Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Aika klo 18:01-18:40 Paikka Kunnan virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 1-8 Kokousasian otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Sihteerin valinta sivistyslautakunnan kokoukseen 6 4 Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen 7 hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna Tiedottaminen vuonna Perhepäivähoitajille maksettavat kustannuskorvaukset 26 vuonna Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 27

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Karjalainen Mira puheenjohtaja Kärki Piritta varapuheenjohtaja Huikuri Juha-Pekka jäsen Jetsonen Anne jäsen Karvinen Martti jäsen Lihavainen Mikko jäsen Mustonen Tapio jäsen Toivola Olli jäsen Muut saapuvilla olleet Kivivuori Marja-Leena khall edustaja Jormalainen Arto sivistysjohtaja, esittelijä Kokousasiat 5-8, saapui klo 18:11 Hyttinen, Jouni rehtori, esittelijä Kokousasiat 1-4, poistui klo 18:10 Puoskari Arja sihteeri, pk:n pitäjä Kokousasiat 5-8, saapui klo 18:11 Rantaeskola, Sini sihteeri, pk:n pitäjä Kokousasiat 1-4, poistui klo 18:10 Poissa Pietarinen Päivi jäsen Gröhn Marja-Leena khall pj. Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Mira Karjalainen Sini Rantaeskola puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä, 1-4 Arja Puoskari pöytäkirjanpitäjä, 5-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Anne Jetsonen pöytäkirjantarkastaja Martti Karvinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan tarkastamista seuraavana arkipäivänä

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 1 Rehtorin päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, että sivistyslautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii Liperin koulun reh to ri kokousasioiden 1-4 osalta, muutoin kokouksen esittelijänä toimii si vis tysjoh ta ja. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii Liperin koulun reh to ri kokous asioi den 1-4 osalta, muutoin kokouksen esittelijänä toimii si vis tys joh ta ja.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Sivltk 2 Rehtorin päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Anne Jetsonen ja Martti Karvinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Jetsonen ja Martti Karvinen.

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sihteerin valinta sivistyslautakunnan kokoukseen Sivltk 3 Liperin kunnan hallintosäännön 19 :n mukaisesti kunnan eri toimielinten kokouk sis sa on jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnan hal li tuk sen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen mää räämäl lä edustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puhe oi keu des ta päättää asianomainen toimielin. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunnan sihteeriksi kokousasioiden 1-4 osalta nimetään sosiaali- ja ter veys osas ton osastosihteeri, muutoin kokouksen sihteerinä toimii si vis tys osaston osastosihteeri. Päätös: Sivistyslautakunnan sihteeriksi kokousasioiden 1-4 osalta nimettiin sosiaali- ja ter veys osas ton osastosihteeri, muutoin kokouksen sihteerinä toimii si vis tys osaston osastosihteeri.

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk / /2011 Sivltk Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304, viranhaltijan velvollisuudet 17 Yleiset velvollisuudet: "Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla." Sivistyslautakunnan kokouksessa sivistysosaston osastosihteeri kieltäytyi kesken kokouksen toimimasta sihteerin tehtävässään (muistio kokouksesta ), mi kä johti kir jal li sen varoituksen antamiseen seuraavana päivänä. Kuu le mis- ja va roi tuk sen an ta miskokouksesta on muistio (liite , päätös ). Keväällä 2011 osastosihteeri teki Aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle ilmoituksen työssä kiusaamisesta sekä kantelun apulaisoikeuskanslerille. Aluehallintovirasto ei voinut todentaa väitettyä tapahtuneeksi (päätös drno ISA VI/96/ /2011). Joulukuusta 2010 alkaen aina syksyyn 2011 asti sivistysosastolla työskenneltiin vajaalla miehityksellä ja tilapäisratkaisuin. Työnantaja kutsui osastosihteeriä työterveyshuollon kanssa yhteisiin kokouksiin 8.2., 7.6. ja joista viimeisin toteutui. (Muistio ). Elokuussa 2011 osastosihteerin työhönpaluun ja vuosilomien jälkeen aloitettiin osas to sih tee rin kanssa Liperin kunnan käyttöönottaman varhaisen tuen mallin mukaiset toimenpiteet pit kän poissaolon (9 kk) jälkeen. Näi tä oli vat mm. työ terveyshuollon kanssa pidettävät kolmikan ta neu votte lut sekä yh teis toi minta menettelyjen mukaiset työtehtävien helpottami seen ja muut tami seen liit ty vät neuvottelut (23.8., ja ), joissa käytiin läpi erilai sia vaih to eh toja työhönpa luun osalta. Osastosihteerin avustaja na toimi kai kissa neuvot te luissa si vistys lautakunnan jäsen Kauko Huoh vanainen. Neuvot te luissa ilmeni, et tä osas tosih teeri ei ole valmis muuttamaan työnantajan ehdo tel mien mukaises ti työnkuvaansa osastosihteerinä, vaan toimi maan ainoas taan sa mois sa tehtä vissä kuin aiemmin, vaikka mm. sivistyslauta kunta oli jo päättänyt lauta kunnan sihteerin tehtävien hoidosta toisin. Osastosih teeri on to dennut ole vansa työelä mässä 68-vuotiaaksi saakka. Osastosihteeri on ilmoitta nut useam paan kertaan, että ter-

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta veydellisiä esteitä työn jatkamiselle ei ole. Sivistysosaston työilmapiirissä on ollut erinäisiä ongelmia jo useamman vuoden ajan. Työskentelyilmapiiriä on koetettu parantaa erilaisin työyhteisötapahtumin, koulutuksin ja työnohjauksellisin keinoin. Syksyn mittaan ilmapiiri sivistysosastolla kärjistyi entisestään ja työskentelyedellytykset alkoivat heiketä osalla osaston henkilökuntaa. Sivistyslautakunnan kokouksen pohjalta sivistyslautakunta kokouksessaan poisti osastosihteeriltä lautakunnan sihteerin tehtävät. Ko. kokouksessa osastosihteeri tuli tervehtimään lautakunnan jäseniä, ol len asiantuntijaroolissa ja toi osaltaan lautakunnan tietoisuuteen oman nä ke myk sensä tilanteesta ja siitä, että hän on halukas jatkamaan lautakunnan sih teerin tehtävissä. Sivistyslautakunnan luottamuspula sihteerin tehtävien hoitamiseen liittyi lautakunnan kokoustilanteeseen, jolloin osastosihteeri sai toiminnastaan varoituksen. Yt -neuvottelussa ( ) esille tulleissa sivistystoimiston henkilöstön pahoinvointia kuvaavista viesteistä johtuen sivistysosaston työntekoedellytysten selvittämiseksi teetettiin työterveyshuollon kautta suunnattu työpaikkaselvitys ulkopuolisen arvioijan avulla. Työterveyshuolto valitsi toimijaksi Psykologian Tie to & Taidon toteuttaman suunnatun työpaikkaselvityksen ( ). Osastosihteeri teki ilmoituksen ( ) työssä häirinnästä, samoin kuin sivistysjohtaja teki osaltaan häirintäilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä ( ), joi den ka joh dos ta pi de tyssä kokouksessa ( ) todettiin, että työssä häi rin nän tun to merkit ei vät täyty. Tilai suu desta on laadittu muistio Suunnatun työpaikkaselvityksen purkutilaisuus järjestettiin sivistystoimiston henkilöstölle yhteisesti Purkutilaisuus jouduttiin keskeyttämään esteellisyyssääntöjen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Osastosihteerin avustaja ei suostunut poistumaan. Kos ka yh teis tä pur ku ti lai suutta ei ollut tarkoituksenmukaista jat kaa, kä vi kun nan joh taja osas to päälli kön esteelli syyssyistä johtuen kahdenkeski set haas tat telut työn an tajan edustaja na si vistys toimiston 8 henkilön kanssa. Työnantajan tuli puuttua tilanteeseen, koska suunnatun työpaikkaselvityksen lop puraportista ilmeni, että viisi kahdeksasta työntekijästä sivistys osas tolla oli vaka van työuupumuksen rajoilla tai vakavasti työuupuneita. Tämän jälkeen esimiestään kohtaan suuntautunut epäasiallinen käytös on osastosihteerin toimesta lisääntynyt mm. laajalla jakelulla lähetetyin esimiestä vastaan kohdistuvin epäasiallisin väittein sähköpostiviesteinä sekä suullisesti osas-

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta tolla vierailleille. Tästä häntä huomautettiin suullisesti , jonka johdos ta hän teki uuden häirintäilmoituksen. Sivistyslautakunnan iltakoulussa Psykologian Tieto & Taidon psykologi esitteli suunnatusta työpaikkaselvityksestä lyhyen yhteenvedon lautakunnan jäsenille. Selvitys kokousmateriaalina (luottamuksellinen). Selvitysvaiheessa oli mukana esteellisenä osastosihteerin avustaja, lautakunnan jäsen, joka ei suostunut poistumaan useista kehotuksista ja etu kä teen lä he te tystä vies tistä huolimatta. Sekä suunnatun työpaikkaselvityksen kuin myös kunnanjohtajan suorittaman sivistystoimiston henkilöstön henkilökohtaisten haastattelujen pohjalta, jotka esiteltiin kunnanjohtajan toimesta sivistyslautakunnalle suullisesti , sivistyslautakunnan on työnantajan roolissa ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin työturvallisuuslain (no 738 / luku 2, Työnantajan yleiset velvollisuudet :n 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus) sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta / Työturvallisuus: "Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta viranhaltijan suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään" sekä Työturvallisuuslain 25 :n Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen lainkohtien nojalla sivistystoimistossa vallitsevan tilanteen vuoksi. Osastosihteerin epäasiallisen käytöksen jatkuminen johti siihen, että hänelle annettiin kirjallinen kutsu henkilökohtaiseen kuulemiseen klo 14 toisen varoituksen antamisen mahdollisuuden vuoksi. Varoituksen antamisesta sää de tään vi ranhaltijalain luku 8 pykälä 35. Tilaisuus oli kuulemistilaisuus, jos ta on myös kirjoitettu muistio Sivistystoimiston osalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja työntekijöidemme työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi. On selvitetty varhaiskasvatuksen siirtoa kokonai suu des saan pois sivistystoimiston tiloista. On selvitetty osastosihteerille vaihto ehtoi sia työpisteitä ja sivistystoimen erilaisia tehtäviä. On selvitetty mui den osas to jen vaih to eh to ja ja mah dol lisuuk sia ot taa osastosihteerin työpanos vastaan. Eri osastoil ta saa tu viesti on, ettei koeteltu kansalaiskunto osastosih teerin osalta mahdollis ta osasto sihtee rin siirtä mistä muille osastoille töihin. Osastosihteerin osaami nen ei ole missään vai hees sa ky seen alaistunut. Häneen kohdistuu toi miston henkilöstön osalta epä luotta mus ja pel ko joutua osastosihteerin "silmäti kuksi". Hänen epä asiallinen kie len käyttönsä ja toi mintatapansa suhteessa työka vereihin ja esimie hiin on aiheut ta nut niin mer kit tävää henkistä työkuormitusta toi miston työskente lyolosuhteisiin, että työnan ta jan on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tällä het kellä toi mistossa ei vallit se missään määrin normaali olosuhde, jollaisesta toimis tolla on myös kokemusta menneen talven ja kevään ajalta, jolloin osastosihteeri oli virka vapaalla. Jatkuvat häirintäil moitukset, rikosilmoitukset esi-

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta miehistä, epä asiallinen kielenkäyttö ja käyttäytymi nen erilaisissa tilanteissa eivät ole normaalin työyhtei sön toimintatapoja viranhaltijalta. Sivistysosaston osastosihteeri oli lähettänyt yli tuhan nelle hen kilölle sähköpostijakelun, joka sisälsi luottamuksellista tietoa tietäen it sekin ma teri aa lin luot ta muk sel li suuden (työsuojelu- ja työterveystietoja). Liperin kunta on tehnyt osastosihteerin menettelystä rikosilmoituksen ja tämän jälkeen kunnanjohtaja te ki pää tök sen osas to sih tee rin vi rasta pi dät tä mi ses tä väliaikaisesti. Kyseessä on ilmeinen virkarikos. Osastosihteerin tehtävien hoitamiselle ei ole edellä esitetyn perusteella edellytyksiä eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Liperin kunnan hallintosäännön ( ) VII Luku Toimivalta henkilöstöasioissa 32 mukaan "lautakunta päättää vakinaisista henkilöstövalinnoista, jollei tehtä vää ole annettu muulle viranomaiselle valtuustokaudeksi." Edelleen pykälässä 36 " Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen." Kauko Huohvanainen totesi ettei saa mitään henkilökohtaista hyötyä, Hyvä risen avustamisesta, eikä asia koske häntä henkilökohtaisesti ja näin ollen hän ei ole esteellinen tämän pykälän käsittelyyn. Lautakunta kättennostoäänestyksellä päätti yksimielisesti, että jäsen Huohvanainen on es teel linen, käsittelemään kyseistä asiaa. Kauko Huohvanainen poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi, syy: Hyvärisen avustaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Janne Puhakka. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ryhtyä osastosihteeri Eila Hyvärisen irtisanomistoimenpiteisiin edellä mainituilla perusteilla. Tähän liittyen osastosihteerille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä kirjallisesti mennessä. Päätös: Maija Silvennoinen esitti, Mira Karjalaisen kannattamana, että irtisanomistoi menpitei siin ei ryhdytä ennen kuin pykälän 132 yhteydessä todettu esitutkinta ja mah dol li nen oi keus pro sessi on päätetty. Koska oli syntynyt sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että suoritetaan äänestys. Heli nä Hop pa esitti, että asiasta suoritetaan sul-

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta jet tu lap pu ää nes tys. Pu heen joh ta ja totesi et tä Hopan esitystä ei kannatettu joten suo ri tettiin ni men huu toää nes tys, Sivistysjohtajan esi tys jaa, Silvennoisen esitys ei. Sivistysjohtajan esitystä jaa, kannatti 5 (Lavikainen, Hakulinen, Auvinen, Mustonen ja Puhakka) Silvennoisen eisitystä ei kannatti 2 (Silvennoinen ja Karjalainen). Hoppa äänesti tyhjää. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Mikkanen ja Parkkinen poistuivat tämän pykälän kä sittelyn jälkeen klo 19:48. Ote: Eila Hyvärinen Sivltk Osastosihteerille on annettu mahdollisuus kirjallisen kuulemiseen. Määräaika on muutettu sivistyslautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla kuulemiskutsulla kokouspäiväksi klo 12 mennessä. Irtisanomiseen liittyvät perusteet on kuvattu tarkemmin edellä asia teks tis sä: perus tee ton kiel täy ty mi nen työ tehtävistä, epäasianmukai nen käytös, suun na tun työ paik kasel vi tyk sen raportissa ilmenneet seikat sekä virkavelvolli suuden rik komis epäi lynä il men nyt ei-julki sen tiedon levittäminen. Lautakunta toteaa Huohvanaisen esteelliseksi kättennostoäänestyksellä. Kauko Huohvanainen poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi, syy: Hyvärisen avustaja. Huohvanainen jätti pöytäkirjaan liitettäväksi vastaehdotuksen/ sovintoeh dotuksen. Kokouksessa jaettiin osastosihteeri Eila Hyvärisen määräaikaan mennessä toimittama asiaan liittyvä kuulemisasiakirja. Sivistysjohtajan ehdotus: Kuultuaan osastosihteeri Eila Hyväristä sivistyslautakunta irtisanoo hänet edellä asiatekstissä mainituin perustein. Irtisanomisaika on 4 kk (KVTES VIII luku, 5, 1. mom). Pitämättömät vuosilomat sijoitetaan irtisanomisajalle. Irtisanomis ai ka na osastosihteerillä ei ole työvelvoitteita. Päätös: Maija Silvennoinen esitti Mira Karjalaisen kannattamana, että irtisa nomistoimenpiteisiin ei ryhdyttäisi, ennenkuin edelliskokouksen ( ) 132 yh-

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta teydessä todettu esitutkinta ja mahdollinen oikeusprosessi on saatettu päätökseen. Koska oli syntynyt sivistysjohtajan ehdotuksesta poikeava esitys, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys. Sivistysjohtajan ehdotus jaa, Silvennoisen esitys ei. Sivistysjohtajan ehdotusta kannatti 5 jäsentä (Lavikainen, Hakulinen, Auvinen, Mustonen ja Puhakka), Silvennoisen esitystä kannatti 2 jäsentä (Silvennoinen, Kar jalainen). Hoppa äänesti tyhjää. Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti äänestystulokseksi äänin 5-2 ja 1 tyhjä. Maija Silvennoinen ja Mira Karjalainen jättivät eriävän mielipiteen. Ote: Eila Hyvärinen Sivltk Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään nro 12/0338/3 kumonnut si vis tys lau ta kun nan päätöksen muotovirheen vuoksi. Si vis tysjoh ta ja Arto Jormalainen on todettu esteelliseksi esittelemään asiaa lau ta kunnas sa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään nro 3354/3/12 pi tänyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Kunnallisen viranhaltijalain 44 2 momentin mukaan jos irtisanomista koskeva pää tös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla kuin saman :n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja työnantaja on uudella pää töksel lä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, katsotaan virka suh de päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei ir ti sa nomis ajas ta muuta johdu. Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana Liperin kunnan henkilöstösuunnittelija Mari Pitkänen klo Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa Rehtorin ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se kuulee Eila Hyväristä uudestaan virkasuhteen päät ty mi sen syistä. Eila Hyvärisellä on oikeus käyttää avustajaa (Kunnallinen viran hal ti ja la ki / ). Kuuleminen suoritetaan kirjallisesti. Kir jal linen kuuleminen on toimitettava klo 15 mennessä Liperin kunnan kirjaa moon.

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virkasuhteen irtisanomisperusteena ovat perusteeton kieltäytyminen vir ka teh tävis tä, epäasianmukainen käytös, suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmen neet seikat sekä virkavelvollisuuden rikkominen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Eila Hyvärinen Sivltk Eila Hyvärinen on toimittanut valtakirjan , jolla hän valtuuttaa toimimaan asiamiehenään Pekka Vipuveräjän sekä asianajaja Petri Sallisen. Eila Hyväristä on kuultu kirjallisesti ja hänen molemmat edustajansa ovat toimittaneet kirjalliset vastineet. Kuulemisasiakirjat ovat saapuneet Pekka Vipuveräjältä ja asianajaja Petri Salliselta Kuulemisasiakirjat ovat esityslistan liitteinä. Lautakunnalla oli ennen kokousta mahdollisuus tutustua asiasta kertyneeseen kirjalliseen materiaaliin. Ennen tämän pykälän esittelyä ja käsittelyä kokouksesta poistuivat sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja osastosihteeri Arja Puoskari klo 19.05, syynä esteellisyys (intressijäävi). Henkilöstösuunnittelija oli kokouksessa kuultavana asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan klo Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Esittelijänä tämän pykälän osalta toimi Liperin koulun rehtori (kj:n hallintopäätös ) ja pöytäkirjanpitäjä/sihteerinä sosiaalija terveyslautakunnan osastosihteeri (siv.ltk ). Rehtorin ehdotus: Sivistyslautakunta tekemä päätös korjataan tällä päätöksellä viranhaltijalain 44 2 momentin mukaisesti (muotovirheen korjaus).

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kuultuaan kirjallisesti Eila Hyväristä, sivistyslautakunta irtisanoo osastosihteeri Eila Hyvärisen. Virkasuhteen irtisanomisperusteena ovat perusteeton kieltäytyminen virkatehtävistä, epäasianmukainen käytös, suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat sekä virkavelvollisuuden rikkominen. Viranhaltijalain 44 2 momentin mukaan jos irtisanomista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla kuin saman :n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja työnantaja on uudella päätöksellä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, katsotaan virka suhde päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei irtisanomisajasta muuta johdu. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: asianajaja Petri Sallinen asiamies Pekka Vipuveräjä asianosainen Eila Hyvärinen Sivltk Liperin kunnan sivistyslautakunta on päättänyt osastosihteerin irti sa no mi ses ta. Sivistyslautakunnalle on saapunut päätöksestä seuraavat oi kai suvaa ti muk set: 1. Eila Hyvärinen on jättänyt kirjeellään si vis tys lau ta kunnal le oikaisuvaatimuksen. Hän vaatii, että sivistyslautakunnan pää tös oikaistaan niin, että päätösehdotusta ei hy väk sy tä ja näin ollen uutta päätöstä hänen irtisanomisestaan ei teh dä. Perusteet vaatimukselle ovat kirjelmässä (liite 1). 2. Pekka Vipuveräjä Eila Hyvärisen avustajana on kirjeellään jättänyt sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen. Hän vaatii, että sivistyslautakunta kumoaa päätök sen eläkeläisen Eila Hyvärisen takautuvan irtisanomisen. Perus teet vaatimukselle ovat kirjelmässä (liite 2). 3. Kauko Huohvanainen valtuutettuna ja Eila Hyvärisen tu ki hen ki lö-

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta nä on kirjeellään jättänyt sivistyslautakunnalle oi kaisu vaa ti muk sen. Hän vaatii, että sivistyslautakunta kumoaa päätöksen eläkeläisen Eila Hyvärisen ta kau tuvan irtisanomisen lainvastaisena. Perusteet vaatimukselle ovat kir jel mäs sä (liite 3). Oi kai su vaa ti muk set ovat saapuneet määräajassa. Alkuperäiset oikaisuvaatimusasiakirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa. Perusteet uudelle päätökselle ja irtisanomisperusteiden voimassaololle Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003, jälj. viranhaltijalaki) 44.2 :n mukaan jos ir ti sa no mis ta koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdos ta muulla kuin viranhaltijalain 44.1 :n perusteella ja työnantaja on uudella pää tök sel lä päättänyt virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lainvoiman, kat sotaan virkasuhde päättyneeksi asiassa tehdyn päätöksen mukaisesti, jollei ir ti sano mis ajas ta muuta johdu. Viranhaltijalain hallituksen esityksen (196/2002) perustelujen mukaan vi ran hal tijan oikeusturvan ei sen sijaan voida katsoa edellyttävän, että virkasuhteen jat kuvuu den tulisi koskea sellaisia tapauksia, joissa virkasuhteen irtisanomisessa tai pur ka mi ses sa on tapahtunut pelkästään menettelyvirhe, jos toimenpiteen ma te riaa li set perusteet ovat olemassa. Tällaisia perusteita voivat olla päätöksenteossa ta pah tu nut kuulemisvirhe, esteellisyys tai muu muotovirhe. Jos kunnan toi mi valtai nen viranomainen näissä tapauksissa uudella ja lainvoimaiseksi tulleella päätök sel lä päättää samoin perustein kuin asiassa annetussa ja kumotuksi tulleessa pää tök ses sä, virkasuhde katsottaisiin päättyneen ensimmäisen päätöksen mukai ses ti. Sivistyslautakunta on :ssa nimenomaan tehnyt uuden pää töksen irtisanomisesta sivistyslautakunnan :ssä tehdyn päätöksen ja perusteiden mukaisesti. Irtisanomisperusteet eivät ole muuttuneet millään tavoin eikä sen vuoksi irtisanomisperusteita ole uudelleen voitu tutkia. Si vis tys johta jan todettu esteellisyys ei myöskään muuta irtisanomisperusteita miltään osin. Es teel li syys ei muuta tapahtumaketjua, joista irtisanomisperusteet ovat syn tyneet. Todettu irtisanomisperuste virkavelvollisuuksien rikkomisesta on myös edel leen voimassa, vaikka epäily virkarikoksesta on todettu oikeusviranomaisten toi mes ta aiheettomaksi.

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Irtisanomisperusteet ovat siis edelleen samat kuin alkuperäisessä ir ti sa no mispää tök ses sä. Irtisanomisprosessi Työnantaja ei ole aloittanut uutta irtisanomisprosessia eikä siihen ole pe rus tei takaan. Kyseessä on alkuperäinen irtisanomisprosessi ja nyt päätös on uusittu viran hal ti ja lain 44.2 :n perusteella. Vuonna 2011 aloitettu prosessi jatkuu edelleen silloin kysymyksessä olevilla perusteilla. Hyvärisen virkasuhde on päättynyt ir ti sa no mi sen jälkeen Sillä seikalla, että Hyvärinen on jäänyt myöhem min eläkkeelle, ei ole merkitystä asiassa. Kysymyshän on virkasuhteen päät ty mi ses tä ennen eläkkeelle jäämistä eli alkuperäisen päätöksen mukaisesti. Irtisanomisperusteet Viranhaltijalain 35 :n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta vi ran hali jas ta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, vir ka suh teeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä se kä sellaisten viranhaltijan henkilöön työntekoedellytysten olennaista muut tumis ta, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. Syyn asial li suut ta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja viran hal ti jan olosuhteet kokonaisuudessaan. Esimerkkejä viranhaltijalain 35.1 :n asiallisista ja painavista syistä luetellaan hal li tuk sen esityksen (196/2002) perusteluissa. Virkavelvollisuuksien vastainen me net te ly on virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Laiminlyönti voi ilmetä muun muas sa virkatehtäviin kuuluvien tehtävän jättämisenä ja virkatehtävien puut teel lise na hoitona. Irtisanomisperuste voi olla myös viranhaltijan ilmeinen huo li mat tomuus töissä, työnantajan direktio-oikeuden tai muun toimivallan rajoissa an tamien määräysten noudattamatta jättäminen ja epäasiallinen käyttäytyminen. Myös perusteeton työstä kieltäytyminen sekä viranhalijan epärehellisyys ja siitä ai heu tu va luottamuspula voivat olla irtisanomisen perusteena. Lain mukaan ir tisa no mis pe rus teen riittävyyttä arvioidaan tapauksessa ilmenevien seikkojen koko nais har kin nal la. Tällöin arvioidaan rikkeen laatua ja vakavuutta, viranhaltijan ase maa ja hänen suhtautumistaan tekoonsa ja käyttäytymiseensä, työn luon teeseen, työn teettämiseen liittyviin erityispiirteisiin ja työantaja asemaan. Viranhaltijalain 35.3 :n mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt vir ka suh teesta johtuvien virkavelvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata me net te lyn sä. Viranhaltijalain 35.4 :n mukaan työnantajan on selvitettävä, oli si-

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen. Vi ran hal ti ja lain 35.5 :n mukaan jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virka suh teen liittyvä rikkomus, että työantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virka suh teen jatkamista, ei 3 ja 4 momentissa säädettyä tarvitse soveltaa. Ennen irtisanomisprosessin alkamista sivistysjohtaja oli antanut Hyvä ri sel le varoituksen. Varoituksen syynä oli: Hyvärinen on kieltäytynyt toi mi masta sihteerinä kokouksen keskeyttämisen yhteydessä ja sen loppuosassa. Va roituk sen antamista koskevassa tilaisuudessa olivat Hyvärisen ja sivistysjohtajan lisäk si silloinen sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämän mu kaan varoituksen antamisen perusteiden tukena on myös lautakunnan nä kemys. Sivistyslautakunta on päätöksellään :ssä ja nyt päätöksellään :ssa irtisanonut Eila Hyvärisen osastosihteerin virasta seu raa villa perusteilla: 1. Kieltäytyminen virkatehtävistä 2. Epäasianmukainen käytös 3. Suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat 4. Virkavelvollisuuksien rikkominen Hyvärisen oikaisuvaatimuksessa esitetään väite, että sivistyslautakunnan ei olisi tul lut käsitellä uutta irtisanomispäätöstä alkuperäisen irtisanomispäätöksen liit tyvän materiaalin pohjalta, koska esteelliseksi todettu sivistysjohtaja oli valmistellut ne lautakunnan kokoukselle Irtisanomispäätökseen liittyvä ma te ri aali ja tosiasiat tapahtumaketjusta eivät ole muuttuneet. Lisäksi on todettava, että ma te ri aa li ei ole sivistysjohtajan laatimaa, vaan perusteet irtisanomiselle ovat toden net ta vis sa laajasta muusta materiaalista, mm. ulkopuolisen tahon laatimasta suun na tus ta työpaikkaselvityksestä. Väite irtisanomispäätökseen liittyvän ma te riaa lin käyttökelvottomuudesta on täysin perusteeton. Hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät ole tutkineet irtisanomisen pe rustei ta. Sivistyslautakunnan päätös perustuu nimenomaan :ssä tehtyyn päätökseen ja perusteisiin. Perusteista todetaan seuraavaa: 1. Kieltäytyminen virkatehtävistä Hyväriselle on annettu varoitus virkatehtävien laiminlyömisestä ja

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta esi mie hen antaman kehotuksen toteuttamatta jättämisestä sivistyslautakunnan ko kouk ses sa. Hän kieltäytyi toimimasta kokouksen sihteerinä. Varoituksen tarkoi tuk se na antaa tieto viranhaltijalle siitä, millä tavoin työnantaja tulee rea goimaan varoituksessa tarkoitetun rikkomuksen tai laiminlyönnin toistuessa. Va roituk sen tarkoituksena on antaa viranhaltijalle mahdollisuus korjata menettelynsä ja osoittaa siten, että edellytykset virkasuhteen jatkamiselle ovat olemassa. Varoi tuk sen antamisesta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta. Eila Hyvärinen on uudelleen kieltäytynyt virkatehtävistä elokuussa 2011 (ti lastoin ti teh tä vät). Lisäksi hän ei hyväksynyt hänelle suunniteltua uutta vir ka teh tä väko ko nai suut ta sen jälkeen kun sivistyslautakunta oli päättänyt poistaa häneltä lautakunnan sihteerin tehtävät. Hän valitti lautakunnan päätöksestä hal lin to-oi keu teen. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen muo to vir heen (esteellisyys) vuoksi. Vaikka sihteerin virkatehtävien poisottaminen ku mou tui muotovirheen vuoksi hallinto-oikeudessa, niin se ei muuta sitä ta pah tuma ket jua, että Hyvärisen asenne virkatehtävien muuttamiseen oli kaikilta osin kiel tei nen. Työnantajalla on kuitenkin aina direktio-oikeus ja lopullinen pää tös valta tehtävien järjestämisessä. 2. Epäasianmukainen käytös Kohdassa 3 kuvatussa suunnatussa työpaikkaselvityksessä ja niihin liittyvissä asia kir jois sa selviää, että Hyvärinen on kohdellut työyhteisön jäseniä epä asianmu kai ses ti. Lisäksi hän on useissa laajoilla jakeluilla lähetyissä sähköposteissa kir joit ta nut epäasianmukaisuuksia esimiehistään ja työtovereistaan. Samoin hän on valituskirjelmissään ja kantelussaan sekä tv-esiintymisissään toiminut vir kateh tä viin sä nähden sopimattomalla tavalla. 3. Suunnatun työpaikkaselvityksen raportissa ilmenneet seikat Suunnatun työpaikkaselvityksen tekemisestä sovittiin työnantajan ja Eila Hy vä risen välisessä neuvottelussa Neuvottelumuistiossa todetaan, että sivis tys osas ton työntekoedellytysten selvittämiseksi teetetään työpaikkaselvitys ulko puo li sen arvioijan avulla. Valmistuneessa työpaikkaselvityksen raportissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa on todettavissa, että työnantajan on tehtävä nopeasti muutoksia hen ki lös tö jär jeste lyis sä niin, että toiminta sivistysosastolla voi jatkua häiriöttömänä. Muutoin oli uh ka na usean henkilön jatkuvien sairauslomien kierre. Tähän liittyivät suun ni telmat Hyvärisen virkatehtävien järjestelyistä. Hyvärinen oli kaikille hänen vir ka tehtä vien muuttamiselle hyvin kielteinen. Työnantajan oli työsuojelullista syistä kuiten kin ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin.

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virkavelvollisuuksien rikkominen Kunnanjohtajan johdolla työnantaja ja Hyvärinen olivat yhdessä käyneet läpi suun na tun työpaikkaselvityksen raportin. Tilaisuudesta tehty muistio ja liitteet jaet tiin vain tilaisuuden osanottajille. Muistion liitteinä olivat työpaikkaselvitys ja kun nan joh ta jan laatima yhteenveto haastatteluista. Muistio oli merkitty luot tamuk sel li sek si. Muistion ja liitteiden jakamisesta työnantaja oli antanut erikseen oh jeen Hyväriselle. Hyvärinen oli vastoin nimenomaista ohjetta jakanut edellä mainitun muistion liitteet sähköpostilla (sisälsi työsuojelu- ja työterveystietoja). Sähköposti oli lä he tetty yli 1000 kunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle. Työantaja teki tästä aineis ton lähettämisestä tutkintapyynnön. Lisäksi Hyvärinen pidätettiin virasta vä liai kai ses ti kunnanjohtajan ja sivistyslautakunnan päätöksillä. Valtakunnan syyt täjä vi ras to teki asiasta syyttämättä jättämispäätöksen. Valtakunnan syyttäjävirasto to te si mm., että kunnanjohtajan selvityksessä oli esitetty pääasiassa Hyvärisen kan nal ta arkaluonteisia tietoja. Tietojen julkaisemiseen Hyvärisen luvalla ei näytä ol leen estettä. Vaikka Hyväristä ei lähdetty syyttämään rikoksesta, niin hän toimi sähköpostin lä het tä mi ses sä työnantajan ohjeiden vastaisesti eli hän toimi vir ka vel vol li suuksien sa vastaisesti. Viranhaltijalain 17 :n mukaan viranhaltijan on suoritettava vir ka suh tee seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asian omai sia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja val von tamää räyk siä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyt täydyt tä vä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Väitteet esteellisyydestä Kuten edellä on todettu, että irtisanomisperusteet eivät ole muuttuneet millään ta voin eikä sen vuoksi irtisanomisperusteita ole uudelleen voitu tutkia. Si vis tysjoh ta jan todettu esteellisyys ei myöskään muuta irtisanomisperusteita miltään osin. Esteellisyys ei muuta tapahtumaketjua, jossa irtisanomisperusteet ovat syn ty neet. Väite sivistyslautakunnan puheenjohtajan Mira Karjalaisen esteellisyydestä on myös perusteeton. Hänen puolueettomuus ei ole millään tavoin vaarantunut. Kysy myk ses sä hän on vuoden 2011 päätöksen uusiminen silloin hyväksyttyjen perus tei den mukaisesti. Samoin väite sivistyslautakunnan kokouksessa olleen kunnan hal li tuk sen edustaja Tero Kuittisen esteellisyydestä on kaikilta osin pe rus teeton. Kunnallishallinnossa ei sovelleta niin sanottua toisen asteen jääviä, joten osal lis tu mi nen asian käsittelyyn useissa toimielimissä ei aiheuta esteellisyyttä.

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Muut oikaisuvaatimuksissa esitetyt väitteet Muut esitetyt väitteet ovat perusteettomia. Osa niistä on epäasianmukaisia ja osa niistä on kantelun piiriin kuuluvia väitteitä ja arvosteluja. Lopuksi Sivistyslautakunta on saanut asiasta riittävät tiedot ja kokonaisarvion perusteella teh nyt asiasta päätöksen. Sivistyslautakunnan :ssä hy väk symät perusteet ovat edelleen voimassa. Henkilöstösuunnittelija on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi tämän kokousasian esit te lyn ajaksi. Henkilöstösuunnittelija poistui kokouksesta tämän pykälän esit telyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18:29. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta kumoaa oikaisuvaatimukset kaikilta osin ja toteaa ne aiheettomiksi edellä mainituin perustein. Päätös: Sivistyslautakunta kumoaa oikaisuvaatimukset kaikilta osin ja toteaa ne aiheettomiksi edellä mainituin perustein. Ote: Eila Hyvärinen Asianajaja Petri Sallinen Pekka Vipuveräjä Kauko Huohvanainen Sivltk 4 Eila Hyvärinen, Pekka Vipuveräjä ja Kauko Huohvanainen ovat valittaneet si vistys lau ta kun nan päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Va li tuk sis saan he vaativat lautakunnan päätöksen kumoamista va li tus kir jel missään esittämin perustein. Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettaviksi vas tineik si asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy:n laatimat lausunnot.

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Esittelijänä toiminut rehtori Jouni Hyttinen ja sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toi minut sosiaali- ja terveystoimen osastosihteeri Sini Rantaeskola poistuivat ko koukses ta tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18:10. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettavaksi vas tineik si asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy:n laatimat lausunnot. Ote: Tiedoksi: Itä-Suomen hallinto-oikeus asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy Liitteet 1 Liperin sivistyslautakunnan lausunto hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimusasiassa Sivltk Hyvärinen 2 Liperin sivistyslautakunnan lausunto hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimusasiassa Sivltk Huohvanainen 3 Liperin sivistyslautakunnnan lausunto hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimusasiassa Sivltk Vipuveräjä

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna /00.01/2015 Sivltk 5 Valtuuston hyväksymän kunnan hallintosäännön 12 :n mukaan sivistyslautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa, mistä ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dol la pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 13 kertaa. Pöytäkirja on siir retty välittömästi tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivuille sekä pidetty yleisesti pöy tä kir jan tarkastuksen jälkeisenä päivänä sivistysvirastossa virka-aikana tai arki py hän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Sivistyslautakunta päättää kokousten päivistä, kokoontumisajasta ja paikasta. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia sekä asioiden valmisteluun tarkoitettuja epävirallisia iltakouluja. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää vuonna 2015 kokouspäiviksi torstait : 22.1.; 19.2.; 19.3.; 23.4.; 21.5.; 11.6.; 20.8.; 24.9.; ; ja klo Ko koukset pide tään yleensä virastotalolla, mutta tarpeen mukaan myös eri tu los yk siköis sä. Kokouksesta laadittu pöytäkirja tar kas te taan pääsääntöisesti välittömästi kokouk sen jälkeen ja on julkisesti näh tä vi nä virka-aikana kunnan sivistysvirastossa ko kous ta seuraavana arkipäivänä. Ko kous pöytäkirjat ovat nähtävänä al le kir joituk sen jälkeen myös Liperin kunnan verk ko si vuil la Esittelijä, sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja sihteeri/pöytäkirjanpitäjä si vis tysosas ton osastosihteeri Arja Puoskari saapuivat kokoukseen klo 18:11 ennen tämän kokousasian käsittelyä.

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: tulosyksiköt Täytäntöönpano: Lisätietoja:

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Tiedottaminen vuonna /00.01/2015 Sivltk 6 Kuntalain 29 mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tiedottamisella varmistetaan, että kuntalaiset voivat muodostaa mielipiteensä asiatietojen pohjalta. Tavoitteena on tiedottaa kuntalaisille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, luoda kuntalaisille edellytyksiä osallistua kunnan asioiden hoitoon, lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia tuntea ja seurata kunnan toimintaa, edistää kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan hallintoon ja luoda avoin ilmapiiri, jossa keskustellaan yhteisistä asioista. Sivistyslautakunta on tehnyt hankintapäätöksen ipadeista sähköi sen ko kous käy tän nön mahdollistamiseksi. Ipadit otetaan käyttöön ko kouk sissa mah dol li sim man pian laitteiden saavuttua ja tarvittavan käyt töön ot to kou lu tuksen jälkeen. Siihen asti toimitetaan paperiset esi tys lis ta jä se nil le. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää sivistyslautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen tiedoksiantamisesta sekä ilmoituksista ja tiedottamisesta seuraavaa: Esityslistat - lähetetään sähköpostin liitetiedostona si vis tys lau ta kun nan puheenjohtajalle, jäsenille,varajäsenille, kunnanhallituksen edustajille sekä kunnanjohtajalle, liitteet paperisena vain erikseen pyy det täes sä (HUOM! talouden to teu mat, talousarvio- ja tilinpäätösliitteet aina pa pe ri si na) - siirretään kunnan verkkosivuille ja pöytäkirjat Pöytäkirjat - siirretään tarkastuksen jälkeen kunnan verkkosivuille noudattaen salassapitoa koskevia määräyksiä, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä hallintolakia - ote tarvittavista pykälistä lähetetään asianosaisille tavallisena tiedoksiantona kir jeit se tai todisteellisena tiedoksiantona saantitodistuksella Ilmoitukset ja muu tiedottaminen - sivistystoimi käyttää ilmoitusluonteisina tiedotuskanavinaan kunnan kil pai lutta mia ammatti-, paikallis- ja maakuntalehtiä - sähköpostia ja verkkosivuja käytetään aktiivisesti - sivistyslautakunnan asioista tiedottaa sivistysjohtaja ja hänen estyneenä olles sa erikseen sovittaessa osastosihteeri tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet tiedottavat aktiivisesti toimialansa tapahtumista ja toiminnoista

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja:

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Perhepäivähoitajille maksettavat kustannuskorvaukset vuonna / /2015 Sivltk 7 Kuntaliiton yleiskirje ( /80/2014) suositus kunnallisen per he päi vähoi don kustannuskorvauksista vuodelle 2015 esittää kustannuskorvauksia pi dettä väk si vuoden 2014 tasolla. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Siistyslautakunta päättää säilyttää perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodel le 2015 Kuntaliiton suosituksen mukaisina. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: varhaiskasvatus Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet 4 Perhepäivähoitajille maksettavat kustastannuskorvaukset vuonna 2015

27 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Sivltk 8 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhal lituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituk sen puheen johtajan ja kunnanjohta jan lisäksi hen kilöstö- ja talous asioissa kunnankamreeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsi teltä väksi voi päättää lautakunnan ja sen pu heenjohtajan lisäksi lauta kunnan esittelijä. Sään nön 25 :n mukaan kunnan vi ranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastami sesta ilmoi tettava kun nanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä pää töksis tä, jot ka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöy täkirjaa ei tarkaste ta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan sivistyslautakunnalle: Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle: - Sivistysjohtajan päätökset ajalla Seuraavat asiat ilmoitetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle: - Vuoden 2014 talouden toteuma ( ) - OKM:n kielteinen päätös ryhmäkokojen pienentämiseen (drno 474/2014) - OKM:n myönteinen päätös koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (drno 478/2014) - Mattisenlahden koulun työjärjestysmuutoshakemus - Lautakunnan tutustumispäivä Liperin kouluun 4.2. ja Sivistyslautakunnan iltakoulu ja Lopyn tapaaminen Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä oteta kuntalain 51 :n no jalla sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

28 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 1-4, 8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 5-7 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 5-7 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

29 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin 8:00-16:15 Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk

Liperin sivistyslautakunnan lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimuksia Sivltk Sivistyslautakunta 133 17.11.2011 Sivistyslautakunta 140 01.12.2011 Sivistyslautakunta 65 05.08.2014 Sivistyslautakunta 68 28.08.2014 Sivistyslautakunta 86 02.10.2014 Sivistyslautakunta 4 22.01.2015 Liperin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 06.04.2017 klo 17:00-20:10 Paikka Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 29.04.2019 Kokoustiedot Aika Maanantaina 29.04.2018 klo 19.17 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (10) Tarkastuslautakunta 29.01.2018 AIKA 29.01.2018 klo 09:00-10:50 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, alakerran neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä:

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 25.04.2019 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 25.04.2019 klo 12.30 Vastaukset: torstai 25.4.2019 klo 22.00

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05 AIKA 13.12.2018 15:02-17:28 PAIKKA Toimistotalo Ruori, neuvotteluhuone Norppa C6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 77 Hoivajohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- PÖYTÄKIRJA 2/2019 ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta AIKA :02-17:19

Etelä-Karjalan sosiaali- PÖYTÄKIRJA 2/2019 ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta AIKA :02-17:19 AIKA 13.2.2019 15:02-17:19 PAIKKA Toimistotalo Ruori, kokoushuone Norppa C6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 12 Eksoten tietohallinto

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot