Kehto-foorumi Porissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehto-foorumi Porissa"

Transkriptio

1 Kehto-foorumi Porissa Ajankohtaista yhdyskuntatekniikassa Marika Kämppi 1. Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmästä terveisiä Ryhmän kokoonpano ja tehtävä; Maa- ja metsätalousministeriö asetti koordinointiryhmän seuraamaan, ohjaamaan ja yhteen sovittamaan tulvariskien hallinnasta annettujen säädösten toimeenpanotyötä. Edustettuna SM, LVM, YM, FMI, Syke, alueellisia ELYjä, KL ja Lapin liitto Työryhmän toimikausi on Lisätietoja; -> / Vesivarat / Tulvariskien hallinta / Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä 2 1

2 Mitä ajankohtaista tapahtuu nyt? Lähde ja lisätietoa: > Vesivarojen käyttö > Tulvat > Tulvariskien hallinn... > Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia 3 Kuntien kannalta huomioitavaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat arvioineet Suomen tulvariskit vesistöjen ja merivesien osalta. Riskit on arvioitu merkittäviksi 21 alueella, joista 18 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varrella ja kolme rannikolla. Työ etenee em. prosessin mukaisesti. Kunnat edustettuina alueellisissa tulvaryhmissä. Lain toimeenpano on edennyt aikataulussaan. Vuoden vaihteessa ollut käsittelyssä ollut mm. tulvariskihallintasuunnitelmien sisällys ja tulvakarttojen tietojen julkisuus. 4 2

3 Kuntien kannalta huomioitavaa Kunnat ovat arvioineet hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Arviointiprosessi samanlainen kuin vesistöpuolella. Kunnat eivät ole nimenneet yhtään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Muistettava, että prosessi tulee käydä läpi kuuden välein uudestaan Uudet ehdotukset hankintadirektiiveiksi Komissio julkaisi ehdotukset Ehdotukset sisältävät ehdotuksen» Klassiseksi hankintadirektiiviksi» Erityisalojen hankintadirektiiviksi» Käyttöoikeussopimusten direktiiviksi» Kumoavat täysin aiemmat hankintadirektiivit Kysymys merkittävästä lainsäädäntöpaketista» Liittymäkohdat monille eri oikeudenaloille» Suomen tasolla tarkoittaa hankintalain kokonaisuudistusta Tavoitteena on, että lopulliset direktiivit annetaan vuoden 2013 aikana, aikaisintaan heinäkuussa.» Aikataulu on jonkin verran venynyt alkuperäisestä» Valmistelun aikataulusta ei ole vielä tietoa, kansallinen implementointi yleensä 1,5 2 vuotta 6 3

4 Uudet ehdotukset hankintadirektiiveiksi Komission keskeisenä tavoitteina on ollut mm. Yksinkertaistaa ja joustavoittaa käytännön hankintasääntelyä. Julkisten hankintojen strateginen käyttö uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Pk-yritysten ja uusyritysten markkinoillepääsyn parantaminen. Ehdotukseen sisältyy myös hankintoihin liittyvän neuvonnan lisääminen. 5 Lisätietoja ja valmistelun seuranta Direktiiviehdotukset ja muuta valmistelumateriaalia löytyy Kuntaliiton internetsivuilta: Suora linkki Hankintadirektiivien uudistus - sivulle:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalv elut/laki/yksityisoikeus/kunta-jamarkkinat/hankintadirektiivinuudistus/sivut/default.aspx 8 4

5 3. Harmaan talouden torjunta 3.1 Tilaajavastuulain kokonaisuudistus 3.2 Veronumero pakollinen nyt kaikilla rakennustyömailla. Siirtymäaika päättyi Vuoden 2013 aikana valmistellaan työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely. Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa: arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonnassa ja laiminlyönteihin reagoimisessa, ennakkoperintärekisteriin liittyvissä toimenpiteissä, verotarkastuksessa ja perinnässä. 9 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia ja työturvallisuuslakia. Verotusmenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi rakennusalan verovalvontaa tehostavat säännökset rakennustyömailla noudatettavasta työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevasta kuukausittaisesta ilmoittamismenettelystä. Rakentamispalvelujen tilaajan olisi toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin, samoin kuin tiedot tilaajan näille yrityksille maksamista vastikkeista. Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan olisi toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Työmaalla toimivan yrityksen olisi puolestaan toimitettava päätoteuttajalle tiedot palveluksessaan olevista työntekijöistä. 10 5

6 4. KSE 2012 / ehdotus Uudistustyön organisointi Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995:n uudistustyö on edennyt RAKLIn, SKOLin ja ATL:n edustajien muodostamassa johtoryhmässä, jonka työskentelyn tuloksena on työstetty ehdotus KSE Ehdotus löytyy viewitem&itemid= KSE 2012 / ehdotus Lähde: Määritelmät Määritelmiä on täydennetty aineistoa, sopimusasiakirjoja, sosiaalikustannuksia, suunnitelmia, tietoteknistä virheettömyyttä, suunnitelmia ja toimeksiantoa koskien Velvollisuudet ja vastuut Konsultin vahingonkorvauksen yläraja ehdotetaan pidettäväksi ennallaan eli kokonaispalkkion suuruisena, ellei toisin ole sovittu Konsultin vastuuaikaa ehdotetaan jatkettavaksi (3.2.6) kahteen vuoteen kohteen hyväksytystä vastaanottamisesta 12 6

7 KSE 2012 / ehdotus Lähde: Veloitusperusteet Erityisten korvausten veloitusperusteita on yksinkertaistettu Matka-ajan korvaukseksi esitetään 60 % matkustamiseen käytetystä ajasta, ellei toisin ole sovittu (5.6.3) Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus (tähän on tullut uusi ehdotus) Immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle, ellei toisin ole sovittu Tilaajalla on oikeus käyttää toimeksiannon perusteella luovutettua aineistoa kohteessa toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen 13 KSE 2012 / ehdotus Lähde: Aineisto Aineiston säilytys tapahtuu siinä muodossa kun se on luovutettu, konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa uudempiin muotoihin Ellei muuta ole erikseen sovittu, toimitetaan luovutettava aineisto luettavassa, arkistoitavassa, ei-muokattavassa muodossa (7.2.1) Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineistoa kohteen tavanomaisen huolto- ja kunnossapitotoiminnan harjoittamiseksi Muokattavassa muodossa olevan aineiston luovuttamisesta sovitaan erikseen. 14 7

8 KSE 2012 / ehdotus Lähde: Viivästyminen Sekä tilaajan että konsultin viivästyssakoksi esitetään 0,2 % kokonaispalkkiosta kultakin täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. (8.2 / 8.4) JATKOT; tulossa lausunnoille kevään 2013 aikana RTS:n kautta Rakennustuoteasetus Rakennustuoteasetus astui osittain voimaan ja korvaa rakennustuotedirektiivin kokonaan Asetus on sellaisenaan kaikkien jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä - kansallinen ristiriitainen lainsäädäntö on kumottava CE- merkinnästä tulee pakollinen Suomessa , kun rakennustuote saatetaan markkinoille ja sille on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi. 16 8

9 Rakennustuoteasetus CE-merkintä osoittaa, että rakennustuote on läpäissyt standardin mukaisen testauksen tai laskennan. Ennen 1.7. toimitettuja tuotteita voi käyttää 1.7. jälkeen ilman CE-merkintää. Pystyttävä osoittamaan rakennustuotteiden hankinta-ajankohta. CE-merkintävaatimuksesta aivan muutamia poikkeuksia. CE-merkinnän käyttöä Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Noin 4/5 rakennustuotteista kuuluu CE- merkinnän piiriin. 17 CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttö (Lähde: Sami Petäjä, / Livi) 18 9

10 Huomiointi tulevissa urakoissa: Alla oleva teksti olisi hyvä sisällyttää YSE 13 :n mukaiseen kaupalliseen asiakirjaan esim. urakkaohjelmaan ja siirtää myöhemmin myös urakkasopimukseen. Meneillään olevissa urakoissa asiaan tulee kiinnittää huomiota ja kirjata asia esim. työmaakokouspöytäkirjaan. Urakkaohjelman teksti: Tilaaja/rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CEmerkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CEmerkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 19 hen helpdesk

11 Tuotehyväksyntälaki Laki käsittää kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt tuotteille, joille CEmerkintä ei ole pakollinen:» Ympäristöministeriön alaisen luvanvaraisen rakentamisen rakennustuotteille» Maa- ja vesirakentamisen rakennustuotteita tuotehyväksyntälaki koskee siltä osin kuin tuotteet ovat samoja kuin talonrakentamisessa käytettävät tuotteet.» Lakia ei sovelleta väylänpidossa käytettäviin, Liikenneviraston hyväksymiin rakennustuotteisiin 21 Tuotehyväksyntälaki sisältää neljä tapaa hyväksyä rakennustuote: tyyppihyväksyntä, varmennustodistus, valmistuksen laadunvalvonta ja rakennuspaikkakohtainen varmentaminen. Tuotehyväksyntälakiin liittyvässä asetuksessa säädetään tarkemmin eri tuotehyväksyntämenetelmien yksityiskohdista

12 Keskeisiä muutoksia: (Lähde; Sami Petäjä ) Tyyppihyväksyntä Ei merkittäviä muutoksia tuotteille, joille on tyyppihyväksyntäasetus Varmennustodistus Kevyempi menettely kuin tyyppihyväksyntä Korvaa varmennetun käyttöselosteen Asetuksessa lueteltu tuoteryhmät, joihin sovelletaan Tiukemmat edellytykset varmentamiselimelle kuin aiemmin Valmistuksen laadunvalvonta Tuotteille, joille CE-merkintä ei ole pakollinen, eivätkä tyyppihyväksyntä ja varmennustodistus ole mahdollisia Raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutosehdotukset LVM esittää, että jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Samalla esitetään myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia. Komission käsittelyssä mahdollista kannanottoa varten Kansallinen lausuntokierros sidosryhmille tulossa Suunniteltu etenemisaikataulu on hyvin kiireinen etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma 12

13 Ehdotus mitta ja massa - strategian osatoteutukseksi: 1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS - 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t - 5 -akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t - 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t - 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t - 4 -akselisen auton siltasääntölievennys - Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys 2. KOKONAISMASSOJEN 5 V:N VÄLIAIKAINEN KOROTUS (hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi) - 2 -akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t - 3 -akselinen kuorma-auto 26 t->28 t - kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t->27t - 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t 3. KORKEUDEN LISÄYS 4,2 m->4,4 m:iin etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Kuntaliiton kannanotossa keskeisin viesti: Kuntainfran kestävyys tulee olemaan koetuksella. Erityisesti olemme huolissamme katurakenteiden, siltojen ja vesihuollon verkostojen kestävyydestä. Lisäksi muutosesityksestä aiheutuu lisäkustannuksia kunnan muullekin toiminnalle (pelastustoimi ja yksityistiet) Kuntaliitto edellyttää, että esityksen vaikutukset kuntainfraan ja kuntatalouteen selvitetään perusteellisesti. Kuntaliitto esittää, että jos valtio lainsäädännöllä määrää uudet enimmäismitat ja - painot myös katuverkolle, niin se osallistuu niihin kuntien hankkeisiin, joilla mahdollistetaan ajo uusilla ns. superrekoilla. etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma 13

14 7. Tiedote Jyväskylän vesitornisortuman tutkinnasta Kokonaisuudessaan Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilla Vastaava vauriomekanismi on mahdollinen myös muissa jännitetyissä teräsrakenteissa, jotka ovat säälle alttiina. Vastaavalla periaatteella toteutettuja rakenteita voi olla elementtirakenteisten vesitornien lisäksi myös esimerkiksi silloissa. 27 YTY-Uutiset -uutiskirje YTY-Nyheter -nyhetsbrev Alue- ja elinkeinokehitys

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

KSE kyselyn tulokset

KSE kyselyn tulokset KSE13 - mikä muuttuu? NSS Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen RAKLI ry KSE kyselyn tulokset Kysely toteutettu 2010, vastaajia 123 RAKLI 55, SKOL 60, ATL 8 Paljon avovastauksia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 17/2011 Talousrikollisuuden ja

Lisätiedot

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Riikka Ali-Raatikainen Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä Työn 1. tarkastaja ja ohjaaja: Professori Marko Torkkeli Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA Pohjoisen logistiikkafoorumi 16.1.2013 Oulu SKAL Heikki Huhanantti SKAL:n mitat ja massat työryhmän tavoitteet Tavoite: selkeä käsitys muutoksista Euroopassa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET (sivut 1-10) ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET (sivut 11-56) KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET sivu Johdanto 1 1. Hankintojen sääntely 1 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 1. Hankintojen sääntely 4 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 4 3. Hankintojen organisointi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot