-814-7 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Oivallus - Esiselvitys

Oivallus - Esiselvitys Oivallus - Esiselvitys 19.12.2008 Elinkeinoelämän keskusliitto Oivallus-hankkeen esiselvitys 52A11037 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN

ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN Alueelliset tutkimuspalvelut Leena Suopajärvi Tammikuu 2006 Open Health hanke ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN LAPIN TERVEYS JA HYVINVOINTIMATKAILUN AVULLA SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA www.britishcouncil.org SISÄLLYS 1. ALUKSI 3 2. JOHDANTO 4 3. MITEN LUODAAN YHDENVERTAISUUSSTRATEGIA 6 3.1. Kieli ja käsitteet 6 3.2. Miksi panostaa organisaation

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot