VÄESTÖNSUOJELUN YLEISJÄRJESTELYT. Väestönsuojeluseminaari Tampere Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa SM/PEO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄESTÖNSUOJELUN YLEISJÄRJESTELYT. Väestönsuojeluseminaari Tampere 30.5.2012 Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa SM/PEO"

Transkriptio

1 VÄESTÖNSUOJELUN YLEISJÄRJESTELYT Väestönsuojeluseminaari Tampere Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa SM/PEO

2 Mitä on väestönsuojelu? Kuka tekee? Mitä tekee? Missä olosuhteissa tekee? Millä perusteella tekee? Kansainväliset vs. kansalliset normit? Normikonkurrenssit? Väestönsuoja - väestönsuojelu - väestön suojaaminen 2

3 Maailma muuttuu maailma muuttui jo Kolme sanaa lainsäätäjältä ja kokonaiset kirjastot muuttuvat makulatuuriksi Julius von Kirchmann

4 Väestönsuojelun määritelmä pelastuslainsäädännössä Väestönsuojelun tarkoituksena on, siten kuin tässä laissa säädetään, väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja niiden seurausten lieventäminen Väestönsuojelulaki 1958 Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista, yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeiden virastojen, laitosten ja tuotantolaitosten toiminnan turvaamista ja pelastustoiminnan hoitamista valmiuslaissa ja puolustustilalaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen (tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) muodostamaa toimialaa kutsutaan pelastustoimeksi Pelastustoimilaki

5 Väestönsuojelun määritelmä pelastuslainsäädännössä Väestönsuojelulla tarkoitetaan tässä laissa ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoiminnan hoitamista valmiuslaissa ja puolustustilalaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista Pelastuslaki 2003 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen (tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toimintojen muodostamaa toimialaa kutsutaan pelastustoimeksi Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toimialaansa kuuluvista Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa määritellyistä väestönsuojelutehtävistä Pelastuslaki

6 Väestönsuojelu, varautuminen, poikkeusolot... Pelastustoimi on kokonaisuus, johon kuuluvat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Väestönsuojelu tarkoittaa ihmisten ja omaisuuden suojaamista sekä pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamista poikkeusoloissa tai kyseisiin tehtäviin varautumista YTS 2010 Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin Valmiuslaki 1991 Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat Tämän lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin Valmiuslaki 2011 HE 2008! 6

7 Väestönsuojelu muussa lainsäädännössä Valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat väestönsuojelua Ahvenanmaan itsehallintolaki 1991 Viranomaisverkolla tarkoitetaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, pelastustehtäviin tai väestönsuojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi rakennettua viestintäverkkoa Viestintämarkkinalaki 2003 Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki

8 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjat voimassa olevaa oikeutta Suomessa Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu Laki kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (SoPS 81/1980) Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjat joista edellisen eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetulla lailla, jotka tasavallan presidentti on ratifioinut 4 päivänä heinäkuuta 1980 tulevat voimaan 7 päivänä helmikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta (SoPS 82/1980) 8

9 Väestönsuojelun määritelmä Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjassa tarkemmin määriteltyjen humanitääristen tehtävien suorittaminen, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroilta ja auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle. Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artikla a kohta 9

10 Väestönsuojelun määritelmä tarkennuksia Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjassa tarkemmin määriteltyjen humanitaaristen tehtävien luettelo on tyhjentävä Määrittää toiminnot, jotka saadaan merkitä väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella ja nauttivat sen antamaa suojaa Koskee toimintaa aseellisen hyökkäyksen aikana Koskee aseellisen hyökkäyksen aikana tapahtuvia onnettomuuksia Tehtävän tavoitteen on oltava nimenomaan humanitaarinen erotuksena sille, että vastaava toiminta, kuten ilmahälytys, voi tukea myös taistelutoimia 10

11 Väestönsuojelu kansainvälisessä humanitäärisessä oikeudessa Väestönsuojelu on kansainvälisessä humanitäärisessä oikeudessa määritelty toimenpiteiden kautta - ei toimenpiteitä suorittavien organisaatioiden kautta Ei määritä väestönsuojeluorganisaation rakenteita rauhan aikana - velvoittaa kuitenkin huolehtimaan siitä, että väestönsuojeluorganisaatio on tunnistettavissa poikkeusoloissa Valtioiden on jo rauhan aikana toteutettava toimenpiteitä, joilla pannaan väestönsuojelua koskevat säännökset täytäntöön Varautuminen Toimivaltaisten viranomaisten määrittäminen Tunnusten suojaaminen Tunnetuksi tekeminen Väestönsuojien rakentaminen (de facto) 11

12 Väestönsuojelutehtävät Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artikla Väestönsuojelutehtävät ovat: hälytystoiminta, evakuointi, suojista huolehtiminen, pimennystoimenpiteiden hoito, pelastustoiminta, lääkintähuolto (mukaan lukien ensiapu ja hengellinen huolto), sammutustoiminta, vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen, puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet, tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu, osallistuminen hätätilanteessa järjestyksen palauttamiseen ja ylläpitämiseen tuhoalueella, välttämättömien julkisten palveluiden kiireinen kuntoon saattaminen, surmansa saaneista huolehtiminen, avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyttämisessä sekä edellä mainittujen tehtävien edellyttämät lisätoimenpiteet, mukaan lukien muun muassa suunnittelu- ja järjestelytehtävät 12

13 Väestönsuojelutehtävät humanitäärinen tarkoitus hälytystoiminta siviiliväestön varoittaminen humanitaarisessa tarkoituksessa evakuointi ennakollinen tai jälkikäteinen motiivin oltava humanitaarinen vs. poliittinen erityisesti jos siirto ei tapahdu vapaaehtoisesti 13

14 Väestönsuojeluorganisaatio Selkkauksen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama tai asettama laitos tai muu yksikkö, joka hoitaa nimenomaan ja pelkästään väestönsuojelutehtäviä Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artikla b kohta Väestönsuojeluorganisaatio nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa Suojelu perustuu toimintaan ei sinänsä palvelussuhteeseen tms. Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä organisaatioita suojelu koskee Pelastuslaki 66 Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirja koskee toimintaa aseellisen konfliktin aikana, mutta asiana luonteesta johtuen organisaatio tai sen perusteet on syytä määritellä jo rauhan aikana 14

15 Väestönsuojeluorganisaation henkilöstö Selkkauksen osapuolen yksinomaan väestönsuojelutehtäviä hoitamaan nimittämät henkilöt, mukaan lukien osapuolen yksinomaan kyseisen organisaation hallintotehtäviin nimeämät henkilöt Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artikla c kohta Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä henkilöitä suojelu koskee Pelastuslaki 66 15

16 Väestönsuojeluorganisaation materiaali Varusteet, tarvikkeet ja kulkuneuvot, joita kyseinen väestönsuojeluorganisaatio käyttää väestönsuojelutehtävien suorittamiseen Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artikla d kohta Väestönsuojelutehtävissä käytettävä materiaali nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa Suojelu koskee materiaalia vain silloin kun sitä käytetään väestönsuojelutehtävissä muulloin tunnus on poistettava! Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä materiaalia suojelu koskee Pelastuslaki 66 16

17 Viranomaisten varautuminen väestönsuojeluun Jokaisen viranomaisen on oman tehtävänsä ja lainsäädäntönsä mukaisesti varauduttava päivittäiseen toimintaan häiriötilanteisiin poikkeusoloihin väestönsuojeluun 17

18 Varautuminen ja väestönsuojelu Väestönsuojelu on se osa viranomaisten toimintaa, joka suoritetaan aseellisen hyökkäyksen aikana ja joka saadaan merkitä väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella ja joka nauttii sen mukaista suojaa Se osa viranomaisten toimintaa, joka saadaan merkitä väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella ja joka nauttii sen mukaista suojaa, on määritelty Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa Kukin viranomainen määrittää itse, miltä osin ne ovat velvoitettuja varautumaan Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa määriteltyihin väestönsuojelutehtäviin Sisäasiainministeriö tulkitsee ja päättää tilanteen niin edellyttäessä mitä osaa toiminnasta suojelu koskee 18

19 Väestönsuojelua koskevat yleiset säännökset pelastuslaissa Valtion ja kunnan viranomaisen, laitoksen ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä henkilöitä suojelu koskee Sisäasiainministeriö ja aluehallintovirasto voivat määrätä väestönsuojelun johto- ja muun erityishenkilöstön osallistumaan Pelastusopiston järjestämään väestönsuojelukoulutukseen enintään kymmeneksi vuorokaudeksi vuodessa 19

20 Pelastustoimea koskevia väestönsuojelusäännöksiä pelastuslaissa Pelastuslain mukainen toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että se on mahdollista myös valmiuslain (1080/1991) mukaisissa poikkeusoloissa Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toimialaansa kuuluvista Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa määritellyistä väestönsuojelutehtävistä Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimintansa hoitamiseen poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin, huolehtimalla johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta, varautumalla evakuointeihin sekä huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä Pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastustoiminnan johtamistilat ja muut edellytykset siten, että johtaminen on mahdollista myös poikkeusoloissa Väestönsuojelutehtävät, niihin varautuminen ja niitä koskevaan koulutukseen osallistuminen on kunnan henkilöstön virkavelvollisuus Pelastuslaitos tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta 20

21 Väestönsuojelu valmiuslaissa 46 Välttämätön rakentaminen Edellä 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa huolehditaan ensisijaisesti välttämättömästä rakentamisesta. Välttämätöntä rakentamista ovat: 2) väestön suojaamisen, huollon ja turvallisuuden vaatimat rakennustyöt; 75 Tiekuljetukset ja niiden ohjaaminen poikkeusoloissa Tiekuljetukset on 3 :n 1 3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa hoidettava siten, että varmistetaan yhteiskunnan toimivuuden, sotilaallisen puolustusvalmiuden sekä väestön suojelun, turvallisuuden ja toimeentulon kannalta välttämättömät kuljetukset. Yhteiskunnan toimivuuden, sotilaallisen puolustusvalmiuden sekä väestön suojelun, turvallisuuden ja toimeentulon kannalta välttämättömien kuljetusten varmistamiseksi 3 :n 1 3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voi tiekuljetusviranomainen ohjata luvanvaraisessa liikenteessä käytettävän tiekuljetuskaluston käyttöä ja rajoittaa luvanvaraista liikennettä ottaen huomioon yhteiskunnan kuljetustarpeet ja muut liikenteen rajoittamiseen vaikuttavat tekijät. 21

22 Väestönsuojelu valmiuslaissa 78 Moottoriajoneuvon käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa maanpuolustuksen, väestönsuojelun, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai yhteiskunnan toiminnan turvaamisen kannalta välttämättömien kuljetusten hoitamisen sitä vaatiessa luovutettava omistamansa tai hallinnassaan oleva moottoriajoneuvo tiekuljetusviranomaisen käyttöön. 85 Liikenne- ja viestintäministeriön toimivalta määrätä kuljetuksista Maanpuolustuksen, väestönsuojelun ja yhteiskunnan toimivuuden turvaamisen sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen varmistamisen kannalta välttämättömien kuljetusten turvaamiseksi 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenneja viestintäministeriö voi antaa viranomaisille määräyksiä eri kuljetusmuotojen yhteistoiminnasta yksilöidyn kuljetuksen tai kuljetusten hoitamiseksi. 22

23 Väestönsuojelu valmiuslaissa 91 Työnvälityspakko Maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, terveydenhuollon tai toimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisten toimialojen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi muulla kuin tällaisella toimialalla toimiva työnantaja saa palkatessaan uusia työntekijöitä 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ottaa palvelukseensa vain työvoimaviranomaisten osoittamia työnhakijoita (työnvälityspakko). Maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, terveydenhuollon tai toimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisistä toimialoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 95 Työvelvolliset Jos 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisanomisoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain (201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä. 23

24 Väestönsuojelu valmiuslaissa 98 Työmääräyksen antamisen rajoitukset Työmääräystä ei saa antaa henkilölle: 4) joka on etukäteen varattu väestönsuojelutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin. 109 Opetus ja koulutus Edellä 3 :n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa opetus- ja kulttuuriministeriö voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan määrätä säädetyn opetus- ja muun toiminnan keskeytettäväksi tai siirrettäväksi toiselle paikkakunnalle, jos se on välttämätöntä väestön siirtämisen tai oleskelu- ja liikkumisrajoitusten vuoksi taikka muutoin väestön suojaamiseksi. 24

25 Väestönsuojelu valmiuslaissa 116 Väestönsuojeluvelvollisuus Edellä 3 :n 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, on velvollinen suorittamaan sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviä sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviä, hätäkeskustehtäviä taikka muita näihin rinnastettavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtäviä. Määräys väestönsuojelutehtäviin voidaan 3 :n 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja se voidaan uusia kerran. 117 Pelastustoimessa tarvittavien tavaroiden luovutusvelvollisuus Edellä 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi väestönsuojelun toteuttamiseksi päätöksellään velvoittaa jokaisen luovuttamaan pelastusviranomaiselle pelastus-, sammutus-, raivaus- ja ensiapukalustoa tai muita vastaavia pelastustoimen hoitamiseksi välttämättömiä tavaroita. 25

26 Väestönsuojelu valmiuslaissa 118 Liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suojaamiseksi Edellä 3 :n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston asetuksella voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi. 119 Väestönsuojeluun tarvittavien alueiden ja tilojen luovutusvelvollisuus Väestönsuojelun toteuttamiseksi 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi päätöksellään velvoittaa maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan luovuttamaan kiinteistönsä rakennuksineen ja muine huone- ja varastotiloineen pelastusviranomaisen hallintaan. Edellä 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi päätöksellään velvoittaa kiinteistön omistajan tai haltijan rakentamaan ja järjestämään väestön suojaamiseksi tilapäisiä väestönsuojia. 26

27 Väestönsuojelu valmiuslaissa 120 Pelastustoimen ja väestönsuojelun erityisjärjestelyt Edellä 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa väestön suojaamiseksi ja väestönsuojelun johtamisen tehostamiseksi pelastustoimen viranomaiset ja kunnat perustavat johtokeskuksia sekä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviä tai muita näihin rinnastettavia, väestön suojaamiseksi välttämättömiä tehtäviä varten väestönsuojelumuodostelmia. Sisäasiainministeriö voi 3 :n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tilapäisesti päätöksellään velvoittaa pelastustoimen tehtäviä hoitavan viranomaisen huolehtimaan muistakin velvollisuuksista ja tehtävistä sekä päätöksellään muuttaa pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettujen pelastusviranomaisten sekä 1 momentissa tarkoitettujen johtokeskusten ja väestönsuojelumuodostelmien johto- ja alistussuhteita, jos se on välttämätöntä pelastustoimen hoitamisen turvaamiseksi. 27

28 Pelastustoimen väestönsuojeluun varautumista koskeva ohjeistus Väestönsuojeluun varaudutaan osana muuta poikkeusolojen toiminnan suunnittelua ottaen huomioon tätä koskevan yleisen ja erityisen ohjeistus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje SM 21/2012 päivittäiset onnettomuudet Valmiussuunnittelu pelastuslaitoksissa (2007) häiriötilanteet, poikkeusolot, väestönsuojelu tarkistetaan 2012 Sisäasiainministeriön ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (2008) päivittäiset onnettomuudet, häiriötilanteet, poikkeusolot, väestönsuojelu tarkistetaan 2012 Ohje väestön evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta (2003) tarkistetaan

29 Pelastustoimen strategia 2025 Valmiutta väestön suojaamiseen on tarpeen ylläpitää ja kehittää väestön suojaamisen strategiaan perustuen osana Suomen puolustusvalmiutta. Väestön suojaamisen strategia on varauduttava päivittämään uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistuttua. 29

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio SISÄASIAINMINISTERIÖ Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio Työryhmämuistio SM059:00/2012 31.3.2013 1 Sisäasiainministeriölle Sisäasiainministeriö asetti

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN PELASTUSOPISTO Tutkimus- ja kehittämisyksikkö PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Julkaisu 26.5.2005 LUKIJALLE Pelastustoimi muodostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai asetusehdotus)

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 1 KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 2008 2 Pääesikunta/Suunnitteluosasto Kansi ja kuvat: Janne Kopu/TKKK Taitto: Heidi Paananen/TKKK ISBN 978 951 25 1744 2 SAP 7610

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 8.10.2010, luonnos Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

HE 3/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valmiuslaki, jolla kumottaisiin nykyinen samanniminen

HE 3/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valmiuslaki, jolla kumottaisiin nykyinen samanniminen HE 3/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valmiuslaki, jolla kumottaisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN. Jussi Korhonen

KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN. Jussi Korhonen KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN Jussi Korhonen Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 1/2010 ISBN 978-952-5515-86-2 ISBN 978-952-5515-87-9 (pdf) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Jussi Korhonen Kunnan kriisijohtaminen

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Julkaisu Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 2/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Tulvariskityöryhmän raportti

Tulvariskityöryhmän raportti Tulvariskityöryhmän raportti Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.10.2007 työryhmän valmistelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011. 1552/2011 Valmiuslaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011. 1552/2011 Valmiuslaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1552/2011 Valmiuslaki Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

1. Valmiuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 luku. Lain tarkoitus, soveltamisala ja yleiset periaatteet

1. Valmiuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 luku. Lain tarkoitus, soveltamisala ja yleiset periaatteet 125 Lakiehdotukset 1. Valmiuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Lain tarkoitus, soveltamisala ja yleiset periaatteet 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN REKISTERI- JA TILASTOINTIJÄRJESTELMIEN TARPEET JA TOTEUTUSMALLI. ProntoX -hankkeen loppuraportti. Pekka Kortelainen & Johannes Ketola

PELASTUSTOIMEN REKISTERI- JA TILASTOINTIJÄRJESTELMIEN TARPEET JA TOTEUTUSMALLI. ProntoX -hankkeen loppuraportti. Pekka Kortelainen & Johannes Ketola PELASTUSTOIMEN REKISTERI- JA TILASTOINTIJÄRJESTELMIEN TARPEET JA TOTEUTUSMALLI ProntoX -hankkeen loppuraportti Pekka Kortelainen & Johannes Ketola Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 2/2012

Lisätiedot