KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA"

Transkriptio

1 KATAJANOKAN JA ETELÄSATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNTELMA HELSNGN SATAMA MATKUSTAJASATAMAT -OSASTO 2012

2 Sisältö Johdanto Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista Sataman jätehuollon toimintatavat Alusjätehuollon menettelytavat Alusjätehuollon maksut Muu jätehuoltoon liittyvät toiminta Satamatoiminnassa syntyvät jätelajit ja niiden keräys Kerättävät alusjätteet Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte Kiinteä alusjäte Alusjätevedet Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Muut jakeet Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte) Paperijäte ja pahvi Biojäte Lasi Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys Hiekkapitoinen jäte Muut jakeet Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Jätteiden lajit ja määrät Jätehuollon kehittäminen Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot Liitteet

3 Johdanto Merenkulun ympäristönsuojelulaki edellyttää satamaa laatimaan jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuoltosuunnitelmassa on otettu huomioon alusjätteiden lisäksi myös satamassa syntyvät kiinteistöjätteet. Tämä jätehuoltosuunnitelma koskee Katajanokkaa ja Eteläsatamaa. Helsingin niemellä sijaitsevat Katajanokka ja Eteläsatama ovat erikoistuneet matkustajaliikenteeseen. Eteläsatamassa sijaitsevat Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali, kun taas Katajanokan terminaali sijaitsee Katajanokalla. Terminaaleista lähtee linjaliikenteen aluksia Tallinnaan ja Tukholmaan, kun taas risteilyaluslaiturit terminaalien vieressä palvelevat kansainvälistä risteilyalusliikennettä. Katajanokka ja Eteläsatama palvelevat matkustajaliikenteen lisäksi myös matkustajaautolautoilla kulkevaa tavaraliikennettä. Satamien jätehuolto jakautuu satamassa syntyvään jätteeseen sekä Helsingin Sataman vastuulla olevaan alusjätteeseen. Jätelajeihin lukeutuvat mm. yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) sekä öljypitoiset jätteet ja alusjätevesi. Jätelajit on kuvattu tarkemmin tämän jätehuoltosuunnitelman luvussa 5. Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi esitetty voimassa oleva lainsäädäntö jätehuoltoon liittyen, kuvaus sataman toimijoista, jätteiden määrät ja vastaanottojärjestelyt, jätehuollon vastuut, maksujärjestelmät, jätehuolto-ohje ja lajitteluohje sekä muut laissa vaaditut seikat. Tässä jätehuoltosuunnitelmassa ei ole tarkemmin kuvattu niiden alusten jätehuoltoa, joille Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on myöntänyt poikkeuksen jätteiden jättöpakosta tulosatamassa ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta. Alusjätevedet poikkeusluvan saaneet alukset jättävät kuitenkin Helsingin Sataman viemäriverkostoon. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että aluksella on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Kaikilla Helsingin satamaan liikennöivillä säännöllisen linjaliikenteen matkustaja-aluksilla on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä vapautus jätteiden jättöpakosta. Kaikista Katajanokan ja Eteläsataman aluskäynneistä noin 96 % on poikkeusluvan piirissä. Helsingin Sataman jätehuollon piiriin kuuluu lähinnä kansainväliset risteilyalukset ja siten vain pieni osa aluskäynneistä. 2

4 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä Satamien jätehuollon järjestämistä ohjaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä yleiset ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset: Yleinen jätehuolto Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Sataman ja alusten jätehuolto Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) Kansainvälinen ruokajäte Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (1193/2011) Ympäristönsuojelulain nojalla on annettu lisäksi useita säädöksiä ja pääkaupunkiseudun jätehuoltoa ohjaavat myös Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) jätehuoltomääräykset. Jätehuollon järjestämistä ohjaa lisäksi Katajanokan ja Eteläsataman ympäristölupa (lupanumero 45/2006/2). Lupa koskee satama-alueita ja sen toimijoita. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Uudenmaan ELY-keskus. Lainsäädännön ensisijaisena periaatteena on syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Laivajätehuollon periaatteena on jätteen toimitus maihin jatkokäsittelyä varten. Aluksella on velvollisuus ilmoittaa ennen satamaan saapumistaan alusjätteiden ja lastijätteiden jättämisestä, ja nämä jätteet on jätettävä ennen satamasta lähtemistä. Alusjätteistä tulee periä maksu riippumatta siitä jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin myöntää jätteiden jättöpakosta poikkeusluvan, mikäli alus on säännöllisessä liikenteessä ja sillä on sopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Lainsäädäntö ohjeistaa, että satamanpitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Sataman jätehuoltosuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä on määrätty valtioneuvoston asetuksessa merenkulun suojelusta (76/ luku, 3 ). Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein ja sen luonnos on oltava nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana. 3

5 3 Yleiskuvaus satama-alueesta ja toimijoista Katajanokka ja Eteläsatama ovat matkustajaliikenteeseen erikoistuneita satamia Helsingin niemellä. Eteläsatamassa sijaitsevat Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali, kun taas Katajanokan terminaali sijaitsee Katajanokalla. Tallinnaan ja Tukholmaan kulkevien matkustaja- autolauttojen ja pika-alusten lisäksi satamissa vierailee kesäisin risteilijöitä ja laivastoaluksia. Satamat palvelevat myös matkustajaautolautoilla kulkevaa rahtiliikennettä. Eteläsatamassa on liikennekäytössä viisi laituripaikkaa, ja Katajanokalla kuusi. Tämä jätehuoltosuunnitelma koskettaa satamatoimintaan liittyviä alueita. Ulosvuokrattujen alueiden jätehuollosta vastaavat vuokralaiset itse. Satama-alueen koko on yhteensä n. 17,5 hehtaaria. Vuonna 2011 Katajanokan ja Eteläsataman kautta kulki yksiköityä tavaraa noin 1,1 miljoonaa tonnia ja matkustajakäyntejä oli noin 4,8 miljoonaa, missä risteilymatkustajia noin Aluskäyntejä koko vuoden aikana oli Katajanokkaa ja Eteläsatamaa ja hallinnoi ja koordinoi Helsingin Satama, joka myös luo perusinfrastruktuurin alueelle. Helsingin Sataman tuottamia palveluja ovat terminaali- ja satama-alueiden ylläpito, alusten kiinnitys ja irrotus, puhtaan veden toimitus risteilyaluksille sekä alusjätteiden ja alusjätevesien vastaanotto. Helsingin Satama on Helsingin kaupungin liikelaitos, jonka toimintaa valvoo johtokunta. Eteläsatamassa toimivat matkustajavarustamot ovat Tallink Silja Oy ja Linda Line. Viking Line Oyj Abp operoi Katajanokalla. Varustamot ja Tallink Siljan satamaoperaattori HTG Stevedoring Oy hoitavat laivojen lastaus- ja purkaustoiminnan. Lisäksi satamassa toimivat matkustajien ja lastin tarkastuksesta vastaava tulli, rajavartiosto sekä erilaisia matkustajaliikennettä palvelevia yrityksiä, jotka ovat vuokralaisina Helsingin Satamalla. Vuokralaisten tuottamiin terminaalipalveluihin kuuluvat matkatavaroiden säilytyslokerot, ravintolat, kahvilat, kioskit, pankkiautomaatit, rahanvaihtopisteet ja matkustajavarustamoiden palvelupisteet. Tukipalveluihin lukeutuvat siivous ja vartiointi, jotka tuotetaan ostopalveluna. Kuva 1. Katajanokan (korostettu alue yläoikealla) ja Eteläsataman (alavasemmalla) kartta 4

6 4 Sataman jätehuollon toimintatavat Toiminta jätehuollon osalta on kuvattu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, joka on sertifioitu standardien SO 9001 ja SO mukaan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Katajanokan ja Eteläsataman jätehuollon suunnittelusta vastaa matkustajasatamat osasto. Vastuuhenkilöt on listattu tämän jätehuoltosuunnitelman kappaleessa 7. Helsingin Satama ohjeistaa terminaalipalveluja tuottavia vuokralaisiaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä jäteohjeella ja ongelmajäteohjeella. Lisäksi sekä Helsingin Sataman omaa henkilökuntaa että vuokralaisia ohjeistetaan ympäristöohjeilla. Sataman muita käyttäjiä ja aluksia varten jätehuolto-ohjeet on asetettu saataville Helsingin Sataman internet-sivuille sekä satamaohjeita sisältävään Guide Bookiin. 4.1 Alusjätehuollon menettelytavat Alusjätteiden jätehuollosta vastaavat Helsingin Sataman lukuun kilpailutuksella valitut jätehuoltoyritykset. Helsingin Satama toimii linkkinä jätehuoltoyrityksen ja laiva-asiamiehen välillä. Laivaasiamiehen tehtävänä on hoitaa mm. aluksen jäteasioita ja ilmoittaa satamalle asianmukaisella alusjäteilmoituksella aluksen jätehuoltotarpeesta. Alusjäteilmoitus on tämän dokumentin liitteessä 2. Yhteyshenkilönä Helsingin Sataman puolella toimii satama- tai apulaissatamamestari, joka tilaa jätehuoltopalvelun alukselle. Seuraavassa on esitetty alusjätehuollon menettelyketju niiden alusten osalta, joilla ei ole liikenneviraston myöntämää poikkeuslupaa jätehuollosta: 1. Laiva ilmoittaa jätehuoltotarpeistaan laiva-asiamiehelle. 2. Laiva-asiamies ilmoittaa laivan jätehuoltotarpeesta satamalle viimeistään 24 h ennen laivan saapumista satamaan. 3. Helsingin Satama tilaa jätehuoltoyritykseltä sopivat, kapasiteetiltaan riittävät keräysautot 4. Jätehuoltoyritys hoitaa keräysautot satamaan sovittuna ajankohtana ja vastaanottaa jätteet. 5. Jätteet siirretään suoraan laivasta jäteautoon laivahenkilökunnan toimesta ja edelleen jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle. 6. Jätehuoltoyritys raportoi Helsingin Satamalle jätteiden määrästä ja laadusta 4.2 Alusjätehuollon maksut Alusjätemaksu sisältää kiinteiden jätteiden ja konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanoton, käsittelyn ja hävityksen. Alusjätteiden maksuista määrätään Helsingin Sataman hinnastossa, jonka sataman johtokunta vahvistaa vuosittain. Kiinteän sekajätteen ja konehuoneesta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanottomaksu on riippumaton jätetyn jätteen määrästä ja riippuu aluksen nettovetoisuudesta. Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaisesti. Tavanomaisten jätevesien pumppaamisesta sataman viemäriver- 5

7 kostoon ei veloiteta erillistä maksua. Mikäli aluksen pumppaama jätevesi luokitellaan teollisuusjätevedeksi, määritellään veloitettava jätemaksu erikseen. Jätehuoltomaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Helsingin Satamalla on oikeus toimittaa jätteet edelleen käsiteltäväksi tai hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun. Operatiivisten yksiköiden johtajat voivat myöntää alennusta alusjätemaksuun aluksille, joilla on käytössään jätteen määrää merkittävästi vähentäviä laitteita, menetelmiä tai polttoainelaatuja. 4.3 Muu jätehuoltoon liittyvät toiminta Satama-alueella sijaitsevien jätepisteiden seuranta on jatkuvaa. Matkustajasatamien henkilökunta seuraa satama-alueen siisteyttä ja ilmoittaa tarvittaessa jäteastioiden täyttymisestä tai puutteista terminaalipäällikölle, joka reagoi mahdollisiin ongelmiin. Jäteastioiden määrää, tyyppiä, paikkaa tai tyhjennystiheyttä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Alusjätehuollon osalta vastuu käytännön järjestelyistä on jätehuoltoyrityksillä. Helsingin Satama ei esikäsittele tai hyödynnä jätteitä. Jätehuoltoyritys vastaa jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, kierrätykseen viemisestä, hävittämisestä ja raportoinnista. Käytettävästä jätekalustosta ja sen huollosta vastaa jätehuoltoyritykset. Tiedot viemäriin johdetusta jätevesimäärästä Helsingin Satama saa satamassa käyviltä aluksilta. Helsingin satama on ohjeistanut jätehuoltoyrityksiä palvelukuvauksella kilpailutuksen yhteydessä. Jätehuollon toimivuutta arvioidaan vuosittain risteilyaluskauden jälkeen ja mahdollisista kehittämistarpeista keskustellaan yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa. 6

8 5 Satamatoiminnassa syntyvät jätelajit ja niiden keräys Helsingin satamassa vastaanotettava tai syntyvä jäte voidaan jakaa kahteen luokkaan: kiinteistöjätteisiin ja alusjätteisiin. Kiinteistöjätettä syntyy etupäässä alueen toimisto- ja varastorakennuksista. Alusjätteitä syntyy matkustaja- ja risteilyaluksilla. 5.1 Kerättävät alusjätteet Öljypitoisten ja kiinteiden alusjätteiden jätehuollosta vastaavat Helsingin Sataman kilpailutuksella valitsemat jätehuoltoyritykset. Kilpailutus toteutettiin viimeksi vuonna 2010 mistä lähtien Helsingin Satama on käyttänyt öljyisten jätteiden osalta Ekokemin ja kiinteiden jätteiden osalta Sita Oyj:n palveluja. Nämä alusjätteet haetaan pääsääntöisesti suoraan aluksilta jätehuoltoyritysten autoilla. Eteläsatamassa on kuitenkin myös jäteastioita kiinteää alusjätettä varten ja niitä voidaan käyttää kun jätettä tulee vähän. Kiinteälle alusjätteelle osoitetut jäteastiat ovat Pakkahuoneen laiturilla sijaitseva kiinteä 8m 3 etukontti sekajätteelle sekä Olympialaiturin siirrettävät jäteastiat sekajätteelle, energiajakeelle, lasille, pahville ja metallille. Vastaanotettavat käymäläjätevedet Helsingin Satama johtaa HSY:n verkkoon Konehuoneesta peräisin oleva öljyinen jäte Alusten huollosta syntyy öljyisiä jätteitä, jäteöljyä ja raskaan polttoöljyn separoinnista syntyvää öljylietettä, sludgea. Aluksilla syntyy myös pieniä määriä muita öljyjätteitä, kuten öljyisiä rättejä ja suodattimia. Helsingin Satama järjestää sataman jätehuoltoa käyttävälle alukselle öljypitoisen jätteen vastaanoton. Tällaisissa tapauksissa jätehuoltoyritys tulee hakemaan öljypitoisen jätteen suoraan laivasta keräysautoon ja toimittaa sen ongelmajätteiden käsittelylaitokselle Kiinteä alusjäte Kiinteä alusjäte tarkoittaa sellaista ruoka- ja kotitalousjätettä jota syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana miehistön, henkilökunnan ja matkustajien toiminnasta. Kiinteään alusjätteeseen kuuluvat siten sekajäte, energiajae, sekä erikseen lajitellut paperi- ja pahvijäte, lasijäte, metallijäte sekä biojäte. Kansainvälisillä risteilyaluksilla syntyneet jätteet kerätään suoraan erikseen tilattaviin jäteautoihin, jotka ottavat jätteet vastaan laivan huolto-oven kautta. Tarpeen vaatiessa osa pienemmistä vierailevista aluksista käyttää satamassa sijaitsevia jäteastioita biojätettä lukuun ottamatta Alusjätevedet Alusjätevesi voidaan jakaa mustaan jäteveteen ja harmaaseen jäteveteen. Mustalla jätevedellä tarkoitetaan varsinaista käymäläjätevettä ja harmaalla jätevedellä pesuvesiä, jotka ovat peräisin esimerkiksi aluksen pesu-, sauna- ja keittiötiloista. Helsingin satamajärjestyksen mukaan kaikkien jätevesien pumppaaminen mereen satama-alueella on kielletty. Kansainvälisten määräysten mukaan käsiteltyä käymäläjätevettä saa päästää 3 mpk päästä lähimmästä rannasta sillä edellytyksellä, että laivalla on laitteisto käymäläjäteveden hienontamista ja desinfiointia varten. Käsittelemätöntä käymäläjätevettä saa päästää ainoastaan yli 12 mpk etäisyydellä lähimmästä rannasta. 7

9 Kaikilla laituripaikoilla on mahdollista pumpata jätevedet suoraan sataman viemäriverkostoon. Sataman viemärit on liitetty HSY:n viemäriverkostoon, jota kautta jätevedet johdetaan edelleen käsiteltäväksi HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sekä säännöllisen linjaliikenteen alukset että risteilyalukset pumppaavat alusjätevetensä sataman viemäriverkostoon Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, terveydelle vaarallinen tai ympäristölle vaarallinen. Alusten tyypillisiä ongelmajätteitä ovat erilaiset öljyiset jätteet, vaseliinit, liuottimet, akut, paristot ja loisteputket. Vaarallisten jätteiden tyhjennys hoituu jätehuoltoyrityksen keräysautolla. Jätteiden siirtämisen laivasta autoon hoitaa laivan henkilökunta Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte Aluksen katsotaan olevan kansainvälisessä liikenteessä, mikäli se poikkeaa reitillään EU:n ulkopuolisessa satamassa. Tällaisella aluksella syntyvää ruokajätettä kutsutaan kansainväliseksi ruokajätteeksi, ja sitä syntyy matkustajien ja miehistön ruokailun ja ruoanvalmistuksen yhteydessä. Kansainvälisellä ruokajätteellä tarkoitetaan myös kaikkea muuta jätettä (käärepaperit, pakkaukset, kertakäyttöastiat jne.), joka on joutunut kosketuksiin elintarvikkeiden tai ruuantähteiden kanssa. Kansainvälinen ruokajäte voi toimia eläimiin tai ihmisiin tarttuvien tautien levittäjänä. Tästä syystä kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte on lainsäädännön mukaan haudattava hyväksytylle kaatopaikalle tai poltettava hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa. Aluksen on ilmoitettava ennakkoon, mikäli se aikoo jättää ruokajätettä satamaan sekä annettava arvio ruokajätteen määrästä. Helsingin Satama tilaa tällöin paikalle jätehuoltoyrityksen keräysauton, joka vie jätteen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen haudattavaksi Muut jakeet Satamalla on valmius vastaanottaa pakokaasujen puhdistusjätettä, jota varten voidaan tilata jätehuoltoyrityksen auto. Tämän jätehuoltosuunnitelman koskemasta liikenteestä ei synny lastijätettä. 5.2 Kerättävät kiinteistöjätteet ja muusta toiminnasta peräisin oleva jäte Helsingin Satama velvoittaa satama-alueella toimintaa harjoittavia yrityksiä hoitamaan jätehuoltonsa asianmukaisesti. Helsingin Satama sopii kiinteistöjätteen keräämisestä kulloinkin kilpailutuksella valitun jätehuoltoyrityksen kanssa. Vuodesta 2010 Helsingin Satama on käyttänyt kiinteistöjätteen osalta pääosin Sita Oyj:n palveluja. Kiinteistöjätettä kerätään kontteihin ja jäteastioihin, joiden määrää, kapasiteettia, sijaintia ja tyhjennysväliä tarkastetaan tarvittaessa. Jätehuoltoyritys vastaa jätteen kuljettamisesta, esikäsittelystä, hävittämisestä ja raportoinnista Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte) Satamassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte on rinnastettavissa tavalliseen kotitalousjätteeseen, josta on kerätty erilleen kierrätettävät jätejakeet Paperijäte ja pahvi Satamassa kerätään toimistopaperia sekä lehtiä ja mainoksia. Pahvilla tarkoitetaan keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia. Jakeiden on oltava puhtaita ja kuivia, jotta ne voidaan kierrättää. 8

10 5.2.3 Biojäte Biojätettä kerätään terminaalien kahviloista ja ravintoloista sekä sataman hallintorakennuksesta. Biojätettä kerätään, mikäli sitä syntyy kiinteistössä yli 50 kg viikossa Lasi Lasipulloja ja muuta sekaväristä lasia kerätään Olympiaterminaalista ja Makasiiniterminaalista. Lasijäte on pääsääntöisesti terminaalien kahvila- ja ravintolatoiminnassa syntyvää lasijätettä, kuten lasipulloja Vaarallinen jäte (ongelmajäte) Katajanokalla ja Eteläsatamassa syntyvät vaaralliset jätteet ovat lähinnä sähkö- ja elektroniikkaromua, loisteputkia, käytettyjä energiansäästölamppuja sekä akkuja ja paristoja. Ongelmajätteet varastoidaan lukitussa huoneessa sataman hallintorakennuksessa. Huone tyhjennetään tarpeen vaatiessa Öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys Öljynerotuskaivoilla kerätään öljyinen jäte päätymästä viemäreihin. Öljynerotuskaivoja sijaitsee ajoneuvojen pesutiloissa, autotarkastusrakennuksissa ja vetomestaritallissa. Ravintoloiden ja ruokaloiden rasvat erotellaan puolestaan rasvanerotuskaivolla. Öljyn- ja rasvanerotuskaivot tyhjennetään tarpeen vaatiessa, öljynerotuskaivot kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Helsingin Satama tilaa tyhjennyksen lokapalveluyritykseltä. Ajoneuvojen huoltotilan toiminnanharjoittaja tilaa osaltaan öljynerotuskaivojen tyhjennyksen Hiekkapitoinen jäte Hulevesiviemäreiden hiekanerotuskaivot tyhjennetään kertyneestä sakasta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja loppukesällä. Tyhjennyksen hoitaa Helsingin Sataman käyttämä lokapalveluyritys. Hiekoitushiekan levittämisen ja keräämisen hoitaa ostopalveluna Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara Muut jakeet Myös muita jätejakeita saatetaan kerätä tilapäisesti, esim. puuta tai metallia mikäli tällaista jätettä syntyy esim. kunnostus- tai rakennustoiminnan yhteydessä. Helsingin Satama pääsääntöisesti edellyttää, että purku- ja rakennusjätehuollosta vastaa työn tekevä urakoitsija. 9

11 5.3 Jätteiden vastaanottolaitteet ja kapasiteetti Öljypitoisten ja kiinteiden alusjätteiden keräys hoidetaan liikkuvalla kalustolla, jonka tyypin, määrän ja kapasiteetin määrää aluksen tekemä alusjäteilmoitus. Suurten jätemäärien ja jäteautojen käytön takia sataman jäteastioita kiinteälle alusjätteelle käytetään harvoin. Alusjätevesien osalta kaikilla laituripaikoilla on mahdollisuus jättää jätevedet sataman viemäriverkostoon. Viemärin kapasiteetti on noin m 3 /h. Kiinteistöjätettä kerätään kontteihin ja jäteastioihin, joiden määrää, kapasiteettia, sijaintia ja tyhjennysväliä tarkastetaan tarvittaessa. Kiinteistöjätteen osalta Katajanokalla ja satamassa käytetään 240 litran jäteastioita biojätteelle, lasille ja kierrätyslasipulloille; 660 litran astioita paperille ja sekajätteelle; 1100 litran astioita pahville sekä 8m 3 :n etukontteja sekajätteelle ja pahville. Pahvijätettä varten on olemassa myös kolme pahvirullakkoa. Jäteastiat on merkitty Helsingin Sataman nimellä ja jätehuoltoyrityksen tarralla, jossa on ohjeet siitä mitä astiaan saa laittaa. Terminaalien läheisyydessä on myös säännöllisesti jäteastioihin tyhjennettäviä roskakoreja ja jäteastioita. Tämänhetkiset vastaanottolaitteet ovat riittäviä sataman toiminnasta syntyvälle jätteelle. Jäteastioiden määrät, sijainnit ja tyhjennysvälit on esitetty seuraavilla kartoilla (kuvat 2 ja 3). 10

12 Z n zz z zz Lyypekinlaituri Pakkahuoneenlaituri Viron- allas 8m SEKAJ TE Tyhjennys tarvittaessa n n M akasinilaituri 8m SEKAJ TE Tyhjennys 1 krt/ vko, huhti- syyskuu 2 krt/ kk, loka- maaliskuu 1 x PAPER 660l Tyhjennys 2 krt/ kk 1 x PAHV 1100l 1 x KERR TYS- LASPULLOT 240l 1 x BOJ TE 240l Tyhjennys 1 krt/ vko, huhti- joulukuu 2 krt/ kk, tammi- maaliskuu Laivasilankatu M4 1 x SEKAJ TE 240l Tyhjennys varsinaisiin j tepisteisiin 1 x SEKAJ TE 660l 1 x SEKAJ TE 240l Tyhjennys varsinaisiin j tepisteisiin 3 x PAPER EM3 M3 EO2 Ehrenstr m intie 7 x SEKAJ TE 660l 2 x PAHV 1100l 2 x BOJ TE 240l 1 x SEKAV R LAS 240l 1 x SEKAJ TE 660l 2 x BOJ TE 240l 3 x PAHVRULLAKKO 3 x PAPER 2 x TOMSTOPAPER 1 x BOJ TE 240l 8m SEKAJ TE M1 EO1 Olym pialaituri 4 x SEKAJ TE 660l K ytt - ja tyhjennys tarvittaessa 1 x ENERGAJ TE 1100l 1 x PAHV 1100l 2 x SEKAV R LAS 240l 1 x METALL 660l K ytt - ja tyhjennys tarvittaessa

13 O O O Kanavakatu EK5 Katajanokanlaituri Satamakatu K6 8m SEKAJ TE 1 x PAPER 660l Ankkurikatu Kruunuvuorenkatu Linnankatu Merikasarminkatu 2 x SEKAJ TE 660l Tyhjennys toinen 1 krt/ vko ja toinen 2 krt/ vko Amiraalinkatu Matruusinkatu Puolip iv nkatu 1 x PAHV 1100l EKL 1 x SEKAJ TE 660l 1 x PAPER 660l K7 Pikku Satamakatu Portti B Kanavakatu Mastokatu Linnankatu Katajanokanranta K9 Portti C 8m SEKAJ TE EK6 1 x PAPER 660l K8 ERA Katajanokanlaituri ERB 1 x SEKAJ TE 660l 8m SEKAJ TE 8m PAHV 1100l EK7 1 x SEKAJ TE 660l

14 5.4 Jätteiden lajit ja määrät Seuraavassa on lueteltu Helsingin Sataman vastaanottamat jätelajit Katajanokalla ja Eteläsatamassa ja niiden tunnusnumerot (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012). Numerointi noudattaa soveltuvin osin Satamaliiton ohjetta alusjätehuollon vuosiraportoinnissa käytettävistä jätekoodeista. Kolmen jakeen osalta on esitetty raportoinnissa käytetty tunnusnumero sekä sen alla asetuksen mukainen numero. Jätelaji Jätekoodi Määrä, tonnia (2011) Aluksilta Satamasta Öljyiset jätteet Kiinteä öljyjäte / / öljyliete (sludge) / 744, pilssivesi Kiinteä jäte sekajäte ,5 198,5 paperi ja pahvi ,6 lasi ,9 metalli biojäte ,5 kansainvälinen ruokajäte / rakennusjäte Jätevedet mustat vedet harmaat vedet m 3 Vaarallinen jäte (Ongelmajäte) liuottimet loisteputket maalit akut ja paristot Sähkö- ja elektroniikkaromu Hiekoitushiekka Edellä mainittujen jätelajien lisäksi sataman kautta saattaa yksittäisinä vuosina kulkea myös muita aluksilta peräisin olevia pieniä jäte-eriä, joiden tyyppiä ei voida ennakoida. 13

15 6 Jätehuollon kehittäminen Helsingin Satama pyrkii kehittämään jätehuoltoaan. Se on ohjeistettu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, jonka toimivuutta arvioidaan ja kehitetään sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Helsingin Satama pyrkii panostamaan jätehuollon kehittämiseen seuraavilla alueilla. 1. Jätteiden synnyn ehkäisy Toimenpiteet: ylläpidetään ja päivitetään Helsingin Sataman ohjeistusta Toimintajärjestelmä Vuokralaisille jaettavat ohjeet omalle henkilökunnalle jaettava ohjeistus lisätään jätteiden synnyn ehkäisemiseen tähtäävää neuvontaa ja valistusta seurataan ja tiedotetaan lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista 2. Lajittelun tehokkuus Toimenpiteet: lisätään lajittelumahdollisuuksia tarpeen mukaan pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä kiinnitetään huomiota jätepisteiden ohjeistukseen, oikeaan käyttöön ja maisemallisuuteen 3. Jätekustannusten pienentäminen Toimenpiteet: pyritään vähentämään sekajätteen osuutta jätemäärästä pyritään optimoimaan tyhjennyskerrat jäteastioissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan etukontteihin, joiden sisältö punnitaan. selvitetään mahdollisuutta kerätä energiajaetta 4. Jätehuoltoverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen Toimenpiteet: tarkastellaan jätehuoltosuunnitelman toimivuutta sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä tarkastellaan jätehuoltosuunnitelmaa osana Helsingin Sataman ympäristöohjelmaa kehitetään jätehuollon järjestämistä organisaation sisäisesti valvotaan ja neuvotaan sataman toimijoita 14

16 7 Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot Laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen Puh: Kiinteistöjätteet Ari Markkanen Terminaalipäällikkö, Olympiaterminaali ja Makasiiniterminaali GSM Petri Jäntti Terminaalipäällikkö, Katajanokan terminaali GSM Seppo Partanen Vuokraus- ja sopimusasiat GSM: Alusjätteet Antti Pulkkinen Satamamestari GSM ja vuorossa oleva apulaissatamamestari: GSM Helsingin Sataman alusjätteiden vastaanottopalvelun yhteystiedot: Sähköposti: Faksi: Helsingin Sataman yhteystiedot Käyntiosoite: Olympiaranta 3, Helsinki 14 Postiosoite: PL 800, Helsingin kaupunki Vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa Lupaviranomainen Uudenmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Puh (vaihde) 15

17 Liitteet LTE 1: JÄTTEDEN KÄSTTELYOHJEET ALUKSLLE Öljyinen jäte konehuoneesta, musta ja harmaa jätevesi sekä kiinteät jätteet (sisältyvät alusjätemaksuun) Alusjäteilmoitus Aluksen tulee lähettää asianmukaisesti täytetty alusjäteilmoitus Helsingin Satamalle osoitteeseen tai faksilla numeroon vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua sunnuntaina tai maanantaina, tulee alusjäteilmoitus lähettää edeltävään perjantaihin kello 15 mennessä. Alusjäteilmoituksen perusteella Helsingin Satama järjestää paikalle jätehuoltoyrityksen noutamaan jätteet. Öljyinen jäte konehuoneesta Öljyinen jäte kerätään aluksesta säiliöautoon. Pumppausnopeuden on oltava vähintään 5 m³/h, eikä kertaerän määrä saa olla yli 20 m³. Aluksen täytyy separoida pilssivesi ennen toimitusta. Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Letkujen tulee olla hyväkuntoiset ja riittävän pitkät. Liittimet ja niiden kireys tulee tarkistaa. Tehokas kommunikointi tulee varmistaa aluksen ja tankkiauton välillä. Pumppausnopeudesta tulee sopia. Aluksen ja säiliöauton tulee sopia hätätoimenpiteistä. Säiliöauton kuljettajan tulee pysytellä auton lähellä koko ajan. Paikalla tulee olla imeytysainetta. Alueella ei saa tupakoida eikä tehdä avotulta pumppauksen aikana. Vuodon sattuessa tulee toimia seuraavasti: Pumppaus tulee keskeyttää välittömästi. Yritä pysäyttää vuoto tai rajoittaa sitä. lmoita Helsingin VTS-keskukseen (VHF-kanava 71 tai puh (0) ). Tee tapauksesta raportti satamakapteenille. Musta ja harmaa jätevesi Musta ja harmaa jätevesi pumpataan tai puretaan aluksesta suoraan kaupungin viemäriverkkoon. Sataman aluspalveluhenkilö kytkee letkun sovittuna ajankohtana. Aluksen tulee käyttää pumppaukseen omaa pumppuaan, ja aluksella on oltava valmius huuhdella letkut pumppauksen jälkeen. Letkuille suositellaan vesihuuhtelua. Järjestelmän kapasiteetti on noin 100 m³/h. 16

18 Turvallisuusohjeet pumppausta varten: Ennen pumppausta: Pumpattavan jäteveden laadusta (harmaa/musta vesi) tulee sopia. Pumpattavan jäteveden määrästä tulee sopia. Maksimipumppausnopeudesta tulee sopia. Letkun huuhtelumenetelmästä tulee sopia. Kaikki letkut ja liitännät tulee tarkistaa. Turvallisuus- ja hätätoimenpiteistä tulee sopia. Lukemat tulee tarkistaa. Takaiskuventtiili tulee testata. Pumppauksen jälkeen: Lukemat tulee tarkistaa. Letku ja putkisto tulee huuhdella. Kiinteät jätteet Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyy aluksen tavanomaisessa käytössä. Sekajäte Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai, jos jätettä on vähän, laiturilla olevaan sekajäteastiaan. Lajiteltu jäte Jos aluksella on lajiteltu kiinteää jätettä, siitä on ilmoitettava satamalle alusjäteilmoituksen yhteydessä. Lajiteltu jäte noudetaan aluksen sivuportilta sovittuna ajankohtana. Lajitteluohjeet: Metalli säilyketölkit alumiinivuoat ja foliot metallikannet kruunu- ja kierrekorkit juomatölkit Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita, tuubeja. Lasi tyhjät lasipullot tyhjät lasipurkit Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, hehkulamppuja, pullonkorkkeja, purkinkansia. Pahvi Ei paperia, märkää tai likaista pahvia, folioituja pakkauksia, styroksia tai muovia. 17

19 Energiajäte paperi pakkausmuovi (ei PVC) likainen paperi ja pahvi muovi (ei PVC) puupakkaukset solumuovi styroksi Ei biojätettä, PVC-muovia (esim. putkia, letkuja, kansioita, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja, tekonahkaa, suihkuverhoja, muovikäsineitä, leluja), metallia, lasia, keramiikkaa, kyllästettyä puuta, ongelmajätettä Kansainvälinen ruokajäte Kansainvälinen ruokajäte tarkoittaa EU:n ulkopuolisessa liikenteessä olevan aluksen ruokajätettä ja mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen kanssa, kuten käärepapereita ja pakkausjätettä. Tällainen jäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos edellä mainittu ruokajäte joutuu muun jätteen sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen ruokajätteen tapaan. Jos EU:n ulkopuolella käyvä alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Helsingin satamaan, tulee aluksen tehdä siitä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama järjestää tällöin kyseisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Hinta sisältyy jätteiden käsittelymaksuun Muut vastaanotettavat jätelajit (lisäveloituksesta) Ongelmajäte Ongelmajätettä ovat mm. akut, paristot, loisteputket, maalit, liuottimet, valokuvausmateriaalit, kuivapesukemikaalit, lääkkeet ja röntgenmateriaalit. Jos alus haluaa toimittaa ongelmajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus ongelmajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Metalliromu Metalliromua ovat mm. metalliputket ja -kaapelit, vaijerit, hanat, helat, vetimet, naulat, metalliastiat, huonekalujen metalliosat sekä metalliset koneet ja laitteet. Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. 18

20 Sähkö- ja elektroniikkajäte Sähkö- ja elektroniikkajätettä ovat mm. käytöstä poistetut tieto- ja viestintälaitteet, kodinkoneet, kulutuselektroniikka, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, tarkkailu- ja valvontalaitteet, myyntiautomaatit ja pelikoneet. Jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Jätteenpolttotuhka ja pakokaasujen puhdistusjäte Jos alus haluaa toimittaa jätteenpolttotuhkaa tai pakokaasujen puhdistusjätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus kyseisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista. Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella. Alusjätteiden toimituksesta vapautettu alus Vapautus täytyy anoa merenkulkuviranomaisilta. Jos alus on vapautettu alusjätteen pakollisesta toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, tulee aluksen toimia seuraavasti. Helsingin Satamalle tulee ilmoittaa, että aluksella on vapautus. Jos varustamolla on omia jäteastioita satama-alueella, jokaisessa jäteastiassa tulee olla merkittynä käytetyn jätehuoltoyrityksen yhteystiedot. Ongelmajäte (pilssiöljy, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, maalit, liuottimet) tulee säilöä tiiviiseen, kannelliseen, lukittuun ja merkittyyn astiaan. Kaikki nestemäinen ongelmajäte tulee sijoittaa astiaan, jossa on joko korotetut reunat tai keräysjärjestelmä. Alue tulee pitää puhtaana. Kaikki jäteastiat tulee pitää puhtaana. 19

21 LTE 2: ALUSJÄTELMOTUSLOMAKE 20

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA

HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA HANASAAREN POLTTOAINESATAMA JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HELSINGIN SATAMA & HELSINGIN ENERGIA Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä... 2 3 Yleiskuvaus satama-alueesta

Lisätiedot

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma

Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma Helsingin Satama Vuosaaren sataman jätehuoltosuunnitelma VS JÄT 9710-6001A 15.2.2012 Kimmo Vahanto 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Yhteenveto voimassa olevasta lainsäädännöstä 3. Yleiskuvaus satama-alueesta ja

Lisätiedot

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma

Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Nordkalk Oy Ab PulpPaper & Finland divisioona Paraisten kalkkitehtaan sataman jätehuoltosuunnitelma Sivu: 9 Versio: 1/2014 Liite 11 SUUNNITELMA Laatija(t) Pvm Hyväksyntävaihe Tarkastaja(t) / pvm Hyväksyjä(t)

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Sisältö Johdanto... 5 Osa 1...6 Yleistä jätehuollon järjestämisestä...6 Vastuu jätehuollon järjestämisestä...6 Kunnan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Venesatamien ja -telakoiden. ympäristöohje

Venesatamien ja -telakoiden. ympäristöohje Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje Julkaisija: Kaarina, Länsi-Turunmaa, Naantali, Paimio, Raisio, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Kuvat: Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu,

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset LIITE 6 Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Määritelmät 2 Jätehuollon tavoitteet 3 2. luku Kunnan järjestämä jätehuolto

Lisätiedot

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2016 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Saarijärven seudun jätelautakunta YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSET Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 JOHDANTO... 4 1.1 MITÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET OVAT JA MIKSI NIITÄ ANNETAAN... 4 1.2

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Port of Helsinki 2011 HINNASTO

Port of Helsinki 2011 HINNASTO Port of Helsinki 2011 HINNASTO Sisällysluettelo Hinnasto voimassa 1.1.2011 alkaen sivu Tavaramaksut 3 Alusmaksut 6 Matkustajamaksut 9 Alusjätemaksut 10 Alusten kiinnitys ja irrotus 11 Kuljetusmaksu 12

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot