TEAM -LIITTOPROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM -LIITTOPROJEKTI"

Transkriptio

1 Luonnos TEAM -LIITTOPROJEKTI KANSAINVÄLISEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄ Jari Hakkarainen työväen Liitto, työryhmän puheenjohtaja David Seligson Kemianliitto Ulf Forsman Puu- ja erityisalojen liitto, työryhmän varapuheenjohtaja Jussi Päiviö Rautatieläisten Liitto Jari Kiviharju Rautatieläisten Liitto Sauli Väntti Sähköalojen ammattiliitto Christian Bäcklund Viestintäalan ammattiliitto Markku Aaltovirta Kemianliitto, henkilöstön edustaja Hallinnon edustajat Anne Hakamäki Jarno Viljakainen Juhani Kouhia Jouni Neste Esko Takala Hannu Rautiola Matti Eroaho Maarit Rautio Kemianliitto Kemialiitto työväen Liitto Puu- ja erityisalojen liitto Rautatieläisten Liitto Sähköalojen ammattiliitto Viestintäalan ammattiliitto työväen Liitto, työryhmän sihteeri

2 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 2 (13) TIIVISTELMÄ Työryhmä hahmottelee loppuraportissaan TEAMin kansainvälisen toiminnan strategiaa ja resurssitarpeita toimintojen sisältöjen kautta. TEAMin kansainvälinen strategia on TEAMin yleisen strategian maantieteellinen ulottuvuus, jonka lähtökohtana on jäsenistön etujen ajaminen. Tämän päivän edunvalvontatodellisuudessa tätä perustehtävää ei voi hoitaa tuloksekkaasti rajoittumalla pelkästään Suomeen. Kansainvälisen toiminnan pääsisällöt ovat: - Järjestäytyminen ja ay-oikeudet globaalisti - Sopimustoiminnan edistäminen yleisellä tasolla globaalisti - Kauppa-, teollisuus-, liikenne-, ympäristö- ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen erityisesti EU:ssa - Monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta - Kansainvälisten järjestösuhteet ja kahdenväliset ay-suhteet - Solidaarisuustoiminta Koska TEAM on kokonsa takia merkittävä organisaatio myös kansainvälisesti, on sen varattava riittävät resurssit kansainvälisen toiminnan toteuttamiseen sillä laajuudella ja vaikuttavuudella, jota siltä asemansa takia edellytetään. Resurssitarpeet perustuvat kv. strategian toteuttamisen lähtökohtiin. Kv. yksikön resurssien lisäksi tarvitaan eri toiminta-alueilta sektoreittain asiantuntijaosaajia osallistumaan niihin kansainvälisiin tehtäviin, joita he omassa työssään kansallisesti erityisosaajina tekevät. Työryhmän arvio henkilöresursseista (7 10) perustuu siihen, että tarkka henkilömäärä on arvioitavissa vasta kun työnjako kansainvälisissä toiminnoissa muiden toimintayksiköiden kesken on määritelty. Resurssitarpeiden osalta seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet nähdään merkittävinä: - EWC- toiminnan kokonaisvastuu - Solidaarisuushanketoiminta - Lähialuetoiminta - EU-asioiden koordinaatio - Järjestösuhteiden ja kansainvälisten suhteiden koordinointi - Tulkkaus- ja käännöspalvelut - Toimistopalvelut

3 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 3 (13) TEAM -LIITON KANSAINVÄLISESTÄ STRATEGIASTA JA RESURSSEISTA 1. Lähtökohta TEAMin kansainvälinen strategia on vain maantieteellinen ulottuvuus TEAMin yleiselle strategialle. Oletamme, että TEAMin perustehtäväksi määritellään sen jäsenistön (todellisen ja potentiaalisen) etujen ajaminen. Tätä perustehtävää ei voi tuloksekkaasti hoitaa rajoittumalla pelkästään Suomeen. TEAMin koko lisää sen vastuuta kansainvälisesti. TEAMin vaikutusmahdollisuudet kansainvälisissä ay-järjestöissä ovat suuremmat kuin sen nykyisten jäsenjärjestöjen yhteensä. TEAMin vaikutusmahdollisuudet Suomen valtion toimintaan ovat myös olennaisesti suuremmat kuin hankkeessa mukana olevien liittojen vaikutusmahdollisuudet tällä hetkellä. 2. Järjestäytyminen ja ay-oikeudet TEAM pyrkii omalla toiminnallaan kohottamaan järjestäytymisastetta maailmassa. Järjestäytyminen edellyttää kuitenkin ay-oikeuksien, erityisesti ILO:n työelämän perusoikeuksien, toteutumista. Keinoja tavoitteen toteuttamiseksi ovat kansainvälisten ay-järjestöjen vahvistaminen sekä niiden kautta tai kahdenvälisesti toteutettavat järjestäytymishankkeet niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Olennaista on myös ay-rakenteiden muuttaminen paremmin vastaamaan tuotantorakenteen muutoksia, josta TEAM sinällään on osoitus. Ay-oikeuksien parantamisessa korostetaan ILO:n merkitystä ja kehotetaan Palkansaajakeskusjärjestöjä ja Suomen hallitusta aktiivisuuteen. 3. Sopimustoiminta TEAM pyrkii kohottamaan omien toimialojensa ansiotasoa globaalisti. Erityisen tärkeää on taata se, ettei EU:n alueella ajauduta palkansaajien elintasoa alentavaan palkka- tai verokilpailuun. Keinoja tavoitteen toteuttamiseksi ovat sopimustoiminnan edistäminen kehitysmaissa ja siirtymävaiheen talouksissa. Euroopassa TEAM osallistuu aktiivisesti omien toimialojensa työntekijäfederaatioiden sopimuskoordinaatioon. 4. Kauppa-, teollisuus- ja liikennepolitiikka sekä ympäristö- ja energiapolitiikka TEAM pyrkii vaikuttamaan erityisesti EU:n kauppa-, teollisuus- ja liikennepolitiikkaan sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaan omien strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Eurooppalaisessa edunvalvonnassa TEAMin tulee kv. toiminnassaan vaalia ammattiyhdistysliikkeen oma-aloitteisuutta ja toimia omien tavoiteasettelujensa perusteella.

4 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 4 (13) Huomattakoon, että EU-komissio sitoo taloudellisten tukiehtojensa (mm. EU-hankkeet, sosiaalidialogit, kokous- ja tulkkipalvelut) kautta paljon ammattiyhdistysliikkeen aitoa edunvalvontaa. Väyliä tavoitteiden toteuttamiseksi ovat SAK, Suomen valtio, Palkansaajakeskusjärjestöjen EU-edustusto, Euroopan parlamentin jäsenet sekä kansainväliset ay-järjestöt. 5. Monikansalliset yhtiöt TEAM seuraa ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa ja suomalaisten yritysten toimintaa Suomen ulkopuolella. TEAM edistää näiden yritysten työntekijöiden verkottumista yli rajojen. Verkostoilla pyritään vaikuttamaan myös monikansallisten yritysten koko tuotantoketjuun siten, että työntekijöiden perusoikeudet toteutuvat koko tuotantoketjussa. Keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi ovat EWC-toiminnan tehostaminen ja vaikuttaminen globaalien yritysneuvostojen toimintaan ja uusien neuvostojen perustamiseen. TEAM pyrkii siihen, että suomalaiset monikansalliset yritykset solmisivat puitesopimuksia kansainvälisten ay-järjestöjen kanssa. Väylinä tavoitteiden toteuttamiseen käytetään mm. Teollisuuden Palkansaajia ja kansainvälisiä ay-järjestöjä. Myös erityisen EWC- valiokunnan perustamista TEAMiin harkitaan. 6. Kansainväliset ay-järjestöt Tuotannon kansainvälistyminen siirtää entistä enemmän perinteisiä ay-tehtäviä kansalliselta kansainväliselle tasolle. TEAM toimii aktiivisesti omien toimialojensa kansainvälisissä ay-järjestöissä maailman, Euroopan ja Pohjoismaiden tasolla ja pyrkii vahvistamaan näitä järjestöjä. TEAMin muodostavien liittojen jäsenyydet kansainvälisissä ay-järjestöissä säilyvät. TEAM osallistuu teollisuuden Eurooppafederaatioiden kautta valikoiden toimialojensa eurooppalaisiin sosiaalidialogeihin. TEAM korostaa solidaarisuuden kaksisuuntaisuutta: järjestöjen kautta TEAM voi auttaa sisarjärjestöjään muissa maissa, mutta TEAM käyttää järjestöjä myös ratkaisemaan ongelmia Suomessa. 7. Kahdenväliset ay-suhteet Suurena ja lähes koko teollisuuden kattavana liittona TEAMilla tulee olemaan suuri määrä sisarliittoja. TEAMin muodostaneilla liitoilla on paljon perinteisiä kahdenvälisiä suhteita, jotka TEAMin tulee arvioida uudelleen lähtökohtanaan TEAMin tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit.

5 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 5 (13) Kahdenvälisiä suhteita pidetään yllä merkittäviin sisarliittoihin Pohjoismaissa, Suomen lähialueilla ja EU:ssa. Suhteiden tavoitteena on tukea TEAMin edunvalvontaa. Näiden alueiden ulkopuolella suhteet määrittyvät toisaalta konkreettisten yhteistyöhankkeiden, toisaalta tapauskohtaisten tarpeiden kautta. 8. Solidaarisuustoiminta TEAM tukee työntekijöiden toimintaa omien etujensa puolesta koko maailmassa. Järjestäytymistä ja sopimista edistetään järjestäytymisja koulutushankkeilla, joita toteutetaan pääasiassa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kautta. Suomen lähialueilla ja valikoiden muuallakin hankkeita toteutetaan kahdenvälisesti. Osana kansainvälistä ay-liikettä TEAM osoittaa solidaarisuuttaan aytoiminnan vuoksi kärsiville protestien ja joskus käytännöllisen tuenkin muodossa. 9. Kansainvälisen toiminnan resurssit TEAMin johdon on otettava paikkansa myös TEAMin kansainvälisessä toiminnassa. Työnjako riippuu TEAMin tulevista rakenteista. Henkilöstön, hallinnon ja luottamusmiesten kansainvälistä osaamista on parannettava erityisellä koulutusohjelmalla. TEAM on kokonsa takia merkittävä vaikuttaja eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa ay-liikkeessä. Tämän johdosta sen on varattava riittävät resurssit kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen sillä laajuudella ja vaikuttavuudella, jota siltä asemansa takia edellytetään. Resurssitarpeet perustuvat strategian toteuttamisen lähtökohtiin. Kv. työryhmän mielestä TEAMissä tarvitaan keskitetty kansainvälinen yksikkö, jonka organisatorinen paikka tulee olla johdon suorassa alaisuudessa. Yksikössä työskentelevien lisäksi tarvitaan eri toimintaalueilta sektoreittain asiantuntijaosaajia osallistumaan niihin kansainvälisiin tehtäviin, joita he omassa työssään esimerkiksi teollisuus-, sopimus-, järjestö-, koulutus- tai yrityspolitiikan erityisosaajina - tekevät. TEAMiin tulee muodostaa kv. valiokunta, jonka tehtäviä ovat mm. sisäisen tiedonkulun, koordinaation ja poikkileikkaavuuden varmistaminen, sektorikohtaisten erityiskysymysten esiin nostaminen sekä jäsenistön tarpeiden ja näkökantojen peilaaminen kv. toimintojen kannalta. On harkittava myös valiokuntaa laajempaa toimintamallia, jossa sekä TEAM:n toimihenkilöt että kentänedustajat (hallinto ja työpaikat) ovat edustettuina.

6 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 6 (13) TEAMin kansainvälisen yksikön osaamistarpeet ja resurssit työryhmä näkee seuraavanlaisena: Kielitaidollisesti kv. yksikössä on skandinaavisten kielten osaajien lisäksi oltava jos mahdollista englannin, saksan, ranskan, espanjan, venäjän ja viron kieltä hallitsevia henkilöitä. Toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät henkilöresursseja: - EWC- toiminnan kokonaisvastuu: TEAMilla on niin paljon jäseniä eurooppalaisen konserniyhteistyön velvoitteiden piirissä, että se edellyttää henkilöresursseja ko. tehtävien koordinointiin. - Solidaarisuushanketoiminta: Hanketoiminnan volyymi tulee olemaan niin suuri, että se edellyttää henkilöresursseja hanketoiminnan suunnitteluun, toteutuksen valvontaan ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Tulevaisuudessa tehtävänä saattaa olla myös rahoitushakemusten valmistelu. - Lähialuetoiminta: Venäjä ja Baltia ovat tärkeitä alueita kansainvälisessä toiminnassa ja edellyttävät henkilöstöresursseja. - EU-asioiden koordinaatio: EU:n sisällä tapahtuvan toiminnan valvonta ja siihen vaikuttaminen edellyttävät henkilöstöresursseja. - Järjestösuhteiden ja kansainvälisten suhteiden koordinointi: Järjestö- ja kahdenkeskiset kansainväliset suhteet ovat yksi kv. toiminnan perustehtävistä, jotka myös edellyttävät henkilöstöresurssien varaamista Kansainvälinen toiminta on osa tämän päivän edunvalvontaa. Siksi on tärkeää, että kv. toiminta ymmärretään osaksi edunvalvonnan ylikansallista ulottuvuutta ja se linkitetään selkeästi edunvalvontaan. Työryhmä pitää tärkeänä selvittää työnjakoa kansainvälisen yksikön ja TEAMin muiden yksiköiden välillä ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta: monikansallisten yhtiöiden seuranta (tutkimusyksikkö, sopimusyksiköt/sektorit) työvoiman liikkuminen Suomeen ja Suomesta sekä harmaa työvoima (järjestöyksikkö, sopimusyksiköt/sektorit) kansainvälinen koulutus (koulutusyksikkö) sopimustoiminnan kv. ulottuvuudet (sopimusyksiköt/sektorit)

7 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 7 (13) kansainvälinen työympäristöyhteistyö (työympäristöyksikkö) eurooppalaiset sosiaalidialogit (sopimusyksiköt/sektorit) kv. asioista tiedottaminen jäsenistölle ja TEAMista tiedottaminen Suomen ulkopuolelle (viestintäyksikkö) Riippuen tehtävistä rajauksista kansainvälinen yksikkö tarvitsee 7 10 henkilöä sisältäen sihteeri-, tulkkaus- ja käännöspalvelut. 10. Uhat/haasteet ja mahdollisuudet uudessa organisaatiossa kv. toiminnan näkökulmasta. Uhkien, haasteiden ja mahdollisuuksien arvioiminen on käytännössä vaikeaa ennen kuin tiedetään, millä resursseilla kv. yksikkö yllä mainittuja tehtäväkokonaisuuksia hoitaa. Työryhmä keskusteli kuitenkin yleisellä tasolla eteen tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. TEAMin poliittinen painoarvo tulee kasvamaan ja sitä kautta asiat, joihin TEAM haluaa vaikuttaa saavat enemmän huomiota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehokkaasti koordinoituna käytettävissä olevat resurssit kasvavat, huonosti kohdennettuna kv. toiminta hajaantuu ja heikkenee Kv. osaajien määrä kasvaa. Konkreettinen hyöty tulee esiin mm. monikansallisten yritysten seurannassa ja solidaarisuustoiminnassa. Vanhat käytännöt kriittisesti arvioimalla mahdollisuus uuden yhteisen toimintakulttuurin löytämiseen. Kv. tiedotus on avainasemassa kv. toiminnan merkityksen saamiseksi lähemmäksi jäsenistöä. Hukkuvatko alakohtaiset erityiskysymykset organisaation suureen kokoon? Miten onnistutaan kv. asioiden työnjaossa muiden yksiköiden kesken? Kv. yksikön resurssien riittämättömyys Liite Yhteenveto TEAM-liittojen kv. toiminnoista kotimassa, pohjoismaisesti, Euroopassa ja globaalisti

8 Luonnos TEAM-LIITTOJEN KV. TOIMINNOT Liite 1 (5) KOTIMAASSA SAK Kv. valiokunta Kemia Sähkö Puu Viestintä SAK:n Viro-hankkeet Puu SASK Hallitus Kemia Puu Sähkö Viestintä (Rautat) Hankkeita Kemia Puu Sähkö Viestintä Rautat Kampanjat Kemia Puu Teollisuuden Palkansaajat Baltia-työryhmä Kemia Sähkö Puu Yhteistoimintaryhmä (EWC) Kemia Sähkö Puu Lähialueyhteistyö Baltian liittot Kemia Sähkö Puu Venäjä Kemia Sähkö UNI-Finland Sähkö ETSK Teollisuuden muutokset vk Sähkö

9 Luonnos POHJOISMAISESTI Liite 2 (5) IN (teollisuus) Hallitus Kemia Sähkö Sopimusverkosto Kemia Sähkö Tepo-verkosto Kemia Sähkö Yrityspol.verkosto Kemia Sähkö Ympäristöverkosto Kemia Sähkö Yhteistoimintar. (kv. koord) Kemia Sähkö Koulutusverkosto Kemia NTO (tietoliikenne) Puheenjohtajisto Sähkö Vuosikokous Sähkö NBTF (rakennus ja puu) Hallitus Sähkö Puu Ympäristötyöryhmä Puu Puu-ja metsäelink. Puu Nuorisovastaavat Puu Ad hoc -ryhmiä Puu EWC-koodinaatio Puu Rakennuskomitea Sähkö NEF (sähkö) Puheenjohtajat Sähkö Ad hoc-työryhmiä Sähkö Koulutus/hissiala Sähkö Koulutuskomitea NEUK Vuosikokous Sähkö

10 Luonnos NGU (graafinen) Puheenjohtajisto Viestintä Järjestötyöryhmä Viestintä EWC-työryhmä Viestintä Liite 3 (5) NTF (kuljetus) Rautatiejaosto Rautat. Työvaliokunta Rautat. Infra-työryhmä Rautat. Henkilöliikennetr Rautat. EUROOPASSA ETUF-TCL (tekstiili) Hallitus Kemia EMCEF (kaivos, kemia, Sopimuspol.kom. Kemia energia) Sosiaalidialogi Kemia Teoll.pol.komitea Kemia Sähkö Energia-alan sos.dial. Sähkö EMF (metalli) Hallitus Sähkö Tes-komitea Teoll.pol.komitea Yrityspol.komitea 9 sektorityöryhmää Koulutustyörymä Lehdistötyöryhmä Jäsenetutyöryhmä Nuorisotyöryhmä 3 sosiaalidialogikomiteaa

11 Luonnos Liite 4 (5) UNI (Eurooppa/telecom) Telealansosiaalidial. UNI (Eurooppa/graafinen) Johtoryhmä Viestintä Hallitus Viestintä EWC Viestintä Monikansalliset Viestintä EFFAT (elintarv, maatal, Maatalouden toimialaryhm Puu matkailu) Maaseudun naistet/eu Puu EFBWW (rakennus, puu) Hallitus Puu Puu- ja metsäkomitea Puu Mek. metsäteoll. sos.dial. Puu Huonekalualan sos.dial. Puu EWC-koordinaatio Puu Teemakokouksia Sähkö ETF (kuljetus) Rautiejaosto Rautat.

12 Luonnos GLOBAALISTI Liite 5 (5) ICEM (kemia, engeria, Sektorikokouksia Kemia Sähkö kaivos) ITGLWF (tekstiili) Hallitus Kemia IMF (metalli) Edustajakok/keskuskomita Sähkö ITF (kuljetus) Rautatiejaosto Rautat. UNI (graafinen) Hallitus Viestintä

13 TEAM-LIITTOPROJEKTI LOPPURAPORTTI 13 (13) Juhani Kouhia työväen Liitto Liitotoimikunnan jäsen TEAM-liittoprojekti kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän jäsen ERIÄVÄ MIELIPITEENI KANSAINVÄLISEN ASIANTUNTIJA-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN Tehtäväksiannossa työryhmälle pidettiin tärkeänä, ettei koplata pelkästään vanhoja asioita vaan luodaan myös uutta, huomispäivän asioita. Samoin koko TEAM- liiton perusajatus ja lähtökohta on tuoda Liiton toimintaa lähemmäs työpaikkoja ja jäsenistöä. Kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän työ ja loppuraraportti ei mielestäni vastaa eikä löydä asioita, joita tehtäväksi annossa määritellään ja joka TEAM-liiton ajatus on. Mielestäni TEAM- Liiton koosta, alojen erilaisuudesta, hajanaisuudesta ja erilaisista toiminta tavoista, tottumuksista ja kulttuureista johtuen tapahtuu päinvastoin. Ongelmat kasvavat, toiminta pirstoutuu, resurssit hajaantuvat ja leviävät niin monelle taholle, että entistä vähemmin pystytään koordinoimaan toimintaa ja vaikuttamaan globalisaation tuomiin ongelmiin. Toiminta huononee ja siirtyy entistä kauenmas työpaikoista ja jäsenistä. Liiton voima on luottamusmiehissä ja jäsenissä, ei saa päästää käymään niin, että heidän kiinnittymisensä liittoon heikkenee. Kantani loppuraporttiin on, että TEAM-liitto hanke ei tuo tarvittavaa hyötyä jäsenistöllemme, eikä paranna liittojen toimintaa vaan uhkaa heikentää sitä. Minusta asiassa pitää edetä maltillisesti toiminnan ja yhteistyön kautta, jotta voidaan nähdään ja arvioida konkreettisesti toimintaa ja tuloksia. Nyt Liittojen toiminta ja resursit ovat niin eri tasolla ja erilaiset, ettei yhdistymiseen ole edellytyksiä. Haluan kantani tässä muodossa ja tällä liitteellä kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportiin. Terveisin Juhani Kouhia

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

1/2009 Hyvinkään metallityöväen ammattiosasto 58 www.metalli58.fi

1/2009 Hyvinkään metallityöväen ammattiosasto 58 www.metalli58.fi Viiskasi 1/2009 Hyvinkään metallityöväen ammattiosasto 58 www.metalli58.fi Riku Aalto: Historiallinen jäsenäänestys 1 PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pääkirjoitus METALLIN TOIMISTO Toimisto avoinna maanantaisin

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia

Lisätiedot

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut Loppuraportti 2008 2 TIIVISTELMÄ Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys koskien edunvalvonnan, työehtosopimustoiminnan

Lisätiedot

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän?

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Selvitysmies Lauri Lylyn raportti Kemianliitolle, Metallityöväen Liitolle, Paperiliitolle, Puu- ja erityisalojen liitolle, Sähköalojen ammattiliitolle ja Viestintäalan

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Johdanto 5

SISÄLLYS. 1. Johdanto 5 SISÄLLYS 1. Johdanto 5 2. Toimintaympäristön muutossuunnat 8 Globalisaation seuraava vaihe 8 Väestö vanhenee ja monikulttuuristuu 9 Työelämän monimuotoinen ja ristiriitainen kehitys 11 Työmarkkinajärjestelmä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 31.3.2008

LOPPURAPORTTI 31.3.2008 TEAM LIITTOPROJEKTI TYÖHYVINVOINTI, TYÖSUOJELU JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 31.3.2008 Työryhmän kokoonpano: Juha Pesola (pj.), Metallityöväen Liitto ry Irene Hämäläinen (varapj.), VAAL

Lisätiedot

Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni

Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni 15 Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos Valtuuston kokous 27. 28.11.2014 Helsinki Congress Paasitorni sivu 1. Edunvalvonta ja sopimustoiminta 3 2. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 8 3. Järjestöpolitiikka

Lisätiedot

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle 4.4.2008 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

2. KESKEISET PERIAATTEET

2. KESKEISET PERIAATTEET MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2015-2019 1 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. KESKEISET PERIAATTEET 5 3. MILLAISESSA MAAILMASSA ELÄMME? 6 4. TYÖELÄMÄN MONET KASVOT 8 4.2. Maahanmuuttajien työllisyys 8 4.3.

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO 2 0 0 9 Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta Tutkimus- ja innovaationeuvosto Helsinki

Lisätiedot

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ 29.8.2011 Sirpa Koriala i Markku Salminen Jorma Aho Elsi Takala 1 Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon kehittäminen 1 Uusi hallintomalli 1.1 Kirkolliskokous

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti

SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti Samuli Skurnik Piia Karhu Tomi Laamanen Tammikuu 2008 Raportit kalvot päähavainnot 3-35 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot