Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk / /2011 Sivltk Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304, viranhaltijan velvollisuudet 17 Yleiset velvollisuudet: "Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla." Sivistyslautakunnan kokouksessa sivistysosaston osastosihteeri kieltäytyi kesken kokouksen toimimasta sihteerin tehtävässään (muistio kokoukses ta ), mi kä johti kir jal li sen varoituksen antamiseen seuraavana päivä nä. Kuu le mis- ja va roi tuk sen an ta miskokouksesta on muistio (liite , päätös ). Keväällä 2011 osastosihteeri teki Aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle ilmoituksen työssä kiusaamisesta sekä kantelun apulaisoikeuskanslerille. Aluehallintovirasto ei voinut todentaa väitettyä tapahtuneeksi (päätös drno ISA VI/96/ /2011). Joulukuusta 2010 alkaen aina syksyyn 2011 asti sivistysosastolla työskenneltiin vajaalla miehityksellä ja tilapäisratkaisuin. Työnantaja kutsui osastosihteeriä työterveyshuollon kanssa yhteisiin kokouksiin 8.2., 7.6. ja joista viimeisin toteutui. (Muistio ). Elokuussa 2011 osastosihteerin työhönpaluun ja vuosilomien jälkeen aloitettiin osas to sih tee rin kanssa Liperin kunnan käyttöönottaman varhaisen tuen mallin mukaiset toimenpiteet pit kän poissaolon (9 kk) jälkeen. Näi tä oli vat mm. työ terveyshuollon kanssa pidettävät kolmikan ta neu votte lut sekä yh teis toi minta menettelyjen mukaiset työtehtävien helpottami seen ja muut tami seen liit ty vät neuvottelut (23.8., ja ), joissa käytiin läpi erilai sia vaih to eh toja työhönpa luun osalta. Osastosihteerin avustaja na toimi kai kissa neuvot te luissa si vistys lautakunnan jäsen Kauko Huoh vanainen. Neuvot te luissa ilmeni, et tä osas tosih teeri ei ole valmis muuttamaan työnantajan ehdo tel mien mukaises ti työnkuvaansa osastosihteerinä, vaan toimi maan ainoas taan sa mois sa tehtä vissä kuin

2 aiemmin, vaikka mm. sivistyslauta kunta oli jo päättänyt lauta kunnan sihteerin tehtävien hoidosta toisin. Osastosih teeri on to dennut ole vansa työelä mässä 68-vuotiaaksi saakka. Osastosihteeri on ilmoitta nut useam paan kertaan, että terveydellisiä esteitä työn jatkamiselle ei ole. Sivistysosaston työilmapiirissä on ollut erinäisiä ongelmia jo useamman vuoden ajan. Työskentelyilmapiiriä on koetettu parantaa erilaisin työyhteisötapahtumin, koulutuksin ja työnohjauksellisin keinoin. Syksyn mittaan ilmapiiri sivistysosastolla kärjistyi entisestään ja työskentelyedellytykset alkoivat heiketä osalla osaston henkilökuntaa. Sivistyslautakunnan kokouksen pohjalta sivistyslautakunta kokouksessaan poisti osastosihteeriltä lautakunnan sihteerin tehtävät. Ko. kokouksessa osastosihteeri tuli tervehtimään lautakunnan jäseniä, ol len asiantuntijaroolissa ja toi osaltaan lautakunnan tietoisuuteen oman nä ke myk sensä tilanteesta ja siitä, että hän on halukas jatkamaan lautakunnan sih teerin tehtävissä. Sivistyslautakunnan luottamuspula sihteerin tehtävien hoitamiseen liittyi lautakunnan kokoustilanteeseen, jolloin osastosihteeri sai toiminnastaan varoituksen. Yt -neuvottelussa ( ) esille tulleissa sivistystoimiston henkilöstön pahoinvointia kuvaavista viesteistä johtuen sivistysosaston työntekoedellytysten selvittämiseksi teetettiin työterveyshuollon kautta suunnattu työpaikkaselvitys ulkopuolisen arvioijan avulla. Työterveyshuolto valitsi toimijaksi Psykologian Tie to & Taidon toteuttaman suunnatun työpaikkaselvityksen ( ). Osastosihteeri teki ilmoituksen ( ) työssä häirinnästä, samoin kuin sivistysjohtaja teki osaltaan häirintäilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä ( ), joi den ka joh dos ta pi de tyssä kokouksessa ( ) todettiin, että työssä häi rin nän tun to merkit ei vät täyty. Tilai suu desta on laadittu muistio Suunnatun työpaikkaselvityksen purkutilaisuus järjestettiin sivistystoimiston henkilöstölle yhteisesti Purkutilaisuus jouduttiin keskeyttämään esteellisyyssääntöjen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Osastosihteerin avustaja ei suostunut poistumaan. Kos ka yh teis tä pur ku ti lai suutta ei ollut tarkoituksenmukaista jat kaa, kä vi kun nan joh taja osas to päälli kön esteelli syyssyistä johtuen kahdenkeski set haas tat telut työn an tajan edustaja na si vistys toimiston 8 henkilön kanssa. Työnantajan tuli puuttua tilanteeseen, koska suunnatun työpaikkaselvityksen loppuraportista ilmeni, että viisi kahdeksasta työntekijästä sivistys osas tolla oli va kavan työuupumuksen rajoilla tai vakavasti työuupuneita. Tämän jälkeen esimiestään kohtaan suuntautunut epäasiallinen käytös on osastosihteerin toimesta lisääntynyt mm. laajalla jakelulla lähetetyin esimiestä vastaan kohdistuvin epäasiallisin väittein sähköpostiviesteinä sekä suullisesti osastolla vierailleille. Tästä häntä huomautettiin suullisesti , jonka johdos ta

3 hän teki uuden häirintäilmoituksen. Sivistyslautakunnan iltakoulussa Psykologian Tieto & Taidon psykologi esitteli suunnatusta työpaikkaselvityksestä lyhyen yhteenvedon lautakunnan jäsenille. Selvitys kokousmateriaalina (luottamuksellinen). Selvitysvaiheessa oli mukana esteellisenä osastosihteerin avustaja, lautakunnan jäsen, joka ei suostunut poistumaan useista kehotuksista ja etu kä teen lä he te tystä vies tistä huolimatta. Sekä suunnatun työpaikkaselvityksen kuin myös kunnanjohtajan suorittaman sivistystoimiston henkilöstön henkilökohtaisten haastattelujen pohjalta, jotka esiteltiin kunnanjohtajan toimesta sivistyslautakunnalle suullisesti , sivistyslautakunnan on työnantajan roolissa ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin työturvallisuuslain (no 738 / luku 2, Työnantajan yleiset velvollisuudet :n 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus) sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta / Työturvallisuus: "Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta viranhaltijan suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään" sekä Työturvallisuuslain 25 :n Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen lainkohtien nojalla sivistystoimistossa vallitsevan tilanteen vuoksi. Osastosihteerin epäasiallisen käytöksen jatkuminen johti siihen, että hänelle annettiin kirjallinen kutsu henkilökohtaiseen kuulemiseen klo 14 toisen varoituksen antamisen mahdollisuuden vuoksi. Varoituksen antamisesta sää de tään vi ranhaltijalain luku 8 pykälä 35. Tilaisuus oli kuulemistilaisuus, jos ta on myös kirjoitettu muistio Sivistystoimiston osalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja työntekijöidemme työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi. On selvitetty varhaiskasvatuksen siirtoa kokonai suu des saan pois sivistystoimiston tiloista. On selvitetty osastosihteerille vaihto ehtoi sia työpisteitä ja sivistystoimen erilaisia tehtäviä. On selvitetty mui den osas to jen vaih to eh to ja ja mah dol lisuuk sia ot taa osastosihteerin työpanos vastaan. Eri osastoil ta saa tu viesti on, ettei koeteltu kansalaiskunto osastosih teerin osalta mahdollis ta osasto sihtee rin siirtä mistä muille osastoille töihin. Osastosihteerin osaami nen ei ole missään vai hees sa ky seen alaistunut. Häneen kohdistuu toi miston henkilöstön osalta epä luotta mus ja pel ko joutua osastosihteerin "silmäti kuksi". Hänen epä asiallinen kie len käyttönsä ja toi mintatapansa suhteessa työka vereihin ja esimie hiin on aiheut ta nut niin mer kit tävää henkistä työkuormitusta toi miston työskente lyolosuhteisiin, että työnan ta jan on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tällä het kellä toi mistossa ei vallit se missään määrin normaali olosuhde, jollaisesta toimis tolla on myös kokemusta menneen talven ja kevään ajalta, jolloin osastosihteeri oli virka vapaalla. Jatkuvat häirintäil moitukset, rikosilmoitukset esimiehistä, epä asiallinen kielenkäyttö ja käyttäytymi nen erilaisissa tilanteissa eivät ole normaalin työyhtei sön toimintatapoja viranhaltijalta. Sivistysosaston osastosihteeri oli lähettänyt yli tuhan nelle hen kilölle sähköpostijakelun, joka sisälsi luottamuksellista tietoa tietäen it sekin ma teri aa lin

4 luot ta muk sel li suuden (työsuojelu- ja työterveystietoja). Liperin kunta on tehnyt osastosihteerin menettelystä rikosilmoituksen ja tämän jälkeen kunnanjohtaja te ki pää tök sen osas to sih tee rin vi rasta pi dät tä mi ses tä väliaikaisesti. Kyseessä on ilmeinen virkarikos. Osastosihteerin tehtävien hoitamiselle ei ole edellä esitetyn perusteella edellytyksiä eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Liperin kunnan hallintosäännön ( ) VII Luku Toimivalta henkilöstöasioissa 32 mukaan "lautakunta päättää vakinaisista henkilöstövalinnoista, jollei tehtä vää ole annettu muulle viranomaiselle valtuustokaudeksi." Edelleen pykälässä 36 " Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen." Kauko Huohvanainen totesi ettei saa mitään henkilökohtaista hyötyä, Hyvä risen avustamisesta, eikä asia koske häntä henkilökohtaisesti ja näin ollen hän ei ole esteellinen tämän pykälän käsittelyyn. Lautakunta kättennostoäänestyksellä päätti yksimielisesti, että jäsen Huohvanainen on es teel linen, käsittelemään kyseistä asiaa. Kauko Huohvanainen poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi, syy: Hyvärisen avustaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Janne Puhakka. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ryhtyä osastosihteeri Eila Hyvärisen irtisanomistoimenpiteisiin edellä mainituilla perusteilla. Tähän liittyen osastosihteerille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä kirjallisesti mennessä. Päätös: Maija Silvennoinen esitti, Mira Karjalaisen kannattamana, että irtisanomistoi menpitei siin ei ryhdytä ennen kuin pykälän 132 yhteydessä todettu esitutkinta ja mah dol li nen oi keus pro sessi on päätetty. Koska oli syntynyt sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että suoritetaan äänestys. Heli nä Hop pa esitti, että asiasta suoritetaan suljet tu lap pu ää nes tys. Pu heen joh ta ja totesi et tä Hopan esitystä ei kannatettu joten suo ri tettiin ni men huu toää nes tys, Sivistysjohtajan esi tys jaa, Silvennoisen esitys ei. Sivistysjohtajan esitystä jaa, kannatti 5 (Lavikainen, Hakulinen, Auvinen, Mustonen ja Puhakka) Silvennoisen eisitystä ei kannatti 2 (Silvennoinen ja Karjalainen). Hoppa äänesti tyhjää. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Mikkanen ja Parkkinen poistuivat tämän pykälän kä sittelyn jälkeen

5 klo 19:48. Ote: Eila Hyvärinen Sivltk Osastosihteerille on annettu mahdollisuus kirjallisen kuulemiseen. Määräaika on muutettu sivistyslautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla kuulemiskutsulla kokouspäiväksi klo 12 mennessä. Irtisanomiseen liittyvät perusteet on kuvattu tarkemmin edellä asia teks tis sä: perus tee ton kiel täy ty mi nen työ tehtävistä, epäasianmukai nen käytös, suun na tun työpaik kasel vi tyk sen raportissa ilmenneet seikat sekä virkavelvolli suuden rik ko misepäi lynä il men nyt ei-julki sen tiedon levittäminen. Lautakunta toteaa Huohvanaisen esteelliseksi kättennostoäänestyksellä. Kauko Huohvanainen poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi, syy: Hyvärisen avustaja. Huohvanainen jätti pöytäkirjaan liitettäväksi vastaehdotuksen/ sovintoeh dotuksen. Kokouksessa jaettiin osastosihteeri Eila Hyvärisen määräaikaan mennessä toimittama asiaan liittyvä kuulemisasiakirja. Sivistysjohtajan ehdotus: Kuultuaan osastosihteeri Eila Hyväristä sivistyslautakunta irtisanoo hänet edellä asiatekstissä mainituin perustein. Irtisanomisaika on 4 kk (KVTES VIII luku, 5, 1. mom). Pitämättömät vuosilomat sijoitetaan irtisanomisajalle. Irtisanomis ai ka na osastosihteerillä ei ole työvelvoitteita. Päätös: Maija Silvennoinen esitti Mira Karjalaisen kannattamana, että irtisa nomistoimenpiteisiin ei ryhdyttäisi, ennenkuin edelliskokouksen ( ) 132 yhteydessä todettu esitutkinta ja mahdollinen oikeusprosessi on saatettu päätökseen. Koska oli syntynyt sivistysjohtajan ehdotuksesta poikeava esitys, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys. Sivistysjohtajan ehdotus jaa, Silvennoisen esitys ei. Sivistysjohtajan ehdotusta kannatti 5 jäsentä (Lavikainen, Hakulinen, Auvinen, Mustonen ja Puhakka), Silvennoisen esitystä kannatti 2 jäsentä (Silvennoinen, Kar jalainen). Hoppa äänesti tyhjää. Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti äänestystulokseksi äänin 5-2 ja 1 tyhjä. Maija Silvennoinen ja Mira Karjalainen jättivät eriävän mielipiteen.

6 Ote: Eila Hyvärinen Sivltk Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään nro 12/0338/3 kumonnut si vis tys lau ta kun nan päätöksen muotovirheen vuoksi. Si vis tysjoh ta ja Arto Jormalainen on todettu esteelliseksi esittelemään asiaa lau ta kun nassa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään nro 3354/3/12 pi tä nyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Kunnallisen viranhaltijalain 44 2 momentin mukaan jos irtisanomista koskeva pää tös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla kuin saman :n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja työnantaja on uudella pää töksel lä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, katsotaan virka suh de päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei ir ti sa nomis ajas ta muuta johdu. Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana Liperin kunnan henkilöstösuunnittelija Mari Pitkänen klo Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa Rehtorin ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se kuulee Eila Hyväristä uudestaan virkasuhteen päät ty mi sen syistä. Eila Hyvärisellä on oikeus käyttää avustajaa (Kunnallinen viran hal ti ja la ki / ). Kuuleminen suoritetaan kirjallisesti. Kir jal li nen kuuleminen on toimitettava klo 15 mennessä Liperin kunnan kir jaamoon. Virkasuhteen irtisanomisperusteena ovat perusteeton kieltäytyminen vir ka teh tävis tä, epäasianmukainen käytös, suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmen neet seikat sekä virkavelvollisuuden rikkominen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Eila Hyvärinen Sivltk

7 Eila Hyvärinen on toimittanut valtakirjan , jolla hän valtuuttaa toimimaan asiamiehenään Pekka Vipuveräjän sekä asianajaja Petri Sallisen. Eila Hyväristä on kuultu kirjallisesti ja hänen molemmat edustajansa ovat toimittaneet kirjalliset vastineet. Kuulemisasiakirjat ovat saapuneet Pekka Vipuveräjältä ja asianajaja Petri Salliselta Kuulemisasiakirjat ovat esityslistan liitteinä. Lautakunnalla oli ennen kokousta mahdollisuus tutustua asiasta kertyneeseen kirjalliseen materiaaliin. Ennen tämän pykälän esittelyä ja käsittelyä kokouksesta poistuivat sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja osastosihteeri Arja Puoskari klo 19.05, syynä esteellisyys (intressijäävi). Henkilöstösuunnittelija oli kokouksessa kuultavana asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan klo Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Esittelijänä tämän pykälän osalta toimi Liperin koulun rehtori (kj:n hallintopäätös ) ja pöytäkirjanpitäjä/sihteerinä sosiaalija terveyslautakunnan osastosihteeri (siv.ltk ). Rehtorin ehdotus: Sivistyslautakunta tekemä päätös korjataan tällä päätöksellä viranhaltijalain 44 2 momentin mukaisesti (muotovirheen korjaus). Kuultuaan kirjallisesti Eila Hyväristä, sivistyslautakunta irtisanoo osastosihteeri Eila Hyvärisen. Virkasuhteen irtisanomisperusteena ovat perusteeton kieltäytyminen virkatehtävistä, epäasianmukainen käytös, suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat sekä virkavelvollisuuden rikkominen. Viranhaltijalain 44 2 momentin mukaan jos irtisanomista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla kuin saman :n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja työnantaja on uudella päätöksellä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, katsotaan virka suhde päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei irtisanomisajasta muuta johdu. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: asianajaja Petri Sallinen asiamies Pekka Vipuveräjä asianosainen Eila Hyvärinen Sivltk Liperin kunnan sivistyslautakunta on päättänyt osastosihteerin ir-

8 ti sa no mi ses ta. Sivistyslautakunnalle on saapunut päätöksestä seuraavat oi kai suvaa ti muk set: 1. Eila Hyvärinen on jättänyt kirjeellään si vis tys lau ta kunnal le oikaisuvaatimuksen. Hän vaatii, että sivistyslautakunnan pää tös oikaistaan niin, että päätösehdotusta ei hy väk sy tä ja näin ollen uutta päätöstä hänen irtisanomisestaan ei teh dä. Perusteet vaatimukselle ovat kirjelmässä (liite 1). 2. Pekka Vipuveräjä Eila Hyvärisen avustajana on kirjeellään jättänyt sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen. Hän vaatii, että sivistyslautakunta kumoaa päätök sen eläkeläisen Eila Hyvärisen takautuvan irtisanomisen. Perus teet vaatimukselle ovat kirjelmässä (liite 2). 3. Kauko Huohvanainen valtuutettuna ja Eila Hyvärisen tu ki hen ki lönä on kirjeellään jättänyt sivistyslautakunnalle oi kaisu vaa ti muk sen. Hän vaatii, että sivistyslautakunta kumoaa päätöksen eläkeläisen Eila Hyvärisen ta kau tuvan irtisanomisen lainvastaisena. Perusteet vaatimukselle ovat kir jel mäs sä (liite 3). Oi kai su vaa ti muk set ovat saapuneet määräajassa. Alkuperäiset oikaisuvaatimusasiakirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa. Perusteet uudelle päätökselle ja irtisanomisperusteiden voimassaololle Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003, jälj. viranhaltijalaki) 44.2 :n mukaan jos irti sa no mis ta koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdos ta muulla kuin viranhaltijalain 44.1 :n perusteella ja työnantaja on uudella pää tök sel lä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, kat sotaan virkasuhde päättyneeksi asiassa tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei ir ti sano mis ajas ta muuta johdu. Viranhaltijalain hallituksen esityksen (196/2002) perustelujen mukaan vi ran hal tijan oikeusturvan ei sen sijaan voida katsoa edellyttävän, että virkasuhteen jat kuvuu den tulisi koskea sellaisia tapauksia, joissa virkasuhteen irtisanomisessa tai pur ka mi ses sa on tapahtunut pelkästään menettelyvirhe, jos toimenpiteen ma te riaa li set perusteet ovat olemassa. Tällaisia perusteita voivat olla päätöksenteossa ta pah tu nut kuulemisvirhe, esteellisyys tai muu muotovirhe. Jos kunnan toi mi valtai nen viranomainen näissä tapauksissa uudella ja lainvoimaiseksi tulleella päätök sel lä päättää samoin perustein kuin asiassa annetussa ja kumotuksi tulleessa

9 pää tök ses sä, virkasuhde katsottaisiin päättyneen ensimmäisen päätöksen mukai ses ti. Sivistyslautakunta on :ssa nimenomaan tehnyt uuden pää tök sen irtisanomisesta sivistyslautakunnan :ssä tehdyn päätöksen ja perusteiden mukaisesti. Irtisanomisperusteet eivät ole muuttuneet millään ta voin eikä sen vuoksi irtisanomisperusteita ole uudelleen voitu tutkia. Si vis tys joh ta jan todettu esteellisyys ei myöskään muuta irtisanomisperusteita miltään osin. Esteel li syys ei muuta tapahtumaketjua, joista irtisanomisperusteet ovat syn ty neet. Todettu irtisanomisperuste virkavelvollisuuksien rikkomisesta on myös edel leen voimassa, vaikka epäily virkarikoksesta on todettu oikeusviranomaisten toi mes ta aiheettomaksi. Irtisanomisperusteet ovat siis edelleen samat kuin alkuperäisessä ir ti sa no mispää tök ses sä. Irtisanomisprosessi Työnantaja ei ole aloittanut uutta irtisanomisprosessia eikä siihen ole pe rus tei takaan. Kyseessä on alkuperäinen irtisanomisprosessi ja nyt päätös on uusittu viran hal ti ja lain 44.2 :n perusteella. Vuonna 2011 aloitettu prosessi jatkuu edelleen silloin kysymyksessä olevilla perusteilla. Hyvärisen virkasuhde on päättynyt ir ti sa no mi sen jälkeen Sillä seikalla, että Hyvärinen on jäänyt myöhem min eläkkeelle, ei ole merkitystä asiassa. Kysymyshän on virkasuhteen päätty mi ses tä ennen eläkkeelle jäämistä eli alkuperäisen päätöksen mukaisesti. Irtisanomisperusteet Viranhaltijalain 35 :n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta vi ran ha lijas ta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syy nä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, vir ka suh tee seen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä se kä sellaisten viranhaltijan henkilöön työntekoedellytysten olennaista muut tu mis ta, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. Syyn asial lisuut ta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja vi ran hal tijan olosuhteet kokonaisuudessaan. Esimerkkejä viranhaltijalain 35.1 :n asiallisista ja painavista syistä luetellaan halli tuk sen esityksen (196/2002) perusteluissa. Virkavelvollisuuksien vastainen menet te ly on virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Laiminlyönti voi ilmetä muun muas sa virkatehtäviin kuuluvien tehtävän jättämisenä ja virkatehtävien puut teel li se na hoitona. Irtisanomisperuste voi olla myös viranhaltijan ilmeinen huo li mat to muus töissä, työnantajan direktio-oikeuden tai muun toimivallan rajoissa an ta mien määräysten noudattamatta jättäminen ja epäasiallinen käyttäytyminen. Myös perusteeton työstä kieltäytyminen sekä viranhalijan epärehellisyys ja siitä ai heutu va luottamuspula voivat olla irtisanomisen perusteena. Lain mukaan ir ti sa no-

10 mis pe rus teen riittävyyttä arvioidaan tapauksessa ilmenevien seikkojen ko ko naishar kin nal la. Tällöin arvioidaan rikkeen laatua ja vakavuutta, viranhaltijan ase maa ja hänen suhtautumistaan tekoonsa ja käyttäytymiseensä, työn luon tee seen, työn teettämiseen liittyviin erityispiirteisiin ja työantaja asemaan. Viranhaltijalain 35.3 :n mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt vir ka suh tees ta johtuvien virkavelvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menet te lyn sä. Viranhaltijalain 35.4 :n mukaan työnantajan on selvitettävä, oli si ko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen. Viran hal ti ja lain 35.5 :n mukaan jos irtisanomisen perusteena on niin vakava vir kasuh teen liittyvä rikkomus, että työantajalta ei voida kohtuudella edellyttää vir kasuh teen jatkamista, ei 3 ja 4 momentissa säädettyä tarvitse soveltaa. Ennen irtisanomisprosessin alkamista sivistysjohtaja oli antanut Hyvä ri sel le varoituksen. Varoituksen syynä oli: Hyvärinen on kieltäytynyt toi mi masta sihteerinä kokouksen keskeyttämisen yhteydessä ja sen loppuosassa. Va roituk sen antamista koskevassa tilaisuudessa olivat Hyvärisen ja sivistysjohtajan lisäk si silloinen sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämän mu kaan varoituksen antamisen perusteiden tukena on myös lautakunnan nä kemys. Sivistyslautakunta on päätöksellään :ssä ja nyt päätöksellään :ssa irtisanonut Eila Hyvärisen osastosihteerin virasta seu raa vil la perusteilla: 1. Kieltäytyminen virkatehtävistä 2. Epäasianmukainen käytös 3. Suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat 4. Virkavelvollisuuksien rikkominen Hyvärisen oikaisuvaatimuksessa esitetään väite, että sivistyslautakunnan ei olisi tul lut käsitellä uutta irtisanomispäätöstä alkuperäisen irtisanomispäätöksen liit tyvän materiaalin pohjalta, koska esteelliseksi todettu sivistysjohtaja oli valmistellut ne lautakunnan kokoukselle Irtisanomispäätökseen liittyvä ma te ri aa li ja tosiasiat tapahtumaketjusta eivät ole muuttuneet. Lisäksi on todettava, että ma te ri aa li ei ole sivistysjohtajan laatimaa, vaan perusteet irtisanomiselle ovat toden net ta vis sa laajasta muusta materiaalista, mm. ulkopuolisen tahon laatimasta suun na tus ta työpaikkaselvityksestä. Väite irtisanomispäätökseen liittyvän ma te riaa lin käyttökelvottomuudesta on täysin perusteeton. Hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät ole tutkineet irtisanomisen pe rustei ta. Sivistyslautakunnan päätös perustuu nimenomaan :ssä tehtyyn päätökseen ja perusteisiin.

11 Perusteista todetaan seuraavaa: 1. Kieltäytyminen virkatehtävistä Hyväriselle on annettu varoitus virkatehtävien laiminlyömisestä ja esimie hen antaman kehotuksen toteuttamatta jättämisestä sivistyslautakunnan kokouk ses sa. Hän kieltäytyi toimimasta kokouksen sihteerinä. Varoituksen tar koituk se na antaa tieto viranhaltijalle siitä, millä tavoin työnantaja tulee rea goi maan varoituksessa tarkoitetun rikkomuksen tai laiminlyönnin toistuessa. Va roi tuk sen tarkoituksena on antaa viranhaltijalle mahdollisuus korjata menettelynsä ja osoittaa siten, että edellytykset virkasuhteen jatkamiselle ovat olemassa. Va roituk sen antamisesta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta. Eila Hyvärinen on uudelleen kieltäytynyt virkatehtävistä elokuussa 2011 (ti las tointi teh tä vät). Lisäksi hän ei hyväksynyt hänelle suunniteltua uutta vir ka teh tä vä koko nai suut ta sen jälkeen kun sivistyslautakunta oli päättänyt pois taa häneltä lautakunnan sihteerin tehtävät. Hän valitti lautakunnan päätöksestä hallin to-oi keu teen. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen muoto vir heen (esteellisyys) vuoksi. Vaikka sihteerin virkatehtävien poisottaminen kumou tui muotovirheen vuoksi hallinto-oikeudessa, niin se ei muuta sitä ta pah tuma ket jua, että Hyvärisen asenne virkatehtävien muuttamiseen oli kaikilta osin kiel tei nen. Työnantajalla on kuitenkin aina direktio-oikeus ja lopullinen pää tös valta tehtävien järjestämisessä. 2. Epäasianmukainen käytös Kohdassa 3 kuvatussa suunnatussa työpaikkaselvityksessä ja niihin liittyvissä asia kir jois sa selviää, että Hyvärinen on kohdellut työyhteisön jäseniä epä asianmu kai ses ti. Lisäksi hän on useissa laajoilla jakeluilla lähetyissä sähköposteissa kir joit ta nut epäasianmukaisuuksia esimiehistään ja työtovereistaan. Samoin hän on valituskirjelmissään ja kantelussaan sekä tv-esiintymisissään toiminut vir kateh tä viin sä nähden sopimattomalla tavalla. 3. Suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat Suunnatun työpaikkaselvityksen tekemisestä sovittiin työnantajan ja Eila Hy vä risen välisessä neuvottelussa Neuvottelumuistiossa todetaan, että sivis tys osas ton työntekoedellytysten selvittämiseksi teetetään työpaikkaselvitys ulko puo li sen arvioijan avulla. Valmistuneessa työpaikkaselvityksen raportissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa on todettavissa, että työnantajan on tehtävä nopeasti muutoksia hen ki lös tö jär jeste lyis sä niin, että toiminta sivistysosastolla voi jatkua häiriöttömänä. Muutoin oli uh ka na usean henkilön jatkuvien sairauslomien kierre. Tähän liittyivät suun ni telmat Hyvärisen virkatehtävien järjestelyistä. Hyvärinen oli kaikille hänen vir ka tehtä vien muuttamiselle hyvin kielteinen. Työnantajan oli työsuojelullista syistä kui-

12 ten kin ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin. 4. Virkavelvollisuuksien rikkominen Kunnanjohtajan johdolla työnantaja ja Hyvärinen olivat yhdessä käyneet läpi suun na tun työpaikkaselvityksen raportin. Tilaisuudesta tehty muistio ja liitteet jaet tiin vain tilaisuuden osanottajille. Muistion liitteinä olivat työpaikkaselvitys ja kun nan joh ta jan laatima yhteenveto haastatteluista. Muistio oli merkitty luot ta muksel li sek si. Muistion ja liitteiden jakamisesta työnantaja oli antanut erikseen oh jeen Hyväriselle. Hyvärinen oli vastoin nimenomaista ohjetta jakanut edellä mainitun muistion liitteet sähköpostilla (sisälsi työsuojelu- ja työterveystietoja). Sähköposti oli lä he tet ty yli 1000 kunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle. Työantaja teki tästä ai neis ton lähettämisestä tutkintapyynnön. Lisäksi Hyvärinen pidätettiin virasta vä li ai kai ses ti kunnanjohtajan ja sivistyslautakunnan päätöksillä. Valtakunnan syyt tä jä vi ras to teki asiasta syyttämättä jättämispäätöksen. Valtakunnan syyttäjävirasto to te si mm., että kunnanjohtajan selvityksessä oli esitetty pääasiassa Hyvärisen kan nalta arkaluonteisia tietoja. Tietojen julkaisemiseen Hyvärisen luvalla ei näytä ol leen estettä. Vaikka Hyväristä ei lähdetty syyttämään rikoksesta, niin hän toimi sähköpostin lähet tä mi ses sä työnantajan ohjeiden vastaisesti eli hän toimi vir ka vel vol li suuk siensa vastaisesti. Viranhaltijalain 17 :n mukaan viranhaltijan on suoritettava vir kasuh tee seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomai sia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja val von ta määräyk siä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyt täy dyt tä vä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Väitteet esteellisyydestä Kuten edellä on todettu, että irtisanomisperusteet eivät ole muuttuneet millään ta voin eikä sen vuoksi irtisanomisperusteita ole uudelleen voitu tutkia. Si vis tysjoh ta jan todettu esteellisyys ei myöskään muuta irtisanomisperusteita miltään osin. Esteellisyys ei muuta tapahtumaketjua, jossa irtisanomisperusteet ovat synty neet. Väite sivistyslautakunnan puheenjohtajan Mira Karjalaisen esteellisyydestä on myös perusteeton. Hänen puolueettomuus ei ole millään tavoin vaarantunut. Kysy myk ses sä hän on vuoden 2011 päätöksen uusiminen silloin hyväksyttyjen perus tei den mukaisesti. Samoin väite sivistyslautakunnan kokouksessa olleen kunnan hal li tuk sen edustaja Tero Kuittisen esteellisyydestä on kaikilta osin pe rus teeton. Kunnallishallinnossa ei sovelleta niin sanottua toisen asteen jääviä, joten osal lis tu mi nen asian käsittelyyn useissa toimielimissä ei aiheuta esteellisyyttä. Muut oikaisuvaatimuksissa esitetyt väitteet

13 Muut esitetyt väitteet ovat perusteettomia. Osa niistä on epäasianmukaisia ja osa niistä on kantelun piiriin kuuluvia väitteitä ja arvosteluja. Lopuksi Sivistyslautakunta on saanut asiasta riittävät tiedot ja kokonaisarvion perusteella teh nyt asiasta päätöksen. Sivistyslautakunnan :ssä hy väk sy mät perusteet ovat edelleen voimassa. Henkilöstösuunnittelija on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi tämän kokousasian esit te lyn ajaksi. Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta tämän pykälän esit telyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18:29. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta kumoaa oikaisuvaatimukset kaikilta osin ja toteaa ne aiheettomiksi edellä mainituin perustein. Päätös: Sivistyslautakunta kumoaa oikaisuvaatimukset kaikilta osin ja toteaa ne aiheettomiksi edellä mainituin perustein. Sivltk 4 Ote: Eila Hyvärinen Asianajaja Petri Sallinen Pekka Vipuveräjä Kauko Huohvanainen Eila Hyvärinen, Pekka Vipuveräjä ja Kauko Huohvanainen ovat valittaneet si vistys lau ta kun nan päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Vali tuk sis saan he vaativat lautakunnan päätöksen kumoamista va li tus kir jel mis sään esittämin perustein. Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettaviksi vas tineik si asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy:n laatimat lausunnot. Esittelijänä toiminut rehtori Jouni Hyttinen ja sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toi minut sosiaali- ja terveystoimen osastosihteeri Sini Rantaeskola poistuivat ko koukses ta tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18:10. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettavaksi vas tineik si asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy:n laatimat lausunnot.

14 Ote: Tiedoksi: Itä-Suomen hallinto-oikeus asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 Aika 22.01.2015 klo 18:01-18:40 Paikka Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 1-8 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Liperin kunnanhallitus PL 20 83101 LIPERI ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURK

Liperin kunnanhallitus PL 20 83101 LIPERI ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURK ITÄ-SUOMEN HALLINT O-OIKEUS LÄHETE Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 18.8.2014 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi 5525/14 00490/14/KU/2208 Liperin kunnanhallitus

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 Aika: ke 10.8.2016 klo 17.00 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 151 KOKOUKSEN AVAUS 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone.

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone. Rautjärven kunta Esityslista 9/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.11.2017 klo 09:00 Paikka Kunnantalo, hallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA

OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA Johtoryhmä 19.9.2018 Yhteistyötoimikunta 19.9.2018 Yhtymähallitus 30.10.2018 LIITE 6 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA 19.9.2018 Lapin koulutuskeskus REDU - Santasport

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä 1 olevan viran hakuilmoituksen.

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä 1 olevan viran hakuilmoituksen. Yhtymähallitus 15 25.01.2017 Yhtymähallitus 33 22.02.2017 Yhtymähallitus 47 14.03.2017 Kuntayhtymän johtaja/ rehtorin viran täyttäminen Yh 25.01.2017 15 Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.11.2016 tehnyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran täyttö 143/ /2017 KHALL

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran täyttö 143/ /2017 KHALL Kunnanhallitus 183 27.06.2017 Kunnanvaltuusto 64 04.09.2017 Kunnanjohtajan viran täyttö 143/01.01.00/2017 KHALL 27.06.2017 183 Asian valmistelija: vt. kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanjohtaja Juhani

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Kauko Huohvanainen on jättänyt eriävän mielipiteen päätöksestä.

Kauko Huohvanainen on jättänyt eriävän mielipiteen päätöksestä. Kunnanhallitus 33 20.02.2017 Kunnanvaltuusto 17 27.03.2017 Aloitteet vuodelta 2016 tiedoksi valtuustolle 120/00.02.00/2017 KH 20.02.2017 33 Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusjohtaja kunnallisasia

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusjohtaja kunnallisasia Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) JARDno-2018-1435 Viranhaltijan palvelussuhteen päättäminen Asian tausta 26.2.2018 Suomen Tietotoimisto (STT) on julkaissut lehtiartikkelin, joka on koskenut vuosina 2008-2017

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa Kunnanhallitus 194 09.06.2008 Kunnanhallitus 269 25.08.2008 Kunnanhallitus 309 22.09.2008 Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa 1/03/05/2006 Khall 194 Oulun hallinto-oikeus on päätöksellään

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot