Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta"

Transkriptio

1 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

2 2 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

3 Kuvissa kairareiän tulppa- ja mittauslaitteisto, kuparikapselin pohjan kuumamuokkauksen mallinnusta ja kallion termisten ominaisuuksien mittausta TERO-laitteella. Ydinjätehuollon toimintakertomus, YJH ohjelma ja rakentamislupahakemus löyty-yvät Posivan internet-sivustolta. Myös uusi YJH ohjelma löytyy Posivan internet-sivuilta. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta Tutkimustunneli ONKALOn suunnittelutyöt ja -tehtävät liitettiin osaksi loppusijoituslaitoksen suunnittelua vuoden 2015 aikana. ONKALOn laajuuteen kuuluvien louhimatta olevien tilojen toteutussuunnitelmat valmistuivat keväällä ONKALOssa tehdyt rakennustyöt liittyivät lähinnä aiempien rakenteiden ja tilojen täydennysrakentamiseen sekä kunnossapitoon. Olkiluodon tutkimusalueella tulpattiin vuoden aikana useita avoimena olevia tutkimusreikiä monitulppalaitteistolla. Pohjaveden seurantaverkkoa laajennettiin kahdella uudella paikalla. Kairareikien tutkimuksia jatkettiin ja kerättiin aineistoa sekä monitorointia että paikankuvauksen tulevaa päivitystä varten. ONKALOon kairattiin tutkimusta tai menetelmätestausta varten reikiä lähinnä yhteen tutkimustilaan sekä demonstraatio- ja teknisten tilojen alueelle. ONKALOssa tehdyt tutkimukset kohdistuivat mm. kallion fysikaalisiin, mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin, pohjaveden virtauksiin eri mittakaavoissa, sulfaatin pelkistymiseen sekä kallion kulkeutumisominaisuuksiin. Demonstraatiotiloissa jatkettiin rakentamiseen ja kallion soveltuvuusluokitteluun liittyviä tutkimuksia. Loppusijoituspaikan karakterisoinnin ja mallinnuksen tavoitteena olevan Olkiluodon paikankuvauksen viidennen version julkaisuun tähtäävää monitieteellistä paikankuvaustyötä jatkettiin vuoden aikana. Kapselin suunnittelussa käynnistettiin vuonna 2015 SKB:n kanssa yhteistyössä projekti, jossa täydennetään kapselin lujuusanalyysejä uusilla rakenneanalyyseillä tarkoituksena mm. selvittää sisäosan vikojen vaikutusta kapselin lujuuteen. Myös kuparikapselin valmistuksen kehitiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) ydinjätehuollon toimenpiteistä vuonna Voimalaitosjätteiden loppusijoitus on ollut toiminnassa Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenilla 1990-luvulta lähtien. Ydinjätehuoltovelvollisten toimenpiteet painottuvat käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseen Olkiluodossa ja niiden yhteisesti omistaman Posiva Oy:n (Posiva) toimintaan. Syksyllä 2012 valmistuneessa YJH-2012-ohjelmassa kuvattiin ydinjätteiden loppusijoituksen sekä voimalaitosten käytöstäpoiston tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyön sen hetkistä tilaa ja tarkempia suunnitelmia vuosille Vuonna 2015 loppusijoituksen valmistelu eteni pääosin YJH-2012-ohjelman mukaisesti. Syyskuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) toimitettiin uusi YJH-2015-ohjelma, joka kuvaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen nykytilan, suunnitelmat vuosille ja alustavat suunnitelmat vuosille Posiva jätti rakentamislupahakemuksen TEM:lle vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2015 helmikuussa Säteilyturvakeskus (STUK) antoi Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta myönteisen lausunnon. Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Tavoitteena on aloittaa käytetyn polttoaineen loppusijoitus 2020-luvun alkupuolella. Seuraavassa tekstissä on kuvattu lyhyesti vuoden 2015 tapahtumia TVO:n ja Fortumin ydinjätehuoltoon liittyen. OlkiluOdOn ja loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto i yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 3

4 Kuvissa planktonnäytteenottoa, puskurilohkojen asennuslaitteen prototyyppi ja täytön asennuslaite testeissä. tystä ja FSW-hitsauskehitystä jatkettiin yhteistyönä SKB:n kanssa. Kuparikapselin valmistuksessa kehitystyön painopiste oli kupariputken pohjan muokkauksen optimointi niin, että kuparin mikrorakennetta saadaan optimoitua. Uudella kehitetyllä tekniikalla pohjan raekoko pieneni merkittävästi, mikä on edullista sen kestävyydelle. Valurautaisen BWRsisäosan valmistuksen kehitystyötä jatkettiin valamalla kaksi sisäosaa. Edellisvuonna valetulle BWR-sisäosalle tehtiin kattava tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää materiaaliominaisuuksien vaihtelua ja vaihtelun merkitystä. Puskurin rakennesuunnitelman kehitystyötä jatkettiin vuoden aikana. Teknisessä suunnittelutyössä tarkasteltiin kapselin suunnitteluperusteiden mahdollisten muutosten vaikutusta puskurin mitoitukseen, puskurin lämmönjohtavuuksia sekä puskurin yläosan viisteen suunnitteluperusteita ja toteutusta. Puskurin paisuntapaineiden kehittymistä tutkittiin edelleen ja keskeisimpänä tuloksena saatiin kuvattua aiempaa useammissa olosuhteissa puskurin eri osien vesipitoisuuksia ja paisuntapaineita. Tutkimuksia ja kokeita tehtiin myös mm. laimean veden aiheuttamasta puskurimateriaalin eroosiosta, sementeistä liuenneiden aineiden rapautumisesta, kulkeutumisesta kallion rakoverkostossa ja vuorovaikutuksesta muun loppusijoitusjärjestelmän kanssa sekä puskurin mekaanisesta käyttäytymisestä kalliosiirrostapauksessa. Täytön pääkomponenttien materiaalienvalintaa varten valittiin neljä sopivinta erilaista materiaalia ja laadittiin suunnitelmat lopullisen materiaalin valitsemiseksi. Vuoden aikana testattiin vuotovesien ohjaamista tasaisesti laajemmalle alueelle geotekstiilien avulla, pellettitäytön hienoaineksen vaikutusta veden varastointikykyyn sekä väliaikaisen vedenpoistoputken sijoittamista pellettitäyttöön. Täytön komponenttikohtaisia asennuskokeita jatkettiin tekemällä lattiantasauskerroksen asennuskokeita ONKALOssa. Projekti loppusijoitustunnelin päätytulpan toteuttamiseksi komponenttikohtaisena testinä (POPLU) jatkui. Päätytulppatestissä toteutettiin mm. tulpan rakennustekniset työt, tulpan testaamiseen käytettävän paineistuslaitteiston asennus sekä tulpan käyttäytymistä paineistuksessa seuraavan instrumentaation asennus. Olkiluodon monitorointiohjelmaan kuuluvan kalliomekaanisen, hydrologisen, hydrogeokemiallisen, pintaympäristön ja vieraiden aineiden monitoroinnin osalta työ jatkui edellisten vuosien tapaan pääosin suunnitelmien mukaisesti. Teknisten vapautumisesteiden monitorointiohjelman suunnittelu on yhä kesken. Vuoden 2015 aikana valmistui alustava selvitys eri parametreille sopivista monitorointimenetelmistä ja -laitteista. Loppusijoitustunnelin tulppatestin POPLUn yhteydessä testattiin langattoman mittaussysteemin signaalin läpäisevyyttä. Vuoden 2015 aikana laadittiin turvallisuusperustelun TURVA-2020 rakenteen ja sisällön suunnitelma käyttölupahakemusta varten. Turvallisuusperusteluun liittyen mm. jatkettiin tulevaisuuden ilmaston kehityskulun määrittelyä Grönlannissa ja Saimaalla tehtävillä tutkimuksilla sekä biosfäärityöhön liittyviä referenssialueen tutkimuksia, jotka sisälsivät suo-, joki-, eläin- ja kasvitutkimukset sekä maataloustuotteiden tutkimukset Satakunnan ja Varsinais- Suomen alueelta. Vuonna 2015 käynnistyi myös työ turvallisuusperustelun TURVA-2020 skenaarioiden metodologian kehittämiseksi. Posiva jatkoi yhdessä SKB:n kanssa vaakasijoitusratkaisun kehitystyötä. Bentoniittipuskurin toimintaa jäljittelevä Big Bertha 4 -koe (BB4) saatettiin päätökseen ja raporttiluonnos viimeisteltäväksi. Vuoden aikana aloitettiin BB5-koe, jonka tavoitteena on tutkia bentoniittipuskurin paisumisen kehittymistä asennuspakkauksen rei itetyn suojasylinterin läpi pitkäaikaisena kokeena tavoitteena bentoniitin täydellinen saturaatio. Lisäksi arvioitiin kallioliikuntojen vaikutusta vaakasijoitusratkaisussa verrattuna pystysijoitusratkaisuun. Kapselointilaitoksen laitossuunnitelma päivittyi ja täydentyi vuoden 2015 aikana. Kapselin siirtovaunun prototyyppi valmistui ja prototyypin testaus saatiin suoritettua. Kapselin siirtotrukin prototyypin valmistus eteni tehdastesteihin vuoden lopussa. Loppusijoituslaitoksen laitossuunnitelma, asemointisuunnitelma ja vaiheittaisen toteutuksen suunnitelma päivitettiin. Laitosprojekti eteni suunnittelutehtävien määrittelyn ja kilpailutuksen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Kapselointilaitok- 4 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

5 Kuvissa kaasunkehityskokeesta poistettu kiintoainekapseli, tutkimusaltaita Olkiluodon VLJ-luolassa sekä Loviisan kiinteytetyn jätteen täyttövalun testausta varten kehitetty valuastia. sen toteutussuunnittelussa aloitettiin käsittelykammion järjestelmien sekä polttoaineen käsittelyyn tarvittavien laitteiden suunnittelu. Kapselointilaitoksen rakennus- ja talotekniikkasuunnittelu aloitettiin ja suunnitelmat laadittiin siinä laajuudessa, että rakennusluvan hakeminen Eurajoen kunnalta on mahdollista vuoden 2016 alussa. Loppusijoituslaitosprojektin laajuuteen sovittiin liitettävän ONKALO-projektin toteuttamatta oleva laajuus, joka on lisäyksenä seuraavassa loppusijoituslaitoksen projektisuunnitelmassa. Kapselihissin toteutussuunnittelu käynnistyi osana kapselointilaitoksen järjestelmien suunnittelun etenemistä. Kapselin siirto- ja asennuslaitteen prototyypin testaukset jatkuivat ONKALOn demonstraatiotunneleissa oikeissa loppusijoitusolosuhteissa. Puskurilohkojen asennuksessa käytettävän asennuslaitteen ja lohkojen siirtolaitteen testaukset jatkuivat ONKALOn demonstraatiotunnelissa. Täytön asennuslaitteen prototyyppi valmistui. Laitteen testit aloitettiin maanpinnalla tehtävillä asennuskokeilla. Täyttöön liittyvien pellettien asennusta suunniteltiin ja testattiin maanpäällisissä tiloissa. Posivan johtamisjärjestelmä on kuvattu johtamiskäsikirjassa, joka antaa yleiskuvan Posivan toiminnasta sekä aihekohtaisista käsikirjoista, jotka sisältävät toimintasääntöjä ja ohjeita. Vuoden 2015 aikana johtamisjärjestelmää kehitettiin vastaamaan paremmin STUKin YVL-ohjeita. Ydinmateriaalivalvontaan liittyen STUKille ja Euroopan komissiolle toimitettiin kapselointilaitoksen ja loppusijoituslaitoksen teknisten perustietojen päivitykset sekä ON- KALOn rakentamista ja loppusijoitustoimintaan valmistautumista kuvaava toimintaohjelma. Vuonna 2015 Posiva aloitti myös valmistautumisen käyttölupahakemuksen jättämiseen tunnistamalla edellytyksiä toteutusvaiheeseen siirtymiselle ja loppusijoituskonseptin toteutettavuudelle. Posiva laati vuodelle 2015 Turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelman ja pidemmän tähtäimen turvallisuuskulttuuriohjelman. Syksyllä Posivassa tehtiin muutoksia hankkeen toimintastrategiaan ja etenemismalliin. Muutoksen seurauksena myös Posivan organisaatiomallia muutettiin ohjelmakeskeiseksi. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosjätteiden osalta jatkettiin vakiintuneita käytännön toimenpiteitä sekä tutkimus- että selvityshankkeita. Olkiluodon VLJ-luolan kalliotilojen käytönaikainen seuranta jatkui tutkimus- ja seurantaohjelman mukaisesti. Vuoden 2015 ollessa VLJluolan laajempien mittausten vuosi, suoritettiin ekstensometri- ja kalliopulttien kuormitusmittausten lisäksi manuaaliset konvergenssimittaukset, hallin katon ruiskubetonipinnan visuaalinen tarkastelu ja KAJ-siilon siirtymämittaukset. Lisäksi VLJ-luolan vuotovesivirtaamaa seurattiin mittaamalla poistopumppujen virtaaman lisäksi mittapatojen virtaamat. Laajempaan mittausvuoteen kuuluivat myös vesinäytteenotot VLJ-luolan kairarei istä ja pohjavesiasemilta. Vuonna 2015 käynnistettiin koko VLJ-luolan historian ajalta kootun pohjavesitiedon arviointi. Matala-aktiivisen huoltojätteen mikrobiologista hajoamista loppusijoitusolosuhteissa tutkitaan kaasunkehityskokeessa, josta syksyllä otettiin vesinäytteitä mikrobiologisia määrityksiä varten Euratomin MIND-projektin puitteissa. Vuoden aikana laadittiin OL3:n käytöstäpoiston suunnitelma, joka tullaan esittämään OL3:n käyttölupahakemuksen yhteydessä. Myös Loviisan voimalaitosjätteen loppusijoitustilan käytönaikaisia tutkimuksia jatkettiin vuonna 2015 seurantaohjelman mukaisesti. Betonointiin perustuvan nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen koekäytöt saatiin suoritettua onnistuneesti ja tuotannollisen käytön lupahakemus jätettiin STUKille. Koekäyttövaiheen aikana ja koulutus- ja ylläpitotarkoituksessa kiinteytettiin hartseja ja haihdutusjätettä useita astiallisia. Vuoden lopussa käynnistettiin uusi kampanja kesiumin erottamiseksi haihdutusjätteestä. Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuusperustelun päivitystä jatkettiin. Turvallisuusperusteluprojektissa jatkettiin laskennallisten menetelmien ja työkalujen kehittämistä. Vuoden loppupuolella aloitettiin aktiivisuusinventaarin päivitys turvallisuusperustelua varten. Lisäksi päivitettiin projektisuunnitelma käytöstäpoistosuunnitelman päivittämiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 5

6 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO Ydinjätehuollon vastuut ja velvollisuudet Ydinjätehuollon aikataulut Nykytilanne käytetyn polttoaineen varastoinnissa Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin Kansainvälinen yhteistyö ONKALO KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ Käytetyn ydinpolttoaineen tutkimukset Loppusijoituspaikan ominaisuudet Kenttätutkimukset ONKALOssa tehdyt tutkimukset Mallinnus Kallioluokittelu Teknisten vapautumisesteiden tutkimus, kehitys ja testaus Kapseli Puskuri Tunnelien täyttö ja päätytulppa Savikomponenttien hankinta Tilojen sulkeminen Monitorointiohjelma Kalliomekaniikka Hydrologia ja hydrogeologia Hydrogeokemia Pintaympäristö Vieraat aineet Tekniset vapautumisesteet Turvallisuusperustelun pääkohdat ja tuotantoprosessi Ulkoiset olosuhteet Kallioperä vapautumisesteenä Biosfääri Skenaariot ja niiden analysointi Kapselointilaitoksen ydinjätehuolto Vaakasijoitusratkaisun kehitys KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Kaavoitus ja aluetyöt Kapselointi- ja loppusijoituslaitosten suunnittelu, toteutus ja käyttö Laitossuunnittelu Laitosten toteutussuunnittelu ja toteutus Rakennusmenetelmien kehittäminen Asennus- ja siirtotekniikat Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

7 4.3 Laatu ja turvallisuus Laadun ja toiminnan kehittäminen Ympäristö ja työturvallisuus Ydin- ja säteilyturvallisuus Turva- ja valmiusjärjestelyt Ydinmateriaalivalvonta Luvitus Turvallisuuskulttuuri Tiedonhallinta OLKILUODON VOIMALAITOKSEN VOIMALAITOSJÄTTEIDEN HUOLTO JA KÄYTÖSTÄPOISTO Voimalaitosjätehuolto Olkiluodossa Toimintaperiaate Nykytilanne varastoinnissa ja loppusijoituksessa VLJ-luolan käytönaikaiset tutkimukset Voimalaitos- ja käytöstäpoistojätteisiin liittyvät tutkimukset Voimalaitosjätteen loppusijoituksen turvallisuusselvitykset Olkiluodon voimalaitoksen käytöstäpoisto YJH-2012-ohjelman suunnitelmien toteutuminen Olkiluodon voimalaitosjätteen huollon ja käytöstäpoiston osalta LOVIISAN VOIMALAITOKSEN VOIMALAITOSJÄTTEIDEN HUOLTO JA KÄYTÖSTÄPOISTO Voimalaitosjätehuolto Loviisassa Toimintaperiaate Loppusijoituslaitos Loppusijoituslaitoksen määräaikainen turvallisuusarvio Kiinteytyslaitoksen käyttöön, kiinteytysmenetelmiin ja -astioihin liittyvä tutkimusja kehitystyö Loppusijoitustilojen käytönaikaiset tutkimukset Voimalaitos- ja purkujätteen loppusijoituksen turvallisuusperustelun päivitys Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto YJH-2012-ohjelman suunnitelmien toteutuminen Loviisan voimalaitosjätteen huollon ja käytöstäpoiston osalta...59 RAPORTTILUETTELO...59 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 7

8 1. Johdanto 1.1 Ydinjätehuollon vastuut ja velvollisuudet Suomessa ydinenergiaa sähköntuotantoon käyttävien yhtiöiden, Teollisuuden Voima Oyj:n (jäljempänä TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (jäljempänä Fortum) on ydinenergialain mukaisesti huolehdittava omistamiensa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä sekä vastattava niiden kustannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päättää periaatteista, joita ydinjätehuollossa on noudatettava. Nämä periaatteet ovat lähtökohtana sekä ydinjätehuollon käytännön toteutuksessa että tulevia toimenpiteitä koskevassa tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyössä. Periaatteet on esitetty ministeriön päätöksissä (KTM), (KTM), (KTM) ja viimeiseksi Olkiluoto 3 -yksikön ydinjätehuoltojärjestelyistä (TEM). TVO ja Fortum huolehtivat matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden loppusijoituksesta sekä voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn polttoaineen välivarastointiin liittyvistä toimenpiteistä. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä sekä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä huolehtii TVO:n ja Fortumin yhdessä omistama Posiva Oy (jäljempänä Posiva). Teollisuuden Voima Oyj:llä on Eurajoen Olkiluodossa kaksi kiehutusvesireaktoria. Olkiluoto 1 (OL1) kytkettiin valtakunnan verkkoon ensimmäisen kerran syyskuussa 1978 ja Olkiluoto 2 (OL2) helmikuussa Vuonna 2015 OL1:n käyttökerroin oli 96,2 % ja OL2:n 89,2 %. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden sekä matalaaktiivisen jätteen välivaraston (MAJ-varasto), keskiaktiivisen jätteen välivaraston (KAJ-varasto) ja käytetyn polttoaineen välivaraston (KPA-varasto) käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. Olkiluodon voimalaitosjätteiden loppusijoitustilan (VLJ-luola) käyttölupa on voimassa vuoden 2051 loppuun asti. Olkiluotoon on rakenteilla myös TVO:n kolmas ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3). Toimintavuonna 2015 OL1:llä toteutettiin lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki. OL2:lla suoritettiin huoltoseisokki, jossa toteutettiin mm. pienjännitekojeiston vaihto ja syöttövesijärjestelmän ja sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän sekoituskohtien uusinnat. Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitoksella on kaksi painevesireaktoria, kumpikin nimellisteholtaan 496 MWe (netto). Loviisa 1:n (LO1) kaupallinen käyttö alkoi toukokuussa 1977 ja Loviisa 2:n (LO2) tammikuussa Vuonna 2015 LO1:n käyttökerroin oli 92,7 % ja LO2:n 93,1 %. Vuoden 2015 vuosihuolloissa voimalaitoksen molemmille yksiköille tehtiin lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa. Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi molemmilla laitosyksiköillä uusittiin kaksi välitulistinta, mikä parantaa voimalaitoksen käytön luotettavuutta ja hyötysuhdetta. Laitosyksiköiden LO1 ja LO2 sekä niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoon liittyvien laitosten käyttöluvat ovat voimassa LO1:n käyttämiseksi vuoden 2027 ja LO2:n vuoden 2030 loppuun saakka. Voimalaitosjätteiden loppusijoituslaitoksen osalta käyttölupa on voimassa vuoden 2055 loppuun asti. Vuoden 2015 aikana Loviisan voimalaitoksella suoritettiin onnistuneesti loppuun kiinteytyslaitoksen koekäytöt ja jätettiin viranomaiselle kiinteytyslaitoksen tuotannollisen käytön lupahakemus. Kiinteytyslaitoksen tuotannollinen käyttö alkaa näillä näkymin vuoden 2016 alkupuolella. 8 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

9 Kuva 1. Ydinjätehuollon kokonaisaikataulu perustuen YJH-2015-ohjelmaan. Kuvassa OL3:n loppusijoitusaikataulu ja ydinjätelaitosten sulkemisen aikataulu on päivitetty vuoden 2016 tietojen mukaisesti YDINVOIMALAYKSIKÖT / KÄYTTÖ Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 YDINVOIMALAYKSIKÖT / KÄYTÖSTÄPOISTO Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 VLI-LOPPUSIJOITUSLAITOS / KÄYTTÖ JA SULKEMINEN Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 KPA-VARASTOT / KÄYTTÖ JA KÄYTÖSTÄPOISTO Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOS / KÄYTTÖ JA SULKEMINEN Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Käytöstäpoisto ja sulkeminen Posiva huolehtii myös mm. omistajiensa puolesta vuosittain tehtävän Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden ydinjätehuollon toimintakertomuksen laatimisesta. Käsillä on vuoden 2015 toimintakertomus, joka sisältää ydinenergialain ja -asetuksen mukaisen selvityksen kyseisten voimayhtiöiden ydinjätehuollon tilanteesta ja toimenpiteistä vuonna Toimintakertomuksen lisäksi Posiva huolehtii kolmen vuoden välein laadittavan ydinjätehuollon kokonaisohjelman tekemisestä. Ydinjätehuollon tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä linjaavassa YJH-2012-ohjelmassa kuvataan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen nykytila sekä suunnitelmat vuosille ja alustavat suunnitelmat vuosille Syyskuussa 2015 TEM:lle toimitettiin uusi YJH-2015-ohjelma, joka kuvaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen nykytilan, suunnitelmat vuosille ja alustavat suunnitelmat vuosille Posivan suunnitelmien lisäksi ohjelmissa kuvataan nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat TVO:n ja Fortumin vastuulla olevien käytetyn polttoaineen varastoinnin, voimalaitosjätteen käsittelyn sekä käytöstäpoiston osalta. 1.2 Ydinjätehuollon aikataulut Olkiluodon ja Loviisan laitosten käytetty polttoaine valmistaudutaan loppusijoittamaan Suomen kallioperään. Joulukuussa 2000 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Posivan hakemuksesta käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Eurajoen Olkiluotoon. Eduskunta vahvisti päätöksen toukokuussa Päätöksessään ministeriö asetti käytetyn polttoaineen loppusijoituksen valmistelujen aikataulun siten, että kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa varten tarvittavat lopulliset selvitykset ja suunnitelmat oli varauduttava esittämään vuoden 2012 loppuun mennessä. Posiva jätti vuoden 2012 lopussa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle. Vuoden 2015 helmikuussa Säteilyturvakeskus (STUK) antoi Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta myönteisen lausunnon, jonka mukaan ydinenergialain mukaiset edellytykset täyttyvät ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Tavoitteena on aloittaa käytetyn polttoaineen loppusijoitus 2020-luvun alkupuolella. Tämän jälkeen käytettyä polttoainetta aletaan siirtää voimalaitosten välivarastoilta Posivan laitokselle loppusijoitettavaksi. Suomen viidennestä ydinvoimalaitosyksiköstä (OL3) tehtiin periaatepäätös vuonna Samassa yhteydessä tehtiin periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna siten, että myös OL3-laitosyksikön käytetty polttoaine voidaan sijoittaa Olkiluotoon. OL3-laitosyksikön jätehuoltovelvollisuus alkaa laitoksen käynnistyessä. Vuonna 2010 tehty periaatepäätös TVO:n OL4-laitosyksikön rakentamisesta ja yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta raukesi kesäkuun 2015 lopussa, kun TVO päätti olla hakematta rakentamislupaa OL4-yksikölle periaatepäätöksen voimassaoloaikana. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelu eteni vuonna 2015 pääosin YJH-2012-ohjelmassa kuvatun suunnitelman mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten ydinjätehuollon kokonaisaikataulu. 1.3 Nykytilanne käytetyn polttoaineen varastoinnissa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käytettyä polttoainetta varastoidaan väliaikaisesti sekä voimalaitosyksiköillä että voimalaitosalueella olevassa KPA-varastossa. Varastoon mahtuu OL1- ja OL2-laitosyksiköiden koko 40 vuoden aikaisesta toiminnasta kertyvä polttoainemäärä. Tulevia tarpeita varten toteutettiin KPA-varaston laajennus, joka Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 9

10 otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. Laajennuksessa rakennettiin kolme allasta. OL1- ja OL2-laitosyksiköille otettiin uusi allas käyttöön vuonna 2015, mikä mahdollistaa tulevan toiminnan varastoinnin. OL3-yksikölle ensimmäisen altaan käyttötarve on 2020-luvulla. KPA-varaston kapasiteetin korottamisesta saatiin päätös STUKilta kesäkuussa Korottamislupa sisältää OL1-, OL2- ja OL3-yksiköiden tulevan tarpeen. Toimintavuonna 2015 OL1:llä vaihdettiin polttoainetta 36. kerran ja OL2:lla 34. kerran. Vuoden lopussa käytettyä polttoainetta oli varastoituna yhteensä nippua, jotka sisältävät noin tonnia uraania. Varastoiduista nipuista oli KPA-varastossa, 542 OL1:n vesialtaissa ja 767 OL2:lla. Lisäksi OL1:n reaktorissa oli 500 ja OL2:n reaktorissa samoin 500 nippua käytössä. Luvuissa ovat mukana myös sauvatelineet (2 kpl OL1 ja 1 kpl OL2), joissa säilytetään vaurioituneita polttoainesauvoja (vuoden 2015 lopussa yhteensä 43 kpl). Loviisan voimalaitoksella käytettyä polttoainetta varastoidaan voimalaitosyksiköillä ja käytetyn polttoaineen varastoissa. Loviisan käytetyn polttoaineen varastokapasiteettia voidaan lisätä korvaamalla vanhoja avoimia telineitä tiheillä. Tiheitä telineitä hankittiin viimeksi lisää vuonna Seuraava toimitus on vuonna Tiheillä telineillä on mahdollista lisätä varastokapasiteettia niin, että se riittää laitoksen nykyisen käyttöluvan loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa Loviisan voimalaitoksella oli varastoituna yhteensä käytettyä polttoainenippua, mikä vastaa noin 606 tonnia tuoretta uraania. Vuotavia polttoainesauvoja sisältäviä polttoainenippuja on laitoksella 20 kpl. Polttoainenipuista oli LO1:llä 95 kpl ja LO2:lla 209 kpl. Käytetyn polttoaineen varastoissa 1 ja 2 oli 480 ja nippua vastaavasti. Lisäksi LO1:n reaktorissa oli 313 ja LO2:n reaktorissa samoin 313 nippua käytössä. 1.4 Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin Ydinjätehuoltoon tarvittavat varat kerätään valtion ydinjätehuoltorahastoon. Rahastotavoite määrätään kunakin vuonna erikseen vahvistettavan ydinjätehuollon vastuumäärän perusteella. Ydinjätehuollon vastuumäärä sisältää kaikkien kyseisen vuoden loppuun mennessä kertyneiden ydinjätteiden huoltoon tarvittavien toimenpiteiden tulevat kustannukset. TVO:n ydinjätehuollon vuoden 2015 rahastotavoite oli 1 345,4 miljoonaa euroa ja Fortumin rahastotavoite vastaavasti 1 073,8 miljoonaa euroa. TEM vahvisti TVO:n ydinjätehuollon vuoden 2015 vastuumääräksi 1 369,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 rahastotavoitteeksi 1 369,4 miljoonaa euroa. Fortumin ydinjätehuollon vastuumääräksi vuoden 2015 lopussa TEM vahvisti 1 094,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 rahastotavoitteeksi 1 094,3 miljoonaa euroa. 1.5 Kansainvälinen yhteistyö Posiva jatkoi aktiivista toimintaansa Euratomin tutkimusohjelmien puitteissa. Tutkimusta koordinoidaan geologisen loppusijoituksen teknologiayhteisön (IGD-TP, Implementing Geological Disposal Technology Platform) kautta ja Posiva osallistuu sen hallitukseen sekä sihteeristöprojektiin SecIGD2:ssa (osaamisen säilyttämiseen ja koulutuksen keskittyvän työryhmän (CMET) puheenjohtajana), joka päättyi IGD-TP:n strategisen tutkimusohjelman linjaamissa puitteissa Posiva valmisteli osallistumista Euratom Horizon tutkimusohjelmaan liittyen savimateriaalien ominaisuuksiin. Horizon ohjelmassa käynnistyi 2015 aikana kaksi uutta projektia, joihin Posiva osallistuu: Modern2020-projekti, jossa jatketaan teknisten vapautumisesteiden monitoroinnin kehitystyötä sekä MIND-projekti, joka keskittyy mikrobitoiminnan vaikutusten arviointiin loppusijoituksessa. Aiemman puiteohjelman (FP7) hankkeista olivat vuonna 2015 käynnissä seuraavat vapautumisesteiden toimintakykyä tutkivat yhteishankkeet: LUCOEX, DOPAS ja BELBaR sekä koulutushanke PETRUS III. LUCOEX-projektille myönnettiin komission toimesta projektin pidennys vuoteen Uusista Horizon hankkeista sekä käynnissä olevista toimintakykyhankkeista on tarkemmat kuvaukset jäljempänä. Hankkeista suurimmat ovat LUCOEX sekä Posivan koordinoima tulppaus- ja sulkemisdemonstraatioprojekti DOPAS. Posiva jatkaa loppusijoituskonseptin tutkimus- ja kehitysyhteistyötä ruotsalaisen ydinjäteyhtiön Svensk Kärnbränslehantering AB:n (SKB) kanssa. Posiva ja SKB ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avulla yhtiöt pyrkivät välttämään päällekkäisen työn tekemistä, tehostamaan resurssien käyttöä sekä edistämään loppusijoituksen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Yhteistyösopimus mahdollistaa tiedonvaihdon, yhteisten projektien toteuttamisen ja näiden kustannusten jakamisen. Ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna Uusin yhteistyösopimus allekirjoitettiin 2014 neljäksi vuodeksi eteenpäin. Yhteistyön merkittävin painopiste on KBS-3-loppusijoitusratkaisun kehitystyön loppuun saattaminen ja ratkaisujen kelpoistus tulevaisuuden käyttötoimintaan. Voimalaitos- ja käytöstäpoistojätteen huollon alueilla kansainvälistä yhteistyötä tehtiin Fortumissa mm. osallistumalla Euratomin C-14-aiheiseen CAST-tutkimushankkeeseen. Fortum osallistuu myös aktiivisesti SKB:n hallituksen ja hallituksen työryhmien toimintaan mm. käytöstäpoiston alueella. Lisäksi Fortum ja TVO olivat mukana OECD:n käytöstäpoistotyöryhmän (WPDD) toiminnassa. TVO on osallistunut myös IGD-TP:n tiedonvaihtofoorumiin. Lisäksi TVO on osallistunut Euratomin FIRST Nuclides -hankkeeseen, jossa TVO:n polttoaine oli mukana kokeissa, sekä Horizon 2020 MIND-hankkeeseen. 10 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

11 2. ONKALO Maanalaisesta kallioperän tutkimustilasta ONKA- LOsta on hankittu jo yli 10 vuoden aikana tarkkaa tietoa loppusijoitustilojen yksityiskohtaista suunnittelua varten, testattu mm. turvallisuuden ja rakennusteknisten ratkaisujen toteutettavuutta ja asennuslaitteiden prototyyppien toimivuutta sekä arvioitu toiminnan hyväksyttävyyttä. Valmiit ONKALOon rakennetut ja varustellut tilat ja järjestelmät tekevät mahdolliseksi loppusijoitustekniikan testauksen ja demonstraatiot aidoissa olosuhteissa. ONKALOn rakennuslupahakemus jätettiin Eurajoen kunnalle toukokuussa 2003 ja rakentaminen aloitettiin kesäkuussa Demonstraatiotiloihin syvyydelle -420 m on louhittu neljä demonstraatiotunnelia. Demonstraatiotunneleissa testataan loppusijoitustoimintaa, monitoroidaan olosuhteita ja niiden mahdollisia muutoksia sekä suunniteltuja menettelytapoja. Tutkimustunneli ONKALOn suunnittelutyöt ja -tehtävät liitettiin osaksi laajempaa kokonaisuutta, eli osaksi loppusijoituslaitoksen suunnittelua vuoden 2015 aikana. ON- KALOn laajuuteen kuuluvien louhimatta olevien tilojen toteutussuunnitelmat valmistuivat keväällä 2015, minkä jälkeen ONKALOn louhimatta olevien tilojen osalta järjestettiin urakkatarjouskilpailu lopuista louhintatöistä ennen luvanvaraisen louhinnan alkamista. Suunnittelutöiden suurimmat haasteet liittyivät siihen, että ONKALOn tilojen ja järjestelmien suunnittelussa tulee olla huomioituna myös myöhemmin toteutettavan loppusijoituslaitoksen tarpeet ja toiminnallisuudet ilman muutoksia ONKALOvaiheessa toteutettuun osuuteen. Erityisesti paloturvallisuuden sekä henkilöhissin edellyttämien järjestelyjen suunnittelu vaati laaja-alaista arviointi- ja yhteistyötä myös eri viranomaistahojen kanssa. ONKALOssa tehdyt rakennustyöt liittyivät lähinnä aiempien rakenteiden ja tilojen täydennysrakentamiseen sekä kunnossapitoon. Rakennustöistä voidaan erityisesti mainita osana kansainvälistä yhteistyöprojektia rakennettu loppusijoitustunnelin tulpan rakentaminen testitarkoituksiin. Tulpan rakentamiseksi edellytettiin mm. uuden betonireseptin kehittäminen ja testaaminen sekä betonivalun ja kallion välisen tiiveyden turvaaminen. Betonireseptien jatkokehitystä tarvittiin myös joidenkin aiemmin käytössä olleiden materiaalien saatavuuden loppumisen vuoksi, mm. erityinen sementtilaatu ja betonin lisäaine. ONKALO-tiloihin johtavan henkilökuilun lujitussuunnittelu valmistui, mikä mahdollistaa jatkossa kuilulujitusten toteutuksen valmistelun. Lisäksi kuiluun asennettavan hissin viranomaislausunnot saatiin omaan lopulliseen arviointiin ja muutostarveselvitykseen, joiden valmistumisen jälkeen kyseinen hissi tilattiin vuoden lopulla. Kuilujen lujitukset aloitetaan samassa vaiheessa, kun viimeisiä ONKALOn tiloja louhitaan. ONKALOn viimeisen louhintaurakan valmistelu saatiin urakkasopimuksen allekirjoitusta vaille valmiiksi vuoden 2015 lopussa ja töiden valmistelu aloitettiin. ONKALOon rakennettuja testi- ja tutkimustunneleita hyödynnettiin mm. loppusijoitusreikien poraustesteihin sekä teknisten vapautumisesteiden komponenttikohtaisten asennustestien suorittamiseen. Samalla oli mahdollista testata tilojen laajempaa toiminnallisuutta ja tiloissa tapahtuvien samanaikaisten töiden yhteensovitusta. Tätä kokemusta voidaan hyödyntää seuraavassa vaiheessa, kun siirrytään tutkimustilojen rakentamisesta loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 11

12 3. KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ TVO:n ja Fortumin käytetylle ydinpolttoaineelle suunniteltu loppusijoitusratkaisu perustuu alun perin ruotsalaisen Svensk Kärnbränslehantering AB:n (SKB) kehittämään KBS-3-ratkaisuun. Kupari-valurautakapseliin pakatut käytetyt polttoaineniput sijoitetaan satojen metrien syvyyteen peruskallioon. Loppusijoitusreikiin kallion ja kapselin väliin asetetaan puristettuja bentoniittipuskurilohkoja. Loppusijoitustunnelit täytetään lohkoiksi puristetun paisuvahilaisen saven avulla. Loppusijoituksen päätyttyä kaikki louhitut tilat ja kulkureitit loppusijoitustilaan täytetään ja suljetaan. Kapseli, bentoniitti ja kallio muodostavat moninkertaiset, toisiaan varmentavat esteet radioaktiivisten aineiden vapautumiselle. Kapselin kuparinen ulkokuori kestää erinomaisesti pohjaveden aiheuttamaa korroosiota ja valurautainen sisäosa takaa mekaanisen kestävyyden. Bentoniitti hidastaa pohjaveden pääsyä kapselin pinnalle ja suojaa kapselia kallion pieniltä liikunnoilta. Syvällä kallioperässä kapselia ympäröivät olosuhteet säilyvät vakaina pitkiä ajanjaksoja. Kallio suojaa loppusijoitettua polttoainetta myös ulkopuolisilta häiriöiltä. 3.1 Käytetyn ydinpolttoaineen tutkimukset Vuonna 2015 Posiva jatkoi polttoainetietokantahanketta, jossa kartoitetaan tietokantatoimittajat, polttoainetietotarve ja tietokannan rakenne polttoaineen siirtojen ja kuljetusten toteuttamiseen, valvontaan ja raportointiin sekä ydinmateriaalikirjanpitoa ja ydinsulkuvalvontaa varten STUKin vaatimukset täyttäen. Polttoainetietokantaa tarvitaan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa. Tietokantaprojektin ensimmäinen vaihe valmistui vuoden lopussa. Vuoden 2015 aikana on tarkennettu alustavaa suunnitelmaa radiokemiallisille isotooppimittauksille. Mittausten tulokset tukevat sekä Posivan omistajien turvallista ydinenergiatuotantoa että Posivan pitkäaikaiskriittisyysturvallisuusarviota, turvallisuusperustelua ja ympäristövaikutusten arviointia loppusijoituksen jälkeen. Posiva jatkoi yhteistyötä SKB:n kanssa polttoaineen käsittelyn, vaatimustenhallinnan ja pitkäaikaisturvallisuusarvion alueilla. Pitkäaikaisturvallisuusyhteistyön tavoitteena on yhtenäistää SKB:n ja Posivan arvioissa käyttämät, polttoaineeseen liittyvät oletukset ja reunaehdot SKB:n ja Posivan loppusijoitustilojen tapauksissa. Polttoaineeseen liittyviä tietoja ja vaatimuksia on kerätty ja tarkoituksena on lisätä ne Posivan vaatimustenhallintajärjestelmään (VAHA) vuoden 2016 aikana. Posiva on aloittanut loppusijoitettavan polttoaineen hyväksymiskriteerien laatimisen sekä tehnyt selvitystöitä polttoaineen kuljetuksiin ja käsittelyyn liittyen. 3.2 Loppusijoituspaikan ominaisuudet Olkiluodon aluetta, muun muassa sen geologiaa, on tutkittu 1980-luvulta lähtien. Olkiluoto valittiin loppusijoituspaikaksi vuonna 2000, minkä jälkeen paikkatutkimukset keskittyivät Olkiluotoon. Niiden tarkoituksena oli loppusijoituspaikan varmentaminen. Vuonna 2004 aloitettiin ONKALOn rakentaminen. Siitä lähtien maanalaiset tutkimukset ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi tietolähteiksi. Maanpäällisiäkin tutkimuksia on kuitenkin jatkettu, koska esimerkiksi maanpinnalta kairatut syvät tutkimusreiät ovat 12 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

13 tutkimuskohteita, joiden avulla koko loppusijoituspaikan ominaisuuksista ja prosesseista saadaan kattava kuva. Paikkatutkimukset etenivät vuoden 2015 aikana pääpiirteissään YJH-2012-ohjelman suunnitelman mukaisesti Kenttätutkimukset Olkiluodon tutkimusalueella ei tehty vuoden 2015 aikana syviä kairareikiä eikä uusia tutkimuskaivantoja, mutta useita avoimena olevia reikiä tulpattiin monitulppalaitteistolla (OL-KR1, -7, -47, -51, -54 sekä -55). Pohjaveden seurantaverkkoa laajennettiin kahdella uudella paikalla, joihin kumpaankin asennettiin kaksi pohjavesiputkea (OL-PVP41A/B ja -42A/B). OL-PVP41 on ydinvoimalaitosalueen lähellä ja OL-PVP42 ONKALO-alueella tulevan kapselointilaitoksen pohjoispuolella. Kairareikien tutkimuksia jatkettiin ja kerättiin aineistoa sekä monitorointia että paikankuvauksen tulevaa päivitystä varten. Näihin liittyvät kenttätutkimukset on kuvattu seuraavassa. Monitorointiohjelman (ks. luku Monitorointiohjelma) mukaisten tutkimusten lisäksi hydrogeologiset kenttätutkimukset keskittyivät hydrogeologisen mallinnuksen päivittämiseen tähtääviin mittauksiin ja erityisesti vuoden 2014 aikana tehtyjen mittausten raportointiin. Hydrogeologisista tutkimuksista saatuja tuloksia käytetään mallinnuksen lisäksi myös hydrogeologisen rakennemallin ja virtausmallien taustatietona sekä muiden tutkimusten kuten vesinäytteenotto-ohjelman suunnittelussa. Vuonna 2015 tehtiin virtauseromittaus reiässä OL-KR6 pitkäaikaispumppauskokeeseen liittyen. Pohjavesinäytteenottoja tehtiin monitorointi- ja karakterisointiohjelman mukaisesti. Pääpaino oli ONKALOn aiheuttamien potentiaalisten suolaisuusmuutosten seurannassa sekä karakterisoinnin yhteydessä tehtyjen sulfidihavaintojen jatkomonitoroinnissa. Pohjavesikemiallisten näytteiden lisäksi otettiin myös kaasu- ja mikrobi näytteitä analysointia varten. Pintaveden suotautumista pohjavedeksi koskevan kenttäkokeen (INEX, Infiltration Experiment) toinen vaihe aloitettiin kesäkuussa 2014 ja kenttäosuus saatiin päätökseen vuoden 2015 aikana. Alueen seurantaa jatketaan vielä vuoden 2016 aikana merkkiainemäärityksillä. Kokeen tavoitteena on tutkia kallion puskuri kykyä hapanta ja hapellista vajoavaa pintavettä vastaan keskeisen pohjaveden suotautumista ohjaavan HZ19-vyöhykkeen yläosassa. Kokeen perusteella hapen kulutus oli voimakasta ja vaikka merkkiaine havaittiin muutaman tunnin sisällä syötön aloituksesta noin 24 m päässä olevassa pumppauskohteessa (kairareikä OL-KR14), niin happi havaittiin siellä vasta noin kahden kuukauden päästä syötön aloittamisesta. Happea kuluttivat epäorgaanisten reaktioiden lisäksi voimakkaasti myös happea käyttävät mikrobit. Vuonna 2015 jatkettiin geofysiikan reikämittausten täydennysmittauskampanjaa tulpista vapaana olevissa syvissä kairarei issä. Reikämittaukset sisälsivät pääasiassa akustista (ABI) ja optista (OBI) kuvantamista sellaisissa rei issä, joista aineisto puuttui tai aikaisemmat tulokset olivat olleet huonolaatuisia. Mittaukset toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta joitakin reikiä jäi kokonaan tai osittain mittaamatta joko reiän tukkeutumisen tai reiässä tehtyjen muiden tutkimusten vuoksi. Mitattua aineistoa on paljon ja aineiston käsittely jatkuu vuonna Kallion termisten ominaisuuksien in situ -mittauksia jatkettiin keväällä TERO76-laitteistolla Olkiluodon syvissä kairarei issä (kuva 2). Kyseessä oli laajempi tutkimus, joka alkoi jo vuoden 2014 syksyllä ja jossa tehtiin mittauksia yhteensä kahdeksassa Olkiluodon pitkässä kairareiässä (OL-KR6, -43, -45, -47, -49, -51, -54 ja -55). Mittaukset tehtiin loppusijoitussyvyyden läheisyydessä 350 m m ja mittauspisteitä oli yhteensä lähes 200. Saadut tulokset sopivat edelleen hyvin yhteen aiempien Olkiluodossa tehtyjen TERO-mittausten tulosten kanssa. Raportti mittauksista on valmisteilla. Loppuvuodesta tehtiin TERO-mittaustestejä yläkätisessä reiässä, jossa haasteena on reiän vesitäyttö sekä laitteen pysyminen paikallaan koko mittauksen ajan. Kuva 2. TERO-mittausta ONKALOssa tehdyt tutkimukset Geologiset kartoitukset Vuosi 2015 oli ONKALOn geologisten kartoitusten osalta rauhallinen louhinnan vähäisestä määrästä johtuen. Ainoa louhittu alue oli ajoneuvoyhteyden 16 aloitus (ks. kuva 17 sivulla 37), missä suoritettiin ns. ensimmäisen vaiheen kartoitus ja valokuvaus. Kartoitusten osalta ehkäpä merkittävin vaihe vuonna 2015 oli kuuden koeloppusijoitusreiän kartoitus demonstraatiotunnelissa 2. Kartoitus sujui Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 13

14 hyvin, antaen samalla arvokasta tietoa ja kokemusta loppusijoitusreiässä työskentelystä. Muutamia pienimuotoisia kartoitustöitä tehtiin myös henkilökuiluperässä tasolla -437 m, jossa kartoitettiin tunnelin pohjaa. Kairaukset Vuoden 2015 aikana kairattiin tutkimusta tai menetelmätestausta varten reikiä ONKALOon lähinnä tutkimustilaan 3 sekä demonstraatio- ja teknisten tilojen alueelle. Lähes kaikki reiät olivat halkaisijaltaan 76 mm. Ajoneuvoyhteyden 16 (ks. kuva 17) profiiliin kairattiin yläkätinen 300 m pilottireikä ONK-PH28, jolla testattiin vaakasuuntaisen loppusijoitusratkaisun (KBS-3H) pilottireiän ohjattua kairausta. SKB-yhteistyönä toteutettu kairaus alkoi elokuussa ja valmistui syyskuun lopulla. Ohjauksen avulla reikä täytti KBS-3H-pilottireiän suoruusvaatimukset, samoin kuin ONKALOon suunniteltujen loppusijoitustunneleiden pilottireiän vaatimukset. Ajotunnelin paalulta 4830 kairattiin marraskuun alussa 70 m kaasumonitorointireikä (ONK-KR17), joka tulpattiin heti kairauksen jälkeen. Tulppavälistä kerätään kallioperästä vapautuvia kaasuja. Vuonna 2016 jatkuvien louhintojen aiheuttamien kallion muodonmuutosten seuraamiseksi päätettiin asentaa lisää ekstensometrejä. Kolme ekstensometrien asennusreikää, ONK-PP , kairattiin tulevan pysäköintihallin 2 profiiliin (ks. kuva 17) ja kolme (ONK-PP ) pysäköintihallista 1 kohti louhittavaa hallia. Näitä kairatessa yksi rei istä (ONK-PP437) osui lujituspulttiin, kairaus jätettiin kesken ja korvattiin uudella reiällä. Lisäksi kairattiin kaksi ekstensometrien asennusreikää (ONK-PP ) ajoneuvoyhteyden 13 päähän seuraamaan ajoneuvoyhteyden 16 louhintaa. Reikien pituudet olivat 8 25 m. Tutkimustilassa 3 kairattiin seitsemän uutta reikää tammikuussa Reikien ONK-PP pituudet olivat 5 15 m. Lisäksi otettiin lokakuun aikana lyhyitä EDZtutkimuksiin liittyviä näytteitä (alle 2 m) tutkimustilan alkuosan alueelta (ONK-SH ). Puolet rei istä oli halkaisijaltaan 76 mm ja puolet 116 mm. Mikroseismisen asemaverkon laajentamiseksi kairattiin ajoneuvoyhteyden 13 perälle 15 m pitkä pystysuora asennusreikä ONK-PP428 helmikuussa Vuonna 2014 valmistuneiden injektointikairauksien kairausraportit julkaistiin helmikuussa tutkimuksia. Edellä mainitut tutkimukset on kuvattu seuraavassa. Vuonna 2015 kairattiin ONKALOon 300 m pitkä pilottireikä ONK-PH28. Kairauksen yhteydessä tehtiin kairasydännäytteenotot huokosvesimäärityksiä sekä diffusiviteettitutkimuksia varten vettäjohtavan raon ympärillä. Kairauksen valmistumisen jälkeen reiässä tehtiin muun muassa geofysikaalisia reikämittauksia, virtausmittauksia ja vesinäytteenottoja. Geofysiikan tutkimukset ONKALOssa keskittyivät pilottireiän ONK-PH28 lisäksi tutkimustilaan 3 ja demonstraatioalueelle. Geofysikaalisia reikämittauksia tehtiin tutkimustilassa 3 rei issä ONK-PP421 PP427 tutkimustilan geologisen mallin varmistamiseksi, tämän lisäksi mittauksia tehtiin demonstraatiotilan läheisyydessä mikroseismiselle asemalle kairatussa reiässä ONK-PP428. Vuoden aikana jatkettiin vuonna 2014 aloitettua demonstraatiotunneliin 2 porattavien uusien koeloppusijoitusreikien seurantaprojektia. Projektin tarkoituksena on määritellä tuotantovaiheessa soveltuvin loppusijoitusreikien mittausmenetelmä sekä seurata rei issä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia vuoden ajan. Seurannassa on mukana yhteensä viisi reikää ja mittausmenetelminä käytetään sekä 3D-valokuvausta että laserskannausta, jolloin voidaan vertailla näiden menetelmien sopivuutta mittaukseen. Kuvassa 3 on vertailtu molemmilla mittausmenetelmillä tuotettua dataa keskenään. Seurantamittauksia on pyritty tekemään kuukausittain huhtikuusta alkaen heti kaikkien reikien valmistumisen jälkeen. Vuoden loppuun mennessä oli tehty yhteensä kahdeksan mittauskierrosta. Tutkimustilan 4 (PL3748) tutkimusreikiin ONK-PP262 ja -274 keskittyneen yksityiskohtaisen hydrogeologisen Tutkimus-, demonstraatio- ja muissa tiloissa tehdyt tutkimukset Muut ONKALOssa tehdyt tutkimukset kohdistuivat muun muassa kallion fysikaalisiin ja mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin, pohjaveden virtauksiin eri mittakaavoissa, sulfaatin pelkistymiseen sekä kallion kulkeutumisominaisuuksiin. Demonstraatiotiloissa jatkettiin rakentamiseen ja kallion soveltuvuusluokitteluun liittyviä Kuva 3. Esimerkki kahdella eri mittausmenetelmillä tuotetun datan eroista. Toisen menetelmän malli on otettu pohjaksi, johon toista mallia on vertailtu. Väri kertoo kahden mallin eron määrän (m) kussakin kohtaa oikealla olevan taulukon mukaan. Mittaukset vaihtelevat siis ±2cm. 14 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

15 karakterisoinnin tutkimuksesta (HYDCO) tehtiin vuonna 2015 loppuraportointia. Tutkimuksen tavoitteena on ollut saada tietoa loppusijoitussyvyyttä vastaavan kallion pienen mittakaavan hydrogeologisista ominaisuuksista, kuten vettä johtavien rakojen välisistä hydraulisista yhteyksistä. Lisäksi hydrogeologista tietoa kerättiin ONKALOsta tekemällä virtausmittauksia (PFL DIFF) uudesta pilottireiästä ONK-PH28 sekä uudesta kaasumonitorointireiästä ONK-KR17. Vuotovesikartoitusta ja vuotovesimittauksia tehtiin säännöllisin väliajoin kerran kuukaudessa. Vuotovesiin liittyvien tutkimusten tarkempi kuvaus löytyy luvusta Monitorointiohjelma. Vuoden 2015 aikana käynnistettiin sulfidiprojekti, jonka tarkoituksena on tutkia sulfidinmuodostusprosessia sekä kallioperässä että täyttömateriaaleissa. Projektin yhden osatehtävän tarkoituksena on määrittää loppusijoitussyvyydellä olevien kaasujen määrä kalliossa ja matriisivedessä. Erityisesti vety aktivoi voimakkaasti mikrobiologisen sulfidinmuodostuksen. Tätä tutkimusta varten kairattiin ONKALOn paalulle 4830 uusi 70 m pitkä karakterisointireikä ONK-KR17. Reikään asennettiin tätä tutkimusta varten valmistettu tulppa- ja mittauslaitteisto (kuva 4). Ensimmäinen kaasunäytteenotto tehtiin joulukuussa 2015 ja näytteenottoja jatketaan vuoden 2016 ajan. Vuoden 2015 aikana Olkiluodon kallion pidättymisominaisuuksien koeohjelmassa (REPRO) keskityttiin koeohjelman viimeisen vaiheen, läpidiffuusiokokeen (TDE), suunnitteluun ja valmisteluun, ja itse koe käynnistettiin loppuvuonna Kokeessa, jonka laitteisto on esitetty kuvassa 5, seurataan radioaktiivisten merkkiaineiden kulkeutumista kolmen kairareiän tulppavälin välillä. Tämän lisäksi in situ -kokeiden tulosten tueksi REPROssa on suoritettu laboratoriokokeita kulkeutumiseen liittyvien parametrien (kuten huokoisuus, efektiivinen diffuusiokerroin) määrittämiseksi. Tuloksia on esitelty sekä kansainvälisissä konferensseissa että tieteellisissä aikakausijulkaisuissa, joista viimeksi mainittuun liittyen arvovaltaisessa Transport in Porous Media -julkaisussa julkaistiin Jukka Kuvan ym. artikkeli Gas Phase Measurements of Porosity, Diffusion Coefficient, and Permeability in Rock Samples from Olkiluoto Bedrock, Finland Mallinnus Loppusijoituspaikan karakterisoinnin ja mallinnuksen päätavoitteena oleva viides versio Olkiluodon paikankuvauksesta on suunniteltu julkaistavaksi vuoden 2018 aikana (Olkiluoto Site Description 2018). Raportti tulee olemaan osa käyttölupahakemukseen liittyvää tausta-aineistoa ja sitä käytetään taustaraportteineen turvallisuusarvioinnin (FSAR) laadinnassa sekä laitossuunnitelmien päivityksessä. Se sisältää päivitetyt tiedot kaikilta paikkatutkimuksen ja -kuvauksen osa-alueilta. Kyseiseen raportointiin tähtäävää monitieteellistä paikankuvaustyötä jatkettiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 aikana myös kuvattiin ja suunniteltiin Posivan hankkeen osana oleva Sijoituspaikkaohjelma ja siihen kuuluvat projektit. Geologian mallinnus Vuonna 2015 jatkettiin Olkiluodon kallioperän 3D-kuvauksen version 3.0 viimeistelyä; mallin raportoiminen PO- SIVA-raporttina siirtyi vuoden 2016 alkupuolelle. Vuoden Kuva 4. Reikään ONK-KR17 asennettu tulppa- ja mittauslaitteisto. Kuva 5. REPRO-koeohjelman läpidiffuusio-osakokeen laitteiston skemaattinen esitys. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta 15

16 2015 aikana jatkettiin erityisesti duktiilin deformaation kuvaamisen kehitystä, tarkennettiin ymmärrystä hauraan deformaation historiasta ja siirrosten luonteesta sekä integrointiin pienen mittakaavan ja koko loppusijoituspaikan mittakaavan mallinnusta. Pienen mittakaavan mallinnus ONKALOn demonstraatiotilojen alueella jatkui vuonna 2015 YJH-2012-ohjelmassa kuvatun mukaisesti. Mallinnuksessa keskityttiin edelleen kallion soveltuvuuden kannalta merkittäviin ominaisuuksiin, kuten hauraisiin rakenteisiin ja hydrogeologisiin piirteisiin, mutta myös duktiilin deformaation piirteiden pienen mittakaavan mallinnusta jatkettiin. Vuoden 2014 lopulla aloitettu pienen mittakaavan mallin päivitys versioon 10 saatiin kokonaisuudessaan päätökseen maaliskuussa (kuva 6). Päivityksessä hyödynnettiin pohjavesiasemille ONK-PVA9 ja ONK-PVA11 kairatuista rei istä ja tutkimuskairareiästä ONK-KR16 saatuja aineistoja, sekä kartoitusaineistoja demonstraatiotunneleista 3 ja 4. Edellä mainittujen reikä- ja tunnelitutkimusaineistojen lisäksi päivityksessä huomioitiin demonstraatiotilojen lähialueella vuonna 2013 suoritetusta tunneliseismisestä luotauskampanjasta sekä vuoden 2014 latauspotentiaalimittauskampanjasta saadut varsin laajat aineistot. Latauspotentiaalimittausten tuottaman aineiston yksityiskohtaista tulkintaa jatkettiin vuonna 2015 myös Geologian tutkimuskeskuksen kanssa tehdyssä yhteistyössä, ja työn tuloksia tullaan hyödyntämään tulevissa pienen mittakaavan mallin päivityksissä. Pienen mittakaavan mallin laajentaminen teknisten tilojen alueelle aloitettiin elokuussa (malliversio 11, ks. kuva 7). Mallinnuksessa hyödynnettiin alueelta olemassa olevia tunnelitutkimusaineistoja sekä suunnitellun pohjoisen pysäköintihallin profiiliin jo vuonna 2012 kairatusta pilottireiästä ONK-PH19 saatuja tutkimusaineistoja. Malliversio 11 viimeistellään alkuvuodesta Pienen mittakaavan malli ja sen laatimisessa käytetyt periaatteet ja menetelmät kuvataan omana kokonaisuutenaan vuonna 2016 julkaistavassa Geology of Olkiluoto -raportissa. Pienen mittakaavan mallin versioiden dokumentointia kehitettiin luomalla mallinnettujen rakenteiden ja mallinnuksessa käytettyjen aineistojen tallentamiseen soveltuva kokeellinen tietokanta. Tietokantaa tullaan kehittämään edelleen myös Olkiluodon geologisen paikkamallin tietojen tallentamiseen soveltuvaksi. Mahdollisten maanjäristysten vaikutusten arviointia jatkettiin mallintamalla suuri hypoteettinen maanjäristys Olkiluodon pohjoispuolella sijaitsevassa pystyhkössä siirroksessa. Mallin mukaan suurenkin maanjäristyksen vaikutukset loppusijoitustiloihin ovat kohtuullisen pieniä. Maanjäristysten vaikutusten arviointia tullaan edelleen jatkamaan vuoden 2016 aikana erilaisten maanjäristysskenaarioiden kautta. Työt ovat osa laajempaa maanjäristysten esiintymisen ja vaikutusten arviointiin liittyvää seismologia-projektia, joka toteutetaan vuosien aikana. Kuva 6. Demonstraatioalueen pienen mittakaavan malli, v.10; vaakaleikkaus tasossa -420 m. Hauraat siirrosvyöhykkeet on esitetty punaisella (ydin) ja keltaisella (vaikutusalue), yksittäiset merkittävät (laajat) raot mustalla ja vähäiset vettä johtavat raot sinisellä. Osa hauraista siirrosvyöhykkeistä ja merkittävistä raoista on myös vettä johtavia (ei esitetty kuvassa). Vyöhyke OL-BFZ300 on pienen mittakaavan mallissa mallinnettu kuvan esittämää aluetta pidemmälle etelään (ks. kuva 7). Kuva 7. Pienen mittakaavan malli v.11 (alustava), teknisten tilojen alue; vaakaleikkaus tasossa 438 m. Hauras siirrosvyöhyke OL-BFZ300 on esitetty punaisella (ydin) ja keltaisella (vaikutusalue), yksittäiset merkittävät (laajat) raot mustalla. 16 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto I Yhteenveto vuoden 2015 toiminnasta

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO. Yhteenveto vuoden 2016 toiminnasta

OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO. Yhteenveto vuoden 2016 toiminnasta OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2016 toiminnasta 2 OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO I Yhteenveto vuoden 2016 toiminnasta Kuva: Jussi Partanen

Lisätiedot

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Olkiluodon kertomaa: Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Lähes neljän vuosikymmenen ajan käynnissä ollut tutkimustyö on tuottanut kattavasti tietoa, jota hyödynnetään tällä hetkellä käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI Taustaa ja tilannekatsaus luvituksesta ATS-seminaari 27.1.2011 27.1.2011 Ruuska Vesa 1 Tästä lähdettiin Helsingin Sanomat 11.11.1983 27.1.2011 Ruuska

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2012 toiminnasta Tiivistelmä Tämä raportti on yhteenveto vuoden 2012 toiminnasta Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollossa.

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Posivan hanke tästä eteenpäin

Posivan hanke tästä eteenpäin Posivan hanke tästä eteenpäin ATS vuosikokous 2015 Projektijohtaja Erkki Palonen 2.3.2015 1 Ydinjätehuolto Suomessa 1 LUVAT Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Ydinjätehuollon ohjelma

Ydinjätehuollon ohjelma Lausunto 1 (11) Työ- ja elinkeinoministeriö PL32 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne TEM/1815/08.05.01/2015, 5.10.2015 Ydinjätehuollon ohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2010 toiminnasta Kansikuvissa esitellään Loviisan VLJ-luolan laajentamista, betonilaatikon laskemista Olkiluodon VLJ-luolan siiloon,

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018 YJH-2015 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018 Posiva Oy Syyskuu 2015 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Phone (02) 8372 31 (nat.), (+358-2-) 8372

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 SISÄLTÖ Posiva... 4 ONKALO lukuina... 5 Loppusijoitus lukuina... 6 Loppusijoituskapseli... 7 Käytetty polttoaine... 8 Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluodon 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. Tutkimalla turvallista Ydinvoimalat käyttävät polttoaineenaan uraania, joka muuttuu käytön

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

KYT2018. Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

KYT2018. Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY KYT2018 Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK 22.8.2014 Ydinjätehuollon kotimainen toimintaympäristö KYT2018-kaudella Posivan rakentamislupahakemus on käsittelyssä, käsittely valmistunee KYT2014-ohjelmakauden

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä.

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Suomen geologisen seuran Ydinjätteiden loppusijoitusseminaari Arppeanumissa, Helsingissä 7.4.2011 TONI EEROLA seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Sen tuloksena syntyy korkea-aktiivista

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

TVO:n kuulumiset ja OL4

TVO:n kuulumiset ja OL4 TVO:n kuulumiset ja OL4 ATS Syysseminaari Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä Sähköntuotantoa ilman hiilidioksidipäästöjä Kustannustehokas ja valmis

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Lausunto 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM/2955/08.05.01/2012 15.2.2013 ja 11.7.2014 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten POSIVA OY Olkiluoto 27160 Eurajoki Puh. (02) 8372 31 Fax (02) 8372 3709 www.posiva.fi POSIVA

Lisätiedot

Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta

Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta KYT 2010 tutkimusohjelmanloppuseminaari loppuseminaari Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta Rainer Laaksonen STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 1 Esityksen sisältö Säännöstötaustaa

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2008 toiminnasta

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2008 toiminnasta Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2008 toiminnasta Kansikuvassa Posivan toimintaa ONKALOssa, tutkimuskaivannolla OL-TK16 sekä Olkiluodon metsässä intensiivikoealalla.

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Olkiluodon pohjavesi- ja rakomallinnus. Rakoiluseminaari

Olkiluodon pohjavesi- ja rakomallinnus. Rakoiluseminaari Olkiluodon pohjavesi- ja rakomallinnus Rakoiluseminaari 3.12.2015 Sisältö 1. Johdanto 2. Olkiluodon pohjavesimallinnus 3. Rakoverkkomallinnus, DFN DFN-mallinnuksen tavoitteet DFN konseptuaalinen malli

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2009 toiminnasta Kansikuvissa esitellään kuparikapselin kannen hitsausta ja hitsin tarkastusta, kapselihissin ala-asemaa loppusijoitustilassa

Lisätiedot

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Lisätietoja Teollisuuden Voima Oyj 27160 Olkiluoto Puhelin 02 83811 Internet www.tvo.fi 01 02 HAKEMUS YDINENERGIA-ASETUKSEN 34 :N EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014 1 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 2 Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen luvituksen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta / MARRASKUU 2015 B Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa - Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma 1 2 Esipuhe... 4 Johdanto...

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit 2 KYT pähkinänkuoressa KYT-tutkimusohjelma toteutetaan 2002-2005 tavoitelaajuus 1 M /vuosi pääasiallinen rahoittaja valtion

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuol. tehuolto. Yhteenveto vuoden 2006 toiminnasta

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuol. tehuolto. Yhteenveto vuoden 2006 toiminnasta Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuol tehuolto to Yhteenveto vuoden 2006 toiminnasta Kansikuvassa vuonna 2006 hankittu Posivan porausjumbo ONKALOssa. Kuva: Tomi Glad. TIIVISTELMÄ Tämä raportti

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT 2 KYT2018 lähtökohtia 1 Tutkimusohjelma perustuu ydinenergialakiin (990/1987) "tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n,

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin KYT2010-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2011 1 Sisällysluettelo Johdanto Loppusijoituskapseliin liittyviä säännöstövaatimuksia Pitkäaikaisturvallisuus

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia. Timo Äikäs

Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia. Timo Äikäs Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia Timo Äikäs 3.11.2016 Mitä ydinjätteet ovat Ydinvoimaloihin liittyvät jätteet Matala- ja keskiaktiivinen Voimalaitosjäte Käytöstäpoisto-

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta 11.2.2015 Säteilyturvakeskus Liite 1. Turvallisuusarvio Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1 Loppusijoitushanke yleisesti... 4 1.2 Turvallisuutta

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2004 toiminnasta

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2004 toiminnasta Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2004 toiminnasta Kansikuvassa maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, ajotunnelin suuaukko louhinnan alkuvaiheessa. TIIVISTELMÄ Tämä raportti

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT KYT2018 lähtökohtia 1 Tutkimusohjelma perustuu ydinenergialakiin

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2011 toiminnasta Kansikuvissa esitellään loppusijoitusreikien porakonetta (Sannaa), Loviisan VLJ-luolan uutta huoltojätetilaa, Posivan

Lisätiedot

Taskutieto Taskutieto 2010 TVO 1

Taskutieto Taskutieto 2010 TVO 1 Taskutieto 2010 Taskutieto 2010 TVO 1 2 TVO Taskutieto 2010 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 10 Tuotanto ja liikevaihto 10 Ydinjätehuolto 11 Olkiluodon

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT KYT2018 lähtökohtia 1 Tutkimusohjelma perustuu ydinenergialakiin

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 Vuosikertomus 1 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 2 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella 27.2.2014 Ydinvoimalaitoksen jätehuolto on tarkoin säädeltyä toimintaa Ydinenergialaki (11.12.1987/990) 6 a (29.12.1994/1420):

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen 1 Liite 15 Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen rakentamishankkeen toteutusorganisaatiosta [YEA 32, kohta 14] 2 3 SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ASIANTUNTEMUKSESTA

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 9 Tuotanto ja liikevaihto 9 Olkiluodon ydinvoimalaitos 10 OL1-

Lisätiedot

Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään

Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään ATS-vuosikokous 2.3.2015 1.3.2015 Ruuska Vesa 1 Posiva tiivistetysti Perustettiin 1995, omistajina TVO ja Fortum (60%/40%) Toiminta-ajatuksena turvallisen loppusijoitusratkaisun

Lisätiedot

Hyvä tietää ydinjätteestä

Hyvä tietää ydinjätteestä Hyvä tietää ydinjätteestä Sisällysluettelo Ydinjätteet voidaan jakaa aktiivisuuden perusteella... 3 Käytetty polttoaine... 6 Polttoaineniput reaktorissa...6 Välivarastointi reaktorista poiston jälkeen...

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ elokuu 2016 1 Hankkeesta vastaava ja hankkeen tausta Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2014) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2014) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2014) Tutkimusohjelman perusesittely Kari Rasilainen, VTT 2 KYT2014 lähtökohtia 1 Tutkimusohjelma perustuu ydinenergialakiin (990/1987) "tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2005 päätapahtumat

Vuoden 2005 päätapahtumat Vuosikertomus 2005 Sisällys Vuoden 2005 päätapahtumat... 3 Posiva lyhyesti...4 Ydinjätehuolto Suomessa... 5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 16 2 Vuoden 2005

Lisätiedot

Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...

Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... Vuosikertomus 2008 Sisällys Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...18 Vuoden 2008 päätapahtumat Periaatepäätöshakemus

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 16 1

POSIVA OY LIITE 16 1 POSIVA OY 1 Liite 16 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Ympäristövaikutuksia koskeva ajantasalle saatettu selvitys [Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto Posiva Oy:n YVA-selostuksesta

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2005 toiminnasta

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto. Yhteenveto vuoden 2005 toiminnasta Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2005 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartano, jonka kunnostus- ja muutostyöt valmistuivat lokakuussa 2005. Kuva: Jussi Tiainen. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa: M 7/2000 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Helsinki 2000 ISBN 951-739-578-1

Lisätiedot

TEM raportteja 1/2013

TEM raportteja 1/2013 TEM raportteja 1/2013 Ydinjätehuoltoyhteistyön selvitys Työryhmän loppuraportti Energiaosasto 10.1.2013 1 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13.3.2012 työryhmän ohjaamaan voimayhtiöiden yhteistä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SAADA YDINENER- GIALAIN 18 :SSÄ TARKOITETTU LUPA RAKENTAA KAPSELOINTI- JA LOPPUSI- JOITUSLAITOS EURAJOEN

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoainekapselin sulkeminen turvallisuutta vuoden päähän

Käytetyn ydinpolttoainekapselin sulkeminen turvallisuutta vuoden päähän Käytetyn ydinpolttoainekapselin sulkeminen turvallisuutta 250 000 vuoden päähän Hitsaustekniikkapäivä ja SHY:n Tampereen osaston 60 v. juhlat Tampere 19.04.2012 18.4.2012 Salonen Timo 1 Posiva Oy Ydinenergialain

Lisätiedot

Hyvinvointia ydinsähköllä

Hyvinvointia ydinsähköllä Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Toni Hemminki 14.10.2015 TeollisuusSummit, Oulu Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, omistajat: Voimaosakeyhtiö

Lisätiedot

VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS

VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYTURVALLISUUS 3 3 VAPAUTUMISESTEIDEN TOIMINTAKYKY 4 4 TURVALLISUUSSELVITYKSET 4 5 KALLIOPERÄTUTKIMUKSET 5 6 TIEDOT LOPPUSIJOITETTAVISTA JÄTTEISTÄ

Lisätiedot

Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13]

Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13] POSIVA OY LIITE 14 1 Liite 14 Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13] OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 14

Lisätiedot

Kallioperätutkimukset:

Kallioperätutkimukset: Kallioperätutkimukset: Loppusijoituksen geotieteellinen perusta Ilmo Kukkonen GTK KYT2010 seminaari Helsinki 18.3.2011 Aiheina tänään Loppusijoituksen periaate Pidätysesteet: teknilliset esteet ja kallioperä

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa ja loppusijoitusta. tukeva tutkimus- ja kehitystoiminta vuosina Seppo Vuori

Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa ja loppusijoitusta. tukeva tutkimus- ja kehitystoiminta vuosina Seppo Vuori SEARCH 190 O HL I G H T S VI S I Seppo Vuori G Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa ja loppusijoitusta tukeva tutkimus- ja kehitystoiminta vuosina 2001-2013 HI NS SC IE N CE T RE Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Täydennys Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen YHTEYSTIEDOT Yleiset yhteydenotot:

Lisätiedot