Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma"

Transkriptio

1 Helsingin Satama Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma VS JÄT A Kimmo Vahanto 1

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä 3. Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista 3.1. Helsingin Satama 3.2. Satamaoperaattorit 3.3. Viranomaistoiminnot 3.4. Alueen muut toimijat 4. Sataman jätehuollon nykytila 4.1. Alusjäte 4.2. Kiinteistöjäte 5. Sataman jätehuollon järjestäminen 5.1. Toimintatavat ja ohjeistaminen 5.2. Kerättävät alusjätteet Konehuoneesta peräisin oleva öljypitoinen jäte Kiinteät alusjätteet Saniteettijäte Ongelmajäte Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Muut jakeet 5.3. Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Sekajäte Paperijäte ja pahvi Ongelmajäte Muut jakeet 5.4. Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Alusjätteet Kiinteistöjätteet 5.5. Jätteiden lajit ja määrät Alusjätteet Kiinteistöjätteet 5.6. Jätteiden esikäsittely, kuljetus ja hävittäminen 5.7. Alusjätteisiin liittyvät maksumenetelmät 6. Jätehuollon kehittäminen 6.1. Kehittämisalueet ja toimenpiteet Liitteet 2

3 Johdanto Tässä esitetty jätehuoltosuunnitelma koskee jätehuoltoa Vuosaaren satamassa. Vuosaaren sataman ympärillä on laaja yritysalue, jolla sijaitsevat yritykset hyödyntävät sataman läheisyyttä. Yritysalueesta ja satamasta käytetään yhdessä nimitystä Vuosaaren satamakeskus. Satamakeskus on kokonaisuudessaan n. 240 ha ja muodostuu siten suljetusta satama-alueesta n. 150 ha sekä sitä ympäröivistä huoltoalueista, logistiikka- ja yritysalueista ja sataman vesialueesta. Satamassa on aluksille 15 peräporttipaikkaa ja 1,5 km konttilaituria. Tämä jätehuoltosuunnitelma koskee suljettua satama-aluetta, jonne satamatoiminnot sijoittuvat. Vuosaaren sataman ympäristöluvan tarkoittamaa toimintaa harjoitetaan suljetulla satama-alueella. Helsingin Satama toimii Vuosaaren satamassa landlord-pohjalta eli Helsingin Satama hallinnoi ja kehittää satama-alueita ja niihin liittyviä yritysalueita. Vuosaaren satama toimii nopean läpivirtaussataman periaatteella, jolloin yksiköidyt tavaravirrat liikkuvat nopeasti alueelle ja alueelta pois. Vuonna 2011 sataman kautta kulki tavaraa noin 7,4 miljoonaa tonnia ja aluskäyntejä oli 2679 kappaletta. Satamatoiminnan luonteen ja säännöllisen alusliikenteen vuoksi satama-alueella syntyy jätteitä vähän. Lainsäädäntö edellyttää satamanpitäjää laatimaan jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Lisäksi voimassa oleva Vuosaaren sataman ympäristölupa edellyttää hyväksyttyä suunnitelmaa sataman jätehuollon järjestämisestä. Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelmassa on selvitetty satama-alueen jätteiden määrä ja laatu, vastaanottojärjestelyt sekä maksujärjestelmät, käyttäjien informointi ja muut asetuksessa tarkemmin säädetyt seikat. ssa on otettu huomioon satama koko ja luonne ja sitä käyttävät alustyypit. Suunnitelmaa seurataan ja se on jatkuvan kehittämisen alaisena. 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä Satamien jätehuollon järjestämistä ohjaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä yleiset ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevat säädökset. Vuoden 2004 tammikuun alusta voimaan tullut uudistettu alusjätelaki korvattiin alkaen merenkulun ympäristönsuojelulailla(1672/2009) ja merenkulun ympäristönsuojeluasetuksella(76/2010), joka tarkentaa ympäristönsuojelulain säännöksiä. Lait määrittelevät miten alukset menettelevät jätteiden suhteen. Periaatteena on toimittaa laivajätteet maihin jatkokäsittelyyn. Tarkoituksena on myös, että satamanpitäjä laatii jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. n luonnos on oltava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana. Yleistä jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö on jätelaki (1072/1993) ja jäteasetus (1390/1993). Uusittu jätelaki on hyväksytty ja se tulee voimaan Uusi jätelaki pyrkii ehkäisemään jätteiden syntymistä sekä lisäämään materiaalitehokkuutta ja jätteiden hyödyntämistä. Tämän lisäksi jätehuoltoa ohjaa myös ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000). Jätelain ja ympäristönsuojelulain nojalla on annettu myös useita valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätöksiä. 3

4 Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteän jätteen sekä käymäläjäteveden vastaanottamisesta peritään maksu jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan jätettä tai ei (merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009, 10 luku 2. ). Merenkulun turvallisuusvirasto voi myöntää tästä jätteiden jättöpakosta vapautuksen, mikäli alus on säännöllisessä liikenteessä ja sillä on sopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. (1672/2009, 10 luku 4. ). Pääkaupunkiseudun jätehuoltoa ohjaavat myös mm. HSY:n jätehuoltomääräykset (http://www.hsy.fi/jatehuolto/sivut/default.aspx). Helsingin Sataman jätehuoltosuunnitelma liittyy ympäristölupaan, jonka Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Vuosaaren satamalle Lupa koskee satama-aluetta ja sen toimijoita. Lupamääräysten mukaan satamassa on oltava asianmukaiset tilat ja varusteet laivojen jätteiden vastaanottamiseksi sekä muussa toiminnassa syntyvien jätteiden säilyttämiseksi. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Uudenmaan ELY-keskus. 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista Suljetulla satama-alueella tapahtuu alusten lastaus ja lastien purku aluksista lasti- ja trailerikentille, josta lasti siirretään maakuljetuksina logistiikka-alueelle tai suoraan eteenpäin. Maakuljetukset hoidetaan pääosin rekoilla. Lastikentille on varattu 28 hehtaarin alue ja trailerikentälle 23 hehtaarin alue. Lastaustoimintojen aikana tehdään laivojen huoltoon liittyviä toimenpiteitä, kuten vesihuoltoa ja polttoaineiden jakelua. Satamassa sijaitsee myös konttivarikkoja kontteja huoltavia yrityksiä varten sekä tyhjien konttien varastointialueet. Vuosaaren satamassa palveluiden tuottamisesta vastaavat yksityiset yritykset. 3.1 Helsingin Satama Helsingin Satama on Helsingin kaupungin liikelaitos. Satamatoimintaa valvoo johtokunta. Helsingin Satama luo toimintaedellytykset Vuosaaren satama-alueella toimiville yrityksille ja vuokraa alueita satamaalueella toimiville yrityksille. Tämä toimintapa on sovellus ulkomailla yleisestä Landlord Port -mallista. Satama luo perusinfrastruktuurin sekä hallinnoi, koordinoi ja ohjaa hallitsemiensa alueiden käyttöä. Lisäksi sataman vastuulla on satamakeskuksen kehittäminen. Sataman tuottamia palveluita ovat veden ja sähkön toimittaminen aluksiin sekä jäteveden johtaminen aluksista viemäriverkkoon. Helsingin kaupunki omistaa koko satama-alueen ja siihen liittyvän yritysalueen maapohjan. Helsingin kaupunki on vuokrannut satama-alueen ja siihen liittyvän yritysalueen Helsingin Satamalle, joka luovuttaa yrityksille tulevat alueet edelleen vuokraamalla tai muuten sopimalla. Seuraavassa on esitetty Vuosaaren satamakeskuksen toiminnallinen yleissuunnitelma. Tähän jätehuoltosuunnitelmaan sisältyvä alue on kartassa keltaisella kuvattu suljettuna satama-alueena. 4

5 Kuva 1. Yleissuunnitelmakartta

6 3.2 Satamaoperaattorit Satamaoperaattorit hoitavat laivojen lastauksen ja purkamisen. Lastaustoimenpiteiden lisäksi operaattorit hoitavat lastin tarkastuksen, väliaikaisvarastoinnin ja käsittelyn. Toimintaan liittyy kirjanpidon ja laskutuksen hoitaminen sekä raportointi laivayhtiöille, tullille ja lastin omistajille. Sataman operaattoreina toimivat Oy Finnsteve Ab sataman itäosassa sekä Multi-Link Terminals Ltd Oy ja Steveco Oy länsiosassa. 3.3 Viranomaistoiminnot Tulli hoitaa alueella tullaukseen liittyviä tehtäviä, kuten lastin ja matkustajien tarkastusta. Tullauksessa voi syntyä normaalin toimistojätteen lisäksi satunnaisesti takavarikoidusta lastista syntyviä jätteitä, jotka tulli toimittaa edelleen käsiteltäväksi. Tulli on vuokrannut tarvitsemansa tilat Helsingin Satamalta ja tilat sijoittuvat porttialueelle suljetun sataman ulkopuolelle. 3.4 Alueen muut toimijat Satama-alueella toimii huoltoon erikoistuneita yrityksiä, kuten konttienkorjausta tekeviä yrityksiä Marine Container Yard sekä Container Depot. Lisäksi alueen toimijoihin kuuluu hinaajapalveluja tarjoava Alfons Håkans Oy Ab. 4 Sataman jätehuollon nykytila Helsingin Sataman toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa on ohjeistettu Helsingin Sataman prosessien hallinta. Toimintajärjestelmään on kirjattu sataman toimintapolitiikka, ympäristöperiaatteet, merkittävät ympäristönäkökohdat sekä ympäristöasioihin liittyvät mittaus- ja toimintatavat. Toimintajärjestelmässä on määritelty vastuut myös jätehuollon osalta. Toimintajärjestelmä on sertifioitu täyttämään standardien ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmän ja ISO 14001:2007 -ympäristöjärjestelmänstandardinvaatimukset ja sitä kehitetään jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Vuosaaren satamassa vastaanotettava tai syntyvä jäte voidaan jakaa kahteen luokkaan: alusjätteisiin ja kiinteistöjätteisiin. Alusjätteitä syntyy lastia kuljettavilla rahtialuksilla. Kiinteistöjätettä syntyy etupäässä alueen toimisto- ja varastorakennuksista. 4.1 Alusjäte Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan aluksien on jätettävä satamaan kaikki alusjätteensä, joita ei Marpol 73/78 -yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen tai muiden Suomea sitovien velvoitteiden ja säädösten mukaan saa päästää mereen. Helsingin Satama vastaanottaa alusjätettä lähinnä yksittäisiltä aluksilta. Kaikilla säännöllisen liikenteen rahtialuksilla on Merenkulun turvallisuusviraston(trafi) myöntämä vapautus jätteiden jättöpakosta. Noin 87 %:lla Vuosaaren satamassa käyvistä aluksista on vapautus jätteiden jättöpakosta. Nämä varustamot hoitavat jätehuoltonsa itse. 6

7 Helsingin Sataman toimii linkkinä jätehuoltoa hoitavan yrityksen ja laiva-asiamiehen välillä. Laivaasiamiehen tehtävänä on hoitaa mm. aluksen jäteasioita ja ilmoittaa satamalle asianmukaisella alusjäteilmoituksella jätehuoltotarpeista osoitteeseen tai faksilla numeroon Seuraavassa on esitetty alusjätehuollon menettelyketju: 1. Laiva ilmoittaa jätehuoltotarpeistaan laiva-asiamiehelle. 2. Laiva-asiamies ilmoittaa laivan jätehuoltotarpeista 24 h aikaisemmin siltä osin, kun satama järjestää aluksen jätehuollon (merenkulun ympäristönsuojelulaki). 3. HelSa tilaa jätehuoltoyritykseltä kapasiteetiltaan ja jätelajikkeille sopivat keräysautot. 4. Jätehuoltoyritys hoitaa keräysautot satamaan sovittuna ajankohtana ja vastaanottaa jätteet. 5. Jätteet siirretään suoraan laivasta laivahenkilökunnan toimesta jäteautoon ja edelleen jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle. 6. Jätehuoltoyritys raportoi Helsingin Satamalle jätteiden määrästä ja laadusta Aluskäynnit kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 2: Vuosaaren Sataman kuukausittaiset aluskäynnit vuonna

8 Tässä jätehuoltosuunnitelmassa ei ole tarkemmin kuvattu niiden varustamoiden jätehuoltoa, joille merenkulun turvallisuusvirasto(trafi) on myöntänyt vapautuksen jätteiden jättöpakosta. TRAFI valvoo myöntämiään poikkeuslupia ja varustamo joutuu selvittämään jätehuoltojärjestelynsä TRAFIlle. Alusjätelaki velvoittaa alukset pitämään jätepäiväkirjaa. Myöntäessään poikkeusluvan TRAFI edellyttää varustamoilta sopimusta pätevän jätehuoltoalan yrityksen kanssa. Kaikki jätteiden jättöpakosta vapautuksen saaneet alukset on listattuna Liikenneviraston ylläpitämään satamaliikenteen tietojärjestelmään PortNet:iin. 4.2 Kiinteistöjäte Helsingin Satama sopii kiinteistöjätteen keräämisestä kulloinkin kilpailutuksella valitun jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuoltoyritys vastaa Helsingin Sataman lukuun jätteen vastaanottamisesta, kuljettamisesta, esikäsittelystä, hävittämisestä ja raportoinnista. Vuosaaren sataman toimijoilla on kiinteistöjätteen keräämisestä omat sopimukset jätehuoltoyritysten kanssa. Suljetulla satama-alueella Helsingin Sataman toiminnasta syntyvien kiinteistöjätteiden määrä on hyvin vähäistä, koska alueelle sijoittuu ainoastaan taukoja valvomotiloja. 5 Sataman jätehuollon järjestäminen Sataman jätehuolto toteutetaan siten, että kaikki alueen toimijat hoitavat itsenäisesti jätehuoltonsa. Itsenäisesti jätteensä hoitavat alukset, operaattorit, lastin käsittelijät, huoltoyritykset ja muut toimijat Helsingin Satama velvoittaa sopimuksissaan sopimaan jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuoltoyritysten kanssa. 5.1 Toimintatavat ja ohjeistaminen Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä on kuvattu toiminta jätehuollon suhteen. Toimintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti sekä ulkoisissa DNV:n (Det Norske Veritas) suorittamissa arvioineissa että sisäisissä auditoinneissa. Käytännössä alusjätehuollon järjestämisestä vastaa Helsingin Satama. Helsingin Satama tekee jätehuoltosopimukset sekä vastaa jätehuoltokustannuksista. Helsingin Satama ohjeistaa vuokralaisiaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä jäteohjeella ja ongelmajäteohjeella. Lisäksi sekä Helsingin Sataman omaa henkilökuntaa että vuokralaisia ohjeistetaan Helsingin Sataman ympäristöoppaalla, Pienellä Vihreällä Kirjalla. Sataman käyttäjille ja aluksille jätehuolto-ohjeet löytyvät vuosittain päivitettävästä Service Hand Bookista ja Helsingin Sataman www-sivuilta. Käsikirjasta ja www-sivuilta löytyvät mm. jätteiden lajitteluohjeet ja toimintaohjeet aluksille pumpattaessa jätevettä. 5.2 Kerättävät alusjätteet Konehuoneesta peräisin oleva öljypitoinen jäte Alusten huollosta syntyy öljyisiä jätteitä, jäteöljyä ja raskaan polttoöljyn separoinnista syntyvää sludgea. Aluksilla syntyy myös pieniä määriä muita öljyisiä jätteitä kuten öljyisiä rättejä ja suodattimia. 8

9 Helsingin Satama järjestää sataman jätehuoltoa käyttävälle alukselle tarvittaessa öljypitoisen jätteen vastaanoton. Tällaisissa tapauksissa jätehuoltoyritys tulee hakemaan öljypitoisen jätteen suoraan laivasta keräysautoon ja toimittaa sen ongelmajätteiden käsittelylaitokselle Kiinteä alusjäte Kiinteä alusjäte tarkoittaa aluksen miehistön ja matkustajien normaalisesta asumisesta syntyvää jätettä. Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai sekajäteastioihin. Suurin osa satamissa vierailevista aluksista harjoittaa säännöllistä linjaliikennettä ja ne ovat saaneet vapautuksen jätteiden jättöpakosta. Vapautuksen saaneet alukset hoitavat jätteensä itse joko Helsingin satamissa tai jossakin muussa määränpääsatamassa Saniteettijäte Saniteettijätteellä tarkoitetaan harmaata ja mustaa jätevettä. Mustalla jätevedellä tarkoitetaan käymäläjätevettä ja harmaalla jätevedellä pesuvesiä, jotka ovat peräisin esimerkiksi aluksen pesu-, sauna- ja keittiötiloista. Helsingin satamajärjestyksen mukaan kaikkien jätevesien pumppaaminen mereen satama-alueella on kielletty. Kansainvälisten määräysten mukaan käsiteltyä käymäläjätevettä (mustat jätevedet) saa päästää 3 mpk päässä lähimmästä maasta sillä edellytyksellä, että laivalla on oma laitteisto, joka hienontaa ja desinfioi käymäläveden. Käsittelemätöntä käymäläjätevettä saa päästää ainoastaan yli 12 mpk etäisyydellä lähimmästä maasta. Vuosaaren satamakeskuksessa on kaikilla laituripaikoilla mahdollista pumpata jätevedet suoraan sataman viemäriverkkoon. Alusjätevedet johdetaan repijäpumpun kautta ilmastukseen ja neutraloidaan tarvittaessa. Tämän jälkeen jätevedet johdetaan HSY:n viemäriverkostoon Ongelmajäte Alusten tyypillisiä ongelmajätteitä ovat erilaiset öljyiset jätteet, vaseliinit, liuottimet, akut ja paristot ja loisteputket. Ongelmajätteille Helsingin Satama järjestää tarvittaessa aluksille liikkuvan kaluston jätteiden tyhjennykseen. Tällaisessa tapauksessa jätehuoltoyritys tulee hakemaan ongelmajätteet suoraan laivasta keräysautoon. Jätteiden siirtämisen laivasta autoon hoitaa laivan henkilökunta Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Ruokajätteellä tarkoitetaan aluksissa olevaa jätettä, joka on peräisin matkustajien tai miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitetuista elintarvikkeista sekä niiden käsittelystä tai käytöstä syntynyttä jätettä. EU katsoo, että kansainvälisessä liikenteessä ruokajäte voi toimia eläimiin tai ihmisiin tarttuvien tautien levittäjänä. Tästä syystä EU:n ulkopuolisesta kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte luokitellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (N:o 1774/2002) vaarallisimpaan luokkaan 1 kuuluvaksi eläinperäiseksi jätteeksi. 9

10 Aluksen on ilmoitettava 24 h ennakkoon Helsingin Satamalle, mikäli se aikoo jättää ruokajätettä satamaan sekä annettava arvio ruokajätteen määrästä. Palvelun voi tilata Helsingin Satamalta, joka tilaa paikalle jätehuoltoyrityksen keräysauton Muut jakeet Monet alukset keräävät talteen esim. paperi, pahvi-, ongelma- ja lasijätettä. Lajiteltujen jätteiden jätehuoltopalvelun voi tarvittaessa tilata Helsingin Satamalta. Vuosaaren sataman alusliikenteestä ei synny lastijäämiä. 5.3 Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Helsingin Satama velvoittaa satama-alueella toimintaa harjoittavien yritysten hoitamaan jätehuoltonsa asianmukaisesti Sekajäte Sekalaiseksi yhdyskuntajätteeksi luetaan sataman toiminnasta, lähinnä sen toimisto- ja varastotiloista, syntyvä jäte, joka on rinnastettavissa tavalliseen kotitalousjätteeseen Paperijäte ja pahvi Keräyspaperi on etupäässä toimistotiloissa syntyvää puhdasta ja kuivaa keräyskelpoista paperia. Toimistopaperi on hyödyntämiskelpoista vaaleata kopio- ja konekirjoituspaperia sekä tulosteita. Pahvilla tarkoitetaan puhdasta ja kuivaa keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia Ongelmajäte Vuosaaren satamakeskuksessa syntyvät ongelmajätteet ovat lähinnä sähkö- ja elektroniikkaromua, loisteputkia sekä akkuja ja paristoja Muut jakeet Vuosaaren satamassa saatetaan tilapäisesti kerätä muitakin jätejakeita, esim. puuta tai metallia mikäli tällaista jätettä syntyy esim. kunnostus- tai rakennustoiminnan yhteydessä. Hiekoitushiekalle on varattu alue, jolle se kasataan ja toimitetaan edelleen loppusijoitukseen. 5.4 Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Alusjätteet Vuosaaren satamassa Helsingin Sataman osalta alusjätteiden keräys hoidetaan liikkuvalla kalustolla. Satama-alueen liikenne on pääsääntöisesti säännöllistä linjaliikennettä, jolloin jätehuolto on vakiintunutta. Alusjätteiden suhteen Helsingin Sataman ja aluksen välillä linkkinä toimii laiva-asiamies. Jos asiasta reklamoidaan, hoidetaan asia toimintajärjestelmän mukaisesti. Alusjätteiden osalta jätehuoltoyritys raportoi vuosittain Helsingin Satamalle jätemäärät. Viemäriin johdetun jäteveden määrän seurannan hoitaa Helsingin Satama. 10

11 Satama-alueella sijaitsee Finnlinesin ylläpitämä jätepiste. Finnlinesin jätepiste sijaitsee Vuosaaren sataman itäpuolen kaksoisramppien alla. Jätepistettä käyttävät lähinnä roro-laivat, koska ropax-laivoilta jäteauto tyhjentää suoraan ruoka-, lasi-, metalli- ja sekajätteen. Jätepiste Kuva 3. Finnlinesin jätepiste Kiinteistöjätteet Sataman alueelle jää alueita, joiden jätehuollosta vastaa Helsingin Satama. Jätehuoltoyritys pitää kirjaa kerätyn jätteen määrästä ja raportoi siitä Helsingin Satamalle. Tämän hetkiset vastaanottolaitteet ovat riittäviä sataman toiminnasta syntyvälle jätteelle. 5.5 Jätteiden lajit ja määrät Seuraavassa on lueteltu Helsingin Sataman vastaanottamat jätelajit ja niiden tunnusnumerot (Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001): Jätelajit Tunnusnumero Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte o jäteöljy o öljyliete (sludge) Kiinteä jäte o Sekajäte o Lajiteltu kiinteä jäte energiajäte pahvi metalli lasi Kansainvälinen ruokajäte

12 Jätevesi o mustat vedet o harmaat vedet o pilssivesi Ongelmajäte o liuottimet o akut ja paristot o loisteputket Metalliromu mm o metalliputket ja -kaapelit o vaijerit, hanat, liittimet o metalliastiat o metalliset koneet ja laitteet Sähkö- ja elektroniikkaromu Jätteenpolttotuhka ja pakokaasujen puhdistusjätteet Alusjätteet Helsingin Satama vastaanotti vuonna 2011 aluksilta kiinteää ja nestemäistä jätettä. Kiinteää alusjätettä annettiin jätehuoltoyrityksen hoidettavaksi kg vuonna Keskiarvoksi sataman jätehuollon piirissä oleville aluksille tulee kiinteän jätteen osalta vajaa 50 kg per aluskäynti. Nestemäisten jätehuoltoyrityksen hoitaman jätteiden määrä oli kg. Lisäksi satamassa vastaanotettiin jätevettä m³. Vuosaaren satamassa toimitettiin jätehuoltoyrityksen hoidettavaksi vuonna 2011 aluksista peräisin olevia jätteitä seuraavasti, määrissä ei ole huomioitu jätteensä itsenäisesti hoitavia toimijoita: Jätejae Määrä vuonna 2011 Sekajäte Metalli Lasi Ongelmajäte Rakennusjäte Kansainvälinen ruokajäte Kiinteä öljyjäte Sludge Jäteöljy kg 1752 kg 40 kg 1066 kg 620 kg 3560 kg 795 kg kg 361 kg Kiinteistöjätteet Helsingin Sataman jätehuollon piiriin kuuluvan kiinteistöjätteen määrä satama-alueella on varsin pieni, 3315kg, joka kerätään autolla laivaan meneviltä automatkustajilta. Tämän lisäksi kenttäalueiden kunnossapidosta syntyy hiekoitushiekkaa. Mahdollisesti satama-alueella rakentamisesta syntyvän jätteen on työn tekevä urakoitsija velvoitettu hoitamaan. Seuraavassa on lueteltu sataman alueilla muodostuvia jätejakeita ja niiden tunnusnumerot (Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001): 12

13 Kotitalousjätteeseen rinnastettava toimisto- ja varastotiloissa syntyväjäte Tunnusnumero o Sekajäte o Paperi ja pahvi o Biojäte Ongelmajäte o Loisteputket o Akut, paristot o Öljy- ja rasvanerotuskaivojen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER Puu Metalli Rakennusjäte 17 -alkuiset Hiekoitushiekka Jätteiden esikäsittely, kuljetus ja hävittäminen Helsingin Satama ei esikäsittele jätteitä Vuosaaressa muiden kuin jätevesien osalta. Helsingin Satama käyttää jätehuoltoyritysten palveluja. Jätehuoltoyritys vastaa jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, hävittämisestä ja raportoinnista. 5.7 Alusjätteisiin liittyvät maksumenetelmät Alusjätemaksu sisältää kiinteän jätteiden, konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen sekä alusjäteveden vastaanoton, käsittelyn ja hävityksen. Alusjätteiden vastaanotto- ja maksumenetelmistä määrätään Helsingin Sataman hinnastossa, jonka sataman johtokunta vahvistaa vuosittain. Kiinteän sekajätteen ja konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanottomaksu on riippumaton jätetyn jätteen määrästä. Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaisesti. Jätehuoltomaksua ei veloiteta aluksilta, jotka TRAFI on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Helsingin Satamalla on oikeus toimittaa jätteet edelleen käsiteltäväksi tai hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun. 6 Jätehuollon kehittäminen Helsingin Satama pyrkii kehittämään jätehuoltoaan. Se on ohjeistettu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, jonka toimivuutta arvioidaan ja kehitetään sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Helsingin Satama pyrkii panostamaan jätehuollon kehittämiseen seuraavilla alueilla. 13

14 6.1. Kehittämisalueet ja toimenpiteet: 1. Jätteiden synnyn ehkäisy Toimenpiteet: 2. Lajittelun tehokkuus ylläpidetään ja päivitetään Helsingin Sataman ohjeistusta Toimintajärjestelmä Vuokralaisille jaettavat ohjeet Pieni Vihreä Kirja sekä vuokralaisille että omalle henkilöstölle lisätään jätteisiin synnyn ehkäisemiseen tähtäävää neuvontaa ja valistusta seurataan ja tiedotetaan lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista Toimenpiteet: lisätään lajittelumahdollisuuksia tarpeen mukaan pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä kiinnitetään huomiota jätepisteiden ohjeistukseen, oikeaan käyttöön ja maisemallisuuteen 3. Jätekustannusten pienentäminen Toimenpiteet: pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä pyritään optimoimaan tyhjennyskerrat jäteastioissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan etukontteihin, joiden sisältö punnitaan. 4. Jätehuoltoverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen Toimenpiteet: tarkastellaan jätehuoltosuunnitelman toimivuutta sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä tarkastellaan jätehuoltosuunnitelmaa osana Helsingin Sataman ympäristöohjelmaa kehitetään jätehuollon järjestämistä organisaation sisäisesti valvotaan ja neuvotaan sataman toimijoita Liitteet: Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot Alusjäteilmoitus Jätteiden käsittely-ohjeet 14

15 Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot: Vuosaaren sataman jätehuollon toiminnasta vastaavana henkilönä toimii Vuosaaren Satamakeskuksen johtaja: Jukka Kallio Postiosoite: PL 800, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Komentosilta 1, Helsinki Puh Jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaavana henkilönä toimii liikennepäällikkö: Kimmo Vahanto Postiosoite: PL 800, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Komentosilta 1, Helsinki Puh Helsingin Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö: Kaarina Vuorivirta Postiosoite: PL 800, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Olympiaranta 3, Helsinki 14 Puh Ympäristölupaa valvovana viranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus: Asemapäällikönkatu Helsinki Helsingin Sataman alusjätteiden vastaanottopalvelu: Sähköposti: Faksi:

16 Alusjäteilmoitus: 16

17 Jätteiden käsittely-ohjeet Öljyinen jäte konehuoneesta, musta ja harmaa jätevesi sekä kiinteät jätteet (sisältyvät alusjätemaksuun) Alusjäteilmoitus Aluksen tulee lähettää asianmukaisesti täytetty alusjäteilmoitus Helsingin Satamalle osoitteeseen tai faksilla numeroon vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua sunnuntaina tai maanantaina, tulee alusjäteilmoitus lähettää edeltävään perjantaihin kello 15 mennessä. Alusjäteilmoituksen perusteella Helsingin Satama järjestää paikalle jätehuoltoyrityksen noutamaan jätteet. Öljyinen jäte konehuoneesta Öljyinen jäte kerätään aluksesta säiliöautoon. Pumppausnopeuden on oltava vähintään 5 m³/h, eikä kertaerän määrä saa olla yli 20 m³. Aluksen täytyy separoida pilssivesi ennen toimitusta. Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Letkujen tulee olla hyväkuntoiset ja riittävän pitkät. Liittimet ja niiden kireys tulee tarkistaa. Tehokas kommunikointi tulee varmistaa aluksen ja tankkiauton välillä. Pumppausnopeudesta tulee sopia. Aluksen ja säiliöauton tulee sopia hätätoimenpiteistä. Säiliöauton kuljettajan tulee pysytellä auton lähellä koko ajan. Paikalla tulee olla imeytysainetta. Alueella ei saa tupakoida eikä tehdä avotulta pumppauksen aikana. Vuodon sattuessa tulee toimia seuraavasti: Pumppaus tulee keskeyttää välittömästi. Yritä pysäyttää vuoto tai rajoittaa sitä. Ilmoita Helsingin VTS-keskukseen (VHF-kanava 71 tai puh (0) ). Tee tapauksesta raportti satamakapteenille. Musta ja harmaa jätevesi Musta ja harmaa jätevesi pumpataan tai puretaan aluksesta suoraan kaupungin viemäriverkkoon. Sataman aluspalveluhenkilö kytkee letkun sovittuna ajankohtana. Aluksen tulee käyttää pumppaukseen omaa pumppuaan, ja aluksella on oltava valmius huuhdella letkut pumppauksen jälkeen. Letkuille suositellaan vesihuuhtelua. Järjestelmän kapasiteetti on noin 100 m³/h. Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Ennen pumppausta: Pumpattavan jäteveden laadusta (harmaa/musta vesi) tulee sopia. Pumpattavan jäteveden määrästä tulee sopia. Maksimipumppausnopeudesta tulee sopia. Letkun huuhtelumenetelmästä tulee sopia. Kaikki letkut ja liitännät tulee tarkistaa. Turvallisuus- ja hätätoimenpiteistä tulee sopia. Lukemat tulee tarkistaa. Takaiskuventtiili tulee testata. 17

18 Pumppauksen jälkeen: Lukemat tulee tarkistaa. Letku ja putkisto tulee huuhdella. Kiinteät jätteet Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyy aluksen tavanomaisessa käytössä. Sekajäte Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai, jos jätettä on vähän, laiturilla olevaan sekajäteastiaan. Lajiteltu jäte Jos aluksella on lajiteltu kiinteää jätettä, siitä on ilmoitettava satamalle alusjäteilmoituksen yhteydessä. Lajiteltu jäte noudetaan aluksen sivuportilta sovittuna ajankohtana. Lajitteluohjeet Metalli säilyketölkit alumiinivuoat ja foliot metallikannet kruunu- ja kierrekorkit juomatölkit Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita, tuubeja. Lasi Pahvi tyhjät lasipullot tyhjät lasipurkit Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, hehkulamppuja, pullonkorkkeja, purkinkansia. Ei paperia, märkää tai likaista pahvia, folioituja pakkauksia, styroksia tai muovia. Energiajäte. paperi pakkausmuovi (ei PVC) likainen paperi ja pahvi muovi (ei PVC) puupakkaukset solumuovi styroksi Ei biojätettä, PVC-muovia (esim. putkia, letkuja, kansioita, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja, tekonahkaa, suihkuverhoja, muovikäsineitä, leluja), metallia, lasia, keramiikkaa, kyllästettyä puuta, ongelmajätettä 18

19 Kansainvälinen ruokajäte Kansainvälinen ruokajäte tarkoittaa aluksen ruokajätettä ja mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen kanssa, kuten käärepapereita ja pakkausjätettä. Tällainen jäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos edellä mainittu ruokajäte joutuu muun jätteen sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen ruokajätteen tapaan. Jos EU:n ulkopuolella käyvä alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Helsingin satamaan, tulee aluksen tehdä siitä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama järjestää tällöin kyseisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Hinta sisältyy jätteiden käsittelymaksuun Muut vastaanotettavat jätelajit (lisäveloituksesta) Ongelmajäte Jos alus haluaa toimittaa ongelmajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus ongelmajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Metalliromu Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Sähkö- ja elektroniikkajäte Jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Jätteenpolttotuhka ja pakokaasujen puhdistusjäte Jos alus haluaa toimittaa jätteenpolttotuhkaa tai pakokaasujen puhdistusjätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus kyseisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Alusjätteiden toimituksesta vapautettu alus Jos alus on vapautettu alusjätteen pakollisesta toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, tulee aluksen toimia seuraavasti. Vapautus täytyy anoa merenkulkuviranomaisilta. Helsingin Satamalle tulee ilmoittaa, että aluksella on vapautus. Jos varustamolla on omia jäteastioita satama-alueella, jokaisessa jäteastiassa tulee olla merkittynä käytetyn jätehuoltoyrityksen yhteystiedot. Ongelmajäte (pilssiöljy, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, maalit, liuottimet) tulee säilöä tiiviiseen, kannelliseen, lukittuun ja merkittyyn astiaan. Kaikki nestemäinen ongelmajäte tulee sijoittaa astiaan, jossa on joko korotetut reunat tai keräysjärjestelmä. Alue tulee pitää puhtaana. Kaikki jäteastiat tulee pitää puhtaana. 19

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Nordkalk Oy Ab PulpPaper & Finland divisioona Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Sivu: 9 Versio: 1/2014 Liite 11 SUUNNITELMA Laatija(t) Pvm Hyväksyntävaihe Tarkastaja(t) / pvm Hyväksyjä(t)

Lisätiedot

LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 3 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista...

Lisätiedot

KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNTELMA HELSNGN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012 Sisältö Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 3 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS

HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja valvonta...3 1.1 Lait ja asetukset...3 1.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset...3 2. Satamaa koskevat

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA 28.4.2014 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. YLEISKUVAUS SATAMAN-ALUEESTA JA TOIMIJOISTA 2 2.1 Kantasatama 3 2.2 Syväsatama 3 2.3 Hopeakiven satama 3 2.4 Satamaoperaattorit

Lisätiedot

Ohjeet aluksille SISÄLLYS. 1. Toiminta hätätilanteessa. 2. Yhteystiedot. 3. Ympäristönsuojelu. 4. Jätteiden käsittely. 5. Sataman turvallisuus

Ohjeet aluksille SISÄLLYS. 1. Toiminta hätätilanteessa. 2. Yhteystiedot. 3. Ympäristönsuojelu. 4. Jätteiden käsittely. 5. Sataman turvallisuus Ohjeet aluksille SISÄLLYS 1. Toiminta hätätilanteessa 2. Yhteystiedot 3. Ympäristönsuojelu 4. Jätteiden käsittely 5. Sataman turvallisuus 6. Vaaralliset aineet 7. Turvamääräykset 8. Palvelut 9. Liite 1.

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SATAMAN JÄTEHUOLLON NYKYTILA... 3 2.1. Sataman kuvaus ja toiminta-aika...3 2.2. Jätehuoltoyhteistyö...4

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

2 Satama-alueen yleiskuvaus. 1 Johdanto. 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt

2 Satama-alueen yleiskuvaus. 1 Johdanto. 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Satama-alueen yleiskuvaus 3 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt 3 2.2 Toiminnan nykyiset luvat 4 2.3 Satama-alueet ja liikenne 4 2.3.1 Yleistä 4 2.3.2 Kantasatama 5 2.3.3 Pansion

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. SATAMAN JÄTEHUOLLON NYKYTILA...4 2.1. Sataman kuvaus...4 2.2. Jätehuoltoyhteistyö...5 2.3.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut KIVIKON JÄTEPALVELU- KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA INKOO SHIPPING OY AB

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA INKOO SHIPPING OY AB JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA INKOO SHIPPING OY AB 29.05.2017 2 / 27 Päivämäärä: Jätehuoltosuunnitelma 29.05.2017 Asiakirjanro Versio Osa Päivitys: Laatija: Toimittaja: 1 0 2017 Sanna Auvinen Lassila & Tikanoja

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus 1 2 Rataverkkoselostus, Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Esittely... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.3 Julkaiseminen...

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti - Perehdytysmateriaali myymälöille ja niiden yhteistyökumppaneille, kuten jätteiden kuljetusyritykset, kauppakeskukset,

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Venepaikat... 3 3. Jätteiden vastaanotto... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Kiinteät jätteet... 4 3.3 Septitankkivedet... 5 3.4

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta kumotaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 4 luvun 2 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 2 :n 25 ja 36 kohta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot