TEAM -LIITTOPROJEKTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM -LIITTOPROJEKTI"

Transkriptio

1 Luonnos TEAM -LIITTOPROJEKTI KANSAINVÄLISEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄ Jari Hakkarainen työväen Liitto, työryhmän puheenjohtaja David Seligson Kemianliitto Ulf Forsman Puu- ja erityisalojen liitto, työryhmän varapuheenjohtaja Jussi Päiviö Rautatieläisten Liitto Jari Kiviharju Rautatieläisten Liitto Sauli Väntti Sähköalojen ammattiliitto Christian Bäcklund Viestintäalan ammattiliitto Markku Aaltovirta Kemianliitto, henkilöstön edustaja Hallinnon edustajat Anne Hakamäki Jarno Viljakainen Juhani Kouhia Jouni Neste Esko Takala Hannu Rautiola Matti Eroaho Maarit Rautio Kemianliitto Kemialiitto työväen Liitto Puu- ja erityisalojen liitto Rautatieläisten Liitto Sähköalojen ammattiliitto Viestintäalan ammattiliitto työväen Liitto, työryhmän sihteeri

2 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 2 (13) TIIVISTELMÄ Työryhmä hahmottelee loppuraportissaan TEAMin kansainvälisen toiminnan strategiaa ja resurssitarpeita toimintojen sisältöjen kautta. TEAMin kansainvälinen strategia on TEAMin yleisen strategian maantieteellinen ulottuvuus, jonka lähtökohtana on jäsenistön etujen ajaminen. Tämän päivän edunvalvontatodellisuudessa tätä perustehtävää ei voi hoitaa tuloksekkaasti rajoittumalla pelkästään Suomeen. Kansainvälisen toiminnan pääsisällöt ovat: - Järjestäytyminen ja ay-oikeudet globaalisti - Sopimustoiminnan edistäminen yleisellä tasolla globaalisti - Kauppa-, teollisuus-, liikenne-, ympäristö- ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen erityisesti EU:ssa - Monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta - Kansainvälisten järjestösuhteet ja kahdenväliset ay-suhteet - Solidaarisuustoiminta Koska TEAM on kokonsa takia merkittävä organisaatio myös kansainvälisesti, on sen varattava riittävät resurssit kansainvälisen toiminnan toteuttamiseen sillä laajuudella ja vaikuttavuudella, jota siltä asemansa takia edellytetään. Resurssitarpeet perustuvat kv. strategian toteuttamisen lähtökohtiin. Kv. yksikön resurssien lisäksi tarvitaan eri toiminta-alueilta sektoreittain asiantuntijaosaajia osallistumaan niihin kansainvälisiin tehtäviin, joita he omassa työssään kansallisesti erityisosaajina tekevät. Työryhmän arvio henkilöresursseista (7 10) perustuu siihen, että tarkka henkilömäärä on arvioitavissa vasta kun työnjako kansainvälisissä toiminnoissa muiden toimintayksiköiden kesken on määritelty. Resurssitarpeiden osalta seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet nähdään merkittävinä: - EWC- toiminnan kokonaisvastuu - Solidaarisuushanketoiminta - Lähialuetoiminta - EU-asioiden koordinaatio - Järjestösuhteiden ja kansainvälisten suhteiden koordinointi - Tulkkaus- ja käännöspalvelut - Toimistopalvelut

3 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3 (13) TEAM -LIITON KANSAINVÄLISESTÄ STRATEGIASTA JA RESURSSEISTA 1. Lähtökohta TEAMin kansainvälinen strategia on vain maantieteellinen ulottuvuus TEAMin yleiselle strategialle. Oletamme, että TEAMin perustehtäväksi määritellään sen jäsenistön (todellisen ja potentiaalisen) etujen ajaminen. Tätä perustehtävää ei voi tuloksekkaasti hoitaa rajoittumalla pelkästään Suomeen. TEAMin koko lisää sen vastuuta kansainvälisesti. TEAMin vaikutusmahdollisuudet kansainvälisissä ay-järjestöissä ovat suuremmat kuin sen nykyisten jäsenjärjestöjen yhteensä. TEAMin vaikutusmahdollisuudet Suomen valtion toimintaan ovat myös olennaisesti suuremmat kuin hankkeessa mukana olevien liittojen vaikutusmahdollisuudet tällä hetkellä. 2. Järjestäytyminen ja ay-oikeudet TEAM pyrkii omalla toiminnallaan kohottamaan järjestäytymisastetta maailmassa. Järjestäytyminen edellyttää kuitenkin ay-oikeuksien, erityisesti ILO:n työelämän perusoikeuksien, toteutumista. Keinoja tavoitteen toteuttamiseksi ovat kansainvälisten ay-järjestöjen vahvistaminen sekä niiden kautta tai kahdenvälisesti toteutettavat järjestäytymishankkeet niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Olennaista on myös ay-rakenteiden muuttaminen paremmin vastaamaan tuotantorakenteen muutoksia, josta TEAM sinällään on osoitus. Ay-oikeuksien parantamisessa korostetaan ILO:n merkitystä ja kehotetaan Palkansaajakeskusjärjestöjä ja Suomen hallitusta aktiivisuuteen. 3. Sopimustoiminta TEAM pyrkii kohottamaan omien toimialojensa ansiotasoa globaalisti. Erityisen tärkeää on taata se, ettei EU:n alueella ajauduta palkansaajien elintasoa alentavaan palkka- tai verokilpailuun. Keinoja tavoitteen toteuttamiseksi ovat sopimustoiminnan edistäminen kehitysmaissa ja siirtymävaiheen talouksissa. Euroopassa TEAM osallistuu aktiivisesti omien toimialojensa työntekijäfederaatioiden sopimuskoordinaatioon. 4. Kauppa-, teollisuus- ja liikennepolitiikka sekä ympäristö- ja energiapolitiikka TEAM pyrkii vaikuttamaan erityisesti EU:n kauppa-, teollisuus- ja liikennepolitiikkaan sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaan omien strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Eurooppalaisessa edunvalvonnassa TEAMin tulee kv. toiminnassaan vaalia ammattiyhdistysliikkeen oma-aloitteisuutta ja toimia omien tavoiteasettelujensa perusteella.

4 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 4 (13) Huomattakoon, että EU-komissio sitoo taloudellisten tukiehtojensa (mm. EU-hankkeet, sosiaalidialogit, kokous- ja tulkkipalvelut) kautta paljon ammattiyhdistysliikkeen aitoa edunvalvontaa. Väyliä tavoitteiden toteuttamiseksi ovat SAK, Suomen valtio, Palkansaajakeskusjärjestöjen EU-edustusto, Euroopan parlamentin jäsenet sekä kansainväliset ay-järjestöt. 5. Monikansalliset yhtiöt TEAM seuraa ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa ja suomalaisten yritysten toimintaa Suomen ulkopuolella. TEAM edistää näiden yritysten työntekijöiden verkottumista yli rajojen. Verkostoilla pyritään vaikuttamaan myös monikansallisten yritysten koko tuotantoketjuun siten, että työntekijöiden perusoikeudet toteutuvat koko tuotantoketjussa. Keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi ovat EWC-toiminnan tehostaminen ja vaikuttaminen globaalien yritysneuvostojen toimintaan ja uusien neuvostojen perustamiseen. TEAM pyrkii siihen, että suomalaiset monikansalliset yritykset solmisivat puitesopimuksia kansainvälisten ay-järjestöjen kanssa. Väylinä tavoitteiden toteuttamiseen käytetään mm. Teollisuuden Palkansaajia ja kansainvälisiä ay-järjestöjä. Myös erityisen EWC- valiokunnan perustamista TEAMiin harkitaan. 6. Kansainväliset ay-järjestöt Tuotannon kansainvälistyminen siirtää entistä enemmän perinteisiä ay-tehtäviä kansalliselta kansainväliselle tasolle. TEAM toimii aktiivisesti omien toimialojensa kansainvälisissä ay-järjestöissä maailman, Euroopan ja Pohjoismaiden tasolla ja pyrkii vahvistamaan näitä järjestöjä. TEAMin muodostavien liittojen jäsenyydet kansainvälisissä ay-järjestöissä säilyvät. TEAM osallistuu teollisuuden Eurooppafederaatioiden kautta valikoiden toimialojensa eurooppalaisiin sosiaalidialogeihin. TEAM korostaa solidaarisuuden kaksisuuntaisuutta: järjestöjen kautta TEAM voi auttaa sisarjärjestöjään muissa maissa, mutta TEAM käyttää järjestöjä myös ratkaisemaan ongelmia Suomessa. 7. Kahdenväliset ay-suhteet Suurena ja lähes koko teollisuuden kattavana liittona TEAMilla tulee olemaan suuri määrä sisarliittoja. TEAMin muodostaneilla liitoilla on paljon perinteisiä kahdenvälisiä suhteita, jotka TEAMin tulee arvioida uudelleen lähtökohtanaan TEAMin tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit.

5 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 5 (13) Kahdenvälisiä suhteita pidetään yllä merkittäviin sisarliittoihin Pohjoismaissa, Suomen lähialueilla ja EU:ssa. Suhteiden tavoitteena on tukea TEAMin edunvalvontaa. Näiden alueiden ulkopuolella suhteet määrittyvät toisaalta konkreettisten yhteistyöhankkeiden, toisaalta tapauskohtaisten tarpeiden kautta. 8. Solidaarisuustoiminta TEAM tukee työntekijöiden toimintaa omien etujensa puolesta koko maailmassa. Järjestäytymistä ja sopimista edistetään järjestäytymisja koulutushankkeilla, joita toteutetaan pääasiassa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kautta. Suomen lähialueilla ja valikoiden muuallakin hankkeita toteutetaan kahdenvälisesti. Osana kansainvälistä ay-liikettä TEAM osoittaa solidaarisuuttaan aytoiminnan vuoksi kärsiville protestien ja joskus käytännöllisen tuenkin muodossa. 9. Kansainvälisen toiminnan resurssit TEAMin johdon on otettava paikkansa myös TEAMin kansainvälisessä toiminnassa. Työnjako riippuu TEAMin tulevista rakenteista. Henkilöstön, hallinnon ja luottamusmiesten kansainvälistä osaamista on parannettava erityisellä koulutusohjelmalla. TEAM on kokonsa takia merkittävä vaikuttaja eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa ay-liikkeessä. Tämän johdosta sen on varattava riittävät resurssit kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen sillä laajuudella ja vaikuttavuudella, jota siltä asemansa takia edellytetään. Resurssitarpeet perustuvat strategian toteuttamisen lähtökohtiin. Kv. työryhmän mielestä TEAMissä tarvitaan keskitetty kansainvälinen yksikkö, jonka organisatorinen paikka tulee olla johdon suorassa alaisuudessa. Yksikössä työskentelevien lisäksi tarvitaan eri toimintaalueilta sektoreittain asiantuntijaosaajia osallistumaan niihin kansainvälisiin tehtäviin, joita he omassa työssään esimerkiksi teollisuus-, sopimus-, järjestö-, koulutus- tai yrityspolitiikan erityisosaajina - tekevät. TEAMiin tulee muodostaa kv. valiokunta, jonka tehtäviä ovat mm. sisäisen tiedonkulun, koordinaation ja poikkileikkaavuuden varmistaminen, sektorikohtaisten erityiskysymysten esiin nostaminen sekä jäsenistön tarpeiden ja näkökantojen peilaaminen kv. toimintojen kannalta. On harkittava myös valiokuntaa laajempaa toimintamallia, jossa sekä TEAM:n toimihenkilöt että kentänedustajat (hallinto ja työpaikat) ovat edustettuina.

6 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 6 (13) TEAMin kansainvälisen yksikön osaamistarpeet ja resurssit työryhmä näkee seuraavanlaisena: Kielitaidollisesti kv. yksikössä on skandinaavisten kielten osaajien lisäksi oltava jos mahdollista englannin, saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja viron kieltä hallitsevia henkilöitä. Toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät henkilöresursseja: - EWC- toiminnan kokonaisvastuu: TEAMilla on niin paljon jäseniä eurooppalaisen konserniyhteistyön velvoitteiden piirissä, että se edellyttää henkilöresursseja ko. tehtävien koordinointiin. - Solidaarisuushanketoiminta: Hanketoiminnan volyymi tulee olemaan niin suuri, että se edellyttää henkilöresursseja hanketoiminnan suunnitteluun, toteutuksen valvontaan ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Tulevaisuudessa tehtävänä saattaa olla myös rahoitushakemusten valmistelu. - Lähialuetoiminta: Venäjä ja Baltia ovat tärkeitä alueita kansainvälisessä toiminnassa ja edellyttävät henkilöstöresursseja. - EU-asioiden koordinaatio: EU:n sisällä tapahtuvan toiminnan valvonta ja siihen vaikuttaminen edellyttävät henkilöstöresursseja. - Järjestösuhteiden ja kansainvälisten suhteiden koordinointi: Järjestö- ja kahdenkeskiset kansainväliset suhteet ovat yksi kv. toiminnan perustehtävistä, jotka myös edellyttävät henkilöstöresurssien varaamista Kansainvälinen toiminta on osa tämän päivän edunvalvontaa. Siksi on tärkeää, että kv. toiminta ymmärretään osaksi edunvalvonnan ylikansallista ulottuvuutta ja se linkitetään selkeästi edunvalvontaan. Työryhmä pitää tärkeänä selvittää työnjakoa kansainvälisen yksikön ja TEAMin muiden yksiköiden välillä ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta: monikansallisten yhtiöiden seuranta (tutkimusyksikkö, sopimusyksiköt/sektorit) työvoiman liikkuminen Suomeen ja Suomesta sekä harmaa työvoima (järjestöyksikkö, sopimusyksiköt/sektorit) kansainvälinen koulutus (koulutusyksikkö) sopimustoiminnan kv. ulottuvuudet (sopimusyksiköt/sektorit)

7 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 7 (13) kansainvälinen työympäristöyhteistyö (työympäristöyksikkö) eurooppalaiset sosiaalidialogit (sopimusyksiköt/sektorit) kv. asioista tiedottaminen jäsenistölle ja TEAMista tiedottaminen Suomen ulkopuolelle (viestintäyksikkö) Riippuen tehtävistä rajauksista kansainvälinen yksikkö tarvitsee 7 10 henkilöä sisältäen sihteeri-, tulkkaus- ja käännöspalvelut. 10. Uhat/haasteet ja mahdollisuudet uudessa organisaatiossa kv. toiminnan näkökulmasta. Uhkien, haasteiden ja mahdollisuuksien arvioiminen on käytännössä vaikeaa ennen kuin tiedetään, millä resursseilla kv. yksikkö yllä mainittuja tehtäväkokonaisuuksia hoitaa. Työryhmä keskusteli kuitenkin yleisellä tasolla eteen tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. TEAMin poliittinen painoarvo tulee kasvamaan ja sitä kautta asiat, joihin TEAM haluaa vaikuttaa saavat enemmän huomiota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehokkaasti koordinoituna käytettävissä olevat resurssit kasvavat, huonosti kohdennettuna kv. toiminta hajaantuu ja heikkenee Kv. osaajien määrä kasvaa. Konkreettinen hyöty tulee esiin mm. monikansallisten yritysten seurannassa ja solidaarisuustoiminnassa. Vanhat käytännöt kriittisesti arvioimalla mahdollisuus uuden yhteisen toimintakulttuurin löytämiseen. Kv. tiedotus on avainasemassa kv. toiminnan merkityksen saamiseksi lähemmäksi jäsenistöä. Hukkuvatko alakohtaiset erityiskysymykset organisaation suureen kokoon? Miten onnistutaan kv. asioiden työnjaossa muiden yksiköiden kesken? Kv. yksikön resurssien riittämättömyys Liite Yhteenveto TEAM-liittojen kv. toiminnoista kotimassa, pohjoismaisesti, Euroopassa ja globaalisti

8 Luonnos TEAM-LIITTOJEN KV. TOIMINNOT Liite 1 (5) KOTIMAASSA SAK Kv. valiokunta Kemia Sähkö Puu Viestintä SAK:n Viro-hankkeet Puu SASK Hallitus Kemia Puu Sähkö Viestintä (Rautat) Hankkeita Kemia Puu Sähkö Viestintä Rautat Kampanjat Kemia Puu Teollisuuden Palkansaajat Baltia-työryhmä Kemia Sähkö Puu Yhteistoimintaryhmä (EWC) Kemia Sähkö Puu Lähialueyhteistyö Baltian liittot Kemia Sähkö Puu Venäjä Kemia Sähkö UNI-Finland Sähkö ETSK Teollisuuden muutokset vk Sähkö

9 Luonnos POHJOISMAISESTI Liite 2 (5) IN (teollisuus) Hallitus Kemia Sähkö Sopimusverkosto Kemia Sähkö Tepo-verkosto Kemia Sähkö Yrityspol.verkosto Kemia Sähkö Ympäristöverkosto Kemia Sähkö Yhteistoimintar. (kv. koord) Kemia Sähkö Koulutusverkosto Kemia NTO (tietoliikenne) Puheenjohtajisto Sähkö Vuosikokous Sähkö NBTF (rakennus ja puu) Hallitus Sähkö Puu Ympäristötyöryhmä Puu Puu-ja metsäelink. Puu Nuorisovastaavat Puu Ad hoc -ryhmiä Puu EWC-koodinaatio Puu Rakennuskomitea Sähkö NEF (sähkö) Puheenjohtajat Sähkö Ad hoc-työryhmiä Sähkö Koulutus/hissiala Sähkö Koulutuskomitea NEUK Vuosikokous Sähkö

10 Luonnos NGU (graafinen) Puheenjohtajisto Viestintä Järjestötyöryhmä Viestintä EWC-työryhmä Viestintä Liite 3 (5) NTF (kuljetus) Rautatiejaosto Rautat. Työvaliokunta Rautat. Infra-työryhmä Rautat. Henkilöliikennetr Rautat. EUROOPASSA ETUF-TCL (tekstiili) Hallitus Kemia EMCEF (kaivos, kemia, Sopimuspol.kom. Kemia energia) Sosiaalidialogi Kemia Teoll.pol.komitea Kemia Sähkö Energia-alan sos.dial. Sähkö EMF (metalli) Hallitus Sähkö Tes-komitea Teoll.pol.komitea Yrityspol.komitea 9 sektorityöryhmää Koulutustyörymä Lehdistötyöryhmä Jäsenetutyöryhmä Nuorisotyöryhmä 3 sosiaalidialogikomiteaa

11 Luonnos Liite 4 (5) UNI (Eurooppa/telecom) Telealansosiaalidial. UNI (Eurooppa/graafinen) Johtoryhmä Viestintä Hallitus Viestintä EWC Viestintä Monikansalliset Viestintä EFFAT (elintarv, maatal, Maatalouden toimialaryhm Puu matkailu) Maaseudun naistet/eu Puu EFBWW (rakennus, puu) Hallitus Puu Puu- ja metsäkomitea Puu Mek. metsäteoll. sos.dial. Puu Huonekalualan sos.dial. Puu EWC-koordinaatio Puu Teemakokouksia Sähkö ETF (kuljetus) Rautiejaosto Rautat.

12 Luonnos GLOBAALISTI Liite 5 (5) ICEM (kemia, engeria, Sektorikokouksia Kemia Sähkö kaivos) ITGLWF (tekstiili) Hallitus Kemia IMF (metalli) Edustajakok/keskuskomita Sähkö ITF (kuljetus) Rautatiejaosto Rautat. UNI (graafinen) Hallitus Viestintä

13 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 13 (13) Juhani Kouhia työväen Liitto Liitotoimikunnan jäsen TEAM-liittoprojekti kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän jäsen ERIÄVÄ MIELIPITEENI KANSAINVÄLISEN ASIANTUNTIJA-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN Tehtäväksiannossa työryhmälle pidettiin tärkeänä, ettei koplata pelkästään vanhoja asioita vaan luodaan myös uutta, huomispäivän asioita. Samoin koko TEAM- liiton perusajatus ja lähtökohta on tuoda Liiton toimintaa lähemmäs työpaikkoja ja jäsenistöä. Kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän työ ja loppuraraportti ei mielestäni vastaa eikä löydä asioita, joita tehtäväksi annossa määritellään ja joka TEAM-liiton ajatus on. Mielestäni TEAM- Liiton koosta, alojen erilaisuudesta, hajanaisuudesta ja erilaisista toiminta tavoista, tottumuksista ja kulttuureista johtuen tapahtuu päinvastoin. Ongelmat kasvavat, toiminta pirstoutuu, resurssit hajaantuvat ja leviävät niin monelle taholle, että entistä vähemmin pystytään koordinoimaan toimintaa ja vaikuttamaan globalisaation tuomiin ongelmiin. Toiminta huononee ja siirtyy entistä kauenmas työpaikoista ja jäsenistä. Liiton voima on luottamusmiehissä ja jäsenissä, ei saa päästää käymään niin, että heidän kiinnittymisensä liittoon heikkenee. Kantani loppuraporttiin on, että TEAM-liitto hanke ei tuo tarvittavaa hyötyä jäsenistöllemme, eikä paranna liittojen toimintaa vaan uhkaa heikentää sitä. Minusta asiassa pitää edetä maltillisesti toiminnan ja yhteistyön kautta, jotta voidaan nähdään ja arvioida konkreettisesti toimintaa ja tuloksia. Nyt Liittojen toiminta ja resursit ovat niin eri tasolla ja erilaiset, ettei yhdistymiseen ole edellytyksiä. Haluan kantani tässä muodossa ja tällä liitteellä kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportiin. Terveisin Juhani Kouhia

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 EK-STTK Työsuhdepäivät 10. 12.2.2011 Pääluottamusmies Liisa Halme Vakuutusväen liitto Hallitus/Edustajisto/Työttömyyskassan hallitus Nordiska

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta. NestorPartners 2014

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta. NestorPartners 2014 NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta Yritysjohtajien yhteisö NestorPartners ry on kokeneiden yritysjohtajien yhteisö, jonka jäsenet toimivat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehtävissä,

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta Yritysjohtajien yhteisö NestorPartners ry on kokeneiden yritysjohtajien yhteisö, jonka jäsenet toimivat aktiivisesti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa

Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa EK-STTK toimihenkilöiden työsuhdepäivä Tukholma 8.2.2008 Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa Jyrki Raina Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät - Nordic

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino Elektroniikkaja sähköteollisuus liikevaihto 26 mrd

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Markkinaintegraation merkitys Fingridille

Markkinaintegraation merkitys Fingridille 1 Markkinaintegraation merkitys Fingridille Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 18.3.2008 2 Järjestelmävastaavilla keskeinen rooli käyttövarmuuden ja markkinoiden toiminnan edistämisessä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Skills-laivaseminaari 12.-14.5.2011 m/s Silja Serenade Erityisasiantuntija Annikki Häkkilä, Opetushallitus

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

TEAM-liittoprojektin tutkimustyöryhmän loppuraportti Työryhmän jäsenet

TEAM-liittoprojektin tutkimustyöryhmän loppuraportti Työryhmän jäsenet Metalliliitto/Tutkimus/JA 27.3.2008 1 TEAM-liittoprojektin tutkimustyöryhmän loppuraportti Työryhmän jäsenet Jorma Antila, pj Kari Sairo, sihteeri Raimo Virtanen David Seligson Seppo Talli Timo Rautarinta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!"

LIIKKEESSÄ! Tutkimustoiminta liikkeessä! MUISTIO 1 LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!" --------------- ATK-sovellukset ja tutkimustieto - työryhmän 2. raportti puheenjohtaja Ari Myllyviita Kemia ari.myllyviita@kemianliitto.fi Maarit Fred

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kalevi Vanhala avasi kokouksen. 6 Ilmoitus- ja vahvistusasiat Ei ollut.

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kalevi Vanhala avasi kokouksen. 6 Ilmoitus- ja vahvistusasiat Ei ollut. SAK:n edustajakokous 2001 Luonnos 46 (46) Tahto-työiyhmä 13.2.2001 Puu- ja erityisalojen liitto PÖYTÄKIRJA Nro 9/2001 1 (5) Riittävät ja laadukkaat päivälioito- ja koulutuspalvelut ovat pertieiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014

Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014 Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014 Miltä koulujen kansainvälistämisen tulevaisuus näyttää? - Näkymiä yleisestä kehityksestä ja kv-valtionavun hakuun lähetetyistä hankekuvauksista. Opetusneuvos

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) Sopimuksen odotetaan lisäävän kauppaa,

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Reaaliaikatalouden ekosysteemit RTECO. Marja Hamilo ja Markku Örn

Reaaliaikatalouden ekosysteemit RTECO. Marja Hamilo ja Markku Örn Reaaliaikatalouden ekosysteemit RTECO Marja Hamilo ja Markku Örn 12.9.2017 RTECO- hankkeen tavoite TALTIO- hankkeessa saavutettujen lopputulosten hyödyntäminen ja jatkokehitys (TALTIO- hanke päättyy 31.10.2017)

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot

TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot TYÖOHJE 1 TEAM -projektin asiantuntijatyöryhmien työnjako ja tehtäväksiannot Projektihallitus Projektiin on nimetty projektihallitus päätöstentekoelimeksi. Projektihallituksen tehtävät ovat mm. TEAM -projektin

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK Kaakkois-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot