PALVELUSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS 2013-2016"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS

2 2 1. SOPIJAOSAPUOLET PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN PALVELUJEN TUOTTAMINEN Palvelujen tuottamistapa ja rakenne Palvelujen järjestämisessä käytettävät tilat, laitteet ja muu irtaimisto MUUT MÄÄRÄYKSET Tutkimus- ja kehittämistoiminta Eksoten toiminnan arviointi ja seuranta Turvallisuusyhteistyö Yhteistyö Kuntien ja muiden toimijoiden kanssa Tiedottaminen Sopimusprosessi ja aikataulu Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen ALLEKIRJOITUKSET... 9

3 3 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) 1.2. Kunnat Lappeenrannan kaupunki Lemin kunta Luumäen kunta Parikkalan kunta Rautjärven kunta Ruokolahden kunta Savitaipaleen kunta Taipalsaaren kunta Imatran kaupungin osalta ovat voimassa perussopimuksen määräykset erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä. 2. PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n ja perustamissuunnitelman mukaan Eksotella on erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, kansanterveystyön ja sosiaalihuollon mukaan lukien ehkäisevä työ järjestämisvastuu. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto ovat kuitenkin jokaisen Kunnan itsensä järjestettävinä. Eksote vastaa lainsäädännön edellyttämästä palvelujen määrästä ja laadusta sekä siitä, että palvelut järjestetään kaikille palvelusopimuskuntien asukkaille yhdenmukaisin perustein. Palvelusopimus perustuu - perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan - Eksoten strategian toimeenpanosuunnitelmaan - Etelä-Karjalan hyvinvointistrategiaan - kuntien strategioihin Sopimuksessa on seuraavat kuntakohtaiset liitteet, joita päivitetään tarvittaessa vuosittain. Kuntakohtaiset sopimuskauden tai yksittäisen sopimusvuoden painopisteet ja tavoitteet, kuntakohtainen maksuosuus ja mahdolliset lisäostot talousarviovuodelle sekä mahdolliset investointeja, peruskorjauksia ja toimitilamuutoksia koskevat määräykset

4 4 Palvelukortit, joissa todetaan kunkin palvelukokonaisuuden osalta Eksoten järjestämisvastuun sisältö, kuvaus palvelusta, kehittämiskohteet ja muutokset suunnitelmavuosille, kuntien välisten maksuosuuksien jakautumisperusteet sekä kunkin kunnan erikseen ostamat lisäpalvelut. 3. EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN Eksote järjestää Kuntien asukkaiden perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja vanhustenpalvelut sekä muut toimialaansa kuuluvat tehtävät valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti siten, että kustannuskehitys on valtakunnallista keskimääräistä kustannuskehitystä alhaisempaa ja on Kuntien tulokehityksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mukainen. Eksoten laskutus perustuu kullekin Kunnalle kolmen edellisen vuoden toteumasta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa ehkäisevät palvelut (Lpr, T-saari) Opiskeluterveydenhuolto (Lpr) Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Lastensuojelu Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Lastensuojelun sijaishuolto Sijoitettujen lasten suhteessa * Lastensuojelun sijaishuolto hoitopäivät * Perhehoito hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sosiaalipäivystys Aikuisten sosiaalipalvelut Toimeentulotuki (vähennettynä Toteuma/hetut perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Toteuma/hetut Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien suhteessa

5 5 Maahanmuuttopalvelut Vammaispalvelut Avopalvelut Asumis- ja laitospalvelut Päivä- ja työtoiminta Muut vammaispalvelut Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Terveyspalvelut Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Suun terveydenhuolto Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Sairaalapalvelut Erikoissairaanhoito Armilan sairaalan akuuttiosastot ja Parikkalan sairaala 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Hetut/hoitopäivät Mielenterveyspalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut Hetut/toteutunut palvelu * mielenterv.- ja päihdehuoll. palv. * asumispäivät Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuoll. laitoshoito ja kuntoutus Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät A-Klinikka Hetut/käytetyt palvelut * käynnit Kuntoutuskeskus Erikoissairaanhoidon ja 3 v toteumasta laskettu jakosuhde kehitysvammapoliklinikan osalta suoritteiden mukaisesti Vanhustenpalvelut Kotiin annettavat palvelut Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut

6 6 (tilapäinen, säännöllinen) Aluekohtaiset kustannukset * sis. ehkäisevät kotikäynnit asiakkuuksien suhteessa * sis. ryhmätoiminta Omaishoidontuki Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asumispalvelut Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Laitospalvelut Laitoshoidon yhteiset palvelut Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät Hetut/hoitopäivät * hoitopäivät Muut vanhustenpalvelut * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Muisti pkl * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Gerontologinen sosiaalityö Päivätoiminta Hyvinvointia edistävät palvelut Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Eksoten hyväksytyn talousarvion sekä kunkin Kunnan maksuosuusprosentin perusteella määritetään jokaiselle Kunnalle kiinteä vuosimaksu, joka laskutetaan kahdessa erässä kuukaudessa siten, että 2/3 laskutetaan kunkin kuukauden 11. päivä ja 1/3 kunkin kuukauden 28. päivä. Kunnan vuosimaksu on sitova, eikä piirillä ole takautuvaa laskutusoikeutta eikä oikeutta muuttaa maksuosuutta kesken toimintavuoden ellei Kunnan kanssa muuta sovita.

7 7 Edellä määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. 4. PALVELUJEN TUOTTAMINEN 4.1 Palvelujen tuottamistapa ja rakenne Järjestämisvastuun toteuttamiseksi Eksote voi hyödyntää erilaisia palvelujen tuottamistapoja. Eksote voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne muilta yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta. Lisäksi Eksote voi tehdä palvelujen tuottamisessa yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Lähipalvelulla tarkoitetaan yksittäisen kunnan tai kunnan osan alueella paikallisille asukkaille tuotettavaa palvelua. Alueellisella palvelulla tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan asukkaille tuotettavaa palvelua. Palvelujen tuottamisessa tulee turvata palvelujen kattavuus ja tosiasiallinen alueellinen saatavuus. Keskitetyllä palvelulla tarkoitetaan palvelua joka tuotetaan keskitetysti koko Eksoten alueelle. Eksote määrittää palvelujen myöntämisen ja hoidon antamisen yhdenvertaiset perusteet sekä asiakkailta perittävät maksut ja taksat (samanlaisista palveluista samanlaiset maksut). 4.2 Palvelujen järjestämisessä käytettävät tilat, laitteet ja muu irtaimisto Eksote vuokraa Kunnilta hallintaansa yhtenäisesti vahvistetuin perustein erillisessä vuokrasopimuksessa määriteltävät tilat. Vuokrakustannukset määritellään jäsenkuntien kesken yhdenmukaisin perustein. Tilojen omistusoikeuden ja vuokraamisen osalta noudatetaan yhteisesti sovittuja Kuntia tasapuolisesti kohtelevia periaatteita. Toimitilaratkaisujen ja investointien osalta Eksote ja Kunnat noudattavat yhdessä hyväksyttyjä toimintaperiaatteita seuraavasti: - uusinvestointien ja peruskorjausten tarpeesta ja toteuttamisesta sovitaan kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa; samaa menettelyä noudatetaan toiminnallisten muutosten vaatimissa toimitilamuutoksissa

8 8 - kun em. tarve on todettu ja sovittu, Kunnat vastaavat uusinvestointien, peruskorjausten ja toimitilamuutosten rahoituksesta - uusinvestointien, peruskorjausten ja toimitilamuutosten edellyttämistä kalusteiden ja laitteiden hankinnasta vastaa Eksote - jäsenkunnat ovat luovuttaneet omistamansa palvelujen tuottamisessa käytettävät laitteet ja muun irtaimiston Eksoten omistukseen - Eksote tekee muut irtaimiston uushankinnat Investoinneista, peruskorjauksista ja toimitilamuutoksista sovitaan tarvittaessa vuosittain kuntakohtaisissa liitteissä ennakoiden. 5. MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Eksote vastaa sen toimialaan kuuluvasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja sen koordinoinnista maakunnassa. Eksotella on velvollisuus olla mukana hankkeissa, jotka ovat yhteisiä Eksoten ja Kunnan toimialoille. Tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu Eksoten ydintehtäviin ja perustuu kohdassa 2 mainittuihin strategioihin. Eksote huolehtii riittävästä resursoinnista tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä toimii aktiivisesti kehittämishankkeiden ja rahoituksen saamiseksi. 5.2 Eksoten toiminnan arviointi ja seuranta Eksotella on vastuu tuottaa kaikki toimialan valtakunnalliseen tilastointiin liittyvät talous- ja toimintatiedot kunnittain sekä osallistua osaltaan tiedonkeruuseen. Eksote raportoi Kunnille toimintansa taloustiedot kuukausittain. Toiminnalliset tiedot raportoidaan neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta Eksote laatii toimintavuoden aikana puolivuotisraportin mennessä. Eksote ja Kunnat toteuttavat yhteisesti Eksoten toiminnan vaikuttavuusarvioinnin käytettävissä olevien valtakunnallisten menetelmien avulla. Palvelujen laadun varmistamiseksi Eksote käyttää valtakunnallisesti hyväksyttyjä sosiaali- ja terveydenhuollon arviointimenetelmiä.

9 9 Kunnat huolehtivat arvioinnin ja seurannan raportoinnista luottamuselimilleen sekä palautteesta takaisin Eksotelle. 5.3 Turvallisuusyhteistyö Eksote vastaa toimialallaan Kuntien normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta, osoittaa tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit Kuntien johtokeskusten käyttöön ja vastaa siitä, että oman henkilöstön valmiutta ja osaamista ylläpidetään. 5.4 Yhteistyö Kuntien ja muiden toimijoiden kanssa Eksote toteuttaa tehtäväänsä aktiivisessa yhteistyössä Kunnan muiden toimialojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Eksote tukee Kuntia niiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Eksote tekee yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa Tiedottaminen Eksote vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. Tiedottamista toteutetaan tiiviissä yhteistyössä palvelujohtajan ja Kunnan viestinnän kanssa. 5.6 Sopimusprosessi ja aikataulu Kuntien ja Eksoten neuvotteluissa noudatetaan yhteisesti sovittuja palvelusopimusyhteistyön periaatteita, toimintamalleja ja aikatauluja Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen Mikäli sopimusvuoden aikana Kunnan tai Eksoten toiminnassa ilmenee olennaisia muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa poikkeamia, on Eksoten tai Kunnan aloitteesta järjestettävä osapuolten kanssa viipymättä neuvottelu. Sopimuskäytäntöä arvioidaan säännöllisesti vuosittain kuntajohtajien neuvottelukunnassa. 6. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

10 10 Lappeenrannassa / 2013 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUNTA LIITTEET Kuntakohtaiset painopisteet ym. Kuntakohtaiset palvelukortit

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS

PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2015 1 Lappeenrannan kaupunki TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ sivu Esipuhe 3 Yleisperustelut

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 15.8.2011 Käsiteltävät asiat sivu nro 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 145. Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomääritys 2011-2015...193

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti n loppuraportti SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 0-14v 15,55 % 15-64v 64,4 % yli 64v 20,1 % 2 Sisällys

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMINTA 2 2.1 SoTen tehtävä 2 2.2 SoTen visio 2 2.3 SoTen arvot 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot