rikosoikeutta Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rikosoikeutta Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä"

Transkriptio

1 Rikosoikeus osana ympäristöoikeutta äitö ik tt ja ympäristöoikeus osana rikosoikeutta Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä

2 Esityksestä Ympäristöoikeuden luonteesta ja intresseistä Ympäristöllisistä ohjauskeinoista rikosoikeus on perälauta Rikosoikeuden tarpeellisuus v. ympäristörikosten äi öik taloudellinen lli luonne Ympäristörikosoikeuden ja pakkokeinojen välisestä suhteesta Johtopäätökset Lisää ympäristörikosten osalta iltapäivän osiossa

3 Ympäristöoikeudesta Ympäristöoikeuden tavoite on turvata luonnonarvoja ja luonnonvaroja (kestävä käyttö) ihmisen elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sovittaa ympäristön käyttöön liittyviä ristiriitoja (myös omaisuuden suoja)

4 Ympäristöoikeuden suojaamat intressit MAANKÄYTTÖ- YMPÄRISTÖN- LUONNONVARA LUONNON- LAIT - maankäyttö ja rakentaminen SUOJELULAIT - ympäristövaiku- tusten arviointi LAIT -uusiutumatto- mat (kaivos, maaaines) SUOJELULAIT -lajien ja luontotyyppien - rakennussuojelu - tiet - pilaantumisen ehkäisy ml. meri ja sisävedet -uusiutuvat (metsät, kalastus, suojelu, alkuperäisluonto - lajien - vesistöön rakentaminen Tavoite: riista, eläinsuojelu) kansainvälinen suojelu (valaat, Tavoite: eri käyttötarpeiden yhteen elinympäristön terveellisyyden ja viihtyvyyden turvaaminen, Tavoite: kestävä käyttö eli luonnonvarojen kv. kaupan vaarantamat lajit eli CITES) - erämaat sovittaminen myös omaisuuden suoja toisten vaikutuksilta riittävyys Tavoite: lajien ja luontotyyppien säilyminen

5 Ympäristöoikeuden sektoreiden keskinäissuhde MAANKÄYTTÖ YMPÄRISTÖN- SUOJELU LUONNONSUOJELU LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

6 Ympäristöoikeus julkis ja yksityisoikeuden rajapinnassa JULKISOIKEUDELLISET INTERESSIT YKSITYISOIKEUDELLISET - Perusoikeuksien suoja INTRESSIT (henkilökohtainen - Omaisuuden suoja koskemattomuus = (käytön rajoittamattomuus vs. suoja omaisuus, vastuu tuleville häiriöitä vastaan) ympäristön turvallisuus, sukupolville) -Elinkeinon harjoittaminen - Julkistalous (kustannusjako) (kaivos, metsä- / - Rajat ylittävät vaikutukset maatalous, teollisuus) HALLINTO-OIKEUS YKSITYISOIKEUS RIKOSOIKEUS OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN VARMISTAJANA

7 Ohjauskeinojen suhde toisiinsa: tiuhenevat seulat Tavoitteiden saavuttamiseksi ensisijaiset keinot ovat informaatio ja kannustimet (taloudelliset, markkinoiden luominen) Moraali: informaatio Valtion käyttämä panos Raha: taloudellinen ohjaus Pakko: kiellot ja niitä tehostavat t t sanktiot t = rikosoikeus, hallinnolliset pakkokeinot; Yleis- ja erityisestävyys

8 Ympäristökriminalisointien tarpeellisuus Kuten muutkin tavoitteelliset oikeudenalat ympäristöoikeus tarvitsee perälaudan: haitallisen toiminnan kiellot ja sanktiot niiden varmistamiseksi säännösten vastaisen toiminnan lannistamiseksi Haitallinen toiminta määritetty laissa ja sallitaan vain erikseen myönnetyllä luvalla

9 Yleisestävyyden edellytykset Normituntemus t Sanktiovarmuus Kiinnijäänti Tutkinta (poliisin asiantuntemus) Syytekynnys (syyttäjän asiantuntemus) Sanktioankaruus Ratkaisevat miten onnistuu ympäristörikosoikeus ympäristöoikeuden perälautana

10 Miksi tutkia epäiltyä rikosta syyttää kun ei kovin keskeistä rikosoikeutta (vrt. Frändeym2007, jossa ei sanaakaan ympäristörikoksista)? kun tuomiot lieviä?

11 Lähinnä ä hallintoa? vuosittain Käräjäoikeudet < 50 ympäristövastuu tai ympäristörikostapausta KKO 1 2 ympäristörikosta HAOt 2700 ratkaisua KHO > 800 ratkaisua Mutta onko silti vain hallinnon silkkoa?: Ympäristörikoksilla aiheutettava a taloudellinen haitta: ympäristön käytön kustannusten ulkoistaminen tuleville sukupolville / valtiolle

12 Kustannuksia Suomen tasolla Arvio 2004: pilaantuneiden maa alueiden kunnostus maksaa Suomessa miljoonaa euroa / vuosi ainakin välisen ajan (YM:n tiedote koskien pilaantuneiden maa alueiden kunnostuskustannuksista laadittua selvitystä) Valtion talousarvio 2011: ympäristövahinkojen torjunta 5,2 M, luonnonsuojelumenot 2,9 M, Itämeren suojelu 3 M, luonnonsuojelualueiden hankinta 40 M luonnonsuojelutyö on tosiasiassa aiemmin luonnonvarojen käytön virheistä aiheutuneen velan maksua

13 Kustannuksia EU:n tasolla EU:n komissio i tiedonanto t : ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönti maksaa EU:n taloudelle vuosittain noin 50 miljardia euroa terveydenhoitokuluina ja suorina ympäristöön liittyvinä kustannuksina. EU:n jätelainsäädännön täysimääräisen täytäntöönpanon nettokustannukset olisivat 72 miljardia euroa pienemmät kuin lainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönnistä aiheutuvat kustannukset (http://ec.europa.eu/environment/legal/law/ compliance.htm).

14 Ekosysteemipalvelut globaalisti Menetetty hyöty tai korvaavan luonnonvarapalvelun kustannukset: esim. menetetyn monimuotoisuuden ja siihen liittyvien ekosysteemipalveluiden (säätelypalvelut kuten tulvasuojelu, vedensuodatus, d pölyttäminen ja tuotantopalvelut puu, vilja yms.) arvo oli 50 miljardia EUR ja nykymenolla menetetään 7 % maailman bkt:stä 2050 mennessä (TEEB 2008)

15 Useimmiten ympäristörikos kustannusten siirtoa toiselle Toiminnasta i aiheutuvan haitan hi suorat kustannukset k mm. puhdistuskustannukset (jätteen dumppaus) Kaikille kuuluvan vastuun ja siihen liittyvien taloudellisten tulonmenetysten välttäminen (kustannukset säännöksiä noudattaville esim. metsänkäytössä metsärikokset kk ja ls rikokset) kk Useimmista ympäristörikoksista taloudellista hyötyä, jopa merkittävää taloudellista hyötyä vältettyinä kustannuksina (ja siten kustannuksina toisille tai valtiolle) Kansainvälinen uhanalaisten lajien kauppa miljardibisnestä = Osa teoista nimenomaisesti i italousrikollisuutta lli

16 Miksei silti mielletä keskeiseksi rikollisuudeksi? Liian vähän juttuja? Liian vierasta (vielä) tutkinnalle jayleisille tuomioistuimille kun vahva hallintokytkentä vai liian paljon asiantuntemusta t t vaativaa? Aiheutettavan haitan / saatavan hyödyn euromäärä ei tarpeeksi selvästi tutkinnassa ja tuomioistuimissa näkyvillä, jotta juttujen luonne aukeaisi?

17 Kielletyn ympäristöteon seuraukset Hallintopakko Jatkamisen kieltäminen - Uhkasakko Ennallistamiseen velvoittaminen -Uhkasakko / teettämisuhka Kielletty teko Ympäristövahinkovastuu Vahingonkorvaus Rikosprosessii -Rangaistus tekijälle, yhteisösakko -Menettämisseuraukset (tekoväline, rikoksella saatu, rikoshyöty)

18 Kriminalisoinnit LSL rikkominen rangaistavaa jo 1923 laissa Jako rikoksiin os (vankeusrangaistusuhka (a eusagastusu a RL) ja rikkomuksiin (sakkouhka) M t k t ttä i k t Muut seuraamukset: menettämisseuraukset (yleiset, hyöty, erityismenettäminen suojellut lajit), yhteisösakko

19 Ennallistamisvelvollisuus YmpvahL6 hl6 :n julkisoikeudellinen ik lli säännös ympäristövahingon rajoittamis /ennallistamis kustannuksista Luonnonsuojelulain vastainen toiminta Lainvastainen toiminta voidaan estää javelvoittaa ennallistamaan (esim. suojelualueen luonnonarvot) teettämisuhalla Paikan päällä ennallistaminen YSL:n/MAL:n/ MetsäL:n vastainen toiminta Ryhdytty lupaa edellyttävään toimintaan ilman lupaa / vastoin lupaehtoja, voidaan velvoittaa palauttamaan ympäristön tila

20 Ympäristövastuudirektiivi 2004/35/EY Koskee ympäristölle äitöll (maaperä, vesi, luonto) aiheutuneen vahingon ennallistamista ja vastuuta siitä aiheutuvista kustannuksista Ei liity yksityiselle aiheutuneen taloudellisen vahingon korvaamiseen (ympäristövahinkolaki) Koskee vain merkittäviä vahinkoja Tavoitteet ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja korjaaminen yhteiskunnalle kohtuullisin kustannuksin toteuttaa aiheuttamisperiaatetta tehostaa yhteisön ympäristösääntelyn täytäntöönpanoa Implementointi Suomessa 2009 ympäristövahinkojen korjauslaki (383/2009), muutokset LSL yms.

21 Korjaaminen (L 383/2009: 5, VNA 713/2009) Ensisijainen korjaaminen: Luonnonvarat ja luonnonvarapalvelut palautetaan perustilaan poistaen vahingon aiheuttama haitallinen muutos Täydentävä korjaaminen: jos perustilaa ei voida täysimääräisesti palauttaa, heikennys korvataan vahinkoalueella ll tai muualla tehtävillä toimenpiteillä Korvaava korjaaminen: väliaikaiset menetykset luonnonvaralle ja luonnonvarapalvelulle korvataan toimenpitein vahinkoalueella tai muualla, kunnes ensisijainen ja täydentävä ä korjaaminen on vaikuttanut t täysimääräisesti Ensisijaisesti tyypiltään, laadultaan ja määrältään mahdollisimman hyvin vahingoittunutta luonnonvaraa tai luonnonvarapalvelua vastaava. Lisättävä luonnonvaroja ja luonnonvarapalveluja vahinkopaikalla tai muualla, jossa maantieteellinen yhteys vahinkopaikkaan.

22 Rangaistuksen ja pakkokeinojen / ennallistamisen riippumattomuus Pakkokeinot toiminnan keskeyttämiseksi ei ole peruste jättää syyttämättä / tuomitsematta rangaistukseen, koska niskoittelusta iki li lain velvoitteita i kohtaan kh (ks. KKO 2011:17) 1 Ennallistaminen tai siihen velvoittaminen ei peruste jättää syyttämättä / tuomitsematta rangaistukseen, koska vahingonkorvausta luontaissuorituksena Jälkikäteen luvittaminen ei peruste jättää syyttämättä / tuomitsematta rangaistukseen, kannustaa ottamaan riskin Jos ei rangaistavaa, pakkokeinot silti mahdollisia, esim. Natura (arvioinnin puuttuminen), tahallisuuden puuttuminen, omistajan puhdistamisvelvollisuus

23 Jos kriminalisoinnit puuttuisivat rikos kannattaisi, koska kiinnijäämisestä seuraisi vain lain noudattamisvelvoite ja mahdollinen ennallistamisvelvoite (=vahingonkorvausvastuu) vahingonkorvausvastuu), ei rangaistusta henkilölle eikä yhteisölle (yritys) eikä hyödyn menettämistä kannustaisi riskinottoon, kun kyse talousrikollisuudesta

24 Kiitokset Leila Suvantola

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätiedot

RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA

RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA Suomen kansallinen ympäristörikosseurantatyöryhmä (30.6.2011) 1 Sisällysluettelo 1 Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän perustaminen...

Lisätiedot

Selvitys luontoarvon lainsäädännöllisestä asemasta alusöljyonnettomuuden jälkeen

Selvitys luontoarvon lainsäädännöllisestä asemasta alusöljyonnettomuuden jälkeen Selvitys luontoarvon lainsäädännöllisestä asemasta alusöljyonnettomuuden jälkeen Mirka Laurila-Pant Kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmä (FEM) Ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto 2013

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Ympäristönsuojelulain uudistus Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta: luonnon arvot ja Talvivaaran opetus Uudistuva ympäristönsuojelulaki -koulutus 12.3.2013 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Esitelmän

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon Toukokuu 2013 Nykyisellään aiheuttaja maksaa periaate ei toimi Suomessa luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneiden vahinkojen osalta. Veronmaksajat

Lisätiedot

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Hannele Pokka Ympäristöministeriö 19.1.2015 LEVI, Kestävä kaivannaisteollisuus arktisilla alueilla Kes Luonnonsuojelusta luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Lisätiedot

Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila Lainsäädännöllinen tausta Luonnonsuojelulaki 8 luku Toimenpidekiellot,

Lisätiedot

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti vesilainsäädännön uudistaminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesilaki

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Hartlin 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINGIN

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tulliselvitysrikoksista. Näiden rikosten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa

VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa VVesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa Maa- ja metsätalousministeriö Julkaisuja 5/1999 Julkaisun nimi: Vesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa Julkaisija:

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006 2012

Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006 2012 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35 2013 Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006 2012 Jouko Tuomainen, Risto Retkin, Jaakko Knuutila, Jaana Pennanen, Milla Mäenpää ja Ella Särkkä Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Natura 2000 -verkoston valmistelu

Natura 2000 -verkoston valmistelu TA R K A S T U S K E RT O M U S 1 4 0 / 2 0 0 7 TARKASTUSKERTOMUS 140/2007 Natura 2000 -verkoston valmistelu Valtiontalouden tarkastusvirasto Annankatu 44, PL 1119 00101 HELSINKI Puhelin (09) 4321 Telekopio

Lisätiedot

MENETTÄMISSEURAAMUKSET

MENETTÄMISSEURAAMUKSET MENETTÄMISSEURAAMUKSET Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Työryhmän raportti 11.12.2008 / 19.1.2009 Työryhmän jäsenet Käräjätuomari Jyrki Rinnemaa, puheenjohtaja, Vantaan KO Määräaikainen käräjätuomari

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

1(6) SUOMEN VASTAUS; VIHREÄ KIRJA LUONONKATASTROFEJA JA IHMISEN AIHEUTTAMIA KATASTROFEJA KOSKEVISTA VAKUUTUKSISTA

1(6) SUOMEN VASTAUS; VIHREÄ KIRJA LUONONKATASTROFEJA JA IHMISEN AIHEUTTAMIA KATASTROFEJA KOSKEVISTA VAKUUTUKSISTA 1(6) 12.7.2013 Euroopan unionin komissio SUOMEN VASTAUS; VIHREÄ KIRJA LUONONKATASTROFEJA JA IHMISEN AIHEUTTAMIA KATASTROFEJA KOSKEVISTA VAKUUTUKSISTA Euroopan unionin komissio on 16. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 12 Erityiskertomus Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025 1 Periaatepäätös Valtioneuvosto on tänään 5.6.2014, asian oltua valtioneuvoston raha-asiain

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot