KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN"

Transkriptio

1 KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN Elinikäisen oppimisen hankkeen loppuraportti Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3. ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKAN MUOTOILUA RAJOITTAVAT JA OHJAAVAT TEKIJÄT 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET 4.1. Yksilötason perusedellytykset 4.2. Yhteisöjen tuki 4.3. Oppilaitosten tuki 4.4. Elinikäisen oppimisen toteutumista edistävät rakenteet 5. ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKAN LÄHIAJAN TAVOITTEET 5.1. Oppimisen perusta Tavoite 1. Työmarkkinoille tulevilla nuorilla on nykyistä korkeampi peruskoulutustaso Tavoite 2. Työmarkkinoille siirtyvillä nuorilla on hyvät oppimistaidot Tavoite 3. Aikuisten peruskoulutustaso on nykyistä parempi Tavoite 4. Aikuisten oppimistaidot ovat nykyistä paremmat 5.2. Mahdollisuudet uuden oppimiseen Tavoite 5. Aikuisten oppimismahdollisuuksien julkisesta rahoituksesta nykyistä suurempi osa suunnataan suoraan koulutuksen tarvitsijoille Tavoite 6. Kansalaisyhteiskunnan oppimista edistävään toimintaan suunnataan nykyistä enemmän julkista rahoitusta Tavoite 7. Toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten yhteistyö yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on nykyistä laajempaa Tavoite 8. Verkkojen ja joukkoviestimien hyödyntäminen on nykyistä kehittyneempää ja laajempaa Tavoite 9. Oppilaitosten ulkopuolisissa ympäristöissä hankittu osaaminen otetaan nykyistä paremmin huomioon Tavoite 10. Oppilaitoksiin hakeutuvien ja opiskelijoiden kuluttajansuoja on nykyistä selkeämmin määritelty 5.3. Oppimismahdollisuuksien hyödyntäminen Tavoite 11. Työttömyysaikaiseen opiskeluun työttömyysturvalla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia Tavoite 12. Työelämästä omaehtoiseen koulutukseen lähteminen on nykyistä turvatumpaa Tavoite 13. Yrityksillä on aikaisempaa enemmän kannustimia henkilöstönsä kehittämiseen Tavoite 14. Opintotuki tukee nykyistä paremmin elinikäistä oppimista 5.4. Oppimismahdollisuuksia ja niihin liittyviä taloudellisia kysymyksiä koskeva tiedotus ja neuvonta Tavoite 15. Ihmisillä on käytettävissään kattava ja helposti saavutettava tiedotus- ja neuvontajärjestelmä 6. YHTEISTYÖ

2 Tavoite 16. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yksiköiden työnjako heijastelee nykyistä paremmin elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan tavoitteita Tavoite 17. Elinikäisen oppimisen toteutumiseen vaikuttavilla tahoilla on toimiva yhteistyö Koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston vuoden 1998 tulossopimuksella asetettiin osastolle elinikäisen oppimisen hanke, joka määriteltiin seuraavasti: Tehtävä Koordinoi elinikäisen oppimisen kansallisen strategian valmistelua tarvittaessa yhteistyössä muiden ministeriöiden, työelämän järjestöjen ja muiden intressitahojen kanssa. Puheenjohtaja Jorma Ahola Jäsenet Riitta Piri, Kirsi Kangaspunta, Osmo Lampinen, Anita Lehikoinen, Kirsti Kylä-Tuomola, Hannele Salminen, Marja Pulkkinen, Arja Mäkeläinen, Virpi Hiltunen, Matti Ropponen, OPH:n edustaja. Määräaika Opetushallitus nimesi edustajakseen hankkeeseen Matti Kyrön. Hanke jätti väliraportin "Elinikäinen oppiminen: taustaa opetusministeriön valinnoille". Saatuaan työnsä päätökseen hanke luovuttaa loppuraporttinsa koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle. Hanke esittää, että sen raportin pohjalta valmistellaan opetusministeriön hallinnonalalle elinikäisen oppimisen toimintaohjelma. Helsingissä joulukuun 17 päivänä 1998 Jorma Ahola Virpi Hiltunen Kirsi Kangaspunta Kirsti Kylä-Tuomola Matti Kyrö Osmo Lampinen Anita Lehikoinen

3 Arja Mäkeläinen Riitta Piri Marja Pulkkinen Matti Ropponen Hannele Salminen 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan tässä muistiossa tavoitetilaa, jossa 1. nuoret rakentavat aikuisiässä tarvitsemansa jatkuvan oppimisen tieto- ja taitoperustan peruskoulutuksensa aikana; 2. heikot valmiudet omaaville aikuisille on tarjolla mahdollisuuksia parantaa jatkuvan oppimisen tieto- ja taitoperustaansa; ja 3. aikuisilla on mahdollisuudet oppimisen avulla varautua ja sopeutua yhteiskunnan muutoksiin ja kehittää itseään. Elinikäisen oppimisen edistämispolitiikalla tarkoitetaan tässä muistiossa koulutuspolitiikkaa, jolla tätä tavoitetilaa kohti pyritään. Sen keskeiset uudet piirteet ovat 1. korkean koulutustason ja oppimistaitojen nostaminen keskeiseksi koko väestöä koskevaksi tavoitteeksi; 2. aikuisten oppimismahdollisuuksien määrän ja toteutusmuotojen lisääminen; 3. julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen nostaminen koulutusjärjestelmässä tapahtuvan oppimisen rinnalle; 4. tarvittavan rahoituksen turvaaminen edistämällä yksityisen rahoituksen yhdistämistä julkiseen rahoitukseen; ja 5. tämän kokonaisuuden rakenteisiin vaikuttavien eri osapuolten yhteistyö. Luvuissa 2-4 on esitetty ajatuksenkulku, jolla edellä esitettyihin määrittelyihin ja tavoitteisiin on päädytty. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Takaisin alkuun Koulutuspolitiikkaan vaikuttavia yhteiskunnan kehitystekijöitä on viime aikoina analysoitu laajasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan suuntaan vaikuttavat kehitystekijät voidaan tiivistää seuraavasti: Maailmantalouden yhdentyminen altistaa kansantaloudet ulkoisille, entistä nopeammille muutoksille. Elinkeino- ja ammattirakenteet sekä työn organisointitavat muuttuvat aikaisempaa nopeammin. Yksilötasolla tämä merkitsee tarvetta entistä jatkuvampaan osaamisen päivittämiseen

4 Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitys muuttaa aikaisempaa nopeammin ammattirakenteita ja työtehtävien sisältöjä. Yksilötasolla myös tämä merkitsee tarvetta entistä jatkuvampaan osaamisen päivittämiseen. Työikäisen väestön keski-ikä kohoaa ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat pysyvät verrattain pieninä. Tämä aiheuttaa tarvetta päivittää entistä tasaisemmin koko työikäisen väestön osaamista ja lieventää nykyistä lapsuuteen ja nuoruuteen painottunutta panostusta tasaisemmin ihmisen koko työiän ajalle. Eläkeikäisen väestön määrä kasvaa ja keskimääräinen eläkkeelläoloaika pitenee. Eläkkeelläolon aikana ehtii nopeasti muuttuvan yhteiskunnan toimintatavoissa tapahtua huomattavia muutoksia. Nämä muutokset edellyttävät eläkeläisten perustaitojen päivittämistä. Uusien asioiden itseisarvoinen opiskelu voi olla myös merkittävä elämän sisältö. Työttömyyden säilyminen korkeana sekä julkisen talouden ongelmista johtuva muiden tulonsiirtojen varassa elävien toimeentulon mahdollinen heikkeneminen voivat pitemmällä tähtäimellä uhata yhteiskunnan koheesiota. Tämä merkitsee tarvetta nähdä oppimismahdollisuudet myös osana demokratian ja yhteiskunnan sosiaalisen pääoman sekä kolmannen sektorin elinvoimaisuuden ylläpitämistä. Muista kulttuureista tulevien ihmisten määrän lisääntyminen muuttaa tähän saakka kulttuuriltaan varsin yhtenäistä suomalaista yhteiskuntaa monikulttuuriseksi. Tämä edellyttää monipuolista koulutusta maahanmuuttajille heidän tasa-arvoisen asemansa turvaamiseksi sekä suvaitsevuuden ja moniarvoisuuden edistämisen huomioimista kaikessa koulutuksessa. Takaisin alkuun 3. ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKAN MUOTOILUA RAJOITTAVAT JA OHJAAVAT TEKIJÄT Yhteiskunnassa on myös kehitystekijöitä, jotka on elinikäisen oppimisen edistämispolitiikkaa muotoiltaessa otettava välttämättöminä reunaehtoina huomioon. Ne voidaan tiivistää seuraavasti. Valtion- ja kunnallistalouden rakenteellinen alijäämäisyys aiheuttaa tarvetta arvioida uudelleen hyvinvointipalvelujen julkista rahoitusta. Elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan muotoilussa tämä merkitsee tarvetta lisätä koulutusjärjestelmän kustannustehokkuutta sekä saada mukaan nykyistä enemmän yksityistä (yksilöiden ja yritysten) rahoitusta julkisen rahoituksen rinnalle. Työn tuottavuusvaatimusten jatkuva kohoaminen vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia irrottautua työstä pitkäkestoisiin koulutusjaksoihin. Työmarkkinoiden toimintatavat ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen suuntaan, jossa työelämään siirtymis- ja sieltä poistumisvaiheista on muodostunut pitkiä ja erilaisia vaiheita sisältäviä. Samalla lyhytaikaiset ja muut epätyypilliset työsuhteet ja työmarkkinoiden lohkoutuminen ovat kokonaisuutena lisääntyneet. Tämä aiheuttaa tarvetta ajatella uusiksi jaksottaiskoulutuksen idealle (pysyvät työsuhteet, osaamisen päivittäminen irrottautumalla koulutusinstituutioihin kokopäiväiseen pitkäkestoiseen koulutukseen ja tätä tukeva opintojen aikainen taloudellinen tuki) perustuvat koulutuksen organisointimallit ja koulutuksen tukijärjestelmät. Vastuu koulutuksesta ja muista oppimismahdollisuuksista ja niiden rahoituksesta on hajautunut. Elinikäisen oppimisen toteutumiseen vaikuttavat valtionhallinnon monet yksiköt, kunnat,

5 työmarkkinaosapuolet ja muut kansalaisjärjestöt. Elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan muotoilu jäsentyneeksi kokonaisuudeksi edellyttää sen vuoksi monitahoista yhteistyötä. 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET 4.1. Yksilötason perusedellytykset Takaisin alkuun Seuraavassa on kuvattu perusedellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta elinikäinen oppiminen voi yksilöiden näkökulmasta toteutua. Perusta uuden oppimiselle. Ihmisillä on oltava sellainen perustietojen ja -taitojen taso, jonka varaan he voivat rakentaa jatkuvan uuden oppimisen. Heillä on myös oltava taidot suunnitella ja toteuttaa omaa oppimistaan kaikkia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja heidän tulisi olla kiinnostuneita käyttämään näitä taitojaan. Tarpeisiin vastaavat oppimismahdollisuudet. Ihmisillä on oltava käytettävissään oppimismahdollisuuksia, jotka määrällisesti, sisällöllisesti, menetelmällisesti, tavoitettavuuden ja oppimisympäristöjen suhteen, ajoituksellisesti ja oppimispolkujen muodostamisen suhteen vastaavat heidän tarpeitaan. Edellytykset hyödyntää oppimismahdollisuuksia. Ihmisille opiskelusta ja sen aikaisesta toimeentulosta aiheutuvien kustannusten on oltava tasolla, joka tekee oppimismahdollisuuksien hyödyntämisen taloudellisesti mahdolliseksi. Tarvittavan työstä irrottautumisen on lisäksi voitava tapahtua turvallisesti, niin että työhön paluuseen liittyy mahdollisimman vähän epävarmuustekijöitä. Tieto oppimismahdollisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Ihmisillä on oltava käytettävissään oppimismahdollisuuksien hyödyntämisestä ja aiheutuvista kustannuksista tietoa, joka mahdollistaa perusteltujen päätösten tekemisen Yhteisöjen tuki Elinikäisen oppimisen toteutuminen yksilötasolla edellyttää ihmisten toimintayhteisöjen (työpaikkojen ja kansalaisjärjestöjen) tukea. Seuraavassa on muotoja, joilla yhteisöt voivat tätä tukea antaa. Toiminnassa oppimisen organisoiminen. Merkittävä osa aikuisten oppimisesta tapahtuu osana työtä tai muuta toimintaa ilman erillisiä koulutustilaisuuksia. Työpaikat ja kansalaisjärjestöt voivat tukea elinikäisen oppimisen toteutumista organisoimalla toimintansa niin, että yhteisön jäsenet oppivat mahdollisimman laajasti uusia asioita jokapäiväisessä toiminnassaan. Henkilöstön/jäsenistön kehittäminen. Tietoyhteiskunnassa henkilöstön sekä erilaisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen jäsenistön osaaminen on niille entistä tärkeämpi voimavara. Työpaikat ja muut yhteisöt voivat tukea elinikäisen oppimisen toteutumista panostamalla asian merkityksen mukaisessa laajuudessa henkilöstönsä/jäsenistönsä osaamiseen. Opiskeluun irrottautumisen mahdollistaminen. Henkilöstöllä on usein yksilöllisiä kehittymistavoitteita, jotka eivät suoranaisesti hyödytä yritystä. Omien motiivien mukaisella

6 opiskelulla on usein kuitenkin epäsuoria positiivisia vaikutuksia työpanokseen. Työpaikat voivat tukea elinikäisen oppimisen toteutumista myös järjestämällä henkilöstölle tarvittaessa mahdollisuuksia irrottautua työstä heidän omien tavoitteittensa mukaiseen uusien asioiden opiskeluun Oppilaitosten tuki Elinikäisen oppimisen toteutuminen yksilönäkökulmasta sekä työpaikkojen ja kansalaisjärjestöjen yksilöille tässä tarkoituksessa antama tuki edellyttävät oppimisen organisointiin erikoistuneen järjestelmän, oppilaitosten tukea. Jatkuvan oppimisen tieto- ja taitoperustan luominen. Oppilaitoksissa järjestettävä koulutus on ratkaisevassa asemassa jatkuvassa oppimisessa tarvittavan tieto- ja taitoperustan luomisessa. Perinteisesti keskeisessä asemassa olevan tietoperustan rinnalle on elinikäisen oppimisen näkökulmasta nostettava jatkuvan oppimisen taidot. Tuki yhteisöille. Toiminnassa oppimisen organisoiminen ja henkilöstön kehittäminen ovat osaamisen erityisalueita, joita ei läheskään kaikissa työpaikoissa ja kansalaisjärjestöissä ole riittävästi. Oppilaitokset voivat tukea elinikäisen oppimisen toteutumista avustamalla omalla ammattitaidollaan erilaisia yhteisöjä näissä asioissa. Yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien oppimismahdollisuuksien järjestäminen. Kaupallinen koulutustarjonta Suomessa on erittäin vähäistä julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa järjestettävään koulutukseen verrattuna. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan kaupallinen aikuiskoulutus, kun ei oteta huomioon autokouluja, on vain noin 5 % koko aikuiskoulutuksesta. Ihmisten mahdollisuudet opiskella yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti kaupallista tarjontaa hyödyntäen ovat vähäiset. Oppilaitosjärjestelmä on tässäkin ratkaisevassa asemassa. Kaikissa ympäristöissä opitun tunnustaminen. Koulutuksen suorittamisesta annetuilla todistuksilla on perinteisesti osoitettu työnantajille ja jatkokoulutukseen hakeuduttaessa oppilaitoksille tietyn tieto- ja taitokokonaisuuden hallinta. Viime aikoina on työntekijätason ammatillisen osaamisen osoittamiseen kehitetty näyttötutkintoja, joissa ei kiinnitetä huomiota siihen, onko osaaminen hankittu koulutuksessa, työssä vai muussa toiminnassa. Oppilaitokset voivat vaikuttaa samaan suuntaan myös kehittämällä edelleen ihmisten mahdollisuuksia hyödyntää aikaisempaa osaamistaan oppilaitosten koulutusohjelmien suorittamisessa Elinikäisen oppimisen toteutumista edistävät rakenteet Elinikäinen oppiminen edellyttää lisäksi rakenteita, jotka tekevät mahdolliseksi ja muodostavat kannustimia edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiselle. Laaja rahoituspohja. Osaamiseen kohdistuvat lisääntyvät vaatimukset ja julkisen talouden rakenteellinen alijäämä muodostavat yhtälön, joka voidaan ratkaista vain käyttämällä julkisen rahoituksen rinnalla laajasti hyväksi oppimismahdollisuuksia hyödyntävien ihmisten ja yritysten rahoitusta. Yksityinen rahoitus voi koostua monella tavalla, aina ei ole kysymys suoraviivaisesta osallistujamaksujen käyttöönotosta tai korottamisesta tai yrityksille asetettavista pakollisista maksuista. Esimerkiksi jos julkisen koulutusjärjestelmän opintojen ja tutkintojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmät antavat ihmisille laajat mahdollisuudet hyödyntää muissa ympäristöissä hankkimaansa osaamista, julkisesti rahoitettuun koulutukseen osallistumisen keston voidaan arvioida lyhenevän. Tai jos oppilaitokset onnistuvat lisäämään yrityksille suunnattujen räätälöityjen

7 palvelujen myyntiä, on odotettavissa, että pääosin julkisesti rahoitetun omaehtoisen koulutuksen kysyntä vähenee. Oppimista edistävä toimeentuloturva. Työttömyysturvan, eläkkeiden ja muun sosiaaliturvan saamiseen voi liittyä ehtoja, joiden johdosta ihmisten on järkevämpää käyttää aikaansa muihin toimintoihin kuin uusien asioiden oppimiseen. Opintojen tukemiseen tarkoitetussakin toimeentuloturvassa voi olla esimerkiksi oppimistapahtuman piirteisiin liittyviä ehtoja, jotka eivät vastaa ihmisten yksilöllisiä tarpeita. Yksittäisiä toimeentuloturvan muotoja ja niiden muodostamaa kokonaisuutta tulisikin aina tarkastella myös siltä kannalta, miten ne tukevat elinikäisen oppimisen toteutumista. Kysyntää tukeva julkinen rahoitusjärjestelmä. Aikuisille tarkoitettujen oppimismahdollisuuksien järjestämisessä oppilaitoksilla on kahdensuuntaisia intressejä. Toisaalta oppilaitoksen tehtävän suunnasta pidetään tärkeänä vastata yhteiskunnassa ilmenevään kysyntään, mutta toisaalta oppilaitoksen organisaatiointressien suunnasta voi syntyä painetta rajoittaa kysyntään vastaamista siten, että oppilaitoksen tilojen ja kaluston käyttö ja henkilöstön toiminnan jatkuvuus tulee turvatuksi. Tarpeisiin vastaavien oppimismahdollisuuksien tarjontaa voidaan edistää kanavoimalla osa julkisesta rahoituksesta koulutuksen kysyjille tai heitä edustaville tahoille. Sisäisesti joustava oppilaitosjärjestelmä. Kun nuoret hankkivat jatkuvassa oppimisessa tarvittavaa taitoperustaa peruskoulutuksessaan, erityisesti taitoa suunnitella pitkäjänteisesti oppimispolkujaan, on tärkeää, että he saavat omista opinnoistaan myöhemminkin toimivan mallin. Heillä on oltava käytössään yli oppilaitoksen ja oppilaitosmuodon rajojen ulottuva todellinen mahdollisuus valita omien tavoitteittensa mukaisia opintoja osaksi yksilöllistä ohjelmaansa. Tarpeisiin vastaavien oppimismahdollisuuksien toteutumiseksi on myös aikuisilla oltava mahdollisuus muodostaa eri oppilaitosten tarjonnasta yksilöllisiä ohjelmia. Oppilaitosten julkisen rahoituksen mallien on edistettävä tällaisen sisäisesti joustavan oppilaitosjärjestelmän kehittymistä. Kattava tiedotus-, neuvonta- ja ohjausjärjestelmä. Oppimismahdollisuuksien määrän ja toteutusmuotojen lisääminen vastaamaan yhteiskunnassa ilmenevää tarvetta lisää myös ihmisten tarvetta saada oppimismahdollisuuksia ja niiden hyödyntämisestä aiheutuvia kustannuksia koskevaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua on oltava tarjolla runsaasti ja monimuotoisesti ja sen on oltava valtakunnallisesti kattavaa. Rakenteisiin vaikuttavien tahojen yhteistyö. Elinikäisen oppimisen toteutumiseen vaikuttavia rakenteita muodostavat monet eri tahot, erityisesti valtion eri viranomaiset, kunnat ja työmarkkinajärjestöt. Jotta näiden tahojen päätösten ja toimintalinjojen yhteisvaikutuksesta muodostuu elinikäistä oppimista edistävä, on niillä oltava jatkuvaa keskinäistä yhteistyötä. ELINIKÄISEN OPPIMISEN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET Yksilötason perusedellytykset Perusta uuden oppimiselle Tarpeisiin vastaavat oppimismahdollisuudet Edellytykset hyödyntää oppimismahdollisuuksia Tieto oppimismahdollisuuksista ja niistä aiheutuvista

8 kustannuksista Yhteisöjen tuki Toiminnassa oppimisen organisoiminen Henkilöstön/ jäsenistön kehittäminen Opiskeluun irrottautumisen mahdollistaminen Oppilaitosten tuki Jatkuvan oppimisen tieto- ja taitoperustan luominen Tuki yhteisöille Yksiköllisiin tarpeisiin vastaavien oppimistilaisuuksien järjestäminen Kaikissa ympäristöissä opitun tunnustaminen Elinikäistä oppimista edistävät rakenteet Laaja rahoituspohja Kysyntää tukeva julkinen rahoitusjärjestelmä Oppimista edistävä toimeentuloturva Kattava tiedotus-, neuvonta- ja ohjausjärjestelmä Sisäisesti joustava oppilaitosjärjestelmä Rakenteisiin vaikuttavien tahojen yhteistyö Takaisin alkuun 5. OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKAN LÄHIAJAN TAVOITTEET 5.1. Oppimisen perusta Tavoite 1. Työmarkkinoille siirtyvillä nuorilla on nykyistä korkeampi peruskoulutustaso Koulutuspolitiikan tavoitteena on tarjota toisen asteen koulutuspaikka koko ikäluokalle ja kolmannen asteen koulutuspaikka %:lle ikäluokasta. Selvitysten mukaan noin 94 % nuorista jatkaa peruskoulun jälkeen toiselle asteelle lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Kolmannen asteen koulutuksen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa on vuonna 1999 noin 66 %:lle ikäluokasta. Asetettu tavoite on siis erittäin hyvin saavutettu. Koulutuksen aloittamisosuus ei kuitenkaan vielä kerro, kuinka suuri osa ikäluokasta siirtyy työmarkkinoille toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittaneena. Viimeisimpien tilastotietojen mukaan vuoden 1996 lopussa vuotiaiden ikäluokasta oli vain 81,5 % suorittanut vähintään

9 toisen asteen tutkinnon ja vuotiaiden ikäluokasta vain 21,8 % kolmannen asteen tutkinnon. Jälkimmäiseen lukuun tulee tosin lähivuosina merkittävästi vaikuttamaan ammattikorkeakoulututkintojen lisääntyminen, mutta selvästi pienemmäksi suorittaneiden osuus tulee kuitenkin jäämään kuin aloittajien osuus. : nuorten peruskoulutustasoa koskevat yhteiskunnalliset tavoitteet asetetaan tutkinnon suorittaneiden osuuksina ikäluokasta; niiden toteutumiseksi koulutusjärjestelmän eri koulutusmuodoille asetetaan aloituspaikkoja, läpäisyä ja suoritettuja tutkintoja koskevia tavoitteita; tarvittavien toimenpiteiden perustaksi hankitaan nykyistä kattavampi tieto koulutusjärjestelmän opiskelijavirroista. Tavoite 2. Työmarkkinoille siirtyvillä nuorilla on hyvät oppimistaidot Työmarkkinoille siirtyessään nuorilla on oltava sellaiset oppimistaidot, että he osaavat suunnitella ja toteuttaa omaa oppimistaan kaikkia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja heidän on myös oltava kiinnostuneita käyttämään näitä taitojaan. Tällaisten taitojen kehittyminen edellyttää toisaalta sopivia opetusmenetelmiä ja toisaalta oppilaitosten toimintaa suuntaavia rakenteellisia ratkaisuja. : laajennetaan oppimistaitojen kehittymistä koskevaa tutkimusta ja kokeilutoimintaa; uudistettaessa perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmien perusteita nostetaan oppimistaitojen kehittyminen yhdeksi keskeisistä opetuksen tavoitteista ja tuetaan tavoitteen toteutumista laajalla opettajien lisäkoulutuksella; kehitetään opettajankoulutusta oppimistaitojen kehittymistä painottavaan suuntaan; tuetaan oppilaitosten sisäisen ja oppilaitosten ja oppilaitosmuotojen välisen valinnaisuuden toteutumista kaikilla koulutustasoilla huolehtimalla siitä, että rahoitusperusteet tukevat valintoja; tuetaan oppilaitosten ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä toisen asteen koulutuksessa muuttamalla oppilaitosten rahoitusperusteet opintosuorituksiin perustuviksi; niitä nuoria, joita koulutuksen keskeyttämisen tai heikon koulumenestyksen vuoksi uhkaa syrjäytyminen jatko-opinnoista ja työelämästä, tuetaan tavanomaisten toimenpiteiden lisäksi luomalla erilaisia vaihtoehtoisia opiskelun ja työhönoppimisen yhdistelmiä. Tavoite 3. Aikuisten peruskoulutustaso on nykyistä parempi Vuonna 1995 oli vuotiaista suomalaisista 63 % vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Ikäryhmässä v. osuus oli 41 % ja vielä vuotiaiden ikäryhmässäkin 26 %. Yhteensä vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevia oli näissä ikäryhmissä noin , joista noin oli työvoimaan kuuluvia. Vaikka koulutustaso ei kerrokaan kaikkea ihmisten mahdollisuuksista työmarkkinoilla, tosiasiaksi kuitenkin jää, että aikuisväestössä on erittäin runsaasti ihmisiä, joiden asemaa paremman peruskoulutuksen hankkiminen turvaisi merkittävästi. : vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville aikuisille luodaan mahdollisuudet opiskella enintään 120 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus työvoimapoliittisen

10 aikuiskoulutuksen koulutustuen tasoisella opintososiaalisella tuella; koulutukseen hakeutumista ja läpiviemistä tuetaan merkittävällä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspanoksella ja opintovapaalainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla; ensi vaiheessa em. opiskelumahdollisuudet luodaan työmarkkinoilla vaikeimmassa tilanteessa oleville eli yli 40-vuotiaille työttömille; uudistuksen ensi vaihe sisällytetään alkuvuodesta 1999 valmisteltavaan Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmaan ja siihen pyritään saamaan osittaisrahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta sisällyttämällä se uusiin rakennerahasto-ohjelmiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on useita eri muotoja: alemmilta koulutusasteilta siirtyville nuorille tarkoitetut koulutusohjelmat, joissa koko tutkinto suoritetaan kerralla; vastaavat ohjelmat työelämästä tuleville aikuisille; tutkinnon suorittaminen yksityisopiskelijana; sekä tutkinnon osien suorittaminen avoimessa opetuksessa. Monille aikuisille ei koko tutkintoon kerralla tähtäävä opiskelu perinteisissä kokopäiväisissä opinnoissa ole heidän elämäntilanteestaan johtuen mahdollista tai se on taloudellisesti ja sosiaalisesti hankalaa, vaikka opetuksesta ei peritäkään maksuja. Aikuisille onkin kehitetty heidän tarpeensa huomioonottavia monimuotojärjestelyjä. Kehittämissuunnitelmassa on aikuisille tarkoitetut koulutuspaikat mitoitettu erikseen. Kaikissa koulutusmuodoissa ei näitä mitoitustavoitteita ole kuitenkaan sisällytetty ohjausjärjestelmiin eikä niiden toteutumista ole erikseen seurattu. Aikuisille hyvin soveltuvaa tutkintojen osien avointa opetusta ja tutkintojen suorittamista yksityisopiskeluna ei rahoituksellisesti ole katsottu osaksi tutkintotavoitteista koulutusta, vaikka ne sisällöltään sellaista aina ovatkin. Päinvastoin kuin muussa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelijoilta peritään maksuja. Joissakin tapauksissa työnantajat ovat olleet kiinnostuneita rahoittamaan henkilöstölleen tutkintotavoitteista koulutusta. Tähän liittyy tasa-arvoon liittyviä ongelmia, joita on tarpeen selvittää. : tutkintotavoitteisen koulutuksen mitoitus-, rahoitus- ja maksupolitiikkaa käsitellään kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon julkinen rahoitus, opiskelijamaksut ja työnantajarahoitus. Tavoite 4. Aikuisten oppimistaidot ovat nykyistä paremmat Monilla aikuisilla ei ole juurikaan ollut mahdollisuuksia kehittää itselleen hyviä oppimistaitoja peruskoulutuksessaan tai myöhemmin työelämässä olonsa aikana. Oppimistaidot ovat kuitenkin yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin varautumiseksi ja sopeutumiseksi tarvittavan jatkuvan oppimisen yksi perusedellytys. Tavoitteen 2 yhteydessä esitetyt toimenpiteet soveltuvat varsin pitkälle myös aikuisten oppimistaitojen edistämiseen. Vapaan sivistystyön oppilaitokset kykenevät lisäksi tavoittamaan ihmisten henkilökohtaisia tavoitteita palvelevilla toimintamuodoillaan aikuisia, jotka ovat muutoin vieraantuneet

11 oppimiskulttuurista, ja saattamaan heidät korkeittenkin kynnysten yli. Tie opintojen jatkamiseen on silloin avattu. : sovelletaan tavoitteen 2 yhteydessä esitettyjä toimenpiteitä myös aikuisiin; käynnistetään ohjelma, jossa laajennetaan ja kehitetään edelleen aikuisten oppimistaitoja kehittävää tarjontaa erityisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Mahdollisuudet uuden oppimiseen Tavoite 5. Aikuisten oppimismahdollisuuksien julkisesta rahoituksesta nykyistä suurempi osa suunnataan suoraan koulutuksen tarvitsijoille Takaisin alkuun Aikuisille tarkoitettujen oppimismahdollisuuksien järjestämisessä oppilaitoksilla on kahdensuuntaisia intressejä. Toisaalta oppilaitoksen tehtävän suunnasta pidetään tärkeänä vastata yhteiskunnassa ilmenevään kysyntään, mutta toisaalta oppilaitoksen organisaatiointressien suunnasta voi syntyä painetta ohjata kysyntään vastaamista siten, että oppilaitoksen tilojen ja kaluston käyttö ja henkilöstön toiminnan jatkuvuus tulee turvatuksi. Yksi vastaus tähän on ollut ammatillisen lisäkoulutuksen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinnassa käytössä oleva tilaaja-tuottaja-malli, jossa valtion viranomaiset toimivat kansalaisten edustajina oppilaitoksiin päin. Aidosta koulutuksen tarvitsijoille suunnattavasta julkisesta rahoituksesta on kuitenkin kysymys vasta silloin, kun koulutuksen tarvitsijat saavat rahat itse käyttöönsä tai ne myönnetään sellaisille heitä edustaville tahoille, joiden edustamistehtävään he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa. Julkisen rahoituksen suuntaamista suoraan koulutuksen tarvitsijoille vaikeuttaa se, että yksittäisten ihmisten tai pk-yritysten neuvotteluvoima suhteessa oppilaitoksiin on vähäinen. Jos tietystä koulutuksesta on neuvottelemassa yksittäinen henkilö tai pk-yritys, josta koulutukseen olisi tulossa vain muutama henkilö, koulutuksen toteuttamisen hinta osallistujaa kohti nousee korkeaksi. Koulutuksen järjestäminen kohtuuhintaan edellyttää aina useita kiinnostuneita. : kehitetään kohdassa 5.4. ehdotettua tiedotus- ja neuvontajärjestelmää myöhemmässä vaiheessa niin, että sen yhdeksi tehtäväksi määritellään hankkia kansalaisille heidän toimeksiannostaan sellaisia yksilöllisiä koulutuskokonaisuuksia, joissa käytetään hyväksi usean oppilaitoksen tarjontaa; pk-yritysten mahdollisuuksia saada oppilaitoksilta henkilöstönsä kehittämistarpeita vastaavaa koulutusta parannetaan myöntämällä valtion rahoitusta pk-yritysten yhdessä palkkaamille koulutusasiantuntijoille, jotka toimivat yritysten neuvottelijoina oppilaitoksiin päin. Tavoite 6. Kansalaisyhteiskunnan oppimista edistävään toimintaan suunnataan nykyistä enemmän julkista rahoitusta Elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan nykyisestä poikkeaviksi piirteiksi todettiin edellä aikuisten oppimismahdollisuuksien määrän ja toteutusmuotojen lisääminen sekä julkisen

12 koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen nostaminen koulutusjärjestelmässä tapahtuvan oppimisen rinnalle. Yksi tapa toteuttaa näitä tavoitteita on tukea julkisella rahoituksella kansalaisyhteiskunnan toimijoita nykyistä enemmän monipuolisten oppimismahdollisuuksien järjestämisessä. Edellä todettiin myös, että eläkeikäisen väestön määrä kasvaa ja keskimääräinen eläkkeelläoloaika pitenee. Eläkkeelläolon aikana ehtii nopeasti muuttuvan yhteiskunnan toimintatavoissa tällöin tapahtua jo huomattaviakin muutoksia, joihin sopeutuminen edellyttää eläkeläisten perustaitojen päivittämistä. Kansalaistoiminnan yhteistyötahoilla on hyvät mahdollisuudet tavoittaa myös eläkeikäinen väestö. Kansalaisjärjestökentän laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi tuki on käytännössä tarkoituksenmukaisinta kanavoida sellaisille yksiköille, jotka toimivat kansalaisjärjestöjen kanssa tai jotka muuten organisoivat kansalaisten omista tarpeista lähtevää toimintaa. Opetusministeriön toimialalla tällaisiksi yksiköiksi sopivat luontevasti kansalaisjärjestötaustaiset vapaan sivistystyön oppilaitokset eli opintokeskukset, kansanopistot ja liikunnan koulutuskeskukset. Käytännössä myös pääosin kunnalliset kansalaisopistot organisoivat kuntalaisten vapaatavoitteisia opintoja samalla tavalla kuin em. vapaan sivistystyön oppilaitokset. Kansalaisopistot toimivat usein yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa ja esimerkiksi paikallista kansalaistoimintaa edustava kylätoiminta on usein toteutettu yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. : vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusta lisätään ja niiden henkilöstön ammattitaidon kehittämistä tuetaan; näiden oppilaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään kehittämällä niitä koskevaa yleistajuista raportointia. Tavoite 7. Toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten yhteistyö yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on nykyistä laajempaa Yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö katsotaan nykyisin toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten yhdeksi ydintehtäväalueeksi. Rahoituksessa ja muissa oppilaitosten ohjausmenettelyissä tämä ei kuitenkaan näy riittävällä tavalla. : edistetään oppilaitosten kiinnostusta tehdä yhteistyötä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ottamalla tämä yhteistyö huomioon oppilaitosten rahoituksessa. Tavoite 8. Verkkojen ja joukkoviestimien hyödyntäminen on nykyistä kehittyneempää ja laajempaa Verkkoja ja joukkoviestimiä hyödyntävä opetus on viime vuosina huomattavasti kehittynyt. Nykyiset koulutuksen rahoitusperusteet ja niistä johdetut koulutuksen organisatoriset järjestelyt eivät kuitenkaan tue vielä riittävästi tällaisen opetuksen kehittämistä. :

13 oppilaitosten verkkoja ja joukkoviestimiä (paikallisradiot, -televisiot) hyödyntävälle tarjonnalle laaditaan kokeiluista saatujen kokemusten perusteella rahoitusperusteet; tutkitaan mahdollisuudet kansallisen virtuaaliyliopiston perustamiseen. Tavoite 9. Oppilaitosten ulkopuolisissa ympäristöissä hankittu osaaminen otetaan nykyistä paremmin huomioon Koulutusjärjestelmässä on viime vuosina kehitetty menettelyjä, joilla muissa ympäristöissä hankittua osaamista on voitu hyödyntää tutkintojen suorittamisessa ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisessa. Tämä kehityssuunta ei kuitenkaan ole vielä riittävästi vakiintunut eivätkä oppilaitosten rahoitusjärjestelyt kaikilta osin tue sitä. käynnistetään työssä ja muissa oppilaitosten ulkopuolisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen arvioinnin ja tunnustamisen tutkimus- ja kehittämisohjelma; kaikilla koulutustasoilla kehitetään edelleen menettelyjä, joilla opiskelijoita tuetaan henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisessa ja joissa otetaan huomioon oppilaitosten ulkopuolella hankittu osaaminen. Tavoite 10. Oppilaitoksiin hakeutuvien ja opiskelijoiden kuluttajansuoja on nykyistä selkeämmin määritelty Koulutuksesta on yhteiskunnallisen kehityksen myötä yhä merkittävämpi osa ihmisten elämää. Oppilaitosten asema koulutuksen järjestäjinä on erittäin vahva. Tutkintotavoitteinen koulutus järjestetään kokonaan julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa. Kaikesta aikuiskoulutuksesta on oppilaitosten osuus tilastokeskuksen selvityksen mukaan noin 85 %. Kun koulutusyritysten toiminnasta noin kaksi kolmannesta on autokouluopetusta, jää koulutusyritysten muun toiminnan osuudeksi vain 5 % koko aikuiskoulutuksesta. Lisäkoulutuksessa oppilaitokset toimivat varsin laajasti liiketaloudellisin periaattein, vaikka ne eivät toimikaan taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Opiskelijoilta ja työnantajilta perittävät maksut voivat olla huomattavia. Kun elinikäisen oppimisen edistämispolitiikka edellyttää julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistämismahdollisuuksien tarkastelua entistä laajemmin, voi oppilaitosten asiakkaiden taloudellinen intressi tulevaisuudessa muodostua entistä suuremmaksi. Irrottautuminen työstä kokopäiväiseen koulutukseen, oli kysymys tutkintotavoitteisesta tai muusta koulutuksesta, on lisäksi jo sinänsä yleensä taloudellinen uhraus. Nämä kehityskulut korostavat oikeusturvaan, kuluttajansuojaan ja toiminnan eettisiin periaatteisiin liittyviä kysymyksiä oppilaitoksissa. Oppilaitosten asema julkisen valvonnan alaisina laitoksina merkitsee, että kansalaisilla on oikeus odottaa niiden toimivan julkiseen palveluun yleensä liitettävien periaatteiden mukaisesti. Näitä kysymyksiä ei toistaiseksi ole opetushallinnossa kokonaisvaltaisesti käsitelty. Eräillä muilla hallinnonaloilla ja elinkeinotoiminnassa säännöksiä ja kokemuksia niiden toimivuudesta jo on: esimerkiksi terveydenhuollossa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja elinkeinotoiminnassa yleinen kuluttajansuojalaki (38/1978) ja sen lisäksi eri aloja koskevia erityissäädöksiä, esimerkiksi matkatoimistojen toimintaa säätelevä valmismatkalaki (1079/1994) ja asetus valmismatkasta annettavista tiedoista (1085/1994).

14 selvitetään tarve ja mahdollisuudet laatia säännöstö koulutukseen hakeutuvan, opiskelijan ja koulutuksen rahoittajan asemasta ja oikeuksista julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa Oppimismahdollisuuksien hyödyntäminen Takaisin alkuun Ihmisten asema ja tilanne työmarkkinoilla vaikuttavat siihen, missä määrin heidän on mahdollista saada työnantajat tai viranomaiset osallistumaan heidän koulutuksensa kustannuksiin (maksut, toimeentulo), missä määrin heillä itsellään on kiinnostusta ja taloudellisia mahdollisuuksia panostaa koulutukseensa ja kuinka vapaita he tosiasiallisesti ovat tekemään koulutustaan koskevia päätöksiä. Tavoite 11. Työttömyysaikaiseen opiskeluun työttömyysturvalla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia Työttömyysturvan tasoisella tuella opiskelu on nykyisin mahdollista vain niille työttömille, jotka osallistuvat työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai niille vähintään 10 vuoden työkokemuksen omaaville työttömille, jotka osallistuvat vähintään 20 opintoviikon laajuiseen opetushallinnon rahoittamaan päätoimiseen koulutukseen. Lisäksi työttömien on mahdollista osallistua työttömyysturvalla työajan ulkopuolella järjestettyyn koulutukseen, mikäli sitä ei katsota niin vaativaksi, että se voidaan tulkita päätoimiseksi. Yhteiskunnan koko koulutustarjonnasta vain osa on siis työttömien tosiasiallisesti käytettävissä. Kohdassa 5.1. käsiteltiin jo vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville tarkoitettujen uusien pitkäkestoisten opiskelumahdollisuuksien luomista. Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa on työllistyvyyden parantamista koskevan ensimmäisen pilarin yhtenä alueena jo elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen. Seuraavaa toimintasuunnitelmaa koskevissa komission suuntaviivoissa elinikäisen oppimisen merkitys työvoiman ammattitaidon ja sopeutumiskyvyn kehittämisessä korostuu entisestään. Komission mielestä jäsenvaltioiden pitäisi ottaa tavoitteekseen lisätä vuosittain näistä toimenpiteistä hyötyvien henkilöiden määrää. Toimintasuunnitelma valmistellaan alkuvuonna työllisyyspolitiikan seuraavan toimintasuunnitelman valmistelutyössä alkuvuonna 1999 asetetaan opetusministeriön tavoitteeksi koulutusjärjestelmän nykyistä laajempi avaaminen työttömille. Tavoite 12. Työelämästä omaehtoiseen koulutukseen lähteminen on nykyistä turvatumpaa Työelämästä omaehtoiseen koulutukseen lähteville on tarjolla nykyisellään monia erilaisiin saantiehtoihin perustuvia (mm. ikä, työhistoria, työtulot) tukimuotoja. Järjestelmät ja niiden keskinäiset suhteet ovat vaikeasti hahmotettavissa ja hallittavissa. Opintotukea lukuun ottamatta aikuisten tukijärjestelmät perustuvat ansaintaperiaatteelle. Työhistorian ja työsuhteen korostuminen ei täysin vastaa nykyistä työmarkkinoiden tilaa. Yhä enemmän tukien piirin pääsyn esteeksi ovat muodostuneet työmarkkinoiden epävakaudesta johtuvat ja yhä tyypillisemmiksi muodostuneet määräaikaiset työsuhteet. Järjestelmät eivät ota riittävästi

15 huomioon epävakaassa työmarkkina-asemassa olevien tarpeita. Myös opintovapaan saantiehdot on nykyisin rakennettu ensisijaisesti pysyvässä kokoaikaisessa työsuhteessa olevien näkökulmasta. Tukimuotojen rahoituspohjat ovat erilaisia. Aikuisopintotuen ja opintotuen rahoittaa valtio ja sitä maksaa kansaneläkelaitos. Ammattikoulutusrahan, osittaisen ammattikoulutusrahan ja erorahan aikuiskoulutuslisän sekä vuorottelukorvauksen rahoitukseen osallistuvat valtion ohella sekä työnantajat että työntekijät. Ammattikoulutusrahan, osittaisen ammattikoulutusrahan ja erorahan aikuiskoulutuslisän maksaa Koulutus- ja erorahasto tai valtionkonttori. Vuorottelukorvausta maksavat Kela tai työttömyyskassat. Työelämästä omaehtoiseen koulutukseen lähtevälle tarkoitettu aikuisopintotuki ei nykyisellään korvaa kohtuullisesti koulutuksen ajan toimeentuloa. kehitetään työelämästä koulutukseen lähteviä aikuisia varten yksi tukijärjestelmä, jossa tuen taso on kohtuullinen suhteessa tavalliseen opintotukeen ja työttömien koulutuksen ajalle maksettaviin etuuksiin; järjestelmää kehitettäessä arvioidaan uudelleen valtion ja yksityisen rahoituksen vastuut; tuen saantiehtoja määriteltäessä epävakaassa työmarkkina-asemassa olevien asema turvataan nykyistä paremmin; tarkistetaan opintovapaan ehdot epävakaat työsuhteet ja monimuotoinen oppimismahdollisuuksien tarjonta huomioonottavaksi. Työelämästä opiskelemaan lähtevien aikuisten tukijärjestelmän kehittämisessä voitaisiin yksityisen rahoitusosuuden selkeyttämisessä toimia monella tavalla. Päätoimisten opintojen ajalle voitaisiin myöntää tukea, jota voisi saada opintotuen lisäksi yhdestä erillisestä rahastosta tai valtiolta. Rahastomallissa työntekijä voisi hakea opintotuen lisäksi maksettavaa tukea työmarkkinaosapuolten hallinnoimasta rahastosta. Työnantajalta ja työntekijöiltä kerättäisiin rahaston pääoma. Työnantajien osuus voisi määräytyä esimerkiksi yrityksen liikevaihdon mukaan. Toisena vaihtoehtona olisi, että työntekijä voisi hakea opintotuen lisäksi maksettavaa tukea valtiolta. Työnantajilta ja työntekijöiltä kerättäisiin veroluonteisesti pääoma tuen maksamiseksi. Tukea haettaisiin esimerkiksi Kelan kautta. Päätoimisten opintojen ajalle voitaisiin myöntää vuorottelukorvausta. Tässä mallissa nykyistä vuorottelukorvausjärjestelmää kehitettäisiin edelleen siten, että etuuden taso kannustaisi opiskeluun. Työnantaja voisi maksaa opiskelun ajalta palkkaa. Tämän mallin etuna olisi, että työntekijän toimeentulo ei heikkenisi opiskeluna aikana. Palkan maksaminen opiskelun ajalle olisi perusteltua tilanteissa, joissa työnantaja edellyttää työntekijältä tietyn koulutuksen kautta saavutettavaa osaamista. Palkan käyttäminen opiskeluajan toimeentuloon nykyistä laajemmin edellyttäisi, että työnantajille korvattaisiin osittain tästä aiheutuvia menoja. Toisena vaihtoehtona on, että opiskelu toteutetaan soveltuvin osin oppisopimuksena. Voitaisiin käyttää muita keinoja kannustaa työnantajia tukemaan taloudellisesti henkilöstönsä omaehtoista opiskelua. Positiivisena kannustimena voitaisiin kaikkiin rahoitusmalleihin liittää vuorottelukorvausjärjestelmän käytäntö, jossa valtio tukee opiskelemaan lähteneen tilalle palkattavan henkilön palkkakustannuksia. Negatiivisena kannustimena voitaisiin käyttää esimerkiksi liikevaihdon perusteella määräytyvää maksua, jonka joutuisivat maksamaan sellaiset

16 työnantajat, jotka eivät osallistu henkilöstönsä koulutuksen tukemiseen. Maksulla rahoitettaisiin opintotuen lisäksi maksettavaa tukea. Voitaisiin käyttää taloudellisia kannustimia, jotka tukisivat työntekijöiden halukkuutta osallistua maksulliseen koulutukseen. Esimerkiksi henkilöverotuksessa kaikki opiskelukulut voitaisiin katsoa tulonhankkimiskuluiksi ja siten vähennyskelpoisiksi. Tavoite 13. Yrityksillä on aikaisempaa enemmän kannustimia henkilöstönsä kehittämiseen Yritysten panostus henkilöstönsä kehittämiseen on kokonaisuutena merkittävä. Tilastokeskuksen vuoden 1997 työolotutkimuksen mukaan oli 47 % palkansaajista osallistunut vuoden aikana työnantajan kustantamaan koulutukseen. Koulutuksen kesto oli keskimäärin kuusi päivää. Yritysten välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, mikä merkitsee samalla, että erilaisissa yrityksissä työskentelevien mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen osana työtä ovat merkittävästikin erilaiset. Henkilöstön kehittämispanostukset vaihtelevat myös eri suhdannevaiheissa. Myös yritysten tietoisuus henkilöstönsä osaamisen merkityksestä pitkäjänteiselle tuloksen teolle vaihtelee. selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön tavoitteen 12 yhteydessä yhtenä vaihtoehtona kuvattu omaehtoiseen koulutukseen käytettävä työnantajamaksu, jota maksaisivat sellaiset työnantajat, joiden panostus henkilöstönsä kehittämiseen on vähäinen; selvitetään mahdollisuudet ottaa yritysverotuksessa käyttöön henkilöstön kehittämispanostusten suhdannevaihteluja tasaava henkilöstön kehittämisvaraus- ja - talletusjärjestelmä; tuetaan yritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstövoimavarojen raportointijärjestelmien kehittämistä. Tavoite 14. Opintotuki tukee nykyistä paremmin elinikäistä oppimista Edellä on jo käsitelty opintotukea työelämästä omaehtoiseen opiskeluun irrottautuvien näkökulmasta. Elinikäistä oppimista tukeva opintotukijärjestelmä mahdollistaa yksilön eri elämänvaiheissa päätoimisen opiskelun ajalle muun toimeentuloturvan kanssa johdonmukaisesti toimivan riittävän toimeentulon. Opintotuessa on nykyisin piirteitä, jotka ovat ristiriidassa tämän kanssa. nostetaan alle 20-vuotiaiden opintoraha kaikissa tapauksissa vähintään lapsilisän tasoiseksi; nostetaan muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintotuessa huomioon otettavien vanhempien tulojen rajaa ansiokehityksen mukaisesti ja myöhemmin valtiontalouden mahdollistaessa vanhempien tulojen huomioimisesta luovutaan kokonaan; opintotuen asumislisä ja asumistuki sovitetaan yhteen niin, että asumisen tuki on tasoltaan sama riippumatta siitä minkä järjestelmän piirissä opiskelija on; tarkistetaan opintorahan taso vähintään kustannuskehityksen mukaisesti; tarkistetaan opintotuen taso (opintoraha ja -laina) toimeentulon turvaavalle tasolle käyttäen vertailukohtana muita toimeentuloturvajärjestelmiä. Takaisin alkuun

17 5.4. Oppimismahdollisuuksia ja niihin liittyviä taloudellisia kysymyksiä koskeva tiedotus ja neuvonta Tavoite 15. Ihmisillä on käytettävissään kattava ja helposti saavutettava tiedotus- ja neuvontajärjestelmä Kun oppimismahdollisuudet monimuotoistuvat, koulutuksen ja muiden oppimismahdollisuuksien tarjonnasta päättäviä on lukuisasti, erilaisia oppimisjaksoja voidaan entistä helpommin yhdistää yksilöllisiksi oppimispoluiksi ja oppimismahdollisuuksien rahoitusmuotoja on runsaasti ja ne muuttuvat usein, niin ihmisten on entistä vaikeampi tehdä riittävään informaatioon perustuvia päätöksiä oppimisohjelmistaan. Ihmisten käyttöön on saatava kattava ja helposti saavutettava tiedotus- ja neuvontajärjestelmä. opetusministeriö kehittää kansalaiskäyttöön tietoverkossa toimivan valtakunnallisen tiedotus- ja neuvontajärjestelmän; tietoverkossa toimivaa järjestelmää täydennetään erillisprojekteilla sellaisten ryhmien tarpeisiin, joilla ei lähiympäristössään ole internet-yhteyksiä helposti saavutettavissa. Tietoverkkojärjestelmän tavoitetilaa voidaan kuvata seuraavasti. Järjestelmän avulla saadaan yhden kotisivun kautta tietoa ja neuvontaa opintomahdollisuuksista, eri oppilaitostyyppien opiskelukäytännöistä ja opintovaatimuksista, koulutuksen aikaisesta toimeentulosta ja muista opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Neuvontaa saadaan sekä reaaliajassa vastaanottoaikoina että jatkuvana sähköpostipalveluna. Kokonaisuus linkittyy muihin internetissä toimiviin kansalais- ja koulutuspalveluihin. Palvelukokonaisuudesta saadaan ajantasaiset tiedot oppilaitosten koulutustarjonnasta niiden omia verkkosivuja hyödyntäen. Koulutustarjontaa voidaan tarkastella myös samanaikaisesti ja vertailla eri mahdollisuuksia. Tiedotukseen ja neuvontaan liitetään verkko-opiskelua. Tämä alue käsittää internet-perustaisia opintokokonaisuuksia ja vuorovaikutteisia itsearviointimahdollisuuksia sekä yhteyksiä oppilaitosten verkkotarjontaan kotimaassa ja ulkomailla. 6. YHTEISTYÖ Takaisin alkuun Tavoite 16. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yksiköiden työnjako heijastelee nykyistä paremmin elinikäisen oppimisen edistämispolitiikan tavoitteita Opetusministeriön työjärjestyksen mukaan kustakin oppilaitosmuodosta vastaavan yksikön tehtäviin kuuluu vain nuorten koulutus kyseisessä oppilaitosmuodossa. Aikuiskoulutus kuuluu aikuiskoulutusyksikön toimialaan. Aikuiskoulutusyksikkö vastaa myös elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan koulutuspolitiikan edistämisestä.

18 oppilaitosmuotojen paremman kokonaisohjauksen toteuttamiseksi muutetaan koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yksiköiden työnjakoa siten, että elinikäisen oppimisen edistäminen koko väestön osalta sisällytetään työjärjestyksessä kaikkien yksiköiden toimialaan; aikuiskoulutusyksikölle määrätään työjärjestyksessä aikuiskoulutusta koskeva koordinaatiovastuu. Tavoite 17. Elinikäisen oppimisen toteutumiseen vaikuttavilla tahoilla on toimiva yhteistyö Elinikäisen oppimisen toteutumiseen vaikuttavat toimintapolitiikallaan monet ministeriöt ja keskusvirastot, aluetason viranomaiset, kunnat ja yhteiskunnan eri etujärjestöt. Elinikäisen oppimisen edistämiseksi tarvitaan uusia yhteistyön muotoja, joilla eri tahojen toimintaa voidaan yhteensovittaa. perustetaan opetusministeriön johdolla toimiva valtionhallinnon eri yksiköiden, kuntien ja etujärjestöjen yhteistyöelin, joka sovittaa yhteen näiden tahojen toimintaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Yhteistyön merkitystä on korostettu myös Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa, jonka Suomi kuten muutkin EU:n jäsenmaat on laatinut marraskuussa 1997 pidetyn Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti. Suunnitelman tavoiteosassa todetaan, että elinikäisen oppimisen periaatteen omaksumista ja käytäntöön soveltamista tarvitaan työyhteisöissä ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Toimenpideosassa todetaan, että vuoteen 2000 mennessä valmistellaan voimassa olevista järjestelmistä elinikäisen oppimisen strategiaan perustuva toimintamalli. Vastuu tästä on asetettu opetusministeriölle, työministeriölle ja työmarkkinajärjestöille. Seuraava työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelma valmistellaan kesään 1999 mennessä. Komission sitä koskevissa suuntaviivoissa tulee entistä korostuneemmin esiin elinikäisen oppimisen merkitys työvoiman ammattitaidon ja sopeutumiskyvyn kehittämisessä. Komission mielestä jäsenvaltioiden pitäisi ottaa tavoitteekseen lisätä vuosittain näistä toimenpiteistä hyötyvien henkilöiden määrää. Se pitää lisäksi erityisen tärkeänä, että ikääntyvät henkilöt voivat osallistua näihin toimenpiteisiin helposti. opetusministeriö käynnistää työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa tarkoitetun elinikäisen oppimisen toimintamallin valmistelun; em. valmistelun tuloksia hyödynnetään työllisyyspolitiikan seuraavan toimintasuunnitelman valmistelutyössä. EU:n rakennerahastojen uusi ohjelmakausi alkaa vuonna Sosiaalirahaston toimintamuotojen uusi määrittely antaa uusia mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen edistämiseen osana uusia ohjelmia. opetusministeriö huolehtii siitä, että elinikäisen oppimisen edistäminen sisällytetään mahdollisimman laajasti uusiin rakennerahasto-ohjelmiin.

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus

Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena 6.2.2015 Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus Kehittämishankkeiden kautta Opetushallitus seuraa ja tukee koulutuksen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016 Tapio Kosunen Valtiosihteeri 30-vuotiaiden koulutustaso sukupuolen mukaan, 2009 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot