KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA"

Transkriptio

1 KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNTELMA HELSNGN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012

2 Sisältö Johdanto Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista Sataman jätehuollon toimintatavat Alusjätehuollon menettelytavat Alusjätehuollon maksut Muu jätehuoltoon liittyvät toiminta Satamatoiminnassa syntyvät jätelajit ja niiden keräys Kerättävät alusjätteet Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte Kiinteä alusjäte Alusjätevedet Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Muut jakeet Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte) Paperijäte ja pahvi Biojäte Lasi Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys Hiekkapitoinen jäte Muut jakeet Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Jätteiden lajit ja määrät Jätehuollon kehittäminen Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot Liitteet

3 Johdanto Merenkulun ympäristönsuojelulaki edellyttää satamaa laatimaan jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuoltosuunnitelmassa on otettu huomioon alusjätteiden lisäksi myös satamassa syntyvät kiinteistöjätteet. Tämä jätehuoltosuunnitelma koskee Katajanokkaa ja Eteläsatamaa. Helsingin niemellä sijaitsevat Katajanokka ja Eteläsatama ovat erikoistuneet matkustajaliikenteeseen. Eteläsatamassa sijaitsevat Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali, kun taas Katajanokan terminaali sijaitsee Katajanokalla. Terminaaleista lähtee linjaliikenteen aluksia Tallinnaan ja Tukholmaan, kun taas risteilyaluslaiturit terminaalien vieressä palvelevat kansainvälistä risteilyalusliikennettä. Katajanokka ja Eteläsatama palvelevat matkustajaliikenteen lisäksi myös matkustajaautolautoilla kulkevaa tavaraliikennettä. Satamien jätehuolto jakautuu satamassa syntyvään jätteeseen sekä Helsingin Sataman vastuulla olevaan alusjätteeseen. Jätelajeihin lukeutuvat mm. yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) sekä öljypitoiset jätteet ja alusjätevesi. Jätelajit on kuvattu tarkemmin tämän jätehuoltosuunnitelman luvussa 5. Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi esitetty voimassa oleva lainsäädäntö jätehuoltoon liittyen, kuvaus sataman toimijoista, jätteiden määrät ja vastaanottojärjestelyt, jätehuollon vastuut, maksujärjestelmät, jätehuolto-ohje ja lajitteluohje sekä muut laissa vaaditut seikat. Tässä jätehuoltosuunnitelmassa ei ole tarkemmin kuvattu niiden alusten jätehuoltoa, joille Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on myöntänyt poikkeuksen jätteiden jättöpakosta tulosatamassa ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta. Alusjätevedet poikkeusluvan saaneet alukset jättävät kuitenkin Helsingin Sataman viemäriverkostoon. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että aluksella on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Kaikilla Helsingin satamaan liikennöivillä säännöllisen linjaliikenteen matkustaja-aluksilla on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä vapautus jätteiden jättöpakosta. Kaikista Katajanokan ja Eteläsataman aluskäynneistä noin 96 % on poikkeusluvan piirissä. Helsingin Sataman jätehuollon piiriin kuuluu lähinnä kansainväliset risteilyalukset ja siten vain pieni osa aluskäynneistä. 2

4 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä Satamien jätehuollon järjestämistä ohjaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä yleiset ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset: Yleinen jätehuolto Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Sataman ja alusten jätehuolto Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) Kansainvälinen ruokajäte Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (1193/2011) Ympäristönsuojelulain nojalla on annettu lisäksi useita säädöksiä ja pääkaupunkiseudun jätehuoltoa ohjaavat myös Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) jätehuoltomääräykset. Jätehuollon järjestämistä ohjaa lisäksi Katajanokan ja Eteläsataman ympäristölupa (lupanumero 45/2006/2). Lupa koskee satama-alueita ja sen toimijoita. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Uudenmaan ELY-keskus. Lainsäädännön ensisijaisena periaatteena on syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Laivajätehuollon periaatteena on jätteen toimitus maihin jatkokäsittelyä varten. Aluksella on velvollisuus ilmoittaa ennen satamaan saapumistaan alusjätteiden ja lastijätteiden jättämisestä, ja nämä jätteet on jätettävä ennen satamasta lähtemistä. Alusjätteistä tulee periä maksu riippumatta siitä jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin myöntää jätteiden jättöpakosta poikkeusluvan, mikäli alus on säännöllisessä liikenteessä ja sillä on sopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Lainsäädäntö ohjeistaa, että satamanpitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Sataman jätehuoltosuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä on määrätty valtioneuvoston asetuksessa merenkulun suojelusta (76/ luku, 3 ). Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein ja sen luonnos on oltava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana. 3

5 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista Katajanokka ja Eteläsatama ovat matkustajaliikenteeseen erikoistuneita satamia Helsingin niemellä. Eteläsatamassa sijaitsevat Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali, kun taas Katajanokan terminaali sijaitsee Katajanokalla. Tallinnaan ja Tukholmaan kulkevien matkustaja- autolauttojen ja pika-alusten lisäksi satamissa vierailee kesäisin risteilijöitä ja laivastoaluksia. Satamat palvelevat myös matkustajaautolautoilla kulkevaa rahtiliikennettä. Eteläsatamassa on liikennekäytössä viisi laituripaikkaa, ja Katajanokalla kuusi. Tämä jätehuoltosuunnitelma koskettaa satamatoimintaan liittyviä alueita. Ulosvuokrattujen alueiden jätehuollosta vastaavat vuokralaiset itse. Satama-alueen koko on yhteensä n. 17,5 hehtaaria. Vuonna 2011 Katajanokan ja Eteläsataman kautta kulki yksiköityä tavaraa noin 1,1 miljoonaa tonnia ja matkustajakäyntejä oli noin 4,8 miljoonaa, missä risteilymatkustajia noin Aluskäyntejä koko vuoden aikana oli Katajanokkaa ja Eteläsatamaa ja hallinnoi ja koordinoi Helsingin Satama, joka myös luo perusinfrastruktuurin alueelle. Helsingin Sataman tuottamia palveluja ovat terminaali- ja satama-alueiden ylläpito, alusten kiinnitys ja irrotus, puhtaan veden toimitus risteilyaluksille sekä alusjätteiden ja alusjätevesien vastaanotto. Helsingin Satama on Helsingin kaupungin liikelaitos, jonka toimintaa valvoo johtokunta. Eteläsatamassa toimivat matkustajavarustamot ovat Tallink Silja Oy ja Linda Line. Viking Line Oyj Abp operoi Katajanokalla. Varustamot ja Tallink Siljan satamaoperaattori HTG Stevedoring Oy hoitavat laivojen lastaus- ja purkaustoiminnan. Lisäksi satamassa toimivat matkustajien ja lastin tarkastuksesta vastaava tulli, rajavartiosto sekä erilaisia matkustajaliikennettä palvelevia yrityksiä, jotka ovat vuokralaisina Helsingin Satamalla. Vuokralaisten tuottamiin terminaalipalveluihin kuuluvat matkatavaroiden säilytyslokerot, ravintolat, kahvilat, kioskit, pankkiautomaatit, rahanvaihtopisteet ja matkustajavarustamoiden palvelupisteet. Tukipalveluihin lukeutuvat siivous ja vartiointi, jotka tuotetaan ostopalveluna. Kuva 1. Katajanokan (korostettu alue yläoikealla) ja Eteläsataman (alavasemmalla) kartta 4

6 4 Sataman jätehuollon toimintatavat Toiminta jätehuollon osalta on kuvattu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, joka on sertifioitu standardien SO 9001 ja SO mukaan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Katajanokan ja Eteläsataman jätehuollon suunnittelusta vastaa matkustajasatamat osasto. Vastuuhenkilöt on listattu tämän jätehuoltosuunnitelman kappaleessa 7. Helsingin Satama ohjeistaa terminaalipalveluja tuottavia vuokralaisiaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä jäteohjeella ja ongelmajäteohjeella. Lisäksi sekä Helsingin Sataman omaa henkilökuntaa että vuokralaisia ohjeistetaan ympäristöohjeilla. Sataman muita käyttäjiä ja aluksia varten jätehuolto-ohjeet on asetettu saataville Helsingin Sataman internet-sivuille sekä satamaohjeita sisältävään Guide Bookiin. 4.1 Alusjätehuollon menettelytavat Alusjätteiden jätehuollosta vastaavat Helsingin Sataman lukuun kilpailutuksella valitut jätehuoltoyritykset. Helsingin Satama toimii linkkinä jätehuoltoyrityksen ja laiva-asiamiehen välillä. Laivaasiamiehen tehtävänä on hoitaa mm. aluksen jäteasioita ja ilmoittaa satamalle asianmukaisella alusjäteilmoituksella aluksen jätehuoltotarpeesta. Alusjäteilmoitus on tämän dokumentin liitteessä 2. Yhteyshenkilönä Helsingin Sataman puolella toimii satama- tai apulaissatamamestari, joka tilaa jätehuoltopalvelun alukselle. Seuraavassa on esitetty alusjätehuollon menettelyketju niiden alusten osalta, joilla ei ole liikenneviraston myöntämää poikkeuslupaa jätehuollosta: 1. Laiva ilmoittaa jätehuoltotarpeistaan laiva-asiamiehelle. 2. Laiva-asiamies ilmoittaa laivan jätehuoltotarpeesta satamalle viimeistään 24 h ennen laivan saapumista satamaan. 3. Helsingin Satama tilaa jätehuoltoyritykseltä sopivat, kapasiteetiltaan riittävät keräysautot 4. Jätehuoltoyritys hoitaa keräysautot satamaan sovittuna ajankohtana ja vastaanottaa jätteet. 5. Jätteet siirretään suoraan laivasta jäteautoon laivahenkilökunnan toimesta ja edelleen jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle. 6. Jätehuoltoyritys raportoi Helsingin Satamalle jätteiden määrästä ja laadusta 4.2 Alusjätehuollon maksut Alusjätemaksu sisältää kiinteiden jätteiden ja konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanoton, käsittelyn ja hävityksen. Alusjätteiden maksuista määrätään Helsingin Sataman hinnastossa, jonka sataman johtokunta vahvistaa vuosittain. Kiinteän sekajätteen ja konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanottomaksu on riippumaton jätetyn jätteen määrästä ja riippuu aluksen nettovetoisuudesta. Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaisesti. Tavanomaisten jätevesien pumppaamisesta sataman viemäriver- 5

7 kostoon ei veloiteta erillistä maksua. Mikäli aluksen pumppaama jätevesi luokitellaan teollisuusjätevedeksi, määritellään veloitettava jätemaksu erikseen. Jätehuoltomaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Helsingin Satamalla on oikeus toimittaa jätteet edelleen käsiteltäväksi tai hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun. Operatiivisten yksiköiden johtajat voivat myöntää alennusta alusjätemaksuun aluksille, joilla on käytössään jätteen määrää merkittävästi vähentäviä laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja. 4.3 Muu jätehuoltoon liittyvät toiminta Satama-alueella sijaitsevien jätepisteiden seuranta on jatkuvaa. Matkustajasatamien henkilökunta seuraa satama-alueen siisteyttä ja ilmoittaa tarvittaessa jäteastioiden täyttymisestä tai puutteista terminaalipäällikölle, joka reagoi mahdollisiin ongelmiin. Jäteastioiden määrää, tyyppiä, paikkaa tai tyhjennystiheyttä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Alusjätehuollon osalta vastuu käytännön järjestelyistä on jätehuoltoyrityksillä. Helsingin Satama ei esikäsittele tai hyödynnä jätteitä. Jätehuoltoyritys vastaa jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, kierrätykseen viemisestä, hävittämisestä ja raportoinnista. Käytettävästä jätekalustosta ja sen huollosta vastaa jätehuoltoyritykset. Tiedot viemäriin johdetusta jätevesimäärästä Helsingin Satama saa satamassa käyviltä aluksilta. Helsingin satama on ohjeistanut jätehuoltoyrityksiä palvelukuvauksella kilpailutuksen yhteydessä. Jätehuollon toimivuutta arvioidaan vuosittain risteilyaluskauden jälkeen ja mahdollisista kehittämistarpeista keskustellaan yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa. 6

8 5 Satamatoiminnassa syntyvät jätelajit ja niiden keräys Helsingin satamassa vastaanotettava tai syntyvä jäte voidaan jakaa kahteen luokkaan: kiinteistöjätteisiin ja alusjätteisiin. Kiinteistöjätettä syntyy etupäässä alueen toimisto- ja varastorakennuksista. Alusjätteitä syntyy matkustaja- ja risteilyaluksilla. 5.1 Kerättävät alusjätteet Öljypitoisten ja kiinteiden alusjätteiden jätehuollosta vastaavat Helsingin Sataman kilpailutuksella valitsemat jätehuoltoyritykset. Kilpailutus toteutettiin viimeksi vuonna 2010 mistä lähtien Helsingin Satama on käyttänyt öljyisten jätteiden osalta Ekokemin ja kiinteiden jätteiden osalta Sita Oyj:n palveluja. Nämä alusjätteet haetaan pääsääntöisesti suoraan aluksilta jätehuoltoyritysten autoilla. Eteläsatamassa on kuitenkin myös jäteastioita kiinteää alusjätettä varten ja niitä voidaan käyttää kun jätettä tulee vähän. Kiinteälle alusjätteelle osoitetut jäteastiat ovat Pakkahuoneen laiturilla sijaitseva kiinteä 8m 3 etukontti sekajätteelle sekä Olympialaiturin siirrettävät jäteastiat sekajätteelle, energiajakeelle, lasille, pahville ja metallille. Vastaanotettavat käymäläjätevedet Helsingin Satama johtaa HSY:n verkkoon Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte Alusten huollosta syntyy öljyisiä jätteitä, jäteöljyä ja raskaan polttoöljyn separoinnista syntyvää öljylietettä, sludgea. Aluksilla syntyy myös pieniä määriä muita öljyjätteitä, kuten öljyisiä rättejä ja suodattimia. Helsingin Satama järjestää sataman jätehuoltoa käyttävälle alukselle öljypitoisen jätteen vastaanoton. Tällaisissa tapauksissa jätehuoltoyritys tulee hakemaan öljypitoisen jätteen suoraan laivasta keräysautoon ja toimittaa sen ongelmajätteiden käsittelylaitokselle Kiinteä alusjäte Kiinteä alusjäte tarkoittaa sellaista ruoka- ja kotitalousjätettä jota syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana miehistön, henkilökunnan ja matkustajien toiminnasta. Kiinteään alusjätteeseen kuuluvat siten sekajäte, energiajae, sekä erikseen lajitellut paperi- ja pahvijäte, lasijäte, metallijäte sekä biojäte. Kansainvälisillä risteilyaluksilla syntyneet jätteet kerätään suoraan erikseen tilattaviin jäteautoihin, jotka ottavat jätteet vastaan laivan huolto-oven kautta. Tarpeen vaatiessa osa pienemmistä vierailevista aluksista käyttää satamassa sijaitsevia jäteastioita biojätettä lukuun ottamatta Alusjätevedet Alusjätevesi voidaan jakaa mustaan jäteveteen ja harmaaseen jäteveteen. Mustalla jätevedellä tarkoitetaan varsinaista käymäläjätevettä ja harmaalla jätevedellä pesuvesiä, jotka ovat peräisin esimerkiksi aluksen pesu-, sauna- ja keittiötiloista. Helsingin satamajärjestyksen mukaan kaikkien jätevesien pumppaaminen mereen satama-alueella on kielletty. Kansainvälisten määräysten mukaan käsiteltyä käymäläjätevettä saa päästää 3 mpk päästä lähimmästä rannasta sillä edellytyksellä, että laivalla on laitteisto käymäläjäteveden hienontamista ja desinfiointia varten. Käsittelemätöntä käymäläjätevettä saa päästää ainoastaan yli 12 mpk etäisyydellä lähimmästä rannasta. 7

9 Kaikilla laituripaikoilla on mahdollista pumpata jätevedet suoraan sataman viemäriverkostoon. Sataman viemärit on liitetty HSY:n viemäriverkostoon, jota kautta jätevedet johdetaan edelleen käsiteltäväksi HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sekä säännöllisen linjaliikenteen alukset että risteilyalukset pumppaavat alusjätevetensä sataman viemäriverkostoon Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, terveydelle vaarallinen tai ympäristölle vaarallinen. Alusten tyypillisiä ongelmajätteitä ovat erilaiset öljyiset jätteet, vaseliinit, liuottimet, akut, paristot ja loisteputket. Vaarallisten jätteiden tyhjennys hoituu jätehuoltoyrityksen keräysautolla. Jätteiden siirtämisen laivasta autoon hoitaa laivan henkilökunta Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Aluksen katsotaan olevan kansainvälisessä liikenteessä, mikäli se poikkeaa reitillään EU:n ulkopuolisessa satamassa. Tällaisella aluksella syntyvää ruokajätettä kutsutaan kansainväliseksi ruokajätteeksi, ja sitä syntyy matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä. Kansainvälisellä ruokajätteellä tarkoitetaan myös kaikkea muuta jätettä (käärepaperit, pakkaukset, kertakäyttöastiat jne.), joka on joutunut kosketuksiin elintarvikkeiden tai ruuantähteiden kanssa. Kansainvälinen ruokajäte voi toimia eläimiin tai ihmisiin tarttuvien tautien levittäjänä. Tästä syystä kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte on lainsäädännön mukaan haudattava hyväksytylle kaatopaikalle tai poltettava hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa. Aluksen on ilmoitettava ennakkoon, mikäli se aikoo jättää ruokajätettä satamaan sekä annettava arvio ruokajätteen määrästä. Helsingin Satama tilaa tällöin paikalle jätehuoltoyrityksen keräysauton, joka vie jätteen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen haudattavaksi Muut jakeet Satamalla on valmius vastaanottaa pakokaasujen puhdistusjätettä, jota varten voidaan tilata jätehuoltoyrityksen auto. Tämän jätehuoltosuunnitelman koskemasta liikenteestä ei synny lastijätettä. 5.2 Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Helsingin Satama velvoittaa satama-alueella toimintaa harjoittavia yrityksiä hoitamaan jätehuoltonsa asianmukaisesti. Helsingin Satama sopii kiinteistöjätteen keräämisestä kulloinkin kilpailutuksella valitun jätehuoltoyrityksen kanssa. Vuodesta 2010 Helsingin Satama on käyttänyt kiinteistöjätteen osalta pääosin Sita Oyj:n palveluja. Kiinteistöjätettä kerätään kontteihin ja jäteastioihin, joiden määrää, kapasiteettia, sijaintia ja tyhjennysväliä tarkastetaan tarvittaessa. Jätehuoltoyritys vastaa jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, hävittämisestä ja raportoinnista Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte) Satamassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte on rinnastettavissa tavalliseen kotitalousjätteeseen, josta on kerätty erilleen kierrätettävät jätejakeet Paperijäte ja pahvi Satamassa kerätään toimistopaperia sekä lehtiä ja mainoksia. Pahvilla tarkoitetaan keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia. Jakeiden on oltava puhtaita ja kuivia, jotta ne voidaan kierrättää. 8

10 5.2.3 Biojäte Biojätettä kerätään terminaalien kahviloista ja ravintoloista sekä sataman hallintorakennuksesta. Biojätettä kerätään, mikäli sitä syntyy kiinteistössä yli 50 kg viikossa Lasi Lasipulloja ja muuta sekaväristä lasia kerätään Olympiaterminaalista ja Makasiiniterminaalista. Lasijäte on pääsääntöisesti terminaalien kahvila- ja ravintolatoiminnassa syntyvää lasijätettä, kuten lasipulloja Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Katajanokalla ja Eteläsatamassa syntyvät vaaralliset jätteet ovat lähinnä sähkö- ja elektroniikkaromua, loisteputkia, käytettyjä energiansäästölamppuja sekä akkuja ja paristoja. Ongelmajätteet varastoidaan lukitussa huoneessa sataman hallintorakennuksessa. Huone tyhjennetään tarpeen vaatiessa Öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys Öljynerotuskaivoilla kerätään öljyinen jäte päätymästä viemäreihin. Öljynerotuskaivoja sijaitsee ajoneuvojen pesutiloissa, autotarkastusrakennuksissa ja vetomestaritallissa. Ravintoloiden ja ruokaloiden rasvat erotellaan puolestaan rasvanerotuskaivolla. Öljyn- ja rasvanerotuskaivot tyhjennetään tarpeen vaatiessa, öljynerotuskaivot kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Helsingin Satama tilaa tyhjennyksen lokapalveluyritykseltä. Ajoneuvojen huoltotilan toiminnanharjoittaja tilaa osaltaan öljynerotuskaivojen tyhjennyksen Hiekkapitoinen jäte Hulevesiviemäreiden hiekanerotuskaivot tyhjennetään kertyneestä sakasta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja loppukesällä. Tyhjennyksen hoitaa Helsingin Sataman käyttämä lokapalveluyritys. Hiekoitushiekan levittämisen ja keräämisen hoitaa ostopalveluna Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara Muut jakeet Myös muita jätejakeita saatetaan kerätä tilapäisesti, esim. puuta tai metallia mikäli tällaista jätettä syntyy esim. kunnostus- tai rakennustoiminnan yhteydessä. Helsingin Satama pääsääntöisesti edellyttää, että purku- ja rakennusjätehuollosta vastaa työn tekevä urakoitsija. 9

11 5.3 Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Öljypitoisten ja kiinteiden alusjätteiden keräys hoidetaan liikkuvalla kalustolla, jonka tyypin, määrän ja kapasiteetin määrää aluksen tekemä alusjäteilmoitus. Suurten jätemäärien ja jäteautojen käytön takia sataman jäteastioita kiinteälle alusjätteelle käytetään harvoin. Alusjätevesien osalta kaikilla laituripaikoilla on mahdollisuus jättää jätevedet sataman viemäriverkostoon. Viemärin kapasiteetti on noin m 3 /h. Kiinteistöjätettä kerätään kontteihin ja jäteastioihin, joiden määrää, kapasiteettia, sijaintia ja tyhjennysväliä tarkastetaan tarvittaessa. Kiinteistöjätteen osalta Katajanokalla ja satamassa käytetään 240 litran jäteastioita biojätteelle, lasille ja kierrätyslasipulloille; 660 litran astioita paperille ja sekajätteelle; 1100 litran astioita pahville sekä 8m 3 :n etukontteja sekajätteelle ja pahville. Pahvijätettä varten on olemassa myös kolme pahvirullakkoa. Jäteastiat on merkitty Helsingin Sataman nimellä ja jätehuoltoyrityksen tarralla, jossa on ohjeet siitä mitä astiaan saa laittaa. Terminaalien läheisyydessä on myös säännöllisesti jäteastioihin tyhjennettäviä roskakoreja ja jäteastioita. Tämänhetkiset vastaanottolaitteet ovat riittäviä sataman toiminnasta syntyvälle jätteelle. Jäteastioiden määrät, sijainnit ja tyhjennysvälit on esitetty seuraavilla kartoilla (kuvat 2 ja 3). 10

12 Z n zz z zz Lyypekinlaituri Pakkahuoneenlaituri Viron- allas 8m SEKAJ TE Tyhjennys tarvittaessa n n M akasinilaituri 8m SEKAJ TE Tyhjennys 1 krt/ vko, huhti- syyskuu 2 krt/ kk, loka- maaliskuu 1 x PAPER 660l Tyhjennys 2 krt/ kk 1 x PAHV 1100l 1 x KERR TYS- LASPULLOT 240l 1 x BOJ TE 240l Tyhjennys 1 krt/ vko, huhti- joulukuu 2 krt/ kk, tammi- maaliskuu Laivasilankatu M4 1 x SEKAJ TE 240l Tyhjennys varsinaisiin j tepisteisiin 1 x SEKAJ TE 660l 1 x SEKAJ TE 240l Tyhjennys varsinaisiin j tepisteisiin 3 x PAPER EM3 M3 EO2 Ehrenstr m intie 7 x SEKAJ TE 660l 2 x PAHV 1100l 2 x BOJ TE 240l 1 x SEKAV R LAS 240l 1 x SEKAJ TE 660l 2 x BOJ TE 240l 3 x PAHVRULLAKKO 3 x PAPER 2 x TOMSTOPAPER 1 x BOJ TE 240l 8m SEKAJ TE M1 EO1 Olym pialaituri 4 x SEKAJ TE 660l K ytt - ja tyhjennys tarvittaessa 1 x ENERGAJ TE 1100l 1 x PAHV 1100l 2 x SEKAV R LAS 240l 1 x METALL 660l K ytt - ja tyhjennys tarvittaessa

13 O O O Kanavakatu EK5 Katajanokanlaituri Satamakatu K6 8m SEKAJ TE 1 x PAPER 660l Ankkurikatu Kruunuvuorenkatu Linnankatu Merikasarminkatu 2 x SEKAJ TE 660l Tyhjennys toinen 1 krt/ vko ja toinen 2 krt/ vko Amiraalinkatu Matruusinkatu Puolip iv nkatu 1 x PAHV 1100l EKL 1 x SEKAJ TE 660l 1 x PAPER 660l K7 Pikku Satamakatu Portti B Kanavakatu Mastokatu Linnankatu Katajanokanranta K9 Portti C 8m SEKAJ TE EK6 1 x PAPER 660l K8 ERA Katajanokanlaituri ERB 1 x SEKAJ TE 660l 8m SEKAJ TE 8m PAHV 1100l EK7 1 x SEKAJ TE 660l

14 5.4 Jätteiden lajit ja määrät Seuraavassa on lueteltu Helsingin Sataman vastaanottamat jätelajit Katajanokalla ja Eteläsatamassa ja niiden tunnusnumerot (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012). Numerointi noudattaa soveltuvin osin Satamaliiton ohjetta alusjätehuollon vuosiraportoinnissa käytettävistä jätekoodeista. Kolmen jakeen osalta on esitetty raportoinnissa käytetty tunnusnumero sekä sen alla asetuksen mukainen numero. Jätelaji Jätekoodi Määrä, tonnia (2011) Aluksilta Satamasta Öljyiset jätteet Kiinteä öljyjäte / / öljyliete (sludge) / 744, pilssivesi Kiinteä jäte sekajäte ,5 198,5 paperi ja pahvi ,6 lasi ,9 metalli biojäte ,5 kansainvälinen ruokajäte / rakennusjäte Jätevedet mustat vedet harmaat vedet m 3 Vaarallinen jäte (Ongelmajäte) liuottimet loisteputket maalit akut ja paristot Sähkö- ja elektroniikkaromu Hiekoitushiekka Edellä mainittujen jätelajien lisäksi sataman kautta saattaa yksittäisinä vuosina kulkea myös muita aluksilta peräisin olevia pieniä jäte-eriä, joiden tyyppiä ei voida ennakoida. 13

15 6 Jätehuollon kehittäminen Helsingin Satama pyrkii kehittämään jätehuoltoaan. Se on ohjeistettu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, jonka toimivuutta arvioidaan ja kehitetään sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Helsingin Satama pyrkii panostamaan jätehuollon kehittämiseen seuraavilla alueilla. 1. Jätteiden synnyn ehkäisy Toimenpiteet: ylläpidetään ja päivitetään Helsingin Sataman ohjeistusta Toimintajärjestelmä Vuokralaisille jaettavat ohjeet omalle henkilökunnalle jaettava ohjeistus lisätään jätteiden synnyn ehkäisemiseen tähtäävää neuvontaa ja valistusta seurataan ja tiedotetaan lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista 2. Lajittelun tehokkuus Toimenpiteet: lisätään lajittelumahdollisuuksia tarpeen mukaan pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä kiinnitetään huomiota jätepisteiden ohjeistukseen, oikeaan käyttöön ja maisemallisuuteen 3. Jätekustannusten pienentäminen Toimenpiteet: pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä pyritään optimoimaan tyhjennyskerrat jäteastioissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan etukontteihin, joiden sisältö punnitaan. selvitetään mahdollisuutta kerätä energiajaetta 4. Jätehuoltoverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen Toimenpiteet: tarkastellaan jätehuoltosuunnitelman toimivuutta sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä tarkastellaan jätehuoltosuunnitelmaa osana Helsingin Sataman ympäristöohjelmaa kehitetään jätehuollon järjestämistä organisaation sisäisesti valvotaan ja neuvotaan sataman toimijoita 14

16 7 Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot Laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen Puh: Kiinteistöjätteet Ari Markkanen Terminaalipäällikkö, Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali GSM Petri Jäntti Terminaalipäällikkö, Katajanokan terminaali GSM Seppo Partanen Vuokraus- ja sopimusasiat GSM: Alusjätteet Antti Pulkkinen Satamamestari GSM ja vuorossa oleva apulaissatamamestari: GSM Helsingin Sataman alusjätteiden vastaanottopalvelun yhteystiedot: Sähköposti: Faksi: Helsingin Sataman yhteystiedot Käyntiosoite: Olympiaranta 3, Helsinki 14 Postiosoite: PL 800, Helsingin kaupunki Vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa Lupaviranomainen Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Puh (vaihde) 15

17 Liitteet LTE 1: JÄTTEDEN KÄSTTELYOHJEET ALUKSLLE Öljyinen jäte konehuoneesta, musta ja harmaa jätevesi sekä kiinteät jätteet (sisältyvät alusjätemaksuun) Alusjäteilmoitus Aluksen tulee lähettää asianmukaisesti täytetty alusjäteilmoitus Helsingin Satamalle osoitteeseen tai faksilla numeroon vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua sunnuntaina tai maanantaina, tulee alusjäteilmoitus lähettää edeltävään perjantaihin kello 15 mennessä. Alusjäteilmoituksen perusteella Helsingin Satama järjestää paikalle jätehuoltoyrityksen noutamaan jätteet. Öljyinen jäte konehuoneesta Öljyinen jäte kerätään aluksesta säiliöautoon. Pumppausnopeuden on oltava vähintään 5 m³/h, eikä kertaerän määrä saa olla yli 20 m³. Aluksen täytyy separoida pilssivesi ennen toimitusta. Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Letkujen tulee olla hyväkuntoiset ja riittävän pitkät. Liittimet ja niiden kireys tulee tarkistaa. Tehokas kommunikointi tulee varmistaa aluksen ja tankkiauton välillä. Pumppausnopeudesta tulee sopia. Aluksen ja säiliöauton tulee sopia hätätoimenpiteistä. Säiliöauton kuljettajan tulee pysytellä auton lähellä koko ajan. Paikalla tulee olla imeytysainetta. Alueella ei saa tupakoida eikä tehdä avotulta pumppauksen aikana. Vuodon sattuessa tulee toimia seuraavasti: Pumppaus tulee keskeyttää välittömästi. Yritä pysäyttää vuoto tai rajoittaa sitä. lmoita Helsingin VTS-keskukseen (VHF-kanava 71 tai puh (0) ). Tee tapauksesta raportti satamakapteenille. Musta ja harmaa jätevesi Musta ja harmaa jätevesi pumpataan tai puretaan aluksesta suoraan kaupungin viemäriverkkoon. Sataman aluspalveluhenkilö kytkee letkun sovittuna ajankohtana. Aluksen tulee käyttää pumppaukseen omaa pumppuaan, ja aluksella on oltava valmius huuhdella letkut pumppauksen jälkeen. Letkuille suositellaan vesihuuhtelua. Järjestelmän kapasiteetti on noin 100 m³/h. 16

18 Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Ennen pumppausta: Pumpattavan jäteveden laadusta (harmaa/musta vesi) tulee sopia. Pumpattavan jäteveden määrästä tulee sopia. Maksimipumppausnopeudesta tulee sopia. Letkun huuhtelumenetelmästä tulee sopia. Kaikki letkut ja liitännät tulee tarkistaa. Turvallisuus- ja hätätoimenpiteistä tulee sopia. Lukemat tulee tarkistaa. Takaiskuventtiili tulee testata. Pumppauksen jälkeen: Lukemat tulee tarkistaa. Letku ja putkisto tulee huuhdella. Kiinteät jätteet Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyy aluksen tavanomaisessa käytössä. Sekajäte Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai, jos jätettä on vähän, laiturilla olevaan sekajäteastiaan. Lajiteltu jäte Jos aluksella on lajiteltu kiinteää jätettä, siitä on ilmoitettava satamalle alusjäteilmoituksen yhteydessä. Lajiteltu jäte noudetaan aluksen sivuportilta sovittuna ajankohtana. Lajitteluohjeet: Metalli säilyketölkit alumiinivuoat ja foliot metallikannet kruunu- ja kierrekorkit juomatölkit Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita, tuubeja. Lasi tyhjät lasipullot tyhjät lasipurkit Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, hehkulamppuja, pullonkorkkeja, purkinkansia. Pahvi Ei paperia, märkää tai likaista pahvia, folioituja pakkauksia, styroksia tai muovia. 17

19 Energiajäte paperi pakkausmuovi (ei PVC) likainen paperi ja pahvi muovi (ei PVC) puupakkaukset solumuovi styroksi Ei biojätettä, PVC-muovia (esim. putkia, letkuja, kansioita, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja, tekonahkaa, suihkuverhoja, muovikäsineitä, leluja), metallia, lasia, keramiikkaa, kyllästettyä puuta, ongelmajätettä Kansainvälinen ruokajäte Kansainvälinen ruokajäte tarkoittaa EU:n ulkopuolisessa liikenteessä olevan aluksen ruokajätettä ja mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen kanssa, kuten käärepapereita ja pakkausjätettä. Tällainen jäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos edellä mainittu ruokajäte joutuu muun jätteen sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen ruokajätteen tapaan. Jos EU:n ulkopuolella käyvä alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Helsingin satamaan, tulee aluksen tehdä siitä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama järjestää tällöin kyseisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Hinta sisältyy jätteiden käsittelymaksuun Muut vastaanotettavat jätelajit (lisäveloituksesta) Ongelmajäte Ongelmajätettä ovat mm. akut, paristot, loisteputket, maalit, liuottimet, valokuvausmateriaalit, kuivapesukemikaalit, lääkkeet ja röntgenmateriaalit. Jos alus haluaa toimittaa ongelmajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus ongelmajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Metalliromu Metalliromua ovat mm. metalliputket ja -kaapelit, vaijerit, hanat, helat, vetimet, naulat, metalliastiat, huonekalujen metalliosat sekä metalliset koneet ja laitteet. Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. 18

20 Sähkö- ja elektroniikkajäte Sähkö- ja elektroniikkajätettä ovat mm. käytöstä poistetut tieto- ja viestintälaitteet, kodinkoneet, kulutuselektroniikka, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, tarkkailu- ja valvontalaitteet, myyntiautomaatit ja pelikoneet. Jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Jätteenpolttotuhka ja pakokaasujen puhdistusjäte Jos alus haluaa toimittaa jätteenpolttotuhkaa tai pakokaasujen puhdistusjätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus kyseisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Alusjätteiden toimituksesta vapautettu alus Vapautus täytyy anoa merenkulkuviranomaisilta. Jos alus on vapautettu alusjätteen pakollisesta toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, tulee aluksen toimia seuraavasti. Helsingin Satamalle tulee ilmoittaa, että aluksella on vapautus. Jos varustamolla on omia jäteastioita satama-alueella, jokaisessa jäteastiassa tulee olla merkittynä käytetyn jätehuoltoyrityksen yhteystiedot. Ongelmajäte (pilssiöljy, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, maalit, liuottimet) tulee säilöä tiiviiseen, kannelliseen, lukittuun ja merkittyyn astiaan. Kaikki nestemäinen ongelmajäte tulee sijoittaa astiaan, jossa on joko korotetut reunat tai keräysjärjestelmä. Alue tulee pitää puhtaana. Kaikki jäteastiat tulee pitää puhtaana. 19

21 LTE 2: ALUSJÄTELMOTUSLOMAKE 20

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 3 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista...

Lisätiedot

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Nordkalk Oy Ab PulpPaper & Finland divisioona Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Sivu: 9 Versio: 1/2014 Liite 11 SUUNNITELMA Laatija(t) Pvm Hyväksyntävaihe Tarkastaja(t) / pvm Hyväksyjä(t)

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY LÄNSISATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 2.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma Helsingin Satama Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma VS JÄT 9710-6001A 15.2.2012 Kimmo Vahanto 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä 3. Yleiskuvaus satama-alueesta ja

Lisätiedot

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016

HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 HELEN OY SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN TAMMASAAREN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS

HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS HELEN OY HANASAAREN VOIMALAITOKSEN POLTTOAINESATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS 25.4.2016 II Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Jätehuoltosuunnitelman säädösperusta...2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015 HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA LUONNOS 3.12.2015 Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA

HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA OY VUOSAAREN SATAMAN JÄTEHUOLTO- SUUNNITELMA 18.12.2015 (päivitetty 18.3.2016) Helsingin Satama Oy PL 197, 00141 HELSINKI Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI Puh. 09 310 1621 S-posti port.helsinki@portofhelsinki.fi

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja valvonta...3 1.1 Lait ja asetukset...3 1.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset...3 2. Satamaa koskevat

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Ohjeet aluksille SISÄLLYS. 1. Toiminta hätätilanteessa. 2. Yhteystiedot. 3. Ympäristönsuojelu. 4. Jätteiden käsittely. 5. Sataman turvallisuus

Ohjeet aluksille SISÄLLYS. 1. Toiminta hätätilanteessa. 2. Yhteystiedot. 3. Ympäristönsuojelu. 4. Jätteiden käsittely. 5. Sataman turvallisuus Ohjeet aluksille SISÄLLYS 1. Toiminta hätätilanteessa 2. Yhteystiedot 3. Ympäristönsuojelu 4. Jätteiden käsittely 5. Sataman turvallisuus 6. Vaaralliset aineet 7. Turvamääräykset 8. Palvelut 9. Liite 1.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 27.05.2010 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SATAMAN JÄTEHUOLLON NYKYTILA... 3 2.1. Sataman kuvaus ja toiminta-aika...3 2.2. Jätehuoltoyhteistyö...4

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA 28.4.2014 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. YLEISKUVAUS SATAMAN-ALUEESTA JA TOIMIJOISTA 2 2.1 Kantasatama 3 2.2 Syväsatama 3 2.3 Hopeakiven satama 3 2.4 Satamaoperaattorit

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

2 Satama-alueen yleiskuvaus. 1 Johdanto. 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt

2 Satama-alueen yleiskuvaus. 1 Johdanto. 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Satama-alueen yleiskuvaus 3 2.1 Satamanpitäjä ja vastuuhenkilöt 3 2.2 Toiminnan nykyiset luvat 4 2.3 Satama-alueet ja liikenne 4 2.3.1 Yleistä 4 2.3.2 Kantasatama 5 2.3.3 Pansion

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIETARSAAREN SATAMA 18.07.2007 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. SATAMAN JÄTEHUOLLON NYKYTILA...4 2.1. Sataman kuvaus...4 2.2. Jätehuoltoyhteistyö...5 2.3.

Lisätiedot

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Venepaikat... 3 3. Jätteiden vastaanotto... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Kiinteät jätteet... 4 3.3 Septitankkivedet... 5 3.4

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille SUOMEN SATAMALIITTO 2006 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO...3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ TAUSTAMATERIAALIKSI VASTUUHENKILÖLLE...5 2.1 Sataman jätehuoltoa

Lisätiedot

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti - Perehdytysmateriaali myymälöille ja niiden yhteistyökumppaneille, kuten jätteiden kuljetusyritykset, kauppakeskukset,

Lisätiedot

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut KIVIKON JÄTEPALVELU- KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Määräysten keskeiset muutokset Lisätietoa jätehuoltoa säätelevästä lainsäädännöstä Lisätietoa jätehuollosta

Lisätiedot